J. C. Hepburn.

Japanese-English and English-Japanese dictionary online

. (page 78 of 84)
Online LibraryJ. C. HepburnJapanese-English and English-Japanese dictionary → online text (page 78 of 84)
Font size
QR-code for this ebook


iyedomo, shikarubeki, shikara-ni, shi-
ka-shika, sareba, saredomo, saritomo,
sarito, sonnara. Why were you so late
in coming f naze sono y6 ni osokuoide
nasaru ka. Don't do so^ kd suru na, kd
shite wa warui.

So much, Kono-kurai. kore-dakc, son-
na, kore-hodo, sa-hodo, kahodo. DotCi
cry — , sonna ni naku na.

Soak, /. v. Hitasu, tsukem, kasu. («. v.)
Hitaru.

Soap, n. Shabon, sekken.

Soar, /. v. Tobu.

So as, Y6-ni.

Sob, /. V. Shakuri-naku.

Sob, n. Naijakuri, shakuri-naki.

Sober, /. v. Yei-samasu. (<. v.) Yei-
s^meru.

Sober, a. Sake wo nomanu, shirafu, ma-
gao, majime. Become — , samem, yci-
samem. — minded., ochi-tsuite oru.

Sociable, d. Aisd no yoi, nengoro-na,
shinsetsu na.

Social, a. Natsuku, shitashii, neneoro-
na. — position^ mibun, bungen, Dun-
zai.

Society, n. Nakama, kumi, ren-chiu,
sha-chiu.

Sock, n. Tabi, bessu.

Socket, n. Tsubo.

Sod, n. Shiba. To — , shiba wo shiku.

Sodomy, n. Nanshoku.

Sofa, n. Koshikake no na.

So forth, adv. Un-un, nado.

Soever, Nite-mo, demo. Who — , dare-
demo. When — , itsu-demo. What — ,
nani-demo. Where — , doko-dcmo.
How — , d6-demo.■yitizedby GoogleSOF1 66SORSohT, a. Yawaraka na.

Soften, /. v. Yawaraka ni suru, yawa-

rageru.
SoFTLV, adv. Yawaraka -ni, sorori-to,

shidzuka-ni, sotto, yaora ni, soku-soku,

so to.
Soil, n. Tsuchi, doro, koyashi, yogore.

Nature of the — , jisho.
Soil, /. v, Yogosu, kegasu, aka ga tsu-

ku.
Soiled, a. Yogoreru, kcgareru, akajimi-

ta.
Sojourn, i. v. Tomaru. yadoni, t6riu

suru, shuku suru, ki-shuku suru.
Sojourner, n. Kiyaku-jin, tabi-bito, ki-

shuku-nin.
Solace, n. Nagusami, tanoshimi.
Solace, /. v. Nagusamu.
Solar, a. Hino.jitsu.
Solder, n. Biyakuro. To — , rd-dzuke

ni suru.
Soldier, n. Tsuwamono, hosotsu, shi-

sotsu, heisotsu, gunsotsu, samurai, bu-

shi, heishi, heitau
Sole, n. Ashi no ura.
Sole-fish, n. Hirame.
Solely, adv. Bakari, nomi, tada, mop-

para-ni.
Solemn, a. Omo-omoshii, uya-uyashii,

ochi-tsuita.
Solemnize, /. v. Okonau, suru, musubu,

iwau.
Solemnly, adrt. Omo-omoshiku, uya-

uyashiku, ochi-tsuitc.
Solicit, t. v. Negau, tanomu, k6, moto-

meru.
Solicitation, n. Negai, tanomi, koi.
Solicitous, a. Anjiru, anjite oru, kidzu-

kai suru, kokorodzukai suru.
Solicitude, n. Shimpai, anji, kuro, ki-

gakari, kidzukai.
Solid, a. Katai, katamaru.
Solidification, n. Katamari, giydtai.
Solidify, /. v. Kataku suru, katameru,

giyotai saseru.^ (/. v.) Kataku naru, ka-
tameru, giyotai suru.
Solidity, n. Katasa.
Solidly, adv. Kataku, shikkari to.
Soliloquize, /. v. Hitori-goto wo iu, hi-
, tori sasayaku.
Soliloquy, n. Hitori-goto.
Solitary, a. Samushii, hanareru, tada

hitotsu no, wabishii.
Solitude, n. Samushii tokoro, hitori-mi

de oru koto.
Solstice, n. Summer , geshi. Winter

— 1 'oJ>-
Soluble, a. Tokeru, tokasareru, yokai
. suru.
Solution, n. Wakeru koto, tokeru koto,

handan, toki-akasu koto.Solve, /. v. Toku, toki-wakcni, hodoku,

handan suru, ii-hodoku, toki-akasu.
Solvent, a. Shakkin wo harawarei:*u,

kanjd ga tatsu.
Sombre, a. Inki naru.
Some, a. Aru, aruiwa, saru. I want —

watery midzu wo ippai o negai-mosu.

