Julius Caesar.

C. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; online

. (page 28 of 73)
Online LibraryJulius CaesarC. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; → online text (page 28 of 73)
Font size
QR-code for this ebook


self.' 150, d.

7. quod, etc. : ' because a large number were implicated. ' How lit.'?V, 26] Attacks on Caesar's Winter Camps 311

plures pertinebat, ne civitas e5rum impulsu deficeret, L.
Plancum cum legione ex Belgio celeriter in Carnutes pro-
ficiscl iubet ibique hiemare, quorumque opera cogn5verat 10
Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere.

Interim ab omnibus legatis quaestoreque, quibus legiones
tradiderat, certior factus est, in hiberna perventum locum-
que esse munltum.

Attacks of the Gauls upon Caesar's Winter Camps

1. Destruction of the force under Sabinus and Cotta by
Ambiorix, 26-37

Ambiorix attacks the camp of Sabinus and Cotta, parleys.

26. Diebus circiter xv, quibus in hiberna ventum est,
initium repentini tumultus ac defectionis ortum est ab
Ambiorlge et Catuvolco ; qui cum ad fines regnisui Sabino
Cottaeque praestS fuissent frumentumque in hiberna com-
portavissent, Indutiomari Treveri nuntiis impulsi, suos con-s
citaverunt, subit5que oppressls lignatoribus, magna manu
ad castra oppugnatum venerunt.

Cum celeriter nostri arma cepissent vallumque ascendis-
sent, atque una ex parte, Hispanis equitibus emissls,
equestrl proelio superiores fuissent, desperata re, hostes ic

ii. comprehensos, etc.: 'to take into custody and send to him.'
228, a.

26. i. Diebus . . . quibus: ' About fifteen days after.'
3. Ambiorige et Catuvolco : chap. 24, 11. 13-14. 19, d, and 10, c.
Sabino, etc. : 4 had met Sabinus and Cotta,' whom they came to meet
at the Eburonian frontier {ad fines regni sui). How lit.?

5. Treveri: genitive. suos: the Eburones.

6. lignatoribus : ' wood foragers,' soldiers detailed to get wood
(Fig. 136, p. 402). mami: 137, b.

8. vallum : the camp of Sabinus and Cotta was perhaps on the site
of modern Limburg; see Map 11.312 Caesar's Gallic War [B.C. 54

suos ab oppugnatione reduxerunt. Turn suo more con-
clamaverunt, utl aliqui ex nostrls ad colloquium prodiret :
Habere sese, quae de re communi dicere vellent, quibus
rebus controversias minicl posse sperdrent.

27. Mittitur ad eos colloquendl causa C. Arpineius,
eques Romanus, familiaris Q. TituriT, et Q. Iunius ex
Hispania quidam, qui iam ante, missu Caesaris, ad Ambi-
origem ventitare consuerat ; apud quos Ambiorix ad hunc

s modum locutus est :

Sese pro Caesaris in se beneficils plurimum el confiterl
debere, quod, eius opera, stlpendid liberatus esset, quod Atua-
tucis,flnitimis suis, pendere consuesset, quodque el et fllius
et fratris fllius a Caesare remissl essent, quos Atuatuel,

io obsidum numero missos, apud se in servitute et cateuls Unu-
issent ; neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum, aut
iudicio aut voluntdte suafecisse, sed coactu clvitatis, suaquc
esse eius modi itnperia, ut non minus habere t iuris in se
multitudo, quam ipse in multitudinem.

15 Clvitatl porro hanc fuisse belli causarn, quod repentlnae
Gallorum coniurationl resistere non potueril. Id se facile
ex humilitate sua probare posse, quod ndji aded sit imperltus
rerum, ut suls copils poptdum Romantim superdrl posse
confldat. Sed esse Galliae commune consilium ; omnibus

20 hlbemls Caesaris oppugnandls hunc esse dictum diem, ne

12. aliqui: 49, a.

14. controversias : 'the questions at issue. 1

27. 2. Q. Titurii: Q. Titurius Sabinus, called Sabinus in 1. 3 of
chap. 26, and elsewhere. Cf. chap. 24, 1. 14. 19, a-c.

