Cape of Good Hope (South Africa). Archives.

Precis of the archives of the Cape of Good Hope (Volume 12) online

. (page 1 of 31)
Online LibraryCape of Good Hope (South Africa). ArchivesPrecis of the archives of the Cape of Good Hope (Volume 12) → online text (page 1 of 31)
Font size
QR-code for this ebook


THE LIBRARY

OF

THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

LOS ANGELESPRECIS OF THE ARCHIVESCAPE OF GOOD HOPE.LETTERS DESPATCHED FROM THE CAPE,

1659-1662.H. C. V. LEIBBRANDT,

KEEPER OF THE ARCHIVES.VOLUME IICAPE TOWN :
W. A. RICHARDS & SONS, GOVERNMENT PRINTERS, CASTLE STREET.

1900.
A 395.Dfi7<7
.ljlCAPE OF GOOD HOPE.16S2-1662.VOLUME II.CAPE OF GOOD HOPE,LETTERS DESPATCHED FROM THE CAPE,16521662.No. 88.
Dassen Island.

To the Assistant, Jan Woutersen.1655. Your letter of the oth and the seal skins and oil we have

received. The Tulp now returns for the rest still on hand. For

ioih Jan. ^ e o -j we gen( j j0 whole and 21 half leaguers and firkins. The

oil will be sent per Gekroonde Lccinc which arrived yesterday.Therefore be as quick as you can, even if you have no time to take
the skins on board.You also receive :

2 large oil tanks.

2 buckets salt in a bag.

50 clubs.

Some fuel.

2 firkins arrack.

1 cask meat.

300 Ibs. rice.

1, 000 Ibs. bread.

I leaguer filled with pins.

I aum oil.

1 anker vinegar. Will afterwards send more as we have now

no large casks to spare.

".<; flaying knives. Hope they are enough for the present, and
that you will do your best to collect as much oil and skins as you ean.CABO DE BONA ESPERANCE,BRIEVEN VERZONDEN VAN DE KAAP.16521662.No, 88.
Dassen Eijlant.

Aen den Adsistent Jan Woutersz : opperhoofft.

Eersame, discrete.

Ul : brieffken van den 5 en deser hebben wij wel ontfangen neffens 16-55.
de bij gesonden robben vellen ende traen : nu senden U 't selve
gal jot de Tulp weder toe omrae daer in te laden alle de vellen
ende traen die ghij op voorraet hebben moght, ten weloken eijnde
oock raeede senden 10 hele ende 21 halve leggers ende verckens
om den traen in te storten die wij met dit sohip de Gecroonde
Leeuw (gister hier ter rheede gecomen) gaerne voorts na Batavia
souden stuijren, daeromme haest soo veel raogel : om 't galjot
daermeede ten eersten weder herwaerts te senden al sou 't Ul :
voor dese mael geen vellen altoos in schepen als den traen op
Batavia wesen moet ende noch tijts genoegh hebben om de
vcllen voor de compste van de retour vlote hier na te halen.

Soo senden wij oock bij desen

2 groote traen backen.

2 pudsen sout in een sack.

'*><) kneppels.

parti je branthout,

2 verckens aracq.

1 vat vleijs.

300 Ib. rijs.

1,000 Ib. broot.

1 logger vol pennen.

| aem olij.

1 ancker azijn daer hier na meer van senden sullen alsoo geen
groote vaten voor eerst bij de hant hadden.

36 vilmessen waermede vertrouwen Ul : sigh voor eeret weder
wat sullen cunnen helpen, ende alle naerstigheijt aenwenden om
doch goede partije vellen ende traen op te gaderen, ten welcken

B 21655. p or this purpose use the men as you like; those who mis-
lot) 7~ Tan behave are to bo sent hither. The conduct ol Corporal van^Uulick
seems to offend the respectable part of your men, and as with the
superintendence of Dirk Haasjes you get more work done, you
must send the Corporal back. We will give him other work to do
here. The books and papers of the Eoode Vos you must send us
per TaJp. We recommend you again to collect the largest possible
quantity of oil and skins to lessen the Company's expenses.

