4th cent Eutropius.

Eutropius online

. (page 7 of 22)
Online Library4th cent EutropiusEutropius → online text (page 7 of 22)
Font size
QR-code for this ebook


cederent et stationem tuendae rei publicae viridioribus
iunioribusque mandarent. Cui aegre conlega obtempera-
vit. Tamen uterque fmo die prlvato habitu imperii inslgne

15 mutavit, Nicomediae Diocletianus, Herculius Mediolani,
post triumplium inclutum, quern Romae ex numerosis
gentibus egerant, j^ompa ferculorum inliistri, qua Narsei
coniuges sororesque et llberi ante currum ducti sunt. Con-
cesserunt tamen Salonas unus, alter in Lucaniam.

20 28. Diocletianus privatus in villa, quae haud procul a
Salonis est, praeclaro otio consenuit, inusitata virtute usus,
ut solus omnium post conditum Romanum imperium ex
tanto fastigio sponte ad privatae vltae statum civilitatemque
remearet. Contigit igitur el, quod nulll post natos homines,

25 ut cum privatus obisset, 2 inter Dlvos tamen referretur.

i H. 503, I ; M. 383, 1 ; A. & G. 320 ; G. 631, 2 ; B. 283, 2.
2 H. 515, III ; M. 378, 6 ; A. & G. 313, d ; G. 587 ; B. 309, 3.94 EUTKOPI BREVIARIILIBER DECIMUS

From the Abdication of Diocletian to the Death
of Jovian, 305-364 a.d.Constantius I and Galerius Emperors, 305-306 a.d.

1. His igitur abeuntibus administratione rel publicae Con-
stantius et Galerius AugustI creati sunt dlvlsusque inter
eos ita Romanus orbis, ut Galliam, Italiam, Africain Con-
stantius, Illyricum, Asiam, Orientem Galerius obtineret,

5 sumptis duobus Caesaribus. Constantius tamen contentus
dignitate 1 AugustI" Italiae atque Africae administrandae
sollicitudinem recusavit, vir egregius et praestantissimae
civllitatis, dlvitils provincialium ac prlvatorum studens,
fisci commoda non admodum adfectans, dlcensque melius

10 publicas opes a prlvatis haberl quam intra unum claustrum
reservari, adeo autem cultiis modici ut festis diebus, si
amlcis numerosioribus esset epulandum, prlvatorum el
argento ostiatim petito triclinia sternerentur. Hie non
modo amabilis, sed etiam venerabilis Gallls fuit, praecipue

15 quod Diocletian! suspectam prudentiam et Maximiani san-
guinariam temeritatem imperio eius evaserant. Obiit in
Britannia EboracI prlncipatus anno tertio decimo atque
inter Divos relatus est.

Constantine Emperor, 306-307 a.d.

2. Galerius, vir et probe moratus et egregius re" militari,
20 cum Italiam quoque sinente Constantio administrationi

suae accessisse sentiret, Caesar^s duos creavit, Maximmum,
quern Orient! praefecit, et Severum, cui Italiam dedit. Ipse

i H. 421, III ; M. 247, n. 1 ; A. & G. 254, ft, 2 ; G. 401, x. 6 ; B. 219, 1.LIBER X. 95

in Illyrico moratus est. Verum Constantio mortuo Con-
stantlnus, ex obscuriore matrimonio eius films, in Britannia
creatus est imperator et in locum patris exoptatissimus
moderator aecessit. Romae interea praetorian! excito tu-
5 multfi Maxentium, Hercull filium, qui haud procul ab urbe
in villa publica morabatur, Augustum nimcupaverunt. Quo
nuntio Maximianus Herculius ad spem adrectus resumendl
fastlgil quod invltus amlserat, Romam advolavit e Lucania,
quam sedem prlvatus elegerat in agrls amoenissimis con-

10 senescens, Diocletianumque etiam per litteras adhortatus
est ut depositam resumeret potestatem, quas ille inrlsas
liabuit. Sed adversum motum praetorianorum atque Ma-
xenti Severus Caesar Romam missus a Galerio cum exercitii
venit obsidensque urbem mllitum suorum scelere desertus

15 est. Auctae MaxentI opes confirmatumque imperium. Se-
verus fugiens Ravennae interfectus est.