There must be some reason,^ it^ nan

zo wake ga ar6, or nani yuye daro,

Take — wine^ sake wo o agari-nasai.

A place — twelve miles distant^ ju-ni

ri hodo toki tokoro. Some fifteen per'-

j<7«j, jugo nin gurai.
Somebody, n. Aru hito, nani-gashi.
Somehow, adv. Tokaku, ksure-korc.
Somerset, n. Kumagayeri, mondori-

uchi. To turn a — , hikkuri-kayeru,

kumagayeri wo utsu.
Something, «. Nan zo, nani ka, nani-

goto. / will go to-morrow unless

something prevents^ ashita sashi-tsu-

kaye ga nakattara yuki-masho. There

must be something the matter^ nan zo

wake ga aru de aro.
Sometime, adv. Itsu ka.
Sometimes, adv. Toki-doki, ori-ori, ori-

fushi, toki to shite.
Somewhat, adv. Sukoshi, chitto. He it

— better to-day ^ kiy6 sukoshi yoku-na-

rimashita.
Somewhere, adv. Aru-tokoro, doko

zo.
Somnambulism, n. Nebokeru koto.
Somnambulist, a. Nebokete aniku hito.
Son, n. Ko, musuko, segare, shisoku,

shison. Oldest — , soriyo, chakushi.

Second — , ji-nan. Third — , san-nan.

Youngest — , basshi. — in law^ muko.
Song, n. Uta. — of victory^ gai-ka.
Songstress, n. Geisha, utaye-me.
Sonnet, n. Uta.
Sonorous, a. Naru. — bodies^ naru-

mono.
Soon, adv. Hayaku, jiki^ni^ sugu to, chi-

ka-uchi ni, cnika-jika, kmjitsu, toka^

radzu, hodo-naku, ma mo naku. As —

aSy shidai, hodo.
Soot, n. Susu.
Soothe, /. v. Nadameru, nagusamem,

yawarageru.
Soothsayer, m. Uranaija, boku-sha, on-

yoshi.
Soothsaying, «. Uranau.
Sophistry, n. Rikutsu, higa-koto, ri ni

hadzurola koto.
Soporific, a. Nemuraseru.
Sorcerer, n. Maho-tsukai, idzuna-tsu-

kai.
Sorcery, h. Maho, idzuna, majutsu.
Sordid, a. lyashii, kechi na.
Sore, n. Deki-mono, kidzu.Digitizedby GoogleSOR167SPESore, a. Itai, itamu, tadareru, hidoi, bi-
ran suru.

Sorely, adv. Hidoku, ita-itashiku, h»-
nahada.

Sorghum, «. Sato-kibi.

Sorrow^ n. ^ Urei, kanashimi, itami, zan-
nen, ai, hitan.

Sorrow, 2. v. Kanashimu, nagaku, kuya-
mu.

Sorrowful, a. Urei, kuyashii, kanashi-
mu.

Sorry, a. ^ Kinodoku, zannen, kuchi-
oshii, itami-iru.

Sort, n. Tagui, mi, shurui, yd, t6ri, ku-
rai^ nami, gara. Out of sorts ^ ambai
warui, fukuwai. Many — , iro-iro, sama-
zama.

Sort, t. v. Bu wake wo sum, yori-wakc-
ru.

Sot, n. Sake-nomi, noint-nuk«.

Sottish, a. Gu-don naru, oroka-nam.

SbuL, n. Tamashii, rei-kon, mi-tama,
sei-shin, kompaku, shinjin.

Sound, «, Oto, hibiki, nari, ne, on.

Sound, t. v. Narasu, soku-riyo sum, sa-
guru, hakam.

Sound, /. v. Nam, hibiku, todoroku.

Sound, a, Tassha, mattaki, jobu na, ma-
koto no, yoi, sukoyaka na. — sleeky ju-
ku-sui.

Soundly, adv. Yoku, hidoku, tsuyoku.

Soundness, n. Tassha naru koto, kata-
sa.

Soup, n. Shim, shitaji.

Sour, /. v. Suppaku naru. (/. v.) Sup-
paku sum.

Sour, a. Suppai, sui. — tasie^ sammi.

Source, n. Mina-moto, moto, kongen,
kompon.

Sourness, n. Suppasa, susa.

Souse, /. v. Hitasu, nage-komu.

