4th cent Eutropius.

Eutropius online

. (page 2 of 22)
Online Library4th cent EutropiusEutropius → online text (page 2 of 22)
Font size
QR-code for this ebook


20 EUTROPI BREVIARII

quaecumque a Romanls agerentur. 1 Commissa mox pugna,
cum iam Pyrrhus fugeret, elephantorum auxilio vicit, quos
incognitos Roman! expaverunt. Sed nox proelio flnem
dedit ; Laevlnus tamen per noctem fugit, Pyrrhus Romanos
5 mllle octingentos cepit et eos summo honore tractavit, occi-
sos sepellvit. Quos cum adverse* vulnere et true! vultu
etiam mortuos iacere vldisset, tulisse ad caelum mantis
dlcitur cum hac voce : se totius orbis dominum esse potu-
isse, si tales sibi milites contigissent.

Embassy of Cineas.

10 12. Postea Pyrrhus coniunctis sibi Samnltibus, Lticanis,
Bruttiis Romam perrexit, omnia f erro 2 Ignlque vastavit, Cam-
paniam j>opulatus est atque ad Praeneste venit, mlliario ab
urbe octavo decimo. Mox terrore 3 exercitus, qui eum cum
consule sequebatur, in Campaniam se recepit. Legati ad

15 Pyrrhum de redimendls captlvls 4 missi ab eo honorifice
suscepti sunt. Captlvos sine pretio Romam mlsit. Unum
ex legatis Romanorum, Fabricium, sic admiratus, cum eum
pauperem esse cognovisset, ut quarta parte regnl promissa
sollicitare voluerit ut ad se transiret, contemptusque est a

20 Fabricio. Quare cum Pyrrhus Romanorum ingentl admlra-
tione teneretur, legatum mlsit, qui pacem acquis condicio-
nibus peteret, praecipuum virum, Cineam nomine, 6 ita ut
Pyrrhus partem Italiae, quam iam armis occupaverat,
obtineret.

25 13. Pax displicuit reman datum que Pyrrho est a senatu eum

1 H. 629, I ; M. 388 ; A. & G. 334 ; G. 467 ; B. 300, 1, a.

2 H. 420 ; M. 247, 1 ; A. & G. 248, c, 1 ; G. 401 ; B. 218.
8 H. 416 ; M. 254 ; A. & G. 245 ; G. 408 ; B. 219.

* II. 642, TV : 544, 1 ; M. 292 : 297 ; A. & G. 301 ; G. 433 ; B. 338, 4, b :
339, 1.

s H. 424 ; M. 238, 1 ; A. & G. 263 ; (i. M7 ; B. 226.LIBER II. 21

cum Romanls, nisi ex Italia recessisset, 1 pacem habere non
posse. Turn Romanl iusserunt captlvos omnes, quos Pyrrhus
reddiderat, Infames haberl, quod armatl capl potuissent, nee
ante eos ad veterem statum revertl, quam si binorum ho-

5 stium occlsorum spolia retulissent. Ita legatus Pyrrhi rever-
sus est. A quo cum quaereret Pyrrhus, qualem Eomam
comperisset, Clneas dixit regum se patriam vidisse ; scilicet
tales illlc fere omnes esse, qualis unus Pyrrhus apud Eplrum
et reliquam Graeciam putaretur. 2

10 Missi sunt contra Pyrrhum duces P. Sulpicius et Decius
Mus consults. Certamine commisso Pyrrhus vulneratus est,
elephantl interfecti, viginti milia caesa hostium, et ex Ro-
manis tantum qulnque milia; Pyrrhus Tarentum fugatus.

Fabricius; Battle of Beneventum, 275 b.c.