3. Herculius tamen Maximianus post haec in contione
exercitiis filium Maxentium nudare conatus seditionem et
convicia mllitum tul it. Inde ad Gallias profectus est dolo

20 composito, tamquam a fllio esset expulsus, 1 ut Constantino
genero iungeretur, moliens tamen Constantinum reperta
occasione interficere, qui in Gallils et mllitum et provin-
cialium ingentl iam favore regnabat caesls Francis atque
AlamannTs captisque eorum regibus, quos etiam bestiis,

25 cum magnificum spectaculum muneris parasset, obiecit.
Detectis igitur Insidiis per Faustam filiam, quae dolum
viro nuntiaverat, profiigit Herculius Massiliaeque oppressus
(ex ea enim navigare ad filium praeparabat) poenas dedit
iustissimo exitu, vir ad omnem acerbitatem saevitiamque

30 proclivis, infldus, incommodus, civilitatis penitus expers.

1 H. 513, II ; M. 375 ; A. & G. 312 ; G. 602 ; B. 307, 1.96 EUTROPI BREVIARII

Licinius Emperor, 307-324 a.d.

4. Per hoc tempus a Galerio Licinius imperator est factus,
Dacia oriundus, notus el arrtlqua consuetudine et in bello,
quod adversus Narseum gesserat, strenuis laborious et offi-
ciis acceptus. Mors Galerl confestim secuta. Ita res
5 publica turn a novls quattuor imperatoribus tenebatur, Con-
stantino et Maxentio, filiis Augustorum, Licinio et Maxi-
mlno, novls hominibus. Quinto tarn en Constantinus imperii
sui anno bellum adversum Maxentium civile commovit,
copias eius multls proelils fQdit, ipsum postreino Eomae
10 adversum nobiles omnibus exitils saevientem apud pontem
Mulvium vicit Italiaque est potitus. Non multo 1 deinceps
in Oriente quoque adversum Licinium Maximinus res novas
molitus viclnum exitium fortuita apud Tars um morte prae-
venit.

Constantine the Great sole Ruler, 324-337 a.d.

is 5. COnstantinus tamen, vir ingens et omnia efficere nitens
quae animo praeparasset, 2 simul prmcipatum totius orbis
adfectans, Licinio bellum intulit, quaniquam necessitudo
et adflnitas cum eo esset ; nam soror Constantia nupta
Licinio erat. Ac prlmo eum in Pannonia Secunda ingentT

20 apparatu bellum apud Cibalas instruentem repentlnus op-
pressit omnique Dardania, Moesia, Macedonia potitus nu-
merosas provincias occupavit.

6. Varia deinceps inter eos bella gesta, et pax reconciliata
ruptaque est. Postremo Licinius navall et terrestri proelio

25 victus apud Nicomediam se dedidit et contra religionem
sacramenti Thessalonlcae privatus occisus est. Eo tempore
res Eomana sub uno Augusto et tribus Caesaribus, quod

i H. 423 ; M. 248 ; A. & G. 250 ; G. 403 ; B. 223.

2 H. 235 ; M. 100, 1 ; A. & G. 128, a, 1 ; G. 131, 1 ; B. 116, 1.LIBER X. 97

numquam alias, fuit, cum llberT Constantini Galliae, Orient!
Italiaeque praeessent. Verum insolentia rerum secundarum
aliquantum Constantinus ex ilia favorabili animi docilitate
mutavit. Prim urn necessitudines perseciitus egregium
5 virum f ilium et sororis f ilium, commodae indolis iuvenem,
interfecit, mox uxorem, post numerosos amlcos.

