Julius Caesar.

C. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; online

. (page 72 of 73)
Online LibraryJulius CaesarC. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; → online text (page 72 of 73)
Font size
QR-code for this ebook


facio, -ere, feci, factus.
cavalry (adj.), equester, -tris, -tre.
cavalry (noun), equitatus, -us, m. ;

equites, -um, m., pi.
CeV.s, Celtae, -arum, m., pi.
centurion, centurio, -onis, m.
certain (indef. pron.), quidam,

quaedam, quiddam.
certainly, certe.
chain, vinculum,-!, n.
chance, occasio, -onis, /.

by chance, forte.
charge,

be in charge, praesum, -esse, -ful.
put in charge, praeficio, -ere, -feci,
-fectus.
chariot, currus, -us, m.
chief, chief man, princeps, -cipis, m.
children, pueri, -orum, m., pi.

(free born), llberl, -orum, m., pi.
choose, lego, -ere, legi, Iectus ; deligo,

-ere, -legi, -Iectus.
citizen, civis, -is, m.
city, urbs, urbis, /.
clear, make clear, declaro, i.

it is clear, constat,
client, cliens, -entis, m.
close, be close at hand, subsum, -esse.
cohort, cohors, cohortis,/.
come, venio, -Ire, veni, ventum
est.
come back, redeo, -Ire, -ii, -itum est.
come together, convenio, -Ire, -veni,
-ventum est.come to pass, no, fieri, factum est

come up, arise, coorior, -In, -ortus.
comfort, consolor, i.
command, iubeo, -ere, iussl, iussus;
impero, i.

be in command, praesum, -esse,
-ful, with dat.
commander, imperator, -oris, m.
commence battle, proelium committo,

-ere, -mlsl, -missus.
commit, do, facio, -ere, feci, factus.
common, communis, -e.

common people, plebs, plebis, /.
companion, socius, -ii, m.
compare, comparo, i.
compel, cogo, -ere, coegl, coactus.
complain, queror, -I, questus.
concern, it concerns, interest, -esse,

-fuit.
concerning, de, prep, with abl.
confer, colloquor, -I, -locutus.
conference, colloquium, -ii, n.
confess, confiteor, -erf, -fessus.
confidence, fides, -el, /.

have confidence in, confldo, -ere,
-fisus.
conquer, vinco, -ere, vicl, victus;

supero, i.
consider, believe, puto, i ; exlstimo,
i.

consider, regard, habeo, -ere, habul,
habitus,
conspiracy, coniuratio, -onis,/.
conspire, coniuro, i.
consul, consul, -is, m.
consulship, consulatus, -us, m.

in the consulship of, abl. absol.
with consul.
consult, consuls, -ere, -ul, -sultus.
contention, contentio, -onis, /.
continent, continens, -entis, /.
contrary to, contra, prep, with ace.
convict, damno, i.
council, concilium, -ii, n.
council of war, concilium, -ii, n.
counsel, advice, consilium, -ii, n.

take counsel, consulo, -ere, -ul,
-sultus.
courage, virtus, -utis, /.

have courage, audeo, -ere, ausus.
courageously, fortiter.
course, cursus, -us, m.court127drivecourt of law, judicium, -ii, n.

covet, adamo, I.

crime, facinus, -oris, n. ; scelus, -eris, n.

cross, transeo, -Ire, -ii, -itum est.

crowd, multitude, -inis, /.

crush, frango, -ere, fregl, fractus.

custom, mos, moris, m. ; consuetude,

-dinis, /.
cut down (of grain), succldo, -ere,

-cidi, -cisus ; (of a bridge), rescinds,

-ere, -scidi, -scissus.
cut off, intercliido, -ere, -clusl, -clusus.