In the Fort, 10th Jan., 1655.

(Signed) J. v. EIEBEECK.
F. VERBURGH.No. 8!>.
Instructions for the 7Vy> ready to proceed to Dassen Island :

As you have taken in your cargo for Dassen Island, you shall
depart as soon as possible, deliver oar letters to Woutersen, and
take in as much oil and skins as there are. You take with you 10
whole and 21 half leaguers and firkins and some oil casks. As the
oil is to be sent away in the Qekroonde Leeuw you are not to be
delayed by the skins, which you may fetch afterwards ; wish you
a prosperous trip, &c.

In the Fort, 10th Jan., 1655.

(Signed) J. v. RIEBEEUK.eijnde volcq na u zin gebruijcken mooght onde die sigh (in

offitie sijnde) niet wel comporteert hebt maer datel : op to senden ioeri~Jaii,

wij verstaen oock dat de onfatsoenelijcke commando van den

Corporael Jan van Grulick eerlijcke ende uaerstigte luijden te

lastigh ende verdrietigh valt ende dewijle wij bemercken dat

Ul : door den oppas van Dirck Uaesjes meerder werck van 't

volcq cunt crijgen moet Ul : den voors : Corporael wel herwaerts

laten comen, sullen hem hier wel ander werck geven.

De gesloten ende lopende bouckjens van 't gal jot de Roode
Vos met hare gecopieerde cohieren moet Ul. ons p r dit gal jot de
Tulp herwaerts senden om hier gehouden te worden sonder 't solve
na te laten.

Voor dees tijt niet anders als den ileere in genaden bevolen
onde op 't hooghst gerecommandeert alle mogel. naerstigheijt te
contribuoren tot opgaderingh van vellen ende traen om de Caepse
onoosten daermede voor d' E Cornp wat te soulageeren.

In 't fort de Goode Hoope, desen 1C 1 " Januarij 1655.

Onderstont,

Ul. goedc vrunden,

Was geteijckent, JOHAN VAN RIEBEECK,
en FREDRICK VERBURGH.No. 89.

Instruct] e voor d' opperhooffden van 't gal jot de Tulp, seijlreet
\me van hier te vertrecken na 't Dassen Eijlant.leggende ommeDewijle Ul. jegenwoordigh van sijn vellen en: traen ontladen
sijt mitsgaders weder ingenomen hebt alle de nodigheden, provision,
branthout &c tt voor die van 't Dassen Eijlant soo sullen Ul. sigh
spoedigen met d' eerste goede wint weder derwaerts te vertrecken,
't vorige neffens onse missive aen den adsistent Jan Woutersz.
overleveren ende so veele vellen ende traen inderijl inneinen als
denselven daerop voorraet hebben sal ten welcken eijnde met 10
heele ende 2 1 halve loggers ende verckens alsoock eenige olij amen
version sijt maer moeten Ul. voor dees tijt niet een vel innemen,
alsoo wij den traen met dit schip de Gecroonde Leeuw gister hier
g arriveert gaerne voorts na Batavia souden senden ende tot de
vellen hiorna tijts genoegh sullen hebben: p memorie, ende alsoo
voor dees tijt niet anders hebben sullen U een voorspoedigh been
ende wederom reijse toe wenschen 't welck Grodt gevo. Amen.

In 't Fort de Goode Hoope desen 10" Januarij 1655.

Was geteijckent, JOHAN VAN RIEKEECK.No. 90.
Dassen Island.

To the Assistant, J. Wouterseu, sent per Tidp.

The Tulp is to take on board all the skiiis on hand. You are
23nfj n . l n er t boil oil, but what you have on hand you arc to keep
till further orders, as the India Council does not wish to have
any more. You are to do your best to collect as many skins as
possible ; among them 40 or 50 young ones, as the tieet is only
expected in April. Don't forget to send the books of the Roode
Vos that they may be made up ; for this reason especially we thus
hurriedly send tho galiot, &c.