South, n. Minami, uma no ho, nan. —
west windy maji. — windy minami ka-
ze, nampu. — easty tatsu-mi, t6-nan.
— westy hitsuji-saru, sei-nan. — east
windy inasa.

Southerly, a, Minami no h6 ye, mina-
mi no ho kara.

Southward, adv. Minami no h6 ye.

Souvenir, n, Wasure-gatami.

Sovereign, n, Tsukasa, kashira, 6, ka-
mi.

Sow, n. Me.but«.

Sow, /. V. Mnku, chirasu.

Soy, n. Sh6yu.

Space, n. Aida, ma, hima, ku-chiu, ko-
ku, chiu, ai.

Spacious, a. Hiroi.

Spaciously, adv. Hiroku.

Spade,«. Suki.

Spain, n. Hispania.Span, t. v. Nigiru, matagaru, wataru*

Spanish-fly, n. Hammiyo.

Spank, /. v. Shiri wo ham.

Spar, t. v. Shi-ai sum.

Spar, n, Maruta, shi-ai.

Spare, t. v. Yam, yumsu, oshimu, tsu-

keru. / have none to — , yokei wa go-

zarimasen.
Spare, a. Sukunai, yasetaru, shiwai. —

timey hima, itoma.
Sparing, a. Renyaku, oshimu, shimatsu,

shiwai, rinshoku na.
Sparingly, adv. Rinshoku ni, kenyaku

shite, mouo-oshimile.
Spark, n. Hibana, hinoko.
Sparkle, /. v. Hikaru, chiradzuku, kira-

meku, kagayaku, kira-kira to hikauru.
Sparklingly, adv. Kira-kira.
Sparrow, n. Sudzume.
Sparse, a, Mabara nam, sukunai.^
Spasm, n. Tsuru, hiki-tsukeru, keiren.
Spatter, /. v. Haneru, hodobashim, to-

bashiru, chiru.
Spatula, n. Hera.
Spawn, n. Uwo no ko.
Spawn, /. v. Tamago wo suri-tsukeru.
Spay, /. v. Ranso wo nuku.
Speak, i, v. lu.hauasu, tsugeru, kataru.

— to one's seljy chingin suru. Manner
of speakingy k6-jo. To Pass without
speakingy tsun to shite yuki-suguru.

Speaker, n. lu hito, kuwai-to.

Spear, n. Yari. — exerciscy so-jutsu.

— heady yari no mi.
Spear, /. v. Tsuku.

Special, a. Kakubetsu na, betsu-daa

na, sashitam.
Specially, adv. Koto-ni, koto-sara-ni,

besshite, kakubetsu ni, betsudan-ni,

tori-wakete.
Specialty, n. Yete, tokui na koto, sem^

mon, sengiyo.
Specie, n.^ Kane, kin-gin, kin-sen, kinsu,

kuwa-hei.
Species, n. Rui, tagui, shu-mi, bu.
Specific, a, Mochimaye-no.
Specific, n. Tekigi no kusuri.
Specification, n. Isai wo tsugeru koto.
Specify, /. v. Kuwashiku iu, mai-kiyo

suru.
Specimen, n. Tehon, mihon.
Specious, a, Makotorashii.
Speciously^</». Makotorashiku.
Speck, a. Ten, chobo, fu.
Speckled, a, Chobo-chobo to shite oni,

madara, fu-iri no.
Spectacle, n. Mise-mono.
Spectacles, «. Megane.
Spectator, n. Mim mono, kembutsu*

nin, oka-me.
Spectre, n. Bake-mono, yu-rei.Digitizedby GoogleSPEi68SPRSpeculate, i. v. Kangayeru, omoi-ma-

wasu, shian suru, yama wo suru, moku-

romu.
Speculation, n, Kangaye, yama, moku-

romi.
Speculator, n. Yama-shL — in stocky

s6bashi.
Speech, n. Kotoba, mono-ii, hanashi.
Speechless, a. Moku-nen, mono wo

iwarenu.
Speed, /. v. Hayameru, seku, isogu,

hakadoru. {t. v.) Isogaseru, sekaseru,

hakadoraseru.
Speed, n. Hayasa. IVt'tk — , hayaku,

toku, kiu-ni.
Speedily, adv. Hayaku, toku, jiki-ni,

sumiyaka ni, isoide.
Speedy, a. Hayai, sumiyaka na.
Spell, n. In, gofu, majinai.
Spell, t. v. Tsudzuru.
Spelling, n. Kanadzukai, tsudzuri.
Spelling-book, n. Tsudzuri-bon.
Spelter, a. Totan.
Spknd, /. V. Tsukau, harau, tsuiyasu,

