Johann Joachim Eschenburg.

Manual of classical literature : from the German of J.J. Eschenburg, with additions online

. (page 146 of 153)
Online LibraryJohann Joachim EschenburgManual of classical literature : from the German of J.J. Eschenburg, with additions → online text (page 146 of 153)
Font size
QR-code for this ebook


Bi7?Xof, 331, 333,363

BXavrai, 208
BoricpofnCo", 60
B69pof, 149
Boiorapxai, 192
ToXif, 202
B6^/?oj, 168
BV/? .|, 298
Boptaj, 12&BdrptJf, 212
Bovat, 189
BoiOurat, 163
BouXslov, 33, 184
BouXEiKTif, 186
BoyXsurat, 177
BouXeunjpia, 32
Boi'Xsurj'ypioj', 184
BovXevTiKOv, 422
BouX;), 177, 184
Bous, 213

Bowrpo,/)/;^di/, 329, 344
Bpa/SeTov, 172
Bpa/^£yra£, 336
Bpavphvia, 168
Bpoi^rtroi/, 176
BpajTTjroj, 167
Bpoxot, 158
Bpow, 187, 191
Bvp^a, 57
Bvaio;, 166

Bciiiol, 148, 160
Bw/x(}f , ruj/ SuScKa, 87raXafn-d(nroi'(^a, 147
TajifiXia, 451
rafiriXia, 96
ra/u^Xtwi/, 61
TapLfiXLOi ieoi, 220
ra,/Of, 206, 218, 220
Tuffrpa, 200
Taffrp^, 167
TaaTpofjavTeia, 167
TeiamoiiojiaTa, 210
Ffii'so-ia, 222
recr;, 177, 189
Tspavoi, 176
TEpdavrai, 188
rcponffta, 190, 192
Tkfpov, 196, 198
Tepiovia, 190
Tt'i>vpa, 200
TswyQapKOL, 519
rcM/^V, 192
r£w-0)/iKa, 538
r>7> TTspto^g, 455
riyaj, 125
n'yypa, 217
riyypavTa, 169
rtyypa(T/idf, 169
nyyp»jj, 169
riyyp'iai, 169
rXa '(fWTrif , 105
rXav^ 213
rXswof, 204
rXixpsLov, 332

rxu/,;), 381

frX'JxTo-at, 496
Ti'a(p£v;, 264
rj/)7(T(0(, 220
Tvmios, 162
ri"o9( (Tsavrov, 165
Ti/v/^ai, 454
ry .'y/&)v, 60

rofuTOrcri/, 147

ropydwf, 130
ropy(5j/(oi/, 131
ropyvpa, 187
TpaiKol, 141328, 329, 344
rpdfifia-a arjfitXa, 626
Tpamiarevg, 181, 182,

193, 458
rpapLpariKf], 338
Tpa-tpariKOL, 338, 496,

596
TpannariaThg, 338, 366
TfMj)£Tov, 332

rpa,/.;?, 186
rpa'/.<K;>, 409

rpa'/iij, 332, 413

rpr(/.o£, 207

rptJi!/, 132

ri;7f, 212

ri59£(o:/, 38
rvXioi/, 154
TvjxvcLGia, 335, 422
ri'jWi'ao-uip^;»jf, 335
Ti-jxvaaiapxia, 182
Ti'uvaarfipiov, 423
Fi'/i^'aCTDK, 175
ri'/ivaoTOf)"?, 335
TtpLviKol dytoi/Ef, 336
Fui'aiAffroi', 159
Tu^ai/fcoj/, 159,- 210Aa^u^of, 170
Aai>;'£,-, 129
Aa;^oi'(5X^TrO(, 167
Aai-pdf, 207
Aa/cruX(oyXi'i^ia, 398
^aKTv\ioyXv<l)OL, 405
Aavri'Xioflijicai, 405
AaKrnXoi/ a7pr, 173
Aa)crr)Xof, 214
Aa!/(i*fr;, 221
Ad'^i'Tj, 163
Aajji'ri:p6pia, 168
Awp.'rjipopiKa, 451
AriXr,, 59
AfiXtj'd:', 204
A^rTt'ov, 201
A£!:7i'070(^[OTat, 338
AsKiiSapxai, 196
Afjcaootixot, 177
A£v<if. 191
AeKaaixng, 186
A£(car£i'r))poi/, 182
A«arn. 182
A£»ca/)0(i'Ot, 60
AtX-ot, 333

AfXr/iIj/, 203

A£r,'of, 167
Awa,-, 207
Arp//a, 199

AepiiiTivai (TroXat, 332
A£(T/^6f, 187
Asa/jLOrfiptov, 187
Af(TTO(T(Oi'avra(, 189
Aexvitspa. 61
Ai'jXta, 168
Afifxapxoi, 181
Aiixfirrip, 110, 112
Aripfjrpia, 168
Arifirirptag, 61
ArtjiiOTrpaTa, 182
A/j^ioupyoi, 193Arf/^of, 177, 178, 460
Arinoaioi, 180, 181
A)7W, 112
AidPaOpa, 208
AtdyXv0a, 381
Aidyi/wtrtj, 537
AiaypapsTs, 182
Atd^ry/xa, 150
A(acd(7£(j, 183
Aia^wjuara, 422
A(a9*7V'7, 221
AiatT-jyrai, 186
A(airr7ri/c)7, 537
AlUKTCjp, 109