(Signed) J. v. HIEBEECK.

F. VERBUKGH.
In the Fort, 23rd Jan., 1655.No. 91.

Instructions for the officers of the Tulp proceeding to Dassen
Island :

As the India Council won't have any more oil, and that article
will very likely not pay at home, we have sent you to Dassen
Island to notify this to the men. Arriving there as soon as you
can, you shall deliver our letter to Wouterseu taking back what
he may give you, not forgetting the books like last time, &c.

(Signed) J. v. RIEBEECK.
In the Fort, 23rd Jan., 1655.No. 90.
Dassen Eijlant.

Aen den Adsistent Jan Woutorsz : pr 't galjot de Tulp gesz :

Eersame, discrete :

Wij senden bij desen dit galjot de Tulp expres om te halen soo 1655.
reel vellen als ghij op voorraet hebt nevens bevel dat geen traen t> ~
meer brandeu suit maer die in voorraet is bewareii tot onse nader
ordre alsoo d' Ed: Heeren Q-onerael onde "Radon van India die
hebbeu affgesz : maer sal Ul : al sijn vlijt aenweuden om lustigli
vellen op te gaderen daer onder 40 a 50 off meer moffe d" 3 alsoo
de laesto vloot eerst tegen April btaet hier te comen eude vergeet
doch niet de Koodo Vosch bouckjens over te senden om gereet te
crijgea. alsoo daerom dit galjot ten principalen dus haostigh affsen-
den, pr. memorio, ende hertel : gegroet van Ul : goede vrunden
was geteijckent

JoHAN VAN RlEBEECK ende FREDRICK VERBURGH.

In't Fort do Uoedo Iloope, desen 23 Jauuarij 1655.No. 91.

Memorie dienende tot ordre voor d' opperhooffdeu van 't galjot
de Tulp gaende van hier ua 't Dassen Eijlant.

Dewijle de Hrn. Grenerael ende Baden van India den traen
hebben affgesz : ende wij wel gissinge maken dat ze met geen
voordeel can na 't vaderlant gesonden worden, soo is 't dat wij om
d' onse ep 't Dassen Eijlont daeraen geen meer vergeeffse
moeijten te laten doen hebben goetgevonden Ul : ten eersten
weder derwaerts te senden om haer daer van te waarschouwen ten
welcken eijnde dan met den aldereersten goeden wint Ul : der-
waerts spoedigen ende daer met lieff comende onse neffenegaende
missive aen den adsistent Jan Woutersz : overleveren mitsgaders
van den selven weder innemen ende herwaerts voeren suit als u
sal goetvinden meede te geven, sender oock weder de boucken te
laten vergeten soo verleden is geschiet, waermeede Ul : dan
behouden reijse toewenschen.

Was geteijckent,

JOHAN VAN RIEBEECK,

In 't Fort de Goede Hoop, desen 23 Januarij 1655.8

No. 92.
Batavia.

To the India Council, sent per the Gek roomie16.55. We send you copies of our letters per Hof ran Zeeland and the

Englishman, with continuation of our journal after departure of

23rd JanAs the following return ships will bring us what we have asked
for and your further orders, we confine ourselves to the following
list of garden seeds which we send with the papers :L)rum bead salad "^
Crisp lettuce.
Carrots.
Beet-root.
Turnips.
Cabbage.
Cauliflower.
Chervil and
Racket seed.the seeds in 6 bags. No. Cape
sealed.Would also have sent you some train oil on hand, but as you do
not want it, we have not done so. We could get no provisions
from this sbip as it was so badly provided that the officers asked
us for some rice, stating that should we refuse, they would be
obliged, if the voyage was long, to feed the men with the expensive
salt provisions. We replied that if we parted with any rice and
were not supplied by the return fleet we would be placed in the
same circumstances, and not only be bereft of rice, but also not
have enough of preserved provisions to depend upon. Generally
also we are most niggardly supplied by ships from Holland, so
that we are compelled to land from them expensive meat
and pork as they cannot give us barley and peas, which would
cause the same expense. Therefore, whether they do it or we, theNo. 92.
Batavia.