14. Interiecto anno contra Pyrrhum Fabricius est missus,
15 qui prius inter legatos sollicitarl non poterat quarta regnl
parte promissa. Turn, cum viclna castra ipse et rex haberent,
medicus Pyrrhi nocte ad eum venit, promittens veneno se
Pyrrhum occlstirum, si sibi aliquid polliceretur. Quern Fa-
bricius vinctum reducl iussit ad dominum Pyrrhoque did
20 quae contra caput eius medicus spopondisset. Turn rex
admlratus eum dlxisse f ertur : < Ille est Fabricius, qui diffici-
lius ab honestate quam sol a cursu suo avertl potest.' Turn
rex ad Siciliam profectus est. Fabricius victls Lucanls et
Samnltibus triumph avit.
25 Consules deinde M. Curius Dentatus et Cornelius Lentu-
lus adversum Pyrrhum missi sunt. Curius contra eum pu-
gnavit, exercitum eius cecldit, ipsum Tarentum f ugavit, castra

1 H. 508 : 527, I ; M. 363 : 402 ; A. & G. 307, c : 337, 3 ; G. 595, r. 1 ;
B. 319, B, 3rd ex. a.

2 H. 524 ; M. 392 ; A. & G. 338, 2 ; G. 650 ; B. 314, 1.22 EUTROPI BREVIARII

cepit. Ea die caesa hostium viginti tria milia. Curius in
consulatu triumphavit. Primus Romam elephantos quat-
tuor duxit. Pyrrhus etiain a Tarento ! mox recessit et apud
Argos, Graeciae clvitatem, occisus est.
5 15. C. Eabio Licinio C. Claudio Canina consulibus anno
urbis conditae quadringentesiino sexagesimo prlmo legatl
Alexandrml a Ptolemaeo missi Romam venere et a Komanis
amicitiam quam petierant obtinuerunt.

16. Q. Ogulnio C. Fabio Pictore consulibus Picentes bel-
10 lum coinmovere et ab Insequentibus consulibus P. Sempronio

Ap. Claudio victi sunt; et de his triumphatum est. Con-
ditae a Romanis civitates Ariminum in Gallia et Beneven-
tum in Samnio.

17. M. Atilio Eegulo L. Itilio Libone consulibus Sallentmis
15 in Apulia bellum indictum est, captique sunt cum civitate

simul Brundisini, et de his triumpliatum est.

First Punic War, 264-241 b.c. ; Romans victorious in Sicily,

264 b.c.

18. Anno quadringentesirno septuagesimo septimo, cum
iam clarum urbis Romae nomen esset, arma tamen extra
Italiam mota non fuerant. Ut igitur cognosceretur 2 quae

20 copiae Romanorum essent, census est habitus. Turn inventa
sunt civium capita ducenta nonaginta duo milia trecenta tri-
ginta quattuor, quamquam a condita urbe numquam bella
cessassent.

Et contra Afros bellum susceptum est primum Ap. Claudio

26 Q. Eulvio consulibus. In Sicilia contra eos pugnatum est et
Ap. Claudius de Afris et rege Siciliae Hierone triumphavit.

i H. 412, 3, n. ; M. 233, 3 ; A. & G. 258, a, n. 1 ; G. 391, r. 1 ; B. 229, 2.
2 H. 497, II ; M. 328 ; A. & G. 317, 1 ; G. 645, 1 ; B. 282, 1.LIBER H. 23

19. InsequentI anno Valerio Marco et Otacilio Crasso con-
sulibus in Sicilia a Romanis res magnae gestae sunt. Tauro-
menitani, Catinenses et praeterea qumquaginta clvitates in
fidem acceptae. Tertio anno in Sicilia contra Hieronem,

5 regem Siculorum, belluni paratum est. Is cum omni nobili-
tate Syracusanorum pacem a Romanis impetravit deditque
argentl 1 ducenta talenta. Afri in Sicilia victi sunt et de
his secundo Romae triumphatum est.

Battle of Mylae, 260 b.c.