AidX£|(j, 490
AtaXXaKTripiot , 186
Aio/zooTtywo-if, 339
Aiai'o/iai, 183
Atapx>l, 190
Aiacrx-ci'aorat, 459,463
Aidtr-fXoj, 421
Aia"X^p6iioi, 172
A('a;'Xof, 172
AtlaoKCiv ^pSjia, 463
Att^ao-^faXiai, 463
AicpaxiM'.', 213
Ai%a;x,/3of, 109, 451
AuTToXeia, 168
AtVa;, 186
Aix-a.a, 221
AtxaviKol Xoyoi, 204
Ai^flwrai, 185

AtKOUTTliptO'.', 185

AiVr?, 117, 127, 180,

186
AiKpora, 154
AiicTva, 158
Atjiaxai, 194
Aior-wia, 168,169,336
Aiovwof, 109
AfOTSri), 160
AtopOioaei;, 496
A.'OTr/juria, 167
Aiowoi'pia, 136
AtouKOvpot, 135
Ai7rXa(T(a(r/,(df, 197
AiTTrspo;, 421
AiTTTuxa, 333
ArTrnXoj/, 28
AiuKO;, 173

A(r;,9ipai, 209, 331,364
Ai'v'.po,-, 153, 157
Ai({ipo'p6poi, 172
AiojPoXia, 183
Acjx'Mv, 185
Acw/iOffia, 184, 185
Arwfif, 185
Atwrr/, 213
AoK'iicuTia. 181
AdXfOf, 109
AdXi^of, 172
AdXo)!', 202
Ao/idf, 170
A6,al, 332
Adpara, 203
Aoparorp'jfoi, 194
AdpTTOf.' 204
Adp", 153 ; €771, 197

AypvdXojrot. 199
AovXcta, 187INDEX OF GREEK WORDS.655Aov\oi, 159, 180, 207

Ao-poSoKr), 153
Apd/^a, 457
Apaxfifl, 184, 213
Apcnavrjpupoi, 194
Apara^'Ov, 203
Apo/ioj, 172
Apvzi ftavriKai, 164
Avfjiavarai, 188
A-;a)(5i-K'aJpo/xoi, 172
Axiw/^^oi, 172
A'iSsKa S-£ot, 87
Awduj/aray Xo^^ksTuv,

165
Awjuj/arof, 95
Awpa, 148, 207
AcopoSoKia, 186'Ey*fayoTt>:i7, 412
'ByKavfTTov, 332
*Ey/oA;7^a, 185
'EyKoiXia, 200
'Ey/fou,(?3f/a, 209
'Ey/fw^iaoTivot, 204
'Ey/f''i^(o;/, 451
'EyYS'P'(5'0i'. 196
*EyW, 153
'Byx'>pia, 356
'E^wXiu, 200, 422
T.estpa, 203
'r.9,r,, 177
Ei5i).XX(0", 454
E(Vaj, 61
Ei<o:'iKh, 383
F,<Vo!/, 187, 389, 413
ElXajrivr], 204
EiXa'^'-ta, 102
FAXnuara, 332
Ei'Xojref. 189
E'lua, 209
Btpsi'eg, 189
E(p£(7(aj;'a{, 451
Fuprj:.,,, 117,127, 197
FAaayyeXia, 186
EiVox^, 405
Ei'j^rpoi/TSf. 182
E(.Tr/)o,oai. 132
'EKU-dfiilaia, 168
'Ecarou/?a! ji/, 60
'EKarojip-i, 147
'E<arouif)(a, 96
'Eva-o/zTC^o:/, 29
'Fjvarov-apxia, 196
"Evyoi'oi, 220
'F.K.^mta, 117
'E<^,5oXof, 101
'EwXiTi'ai, 183, 190
'FK>c\T)7ia(mKri l(7Topta,
545

'F.KKOmifl, 221

•EvXoy£rf, 182, 185

EKorrauKoi, 167
"Evra/crof, 196
"ExTiTra, 384
'F.ippa, 221
'FiXa()7f (rrirpavoi;, 191
'EXa(o9lT(0!/, 423
"EXaiof, 212

BXaioamvia, 147'EXarr/, 412
'EXai/>?;/?dXia, 61
'EXaprilSoXuhv, 61
'EXtyeia, 453
"EXcyoj, 453
'EAeroXif, 198
'EXfiwKa, 168, 169
'FXeipavTivov, 412
"EXi/c£5, 208
'EXXayoSiKai, 173, 175
'EXAryi^otJi/caroy, 174
'EXXfii'Mf ai'veSptov, 183
'EXXo/?ia, 208
"Fh'fia, 212
"EXu/wf, 217
'E///?aj, 176
'E/^/iara£, 208
'E/^,i?ar£i-a, 220

'EfxiSaTfipioi', 198, 468
'E^/?oX.% 198
"EfiPoXov, 196, 200
'E/^,u^A£(a, 458
'Eix7r€ipia, 537
'E^TcXoipof, 190
EuTrvevora, 216
Ej/dyicr^a, 149
'Ei'ayio-juara, 222
'T.va,,a, 199
"Ei'fo^if, 186
'Ei'^fva, 181, 185
Ei'0O"(T(affrat, 167
Ei'vasrripig, 174
"Ei'J'ara, 222
'E^i/a'^Stj/ot, 60
Ei'ustmvXoi' , 29
'El/ nporai-erw, 185

'EVVTTVIOV, 167

'E'vo, 105, 119
'El/ <&pjarror, 185
'Ei'cj/^ori'a, 197
'Eywria, 203
"Efs.^pai, 422
'EleXiypLOs, 197
'EfEraorat, 180
"Ef?,/?0£, 189

'E^rjyfiaetS, 496

'Ef^y>7ri»c;), 338
'E|ox3, 405
'EJ oXai/zot, 167
'EJ(j;/tj, 209
'E~diKXov, 190
'ETaivof, 451
'ETaXfnj, 198
|ETraOA!a. 220
'E-Eio-oJwi/, 457
'E-c;vi'aicroi, 189
'E-i/?d9pa', 193, 202
'Em/Jdrai, 202
'ETriyoi/oi, 136
'E-iypaufiara, 199,