Aen d' Ed : Hrn : Gouvern'-Grenerael ende Radon van India
p r 't schip de Gecroonde Loeuw gesz :

Ed : erntfeste, welwijse, voorsienige, seer discrete Heeren.

Mijn Heeren :

Ten overvloede seaden wij hiernevens copie van ons vorige 1655.
schrijvens p r 't Hoff van Zeelant ende den Engelsman gesonden ^
nevens oock 'c vervolgh onser dagelijckse aenteijckeninge gehou-
den na : t vertreek van voorez : Hoff omme den successiven toestant
uijt te speculeren.

Ende alsoo wij p r de volgende retour schepen hopen te becomen
't gene voor desen hebben gevordert mitsgaders UEd : nocli nader
advijs ende ordre op de saecken alhier sullen desen voor eerst laten
dienen tot geleijde van bovengem : copien en : nelfensgaende
nieuwe thuijn saden nu alle dagen gewonnen wordende als te
weten ;

Cropsla

Crulsla

Geele wortel

Biet wortel

Raep )>Zaden in 6 saekjens No. Kaep, versegelt.

Cool

Blomcool

Kervel en :

Eeket zaet

800 souden wij oock parti je robben traen in voorraet hebben de,
gesonden hebben maer vermits UEd : die gansch affschrijven
houden deselve hier. Van provision is uit dit schip niets te
crijgen geweest alsoo 't daer soo schrael gesteld was dat d'
opperhoofPden pr. request e versocht hebben omme parti je rijs
van ons te mogen genieten onder protestatie dat bij weij-
geringe genootsaeckt souden wesen als do reijse wat langh
duijrden 't volcq dagel : tot groote costen van d' Ed :
Comp' vleijs ende speck te schaffen waerop haer te gemoete
is gevoert dat als wij van onsen rijs overgaven ende
van de retour vlote geen ontseth cregen haest in't selve
percket souden vallen als wanneer wij dan niet alleen van rijs
ontbloot nemaer oock soo veel vleijs ende speck niet souden hebben
om aen te tasten, als sijl : ende offeral schepen uijt Hollant aen-
comen van deselve (soo't doorgaens blijckt) seer sober en : qual :
potspijs crijgen cunnen, maer alsdan oock vleijs ende speck in
overvloet souden moeten lighten tot insgelijxe oncosten als voren
om dagelijcx te schaffen ; sulcx off het dan in tijt van noot bij10

cost finally will be the same to the Company. But in case of a
want of barley, &o., they would still have bread enough, and as
long as they are here be supplied with vegetables from the garden,
which would enable them to save a good deal.

We nevertheless gave them fully 2,300 Ibs. rice as the account
shows. In consequence of your order to reduce the garrison here,
we have sent on board of this ship 33 ineu. Would have sent
more, but the officers were afraid to take more because of the short
supplies on board, having a crew of 350 men to feed this they
will be able themselves to tell you. Had we not given the rice
they would not have taken one man but preferred to saddle us
with some of their own If the seal fishery is to be continued, as
it evidently pays at home, the chief profits as yet have to be drawn
from it alone, so that 30 or 40 men will be required for that work ;
and as the Company takes a great interest in this industry and
sent the required tools, it will be impossible to conduct affairs with
50 men, so that a larger number will be necessary, as 20 are
required for the gardens alone and 12 for herding the cattle if the
latter are not to be stolen by the Hottentoos as they were once
before. Besides, we want carpenters, masons, &G., who only now
are getting their most difficult work to do, as the wooden houses
are all falling to pieces. We will however not delay in carrying
out promptly your order to the best of our ability.The horses will in consequence of the diminution of the garri-
son be very welcome to get timber on wagons from the forest,
which is failing us fast, and requires heavy labour. Whether any
advantages may be discovered inland we may inform you of after
having made an examination.II