tsukai-hatasu, tsukai-kiru, tsukusu. —

^tmg^ utsusu, heru, kurasu, tatsu, su-

giru. — tAe nighty yo wo akasu.
Spendthrift, a. Muda ni shindai wo

tsuiyasu mono.
Sperm, n. Tane, sei, insui.
Spermaceti, w. Kujira no abura.
Spew, /. v. Haku.
Sphacelus, n. Dasso.
Sphere, n. Chi-kiu, bungen, mibun,

kurai.
Spherical, a, Marui. *
Spice, n. Yakumi. To — , yakumi wo

kakeru.
Spicy, a. Kobashii.
Spider, n. Kumo. Long-legged — ,

ashitaka-kumo. — thready^ i.
Spigot, n, Kiichi, taru-guchi, sen.
Spike, n. Kugi. To — , kugi de uchi-

tsukeru.
Spile, n. Kui, sen.
Spill, t. v. Kobosu, otosu, ayasu. iji.v^

Koboreru.
Spin, /. v. Tsumugu, hiku. — a toj^^

koma wo mawasu.
Spinach, n. Horenso.
Spindle, n. Tsumu.
Spine, n, Sebone, toge.
Spinning-wheel, n. Ito-gmnima.
Spiral, n. Rasen yo.
Spire, n. Roban.
Spirit, n. Ki, kokoro, sei-shin, kikon,

seiriyoku, konjo, rei-kon, kompaku, ki-

shoku, ki-gen, kokoro-raochi, kibun,

yu-rei, bake mono. Evil sj>irits^ akki,

akuma, ma, oni.
Spirited, a. Ki-tsuyoi, goki na, kekki na.Spiritual, a. Rei naru, tamashii ni ki-

suru.
Spit, t. v. Haku.

Spit, «. Tsubaki^ yodare, katadzu, kusbL
Spit-box, n. Haifuki, dako.
Spite, n, Urami, ikon, nikiuni.
Spiteful, a. Uramashii, jaken naru,

akushin naru.
Spittoon, n. Dako.
Splash, t. v. Kakeru, hane-kakeni. (/.».)
. Hodo-bashiru, tobashiru, chiru.
Splashing, n, Hita-hita-to, haneru.
Spleen, n. Hi no z6, ikari, urami.
Splendid, a. Kekkd na, rippa na, appare

na, hanabanashii.
Splendor, n. Hikari, kagayaki, tsuya,

haye.
Splice, /. v. Tsugu, tsugi-awaseru.
Splinter, n. Toge.
Split, t. v. Waru, hegu, saku, wakeru.

(/. V.) Sakeru, wareru. — the differ-

ence^ ayumi-au, aibiai.
Split, n. Wari, hibiki.
Spoil, /. v. Ubau, arasu, ubai-toru, ita-

meru, kusarasu, sokonau, dainashi ni

suru.
Spoil, i. v. Kusaru, fuhai suru, uteru,

azareru.
Spoil, n. Bundori.
Spoke, «. Ya.

Sponge, n. Umi-wata, kai-men.
Sponge,^. «'. Umiwata de fuku, (/.«'.)

Yakkai ni suru.
Sponge-cake, n. Kasutera.
Spongy, a. Umiwata-rashii.
Spontaneously, aUv. Onodzu to, ono-

dzukara, khizen, hitori de ni, jibun de,

jinen.
Spook, n. Gangozei.
Spool, n. Itomaki.
"SJ^ON, n. Sail.
Sport, n. Tawamure, jddan, odoke,

yuge, kiyo.
Sport, i. v. Tawamureru, fuzakeru, hiyo-

geru, odokeru, tochiguru, jareru.
Sportiye, a. xawamureru, jaretagaru.
Sportsman, n. Kanudo.
Spot, n. Ten, shimi.
Spot, t. v. Kegasu, shimi wo tsukeni.
Spotless, a. Kegarfcnu.
Spotted, a. Madara, shimita, buchi-na,

kirifu.
Spouse, n. Tsuma.
Spout, n. Kuchi, toyu, anko.
Spout, t. v. Fuki-deru, fuki-dasu.
Sprain, /. v. Kujiru, kujiku.
Spray, n. Shira-nami, awa.
Sprawl, t. v. Fuseru, neru.
Spread, t. v. Shiku, haru, noberu, hiro-

meru. (z. v^ Rufu suru, hiromam,

hirogaru. — as disease y hayaru, utsuru.Digitizedby GoogleSPR169ST A— as ^rass. habikoru, shigeni. — as
inky nijimu.

Sprig, n. Ki no ko-yeda.
Sprightly, a. Uki-uki to shita.
Spring^ n. Haru, shun, idzumi, hajiki,
hajiki-gane, zemmai, kizashi, hadzumi.