3. missu Caesaris : 'sent by Caesar. 1 How lit.?

6. Sese, etc : Sese confiterl, pro Caesaris beneficils in si, (se) el
plurimum debere. 218, b.

8. el : for sibi, referring to Ambiorix.

12. iudicio: 138. coactu clvitatis: 'forced by his state.'

How lit.? suaque, etc.: 'and that the conditions of his authority
were such.'v, 28] Attacks on Caesar's Winter Camps 313

qua legio alterl legidni subsidid venire posset. Non facile
Gallos Gallis 7iegdre potuisse, praesertim cum de recuperandd
communl libertdte consilium initum videretur.

Quibus quoniam pro pietate satisfecerit, habere nunc se
rationem officii pro beneficiis Caesaris ; monere, ordre Titu- 25
riumpro hospitio, ut suae ac militum saluti consulat. Mag-
nam manum Germdnorum conductam Rhenum trans f sse ;
hanc affore biduo. Ipsorum esse consilium, velintne prius
quam flnitimi sentiant, eductos ex hibei'nis milites aut ad
Ciceronem, aut ad Labienum, dedilcere, quorum alter milia 30
passuum circiter L, alter paulo amplius ab els absit. Illud
se polliceri et iure iurando confirmdre, tutum se iter per suds
fines daturum. Quod cum faciat f et civitdtl sese consulere,
quod hibemis levetur, et Caesarl pro eius meritis grdtiam
referre. 35

Hac oratione habita, discedit Ambiorlx.

Cotta refuses to receive advice from Ambiorix, an enemy;
Sabinus trusts him.

28. Arpineius et Iunius, quae audierunt, ad legatos
deferunt. IllI, repentina re perturbati, etsi ab hoste ea

23. initum : sc. esse.

24. Quibus, etc. : ' Since he had done his duty by them and by his
country,' in attacking the Roman camp. Duty to one's country is here
expressed by pietate ; cf. Fig. 25. How lit.? habere, etc.: ; he
recognized (his) obligation.' How lit.?

27. conductam: i.e. conductam mercede; i mercenaries.'

28. Ipsorum esse consilium: 'They (the Roman officers) were
to decide.' How lit.? 94, d. velintne : 204, (0-

33. Quod cum f aciat : < in doing this.' clvitati: 105.

34. hiberms levetur : * it would be relieved of the winter encamp-
ment.' 127, a, and 335, b. gratiam referre: 'and would show
his gratitude.' This wily and lying speech lured the Roman force to
its destruction.

28. 2. etsi . . . dicebantur : implies Caesar's disapproval of the
consideration afforded to Ambiorix's statement.314 Caesar's Gallic War [B.C. 54

dlcebantur, tamen non neglegenda existimabant, maxime-
que hac re permovebantur, quod civitatem ignobilem atque
5 humilem Eburonum sua sponte populo Romand bellum
facere ausam vix erat credendum.

Itaque ad consilium rem deferunt, magnaque inter eos
exsistit controversia. L. Aurunculeius compluresque tri-
bunl militum et primorum ordinum centuriones nihil
iotemere agendum, neque ex hlbernis iniussu Caesaris dis-
cedendum existimabant; quantasvis Gallorum, magnas
etiam copias Germanorum sustinerl posse, munitls hlbernis,
docebant :

Rem esse testitnonio, quod primum Jiostium impetum,
15 multls ultro vulneribus illdtis, fortissime sustinuerint ; re
frumentdrid non premi ; intered et ex proximis hlbernis
et a Caesare conventura subsidia ; postremo, quid esse levius
aut turpius, quam, auctore hoste> de summis rebus capere
consilium ?

29. Contra ea Titurius sero facturos clamitabat, cum
maiores mantis kostium, adiunctls Gernidnis, convenissent,
aut cum aliquid calamitdtis in proximis hlbernis esset
acceptum.

4. ignobilem: * obscure ' (Fig. 118.)

6. ausam [esse] : 62. vix erat crgdendum : ' was hardly

credible. 1 How lit. ?