haer off hior bij ons moest aengotast worden d 5 Ed : Comp 1 al 1( ^-
eveneens is; ende oock bij manquement van potspijs noch broots 2ienJan.
genoegh ende overvloedigh hebben om 't volcq te geven ende den
tijt die hier leggen met cool uijtte thuijnen onderhouden worden,
sulcx oock al meede uijtwinninge gaff &c" echter evenwel hebben
wij uijt onse provisie haer bijgeseth stijff 2,300 Ib. rijs als bij de
scheeps reecq : onder anderen te pien is.

Op UEd : ordere van besnijdinge deses guarnisoens hebben
met dit schip de Gecroonde Leeuw gelargeert 33 coppen en : h ad-
den oock gaerne meerder affgesonden, maer hebben de opperhooff-
den uiet kunnen resolveren vermits haer soberheijt van victualie
onde dat ruijm 350 coppen van haer selff sterck waeren meerder
over te nemen als uijt desselffs mondelinge rapporten behouden
over comen (dat Godt geve) te vernemen wesen sal. Ende ten
ware wij bovenstaende rijs daertoe hadden overgegeven souden
qualijck derven een man nieede nemen hebben maer liever oiis
noch eenige van de haren op den hals gelaten ende dat om haren
soberh 1 voom :

Ende ingevalle de robbenvanghst sal bij der hant gehouden
worden (daer treck in wesende volgens de laeste bevindinge van 't
vaderlant) de principaelste proffijten vooreerst van dan moeten
comen ende ten dien eijnde al 30 a 40 man alleen toe g'einploijeert
worden mitsgaders d' E : Comp e haer oock aen gelegen laet,
vermits tot 't selve alle gereetschappen stuijren, soo sal 't hier
(edoch onder v erbeteringe van UEd.) met 50 man als UEd :
sustineren niet wel cunnen geclaert maer met wat meerder
getal dienen gecontinueert te worden alsoo bovendien tot
ondorhoudinge van de thuijnen ten minste 20 van noden sijn
ende 12 om dagelijcx de beesten in de weijden alomme tebewaren
in dien men niet weder wil onderworpen sijn het weghstelen van
deselve door de Hottentoos als voor desen mits cleijne wacht ende
al te groot vertrouwen deser brutale natie ervaren hebben, behalven
noch timmerl, metselaers & a die hier principael jegenwoordigh
eerst ter degen beginnenhaer werck te crijgen vermits de houten
huijsen voor desen opgestelt van't vaderlantse hout (dat al eer't
hier quam meest vermolsempt en : verbroeijt was) heel te malen
beginnen te vervallen, & a echter even wel sullen niet na laten maer
met alien doenelijck : ijver benaerstigen UEd : wel gevende ordre
na ons vermogen in alles promtel : na te comen.

De paerden sullen ons mits de besnijdinge deses guarnisoens
alhier treffel : te passe comen in den arbeijt princepael om met
wagens soo wel brant als timmerhout te halen uijt het bos dat
ons dapper begint te manqueren ende bloedigen arbeijt tot noch
toe om gedaen is waerom in't lant ijts op te viiiden weteu niet off
al wat beschieten sal echter sullen bij gelegentheijt eens preuve
nemen en UE : adviseren.12

We have noted your opinion regarding the trade with Mada-
gascar and the supplying of this place and Mauritius with rice
from there, but as Verburgh has stated, there would always be
sufficient rice obtainable in the Bay of Antongil so we close this
hurriedly to have it ready for the Draak which arrived here on the
19th and will leave in 2 for 3 days for St. Helena to meet its
Consorts.

(Signed) J. v. RIKBEECK and
F. VERBURGH.We annex the chart of the Bay of Antongil entrusted to the
senior merchant Pieter de Goyer, who has introduced us to Jan
Willemsz ; Wintervogel and Jan Godfried Sayfl'hard cadet ; who
are acquainted with mining and discovered the silver mines of
Minas Geraes in Brazil. We have therefore kept them here to
make a trial.After ending this, the yacht TV/ 1 Schilling arrived on the 24th
January, having parted company with the Muyden yesterday,
which is expected every hour. After leaving Sunda's Straits it
lost sight of the Weexp.