343, 455
'ETTiypafal, 222
'ETjypa.^Ets, 182

'Etr(^££<T«Of, 324

'ETTiSsi^tg. 336
lETidsiTTi/a. 206
'E-t AsX'pivuo, 185
'ETiVpo/iOf, 202
'ETj9aXd/i!a, 451
E-idaXinioi', 220_'ETr97f*a, 222
'E-UXripoi, 220
'ETiVwTTot, 200, 202
'E-iXapxia, 197
ETtXoi'/^ta, 451

'Eri AVKOU, 186

'ET«/^axta, 197
'E7r(//£X7/rai, 170, 174,

221
'EttI MrjTlXOV, 185
E^nviKiov, 451
'ETiop.vi'a, 163
'Eti naXXar^iM, 185
'ET(ppr7//a, 460
'Ejicreiiov, 200
'ETTidr/uct, 329
'ETtV/ciipOf, 216
'EmoTdrni, 183, 184
'ETtoToXai ipcj-riKoX, 501
'EmaroXcvs, 203
ETTio-roXo'/p.jf^of, 381
'ETi'ray/na, 197
JET(rdv«of, 4S9
'ETriroi'oi, 202
'ETirpo;r*7, 200
'E-irpoTzog. 220
'E-o0£Xia OT'ErraPeXia,

185
'E7rd7n-a(, 170
"E-og, 453
'E7ro"pdz'(0(, 87
Etto cropcov (Tifuvoaiov,

338
'E-rdxop(5of, 216
'EircJiUg, 209

'Et'iJVU^OI, 188

'ETTMriJsf, 202
"EpoLvog, 157, 206
'Eparcj, 126
'Epydvr,, 105, 119
'EpyrtiTTfvat, 171
'Epydrff, 105
'Epzrai, 202
'Ensr^oi, 202
'EpErpia, 32
'EoEY^f'?, 29
'F.pixQeiov, 29
'EpiVi/uEf, 128
"Eoff, 115
'Eptan/c/?, 339
"Epw;, 160, 222
"Ep^a, 200, 384
'EpnaO/ivr,, 384
"Epftaia, 168
'Ep/^aiOf Xido;, 384
"Ep//ara, 208
'Epf(r?pa*fXi)i?, 384

'Epim, 108, 384
'Ep"K-n7p£s-, 189
•'Epfo,-, 106
'EpcjTiKa fisXrj, 455
'E-79r,^ia, 209
'Ecrrrfpi(T/ia, 204
'ETn'a, 113, 212
'E7Tia<Tig, 182
Einardptoj', 210
'EoTfdr'jp, 206
'E<rv<pa, 212
'Es-xapEVf, 203
'E(rxar6KoXXov, 332'Eraipa, 106
'Eraipai, 220
'ErspoiO'ifiha, 454
'Er£po;ida\aXo(, 180
Eru/zoXoyiK-a;/, 499
Euayy£X(/c»j dTrdd'fi^if,

272
EvOiivr,, 181
Eti'Sum, ISO

EVKTIKOI, 451

Ey^£;/i^£f, 128, 168
EufioXTTiSat, 162
Eu;/^, 200
Euro^ia, 117, 127
Evopxog, 164
EJpof, 128
Eifr€l3h;, 164
EuVruXof, 421
EvripTTTi, 126
EOxai, 147
Evippoavi'n, 127

''E(/)£OpOj, 171

'E^Eo-ia, 168
'EpeaiaKa, 501
'Ephrpig, 209
'E'/ifraf, 185
'EpniSsTov, 422
'E/)»7^iTOj/, 422
"EM^o', 189, 190

'Fj-pnyrtTig, 186

'Epnfitplg, 536
'E^idXr;??, 167
'E/)i7r7r(Oi/, 266
'E/)o^£ia, 197
'Epopnov, 190
'E./)opo(, 170, 190
'E(/)M0-,',, 218
'ExhXr,, 212
"E^ry/za, 204
'EJf, 59, 114

Z

ZE'jyrroi, 177
Zfu ndrtp. 95
Zsuf, 94, 95

Titvg aruyiog, 100
ZrAupof, 128
Zr/i/ta, 186, 191
Zn-rfifiaTa, 496
Z'^yd, 200, 202
Z'^yi'a, 96
Z':iyirai, 202
Zyyot, 197
Zoydj, 196
Zatypafia, 409, 410
Zwypa^w"), 409
Zwudf ji^Xag, 191
Zi'i'T;, 153, 208
Zco/jrfjpsg, 200
Z'lxjTpov, 209

H

'H-Toj/im, 506
"H^p;, 344
'HXavdr^, 202
'HXiata, 185
'HXiacrrat, 101, 185

lUXfOf, 100, 114

'HXiorpd-iOj/, 60
'H/^ap, 59656INDEX OF GREEK WORDS.'n^tpa, 114
'Hfxepag apTrayri, 115
''H.fiEpo&poiioi, 199