9. primorum ordinum centuriones: cf. I, 41, 1. 7 and N.

1 1 . quantasvis : copias ; ' any force
of Gauls, 1 no matter how great.

15. rS, etc.: * that there was no
difficulty about supplies. 1 How lit. ?

17. quid esse : 217 y c.

18. auctore hoste : ' on the advice
Figure 118. — Coin of the of an enemy.* 744, £, (2).

Eburones. 29. 1 . sSro : " too late. 1 factu-

Gold. The curved designs on the ob- r6s : s * facturos esse. clamitabat :
verse perhaps represent boar's tusks. ' kept protesting loudly. 1 78, a.
v, 29] Destruction of Sabinus and Cotta 315

Br event consulendi esse occasionem. Caesar -em , se arbi- 5
trdri, profectuni in Italiam ; neque aliter Carnutes interfici-
endi Tasgetil consilium fuisse capturos, neque Eburones, si
Me adesset, tanta contemptione nostrl ad castra venturos
esse.

Sese non hostem auctorem, sed rem spectdre : subesse 10
Rhenum ; magno esse Germanis dolori Ariovisti mortem et
superiores nostras victorias ; ardere Gal Ham, tot contumeliis
acceptis, sub popull Romanl imperium reddctam, superior e
gloria ret mllitaris exstincta. Postremo, quis hoc sibi per-
suader et, sine certa spe Ambiortgem ad eius modi consilium 15
descendisse ?

Suam sententiam in utramque partem esse tutam : si
nihil esset durius, nillld cum periculd ad proximam legionem
perventuros ; st Gallia omnis cum Germanis consenttret
imam esse in celeritate positam salutem. Cottae quidem 20
atque eorum, qui dissenttrent, consilium quern habere exi-
tum ? in qud si non praesens periculum, at certe longinqud
obsidione fames esset timenda.

6. Italiam: 283, b. interficiendl, etc. : chap. 25.

7. si adesset . .•. venturos esse : .218, (3).

8. nostrl: 155. ad, etc. : i.e. castra oppngnaturos esse.

10. Sese, etc. : i that he had regard not for the enemy as adviser,
"but for (the facts of) the situation. 1

11. Germanis, dolori: 112, b. Ariovisti mortem: nothing
is known about the death of Ariovistus, who was last mentioned in
Book I, chap. 53.

12. victorias : over Ariovistus (I, 30-54), the Usipetes and Tencteri
(IV, 1-15), and the expedition into Germany in the previous year (IV,
16-19). ardere : i was ablaze.'

14. exstincta: 'obscured. 1 quis, etc. : 217, a.

15. ad . . . descendisse: i had resorted to.'

17. in utramque partem : ' for either alternative.' si . . . durius :
'if nothing serious should happen.' How lit.?

20. unam — salutem : 'their only safety.' 353, d.

21. dissentirent : ' disagreed with him.' habere: 217, c.316 Caesar's Gallic War [B.0.54

After heated argument Sabinus persuades Cotta to accept Ambi-
orix's guarantees of safety and leave the camp.

30. Hac in utramque partem disputatione habita, cum a
Cotta prlmlsque ordinibus acriter resisteretur,

1 Vincite,' inquit, * si ita vultis,' Sabinus, et id clariore
voce, ut magna pars militum exaudiret; 'neque is sum,'

5 inquit, ' qui gravissime ex v5bis mortis periculo terrear.
Hi sapient; si gravius quid accident, abs te rationem repo-
scent ; qui, si per te liceat, perendino die, cum proximls
hibernis coniuncti, communem cum reliquis belli casum
sustineant, non, reiecti et relegati longe a ceteris, aut ferro

ioaut fame intereant.'

31. Consurgitur ex consilio; comprehendunt utrumque
et orant, ne sua dissensione et pertinacia rem in sum mum
perlculum deducant ; facilem esse rem, sen maneant, sen
projiclscantur, si modo unum omnes sentiant ac probent ;

5 contra in dissensione nfillam se salutem perspiccre.