7. Vir primo imperil tempore optimis prlncipibus, ultimo
mediis comparandus. Innumerae in eo animi corporisque
virtiites claruerunt. Mllitiiris gloriae appetentissimus, for-

10 tuna in bellis prospera fuit, verum ita ut non superaret
industriam. Nam etiam Gothos post civile bellum varie
profligavit pace his ad postremum data, ingentemqUe apud
barbaras gentes memoriae gratium conlocavit. Civilibus
artibus et studiis liberalibus deditus, adfectator iusti amoris,

15 (juem ab omnibus sibi et liberalitate et docilitate quaeslvit,
sicut in nonnullos amlcos dubius, ita in reliquos egregius,
nihil occasionum praetermittens, quo opulentiores eos cla-
rioresque praestaret.

8. Multas leges rogavit, quasdam ex bono et aequo, ple-
20 rasque superfluas, nonniillas severas, primusque urbem nomi-

nis sul ad tantum fastigium evehere molitus est, ut Romae
aemulam faceret. Bellum adversus Parthos moliens, qui
iam jNlesopotamiam fatigabant, uno et tricesimo anno im-
perii, aetatis sexto et sexagesimo, Nicomediae in villa
25 publica obiit. Denuntiata mors eius est etiam per crinitam
stellam, quae inusitatae magnitudinis aliquamdiu fiilsit ;
earn Graeci cometen vocant. Atque inter Divos meruit
referri.

The Sons of Constantine rule, 337-360 a.d.

9. Is successores fllios tres reliquit atque unum fratris
30 fllium. Verum Dalmatius Caesar prosperrima indole neque

IIAZ. EUTHOPIU8 — 798 EUTROPI BRKVIARII

patruo absimilis haud multo post oppressus est factione
mllitari et Constantio, patruell suo, sinente potius quam
iubente. Constantlnum porro bellum fratrl Inferenteni et
apud Aquileiam inconsultius proelium aggressum Constan-
5 tis duces inte rem e runt. Ita res publica ad duos Augustos
redacta. Constantis imperium strenuum aliquamdiu et
iustum fuit. Mox cum et valetudine improspera et amicls
pravioribus uteretur, ad gravia vitia conversus, cum intole-
rabilis provincial ibus, mllitl iniucundus esset, factione Ma-

10 gnenti occlsus est. Obiit haud longe ab Hispanils in castro,
cul Helenae 1 nomen est, anno imperii septimo decimo, aeta-
tis trlcesimo, rebus tamen plurimls strenue in militia gestls
exercitulque per omne vitae tempus sine gravl crudelitate
terribilis.

15 10. Dlversa Constant! fortuna fuit. A Persls enim multa
et gravia perpessus saepe captls oppidis, obsessis urbibus,
caesis exercitibus, nullumque el contra Saporem prosperum
proelium fuit, nisi quod apud Singara haud dubiam victo-
riam ferocia mllitum amisit, qui pugnam seditiose et stolide

20 contra rationem belli die iam praecipiti poposcerunt. Post
Constantis necem Magnentio Italiam, Africam, Gallias obti-
nente etiam Illyricmn res novas habuit, Vetranione ad im-
perium consensu mllitum electa Quern grandaevum iam
et cunctis amabilem diuturnitate et felicitate mllitiae ad

25 tuendum Illyricum prlncipem creaverunt, virum probum et

morum veterum ac iucundae civilitatis, sed omnium llbera-

lium artium expertem adeo ut ne elementa quidem prima

litterarum nisi grandaevus et iam imperator acceperit.

11. Sed a Constantio, qui ad ultionem fraternae necis bel-

30 lum civile commoverat, abrogatum est VetranionI imperium ;

1 H. 387, n. 1 ; M. 212, n. 2 ; A. & G. 231, b ; G. 349, r. 5 ; B. 190, 1.LIBER X. 99

novo inusitatoque more consensu mllitum deponere InsTgne
compulsus. Romae quoque tumultus fuit Nepotiano, Con-
stantlnl sororis fllio, j>er gladiatoriam manum imperiuni
vlndicante, qui saevls exordiis * dlgnum exitum nactus est.
5 Vlcesimo enim atque octavo die a Magnentianls ducibus
oppressus poenas dedit. Caput eius pllo per urbem circum-
latum est, gravissimaeque proscrlptiones et nobilium caedes
fuerunt.