20. Quinto anno priml belli, quod contra Afros gerebatur,
10 primum Roman! C. Duilio et Cn. Cornelio Asina consulibus

in marl dimicaverunt paratis navibus rostratis, quas Libur-
nas vocant. Consul Cornelius fraude deceptus est. Duilius
commisso proelio Karthaginiensium ducem vicit, triginta et
tinam naves cepit, quattuordecim mersit, septem mllia ho-

15 stium cepit, tria milia occldit. ISTeque ulla victoria Romanis 2
gratior fuit, quod invicti terra 3 iam etiam marl 3 plurimum
possent.

C. AquTlio Floro L. Sclpione consulibus Scipio Corsicam
et Sardiniam vastavit, multa.milia inde captivorum abduxit,

20 triumphum egit.

Invasion of Africa by the Romans, 256 B.C.

21. L. Manlio Vulsone M. Atilio Regulo consulibus bellum
in Africam translatum est. Contra Hamilcarem, Karthagi-
niensium ducem, in marl pugnatum, victusque est. Nam
perditis sexaginta quattuor navibus retro se recepit. Ro-

25 man! vlginti duas amiserunt. Sed cum in Africam transis-

1 H. 396, V ; M. 221 ; A. & G. 214, e ; G. 368 ; B. 197.

2 H. 391, I, footnote ; M. 214 ; A. & G. 234, a ; G. 359; B. 192, 1.

« H. 425, II, 2 ; M. 241, 3 ; A. & G. 258, d ; G. 385, n. 1 ; B. 228, 1, c.24 EUTROri IiUEVIAEII

sent, primam Clypeam, Africae civitatem, in deditiOnem
acceperunt. Consules usque ad Karthaginem processerunt,
multlsque castellis vastatis Manlius victor Kdmam rediit et
viginti septeni mllia captivorum reduxit, Atllius Eegulus

5 in Africa remansit. Is contra Afros aciem mstruxit. Con-
tra tres Karthaginiensium duces dlmicans victor fuit, decern
et octo mllia hostium cecidit, qumque mllia cum decern et
octo elephantis cepit, septuaginta quattuor clvitates in fidem
aceepit. Turn victi Karthaginienses pacem a Eomanis petl-

10 verunt. Quam cum Regulus nollet nisi durissimis condicio-
nibus dare, Afri auxilium a Lacedaemonils petlverunt. Et
duce Xanthippo, qui a Lacedaemonils missus fuerat, Koma-
norum dux Eegulus victus est ultima pernicie. Nam duo
mllia tantum ex omni Eomano exercitti refugerunt, quin-

15 gentl cum imperatore Regulo capti sunt, triginta mllia
occisa, Eegulus ipse in catenas coniectus.

Romans shipwrecked near Sicily.

22. M. Aemilio Paulo Ser. Fulvio Nobiliore consulibus ambo
Eomani consules ad Africam profecti sunt cum trecentarum
navium classe. Primum Afros navali certamine superant.
20 Aemilius consul centum et quattuor naves hostium demer-
sit, triginta cum pugnatoribus cepit, quindecim mllia ho-
stium aut occidit aut cepit, militem suum ingenti praeda
ditavit. Et subacta Africa tunc fuisset, nisi quod tanta
fames erat ut dititius exercitus exspectare non posset.

25 Consules cum victrici classe redeuntes circa Siciliam nau-
fragium pass! sunt. Et tanta tempestas fuit ut ex quadrin-
gentls sexaginta quattuor navibus tantum octoginta servarl
potuerint; neque fillo tempore tanta maritima tempestas
audita est. Eomani tamen statim ducentas nav^s repara-

30 verunt, neque in aliquo animus his Infractus fuit.LIBER II. 25

23. Cn. Servllius Caepio C. Sempronius Blaesus consules
cum ducentls sexaginta navibus ad Africam profectl sunt.
Aliquot civitates ceperunt. Praedam ingentem redticentes
naufragium pass! sunt. Itaque cum continuae calamitates

5 Romanis 1 displicerent, decrevit senatus ut a maritimis proe-
liis recederetur et tantum sexaginta naves ad praesidium
Italiae salvae essent.

Battle of Panormus, 250 b.c.

