Alexander Macrae.

History of the clan Macrae with genealogies online

. (page 27 of 35)
Online LibraryAlexander MacraeHistory of the clan Macrae with genealogies → online text (page 27 of 35)
Font size
QR-code for this ebook


Cha Bhreitheamh leth-bhreitheach an Righ
Shuidheas air cathair na breith
'S a bheir ceart bhreith air gack ti.

l Transactions of the Gaelic Society of Inverness, Vol. XI.392 THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE.

Gach ti a bha cur ri olc
Tearbar a nochd air an lamb, cbli ;
Cairear air a laimh dheis,
Gach ti bbios deas air a chinn.

Gach ti bhios deas air a chinn
Labhraidh 'm Breitheamh riu gu ce?rt ;
Bho 'n is buidheann bheannaicht' sibh,
Maitheam-sa dhuibhs' 'n 'ur peac'.

Maitheam-sa dhuibhs' 'n 'ur peac' ;
Gabhaidh-s' seilbh cheart 's an rio'chd
Chornharraich m' Athair bho thos,
Dhuibhse ann an gloir gun chrich.

Oir air bhi dhomhsa fo thart,
Fo fhuachd, fo acras, chum bais,
'M priosan gun treoir gun neart,
Dh' fhuasgail sibh ceart air mo chas.

Air bhi dhomh a'm choigreach cein
'S a'm thraveller anns gach bail',
Fhreasdail sibh dhombsa 'n am fheum ;
Cha robh ar deagh-bheus dhomh gann.

Ach freagraidh iadsan am Breitheamh,
Cuin chunnaiceamar sibh fo thart,
Fo fhuachd, fo acras, chum bais,
'S a dh' fhuasgail sinn do chas ceart ?

Bheirim-sa dearbhadh dhuibh, —
Dh' fhuasgail 's gur ann duibh nach olc,
Mheud 's gu'n d' rinneadh leibhse dhiol,
Ri piantaibh mo bhraithre bochd-s'.

Sin labhraidh 'm breitheamh os n' aird
Riu fhuair ait' air a laimh chli,
Imichibh uamsa gu brath,
Dh' iomisuidh cais is craidh gun chrich.

Far am bi 'n t-Abharsair am pein,
Aingle 's a chleir air fad,
Mheud 's nach d' rinneadh leibhse dhiol
Ri piantaibh mo bhraithre lag-s'.

Imichidh iad so gu truagh

Dh' Ifrinn fhuair am bi fuachd is teas,

Dhoibh-san ge duilich an cas,

Nior faigh iad bas ann am feasd.THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE. 393

Ach imichidh buidhcann a ghraidh
A fhuair ait air an lamh dheis
Do fhlaitheanas nam flath feile ;
! eibhinn doibh-san an treis.

! eibhinn doibh-san an treis,
Eibhinn doibh-san gach ni chi,
Eibhinn bhi 'n cathair nan gras,
Eibhinn bhi lathair a Bhreithimh.

Eibhinn bhi lathair a Bhreithimh,
Eibhinn a shiochai' 's a bhuaidh ;
Cha'n fhaodar a chur an ceill
Mend eibhneis an aite bhuain.

Eibhneas e nach faca suil,
Eibhneas e nach cnala cluas,
Eibhneas e nach teid air chul,
Dhoibh-san d'an toirear mar dhuais.

Duais is mo na gach duais,
Ta shnas air neamh aig mo Righ ;
Eibhinn do gach neach a ghluais,
Air chor's gu'm buaidhaichear i.

Air chor's gu'm buadhaichear i
Smaoneamar air crich an sgeoil,
Smaoneamar ar peacaidh bath,
Smaoneamar an la fa dheoidh.

One by the writer on the Day of Judgment.

Let us meditate on the last day when it must fall to our lot to
die, let us meditate on the sins of youth, let us meditate still
further on what must come hereafter. Let us meditate on what
must come hereafter, that is on the great Day of Judgment, when
nothing done by us in the flesh can any longer be concealed. No
longer can be concealed the good or the evil done by us, when
we see the judge of all people coming to us in the clouds, with
the sound of the trumpet. When the great trumpet is sounded,
all people shall assemble from every quarter ; those who happen
to be still alive shall change in manner and in mind. Sea and
land shall change, all things shall be changed anew, the earth
shall yield up all who are buried in the dust. All who are buried
in the dust shall rise in their new bodies, and each soul shall
take possession of the false body in which it formerly rested.394 THE HISTOEY OF THE CLAN MACEAE.