List of papers sent to India per the Gckroonde Lee me :1. Original letter to the Council dated 23rd January, 105 4.

2. Copy of letter sent per Hof can Zeelaml dated the 12th

December 1654.

3. Do. do. do English ship Mewlt<u<l dated 28th
December.

4. Copy of Resolutions of the Council of the Fort of Good Hope.13

Aengaende de saeckeii van Mauritius hier van dan te bevaren . 16>55 -
ende uit den Madagascarsen handel dese 2 plaetsen te provideren 23en~Jai.
hebben UEd : consideration gemerckt maer achtervolgende 't
rapport van den onderooopman Verburgh (wiens aen ons gedaen
vertoogh en : resolutie in copie hier neffens gaen) soude in de baij
van Anton gil genoegh te orijgen wesen.

Desen haeetel : besluitende vermits ons wat haesten om onse
advijsen gereet te crijgen met ten Draeck ( den 19 en hier g'arri-
veert) ende genegen sijnde binnen 2 a 3 dagen weder te ver-
trecken na St. Helena om aldaer sijn Comp e in te wachten soo
sullen voor dies tijt Hiermeede

Ed : erntfeste, wel wijse, voorsienige, seer discrete Heeren,

Mijn Heeren,

UEd : na onse alder oitrnoedighste gebiedenisse en dienstige
groete Qode in genaden bevolen laten.

In 't Fort de Goede Hoope, desen 23 Januarij 1655.

Onderstont.
UE. gansch oitmoedige en onderdanige dienaer,

Was geteijckent, JOHATS VAN RIEP.EEOK ende
FREDRICK VERBURGH.

't Caertjen van de Baij Antongii aen Madagascar gaet bij desen
open in handen van den oppercoopman Pieter de Goijer welcke
ons oock heefft voorgestelt 2 personen namentlij ck Jan Willemsz :
Wintervogel ende Jan Grodfrid Saijffhard, adelb : die haer
verstaen op 't mineren ende de silver mirjnen van Brasil in Chiera
hebbeu opgevonden derhalven wij deselve om ter preuve te stellen
hebben hier gehouden misschien wat Godt de Heere sal gelieven
te openbaren.

Nae 't sluijten compt hier op heden den 2-4'" Januarij oock wel
t' arriveren 't jacht der Schelliugh sijnde gister hier onder 't lant
van Muijen gescheijden die alle uijr oock verwaoht wort, maer
Weesp hebben na 't uijt lopen van Sundas strate niet vernomen.

Register van de Pampiereu gedirigeert aen d' Ed : Hrn.
Qouverneur-Generael en : Raden van India, pr. 't sohip
de Qecroonde Leeuw.

No. 1. Originele missive aen haer opgem te Ed: dato 23 Januarij

1654.

2. Copie do. pr. 't Hoff van Zeelant, dato 12 Decemb : 1654.
3. Pr. d' Engels Marchiant, dato 28 do.
,, 4. Do. resolution genomeu bij den Raet van 't Fort de Goede

Jloope.14

5. Continuation of Journal.
23r<fjan ^' ^P 01 ^ ^ Verburgh to Riebeeck regarding his discoveries

along the east coast and the Madagascar trade, &c.7. Copy of Resolutions taken on board the Txlp.