Ylji'lEKTOV, 214
HfXlddipaKlOV, 194

'UliiTpiraTo;, 403
'Hi'ioxo;, 153
'HTardtrvOTria, 167
"Hpa, 96
•Hpaia, 96, 168
'Hpfot TTuXai, 222
'Hptou, 222
'Hpcoa, 222
'H/iaicTfia, 168
"Jifatarog, 107
'Hxjra. 176
'Hos, 59, 114eaXa/iirat, 202
eaXapog, 220
eaXaa, 126, 127
OaWol, 147
eaWocpopoi, 171
eavarof, 130, 187
©apyTyXicbi/, 61
6ayXw;/r(5a(, 162
Osai crsuvat, 184
esarpoi/, 33, 422
eeixeXios, 202

e.-//if, 117, 188

esoSoTiov, 412

eEOI AAEA^OI, 124

Oeol ol pEydXot, 87
OzoXoyeiov, 176
QzopavTcia, 166
Gfu/zaJTEif , 166
esofji'ia, 31
eroirpoTTOi, 164
GfOiipyoi, 162
GspaTTCvriKrj , 537
Ospiarpiov, 209
esapoOhai, 181, 185
Gw/zoi, 188
6t(Tpo(pupsTov, 171
eecixOipSpia, 112, 168,
170

es(Tpio^6pog, 112, 170
esroi, 220
eiwpiva, 176, 183

e^wpol, 164, 174
6/)</;, 222
QjjpiaKCL, 454
e'7o-£ia, 135
e^r£5, 160, 177
epai/troi, 202
Opai/Of, 202
epi7i'0j, 221

e/'^i/i'f, 157

3,'nvciv I'japxoi, 221
epiywf, 222
epida^, 206
e^i^, 208 ;

dviparroScj'jSrji , 180

Gpdj/of, 157, 212, 337
e-veXXai, 128
Gu/zeXp 45F
B"ixLapa, 163
eCo,-, 147
Bvpa, .210ewpmV, 196
&vpso(p6poi, 194
0t)pr(5£f, 210
ewiat, 147
evades, 162
eSrai, 162
Gwpa/cioj/, 198
Bcipa^, 153, 194

I

'laKXo;, 170
'laXe/xoi, 221
'Ia/i/?of, 451, 462
laoTTif, 400
'larpoV, 335
'laoj, 403
'I(5arof, 95
•hpa, 28, 160
,Ijpa 0aXayJ, 220
tlipEtat, 162
.Ifpsioj', 163
'hpsTs, 162
'IspfOj, 449
'l£po(5(J(i(7/caXoj, 162
'lepooovXoi, 163
'lepopavTcTa, 167
'Ispo/ii'rj/^wy, 163
'M^ 117
'IfpoToiot, 162, 170
'lepoffKonia, 167
'Ijpoo-uXia, 186
'hpovpyol, 162
'Ispo(pavTai, 162, 170
|l£:po./.u»'rr7f, 170
'lopo^aiTt'Jff, 162
'Iffr&TiOf , 95
l/cpia, 200
*IXa7/xoV, 163
'IXaariKa, 163
"IX;?, 197

'I//aj, 173, 199, 202,

208, 212
'Iliiinov, 208
'L'(5t/cdi', 412
'Idf, 153, 412
'lotiXot, 451
'loxiatpa, 102
'I:nrayp£rai, 190
'iTTTraycjyot, 194
'IrnrdpYz/f, 194
'iTnrapxi'a, 197
^;^^apxo(, 196
l7nr£(0;, 98
'iTnras, 153, 177, 190,

194

'Irrria; pzi^MV, 383
'l-mo'popog, 38
'iTTTToXurEia, 29
'I;nroroJ(Sra(, 194
"iTTTrajj', TO f0', 193

IpEl'Ef, 189

Ipif, 115
"ladpia, 175
'laophprjTa, 383
■"lo-oriipai'i/oj, 190
'ItTTia, 202
'I(Tro/?o£iJj, 212
'IrrohoKT], 202
'I(7r07r6(^£j, 218
'lardf , 202, 218IraXof, 359
'\xBvopavTEia, 167
'1x9^ J, 403
'Iw/?a«-,X<") 451
Icj^^Ef, 326
"Iwna, 499

K

Kai'uTKOg, 184
KaV^af, 329
Ka(5o(, 184, 214
Ka(5of, 214
KaQappol, 147
Ka9£^pa, 169
Ka9£r(;p, 263
Kaiada;, 191
Ka^ct'af, 128
KaXaOmv, 170
KaXttjUOj, 332
KaXX(yp.i:/ioi, 333
KaXXioiry), 126
KaXo/?ar^f, 244
KdXo(, 202
KaX^at, 221
KaXi;/?af, 413
KaXmrpa, 208, 218
KaXwJioi/, 173, 202
KapnXoi, 202
KapTTrfip, 172
KaurifopoL, 172
K.i^Sapos, 207
Kaj/td!', 172
Kawo^w;?, 210
KaTi^OjuaiTfia, 167
Kdpa/Joj, 403
Kapiiarivai, 208
KapY^o-iO!', 207
Kdpi^£(a, 168
Kara;3a9//df, 54
KaTa;iXj)TiKh, 173
Kara.JjX^, 206
Karaypapfi, 193
KardXoyo;, 193
KaraTTfXrai, 198
KaraTTOi/Ticrpog, 187
Kardorao-ij, 193
Karaippdypara, 202
Kard0paxTO(, 194
Kar7?yopia(, 186, 488
Karonrpa, 209, 212
KaTCxyfaKn, 209
Kawi'a, 208
Ka>irr;pia, 413
Ka^jrijpioi' , 263
Kedf^aj, or KaiaSag,

187, 191

Kf/cporrif, 178
K£Kpvf>aXog, 208

KEXsuffr;??, 203, 282

Ki:XrjT£g, 154, 172
Kfi'i'jpia, 223
Kevoraipia, 191, 223
Kfjrrjo-ij, 191
Kcvrpov, 266
KEpaia, 202
K£pa/x£i/fdf, 32, 339
Kepapevg, 263