12. Non multo post Magnentius apud Mursam profligatus
10 acie est ac paene captus. Ingentes Komani imperii vires ea

dimicatione constimptae sunt, ad quaelibet bella externa
idoneae, quae multum triumphorum possent 2 securitatisque
conferre. OrientI mox a Constantio Caesar est datus patrui
filius Gallus, Magnentiusqiie diversis proeliis victus vim
15 vltae suae apud Lugdunum attulit imperil anno tertio,
mense septimo, f rater quoque eius Decentius Senonibus,
quern ad tuendas Gallias Caesarem mlserat.

13. Per haec tempora etiam a Constantio multls inclvlli-
bus gestls Gallus Caesar occisus est, vir natura ferus et ad

20 tyrrannidem pronior, si suo iure imperare licuisset. 3 Silva-
nus quoque in Gallia res novas molitus ante diem tricesi-
mum exstmctus est, solusque imperio Romano eo tempore
Constantius prlnceps et Augustus fuit.

14. Mox Iulianum Caesarem ad Gallias mlsit, patruelem
25 suum, Galli fratrem, tradita el in matrimonium sorore,

cum multa oppida barbari expugnassent, alia obsiderent,
ubique foeda vastitas esset Romanumque imperium non
dubia iam calamitate nutaret. A quo modicis copiis apud
Argentoratum, Galliae urbem, ingentes Alamannorum copiae

i H. 421, III ; M. 238, 2 ; A. & G. 245, a, 1 ; G. 397, n. 2 ; B. 226, 2.

2 H. 503, II, 2 ; M. 383, 1 ; A. & G. 320 ; G. 631, 2 ; B. 282, 3.

3 H. 510 ; M. 366 ; A. & G. 308 ; G. 597 ; B. 304, 1.100 EUTROPI BREVIARII

exstlnctae sunt, rex nobilissimus captus, Galliae restittitae.
Multa postea per eundem Iulianuin egregie adversum bar-
baros gesta sunt summotlque ultra Ehenum German! et
finibus suls Romanum imperium restitutum.

Julian Emperor, 360-363 a.d.

5 15. Neque multo post, cum GermanicianI exercitus a Gallia-
rum praesidio tollerentur, consensu militum Iulianus factus
Augustus est, interiectoque anno ad Illyricum obtinendum
profectus Constantio Parthicls proeliis occupato. Qui rebus
cognitis ad belluni civile conversus in itinere obiit inter

10 Ciliciam Cappadociamque anno imperil octavo et trlcesimo,
aetatis qulnto et quadragesimo, meruitque inter Dlvos re-
ferrl, vir egregiae tranquillitatis, placidus, nimium amlcls l
et familiaribus credens, mox etiam uxoribus deditior, qui
tamen prlmls imperii annls ingentl se modestia egerit, fami-

15 liarium etiam locupletator neque inhonores sinens, quorum
laboriosa expertus fuisset officia, ad severitatem tamen pro-
pensior, si susplcio imperil moveretur, mitis alias, et cuius
in clvllibus magis quam in externls bellls sit laudanda
fortuna.

Eutro]mis takes part in the Parthian Expedition, 363 a.d.

20 16. Hinc Iulianus rerum potltus est ingentique apparatu
Parthls intulit bellum, cui expedition! ego quoque interful.
Aliquot oppida et castella Persarum in deditionem accepit
vel vl expugnavit Assyriamque populatus castra apud
Ctesiphontem statlva aliquamdiii habuit. Remeansque

25 victor, dum se inconsultius proeliis Inserit, hostili niaiiii
interfectus est vi Kal. lul., imperil anno septimo, aetatis

i H. 385, II j M. 205; A. & G. 227 ; G. 340; B. 187, II, a.LIBER X. 101

altero et tricesimo atque inter Dlvos relatus est, vir egregius
et rem publicam msigniter moderaturus, si per fata licuisset.
Liberalibus discipllnis apprlme erudltus, Graecls doctior
atque adeo ut Latlna erudltio nequaquam cum Graeca
5 scientia convenlret, facundia ingenti et prompta, memoriae
tenacissimae, in quibusdam philosopho proprior. In amicos
liberalis, sed minus diligens quam tantum prmcipem decuit.
Fuerunt enim nonnulli qui vulnera gloriae eius inferrent.
In provinciales itistissimus et tributorum, quatenus fieri
10 posset, repressor. ClvTlis in ctinctos, mediocrem habens
aerarii curam, gloriae avidus ac per earn animl plerumque
immodicl, religionis Christianae nimius Insectator, perinde
tamen ut cruore abstineret, M. Antonmo non absimilis,
quern etiam aemularl studebat.