daily, cotidianus, -a, -um.
damage, affligo, -ere, -flixi, -flictus.
danger, periculum, -I, n.
dangerous, periculosus, -a, -um.
dare, audeo, -ere, ausus.
daughter, filia, -ae, /.
day (noun), dies, -el, m.
on the next day, postrldie.
on the day before, pridie.
day (adj.), diurnus, -a, -um.
death, mors, mortis, /.
decide, constituo, -ere, -ul, -utus.
decision, iudicium, -ii, n.
declare, declaro, i; confirmo, i.
decree, decerno, -ere, -crevl, -cretus.
deed, factum, -I, n.
deep, altus, -a, -um.
defeat, supero, i.

defend, defendo, -ere, -fendi, -fensus.
delay, wait, moror, i.
deliver (of a speech), habeo, -ere, -ul,

-itus.
demand (noun), postulatum, -I, n.
demand (verb), impero, i, with dat.

of person from whom; postulo, i,

with ab and abl.
deny, neg5, i.
depart, discedo, -ere, -cessi, -cessum

est.
descendants, posterl, -5rum, m.
deserve, mereor, -6ri, meritus.
design (noun), consilium, -ii, n.
desire, cupiS, -ere, -Ivi or -ii, -Itus.
desirous, cupidus, -a, -um.
despoil, spoho, i.
destroy, deleo, -6re, -6vl, -gtus.
detain, tene6, -gre, -ul; d6tine6, -€re,

-ul, -tentus.
determine, constituO, -ere, -ul, -utus.devise, c5git5, i.

devote, do, dare, dedl, datus; dedo,

-ere, dedidl, deditus.
devoted, deditus, -a, -um.
devotion, studium, -ii, n.
die, morior, morf, mortuus.

die, be put to death, pass, of

interficio, -ere, -feci, -fectus.
die, perish, pereo, -Ire, -ii, -iturus.
differ, differo, -ferre, distull, dllatus.
difference, there is a difference,

interest, -esse, -fuit.
difficult, difficilis, -e.
difficulty, difficultas, -tatis, /.
diminish, deminuo, -ere, -ul, -utus.
direction, pars, partis, /.

in that direction, in earn partem,
disaster, calamities, -tatis,/.
discover, reperio, -Ire, repperi,

repertus.
disembark (trans.), ex navi (navibus)

expono, -ere, -posul, -positus;

(intrans.), ex navi (navibus)

egredior, -I, -gressus.
disgraceful, turpis, -e.
dislodge, summoveo, -gre, -movl,

-motus.
dismiss, dlmitto, -ere, -mlsi, -missus,
dismount, ex equo (equls) desilio,

-Ire, -ul, -sultus.
disorder, tumultus, -us, m.
disregard, neglego, -ere, -lgxl, -lectus.
distance, at a distance, procul, in

locis longinquls.
disturb, commoveo, -€re, -movl,

-motus; perturbo, i.
divide, dlvido, -ere, -visi, -vlsus.
do, facio, -ere, feci, factus.

be done, happen, fio, fieri, factum est.
be done, go on, pass, of ger6, -ere,

gessl, gestus.
do not (in prohibitions), noli, nSlIte,

with inf.
doubt, dubito, i.

there is no doubt, n5n est dubium.
doubtful, dubius, -a, -um.
draw up (of soldiers), InstruO, -ere,

-strflxi, -strflctus ; (of ships), sub-

duco, -ere, -duxi, -ductus.
drive, pell6, -ere, pepull, pulsus,
drive back, repellC, -ere, repull,

repulsus.dry128filldry, aridus, -a, -um.

dry land, aridum, -I, n.
Dumnorix, Dumnorix, -rlgis, m.
dust, pulvis, -veris, m.
duty, officium, -ii, n.

do one's duty, officium praesto,
-are, -stitl, -stitus.

each (of any number), quisque,

quaeque, quidque and quodque.
eager, cupidus, -a, -um.
eagle, aquila, -ae, /.

eagle-bearer, aquilifer, -erl, m.
easily, facile,
easy, facilis, -e.
effort, labor, -oris, m.
eight, octo.