No rest then for the ocean, it shall be agitated on its own account;
all who were drowned from the beginning of time it shall yield
up for the judgment. A judgment that will surpass every
judgment; no partial judge is the King who shall sit on the
judgment seat, and give righteous judgment to all. Those who
gave themselves up to evil will, on that day, be banished on the
left hand; on the right hand will be placed those who are prepared
for His coming. To those who are prepared for His coming
the Judge will openly say : " Because you are a blessed company
I will pardon your sins. I will pardon your sins ; take you
rightful possession of the kingdom set apart from the beginning
by my Father for you in glory everlasting. For when I was
thirsty and cold and hungry unto death in prison, without energy
or strength, you brought true relief to my trouble. Being a
stranger far away, and a sojourner in many places, you waited
on me in my necessity ; your deeds of kindness towards me were
not few." But they will answer the judge, " When did we see
thee thirsty, cold, and hungry unto death, and brought true
relief to your trouble ?" " I will give you a proof — you brought
relief, nor will it be to your hurt, inasmuch as you showed com-
passion for the suffering of my poor brethren." Then will the
judge openly speak to those placed on the left hand — "Depart
from me, for ever, to everlasting trouble and torment ! Where
the Adversary will continue in torment, together with his angels
and ministers for ever, inasmuch as you showed no compassion for
the sufferings of my feeble brethren." Miserably will they depart to
dismal Hell, where there will be cold and heat ; however agonis-
ing for them may be their trouble, they can never die there. But
the company of beloved ones, placed on the right, will depart
to the paradise of the hospitable princes ; Oh ! joyful will it be
for them the while. Oh ! joyful will it be for them the while,
joyful for them all that they behold, joyful to be in the city of
grace, joyful to be in the presence of the judge. Joyful to be in
the presence of the judge, joyful his peace and his glory ; it is
not possible to declare the greatness of the joy of the everlasting
place. Joy which eye never beheld, joy which ear never heard,
joy that, will not cease for those to whom it will be given as a
reward. Greater than all rewards is the reward up in Heaven
with my King ; joyful for everyone who has so conducted him-THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE. 395

self as to attain to it. That it may be deserved, let us think of
the end of the tale, let us think of our deadly sin, let us think
of the last day.

V.
The following poem, also by Donnachadh nam Pios, has been
transliterated from the Fernaig MS. into modern spelling by
George Henderson, Ph.D. 1 : —

Gne orain do rinneadh leis a sgriobhair, anno 1G88.

Ta saoghal-sa carail,

Tha e daondan da 'r mealladh gu geur ;

Liuthad caochladh th' air talamh

Is daoin' air an dalladh le bhreig ;

Chreic pairt duibh-s' an anam

'S do ehaochlaidh iad barail chionn seud,

Fhir chaidh aim sa chrannaig,

Dhoirt t' fhuil da ar ceannach,

! aoin Itigh Mhoire beannuich nar creud.

! Athair nan gras

Na failing sinne 'nar cruas,

Ach amhraic oirnn trath

Le tlaths o d' fhlathas a nuas.

Mar thug thu le d' mhioraild

Claim Israel gun dhiobhair sa chuan,

Dionn t' eaglais da rireadh,

Ga ghuidh le luchd a mi ruin,

Bho 'sgriob-s' ta teachd mu' cuairt.

'S coir dhi-s' a bhi umhailt

Gad tha i fo dhubh aim san am ;

Gur h-iad ar peacaiman dubhar

Tharruing oirnn pudhar is call ;

Ach deanmar tras^ agus cumha

liis an fhear dh' fhag an t-iubhair sa chrann,

Chou s' gu 'n ceannsuich e' bhuidheann

Chleachd an eu-coir as duibhe,

Mar tha breugan is luighean is feall.

Dhe churanta laidir

Dh' alaich muir agus tir,

Tha thu faicsiim an drasda

Mar dh' fhailing am prabar-s' an Righ ;

l See Leabhar uau Gleaun, p. 271.396 THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE.

Ach reir 'a mar thachair do Dhaidh,

Nuair ghabh Absolon fath air go dhith,

Beir dhachaigh 'na dhail leat,

Dh' aindeoin am pairtidb,

Nar Righ chon aite le sith.

Fear eil' 's math is eol domh

Tha 'n ceart uair air fogaireadh 'na phairt,

Shliochd nan cuireannan seolta

Da thogradh 's nach obadh an spairn ;

Ga tamull leinn bhuainn thu

Cha toireamar fuath dhut gu brach ;

Sann da 'r seors bu dual sin,

Eatar mhith agus uaislean,

Bhi air do dheas-laimh an cruadal 's an cas.