Res disputatione ad mediam noctem perducitur. Tan-
dem dat Cotta, permotus, manus ; superat sententia Sabini.
Pronuntiatur, prima luce ituros.

30. 1. in utramque partem: ' on both sides.' disputatione:
c discussion.'

2. ordinibus: = centurionibus . Scriter resisteretur : ' vigor-
ous opposition was still offered.'

3. Vincite : * Have your own way.' et id : 161, c. clariore
voce : \ raising his voice.' How lit. ?

5. ex vobis : 97, d. terrear: 19/,, a.

6. Hi sapient : ' These,' the soldiers, spoken with a gesture, ' will
understand.' si, etc. : 206,(4).

7. si . . . liceat: i if you would consent.' perendino dig: 'day
after tomorrow.'

9. relSgati : < treated as outlaws.'

31. 1. Consurgitur : k all stood up.' How lit.? comprehendunt :
by the hand. utrumque : Sabinus and Cotta.

2. dissensione: * disagreement.'

7. dat — manus : i yielded ' ; Sabinus was the senior officer.V, 3i] Destruction of Sabinus and Cotta 317

Consumitur vigiliis reliqua pars noctis, cum sua quisque
miles circumspiceret, quid secum portare posset, quid exio
instrumento hibernorum relinquere cogeretur. Omnia ex-
cogitantur, quarc nee sine periculo maneatur et languore
militum et vigiliis periculum augeatur.

Prima luce sic ex castris proficlscuntur, ut quibus esset
persuasum, non ab hoste, sed ab nomine amicissimo con- 15
silium datum, longissimo agmine maximisque impedi-
mentis.
Figure 1 19. — Looking down into a depression thought by some to be
the valley where the ambuscade took place.

10. quid: * (to see) what.'

11. instrumento: 'outfit.' Omnia, etc.: * Every reason was
thought of (to prove to themselves) both why they could not remain
without danger and (why) the danger would be increased by the ex-
haustion of the soldiers resulting from (unrelieved) watches. 1 How
lit.?

14. ut . . . persuasum: 'like men convinced,' i.e. ut ('as') et.
quibtis persuasum esset (subjunctive of characteristic).

16. longissimo, etc. : with disregard of every precaution.318 Caesar's Gallic War [B.C. 54TJie Roman force, enticed into a defile, is treacherously attacked.

32. At hostes, postea quam ex nocturno fremitu vigili-
isque de profectione eorum senserunt, collocatis insidiis
bipertito in silvis opportund atque occulto loco a milibus
passuum circiter duobus, Romanorum adventum exspecta-

s bant ; et cum se maior pars agminis in magnam convallem
demlsisset, ex utraque parte eius vallis subito se ostenderunt
novissimosque premere et prlmos prohibere ascensu atque,
iniquissimo nostris loco, proelium committere coeperunt.

33. Turn demum Titurius, qui nihil ante providisset,
trepidare et concursare cohortesque disponere, haec tamen
ipsa timide atque ut eum omnia deficere viderentur ; quod
plerumque els accidere consuevit, qui in ipso negotio con-

5 silium capere coguntur.

At Cotta, qui cogitasset, haec posse in itinere accidere,
atque ob earn causam profectionis auctor non fuisset, nulla
in re communi saluti deerat; et in appellandis cohortan-
disque mllitibus imperatoris, et in pugna militis, officia

10 praestabat. Cum propter longitudinem agminis non facile
per se omnia oblre et, quid quoque loco faciendum esset,

32. 3. bipertito : 'at two points, 1 on opposite sides of a depression
through which the road ran (Fig. 119). 5: 'off' ; N. to II, 8, 1. 10.

5. sS . . . dgmisisset : 'had passed down.' convallem :

' defile.'

7. novissimos, etc. : the enemy crowded toward those in the rear
and checked the advance of those in front.

33. 1. qui: 'since he. 1 194, £• B. 283, 3, a ; A. 535, ^ ; H. 592

2. trepidare : 'was greatly agitated. 1 182. concursare :• rushed
from place to place. 1

3. ut, etc. : ' (in such a way) that all (his resources) seemed to fail
him.' quod : id, ijiiod.