either ... or, aut . . . aut.
elect, facio, -ere, feci, f actus; creo, i.
else (adj.), reliquus, -a, -um.

nothing else, nihil aliud.
eminent, clarus, -a, -um.
empty (of a river), Influo, Influere,

-fluxl.
encounter, occurro, -ere, -curri, -cur-

surus, with dat.; subeo, -Ire,

-ii, -itus, with ace.
encourage, hortor, i.
end, finis, -is, m.

each end, utraque pars, utriusque

partis, /.
endure, fero, ferre, tuli, latus.
enemy (in war), hostis, -is, m., hostes,

-ium, pi.; (personal), inimicus,

-i, m.
enjoy, fruor, -I, fructus.
enlist, enroll, conscribo, -ere, -scrips!,

-scriptus.
enough (adv. and indecl. noun), satis.
entreat, oro, i.
envoy, legatus, -i, m.
equal, par, paris; Idem, eadem,

idem.
equinox, aequinoctil dies.
escape, effugio, -ere, -fugl.
establish, constituo, -ere, -ul, -utus.
become established, inveterasco,

-ere, -ravl.
even, etiam.
not even, ne . . . quidem.
even if, etsl, etiam si.
ever, umquam.every, all, omnis, -e.

every, each, quisque, quaeque, quid-
que and quodque.

everybody, omnes, -ium, m., pi.

everything, omnia, omnes res.

every part of, totus, -a, -um;
omnis, -e.

every sort of, omnis, -e.

in every way, omnl modo.
evidence, indicium, -ii, n.
evident, it is evident, constat,
except, praeter, prep, with ace.; nisi

(conj.).
exchange, inter se do, dare, dedl,

datus.
excuse, piirgo, i.
exercise, exercitatio, -onis, /.
exist, sum, esse, ful, futurus.

exposed, apertus, -a, -um.
extend, pertineo, -ere, -ul.

face to face, adversus, -a, -um.

fact, res, rel, /.

fall, cado, -ere, cecidl, casurus.

fall on, fall in with, incido, -ere,

-cidl, -casurus.
fall upon, overwhelm, opprimo,

-ere, -pressl, -pressus.
far, longe.

far and near, longe lateque.
farther, ulterior, -ius.
father, pater, -tris, m.
favorable, secundus, -a, -um.
fear (noun), timor, -oris, m. ; metus,

-us, m.
fear (verb), timeo, -ere, timul.
feel, sentio, -Ire, sensl, sensus.
feeling, sensus, -us, m.

feelings, animus, -I, m.
fellow soldier, commllito, -onis, m.
few, paucl, -ae, -a.

not a few, complures, -ia or -a.
fickleness, levitas, -atis, /.
field, ager, agri, m.
fiercely, acriter.
fifteen, qulndecim, XV.
fight (noun), pugna, -ae, /. ; proelium,

-ii, n.
fight (verb), pugno, i ; contends, -ere,

-tendl, -tentus; congredior, -I,

-gressus.
fill, compleo, -ere, -evi, -etus.finally129havefinally, denique, postremo.

find, invenio, -ire, -veni, -ventus;

nanciscor, -I, nactus or nanctus.
find out, reperio, -Ire, repperi,

repertus.
finish, end, conficio, -ere, -feci, -fectus.
finish, make perfect, perficio,

-ere, -feci, -fectus.
fire, set fire to, incendo, -ere, -cendi,

-census,
first, primus, -a, -um.
at first, prlmo.
in the first place, prlmum.
fit, idoneus, -a, -um.
five, quinque, V.
flank, latus, -eris, n.
flee, fugio, -ere, fugl.
flight, f uga, -ae, /.

put to flight, in fugam do, dare,

dedl, datus.
foe, see enemy.