Truagb nach fhaicinn thu teachd

Mar b' ait le mo chridh san am,

Far ri Seunias le buidheann

Nach geill a dh' iubhair nan Gall,

Tha 'n drasda ro bhuidheach

Mheud s gu 'n shuidhich iad feall,

Le 'n seoladh 's le'n uidheam

Anns na modaibh as duibhe,

Chuir fa dheoidh sibh air suibhail do'n Fhraing.

Ach thamar an duigh

Gu'n caochail an cursa seo fothast,

Gu'm faic mi le m' shuilibh

Bhi sgiursadh gach tnu bha 's na moid,

'S gach Baron beag cubach

'Mhealladh le caraibh 's le luban Prionns Or ;

Gheibh Mac Cailein air thus duibh,

Dh' aindeoin a chuirte,

'Galair bu duthchasach dho.

B'e dhuthchas bho sheanair

Bhi daondan r'a melladh gach ti,

Cha b'fhearr e 'thaobh athair

Ga b' mhor a mhathas bho' Righ ;

Ma 'se seo an treas gabhail

Thug eug bhuaith 'bhathar gu pris,

Le maighdinn sgoraidheach sgathail

Cha d' cheannsuicheadh aisith ;

Ged thuit thu cha'n athais duit i.

Iomah Tighearn is post

Nach eol domh-s' a nis 'chur an dan

Tha'n drasda gu moiteil

Le phrabar gu bosdail a' d' phairt ;THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE. 397

'S ami diubh sin Cullodar,

Granntaich is Rosaieh a chail,

Nuair thionndas an rotha

Chon annsachd bho thoiseach

Gur teannta dhaibh 'chroich 'miosg chaich.

Ach fhearaibh na h' Alba

Ga dealbliach libh 'drasda 'n ur cuirt,

Gad leught' sibh bho'r leanabachd

'S bho la 'gheil sibh a dh' Fhergus air thus,

Thuit gach fine le toirmeasg

Do threig 's nach robh earbsach do'n chrun,

Ach seo t'eallach a dhearbhas

Gur h-airidh an seanchas,

Gun eirich mi-shealbhar da'n cliu.

Cha chan mi na's leir dhonibh

Ri 'ur maithibh, ri'r cleir, ri'r por,

D'eis ur miounan a Shearlas

Gu seiseamh sibh-p fhein 'n aghaidh deoin,

'S an t-oighre dligheach na dh'eis

Thuit nis go Righ Seumas r'a bheo,

Ach dh'aindeoiu ur leirs'

Ga mor 'ur cuid leugh',

Ar liom-s gu'n 'reub sibh a choir.

air coir dhirich

Le masladh na dhiobair do phairt,

Bha uair a staid iosal

S tha air direadh le uchd math an drasd ;

Seann fhacla 's gur fior e

Bha riamh eadar Chriostuidhean graidh,

Gur miosa na ana-spiorad

Duine mi-thaiugeil

Ghabh na's leoir dhuibh-s an aim air na chas.

Cas eile nach fas'

Dheirich mar fhasan sa ruaig' s',

Chlaun feiun bhi na'n taic

Do gach neach tha cur as da mu cuairt ;

Do threig iad 's cha 'n ait daibh

'N cuigeamh faithn' bha 'chasgadh an t-sluaigh;

'N aghaidh nadur a bheart seo

Do neach 'ghabh baisteadh

Ann an ainn nan tri pearsan ta shuas.

Ach fhir 'dh'oibrich gach mioraild

Bha miosg Chlainn Israel bho thus,

Nach soilleir an giamh seo

Dh'aon neach ghabh 'Chriosdachd mar ghrund?398 THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE.

Bho laigh geilt agus fiamh nior

Air gach Marcus, gach Iarl 's gach Diuc,

Casg fein an iorghalt-s

Mas toil leat-s a Dhia e,

Mu tuit sinn fo fhiabhrus do ghnuis.

Is mor dh' eireas dhut a Bhreatuinn

'S nach d'fhaodadh do theagasg na am,

Cha leir dhut fath t'eagla,

Gu'n tharruing ana-creidimh ort call ;

Bho'n la mhurtadh libh Searlas

Tha fhuil-san ag eigheachd gu teann,

Gabh aithri a t' eucoir,

Thoir dhachaigh Righ Seumas,

Neo thig sguirsa bho Dhe ort a nail.