4. in ipso negotio : 'in the emergency. 1
7. auctor: ' in favor of. 1 How lit.?

1 1 . omnia oblre : " to look after everything. 1v, 34] Destruction of Sabinus and Cotta 319

providere possent, iusserunt pronuntiarl, lit impedimenta
relinquerent atque in orbem consisterent.

Quod consilium, etsi in eius modi casu reprehendendum
non est, tamen incommode accidit ; nam et nostris militi- 15
bus spem minuit et hostes ad pugnam alacriores effecit,
quod non sine summo timore et desperatione id factum
videbatur. Praeterea accidit, quod fieri necesse erat, ut
vulg5 milites ab signls discederent, quaeque quisque eorum
carissima haberet, ab impedimentis petere atque arripere 20
properaret, clamore et fletu omnia complerentur.

34. At barbaris consilium non defuit. Nam duces
eorum tdta acie pronuntiarl iusserunt, ne quis ab loco
discederet : illoritm esse praedam atque Hits reservari,
quaeciwiqiie Romdni reliquissent ; proinde omnia in vic-
toria posita existimdrent. 5

Nostri, tametsl ab duce et a fortuna deserebantur, tamen
omnem spem salutis in virtute pdnebant, et quotiens quae-
que cohors procurrerat, ab ea parte magnus numerus hos-
tium cadebat. Qua re animadversa Ambiorix pronuntiarl
iubet, ut procul tela coniciant neu propius accedant et, 10
quam in partem Roman! impetum fecerint, cedant (levitate

12. iussgrunt pronuntiarl : ' they,' Cotta and Sabinus, ' gave orders
that the word be passed.'

13. relinquerent: 'that (the men) should abandon.' orbem:
' circle,' corresponding with our hollow square. 338.

14. reprehendendum non est : 'it is not to be criticized.'

15. incommode accidit : ' turned out unfortunately.' militibus :
109, a.

17. non sine: 239, g. desperatione: 'despair.'

20. carissima : ' most dear,' predicative ; petere ab impedimentis
{ea) quae quisque carissima haberet. haberet: 220. arripere:
' carry off,' before the enemy should loot the abandoned baggage.

34. 1. consilium: 'presence of mind,' contrasted with the confu-
sion and panic on the Roman side.

10. coniciant : ' that (his men) hurl.'320 Caesar's Gallic War [B.C. 54

armorum et cotidiana exercitatione nihil eis noceri posse),
rursus se ad signa recipientes Insequantur.

35. Quo praecepto ab els diligentissime observato, cum
quaepiam cohors ex orbe excesserat atque impetum fece-
rat, hostes velocissime refugiebant. Interim earn partem
nudari necesse erat et ab latere aperto tela recipere.

s Rursus, cum in eum locum, unde erant egressi, revert!
coeperant, et ab els, qui cesserant, et ab els, qui proximi
steterant, circumveniebantur ; sin autem locum tenere
vellent, nee virtuti locus relinquebatur, neque ab tanta
multitudine coniecta tela conferti vitare poterant.

io Tamen, tot incommodis conflictatl, multis vulneribus
acceptis, resistebant, et magna parte die! consumpta, cum a
prima luce ad horam octavam pugnaretur, nihil, quod ipsis
esset indignum, committebant. Turn T. Balventio, qui
superiore anno primum pilum duxerat, vir5 forti et mag-

15 nae auctoritatis, utrumque femur tragula traicitur ; Q.

12. nihil, etc. : l (saying that) no harm could be done to them.'

13. se : object of recipientes ; '(the Romans) returning to their
standards,' to the place in the circle whence they had made a charge.

35. 1. praecepto: 'order.' eis : barbaris.

2. quaepiam: 'any.' /fi, a.

3. refugigbant: 'would rush back in flight. 1 175, d. earn
partem : the charging cohort.

4. ab latere aperto : ' on the exposed side,' the right side, unpro-
tected by a shield. 126, c.

5. eum locum: in the circle. egressi, etc. : sc. milites.
7. locum tenere : in the circle, without charging.