— like^ harumeku. Hot — , on-sen,
ide-yu, toji. — of a wagon, bane.

Spring, i. v. Tobu. hajiku, okorvi, deru,
hassuru, kizasu, snodzuru, haneru. —
on^ tobi-tsuku, tobi-kakeru. — i«,
toti-komu. — ^«/, tobi-dasu. — aleak^
moru. — up as a planty hayeru. To

— a tniney jiraikuwa wo hanasu. —
a trapy wana wo tobasu.

Spring rains, n, Haru-same.
Sprinkle, t, v. Sosogu, kakeru, maku,

utsu, chirasu.
Sprinkling, n. Sosogi. A — of rain^

ame ga mabara ni furu.
Sprite, n. Yurei.
Sprout, /. v. Kizasu, hayeru, mebuku,

medatsu, moyeru, moyasu.
Sprout, n. Me, naye, mebaye.
Spruce, a. Tei-nei na.
Spruce, i. v. Yosoou.
Spruce, n. Matsu no ki no rui.
Spry, a. Tebayai, ashibayai.
Spume, n. Awa.
Spunk, n, Hokuchi, panya.
Spur, n. Kedzume. — of a mountain^

hana.
Spur, t-, v. Seku^ hageraasu, hayameru.
Spurious, a. Niseru. — things nise-

mono, gambutsu, gibutsu.
Spurn, /. v. Ke-tobasu, shirizokeru.
Spurt, t. v. Haki-dasu, fuki-dasu. {t. v.)

Hashiri-deru, hodobashiru.
Sputter, i. v. Hane-deru. (/. v.) Ha-

ne-dasu.
Spy^ t. V. Ukagau, rierau, mi-tsukeru,

midasu.
Spy, n. Shinobi, kanja, yokome, ommi-

tsu, me-tsuke, me-akashi, mono-mi,

kancho.
Spy-glass, «. To-megane.
Squab, n. lye-bato no hinako.
Squabble, /. v.^ Araso, soron, kenkuwa.
Squad, n, Tai, kumi, te.
Squadron, n. Kumi, te, tai. ^
Squalid, a^ Misuborashii, kitanai.
Squall, n. Yudachi.
Squall, i. v. Naku, sakebu.
Squander, /. v.^ Tsuiyasu, mudadzukai

wo suru, sanzai suru.
Square, a. Shi-kaku na, kaku-gata no,

seichoku na, ho-sei na.
Square, /. v, Kaku ni suru, kanawaseru,

tsuri-awaseru. {i. z/.) Kanau, tsuriau.

To — offy uchi-ai no kamaye wo suru.
Square, carpenter' Sy — , kanezashL •

8Squash, n. T6nasu.

Squash, t. v. Oshi-tsubusu, hishigeru.

Squat, i. v. Tsukubau, udzukumaru.

Squeak, /. v. Kishiru, kishi mu.

Squeal, /. v. Sakebu, naku.

Squeeze, t.v. Shimeru, shiboru, isuru.

— outy shibori-dasu, seri-dasu, shibori-

toru.
Squeeze-money, n. Kasuri, uwamaye,

bosaki.
Squib, n. Kanshakudama.
Squint, t. v. Yokome de miru, sugame

de miru.
Squills, n. Kaiso.
Squint-eyed, «. Yabu-nirami, higara-

me, sugame.
Squirm, /. v. Notakuru.
Squirrel, n. Risu.
Squirt, n. Midzu-teppS.
Squirt, /. v, Hiyoguru, tsuki-dasu.
Stab, /. v. Tsuku, sasu.
Stability, n. Genju naru koto, tashika

naru koto.
Stable, a. Tashika-na, sadamatta, ka-

tai, shikkari to shita, genju na.
Stable, n. Uma-ya.
Stable-boy, n. Betto.
Stack, «. Inamura.
Staff, n. Tsuye.
Stag, «. Shika.^
Stage, «. Butai, dan, tomari,^ shukuba,

shi-rin-sha.
Stage-coach, n. Shi-rin-sha,
Stage-driver, n. Giyo-sha.
Stage-player, n. Yakusha.
Stagger, /. v. Hiyoro-hiyoro to aruku,

yoro-yoro to aruku, yorobo, yoromeku,

tajiroku, yorokeru.
Stagger, /. v. Yorotsukascru, njiayowa-

seru.
Staggeringly, adv. Hiyoro-hiyoro to,

yota-yota.
Staging, n. Ashijiro, ashiba.
Stagnant, a. Tamaru, yodomu, todo-

koru.
Stagnate, /. v. Yodomu, todomaru, to-

dokoru, fu-yudzu ni naru.
Staid, a, Majime na, ochi-tsuitaru.
Stain, /. v. Shimu, somaru, mabureru,