Ktpd^ioj/, 214, 263

Kcpapog, 187

Kipaj, 208, 217, 297176Ktpara, 196, 202, 332

Kepanvr], 217
KepuiTiov, 214
KspauKoj, 95
Kfpauj'oox'O-froi;
KspScoog, 109
Kipx-itJEf, 422
Ksp^cif, 218
Kippa, 213
Kspoiixoi, 202
Kcarpcjo-ig , Keorpoi', 413
KctpaXri kiTTVov, 206
K??ffot 'AJdi/t^oj, 169
K/jp^f, 130
Kripoypa'pia, 412
KripopavTsia, 167
KHPOx\OS, 330

Kr]pVK£tOV, 197

K>';/3y|, Ki7py/f£f, 148,
150, 162, 170,
181, 197, 207

KiyKXtSeg, 185

KiOipa, 216

Ki'varof, 208

Ki/i-jj/wj/ TeTxo;, 29

K(0)'/?(5di', 330

Kivva/Sapi, 412

KiJ/iipa, 217

Kt'oT>7, 212

Kt(TTO'p6pOl, 170

KXdt'ot l/cri;p(0<, 147
KX£(io(, 220
KXsig, 210
KXfitJ, 126
KXi^k^pa, 185, 240
KX/j^d/^Cf, 168
KXrjpiKol, 488
KXripopai^rtia, 167
KXrjpovopog , 220
KX-jpoj, 220
KXrjpcoToi, 180
KXr;T77p!:f, 185
KX>'/r.'p, 185
KXt>a-c£?, 198, 210,

422
KXu'ai, 206
KXm7, 212, 221, 302
KXiatg, 197
KXicpdg, 157

KXoidf, 187, 191
KXco9w, 128
Kiz/j/iF^ff, 153
Kviaari, 148
Kdyf, 170
Kd9opi/oi, 208
KoOopvog, 176
KoiXf/^/?oXoi/, 197"
Ko'iXrj, 200
KorXot, 60
KotXoi^, 422
KoiprjTfipioit, 223
Koir^, 212
KoitCjv, 210
KoXo(7(roi, 383
Ko>;7, 208
Koviarfipiov, 423
KojTot, 202
Kovro(p6poi, 194
Komj, 191, 196
KdTnra, 214, 329, 362INDEX OF GREEK WORDS.657K6pai, 208 -
Kdp6a^, 458
K6pr,, 213
Kopar], 208
K6pvix0os, 208
Kopvvri, 196
Kopuf, 153
Kopv(paioi, 458
"Kopciividfiara, 451
K6(7/xO(, 191
Kdrii^of, 173
Kdrra/3yf, 207
Koru.X;,, 214
Kdrurro), 119
Ko»po£, 207
KoxXiapio)', 214
KoxXiOi/, 214
Kd.xXoi, 198, 214
Kpdi'Of, 153
Kparhp, 204, 207, 344
Kparfjpe;, 207
KpfiSefivoif, 208
Kprj/^i/df, 187
Kpijrrr^ff, 208
KpTyTTiV, 222
Kpidf, 198
KpoKri, 218

KpOTOTTCTrAof , 115

KpdraXoi/, 213
Kpdrof, 337
Kpovjiara, 217

KpiTTTfia, 189

KpiJo-raXXoj, 401
Kpo^/?yXof, 208
KriVrT/f, 347
KiJaft)!, 207
Kvufioi, ISO, 183, 206
Kva<.'ifii3o\ot, 200
Kwai/dj, 400, 412
Ki.^a'a, 206
Kw/?frpi/ffrr;f, 203
Ko/Jt'oT^crif, 175
KvPiarrjrrjpe;, 216

Ki5«Xof, 32, 62, 194,

450, 456
KijXJ^, 207, 297
KvXiaig, 173
K'jXXoTTdJ/jf, 107
K5/i/?aXa. 217
Kui/e;?, 153
Kwriyoi, 102
Kuvdao-'pa, 188
KufO!70up£:rf, 188
Kvpfisig. 331
Kiiros, 200
KUojv, 187, 191
Ko(5wj., 217
KwXurwai, 167
K'o/i'7, 460
Kw//Of, 119
K'^veiov, 187
KcjTrat, 202
Kw7r/;Xdrai, 202
Ktj- fipri, 200