follow, sequor, -I, secutus; Insequor.
foot, pes, pedis, m.
on foot, pedibus.
for (conj.), nam, enim (postpositive).
for, in behalf of, pro, prep, with abl.
for, toward, in, prep, with ace; often

expressed by dat. case.
force, vis, /.

forces, copiae, -arum, /., pi.
forest, silva, -ae, /.
' forget, obllvlscor, -I, oblltus.

form, make, facio, -ere, feci, factus;
(of plans) , capio, -ere, cepl, captus.
former, early, pristinus, -a, -um.
fortify, munio, -Ire, -IvI or -il, -Itus.
fortune, good fortune, fortuna, -ae, /.
four, quattuor, IIII.
free, liber, -era, -erum.

free, unencumbered, expedltus, -a,

-um.
free, set free, libero, i.
freedom, llbertas, -atis, /.
friend, amicus, -I, m.
friendship, amlcitia, -ae, /.
frighten, terreo, -ere, -ul, -itus.
from, sign of abl case; 1 or al>, e or ex,

de, prepositions with abl.
front, frons, frontis, /.

in front of, pro, prep, with abl.;

ante, prep, with ace.
full, plenus, -a, -um.gain, consequor, -I, -secutus.

gain possession of, potior, -Iri, -Itus,
with abl.
gather, bring together, cogo, -ere,

coegl, coactus.
Gaul, Gallia, -ae,/.

Gauls, Galll, -orum, m., pi.
general, dux, ducis, m. ; imperator,

-oris, m.
Germans, German!, -orum, m., pi.
get to, arrive, pervenio, -Ire, -veni,
-ventum est.
get possession of, potior, -Iri,
-Itus, with abl.
give, do, dare, dedl, datus.
give up, see surrender,
give opportunity, potestatem facio,
-ere, feci, factus.
glad, be glad, gaudeo, -ere, gavisus.
glory, gloria, -ae, /.
go, eo, Ire, IvI, or il, itum est.

go back, redeo, -Ire, -il, -itum est.
go out, exeo, -Ire, -il, -itum est.
go on, be done, pass, of gero, -ere,
gessl, gestus.
god, deus, del, m.
good, bonus, -a, -um.
grain (threshed), frumentum, -I, n. ;
(growing or unthreshed), frumenta,
-orum, n., pi.
grain supply, res frumentaria, rei
frumentariae, /.
gratitude, gratia, -ae,/.
great, magnus, -a, -um.
greatly, magnopere.
grief, dolor, -oris, m.
guard (noun), praesidium, -il, n.
off one's guard, inopinans, -antis.
on guard, in statione (stationibus).

habit, consuetudo, -inis, /.
hand, manus, -us, /.

on the other hand, contra.

be at hand,' adsum, -esse, afful.
happen, accidit, -ere, accidit; fit,

fieri, factum est.
harbor, portus, -us. ;;/.
harm, detrlmentum, -I, ;/.
hasten, contends, -ere, -tendl, -tentus.
hastily, repente.
hate, odl, odisse, osurus.
have, habeo, -ere, -ul, -itus.have in mind130invinciblehave in mind, propono, -ere, -posul,

-positus, with reflex.
he, is, hie, ille. Usually not expressed.
hear, hear of, audio, -Ire, -IvI or -ii,

-Itus.
height, altitudo, -inis, /.
held, cf. hold.

help (noun), auxilium, -ii, n.
help (verb), adiuvo, -are, -iuvl, -iutus.
helpful, usul, dat. of usus.
Helvetians, Helvetil, -orum, m., pi.
here, hie (adv.).
hesitate, dubito, i, with inf.
hide, abdo, -ere, -didl, -ditus.
high (of position), superus, -a, -um.

(of extent), altus, -a, -um.

(of wind or tide), magnus, -a, -um.
himself, ipse (intensive) ; sul (re-
flexive) .
hinder, impedio, -Ire, -IvI or -ii, -Itus.
hire, conduco, -ere, -duxl, -ductus,
his, eius; suus, -a, -um (reflex.).
hold, teneo, -ere, -ul.