nuru, yogareru.
Stain, n. Shimi, kakin, chijoku.
Stair, n. Hashigo.
Stake, n. Kui, hashira, kake-mono,

kakegoto. Burning at the — , hi-abu-

ri.
Stake, /. v. Kui wo tateru, kakeru.
Stakeholder, «. Kake no mono wo

adzukaru hito.
Stalactite, «. Shoniuseki.
Stale, a. Furu-kusai, kusai. To grow

— , mizame suru, fukeru.Digitizedby GoogleST A170STEStalk, n. Kuki, jiku.

Stalk, /. v. Takaburite aruku.

Stau , n. Uma-tate, koma-yose, tsuji-
mise.

Staixion, h. O-uma.

Stamen, h. Shibe, hana no dzui.

Stamina, n. Genki, konki.

Stammer, «. v. Domoru, kuchi-gomoru.

Stamp, n, Han, in.

Stamp, /. v. Han wo osu, tsuku, fumi-
tsukeru.

Stanch, a. Jdbu-na, katai, shika to shi-
ta.

Stanch, /. v. — Mood^ chi wo tomeru.

Stanchion, h. Tsuppari, shimbari, tsu-
ka.

Stanc, /. V. Korayeru, shtnogu, taycru,
shinobu. To — one^s ground^ taycru,
tamotsu.

Stand, i. v. Tatsu, tomaru. — 5y, soba
ni tatsu. To — by a friend ^ tomo ni
katan wo sum. To — to it^ ii-haru,
shirizokadzu. To — for^ shirusu. —
off^ tozakaru, chikayoranu. // stands
to reason^ ri-ni kanau. // stands tne
in twenty rivo^ ni-ju riyo kaketa. To
— together^ kanau, fugo suru, chigawa-
dzu. To — out againty sakaro, teki-
tau. To — up for y katan suru. To —
out for. shirizokadzu, makedzu. To —
in needy iriyo to suru. To — on cere~
fnony^ rci ni yoru. To — in awe^ osore-
iru. To — on end^ massugu ni tatsu.
To — aside y waki ni yoru.

Stand, n. Tomari, bakenjo, dai. To
make a — , tachi-tomaru, todomaru.

Standard, a. Hata, hata-jirushi, kiwa-
metaru koto.

Standard-bearer, n, Hata-mochi, ha-
tasashi.

Standing, n. Tatsu, mibun. bungen.

Stand-point, see wakime, okame, yoso-
me.

Stanza, «. Zekku.

Staple, n. Sambutsu, ji, shina.

Star, «. Hoshi. F^Jired—y gosei.

Star-anise, n. Uikiyo.

Starboard, n. Func no migi no hd. —
the kelniy omo-kaji wo toru.

Starch, n. Nori, shofu.

Stare, i, v. Nagameru, kiyorori to mini,
kiyorotsuku, mi-tsumeru.

Stark, adv. — naked^ mappadaka, aka-
hadaka.

Starlight, n. Hoshi no hikari.

Starry, a, Hoshi no.

Start, i. v. Biku-biku suru, biku-tsuku,
Hkkuri sum, tatsu, obiyeru. — on a
journey y tabidachi wo suru, detachi.

Start, t. v. Bikutsukaseru, odorokasu,
tateru. shi-kakeru.Start, n. Biku-tsuki, bikkuri. To get

the — of saki-gake wo sum.
Startle, i. v. Biku biku suru, odoroku,

tamageru, gikkuri suru.
Startle, t. v, Biku-tsukaseru, odoroka^

su, odosu.
State, t. v. lu, hanasu, m6su, tsugeru,

nobem, chindzuru.
Stated, a. Kimaru, sadamaru, kimatte

oru.
Stately, a, Genkaku na, ogosoka na,

rippa na.
Statement, n. K6j6, kaki-tori.
Statesman, n. Seiji ni tasshitani hito.
Station, n. Baj tokoro, mochi-ba, ku-

rai, dan. — tn life^ mibun, bungen.

Official -^, yaku, yakume. Post — ,

snukuba.
Station, /. v. Oku, mdshi-tsukeru, so-

nayeru.
Stationary, a. Ugokanu, undd senu,

suRumanu.
Stationer, n. Kami-ya.
Stationery, n. Kami fude sumi nado

no somiyo.
i Statistics, n, Jojitsu wo shiraberu ko-
to.
Statuary, n. ^ Seki-zo wo kizamu koto,

seki-z6 wo kizamu hito.
Statue, n. Nineiyd, zd, seki-z6.
Staturb, n. Take, sei, mi no take.
Statute, n. Okite, sadame, ho-ritsu,

hatto.
Stave, n. Kure.
Stave, /. v, Tsuki-kowasu. — off^ fu-

segu.
StaYj /. V. Matsu, tomaru, todomaru,

tonu sum, yamu, tanomu, oru. (/. v.)