Kwpi'CEtO!', 422

Kc5f, 187A

Adwoj, 149
Aa/ccjj'i/cai, 20883Aa/iTdfJwi/ fijiipa, 170

AdpravEs, 221

Arto-»;ioi', 196

Ad^i'pa, 199

Adxsaig, 128

AsiTTOvavTai, 204

AciTTOi^avnov, 186

AfiTTOtrrpdnoj/, 186

AsnrOTaKrai , 199

AEiTOrdfioi/, 186

AeiTOvpyiai, 181

Awrpoj/, 149, 220

Arf£i?,_496

ACTraXsai, 217

Awroj/, 213

Aiaxri, 189

AfUK-ai^e;?,-, 91

Arf«o/^a, 181, 412

Acvnoypafijjia-tKfi , 481

Arxof, 212, 220

Arjcog, 209

A>7<cu0o(, 221

AnKvOr^, 413

Afji'aia, 169

Ar/fi'apYoi, 181

A/jfif, 185

Ar?nb, 116

Aiyvpioi', 401

AtUt'a, 383

ALeopoYia, 187

Ai9o/3dXo(, 198

Ai9oyX».d)(a, 398

AiOoi, 196, 398, 402

AiOoKoWa, 383

Ai0Oi- -rrparrp, 180

A(/i!/dra(, 188

All/a, 158

Ail//, 128

Aixavos, 216

Aoyd(5£f, 191

Aoyaoj/, 176, 247

Adyia, 164

Aoyiaral, 180

AoyicrT(5i^, 203

Aoyoypa!>iai, 526

Aoyoyp:i(/.oi, 526

Adyot '0X!.«-(w:, 336
£^(jr£p(V0(, fo-W-
repiKoi, 338
(fX/jptm, 488

Ao,/?ai, 147

Ao^i'aj, 101, 166

AovKiOf )) "Oi'Of, 501

AounjpfOi/, 212

Aoiirpdi/, 210, 423

Aoipc'iov, 212

Ad,/,of, 153

Aoxayol, 196

AoXEi'a, 102

Ad.YOf, 196. 197

AvKaia, 116, 168

AvKUOv, 339

Aw£(f, 496

AwijCJi'Oi-, 31

Avaiu)6ol, 462

M

Mayd^if, 217
Mayam, 198
Mayc^nj Xi9of, 386Mdyot, 167
Mayio6ai, 462
Md:d, 206
Md^at, 190
Ma%a7a, 335, 517
MaipLaKTripMv, 60
Moij'diJrs, 162
MaKpa aKE\rj, 29
Ma/fpal viisq, 154
Ma/cpat TTsrpai, 31
MaXdxr/, 206
MaXXdj, 208
iMaiTfia, 164
'Mai'TCVfiara, 164
Mai/rw), 164, 166
MavTtg, 449
Mapyapif, Mapyapir/jf,

401
Maprvpsg, 185
iNIaprypcov yEuiSXia, 222
jMaoT(yoi/)dpo(, 174
Mao-rtywo-i;, 191
JMdoTif , 260
MaoTt\-/7, 412
Mdxa;pa, 196
Mikpivog, 214
Mi(Jo(5i»f(7, 338
MtCkiXd^, 173
JMrXai/, 412 ; ypai^iKov,

332
INlEXfr/;, 490, 556
MfXir/, 153
MsXioTroi'Ja, 147
iNlEXio-o-at, 162
MeXiTTOVTa, 221
MeXoj (jiParripiov, 468
'SleXTTOntvY], 126
M£/i/?pdj/a, 333
I\l£pap\ra, 196
Ms(7d^/iT, 202
MwdwiXoj, 200
Mso-o/i'^dXioi', 194
^Mso-Oi'awrai, 202
M£(70"pt'ai, 202
Mwdvopof, 458
MifftTodrat, 188
MeralioM, 197
;\r£ray£iri'(d)i', 60
:\r£ra^dpT(a, 206
'SleT£n\pvx(jJ7ig, 505
Mfroi/cot, 171, 178,

182, 486

ViETOiKlOV, 178

MerpiiT)!;, 214
Mfrwn-of, 196, 200
MrjX,;, 263^
MrivogiaraiJisvov, &;c.61
Mripoi, 148
Mnxa^al, 198
]M?;\ai/»7, 176
IvriAAI, 344

MiXrOTrdoTjoi, 200
MiXroj, 332, 412
M<>0(, 462, 558
Mtff^df jSotjXj'jTticdj,

&C. 183
Mi'rpa, 208
Mirpn, 194
Mi'd, 213
IM^/^Jfta, 222MvriiieTov, 222
Mci^crrpo)/, 220
Mvoia, 192
JMd9a)i/£f, 189
Motpai, 128
MoXTrr?, 207
]MoXi;/?^n»'ai, 153
M6i'av\o;, 217
ISIoi/ijprif, 154
^loj/oypd/Ujuara, 330
Movoypa^liou, 410
Mo^dx-poro, 154
Movofiuxoi, 244
JMoi/dTrrspof, 421
]\Ioi/orf(r(Tapoi/, 544
Movoxp'ipara, 410
!Mdpai, 188, 197
Mopi'af, 171
^lop<pevg, 130

Mopr^^, 130
Mou;/„X'a, 33, 61
Mowvx'oi', 31
Mo"i/ij:\;£ w, 61
MouCTO, 384
Mouo-ai, 126
JMouatroj/, 31,339,384
MowiAf;?, 216, 335
MovfTiKh ipi\>i, 216
'SIovaiKol uycDwj, 336
:>li!0o(, 83
'SlvBoXoy'ia, 83
JNIuXoj d/^iKOf, 264
MuXcji'Ef, 180
]M'.pid/?(/?Xoj/, 499

IMi;p/^»j(C£:f, 173
'Mvarfipia, 169
JMuoTi/cdj o-;;/cdf, 170
Mw/toj, 119

N
Nd,5Xa, 217
NatSia, 222
Naoi, 160
Ndo;, 421
Nao0i5Xa«?. 162
Nauapxof, 203
Navrai, 202
IVoi'^uXowf, 203
Neapai (5(ard?£(f, 393
X£x-pdj£(7ri'0!/, 149
l^EKpoOaTTrai, 221
l^EKpojiavrda, 167
NswiTia, 222
N£//£ra or Nf/zara, 174
'Skpeuig, 117
N£oJa//-o(5£(f, 189
^EOprivia, 61
N£('pd(5£ra, 216
N£!>j', 153

l^SfpEXriyEpsrm, 95
NecjKopoi, 162
N^£f dptpiirp^'fivoi, 200
'Nr^dTEia. 171
Nivrrj, 216
NiVr/, 29
IVd0o(, 220
iVo//£rf, 200
Nd;/(^a, 221
Nd^i<7//a, 213
^iojiodhai, 1816oSIXDEX OF GREEK WORDS.No/«o(, 216, 449
N<5/i<H-, 1S8

