Harutiwn Awgerian.

Dictionary: English and Armenian online

. (page 8 of 151)
Online LibraryHarutiwn AwgerianDictionary: English and Armenian → online text (page 8 of 151)
Font size
QR-code for this ebook


Annually t1•1•^"-VLL^ ^' U.«^^«»" '">Iki

luiJh uijh , A utiiipi-npji Jfiunn^iiiuz

Annuitant vi-i-Ji— J-rt'^'T f • ^C "^'b k'""^

luiLhnL. iiui ui pk l^uih ^uiunjP z

Annuity fi-t}.'— j-ij-J, ij.. %uph!iui'ii 4i«_

unjP IfiuJ' bl^iuilnt-uinz

7b Annul tW£[,p, v. ^'ii^'rLy b,jhu!hWij

piuiuliaJ/j fuuiifiiu'bbf^ p ^i^ ^lUiP J"^"*^
n.nipJtnL-iiuilini* p nhpu- ^luhh^

Annular t''•''•^"'-LVr ^y • H/* /"^l i^l^ »'*"-

uiiniit-nj z

A'nnulary t^it^»wjj.f j, ».y . fl^ m-'iil qJiL

i/iutnu/jit-ni t p txlj- uui ut uilii-nj z

A'nnulet }X\'^,~^^ t^. ^nppb^ dluuitu'iili .

aiiipn. lyiS T^uipiniupuiu^Linmi^tuli z

To Annumerate tuj^—J^j-bT F'^* ^"'~

t-hint-i '/i Pl't- > Pni-b£_ pill- • ^J u"-'' lf-l_t
iLiuun ij H^'Pt i— tl^t '

Annumcration t"'•''•^"'-'}•^t'»I^ +• 8""-^_

inu-tth '/i P^iiJli 'biufiilifili , Pm-uilftini-PpiJli i

To Annunciate t''''''!:^i.HjT ?>''•♦ U.^^-

uilii, pLphi aipi-p l^utiT ayuiilpuii-z

Annunciation-day ti''''c^iJ'{:iil'"f fo f • 0/»

lui-hiniluih in oil p z

A'nodyne \Xe^mjU my. \yiriii/Jajnt-jfi^

To Anoint ^-^cji^ f • i" • QltoAt^, t'-'ltu

Anointer t''"j'''rtr f • O*^*"^""/.' "C ohiu'uk z
Anomalism t'>'cJtL^'l/ + * U,'^^"'*"'^"* -

PfiL^i , qu/p III n i-ipn-Ppi-li :A N S 5o

AnomaHstical t'^-e-tLF-rffVL -y« ii'T-

U9ni~iip t fnnu»nnsuLu*ii t ( puut uiiuniiiquilinli
uiuuikiiiupuiypjhq ) :

Anomalous t'''«''''t'-C" *i- ♦ W^k"''''"'' < li"l'-
Anomalously t''•c'«tLC"l.^ •'"• 9,"'i"""'-in'-^
Anomaly t'^«J'•'H^ f* \i^'i'"'i"''i'ni-Pl>iJb ,

autninni-iini-P-fiiSIt > funinnnni-ttjt t

A'nomy ^'J.cJj. f. MS^topi^'itnup^l,,^, , ini.^

Orni.tfL onftliuin , ituhatiihp pbryrLliir onhliuja :

Anon t^c^ >> • P"^"/^' I «"i- J-uiJuipj , 'iinpi^

Sfhmuipi , iubn.l;li L. u/bn. , ipnt.[3-u/liujLh , Jiuii

Anonymous ti»c'^J.Jc» -.J- . lJ,?/«*?/ofJi» , «#.
Anonymously t''•o"'•^•*c.-L^ *'"• U.'^'u'^'j «/.

uni-u/li 1

Anorexy j-toctfu-J. f . \\ti>iu^npJ^n,-Pl,t^ ,

Another t^^tf ^tr •"i' • ^b'-" > '^zj* ''^^"
Lu. ujji^n^: To love one another, ul,pki_
^[nfkiu'bu: One after another, i^'i'l> Jl'.

JhiiiJtq , tip piiui JJinf^ , I^iuptj-UML. , uibplin.^

Another-gaines i^«i«r Another-guess,

plrp:

A'nsated ^i-trtf "i-* H/* n«-V» q]^"'p.
TbA'nswer t''"'tr F'L* *Il"'«n«""^«"t<t^,

uiuti^utuuin.hbfiifiuuituiiniiu'ij/i. mJlilri utiui
$HuiinujufuiMihp i^u»7< • • • : uiluiinuJuiiuuluu/lilt
ifujub, 2"""''"f-''il^l< uipn-tupuianL-auiUhij. mini
t^tnuiuiiuufiiiulifi l^iuiF aCfUtJlup . lujpifiupftif
mutui^itTCpi^^ ft q-k'H t"'l_^ ^lui-ujuiup ifjlihi,
uipj-hj^ piui-ujlpijtt ijjljht^ ^luinnL-qutbhf^ Jin^[utiipfiliL^ ^inL.j_, C^utuutlihi { i\uilulCiijliltU ) .

ulr^ nclbhf^ nn.l;irz

A'nSWer, <}.• ^lumuiuluiJiifi , ^ujpJni-utit
P 'l[3 • ^tp^ni-ith , lfiuiititiq.nilituP[iL.% , u/iu_
tnuMufuujbtutnni-nt-[^-pi-ii :