8. Chart of the Bay of Antongil in charge of P. de Q-oyer.

9. Ships accounts.Batavia.
To the India Council sent per Ofkrnomlp Lccuw.26th Jan As contrary winds have detained the vessel and we are prepar-
ing our letters for the Directors, we have more closely considered
yours of 7th November last, received per Draak and Tcr
Schpttiny especially as regards the diminution of the garrison
we have placed on board 33 men mostly sick left behind by
passing vessels and after a careful calculation find that we will
want for the soal fishery, the principal source of profit to the
Company . . . . . . . . . . . 30 or 40 men.For working the gardens, &c., about 12 morgen,
as the ships require much and . each morgen
is worked by 2 men . . . . . . . . 24

For herding the sheep on Robben Island where

they thrive so well at least . . . . 5 ,,

Wood cutters and guard in the forest 3 leagues

away . . . . . . , . . . . . 10 ,,

For every wagon sent to fetch timber 3 men -

total . . . . . . . . . . . . (5 ,,

To herd the cattle and allow them to grnze

wherever they like musketeers . . . . 1215

5. Vervolgh van 't Oaeps dagregister.

6. Vertoogh van den ondercoopraan Fredrick Verburgh, 2 3enJan.

gedaen aen den Commandeur van lliebeeck wegen de
ondeckinge van de custe desen hoeck van Goede Hoope,
om ende handelinge aen Madagascar, &o".

7. Copie resolutien op de gem : voijagie genomen bij den

Eaad van 't galjot de Tulp.

8. Caertjen van de Baij Antongil opengaende in handen van

den oppercoopman Pieter de Goijer.

9. Scheepsreecq : van Onoosten,No. 93.
Batavia.

Aen d : Ed : Hrn. Gouverneur-Generael endo Baden van India
pr. de Gecroonde Leeuw noch nagesz :

Ed : erntfeste, wel wijse, voorsienige, seer dis-
crete Heeren.

Miju Heeren :

Dewijle 't schip de Gecroonde Leeuw na sijn gegeven des- 26en Jan.
pesche door contrarie winden tot heden noch is beloth gebleven
om uijt de baij 't seijl te gaen ende wij ondertusschen besigh
sijnde met onse advijs'sn t' addresseren aen d' Ed : Hrn. Majores
met eenen wat nader met opmerckinge hebben geresumeert U Ed :
missive van den 7 e " Novemb : pass" pr. den Draeck en ter Schel-
lingh jonghst becomeu insonderh* op 't poinct van besnijdinge
deses guarnisoens op welke UKd : ordre 33 coppen meest gewesene
siecken van de gepasseerde schepen pr. voorhaelde Leeuw voor
eerst al bebben affgesteecken. Soo is 't dat wij bij goeden over-
slagh alhier vooreerst noch sullen van doen sijn ten minste tot de
robbenvanghst daer de proffijte principael sullen moeten uijt
gevonden worden . . . . . . 30 a 40 coppen.

Tot onderhoudinge van de plantagies groot stijff
12 mergen lants die men wel van doen sal
hebben alsoo de schepen veel cool, &c ;l . con-
sumeeren voor ijder rnergon maer 2 man is 24 coppen.
Op 't Robben Eijlant tot bewaringe van de
schapen aldaer fraij ende beter als hier aen-
teelende ende groeijende op 't minste . . 5

lloutsagers ende wacht in 't bos 3 mijlen van 't

fort . . . . . . . . 10

Met de wagens na 't bos om 't bout te halen e!ck

3 man . . . . . . 6 ,,

Om de beesten te bewaren ende alomme te laten
gaen wij den, ten minste soo se wel bewaert
sullen worden, musquettiers . , . . 12 ,,16

F or the battery Duinhoop by day . . . . 2 men.

Carpenters and assistants at the Fort . . 5

Masons and apprentices, &c., to begin with . . 15

For the brick kilns at present . . . . 20

Besides 1 commander, 2 junior merchant and servant.

2 assistants.

3 master at arms and two corporals who are at the same time

master workmen and overseers.
2 sick comforter and boy.

2 smith and servant.
1 drummer.

3 cooks and boy.

3 chief and junior barber and one boy at least in consequence
of the many sick generally left behind by the ships.Online LibraryCape of Good Hope (South Africa). ArchivesPrecis of the archives of the Cape of Good Hope (Volume 12) → online text (page 1 of 31)