'!^Ofio~pv\aKti, 172,

181. 190
N^ros, 128
JSivfi<P'i:, 126
N";ivVjra. 126

NiV'^/), 212He»'(a, 207
HfiiOi-, 95, 158
c-ivot, 178
Enrrrji, 214
Ei>s, 153, 187
SiSavd, 3t^9
'Z'.'Xoxifrriov, 331
Ewrd, 423
HwnV'X'/s, 175
E>'<7rof, 173, 423
E"<rr3^opoi, 194
Ewrpa, 210'0,?oXd,-,213.214,221
'Oycoaov, 135
'Oywj, 176
'Ofr/y.)j, 109
'O^vTSi, 202
'OAPYIIIS NY.M-

«I>A15:. 110
'OOovai. 202
Orat, 200
OiKirm, ISO

oHifTifKi. 187

Oimi/o^o^, 180
0?w?. 210
Oi/co<T<rtm«fd»', 168
OiKO-'^ei'tKol, 496
Oitotipoi oicts, 28
Oi"0^ian^('a, 167
OtV(5^ifXi, 206
Oaoi jjL^-fpn-irrti, 204
Ou'0\oo(, 207
OioTti, 153
OiWKOTiArJ^, 167
'OKpiiSai, 413
'OKraerripli , 60
'OXiyopdpoi, 204
'OXKcirVf. 200
OXw.', 202
[OXo.^"P,/oi, 221
'O\"fi-eiov, 31
'Oi^oioi, 188
'OfiOTa-rpiov^, 218
*0|«-ar. 170
'Oix-fa\ds, 194, 332
'0/«^aXdj y^j, 165
'OveipOKpi-rai, 167
'0»£<f«fpir(«:a, 538
Oi'fipowXot. 167
"Oystpoi, 130, 167
'0»'fipo<r<c6Troi, 167
'O:0fi(t(rTtKdv, 497
'O.vJ. 400
'Oit'xtoi . 401
'Or.-,J'Xnj, 198
'OJr,- pvyxoi, 54
'OraXXioj. 400
'OT7io9c^ypa<4-i 333'OiTiM.'ofioi, 29, IbO
'OrXa, 202
'OrXrrai, 153, 193

'OrrXiroi'/xi^ot, 172
XyjrXoi', 194
'Opa/ia, 167
'Opyaj, 162
'Opyiu, 169
'Opyi'ia, 214
'OpeixaXKOi, 383
'OpiffiicoiTOf, 102
'Opdioi, 216
'OptWaXv, 173
''Op«f(a ri^vEiv, 164
"Op-ctos, 95

'Opvoj iio'AcvTiKdi, 184
'Op«oj fjtyaj, 163
'Opitoi, 33
"Op/ioj, 208
'Opj'OT'fifeoi, 167
'OpviBofi'ivTtti, 167
'Opoi, 644
'Opawe<ph:, 95
"Opi-yyja, 187
"OpXtjai^-, 335

'OpxncTpa, 422, 458
Opx'/oTis-. 207
'0<7<a, 221
"Ocm, 166
'Ooaorhp, 166
'Oc-A-o.'iopia, 168
'OfTToroxfra, 221
'OcToQhKai, 221
OcTToXiVioi', 221
' OarpiiKivov , 263
'0<rTpa<fJ<rf«df. 187
"Orrpawr, 187
'OfTX»i'6pKi, 168
'0<rXo>/»P"fa. 451
"Orrai, 168
OiXai, 147
OiXd\:i-ra. 148
OvoKkoi, 387
OtV«yyo«, 451
Oi'pa, 196, 200
Oj'poyoi, 277
Oipaydf, 196
Oviparia, 31. 126
Oipaioj, 114
Ovpioj, 345
'(>/>(?aX,«o\-. 200
'Oi/iCaXiioiv ffuy»fX£t£tj',

149
'Oxaiof, 194
\0\€iH, 153
'OXfTuarfor, rd eip* , 193
"O-J-oc, 206

n

nay«rpariarrai, 173
riay/cparioi', 173
naSoXoywc;), 537
n.iai.', 198. 451
Ilaiyvta, 451
n«(&ia. 335 ; /; rti

iprxn. 338
nat^^^paoTia. 220
Ilatript'H-, 400
IlaiitKa, 451
Ilai^iA-^ [lOVGa, 456nau'o.(5^oj, 1S9, 190
lLl»'«rp,Vir;j. 335
naXaiarpa, 422, 423

llciX,), 37, 173

YlaXifiyiicnVi, 342
naXXuAT'iVf. 220
naXXas, UH
naX;<oc, 168
nuXrof, 153

II'i/t,JiKTiX£ta, 189
na^fioj(6r«a. 192
Ilii^fiaxot, 173
IIa;u/idXio»', 173
ndftfUrpov, 456

n(v«(/.t'Xoj, 188
Hay, 116

UaiaOntata, 168. 171
n<ua(J/7iai<fdj', 171
nrti^iiiffiai, 206
narcci/i(«)t, 172
ndrc'r/z/o,-, 36, 106
nai-^ixdof, 208
nni'^poco^. 29