A'nswer-jobber f^-tf^^nitr f* H/* </i"_

atutt.uM^iu^ ll>l'p [• lihiub u^utuiuiufuitflti^nj

A'nswerable ti.-i.[.t;-,j_«^. {[pnt-irJhtpP^

t; inut^ uliuuiuiuluiitlip , lupJ-ui'litt it^ininuiu^
ptitnit-nj • u^tMJutuJupiiMjtiuiutnt- f np ntJlip utiut

ipyUJt/tUp l^UJlF qitpiiUtlUUluUMhp • /l rfl^uf J f?#«
1^'^1-iul , tluijIjinL.^, ^uiplTtilp , UfiuutyiiiTC,
^uiJbJujut • 4""-""""/' I ^uiliiflfui ^ iljrpujph^
phujj^, np '^uiip , mui uiliutUb lu I, ujiuuitiiii^np:A'nsworablcncss {^t-^j.j.-tiJ't" +• %''u,^

jut'Ant-f^pt^ , lujpifutpnt-P^ftiJli , 'l^'flf-ltni-^ANT

A'nswerably Jf''•"a■V1L^ •''• \* t^"t • tL""'

uputnyuiTxp , p 2Ciu-^ • ^gudhuluututpuMp i putit
<fUiuLtIuMU»ns.[a-buj1t :

Ant t'^'T f ♦ IT/'^/"-"^' = [t-mA^ ) I

A'ntbear tfJ-rntjr f • XTp^u^fil^c (4^V

Anthill JAt^K f* t^mpalinjui iTp^iTuflig ,
i/p2phtiipyh X

An t, Z/Mi/io/i-oi««f_/3^n-^i puiiLpqu and it

Ifuiir ju,,.lia, and if it, t- V?-t'

Antagonist t''•rl:l«''•^"r f * 2,"'4"'"-"'('"'-

iltuput y ^usLii3n.u*iMnpn. f uiiunjh tult f ujn.ujp ^
liriL. , 'btipifUili , pliq.q.liir, 'lihpifUil^uib , 4"'.
i^uJiLiuh * htiipau»hSnpn.*til>p'^iulituJi ifLuiJini-ha
(puin ujfin.iuuujQubtua ) :

7b Antagonize t''*rJr{''^*;t. F > ''• * ^"'k"'-

n-ut/^p/t ^uiLujn.ujLuii/t£*pui LtutP UMn,UMpl^nL-
htaulihfj utpjnjhujlt ^lulitiputinnitix

Antalgick Jftij.j^ii'f.+ -y. 2,«'4'"""'4 ("u*'*
Antanaclasis {jtn-tH+Ltr^" f • ^^'4^"' -lunuttuuuMPpiSh • tJtun.pnjn.u3pS ( pittlt Ailjp

Antaphroditick t'i.i^.L(^j.».^f.'^j,+ -y.Jtfipnn.ftuiiul£Ujh l^iuiTujiiujU


lllUlLUJ^

tiipjuip s

Antapopletick t:''•rVf''flJ;T^''' "'^* A*"-

lltun-tjjl£ tufituth IfitiP-nt^tJjii'nj :

Antarctick t'^"t-*r+T^+ "'^* 2,"'4"'r^"v^^

llllltf' ^lUpittl^ultltll (ptl.lrtL ) t

Antarthritiek tT.-j.-.j.p.Arf'T.J-f -J-. 1|««4"'-

n.ttjt£ l^tjjtP pltrLn-t^tP torLnt-.tJjO'tjjquJunt-[a-i^ z

Antasthmatick {.1•rV"?•'i•'i^T^+ ""i" Q^T -

r^l;!! ^niupijhini-P-huj% l^ujiF rt.<Tni-tjipiji^p1i_
snt-ia-hujU :

A nte, |»/«n- lutinjib , np h piijpq.ni-PptShit
pittn.piJ^^tl'ltuj/^^'Um^ , li..ijm1^mi^ml^ t ^ku Auti.

A'nteact t1.^y,^^L.j. ^J.. \\,ii.iu^,'lt tj^npbniini.^
[a-pi-h Ij^tuiPtitjjpit^pIt n.tiiat :

Anteambulation \^^\\S^m~,^,_^ <^ . 0«".

tt^tjt0pft[a-iijt3nt-[d-htjji f i£tu pttJ tjjh III n t-P p L^ :

To Antecede tt^J-j-V p , ^. 8'""-iu£^^,

lttjjh/p1t[d tun flifihtf uutlihihit

Antecedence !j'!.,j,j.„j.'^{.''"' f .'b"'^/»^'/i?«/.uttLtttytjjqnL..[ffhLSb J LtttputtJfUulftt-fcriiLSIt i ^
tfliiiiqnt-PpL^l , ffu/ljfitnt-iflt , I itJ iLiil^ t-ifjt :

Antecedent tr'''TW''*t'''T "•^^ ♦ 'h"*f"C!^~

(tf-tun f t ttJ tt.iu9(iJt [a- itt tt f Iptiitpthitttj ttun^iu^

Antecedent, <^*\3'"l"i^»P"'j f juhlum^i^^

[J^t/ia f uutigijuufhut • atunuii±iinhuMt i nuui J»fc^^
niul^tiMhutn ) • utuninh(d'iua uuiiPtuiLui^lih tltuuii
uiiili§u»n.iuunt.l<dhunt ypuut uiniitiftupituhpa ) :

Anteot'deutly t'^r^••^VV'^rl-^ ***• 'li"'/"^V
Antecessor t'^^^^-j^—^f ^* %tufn%[f, jtu^ANT