10. conflictatl: 'although harassed.'

12. horam octavam: 21$, a. pugnargtur: 184, a. ipsis
indignum : ' unworthy of them.' 1^2, b.

13. T. Balventio: 109, a.

14. superiore, etc. : Balventius had been the first centurion of the
legion the year before ; he was now serving probably as a veteran vol-
unteer (evocd/us). 316.

15. auctoritatis: 'influence.' 100, a. femur :' thigh ' 18, d.v, 37] Destruction of Sabinus and Cotta 321

Lucanius, eiusdem ordinis, fortissime pugnans, dum circum-
vents filio subvenit, interficitur; L. Cotta legatus, omnes
cohortes drdinesque adhortans, in adversum os funda
vulneratur.

/Sabinus and others surrender to Ambiorix, and are cut down.

36. His rebus permotus, Q. Titurius, cum procul Am-
biorigem suos cohortantem conspexisset, interpretem suum,
Cn. Pompeium, ad eum mittit rogatum, ut sibi mllitibusque
parcat. Ille appellatus respondit : '

Si velit secutn colloqui, licere ; sperdre, a multitudine int- s
petrdri posse, quod ad mllitiim salutem pertineat ; ipsi vero
nihil nocitum iri, inque earn rem se suani fidem interponere.

Ille cum Cotta saucio communicat, si videatur pugna ut
excedant et cum Ambiorlge una colloquantur ; sperdre, ab
eo de sua ac mllitum salute impetrdrl posse. Cotta se ad io
armatum hostem iturum negat, atque in eo perseverat.

37. Sabinus, quos in praesentia tribunos mllitum circum
se habebat, et primorum ordinum centuriones, se sequl

16. eiusdem ordinis : ' of the same rank,' a first centurion. cir-
cumvents : 'who had been surrounded.' 227, a, (4).

17. filio subvenit: l came to the rescue of his son.' 175, b.

18. ordines : here 'centuries. 1 in adversum 6s: 'full in the
face. 1 funda : by a sling-shot.

36. 2. cohortantem : 228, c. interpretem : 10, e.

4. parcat: 'to spare. 1 199, a.

5. impetrari, etc. : ' that the request might be granted, so far as the
safety of the soldiers was concerned. 1

6. quod: the antecedent is implied in impetrdrl. 194, f- ipsl:
Titurius Sabinus. vero : 236, a.

7. nocitum Iri: future infinitive passive; 'that no harm should be '
done. 1 54, and 73, d.

8. Ille: Titurius Sabinus. videatur: 204,(4).

10. de, etc. : ' for their own safety and that of the soldiers. 1 157, d.

37. 1. quos tribunos: eos tribiinos, qiws. in praesentia: 'at
the time. 1322Caesar's Gallic War[B.C. 54iubet et, cum propius Ambiorigem accessisset, iussus arma
abicere, imperatum facit sufsque, ut idem faciant, imperat.
5 Interim, dum de condicionibus inter se agunt longiorque
consulto ab Ambiorige Tnstituitur sermo, paulatim circum-
ventus interficitur.Gotta dies heroically fighting . The soldiers spared by the day's
slaughter at night end their own lives.

Turn vero suo more ' Victoriam ' conclamant atque ulu-
latum tollunt impetuque in nostros facto ordines perturbant.-

io Ibi L. Cotta pugnans interficitur cum maxima parte
militum.

Reliqui se in castra recipiunt, unde erant egressl. Ex
quibus L. Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine
hostium premeretur, aquilam intra vallum proiecit ; ipse

i 5 pro castris fortissime pugnans occiditur. 111! aegre ad
noctem oppugnationem sustinent; noctu ad unum omnes,
desperata salute, se ipsi interficiunt.3. Ambiorigem: 123,6.
Figure 120. — Statue of Ambiorix.6. sermo: 'talk/ 12, b.

8. more : 136, c. uluiatum :
' yell.' a kind of war whoop.

13. aquilifer: 'eagle bearer/
324yb, (1). cum: 'although/

16. ad unum: 'to a man. 1
They probably killed one another.