ncut^fov, 31

nai7r/i'p(;, 174
Ilariwi' ciifia, 116
riarrtx^ari) laropia, 252
ritisTTOj Trpwroj, 176,557
riapa/Juffij, 460
napil/Jivrov, 186
Il(ipa}'pa^J), 185
napa'pOfiihi , 423
riaprti/iidTT^j, 153
napai»fr(*,-oi, 487
napatrinov, 412
napavara/?oX»), 185
nupaXi'a, 178
ndptiXof. 42, 187
n(iprt/(;;piV(a, 194
Ilap'uvft'lOi, 220
Uapaii^iStov, 196
riaparXf-piVfa. 194
nap.i07;/iOv, 200
Ilapiifffroi, 162
nafafftrwr. 162
llapacTimti , 185
napa<n'»'0/;para, 198
ndpf.'po,, 181
navnaJ. 200
Hapt^h'ta, 451, 455
UapShvi, 29
nap^f^oj, 104, 105
napOeyCoy, 178, 218
n.ifx»\o?. 220
Ilaardi, 220
nf<^<Xa, 208
rit.'i/cd.'. 193
rifipain'j, 33
n£ierin;<i'rr((>s. 31
rTfiV/iarn, 202
rifXao-yivdi'. 29
UeXaioi, 163
ricXd-rti. 160
mXndc'ff. 165
UcXctai. 165
nAfVis-, 196
rifXo-Oi nVof, 34
nrXr-acT-at, 194
WXrr,, 194, 196
IlsX- pta, 91, 168Ilf/i/iara, 163
n£^(7rii<'ap\0(, 196
nr//Tdj, 196
Iljj'rdc'ia, 333
IlfJTaerjypcj, 174
naTadXov, 172
n£»'ravo<T(0/ifc'(p»'Oi, 1 r7
nei'TTiKOarvs, 197
Tlfirf'/pfij, 202
n^Xo(, 157
nhrXoi, 171
riorXov (ifiot, 171
n.€piKt<paXaia, 153
llfpj'pa/ijjii), 331
ITfpi dpxiov, 545
Ikpt fp<uri»ftj»' vadt]fid»

TiOV, 501

nfpi/:?aprA-f. 208
mptVoXoj, 160. 421
Ilfpu'fiCT'Or, 149
TlepUpya, 167
nfpi/i}7j(7(j, 455
nfpi;7y;7ra(', 166
nsptKe^aXaia, 153
IIfp(0!»rO(V)^f), 222
UepioiKOi, 189
nrpiraro,-, 339
rirpirrrrdcr/iara, 148
nrpiroXaoi', 197
Jlfpi'TroXoi, 197
UspiTTTepOi, 421
nfp(f'/'arr>?pioj', 160,

163
IlfpKTvtXiV, 209
ntpt(rn<Xtov , 422
JlfpirfiXiCT/jdj, 198
Uepirdveta, 200
nfp«?a:-ij, 381
Tlipiipiptta, 194
nfpi(^p(iy|(ara, 202
nfp<5^;7, 218
nspoififtara, 148,218
Uspcttpdvr). 99
nrraXa. 187
UeraXia^td^, 187
IlfTafTOf, 208
rifrpai pavpai, «Scc. 31
mrpo.JoXoi, 198
rifrpfo/ia, 170
rifTTfra, 206
Tlnyo^iai'TCia. 167
n^/.'iiXmj', 200
ni7((TiV, 217
ri<7x"f, 214
OiXiV.a. 208

nrXos, 208

ni'ravf,-, 412, 413
UnaKta, ISO, 413
IIi'i aici TrrvKTio, 333
rinaj dyrpri(cdj, 167
Ili'oTfj Arrtirr?. 164
nirai'drat, 188

ni— dx-io.', 332

nXayi'aiXo;, 216
nXa('<r(0»'. 197
nXaKl;, 171 .
nXa-rriif;;, 381
nXa-avtffra, 38, 190
nXarsta(7/i0j, 436
nXeOpov, 214INDEX OF GREEK WORDS.JXKsvpat, 200
nXriOovcra dyopa, 32

nMKTfiOV, 217

UXivOiov, 197
nXoKafiog, 208
TWovTog, 118, 460

IWoVTUiV, 91

Uvtyta, 423
n^fyta, 423
n.-yf, 32, 183
mki, 202
noi;j-<jf, 449
noiKi\r,, 31,339
IIo(x-(Xra, 218
UoKdi, 208 [192, 196
noXE//apxof, 181, 190,
noAmj, 29, 105
TlohopKriTiKa, 519
rioXrrai, 173
IloADaj'Jpioj', 223
noXvKsara, 218
noAi5//v(a, 126
no\v<p6poi, 204
noAyTQ3.'Y'ara, 410
nOjUTrat, 183
TlojxTrsiOf, 31
noTrai/a, 148, 163
HopO^nOif, 221
Hophoypafia, 414
nopraATfj, 194
noo-jjo£>jj/, 61

nO!T£iJt3)', 98

noOf, 214

n.oa^cTflpsf, 182, 185
npea.Seis, 181, 197
npm/3■^s, 190
npoavXioi/, 210
Upo.SXrijjia-a, 153
n/30,ioAai, 210
npo,:?oi.A£i;^a, 183, 188
Tlpoypanixa, 188
Tlpoyvni^daiiara, 174
XIpo-JiK-oi, 190
np(5(5o/(Of, 210

ripotWra, 186

Ilpos^pia, or ~poi^pa,
187, 191, 199
npd£jpo(, 183, 184
nporipd:ria, 112
ITpoiwoa, 220
npoif,' 220
ripo/cw-ot, 202
JlponeTonicia, 194
Ilpoi'aof, 421
Upo^cvia, 207
npd(£j/o(, 190, 207
Ilpooifiia, 450
npo7rXd(7//ara, 382
[IpdMAot fe'O!/, 163
npo-om, 206
rrpo7ruXa(a,29,]60.178
npooKsfiXaia; 206
np.9(7d^(a, 162, 451
Ilpoo-rarr/f, 178
TlpoiTT£p:^'i6ta, 194
IlpdoT'jAof, 421
Up6<rrv7ra, 381. 384

nOO(TfiJT£rO>', 176

npoTiBsadai, 221
nporo/i/ai, 384
ILwTBfot, 202[185

182,ripdrwra, 382
npOipinai, 166
npoipuXaKal, 197
XIpdYoof, 212Online LibraryJohann Joachim EschenburgManual of classical literature : from the German of J.J. Eschenburg, with additions → online text (page 146 of 153)