Antccliamber jfi.i^y.j_j:j'«,^[. ^ . *{faifuiuul.-^

Tu Antedate tv.j.^^|.j^ p , t. ']*/.^ ^4^^

Antediluvian JJ1•r^r^L^'— L^t''• -y-'b'"-
A'ntelope %1-x-H'i' *?■• S'-""'^ l>^i_ "u-

ittrifuili I

Antemeridian \x^\.J^j.'^:i).\.i m^. '\ju,[u
Antemetick t'^•r^*']^r^1' •"i-* ^p "Y'?'^/^"-

tiipumni-ub i^intP uaiint-ulhu i

Antemundane t''•T^•t''"^b''• *> • *U"'/"

^lult aui^uiun'^u > iuiiliu^puuIi aiiuthiih^ni-ifL
auypjutp-^n t

A'ntepast j^ii{.y.f{j''>f *}■• 'yju/fniuTCuiiuj^ ,
A'ntepenult t''•r^f ^''•cLr f ♦ %>"lu'"4ki'L
Antepileptick t^.J.ffy,l_{rfr^* '^b" ^••'k'"-
To A'nteponc tt^j-J-fct p, t. 'jj<«/» 7^^'A^^

Antepredicament ti-j.y.fj.^^^VV'ti'r f •

\juj^iuuinnnnn-nL.[a-[> y puui utpiuiltupu/bpn ) ;

Anteriority t^1•r^^^'''r^T^ f' 8'"n-"'£^"' -
Anteriour lr''•T^^^c^ "^h-' U.««"^/A, i"*^
A'ntes ti-r ^^ f • lI/"-V k'"'^ jh'itiupufh^
Antestomach t'''rf"rt't* f • 'yfutfuajfuiu^
Anthelnimthick t'^-P-HiyF^P-A^f -y. ^«"^

IpUfUult^ IpuU tiuitlitut^h^ npnuslia IptiiP 2ip^

Anthem %'i-!}-^]:^ f . 1130^^/^^ ifujj^fn/u^tiuifpfnnuJa :Anthology Vt^Ae'ia^f f . ^«/Y4«/#^ui,^n.._

PfiiSb liujiP&iuiiQujpuJiip , <,un-iupni-Uii iiuin^
liu/l.j :

A'nthony's fire t-''"?-^f'''K ^f-jr +• !]>"'".

ukuib ^nt-p yufujiiup liuipilpiufuuijin A Jhpuii
iftuptttini ) :

A'nthrax ttp-Aptf- t- ll"^S^"»iJ% iJ/««/*

IpupllLCfii/b ( f/li'lJi^'l^pf! 'ft ill.pitij J'i„pUhnj) :

Anthropology )^.l.c,^i^i^i£^ ^. jj'^^^.^^
Anthropophagi ti-P-^fcf c<f t^*;. f . U'"V'-
Aiithropophaginian t'l'P-'^r'f '^t^F^ff"- f-

y itiprf.ililfhp ( »««»/> ^^/"/^ liuiiniiil^ti \ :r>/i ANT

Anthropophagy t^-P-^r'f »'<? t2^^ ■?• • IT"'/'-

Anthroposophy ti-P-^fcfc'-e*^}- f . \*iPumu^

uliuufipni-P fit-'it /futtP tf-puiiit-PlitJb t/iupq-lfui^
gpt' p^illi-Phuni z

Anthypnotick t'»<?-4f'f'J«eTf+ "y* ■Z,""!'"'-

A'nti, ^uiulilili '[t piupij^nuPltt^iu jnt._
Itiulfiiiti puiiLliq , 'liyiuliiiil^li i,m\mi^m\ :

Antiacid ttT-J-tHf.^ m'^. i^,uliiun.iuli p^,

Pni-nj IfuMtP PPnt-nt-Pbti/h , ui^jpiiiihuili :

Antichamber t'»'rfLJr''-ftr *}•• S'-" Ante-
chamber.

Antichristian tt,|.^+j.j,'»j_£u m^. 2^iuf^u,^

Antichristianism V'-rHrf-Lc'*?'"''' f • ■^"'-

l^iuiM-iulini-Phi^ nltrurLl^tP op^uutntil^nt-Phuili:

Antichristianity J;''•T^+^^'•L^!;''•^T^ "f* ■s"'-

l^uin-utl^ni^PliiiJli pbn.n.liiP pppiiutnlilini-PbuilM
IftuiP jtppuuinti^pq :

To Anticipate tVf4ftjT F' "^^ ^'"^-

P'tr/i liufLutPfr/t itjTiuJufwpkf^' qiulifuLf^ »n__
"iibl, apiuL-hi, an.liiPnt^yi_, uiui^uiphj^ 1Jt'"L.

Anticipation t^Wft'^t'* 'f*^"'^""-'^ •

liun..iu2ni-ifL , luTiiu 11^111 pnL.lfii . T^uj^umI^ , 3iii_
^ul^uiiLnt-Phiflt , iiiiLiupliI' ihnpi . q.piuc^ni-inj
IfuiiP iMfiiiyiupni~Hh ilutuiti ,iJiu[uutufiu^uipni-Uh :

A'ntick ti-i-ff •"J-* U.'i'4^/^/-7^ ' "ui^'ik

A'ntick, f . W^-^lrPkP IpulP ujini'ltq.uMli
h ^uipJ-tPnilltu f h^i^ujljuj^utpJ- - lull-^Lpkp
uihuh/j ttMjiiiili 11.111 1^ l^hpuiuipuili^ t

To A'ntick, p , i. • Wji^"'>i'"li^ij «"'^'4^-

P&P ijmnnt.uiuubi :