24. L. Caecilio Metello C. Furio Placido consulibus Metel-
IttS in Si cilia Afrorum ducem cum centum triginta elephantls

10 et magnis copils venientem superavit, vigintl mllia hostium
cecidit, sex et vigintl elephantos cepit, reliquos errantes
per Numidas, quos in auxilium habebat, conlegit et Komam
deduxit ingenti pompa, cum elephantorum numerus omnia
itinera compleret.

Reyulus sent to Home to solicit Peace, 250 b.c.

15 25. Post haec mala Karthaginienses Eegulum ducem,
quern ceperant, petiverunt ut Romam proficlsceretur et pacem
a Eomanis obtineret ac permutationem captlvorum faceret.
Ille Komam cum venisset, inductus in senatum nihil quasi
Komanus egit dixitque se ex ilia die, 2 qua in potestatem

20 Afrorum venisset, Romanum esse deslsse. Itaque et uxo-
rem a complexu removit et senatui suasit ne pax cum
Poems fieret; illos enim fractos tot casibus spem nidlam
habere ; se tanti 3 non esse, ut tot mllia captlvorum propter
unum se et senem et paucos, qui ex Eomanis capti 4 fuerant,

i H. 385, I ; M. 205 ; A. & G. 227 ; G. 346 ; B. 187, II, a.

2 H. 123 ; M. 55, 1 ; A. & G. 73 ; G. 64 ; B. 53.

» H. 404 ; M. 224 ; A. & G. 252, a ; G. 380 ; B. 203, 3.

* H. 524, 2, 2 ; M. 392, n. 3 ; A. & G. 336, d ; G. 628, r. a ; B. 314, 3,26 EUTROPI BREVIARII

redderentur. Itaque obtinuit. Nam Afros pacem petentes
nullus admlsit. Ipse Karthaginem rediit, offerentibusque
Romanls ut eum Romae tenerent, negavit se in ea urbe
mansurum in qua, postquam Afrls servierat, dignitatem
5 honest! clvis habere non posset. Regressus igitur ad Afri-
cam omnibus suppliciis exstinctus est.

Publius Claudius defeated near Drepana, 249 B.C.

26. P. Claudio Pulchro L. Iunio consulibus Claudius
contra auspicia ptignavit et a Karthaginiensibus victus est.
Nam ex ducentis et vlginti navibus cum trlginta fugit,

10 nonaginta cum pugnatoribus captae sunt, demersae ceterae.
Alius quoque consul naufragio classem amlsit, exercitum
tamen salvum habuit, quia vicina lltora erant.

Battle of Lilybaeum, 242 b.c Battle of the Aegates Islands
and End of the War, 241 b.c

27. C. Lutatio Oatulo A. Postumio Albino consulibus, anno
belli PimicI vlcesimo et tertio Catulo bellum contra Afros

15 commissum est. Profectus est cum trecentls navibus in
Siciliam ; Afrl contra ipsum quadringentas paraverunt.
Numquam in marl tantls copils pugnatum est. Lutatius
Catulus navem aeger ascendit; vulneratus enim in piigna
superiore fuerat. Contra Lilybaeum, clvitatem Siciliae,

20 pugnatum est ingenti virtute Romanorum. Nam lxiii Kar-
thaginiensium naves captae sunt, cxxv demersae, xxxn
mllia hostium capta, xin mllia occlsa, Infinitum aurl, ar-
gentl, praedae in potestatem Romanorum redactum. Ex
classe Romana xn naves demersae. Pugnatum est vi Idus

25 Martias. Statim pacem KarthaginiSnses petlvSrunt tributa-
que est his pax. Captlvl Romanorum qui tenebantur a
Karthaginiensibus redditl sunt. Etiara KarthaginiensSsLIBER III. 27

petiverunt ut redimi eos captivos liceret quos ex Afris
RomanI tenebant. Senatus iussit sine pretio eos darl qui
in publica eustodia essent; qui autem a privatis tenerentur
ut pretio dominis reddito Karthaginem redirent atque id

5 pretium ex fisco magis quam a Karthaginiensibus solveretur.