Jovian Emperor, 363-364 a.d.

15 17. Post hunc Iovianus, qui tunc domesticus militabat,
ad obtinendum imperium consensu exercittis lectus est, com-
mendatione patris inllitibus quam sua notior. Qui iani tur-
batis r6bus exercitu quoque inopia laborante uno a Persis
atque altero proelio victus pacem cum Sapore, necessariam

20 quidem, sed ignobilem, fecit multatus flnibus 1 ac nonnulla
imperii Roman! parte tradita. Quod ante eum annls mille
centum et duobus de vlginti fere, ex quo liomanum impe-
rium conditum erat, numquam accidit. Quin etiam legiones
uostrae ita et apud Caudium per Pontium Telesmum et in

25 Hispania apud Xumantiam et in Numidia sub iugum missae
sunt, ut nihil tamen finium traderetur. Ea pacis condicio
non penitus reprehendenda foret, si foederis necessitatem
turn cum integrum fuit mutare voluisset, sicut a Romanls

1 II. 410, TIT ; M. 251 ; A. & G. 220, b, 1 ; G. 404 ; B. 225.102 EUTROPI BREVIARII LIBER X.

omnibus his bellls, quae commemoravi, factum est. Nam
et Samnltibus et Numantinis et Numidis confestim bella
inlata sunt neque pax rata fuit. Seel dum aemulum imperii
veretur, intra Orientem residens gloriae parum consuluit.

5 Itaque iter ingressus atque Illyrieum petens in Galatiae
finibus repentina morte obiit, vir alias neque iners neque
imprtldens.

18. Multi exanimatum oplnantur nimia cruditate (inter
cenandum enim epulis indulserat), alii odore cubiculi, quod

10 ex recent! tectorio calcis grave quiescentibus erat, quidam
nimietate prunarum, quas gravl frigore adolerl multas
iusserat. Decessit imperii mense septimo, tertio decimo
Kal. Mart., aetatis tertio et tricesimo anno, ac benlgnitate
prmcipum qui el successcTrunt inter Divos relatus est.

15 Nam et civilitati propior et natura admodum llberalis fuit.

Is status erat Romanae rei Ioviano eodem et Varroniano

consulibus anno urbis conditae millesimo centesimo et

octavo decimo. Quia autem ad inclutos prmcipes veneran-

dosque perventum est, interim open modum dabimus. Nam

20 reliqua stilo maiore dicenda sunt. Quae nunc non tarn
praetermittimus, quam ad maiorem scribendl diligentiam
reservamus.cGRAEGIA
(ACHAEA)

SCALE OF MILESThessalonibaSAMOTHRACE


oActiumo

LEUCASAE T O L I A 1

Delphi

Patraec

ACHA1,AZACYNTHUS


ELIS -&V>
q- V

Olympia QChaeionea
CdroneaHERSONESUSDAHQANIAjjell^ CTl0iaK/[©*"SCYRUSWePergarinni"e

Magneaia
si SipyfusM* °

SmyrnaLACONJA

Sparta:olopl.onANOROS C^ SAMOS^ jgj^gj•;•:
Cnidus


CaMC«^^^ 0fl^ir-IT^^ 5 Tow*

S^AU^ °aCaM^ f *F Jsr 1 k?\

i**.


G*


^ € • Athenale£2$P l^V'^CaVRHODUS i2-4-* * 1


N U


ais

^ Cyrene
jrenice


Alexandie a


L Y B


1 A
from 25 GreenwichBIBLIOGRAPHY

The following books have been referred to in the Notes. While
the references are intended principally for the teacher, every student
should be provided with a copy of Creighton's Primer of Roman
History. If Eutropius is studied in connection with this book, the
student cannot fail to obtain a fair knowledge of the main facts of
Roman History.

Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries. Rodolfo

Lanciani.
Early Rome (Epochs of History). \V. Ihne.
Mommsen's History of Rome, Abridged for Schools and Colleges.

C. Bryans and F. J. R. Hendy.
Rome and Carthage (Epochs of History). R. Bosworth Smith.
The History of Rome (History Primer Series). M. Creightou.
The Early Empire (Epochs of History). W. W. Capes.
The Roman Triumvirates (Epochs of History). Charles Merivale.
The Age of the Antonines (Epochs of History). W. W. Capes.
Myths of Greece and Rome. II. A. Guerber.
The Story of the Romans. H. A. Guerber.
The Development of the Roman Constitution (History Primer Series).

Ambrose Tighe.

NOTE

Tn the Notes the references to Ilarkness' Grammar occur in two
forms, the first referring to the New Latin Grammar (1898), the
second, in brackets, to the Standard Latin Grammar.

104NOTESLIFE OF EUTROPIUS

Of the life of Eutropius we know very little. Only once in his work
does he mention himself, Bk. X, Ch. 16. He was proconsul in Asia in
371 a.d., and praetorian praefect 380-387 a.d. He is said to have been
the secretary of the Emperor Constantine the Great.

The only one of his works that is extant is the Brevidrium, a brief
history of Rome from the founding of the city to the death of the
Emperor Jovian, 304 a. p. He dedicated the work to the Emperor Valens,
364-378 a.d., composing it probably at the emperor's request.

Through the republican period he follows Livy, whom he knows at first
hand. Afterwards he takes Suetonius and the Augustan History for his
guides. His style is simple and terse, and the diction is very good for
the age in which the book was written. As a historian his judgment is cool
and impartial. He makes some blunders, but mostly in the matter of
dates. A Greek translation made by a certain Capito, a Lycian, is men-
tioned, but it has been lost. A later Greek version by Faeanius is extant.Book I

Page 7. Ch. 1. Line 1. Roma-
num : note emphatic position.

Roraulo : see the legend of Rom-
ulus and Remus in lime, p. 32 ;
Livy, Bk. I, IV ; Guerber, p. 140.

2. Vestalis virginis : the Vestals
were a kind of nuns, six in number,
who were priestesses of Vesta. It
was their duty to keep the fire on
the altar in her temple in the Forum
burning constantly. ' ' Her altar, with
its ever-burning fire, was the fainilvhearth of the state, from which the
household fires were kindled at cer-
tain dates." Lanciani, Anc. Rome,
Ch. VI.

filius : in apposition with qui,
subject of putatus est.

quantum putatus est : ' as he
was thought ' = ' as it was thought ' ;
note that the Latin prefers the per-
sonal construction where we prefer
the impersonal.

3. is : emphatic position.

cum . . . latrocinaretur : the
student should note the different105106NOTES[Page 7uses of cum, viz.: Temporal, with
Indicative or Subjunctive ; Causal
and Concessive, with Subjunctive
alone ; cf. cum . . . compdruisset,
Ch. 2 ; cum . . . haberent, Ch. 2 ;
cum . . . egissent, Ch. 18.

4. decern et octo aimos natus
(nascor): 'having been born eigh-
teen years' = 'eighteen years old.'
The more common expression for
the numeral is duodevlgintl. Cf.
annorum trium et vlginti, Bk. II,
Ch. 6 ; annum agens vlcesimum
aetdtis, Bk. Ill, Ch. 7.

5. urbem exiguam : remains of
this city are still found on the Pala-
tine Hill.

Palatino monte : the Palatine
Hill, one of the seven hills of Rome.
The others were the Capitoline, Qui-
rinal, Aventine, Esquiline, Viminal,
and Caelian.

XI Kal. Maias : the full expres-
sion would be ante diem undecimum
Kalendds Maids, April 21. " In the
Roman calendar it coincided with
the Pal ilia, or feast of Pales, the
guardian divinity of shepherds."