(of an office), gero, -ere, gessl, gestus.

(of a council), habeo, -ere, -ul,
-itus.
home, house, domus, -us, /.

at home, doml.

from home, domo.

(to one's) home, domum.
honor, honor, -oris, m.
honorable, honestus, -a, -um.
hope (noun), spes, -el,/.
hope (verb), spero, i.
horse, equus, -I, m.
horseman, eques, -itis, m.
hostage, obses, -idis, m.
hostile, Infestus, -a, -um.
hour, hora, -ae, /.
house, domus, -us, /.
how, in what degree, quam; in what
way, quo modo, quern ad modum.

how many, quot, quam multl, -ae,
-a.

how much, quantus, -a, -um; as
subst., quantum, -I, n.

how often, quotiens.
however (adv.), quamvls.
however (conj.), autem (postpositive) .
human, humanus, -a, -um.
hundred, centum, C.
hurl, conicio, -ere, -ieel, -iectus.hurry (intrans.), contends, -ere, -tendl,
-tentus.
hurry off (trans.), rapio, -ere, -ul,
raptus.

I, ego, mel. Usually not expressed.
if, si.

if not, nisi.

if only, dum modo.

if (in indirect questions), num, -ne.

but if, quod si; after another

condition, sin.
immortal, immortalis, -e.
import, importo, i.

importance, it is of importance, refert.
impunity, impunitas, -atis, /.

with impunity, impune.
in, in, prep, with abl.
increase (trans.), augeo, -ere, auxl,

aiictus.
(intrans.), cresco, -ere, crevl, cretus.
incredible, incredibilis, -e.
incur, subeo, -Ire, -ii.
induce, adduco, -ere, -duxl, -ductus,
infantry, pedites, -um, m., pi.;

peditatus, -us, m.
inflict, Infero, -ferre, intull, illatus.
influence, auctoritas, -atis, /.
influence (verb), adduco, -ere, -duxl,

-ductus,
inform, certiorem (certiores) facio,

-ere, feci, factus.
inhabit, incolo, -ere, -ul. •
injury, iniuria, -ae, /.
inquire, quaero, -ere, -sivi or -ii, -situs.
inspire, inicio, -ere, -ieel, -iectus,

with dat. of person and ace. of

thing.
intention, concilium, -ii, n.
interests of state, res publica, rel

publicae, /.
highest interests of state, summa

res publica.
it is to the interest, interest,

interesse, interfuit.
intimate friend, familiaris, -is, m.
into, in, prep, with ace.
investigate, search into, quaero, -ere,

-sivi or -sil, -situs.
investigate, inspect, perspicio, -ere,

-spexl, -spectus.
invincible, invictus, -a, -um.island131messageisland, Insula, -ae, /.

it, hie, haec, hoc ; is, ea, id.

Italy, Italia, -ae, /.

its, eius; suus, -a, -um {reflex.).

itself, ipse, ipsa, ipsum.

javelin, pilum, -I, n.

journey, iter, itineris, n.

judge, pass judgment, iudico, i.

jump down, desilio, -Ire, -ul, -sultus.

Jupiter, Juppiter, Jovis, m.

just as, slcut.

justly, iure.

keep, teneo, -ere, -til.

keep, hold, contineo, -ere, -ui,

-tentus.
keep, prevent, prohibeo, -ere, -ui,
-itus.
kill, interficio, -ere, -feci, -fectus;

occido, -ere, -cldi, -cisus.
knight, eques, -itis, m.
know, scio, scire, sclvl, scltus.
know, have learned, cognovi.
not know, ignoro, i ; nescio, -Ire,
-Ivi.
known, notus, -a, -um.

lack, be lacking, be wanting, desum,

-esse, -fui.
lake, lacus. Lake Geneva, lacus

Lemannus.
land, ager, agri, m.
large, magnus, -a, -um.