28. Q. Lutatius A. Manlius consules creati bellum Fali-

scis intulerunt, quae civitas Italiae opulenta quondam fuit.

Quod ambo consules intra sex dies, quam venerant, transe-

gerunt xv mllibus hostium caesis, ceteris pace concessa,

10 agro tamen ex medietate sublato.LIBER TERTIUS

From the Ejsd of the First to the End of the
Second Punic War, 241-201 b.c.

1. Flnito igitur Punico bello, quod per xxm annos tra-
ctum est, RomanI iam clarissima gloria not! legatos ad Ptole-
maeum, Aegypti regem, miserunt auxilia promittentes, quia
rex Syriae Antiochus bellum el intulerat. Ille gratias

15 Romanis egit, auxilia non accepit. Iam enim fuerat pugna
transacta. Eodem tempore potentissimus rex Siciliae Hiero
Romam venit ad ludos spectandos l et ducenta milia modio-
rum 2 tritici populo donum exhibuit.

Sardinia taken by the Romans, 238 b.c.

2. L. Cornelio Lentulo Fulvio Flacco consulibus, quibus
20 Hiero Romam venerat, etiam contra Ligures intra Italiam

bellum gestum est et de his triumphatum. Karthaginienses

1 H. 542, III : 544, 1 ; M. 291 : 297 ; A. & G. 300 ; G. 432 ; B. 338, 3 : 339.

2 H. 396, V ; M. 223 ; A. & G. 215, b ; G. 365 ; B. 203, 2.28 EUTROPI BREVIARII

tamen bellum reparare temptabant, Sardinienses, qui ex
condicione pacis Romanls parere debebant, ad rebellandum l
impellentes. Venit tamen Romam legatio Karthaginiensium
et pacem impetravit.
5 3. T. Manlio Torquato C. Atllio Bulco consulibus de
Sardls triumphatum est, et pace omnibus locls facta Roman!
nullum bellum habuerunt, quod his post Eomam conditam
semel tantum Numa Pompilio regnante contigerat.

War with the Illyrians, 229 B.C.

4. L. Postumius Albinus Cn. Fulvius Centumalus consules
10 bellum contra Illyrios gesserunt et multls clvitatibus captis

etiam reg.es in deditionem acceperunt. Ac turn prlmum ex
Illyriis triumphatum est.

Invasion of the Gauls, 225 b.c

5. L. Aemilio consule ingentes Gallorum copiae Alpes tran-
sierunt. Sed pro KomanTs tota Italia consensit, traditum-

15 que est a Fabio historico, qui el bello interfuit, dccc mllia
hominum parata ad id bellum fuisse. Sed res per consulem
tantum prospere gesta est. xl mllia hostium interfecta
sunt et triumphus Aemilio decretus.

6. Aliquot deinde annls post contra Gallos intra Italiam
20 ptignatum est, flnltumque bellum M. Claudio Marcello et

Cn. Cornelio Sclpione consulibus. Turn Marcellus cum 2
parva manii equitum dlmicavit et regem Gallorum, Virido-
marum nomine, manu sua occldit. Postea cum conlega
ingentes copias Gallorum peremit, Mediolflnum expugnavit,
25 grandem praedam Romam pertulit. Ac triumphans Mar-
cellus spolia Galll stlpitl imposita umerls suls vexit.

i H. 542, III ; M. 291 ; A. & G. 300 ; G. 432 ; B. 338, 3.
* H. 410, I ; M. 244 ; A. & G. 248, a ; G. 392 ; B. 222.LIBER III. 29

Second Punic War begun, 218 b.c.