Osayeru, hikayeru, yameru.
Stay, i. v. Tomaru, t6riu.
Stead, «. Kawari. To stand in — , y6

ni tatsu.
Steadfast, a, Shika-to shitaru, tashika^-

naru, ugokanu.
Steadfastly, adv. Kataku, shikkari,

tashika-ni, kitto, jitto. shika to.
Steadily, adv. Jitto, kitto.
Steady, a. Shika to shita, tashika-na,

katai, shikkari to shita.
Steady, /. v. Osaj'cru.
Steal, /. v. Nusumu, ubau, torn, kasu-

meru. — away^ hisokani nigeru, nu-

kete deru.
Stealing, n. Nusumu koto.
Stealth, n. Nusumi. By — , hisoka-
ni, shinonde.
Stealthily^ adv. Hisoka ni, hiso-hiso,

naish5, shinonde, kossori-to, aukete.
Steam, n. Joki, yuke.
Steam, s. v. To-hatsu suru, musem.
Steam, t. v. Afusu. fukasu.Digitizedby GoogleSTE171Stkam-boat, «. Hi-bune, jdki-sen.

Steam-boiler, n. Kama.

Steam-car, «. J6ki-sha.

Steam-engine, n. Joki no shikake.

Steel, n. Hagane, hi-uchi.

Steel-yard, n. Tembin, hakari.

Steep, «> Gake, zeppeki, nanjo.

Steep, a. Kewashii, sagashU, kittatsu,
soba-datsu.

Steep, t. v. Hitasu, tsukeru.

Steeple, n. Roban.

Steer, /. v. Kaji wo toru.

Steersman, «. Xaji-tori.

Stem, «, Jiku, kulci.

Stem, /. v. Sakarau, saka noboru.

Stench, n. Shuki, Icusai nioi.

Step, «. r. Fumu, amku. — into.famx-
komu, yoru, hairu. — back^ atosnizari,
ushiro-ashi. — across^ fumi-koycni,
fumi-watasu, matageru, matagu. —
aside, yokeru. — u^on and breaky
fumi-Kudaku, fumi-tsubusu. — o», fu-
mi-tsukeru. — forth^ deru. — out^
deru.

Step, n. Fumi, dan. ^«^ — , hito ashi.
Step by step^ dan-dan, shidai-ni, oi-oi.
Walk with long- — , fumbatte aruku.

Step-brother, «. Tane-gawari no kiyo-
dai, beppuku no kiyodai, chi-kiyodai.

Step-child, n, Mama-ko, beppuku.

Step-daughter, h. Mama-ko.

Step-father, n. Mama-chihi, keifu.

Step-ladder, n. Fumi-dan, fumi-tsugi,
kiyatatsu.

Step-mother, n. Mama-haha, keibo.

Steps^ n. Agaridan, hashigo, fumi-dan,
fumi-tsugi.

Step-son, n. Muko.

Step-stone, «. Kutsu-nugi, dan.

Stereoscope, n. Shashin megane.

Sterile, a. Yasetaru.

Sterility, h. Yasetaru koto.

Stern, h. Fune no tomo.

Stern, a. Arakenai, kibishii, ikameshii.

Sternly, adv. Kataku, kibishiku.

Stern-most, a. Itchi ato no.

Sternum, n. Mune no hone.

Stew, /. v. Niru, yuderu.

Steward, n. Makanai-kata, katte-kata.

Stick, n. B6, sao, tsuye, ki.

Stick, /. z'. Sasu, tsuku, haru, tsukeru.
(/. V.) Koberi-tsuku, nebari-tsuku, he-
bari-tsuku, kishimu. — /ast^ hittsuku,
kakaru, i-tsuku. To — by^ katan suru.
To — out. tatsu, deru. To — to. tsu-
ku.

Sticky, a. Nebai, nebaru, betap-beta, be-
tatsuku, nebari-tsuku.

Stiff, a. Kat«L, katamaru, kowai, kowa-
baru, kataku na, henkutsu na.