large number, multitudo, -inis, /.
last (adv.), proxime.

at last, tandem,
later (adv.), poste&.
latter, the latter, hie, haec, hoc.
law, lex, legis, /.
lay aside, depono, -ere, -posul,

-positus.
lay down (of arms), pono, -ere,

posul, positus.
lead, duco, -ere, duxi, ductus.

lead across, traduco, -ere, -duxi,

-ductus.
lead back, reduco, -ere, -duxi,

-ductus,
lead out, educS, -ere, -dflxi, -ductus,
leader, dux, ducis, m.

leading man, prlnceps, -cipis, M,leadership, prlncipatus, -us, m.
learn, cognosco, -ere, -ovl, -itus;

reperio, -Ire, repperi, repertus.
leave, relinquo, -ere, -llqui, -lictus;
discedo, -ere, -cessi, -cessurus,
followed by ab with abl.
legion, legio, -onis, /.
less, minor, minus, gen. minoris.
liberty, libertas, -atis, /.
lieutenant, legatus, -I, m.
life, vita, -ae, /.
line of battle, acies, -el, /.
listen to, audio, -Ire, -Ivi or -ii, -Itus.
little, parvus, -a, -um.

a little while, breve tempus, -oris, n.
live, vivo, -ere, vlxi, victus.

live in, inhabit, inco o, -ere, -ui
(with accusative),
long, longus, -a, -um.

for a long time, diu.
look at, spectS, i.
lose, amitto, -ere, -mlsi, -missus,
loud, magnus, -a, -um.
low, Inferus, -a, -um.

madness, furor, -oris, m. ; amentia,

-ae, /.
make, facio, -ere, feci, factus.

make (of a plan), capio, -ere, cepi,

captus; ineo, inlre, inii, initus.
make war, bellum facio, or bellum
Infero, Inferre, intuli, illatus,
both with dat.
make use of, utor, -I, usus.
man, homo, hominis, m. ; vir, viri, m.
men, soldiers, mllites, -um, m.
a man who, is qui.
many, multi, -ae, -a; complures, -a

or -ia.
march, iter, itineris, n.

march, make a march, iter facie,
-ere, feci, factus.
Mark, Marcus, -I, m.
marriage, matrimonium, -ii, n.
material, materia, -ae, /.
matter, rgs, rei, /.

meet (trans.), convenio, -ire, -v6ni,
-ventum est, With ore; occurrO,
-ere, -curri, -cursurus, with dat.
mercy, misericordia, -ae, /.
mere, ipse, -a, -um.
message, nuntius, -ii, m.messenger132pass judgmentmessenger, nuntius, -ii, m.

miles, milia passuum.

military matters, res militaris, rel

militaris, /.
mind, mens, mentis, /. ; animus,

-I, m.
misdeed, facinus, -oris, n.
misfortune, calamitas, -atis, /.
month, mensis, -is,/.
moon, luna, -ae, /.

more (adj.), plus, pluris ; (adv.), magis.
moreover, autem (postpositive) .
motive, causa, -ae, /.
move, moveo, -ere, mSvI, mStus.
moved, disturbed, commotus, -a, -um.
much (adj.), multus, -a, -um; (adv.),

multum ; in comparisons, multS.
multitude, multitude, -inis, /.

name, nSmen, -inis, n.

narrow, angustus, -a, -um.

nation, natiS, -Snis, /.

nature, natura, -ae, /.

near at hand, be near at hand, adsum,

-esse, afful.
nearer (adj.), propior, -ius ; (adv.), pro-

pius.
nearly, fere,
necessary, necessarius, -a, -um.

it is necessary, opus est ; necesse est.
neglect, neglego, -ere, -lexi, -lectus.
neighbor, finitimus, -I, m.
neither . . . nor, neque . . . neque;

nee . . . nee.
never, numquam.
nevertheless, tamen.
new, novus, -a, -um.
news, nuntius, -ii, m.
next, proximus, -a, -um.