7. M. Minucio Rtif 6 P. Cornelio consulibus Histris bellum

inlatum est, quia latrocinati navibus Romanorum fuerant,

([iiae f rumen ta exhibebant, perdomitique sunt onines. Eodem

anno bellum Punicum secundum Romanis inlatum est per

5 Hannibalem, Karthaginiensium ducem, qui Saguntum, His-

paniae civitatem Romanis 1 amicam, oppugnare aggressus

est, annum agens vicesimum aetatis, copiis congregatls cl

milium. Huic Roman! per legatos denuntiaverunt ut bello

abstineret. Is legatos admittere noluit. RomanI etiam

10 Karthaginem miserunt, ut mandaretur Hannibal! 2 ne bellum

contra socios popul! RomanI gereret. Dura responsa a

Karthaginiensibus data sunt. Saguntln! interea fame vict!

sunt, captlque ab Hannibale ultimls poenis adficiuntur.

Bellum Karthaginiensibus indictum est.

Hannibal crosses the Alps.

15 8. Turn P. Cornelius Scipio cum exercitu in Hispaniam
profectus est, Ti. Sempronius in Siciliam. Hannibal relicto
in Hispania fratre Hasdrubale Pyrenaeum transiit. Alpes,
adhuc ea parte 3 invias, sibi patefecit. Traditur ad Italiam
lxxx milia peditum, x milia equitum, septem et xxx ele-

20 pliantos adduxisse. Interea multi Ligures et Gall! Hanniball
se coniunxerunt. Sempronius Gracchus cognito ad Italiam
Hannibalis adventu ex Sicilia exercitum Ariminum traiecit.

Battle of the Trebia, 218 b.c. Battle of Trasumenus, 217 b.c

9. P. Cornelius Scipio Hanniball primus occurrit. Com-

misso proelio, fugatis suis ipse vulneratus in castra rediit.

1 H. 391, I ; M. 214 ; A. & G. 234, a ; G. 359 ; B. 192, 1.

2 H. 384, 5 ; M. 205, n.; A. & G. 230 ; G. 217 ; B. 187, II, b.

8 H. 425, II, 2 ; M. 241, 3 ; A. & G. 258,/, 2 ; G. 385, n. 1 ; B. 228, 1, b.30 EUTROPI BREVIARII

Sempronius Gracchus et ipse confllgit apud Trebiam amnem.
Is quoque vincitur. Hanniball multi se in Italia dediderunt.
Inde ad Tusciam veniens Hannibal Flaniinio consul! occur-
rit. Ipsum Flaminium interemit; Romanorum xxv mllia
5 caesa sunt, ceteri diffugerunt. Missus adversus Hannibalem
postea a Romanis Q. Fabius Maximus. Is eum differendo ]
pugnam ab impetu fregit, mox inventa occasione vlcit.

Battle of Cannae, 216 b.c.

10. Quingentesimo et quadragesimo anno a condita urbe
L. Aemilius Paulus P. Terentius Varro contra Hannibalem

10 mittuntur Fabioque succedunt, qui abiens ambo consules
monuit ut Hannibalem, callidum et impatientem ducem,
non aliter vincerent quam proelium differendo. 1 Verum
cum impatientia Varronis consulis contradicente altero con-
sule apud vicum, qui Cannae appellatur, in Apulia pugna-

15 turn esset, ambo consules ab Hannibale vincuntur. In ea
pugna tria mllia Af rorum pereunt ; magna pars de exercitu
Hannibalis sauciatur. Ntillo tamen proelio Punico bello
Roman! gravius acceptl sunt. Periit enim in eo consul
Aemilius Paulus, consulages aut praetorii xx, senatores captl

20 aut occisi xxx, nobiles virl ccc, mllitum xl mllia, equitum
in mllia et qumgenti. In quibus malls nemo tamen Roma-
norum pacis mentionem habere dlgnatus est. Servi, quod
numquam ante, manumissi et milites fact! sunt.