A'ntickly ttT.^^i.f. J*. }^%:;tptp ^p<f,

ifiuifp. l^iuiP l^hpuiiiipuiUoo , iujiiitbq.uilini.Pp t
jut%:,hphPu:

Anticlimax t''•r^'^l.'"J*t+- f* v"4"'n-«'4

LuiiP uuinpHh uiuutp^u/li :

Anticonvulsive t'l•r^*^~''•l.cr^■L*i'• s"*-

IpiiiLtuli altatPtiiJi l/unP ptuliuiliu/b ^upJ-tPtM/lt
tUiuihtiihu ifujpUhnj :

A'nticor t1'f^+''r f • l^"''i"it"t'""tr'" '
Anticourtier t'''r^+''^Ltr +• 2, •"4""'-"'^
A'ntidotal %'\.^}.^cx):\. -^b- ' 2,'"4'"«-"'4

Pntflinl , n.yiiPiuJiiul£ttiU t

Antidote l:''•r^'♦"'T '?-• %l^qP'"'i" u/J»iL^

V"V k*"'^ itih n.n tih utj :

Antifebrile V''•T^'?t'"«^^L "y* 2,«"4""'-"'4
Antilogarithm t^rfifUrfP-^""" f • 2,«'4«'-ANT 5o

Antimonarchical \-^x\^'^'''t'^\'^'^^''^ ' ^'"-

liutn-iuli JJnuiMfhuint-P-biub liuiiF Jliiuuihutiu^
IjumI/ py[u urit n iu[a- L uili :

Antimonial t'^•T^''^°^^tL*^• \}^Pt'i"'''l^'"i'-
A'ntimony ^l^^^S^l f . U.'^y^/"^'^ . j" - ^

Muscat n t O'ujnhn r

Antincphritick \;'^rV^}'<^:}rh "i-* ■s"'-
A'ntinomy ]-^rV^^^ 4" 2^"'fi""^"''t "I'^i^ >

^iill£tun.U3linl-PtttJll on^iiuq ^"^ JjlUkuilJU ,

Antiparaly'tic t'^-rff trtLfr?-* f ' ^•"k"'-
Antipathetical hWH'^^^'^rh'kL -»■♦ ^'"~
Antipathy ]X^l^^'\-^t,\ ^ . t^>ii!iuj!ipni.pt ,

pita^tup.nju uhn^uiLnt-id-hi-it ^ nhn-n-ptfiii-la-^iSh »

Antiperistasis JJ1•r^f^^^'-rt'•^*•f • Z,*"^"'-

tuutig %p^ttMt£»unn*-foht^t , ihnrutuwt.u3p<S. q.jiuui^
l£Uj£nL.[d-hLlb X

Antipcstilential tt^^ftM^ft^tr'^'t.tL **'i' •ANYAntiphrasis t'l-r^tfrW" f"luiiiun-ujl^""lLni-Ppi-h p-iMJivpn h linp-^iu Intuit Jhuiu i ithn^

^Utl£iuh ptUMIL l^uiiP putla t

Antipodal tx-j-ffc^tL •"^' ^q-tildhu,.
Antipodes tti^.j.'^o^j.» <j.. {^iq^q^l,>rnu,nijii^ ,
A'ntipope ^T-T-ffcf f • 2,u/iJ«#£^ui#Y , 7^.

puiuiuMuj t np piLf/p ffujph tiutpyuitut^li oim^ui^
u^nt-PptJltli buiif' alipuMt^ntSbu ^uj^isjbujjuitM^h^
utiib Ln,nduiui :

Antiptosis t'l'irJ-ff c'-J- f • 2,'"4""^"'4 4".

y 4" p-i^'ii- phpuilpuliual^uili \ I

Antiquary tt^j.^.wj.f.^ .j.. 2,'^ir«/„7#^^^ , 4^^

uujfiiniq, np ft liiitn.pp ^ ^int-[&lyq , '^luiflfUt ;

A'ntiquary , «^ • 2,/''^' . 4i"'d-'^t' '•

To A'ntiquate tt^J-'i^-'-br ?>''•• l^""j'"-,

quj/iir/i pfurtputnn-ff rfUi^a uipuiui^nt unthtpni - ^
Phuib l^iiaiT ii.npitiiih^ni~[9-huilj :

A'ntiquatedness tr'''rf'^"'-trt'*''''t" f- 2,^-

iini-[fTpLJi , i[l1lLn$ IllilliflUjJililiit qujif uipiHtu^

o«# iinqnpnt-[a-hujh ;

Antique V'''rf''' *^* ^/'^' > •k"'il"^t - 'b."'iii''~

^titi£Uiit * np niSbp q'^tupuMqiiMut ^%nt-[afii_^t *
nuu$ ^hl» quatP ntiut Ijutfuhhiniift uiiijnpni~[3-lr *
pinp[a- J uiii^nia-ff[J- f tujititltn^tuq ;

Antique f. i^n,.p[„^, , Hhiu^m^wit ^^^

unuPhiub l£iuil"liitjfiiljp J-uiiHiiiiuiquiq iAntiqueness tt^j.^+tj-M f. t^inL.pl,iJb,
Antiquity ^Xi-f + —^rf f • 'h"'f"^l' J-wi'"'^

lMiist£u 1 '^pla qmtf uin-utplifi nuirrit * utnfuhh^ ,
lun-iu^ltlip I 'il'liH ♦ ^'""-PfiL^Ui t iHiuiqni-ulh'p
^tni-Phutliq • '^lini-Ppi-lt s

Antiscii V''"f?''*^^^ "f * '^"'h""^"'h""'"'"'-^P-^

ipuiil UMyluiupC^iuqputtj \ X

Antiscorbiitical );>.-^\»i..y^^.^x\^).^ ».^.