6. Olympiadis : the Greeks reck-
oned time by periods of four years,
called Olympiads from the Olympian
Games, which were celebrated at
that interval. The starting point
was 770 b.c. Hence the third year
of the sixth Olympiad would be

753 b.c Some prefer to recognize

754 as the date of the founding of
the city.

Ch. 2. 8. condita civitate : ' the
city having been founded ' = ' when
the city had been founded.' Thestudent should ascertain by analysis
of the thought what the Ablative
Absolute is intended to represent,
and should translate it accordingly.
The literal translation should seldom
be used. Civitate = urbe, a late
usage, frequent in Eutropius. The
usual expression is urbe condita, but
Eutropius places the participle first
for emphasis.

Romam vocavit : according to
Lanciani, Roma is derived from
Bumon, ' river.' Roma then would
mean 'the town by the river,' and
Romulus, 'the man from the town
by the river' (Anc. Borne, p. 37).
Mommsen claims that Ramnes, the
early name by which the Romans
were called, means 'bushmen.'
Hence Roma would be ' the town of
the bushmen' (Mommsen, History
of Borne, Vol. I, p. 71).

9. fere : ' about,' indicating that
the statement is a loose one.

10. centum ex senioribus : ' a
hundred of the elders ' ; ex ov de
with cardinal numerals is regularly
used instead of a Partitive Genitive.
Tarquinius Priscus doubled the num-
ber of the senators, Ch. 6. Before
the end of the regal period the num-
ber was increased to 300. Sulla
added 300 equites. Julius Caesar
raised the number to 900. Augustus
reduced it to 600. For the duties
of the senate see Ihne, Ch. XI ;
Tighe, pp.49, 115; Mommsen, pp. 18,
19, 45, 46.

12. uxores : object of haberent.
Emphatic on account of its position
before the subject of the verb.Page 8]NOTES107Page 8, 1. earum : the ante-
cedent is ndtiones.

commotis bellis : lit. ' wars hav-
ing been aroused ' = ' when war had
been aroused ' ; cf. conditd clvitate,
Ch. 2.

propter raptarum iniuriam : lit.
' on account of the wrong of the
stolen (maidens) ' = ' on account of
the wrong done by stealing the
maidens.' With raptarum sc. vir-
ginum.

4. non comparuisset : lit. ' he
had not appeared ' = ' he had dis-
appeared. '

5. ad deos translsse : lit. ' to
have gone across to the gods ' = ' to
have been translated.'

6. per quinos dies : ' through
five days each.'

• Ch. 3. 8. rex : predicate Nomi-
native.

bellum : emphatic by position as
well as by the use of quidem. " The
statement that during the forty-three
years of Numa's reign Rome en-
joyed uninterrupted peace cannot
be looked upon as anything but a
fiction or a dream."

11. consuetiidine proeliorum :
' because of their habit of (waging)
war.'

iam . . . putabantur : ' were
beginning to be thought ' ; note the
force of the Imperfect.

12. in decern : Livy I, XIX, says
in duodecim menses.

13. aliqua = ulld.
confusum : ' confused ' ; modifies

annum and is modified by prius.

14. morbo : i.e. a natural deathas contrasted with a death by
violence.

Ch. 4. 16. huic successit : lit.
' to this one succeeded ' = ' his suc-
cessor was ' ; note the emphasis.

hie bella reparavit : in allusion
to the former activity of Romulus
in that direction.

17. Albanos : Alba Longa, the
most ancient town in Latium, is
said to have been built by Ascanius,
and to have colonized Rome. After
its destruction by Tullus Hostilius
it was never rebuilt. Its inhabitants
were removed to Rome. At a later
time the surrounding country was
studded with the splendid villas of
the Roman aristocracy. Livy, Bk. I,
XXII-XXV, gives an account of the
conquest of the Albans.

miliarid : the Roman milestones
were set up at intervals of 1000
paces, 5000 Roman feet, on the
military roads. They gave the dis-


1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Online Library4th cent EutropiusEutropius → online text (page 7 of 22)