Ghaidhealu gasda

Na laighidh fo mhasladh sa chuis,

Ach faighear sibh tapaidh

'S Righ Seumas na thiac air ur cul ;

Ge ta Uilleam an Sasunn

Na geillibh a feasda do chrun ;

Liom is cinnteach mar thachras

Thaobh innleachd a bheairtean,

Gu pilltear e dhachaigh gun chliu.

Na ma h'ioghnadh libh-p fhein seo

'S gun ghlac es' an eucoir air cheann,

Bha manifesto ro eitigh,

Nach faic sibh gur breugach a chainnt ;

'S gach gealladh do rinn se

Do Shasunn do threig se gu teann,

Tha iad nis 'n aghaidh cheile,

Nuair thuig siad au reusan,

Ach na tha Phresbiteriauich ann.

Na ma lughaid 'ur misneachd

Gn robh iad seo bristneach na curs,

Fo sgaile religion

B'e 'n abhaist s an gliocas bho thus ;

Co dhiubh alach a nise

Nach . . . . le mi-ruin,

Ach tha'n aite le fios dhuinn,

Ged dh'fhailing righean trie iad,

Aig gach armunn bha tiorcadh a chruin.

Gu ma h'-amhluidh seo dh' eireas

'Mhaithibh Alba s na h' Eire san am,

Tha 'coitheamh le Seumas

'S nach d' amhraic iad fein air an call ;THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE. 399

Ach b' fheall am bathais 's an eudan

Fo gach neach bha ri eiginn 'a ri feall,

Ghabh an test a bha eitigh,

Eadar mhaithibh is Chleire,

Thoir an antnan dha 'n eucoireach raheallt.

Ach tha mi dall na mo bharail

Mar ceannsuich Dia 'oharachd-sa trath,

'S mar mhealtar leis barail

'Chleamhnais fhuair alloil gun bhlath ;

Is mairg a thoisich mar ealaidh

Athair-ceile chur ealamh bho bhair,

Ach seo ordugh nam balach,

Far ri dochus nan cailleach,

San t-saoghal chruaidh charail-s' a ta.

Song composed by the writer in the year 1688.

This world is deceitful, it constantly deceives us bitterly, many
changes there are on earth and many men blinded by its falsehood.
Some have sold their souls and have changed opinion for the sake
of gain. Thou who suffered on the Cross and spilt Thy blood for
our redemption, Oh ! Thou only King (son) of Mary, bless our creed.
Oh ! Father of Grace, do not fail us in our sore distress, but look
upon us soon with tenderness from Thy Heaven above. As Thou
didst miraculously lead the children of Israel, without the loss of
any, through the sea, so do Thou in very deed defend Thy Church
(though her ill-wishers pray for her downfall) from the evil now
fallen upon her. It is her duty to be humble, though she is at
this moment under a cloud. Her sins are the cause that have
brought upon us harm and loss, but let us fast and mourn to Him
who went to the Cross without faltering, that He may subdue
them who have been practising the blackest deeds, falsehood,
sacrilege, and treachery. God, mighty and strong, who peopled
land and sea, Thou seest how at this juncture the rabble has dis-
appointed the King ; but as it happened in the case of David,
when Absalom took advantage of him (to try) to ruin him, do
Thou, in Thy appointed time, lead the King home in peace to his
own place in spite of their factions. Another man 1 I know full
well, who at this moment is in exile for his (King James's) cause —

1 Perhaps Kenneth, fourth Earl of Seaforth, who accompanied James II,
to France after the Revolution of 1688.400 THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE.