^mqiMjn.tuL uqnppnt-ut quaiF qOrnt-usquMli uMm_
nijt ) ujn.nii9iupuip l£hrni-UJi£ujU lufiiuip :

Antispasis t''•r^''ft"^'• 4-* l^uil£'uipl>i!ii

qutiT (unuinpnt-ilh ^Jti-Pnq utj£ni_p i

Antispasniodick t'^<^.f-f!:^■feV^■f *i-' 2,«'.
Antispastiek j.tif.j.-fj^-if.J.f -.^. {\[, u£utu,^

^luiul; qlunuinpnulfh '^pL.Pna fi iliupllhh :

Antisplenetick t''•T^"fLtrH'r^'i' '"^* ■t"'-

i£iiin.iui£ qujL^nq tpuiii^h-qtuh :

Antistrophy t''•r^'"r^«<?^ f • ll.'^T^r"'^'"^-

^nLpfitJti J^iutf tfhpuinpit n.miia ft innilu hp_

qnj :

Antistrumatick \Xx\>.-fjln:.S]L^ii. *^. 2,.«,

i£tnn.mi£ pint-tp u£tupiulinqh qtuu funquMqi

Antithesis )X^\^L,\^\^ ^ . t^u,l£,^^£,„i.p(,

quiir nhqnltJuiqpnt-Ppi-lt fiiuhpn ( ft tntfljui^

l£uih'h ij.'itl, antitheses ).

Antitype Jri'T-fr'".?f 4'" 1i"'/"«""'^"/ . ^"".

Antity'pical !:1•■i-^r!■f^+tl.*^• "b-w^'w^"'^

iltuintuptuLiutt f //J7 qnt-qu/lti^ qn-innuiipajpli ;

Antivenereal {.i.^f ^fvj.'j.f tt -i- • 2,'"^«'_

n,uil£ l£iiiir oq^uiujLutp uiii.ihujl£ufli l£ujj' q.uiii^
rntluquAi lufuuip :

Antler tVitr f • \i'L2l"-r-e h,i2hpn,-lt:
Antoeci !;t.j.j...j. ^j,. 'l^uit£,upiiujl£^ (^u.n

Antononiasia jfti^AcJ^Ht f • 4'"/"'"'5^"' -

unt-PpLjli , n.h p u/linL^iit L.PpiSli :

A'ntre f'Tcr ^ • I"""-"^! luttiuiL. , ouip^

u/htXtnL. z

Anvil lr''"{.^L "f • U'"/ H^utppUuitj- uihiij^
^tupnt-tnO'nn :

Anxiety t'!•5•L•".•^T^ f • ll.^"»V/n.-/3/it.7/ , 7/t_

ilni^PptSlt upitifi , uiiuti.utn£ml)f> » inutt^iiuit£ ,
iniijpuil£nju , lUiyui , '^nn. t inii'UiuiJhni-Ppi^i .
Ali^t_mi npiiip 1

Anxious tT'+'_c» ""y • 'b'r/^tu/^, ^«im/_

qhuMtj uttt>fvu»u£hui£y pirvnifLiiitt inujpujLni-^
uciufj gjt ^nifntlv I thtnuiqjih ;

Anxiously t1•f•_t"L^ '*^* ^wn-mufinqfA ,

A'nxiousness t'^+j.t-H" +• ^l^^f"'"?^*'"' -

PpiSli , uj%Al£ni.Ppifb -.

A ny ifXJ. w^ • yiL.purautjjiln-p t lutUiUuiiiM ,
nUit , ,ip , ^„'/?, , ^,7/r^, t/^ : Any one, unit.APH rvo

"kutju ntt , liiniiiMi"'i'^'-c ip •■ Any more, Lu ,APOauip UM i£ tu tn tupin."A'orist t,>''r^"T f

Apace tf !;;•• ■''• 11./""'/^ > i^nt-Pwitujlil, ,

Apagogical VfVl«^f*!rL -i- • n/» «"«iV'

t/uiif ctiflf iiulil£titniii-PfitJb , L- qiutT jiubuiL^
uin-Phi^j ( luuft aui ufiuqn t-qnt-P bit l; j :

Apart tf "TT ^' ^ P'"3 ' t P"'3^"U ' ^^-
n-h , JLlfnuuft I uin-ufh<ihlili < m-nnjh :

Apartment Vf-'fT''t''r f* llin-'"^''^/'^ w^-
Apathy tf tP•'^^ f • Hi'iJ/»/"^"A/»t-/J/'t-i ,

u/jtauit-nt-P-ntSh , ttihaa.tuanL.P'ni-b :

Ape t;f' *^' 0^""'4' ^^'it liuiuilift' ^utinpui ,
utiiutinn :

T(* Ape, p. t. \tru.'b^i_, ju/bJtlfii pbpbi_

qhitluUnt-P-liiSIt l^utiF ^U.tuanL.quilib I hpnU-

Apeak VfJ-'f •''• C^i«"iM/J^, ni.riiiiu/^[it

A'pepSy tftf4f. W^f.k^nL.Pf.^'h:

Aperient tff^r^l^'•T "J" ^^r p"*^*^/' f"*-

Aperitive VfV'rfrf'L •"i" P"'jf"'/.""&"'^' >

Apert {fi^j^f.^ w^ . P"'^ ' pfj^wu
Apertion tftr:.L^ f* P"'j'»-"'^ift'u'ijr ,


A'pertly tftrrtf J"- P

A'pertness t^ftj-n-tt- f- ^w^m-Pfiifb ,

^u^liujptXUjLng^PntSh , uftupanL-Ppi-h z

Aperture !rf crLf-T f • P"'j"«-''5'i' i pw.

qnuiuit , aiul£ , uiliqo z

Apetalous tfl-rVut" -J- • U>"""/_«'/'/^ . «".iLuiliq inbpli.ni znj.h^tua. * i tnifOin^Apex V;ft+- f • tT"^/'
^<iit>% iltiifi apices ) =

Aphaeresis \;(^^f\>.\» <}.. V" /£««3 F'"r-

Jint-Uh f p.tnqpiupJint-PfiL.lj l^iiiu ^paututni-uh
Jfinj uttun.^ liiuiF t^tulil^^i fi uliftt^jiU piurLfi z

Aphelion t<ffij't^ f • t,b,i.uj/fiu,ni.piic%

JIliniT tlbp^li'ii ^bn.mi-nnni-P^tSh jiuphif.ujl£blf z

Aphilanthropy V<^^Lt;''•P■^r«f^ f- U.'^''^/'-

iftnuhpni-PLt-b z

A'phorism tt^erft/ f • ^^i^"-» '"«-«»&■:
Aphoristical V<f«^f'•*r^+H »•>• ila'«-«"4"'^'

pppL. lun-utO- z

Aphoristically t^fcf^-^f+tuj. J", ija'rt.o/^

ptnp , pppu. utn.tna' z

Aphrodisiacal (r,«/rAphrodisiack V<?r'-

^luir tf-utip/jiin^u/lt ivpiuift zA piary t;f^!rr^ -?-. irA^.2«i-.«i/ij x
Apices of a flower , f . H'^ft-^ip 4""^ '»"'-

Apiece tf ^" •*^* b •TwuntAu , jftupui^w'tt^

^"-l> uujiib , l^nuinptu^buff, puicru/bbtui, utn.
Jit up fn-puiviuliipup :

Apish \.'}^y,^m^. 'ift/LA lituuilif, , fippL.
a'fiuufp^ , '^uiufpui I ilhilhu , Jhilhuiul^ufb > fuba
liuMinutli z

A'pishly V;f ^^.L^ •*"• \^fv^ iii""Hhk > ^^"■.

uinpuip , jiibqlfutiniul^nuPbujJp. z

A'pishness i^;fj.,tt.» <j.. ]Jlii/huni.p[,i-% ,

pibni£Utu9UJijni-PpLM z

Apitpat tfJ-'rfVr ^' ?'"'p'"fi>'^'fp k""^

uipnJiiIiiiifp. iipmp z

Aplustre tf tf-'—rtr f • *b2i"^""t-"/» . V"*-

tiuit^ LutiP npoy Uiut-nL, uitu uuipihbu z

Apocalypse tfc'+tLff" +• Quj'n'i'i"-P^^^

( uppnjii ^ni\~,uiUhnL. ) :

Apocaly'ptical Vf »+VLf frf+VL"'i" 3"^"'-

ImL-PbuiU I nam luti'iihnL.pb ^ uppnjlt O/Ji/-.
^ufj/bnt^ J r

Apocope Vfef<•f^ f .ll/»a*"i«nnt-ittt miun-fi
LujiJ uufbLn ntii^ujput puin-p z

Apocrustick j;,f(!+r£".j.J.f ».y. il_.«t.oi2;»«^

l£uiU , li^iypnuil^utli l£uiirtupa.b^ni^'£tuli (n.bll)z

Apocrypha tfo+j.f(^t "?■• S'"'vf"Vjp' '"^-

liujuip I h^utitnt-J^p ( ujhl^ujlinli l^uitl bpl^pnp_
iLuil^uib ifhp^ ituif luyni-li} uiuutbuiltu j :

Apocryphal tf«'frf<?tL -'^* l^h'^"' •

ffitiiiutitp , uniltuihiilt • pnijtijhn.uJi£buJt tusU^
huiliiili hiutP atulnujjin anpu z

Apocryphally tf e'+rj-^tu-f •*"• I^f/'^ '"^-

luiiut LiuiF it uiii nt-l^ , wbuutni-ifnt-Pp ptfh z

Apocryphalness tf cVrl-'^tiJ't" f • S'«"^y-

%nt^PtiLjb , utltjuJiuini-Ppi-lt » utltuuint-tfiti-^
PhilU I bplipuiiiulitulint-PpiSli z

Apodictical Vf't'F+rf+tL'-i-* l).'^"'j"» -

nutl£iuU « luujuiltfi , oinpujjiiijtn , ^utt-iuuutfi i

ApOdlxis tfe^ff»J.- ^. W^iin^nu^ni-Pli ,
^uii^ujuuip nnt-qnt-uL z

Apogaeon ^lu*/" A'pogee t 4«"'r Apo,
geum tf o^i'f.'c'J. , {^f e^f . Vf fJ^f'f'' f • 2,^"-«'44-

tnnuPfiL.'ii IfintT ilhn^jili Ifk'" ■^bn.iui-nnni-Plr
ihplipli yfiuut ujuuibifwptn^iipj J z

Apologetical k""^ Apologetick Vf't.'-

ufuiyutu£uibniiiuifui'b , p Ouiinuttfntlni-Pp l^uta
p tMiiuyinu£Ujbnt-Ppt~h z

Apologetically tf'L'^t'r^+Vl.L^ ^•\^ppl'-'l'