War in Spain, 218 b.c

11. Post earn pugnam multae Italiae civitates, quae Ro-
25 mains paruerant, s6 ad Hannibalem transtulerunt. Hannibal

Romanis obtulit ut captivos redimerent, responsumque est a

i H. 642, IV, (1); M. 292 ; A. & G. 301, 1 ; G. 431 ; B. 338, 4, a.LIBER III. 31

senatu. eos elves non esse necessarios qui, cum armatl essent,
cap! potuissent. Ille omnes postea variis suppliciis inter-
fecit et tres modios anulorum aureorum Karthaginem nrisit,
quos ex manibus equitum Rornanorum, senatorum et mili-
5 turn detraxerat. Interea in Hispania, ubi frater Hannibalis
Hasdrubal remanserat cum magno exercitu, ut earn totam
Afris 1 subigeret, a duobus. Scipionibus, Komanis ducibus,
vincitur. Perdit in ptigna xxxv milia hominum ; ex his
capiuntur x milia, occiduntur xxv milia. Mittuntur el a
10 Karthaginiensibus ad reparandas vires xn milia peditum,
iv milia equitum, xx elephant!.

Battle near Nola, 215 b.c.

12. Anno quarto postquam ad Italiam Hannibal vgnit,
M. Claudius Marcellus consul apud Nolam, clvitatem Campa-
niae, contra Hannibalem bene pugnavit. Hannibal multas

15 civitates Komanorum per Apuliam,Calabriam, Bruttios occu-
pavit. Quo tempore etiam rex Macedoniae Philippus ad eum
legatos misit, promittens auxilia contra Komanos sub hac
condicione, ut deletis Komanis ipse quoque contra G-raecos
ab Hannibale auxilia acciperet. Captls igitur legatls Philippi

20 et re cognita Roman! in Macedonian! M. Valerium Laevlnum
Ire iusserunt, in Sardiniam T. Manlium Torquatum procon-
sulem. Nam etiam ea sollicitata ab Hannibale Romanos
deseruerat.

13. Ita tino tempore quattuor loc!s pugnabatur : in Italia
25 contra Hannibalem, in Hispaniis contra fratrem eius Hasdru-

balem, in Macedonia contra Philippum, in Sardinia contra
Sardos et alterum Hasdrubalem Karthaginiensem. Is a
T. Manlio proconsule, qu! ad Sardiniam missus fuerat, v!vus

1 H. 384, II, 1, 2); M. 208 ; A. & G. 235 ; G. 350, 2 ; B. 188, 1.32 EUTROPI BREVIARII

est captus, occlsa duodecim mllia, capti cum eo miUe
qulngenti, et a Romanls Sardinia subacta. Manlius victor
captivos et Hasdrubalem Romam reportavit. Interea
etiam Philippus a Laevlno in Macedonia vincitur et in
5 Hispania ab Sclpionibus Hasdrubal et Mago, tertius frater
Hannibalis.

Campaign in Sicily, 214-210 b.c.

14. Decimo anno 1 postquam Hannibal in Italiam venerat,
P. Sulpicio Cn. Fulvio consulibus Hannibal usque ad quar-
tum miliarium urbis aecessit, equites eius usque ad portam.

10 Mox consulum 2 cum exercitu venientium metti 3 Hannibal
ad Campaniam se recepit. In Hispania a fratre eius Has-
drubale ambo Scipiones, qui per multos annos victores
f uerant, interficiuntur, exercitus tamen integer mansit ; casu
enim magis erant quam virtute deceptl. Quo tempore etiam

15 a consule Marcello KSiciliae magna pars capta est, quam
tenere Afri coeperant, et nobilissima urbs Syracusana;
praeda ingens Romam perlata est. Laevinus in Macedonia
cum Philippo et multis Graeciae populis et rege Asiae Attalo
amicitiam fecit, et ad Siciliam profectus Hannonem quen-

20 dam, Afrorum ducem, apud Agrigentum clvitatem cum ipso
oppido cepit eunique Romam cum captlvls nobilissimis misit.
xl clvitates in deditionem accepit, xxvi expugnavit. Ita
omnis Sicilia recepta est ; ingenti gloria 4 Romam regressus
est. Hannibal in Italia Cn. Fulvium consulem subito

25 aggressus cum octo milibus hominum interfgcit.

i H. 429 ; M. 243, 1 ; A. & G. 260, 1 ; G. 896 ; B. 230.