17. s§ ipsi : 162, c. The
number of Roman soldiers that
perished was probably above 5000.
We are told that when Caesar
heard of this disaster he vowed
that he would cut neither hair nor
beard till he had wreaked ven-
geance on Ambiorix and the Ebu-
rones. Ambiorix is now regarded
by some as a national hero, as aV, 39] Heroic Defence of Cicero's Camp 323

Pauci, ex proelio elapsi, incertls itineribus per silvas ad
T. Labienum legatum in hiberna perveniunt atque eum de
rebus gestis certiorem faciunt. 20

2. Heroic defence of Cicero's camp against the Nervians.

38-45

A fierce attack, inspired by Ambiorix, is made on Cicero's camp.

38. Hac victoria sublatus, Ambiorix statim cum equitatu
in Atuatucos, qui erant eius regno finitiml, proficlscitur ;
neque noctem neque diem intermittit, peditatumque sese
subsequi iubet. Re demonstrata Atuatuclsque concitatis,
postero die in Nervios pervenit hortaturque, ne sul in per- 5
petuum liberandi atque ulciscendl Romanos pro eis, quas
acceperint, iniuriis occasionem dimittant; interfectos esse
legatos duos magnamqzie partem exercitus interisse de-
monstrat; nihil esse negdtii, snbito oppressam legionem,
quae cum Cicerone hiemet, interfici; se ad earn rem pro- ic
fitetur adiutorem. Facile hac oratione NerviTs persuadet.

39. Itaque confestim dimissls nuntils ad Ceutrones,
Grudios, Levacos, Pleumoxios, Geidumnos, qui omnes sub
eorum imperio sunt, quam maximas possunt manus, cogunt,
et de improvlso ad Ciceronis hiberna advolant, nondum ad
eum fama de XitiSrii morte perlata.

defender of his people's liberties against Roman aggression ; a statue
has been erected in his honor at Tongres (Fig. 120).

38. 4. Re : ' what had been done. 1 concitatis : ' stirred up.'

5. ne, etc. : l not to lose the chance.' sui : 154, b>

8. lggatos duos : Sabinus and Cotta. magnam partem : in
reality about one fifth of Caesar's legionaries.

9. nihil, etc. : ' that it would be no trouble suddenly to crush the
legion . . . and destroy it.' How lit.? 97, a, and 228, a.

10. sS, etc. : 'he promised his cooperation.' How lit.? 115, a.

39. 1. Ceutrones, etc. : small Belgic peoples, clients of the Nervii.
3. eorum: Nerviorem. quam maximas: 153, c.324 Caesar's Gallic War [B.C. 54

Huic quoque accidit, quod fuit necesse, ut non nulli
milites, qui lignationis munitionisque causa in silvas dis-
cessissent, repentino equitum adventu interciperentur.
His circumventis, magna manu Eburones, Nervii, Atu-
ioatuci atque horum omnium sbcii et clientes legionem
oppugnare incipiunt. Nostri celeriter ad arma concurrunt,
vallum conscendunt. Aegre is dies sustentatur, quod
omnem spem hostes in celeritate ponebant atque, hanc
adept! victoriam, in perpetuum se fore victores confidebant.

40. Mittuntur ad Caesarem confestim a Cicerone litterae,
magnis propositis praemiis, si pertulissent ; obsessis omni-
bus viis, missi intercipiuntur. Noctu ex ea materia, quam
munitionis causa comportaverant, turres admodum cxx
sexcitantur; incredibili celeritate, quae deesse operi vide-
bantur, perficiuntur.

Hostes postero die, multo maioribus coactis copiis, castra
oppugnant, fossam complent. Eadem ratione, qua pridie,
a nostris resistitur.

6. Huic : Cicero ; the probable location of his camp is indicated
on Map II. quod : for id, quod.

7. lignationis, etc. : i to get timber for the fortification ' of the
camp (Fig. 136). How lit. ? discessissent : 220.

12. vallum conscendunt: they stood on the rampart, behind theOnline LibraryJulius CaesarC. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; → online text (page 28 of 73)