of the race of the capable heroes, who would accept and never re-
fuse the strife. Though for a little thou art away from us, we
shall never feel indifferent towards thee. It is in the blood of our
race, commons and nobles alike, to stand by thy right hand in the
time of difficulty and trouble. Would that I might see thee com-
ing as my heart at this moment would desire, along with King
James with a host that would not yield to the bows and arrows of
the Lowlanders, who are rejoicing at having planned their treachery
with the cunning and resources of their dark councils, which have
at last driven you an exile into France. But I am in hopes that
the course of events will yet change, and that I may see with my
own eyes the discomfiture of every wretch who took part in their
councils, and of every petty, cringing baron, who, by his tricks and
wiles, deceived Prince Orange; Argyll, in spite of his rank, will, as
one of the first, be smitten with the disease that comes natural to
him. It comes natural to him from his grandfather to deceive
everyone, nor is he better from his father, though he (the father)
received so much kindness from his King. If this is the third
occasion on which the disease was caught from a " maiden " sharp-
toothed, clear-cutting, disgrace has not been quelled though he
were to fall by her, to him it would be no disgrace. There are many
lords and officials whom I cannot now mention in my verse, who at
the present time, together with their rabble, boast with affected
modesty of their connection with thee (Argyll). Among them are
Culloden, the Grants, the Rosses of the cabbage. When the wheel
turns round to its first love they will find themselves among the
rest quite close to the gallows. But, ye men of Scotland, though
your court (i.e., your political situation) may now seem satisfactory
to you, still, if your story be read from your infancy even as far
back as the day when you first submitted to Fergus, it will be
found that every clan has fallen by appointed decree — who
deserted and proved faithless to the Crown. But this is a forge that
will test unfailingly the truth of the saying that " a stain may fall
on their honour." I am not going to speak about all I know, to
our nobles, our clergy, our people, after your oath to Charles that
you would stand by him, come what may, and by his legitimate
heir, who is now King James, for life ; but in spite of your sagacity,
and wide though your learning may be, you are certainly violating
the right. (Not to speak of his) undoubted right, it is a disgraceTHE HISTORY OF THE CLAN MACRAE. 401

thai so many have forsaken his cause, who were once in lowly
estate, but have now climbed by good fortune upwards. There is
a proverb, and a true one, which has ever been in use among lov-
ing Christians — that worse than a hostile spirit is the ungrateful
man ; many such have taken advantage of him (the King) in his
trouble. Another matter, not less sad, which has come into pro-
minence in this affair — his own children supporting those who are
everywhere opposing him. They have forsaken, and not to their
joy, the fifth commandment given for the guidance of people.
Such conduct is unnatural in anyone who has received baptism in
the name of the Trinity on high. But Thou, the worker of all the
wonders that were seen from the first among the children of Israel,
is not this a very apparent guilt for anyone professing Christian
principles 1 Since a great fear and cowardice has fallen upon every
Marquis, every Earl, and every Duke, do Thou thyself check their
turbulence, if it be Thy will, God, lest we fall under the wrath
of Thy countenance. Much may happen to thee, Britain, since
thou didst refuse to receive warning in time. Thoti dost not see
the cause of thy fear, for unbelief has brought disaster upon thee.
Since the day King Charles was murdered, his blood is con-
stantly crying out. Repent of thy guilt, bring King James home,
or destruction from God will surely come down upon thee. Ye
worthy Gaels, don't rest under disgrace, but bo of courage with
King James to back you up. Though William is in England,
never yield allegiance to his Crown. Certain it seems to me what
will happen from the deceitfulness of his schemes, he will be driven
back in disgrace. Let this not surprise you, seeing that he has
seized injustice by the head (i.e., has acted upon it from the out-
set). His manifesto was altogether perjured. Don't you see how
false his words are, and how he instantly renounced every promise
he made to England. They (his supporters) are now at variance
among themselves since they have understood his object, except
such Presbyterians as there are among them. Let not your
courage be any the less that these (the Presbyterians) have
always been unstable in their allegiance. Under the veil of
religion it has been their custom and their policy from the first

But we know that each hero who succoured the

Crown holds his position, though Kings may often have failed them.
So may it happen to the nobles of Scotland and Ireland who are

Al402 THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE.

fighting for James without thinking of their loss, but treacherous
were the countenance and face of each one engaged in mischief and
deceit, who accepted the perjured "test," whether nobles or clergy,
giving up their souls to the crafty evil one. But I am blind in my
opinion if God will not soon check this treachery, and bring to
nought the schemes of cold, unnatural, sterile blood-relationship.
Woe to him who commenced his career by suddenly making war
upon his own father-in-law ; but such is the way of clowns and the
hope of carlines in this callous and deceitful world.VI.

Of the poets of Kintail, no one is better remembered than Ian
Mac Mhurachaidh (pp. 81-83), or has left behind him a greater
wealth of song. Though in comfortable circumstances, he disliked
the purely mercenary relations which were beginning to grow up
between landlord and people, and therefore resolved to emigrate
to Carolina. The following is one of several songs which he com-
posed in order to induce as many as possible of his countrymen
to accompany him : —

Thanig leitir bho Ian Beitean
Chuir eibhneas air fear nach fhac i.

Beagan do mhuinntir mo dhuthcha
Triall an toabh am faigh iad pailteas.