2 H. 390, III ; M. 210, 1 ; A. & G. 217 ; G. 303, 2 ; B. 200.

8 H. 410 j M. 254 ; A. & G. 245 ; G. 408 ; B. 219.

* H. 419, III ; M. 245 ; A. & G. 248 ; G. 399 ; B. 220.LIBER III. 33

War in /Spain, 210-206 b.c.

15. Interea ad Hispanias, ubi occisis duobus Sclpionibus
nullus Romanus dux erat, P. Cornelius Scipio mittitur,
films P. Scipionis, qui ibidem bellum gesserat, annos natus
quattuor et viginti, vir Romanorum omnium et sua aetate

5 et posteriore tempore fere primus. Is Karthaginem Hispa-
niae capit, in qua omne aurum, argentum et belli apparatum
Afri habebant, nobilissimos quoque obsides, quos ab Hi-
spanis acceperant. Magonem etiam, fratrem Hannibalis,
ibidem capit, quern Komam cum aliis mittit. Romae l ingens

10 laetitia post hunc nuntium fuit. Scipio Hispanorum ob-
sides parentibus reddidit; quare omnes fere Hispani uno
animo ad eum transierunt. Post quae Hasdrubalem, Han-
nibalis fratrem, victum 2 fugat et praedam maximam capit.

Recapture of Tarentum, 209 b.c.

16. Interea in Italia consul Q. Fabius Maximus Tarentum
15 recepit, in qua ingentes copiae Hannibalis erant. Ibi etiam

ducem Hannibalis Carthalonem occldit, xxv mllia liominum
captivorum vendidit, praedam mllitibus dispertlvit, pecu-
niam hominum venditorum ad fiscum rettulit. Turn multae
clvitates Romanorum, quae ad Hannibalem transierant

20 prius, rursus se Fabio Maximo dediderunt. InsequentI
anno Scipio in Hispania egregias res egit et per se et per
fratrem suum L. Scipionem ; lxx clvitates receperunt. In
Italia tamen male pugnatum est. Nam Claudius Marcellus
consul ab Hannibale occisus est.

25 17. Tertio anno postquam Scipio ad Hispanias profectus
f uerat, rursus res inclitas gerit. Regem Hispaniarum magno

i H. 425, II; M. 242, 1 ; A. & G. 258, c, 2 ; G. 411 ; B. 232, 1.

2 H. 549, 5 ; M. 281, 4 ; A. & G. 292, r.; G. 664, r. 1, 2 ; B. 337, 2.

HAZ. EUTROPIUS 334 EUTROPI BREVIARII

proelio victuni in amlcitiam accepit et primus omnium a
victo obsides non poposcit.

Battle of Metaurus, 207 b.c.

18. Desperans Hannibal Hispanias contra Scipionem diu-
tius posse retinerl, fratrem suum Hasdrubalem ad Italiam

5 cum omnibus copils evocavit. Is, veniens eodem itinere * quo
etiam Hannibal venerat, a consulibus Ap. Claudio Nerone
et M. Livio Sallnatore apud Senam, Plcenl clvitatem, in
insidias compositas incidit. Strenue tamen pugnans occisus
est; ingentes eius copiae captae aut interfectae sunt, ma-

10 gnum pondus auri atque argent! Romam relatum est. Post
haec Hannibal diffldere iam de belli coepit eventu. Roma-
nls ingens animus accessit; itaque et ipsi evocaverunt ex
Hispania P. Cornelium Scipionem. Is Romam cum ingenti
gloria venit.

15 19. Q. Caecilio L. Valerio consulibus omnes civitates, quae
in Bruttiis ab Hannibale tenebantur, Romanls se tradiderunt.

Scipio crosses into Africa, 204 b.c.
20. Anno quarto decimo posteaquam in Italiam Hannibal
venerat, Scipio, qui multa bene in Hispania egerat, consul


2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Online Library4th cent EutropiusEutropius → online text (page 2 of 22)