Puiuimq-nifnt-Pliuli IfiutT ft inuj^niM£tulini.Pp z

To Apologize tf c'io^».;t. F > l* S"""'"*"-

ijb/j unnyuiu^iiflibi, u^myutmiuh 'lfl_; utpi^ut^
puianl^qufliblf tuliputupp tuijtb^z

Apologue tfa'l f* ^n.iuuuibi_p,upnjui_APO

Apology Vfo'teZfJ. f . ^utuiuitf-nilni-PliJb,
HfUiyuiUfu/hnt-Pfit-'ii :

Apomecometry tf^4*"''•'}■rr^ f ♦ 2,^«-«'-n-ffi-Uin tAponeurosis tfe^—r'-h "?•• S'^f"*^"^.
Apophasis tf «"^V''^'' f * ^^3>"""'-Pb^
Apophlegmatick trfe<^Lifi>tTf+ "i - H/*
Apophlegmatism tfcl^^Jri•'tT^^•'' f* 4>'"-
Apophthegm tf "'fl^'^V''' -f • \^>r<uu,nu,il,^
Apophyge tf»<f^^^ f • U.f'"'"j^" lrini.m,

UU3U qam-nt-uh uhuili :

Apophysis tf f<^^4•« f* S«'/''"F'"-* if*"*/"

annt-biui iliuuniJlip nulfkn t

Apoplectical ^uit/" Apoplectick t^«f ij^f ,

{a- ni^tuo uMi^u/lt uituinn :

A'poplexy J^fcf[_t*"^ *?" ll'"/?"*-"'^ . "^^
Aporia tf "rft '^ • o"'[""h'ii" k""^ utm^
Aporrhoea tf cr^^'t '^ • l^nunt.Hh , ^n^

ApOSiopesis tfc^feff-f" f« \it-ni-Pl>Jli
{ nutn AtunutiUtaujhna \ :

Apostasy tf e'-rt"?' f • [\'-p'"jn'-Pi'^^ ,

"i"3-

Apostate ];^i»^'i.j^ ij. . (] •-/"^j'"/^ f «"_

u^nuuttutlp. n •^ujt^tuutnq z

Apostatical Vfe-rtr^+tL •^b" ^'-i'>"j"*-~

(a-cruiu f ppnU. ni~pitJuni.(^piSfi z

To Apostatize tf'-rVT^^t- f * f ^•-r'"^

utut ayiut^auuiu , tuujuuttui/ppf p ^tut-iuinnq z

To Apostemate tfe'"T^*'irJT F' v- ^'"i^^

pu/bujtj pjuiiiuii-utputpt z

Apostemation tfo-T-J-Jj^^c?* f • fll"'£f".

pnt~.nh y piuMipui^ujpuipnj f ^utptui-n tnpflt z

A'posteme ^u///' A'postume tfo^t-fJ", {^^

ytuputi^ijjtpa s

Apostle tfc'-t, if. U,rt.«i^t«/^:
Apostleship Vf o-cuj-f f • ll.«-">^t^»-/3^ .

muMjinoU l^uMiT until tnpL. uiiLtiiuhini-la LiuU z

Apostolical V'f'"T''i.f+VL "^* ll.t"i^^Y5"-

iitult J uiilLuiv^htuiL^uihn, t uiit-uiphluiuluitnnL.ift
uin-uipijtuipuipnq t lun^iitphtnt-unju z

Apostolically tf«'«rcLf'^VLL?' •*'• IJ."-"^^.

fuipuip , uiiLutphioplib , hppfi. qiun.uiphiu/z

Apostolick {rf'"r''t.f+ "S- • U.'

l^utli , uMit-iupltiiui-utlin. zr>7 APP

Apostrophe tfe'"rr»<f^ f* P'"j"'t"'/'.

<i/»*-/3/# y piiui '2Cuipu9iiiuttiIipu j • iumuiltruiniM
i puin Dbpuiliutlimq ) s

To Apostrophize tfe'-f fcc^-^t. p . ^> U.« -

lihi a ptiiquin.uipJtnt-(a^pi-it y piunuiritiipSni-^
P^liuiJp. luouyi P}"h f-'thn ' 1>i'p^n^q"iJi'- 1
apuibu uin- "*//_ ^P •

A'postume!^fc-i-!-'-'''f- S'"' Aposteme.
Apothecary !:fe^^^+Vr^ f • T'/-'^'""/"'4 .

n.hntiiq.nph' i tj.hipuipii'^iiiit. z

A'pothegm Vf 'P-^t-'' t ♦ S • Apophthegm.
Apotheosis Vf^P-Af^e-I-" <f- lj^«n/i«-«i&^«"_

qnt-qni-itii , npL.qiu/pupt^ni-l<ipL.lj z

Apotome tf'r"'?' i" l,'^ "•"'-•" ^ > «'/'"".