on the next day, posters die.
night, nox, noctis, /.

by night, noctu.
no, ntillus, -a, -um.

no one, nobody, nemo, m. and /.,
gen. nullius, dat. neminl, ace.
neminem, abl. nulls.
noise, strepitus, -us, m.
not, nSn; in negative purpose, wish,
or command, ne.
and not, neque.
not only . . . but also, non solum
. . . sed etiam.not yet, nSndum.

notable, insignis, -e.

nothing, nihil (indecl.).

notice, animadverts, -ere, -verti,

-versus,
now, at the present time, nunc; by

this time, iam.
number, numerus, -i, m.

obtain a request, impetrS, i.
occur, occurrS, -ere, -curri, -cursurus.
of, concerning, de, prep, with abl.
offer, offers, -ferre, obtuli, oblatus;

of terms, fero.
office, magistratus, -us, m.; honor,

-oris, m.
often, saepe.
on, in, prep, with abl.
once, at once, statim.
one, Gnus, -a, -um.

one . . . another, alius . . . alius.

one who, is qui.

only (adv.), moco.

only one, solus, -a, -um.
opinion, opinio, -onis, /.
opportunity, facultas, -atis, /.
oppose, resists, -ere, -stiti.
oppress, premS, -ere, press!, pressus.
or, aut ; in questions, an.
order, iubeS, -ere, iussi, iussus,
with ace. and inf.; imperS,
i, with dat., ut and subj.

in order that, ut, with subj.
other, another, alius, -a, -ud.

on the other hand, autem (post-
positive) .

others, the remaining, ceteri, -ae, -a.
ought, debeS, -ere, -ui, -itus ; oportet,

-ere, oportuit.
our, noster, -tra, -trum.

our men, nostrl, -Srum, m., pi.
outcry, clamor, -Sris, m.
overwhelm, opprimS, -ere, -pressi,

-pressus.
own, reflex, poss. adj., or gen. of ipse.

pack-animal, iumentum, -i, n.

pain, dolor, -Sris, m.

pardon, ignSscS, -ere, -nSvi, -notus.

part, pars, partis, /.

party, pars, partis, /.

pass judgment, iudicS, i.peace133readypeace, pax, pacis, /.
people, populus, -I, m.

their people {reflex.), sui, suorum,

m., pi.
perceive, perspicio, -ere, -spexi,

-spectus.
peril, perlculum, -I, n.
perish, pereo, -Ire, -ii, -iturus.
permission, it is permitted, licet,

licere, licuit, with dat. and inf.
permit, patior, pati, passus, with ace.

and inf.; permitto, -ere, -mlsi,

-missus* with dat., ut, and subj.
personal enemy, inimicus, -I, m.
persuade, persuadeo, -ere, -suasl,

-suasum est, with dat., ut, and

subj.
picked, delectus, -a, -um.
pick out, deligo, -ere, -legi, -lectus.
pitch camp, castra pono, -ere, posui,

positus.
place (noun), locus, -I, m. ; pi. loca,

-orum, n.
place (verb), colloco, i ; pono, -ere,

posui, positus.
place (in different positions), dis-
pone,
plan (noun), consilium, -ii, n.
plan, arrange, constituo, -ere, -ui,

-utus.
plan, think (of), cogito, i.
pleasure, voluptas, -atis, /.
plot, ambuscade, insidiae, -arum, /.,

pi.
plot against, insidior, i, with dat.
point, at this point, hie.
possession, gain possession of, potior,

-Iri, -Itus.
power, ability, facultas, -atis, /. ;

power, might, potentia, -ae, /. ;

military power, imperium, -ii, n.
powerful, to be very, plurimum posse,
practice, exercitatio, -onis, /.
praetor, praetor, -oris, m.
praise, laus, laudis, /.
pray (verb), vStum facio, -ere, feci,

factum,
pray (in commands and questions),

tandem,
prefer, malo, malle, malul.
prepare, comparo, i ; par5, i.
prepared, paratus, -a, -um.preserve, conservo, i.