Far am faigh sinn deth gach seorsa
An t-sealg is boidhche tha ri fhaicinn.
Gheabh sinn fiadh is boc is moisleach
'S comas na dh' fhaodar thoir asda.
Gheabh sinn coileach-dubh is liath chearc
Lachan, ialtan agus glas gheoidh.
Gheabh sinn bradan agus ban iasg
'S glas iasg ma 's e 's fhearr a thaitneas.

B' fhearr na bhi fuireach fo uachd'rain
'S nach fuiligeadh iad tuath bhi aca.
A ghabhadh an an aite 'n t' sheoid
An t' or ged bann a spog a phartainn.
A ghabhadh an an aite 'n diunloaich
Siogaire sgugach 's e beartach,THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE. 403

Falbhamaid 'a bitheadh bcannachd Dhia leinn
Triallamaid, riadhamaid barca.

Falbhamaid uile gu leir

'S gur beag mo apeia do dh' fhear gun tapadh.

Thogaiun fonn, fonn, fonn,

Dh' eireadh fonn oirn ri fhaicinn.

There came a letter from John Bethune, which haa given joy
to one who haa not aeen it. A few of my country people about to
depart to a land of plenty, where we can find every kind of the
moat delightful hunting that could be aeen. We shall find deer,
buck and doe, with permission to take as many as we want. We
shall get the woodcock and the woodhen, teals, ducks, and wild
geese. We shall get salmon and white fish, and grey fish if it
will please us better. Better far than stay under landlords who
won't auffer a tenantry with them ; who would take, inatead of a
good man, gold, were it from the claw of a lobater ; who would
take, inatead of a brave man, a aulky sneak, provided he was rich.
Let us depart, and may the blessing of God be with us : let us go
and charter a ahip. Let us depart, all of us, for small is my
esteem for a man of no courage.

I would raise a chorus of delight ; we should be delighted on
seeing it.

VII.

When the ahip, by which Ian Mac Mhurachaidh and so many
of his countrymen were about to leave Kintail, arrived at Caileach,
where it anchored, the poet invited the captain of the ship to
dinner with him. When the captain saw the good cheer provided,
he told the poet that he would not be able to fare so sumptuously
in America, and strongly advised him to remain at home. The
poet's wife and some other friends wdio were present also urged
him to the same effect with such earnestness that his resolution
was almost overcome, but he felt that, after all he had done and
said, he could not desert the people he had induced to join him,
and who looked up to him as their leader, so he decided, at what-
ever sacrifice, to go along with them ; and the next song, which was
probably lesa applicable to the poet'a own circumatauces than to404 THE HISTORY OF THE CLAN MACRAE.

those of some of his fellow-emigrants, was composed to cheer and
encourage them as the ship was sailing away : —

Nise bho na thachair sinn
Fo's cionn an stoip 's na creachaige,
Gu'n ol sinn air na faicinn e
'S na cairtealan san teid sinn.
Mhnathan togaidh an turrus oirbh
'Us sguiribb dheth na h-iomadan,
Cha bharail leum gun tillear mi
Bho'n sguir mi dh 'iomain spreidhe.
Mhnathan sguiribh chubarsnaich
Bho'n char sibh fo na siuil a stigh,
Cha bharail leam gu'n lubar sinn
Ri duthaich bhochd na h-eiginn.

H-uile cuis dha theannachadh,

An t' ardachdainn se ghreannaich sinn,

Lin-mhora bhi dha'n tarruin

'S iad a sailleadh na cuid eisg oirn.

Gur iomadh latha saraicht'

Bha mi deanamh dige 's garraidhneau,

An crodh a faighinn bais oirn

'Us mi paidheadh mail gu h-eigneach.

'S iomadh latha dosguineach

A bha mi giulan cosguis dhuibh,

'N uair reidheadh a chuis gu osburnaich

Bhi 'g osunaich ma deighinn.

'S beag mo speis d' an uachdaran

A chuir cho fad air cuan sinn,

Air son beagan do mhal suarach

'S cha robh buanachd aige fhein deth.

Tha tighinn fotham, fotham, fotham,

Tha tighinn fotham eiridh.

Now that we have met over a stoup and drinking-shell, let us
drink in anticipation of seeing the quarters whither we are going.
Women, take courage for the voyage, and stop your mourning ; I
don't think I can be induced to return, now that I have ceased to
herd cattle. Women, restrain your anxiety, now that you have
gone under the sails ; I don't think I can be bent backwards to
the poor country of destitution. Every thing is being tightened,Online LibraryAlexander MacraeHistory of the clan Macrae with genealogies → online text (page 27 of 35)