Stiffen, t. v. Kataku suru, katameru,STO
(/. V.) Kataku nnru.kowaku suru.

katamaru.
Stiff-necked, a. G6-jd nam, iji wo

haru.
Stiffness, n. Katasa, kowasa, kataki,

henkutsu, kataiji.
Stifle, /. v. Iki wo tomeru, kcsu, mu-

sebu.
Stigma, n. Haii, kakin, chijoku, kidzu.
Stiletix), n. Kuwai-ken.
Still, /. v. Shidzumeru, osameru, tome-
ru, todomeru.
Still, a. Shidzuka na, odayaka na, shi-

dzumaru, ochi-tsuku, damaru, moku-

nen.
Still, n. Rambiki.
Stili., adv. Mada, ima-made, nao. hito-

shiwo, keredomo, nao-sara, shikashi-

nagara, yahari. — more^ iyo-iyo, ma-

su-masu. Hold —^ iitto shite ire.
Still-born, a. Shinde umareru, shd-san

shita.
Stillness, n. Shidzuka nam koto.
Stilt, n. Take-uma.
Stimluate, t. V. Hagemasu, fumpatsu

sasem, susumeru.
Sting, /. v. Sasu, hari de sasu.
Sting, n. Hari.
Stingy, a. Shiwai, rinshoku na, kechi

na, yabusaka na, mono-oshimi no.
Stink, ». v. Kusaru.
Stint, t. v. Herasu, oshimite yam.
Stipend, n. Gekkiu, kiu-kin.
Stipulate, /. v. Yakusoku sum, j6yaku

suru.
Stipulation, n. Yakusoku, jdyaku, ka-

J6.
Stir, i. v. Ucoku, undd sum. (/. v.)

Ugokasu, kaki-mawasu, kaki-mazem.

— «>, hagemasu, odateru, okosu.
Stir, n. Sawagi, sddd, yakamashii.
Stirrup, «. Abumi. leather ^ chika-

ra-gawa.

Stitch, t. v. Nu, tojiru.

Stock, «, Jiku. -^ o/a gun^ tepp6 no
dai. — Q:apiial\ moto-de, motokin,
midzukin. — (supply)^ takuwaye.

Stock, /. v. Takuwayeru.

Stockade, n. Yarai, saku.

Stocking, n. Tabi.

Stocks, n. Ashigase, hota. Gambler in
— , sooashi.

Stoker, n. Hi-taki.

Stolen goods, n. Nuke-mono.

Stolid, n. Gu-don naru.

Stomach, n. Ibukoro, i, ikuwan.

Stone, n. Ishi, seki. Precious — , tama.
Broken — , wariguri. — in the bladder ^
sekirin. — itnage^ sekizo, ishi-botokc,

— step^ sekidan. — wall^ ishi-gaki.

— chips y ishi-ko.

Digitized by VjOOQ ICSTO172STRStone, t. v. Ishi de butsu.

Stone coal, n. Ishidzumi, sekitan.

Stonecutter, n. Ishiya, ishi-kiri.

Stone fence, h. Ishi-bei.

Stonemason, n. Ishiya.

Stone wall, n. Ishi-gaki.

Stool, n. Koshi-kake, sh6gi, fumidan,

daiben, dai-yo. To go to — , hake su-

ru.
Stoop, i. v. Kagamu, kugiiru, kagameru,

sesekumani.
Stop, /. v. Tomani, todokdru, tsuraaru,

tatadzumu. Not storing to aOy ayedzu,

tori-ayedzu.
Stop, t, v. Fusag^u, sasayeru, tomeru,

fusegu. todomeru, yameru, yosu. osa-

yeru, Idndzuru, sasni- tomeru, seki-to-

meru.
Stop, n. Todome^ yasumi, sasaye, kin-

zei, jama, tsuman.
Stopper, n. Sen.
Stopping, a, — at a hotels riyo-shuku,

riyohakiL
Storage, n, Kura-shiki, kura ni tsumu

koto.
Store, n. Mise. A thing one sets — by^

daiji na shina, hizd na shina.
Store. /. v. Tsumu, takuwayeru, ko-

dzumu.
Storehouse, «. Kura, doz6.
Storm, n, Okaze, arashi, taifu, dame.
Storm, /. v. Semeru, osou, utsu.
Stormy, a. Areru, ara-arashii.
Story, n. Hanashi, setsu, mono>gatari,

kai.
Story-teller, n. Hanashika.
Stout, a. Sukoyaka na, jobu na, tassha

na, soken na. — hearted^ ki-dzuyoL
Stove, n. Hibachi.
Stow, /. v, Tsumu, tsumi-komu.
Stowage, n. Tsumi.
Strabismus, n. Yabunirami.
Straddle, /. v. Matagaru, fumbaru, ha-Online LibraryJ. C. HepburnJapanese-English and English-Japanese dictionary → online text (page 78 of 84)