qnt-uiit IpiitT utuipphpnt-PptSli Upl£ni-n uih_
iiuipitiLpq fluihuiUnulo-huiliaz

A'pozem tfo^j;/ <j.. ^J-yl^utliuIu piHuhfl

phi hiphiiiiz

To Appal Vf f "L ?»''•• \jplif^jnc^,i/iiyi_,

quip'^ni-ph-qnt-uuibhgj w^uiphq uiiLJit-g z

Appalement ^^^i^'i^^. \S,:,uiplini.p1> ,

tWy , tp^puil , auip^ni-puiltp , ui'^uipL qni^[&[i z

A'ppanage ^fftHj^t- ^u,^,iiju,iu/^u/i.,

qli-pntiJuumilJi* liiiipti.huJt p ^UJutijl^ qpuiiihp,n.uipbiuit,rtq py[utuiiii»u Ipuu ui ,Tt''"3T^"U"P1^"3 •Apparatus ^fftrtrc f • i

u£uitnpiuutnni-[a^pt-ii^ t uu£uiiip y uuipn^ f qiugttunin-hp^u/lip ,Jiub,Apparel tff trrVu *?•• S^^^""'. ^ufiiq.l.p.i,

aiupn. I uti^uitip z

To Apparel, p, t- ^if-hjau^uflihu qif-hn^
utiua-npbt* ^utiiriLrpAhij aiiipn.iti ph ij ,J°pl'-
iiijtj iiuiquhtj ipaiiuhtz

Apparent tfftrrV-r "i-* 3"^/'"^'^. ^"'-

Piuiuiitn* k pli-ni-P^iiil^uiu , uin. kphiiii, imu
hpL-ntfy' • liipu9utppli f uihuuiiiiri (i • timniq t '^tti^
t-uiuuip* hpU-h/jf y o uilint-qhiui z

Apparently tf f {^j.t'^'Ti.f •** • ^•"ju-'i-l' >
Apparition tf f tr J^:.t^ f ♦ \jpii-nt-:ii- , u,h_

unt-[JpLji 1 iftiiitthnt-l^ ptSh • hpfLitj[o , uth^
upi 1 l/L ptiiiupm/tp * qi/nftp j uiL upf liin, su^

i",P' ^f'f^"/[^ l'^'i_' III tup I J^ III fit z

Apparitor i-fftrfrtr t* 11"'"/'^' "i"'i^
To Appeach tf f f l F » "*•• U,*^"""""'^' »

^unujpiou l£uMif' p-tuisuiuni^nt- ilnthM* u^iupuu*^
*-«Y » u^uj^utunutl^htt uh§tujn.hn htAJu miunuut^iifihUt UilL.%hu cyt-uinl^uw tjuthff n^ujututti
u.tnu/ltht z

Appeachment tffj^^jj.i.n. <j.. ])..^.»uui»#_

iint-ltfptJii , *iitpiitpiount^(a^ptJlj , piuiiuiiipqnt-^
P^piSli t q.minuipiiuani^PpiJu t uuia-tiiiiilip , '^^
iiiiifipnuPptSli :APP ;

nL^iLi Ijiiiif lunlfiiflihi uin. q.iiiunui-nptt , '[n^%hLIT-Jku,k :"*/*'/'"- [<^l' * uiifiiiuuuiuMltni-l'dfuSlt » q.ujuiuipsiu^

7>> Appear tf f fV F t l* l?/'''^^z_' "'^w"*-

h nli-n t-ld tiHt III f • tuitiq-hiftiin aplihty l^iiinnt-^

ti luli I. t n Hill Sj£ us It. ut ^[i * # «/ f f /# « /« il i> It I p /// ^

ttifjui ijuihi* qnL.auiiinf<, tjnL-ijiuliKi nuMliSu :

AppeariiHce ^ffj^rf**" f • Xj^ii-m-Uj,. If^

pU.nnio fU^i^ni tinfi^iiiui* uihulifj inhunt-[d-[i *
tiiit-uijy • futgiit1jnt^[3^iit-ii» iUMltrrhututint^ltrii |
LniLnL,ith iisjuinlih^ nnxu ■, ani~ani-uh • uuua^
lin I- [zr h t-lt , liyiftiinitiliu :

Appearer tf f J^rcr *?- H/* ^/»/i^ l^.uiTjiu'h^
Appeasable VffKtii. -^ • t^'"^"l^il' '

*lf^p iItMin[a- i^ ^ iislin^tunuilii Itiuu piiuitiuitiu^
ant-.aiiiliii I , ap'^iulinii t nlipnnuihiifh z

Appeasableness );^^)l.^*^i};^H ^. Hl'lr-

tiiitltutbni-.[a^niSli * n[ipni~tfL i •^tiihn-U*pinni^[(i [i y
ujJiit.nppni-[d-ltt-li :

7b Appease i^'ff^'t-P' "^^ \^uiipiMi^ujni.^

nitiiin^t , ■^tttlin.iitpinh t « C^ii^tn.ittpinhani^gpttlih § y,h,iMiltn.nnniisiint-aiiiuL'S , aliVn^ii^hl.i ,,/;>;«tall 17 1 •/ • •^ii^yinf'^tint-atiglihi, J}iiiMp.ut1ihi • ^fi'^ni-uiulihi % pmtilliuitz

Ai)]K'asement tffj-V^t^ *j. • t^u/riq.uip^

til ni, [ct il i_7i f piiiintunni^ia^fiiJji « iiatin.tippni-[a^ii ,
alipni-ifh :

Appeaser VffFtcr f • i^iMi^niupmp , fmu^

ipiiniupiitp f ^luiininpiiipi t piiiiiiiutilis '

Appellant tffSrLti'^r f • n'"'«"«/"""Z.» "/*

l^n^l^ p n III til ill u ninth • /""/'J!/?/'* > p*f'/fie*"p^
f/nt- , /j^ pnipipl^ :

Appellate tffVLiVjr ^' l*"'//!^''-^"'/,* ""/IOnline LibraryHarutiwn AwgerianDictionary: English and Armenian → online text (page 8 of 151)