press hard, premo, -ere, pressi, pressus.

pretend, simulo, i.

prevail, valeo, -ere, -ui, -iturus.

prevent, prohibeo, -ere, -ui, -itus,

with inf.
not prevent, non deterred, -ere, -ui,

-itus, with quin and subj.
previous, superior, -ius; prior, -us.
private, privatus, -a, -um.
privilege, give the privilege, potes-

tatem facio.
prolong, produco, -ere, -duxi, -ductus,
proof, indicium, -ii, n.
property, res, rei, /.
proportion, in proportion to, pro.
prosperous, florens, -entis.
protect, defendo, -ere, -di, -fensus.
protection, praesidium, -ii, n.
prove, probo, i.
provided, provided that, dum.
province, provincia, -ae, /.
provision, make provision, provides,

-ere, -vidi, -visus.
public, publicus, -a, -um.
public welfare, res publica, rei

publicae, /.
punish, ulciscor, -i, ultus.
punishment, supplicium, -ii, n. ;

poena, -ae, /.
purpose, mens, mentis,/,
put down, conquer, supero, i.

put in charge, praeficio, -ere, -feci,

-fectus.
put to death, interficio, -ere, -feci,

-fectus.
put to flight, fugo, i.
put under the power, permitto, -ere,

-misi, -missus.

quickly, celeriter.

rampart, vallum, -I, n.

rank, ordo, -inis, /.

rather, potius.

reach, pervenio, -Ire, -venl, -ventum

est, with ad and ace.
reach (of land), attingo, -ere, -tigl,

-tactus.
ready, paratus, -a, -um.
get ready, compare, i.realize13-1servicerealize, intellego, -ere, -lexi, -lectus.
reason, causa, -ae, /.

for this reason, qua de causa,
reasonable, iustus, -a, -um.
reasonableness, ratio, -onis, /.
recall, re.voco, i.

receive, accipio, -ere, -cepi, -ceptus.
receive under protection, in fidem

recipio.
recently, nuper.
recklessness, audacia, -ae,/.
regard, in regard to, de with abl.
region, regio, -onis, /.
reject, repudio, 1.
rejoice, gaudeo, -ere, gavlsus sum.
relief, subsidium, -ii, n.
remain, maneo, -ere, mansl, mansurus.
remove, tollo, -ere, sustuli, sublatus;

removeo, -ere, -movl, -motus.
renown, gloria, -ae, /.
repair, reficio, -ere, -feci, -fectus.
repeatedly, saepe.
repent, paenitet, -ere, -uit.
reply, responded, -ere, -spondi,

-sponsus.
report, nuntio, i.
report back, renuntio, i.
republic, res publica, rei publicae, /.
reputation, opinio, -onis, /.
request, obtain a request, impetro, i,
reserve, reservo, i.
resist, resists, -ere, -stitl, with dat.
rest of, remaining, reliquus, -a,

-um.
restore, restituo, -ere, -ui, -utus;

reddo, -ere, -didi, -ditus.
restrain, retineo, -ere, -ui, -tentus;

prohibeo, -ere, -ui, -itus; re-

primo, -ere, -press!, -pressus.
retreat {noun), receptus, -us, m.
retreat (verb), recipio, -ere, -cepi,

-ceptus, with reflexive.
return (noun), reditus, -us, m.
return, give back, reddo, -ere, -didi,

-ditus.
return, go back, redeo, -ire, -ii,

-turn est; revertor, -I.
in return for, pro with abl.
revolt, tumultus, -us, m.
reward, piaemium, -ii, n.
Rhine, Rrnnus, -i, m.
Rhone, Rhodanus, -i, m.Online LibraryJulius CaesarC. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; → online text (page 72 of 73)