John Fortescue.

The works of Sir John Fortescue, Knight, Chief Justice of England and Lord Chancellor to King Henry the Sixth (Volume 1) online

. (page 22 of 87)
Online LibraryJohn FortescueThe works of Sir John Fortescue, Knight, Chief Justice of England and Lord Chancellor to King Henry the Sixth (Volume 1) → online text (page 22 of 87)
Font size
QR-code for this ebook


hominis fentire debemus efle fanflionem, fed legis qua; tunc erat, videlicet natural egis,
elucidacionem nos ejus decreti reddentem certiores. Quare liq^er his, dum jam nud; ft. ;it et
clara, amplius difceptare non libet.Cap. XXXII.
Cajus quern pqfuit Nepos non efl fnnilis titulo fuo

it■)f^T quid Nepoti confert in hoc certamine quod ipfe veriftime tamen inenuratur,H%f^ videlicet, ft non ex filia fed ex filio ipfe nepos fuiflet regis, et pater fuus in avi
^^is^ vita ab humanis deceftiflet, ipfe tamen nepos eidem avo nature ju'e fucceiftftet.medio patris fui qui regnum illud alteri dandi vel concedendi nunquam habuit poteftatcm }
Veriftimum vero eft iihid, fed cafui quem difputamus dillimile, quo nepoti in hoc conflidtu
minime ftiftragatur. Fiiius namque regni quod petitur capax eft, et in vita patris jus quoddam
latens habuit in eodem. Nam, ut dicunt Leges Civiles, filii yivente patre domini quodammodo
exiftimantur, (Inftitut. De Herasdum qualitate et differentia. ^Sui autcm.) Similiter etApof-
tolus eos dominos vocat dum dicit " Quanto tempore heres parvulus eft nichil diftert a fervo cumPARS SECUNDA,] Dc Naturd Legis Nati(?~cc. 149

fit dominus omnium." Nee Patriarclia Jacob in vita patris primogeniti jus fratris fui compa-
rafTi't, li tunc frater ejus jus aliquoil non hahuilTet in hereditate paterna. Vere nee prodigus
ille Evangelicus patri fuo dixifll-t, " ])a michi porcionem fubftancia: quas me contingit," fi
iiichil juris in bonis paternis ei tunc contigiiret. In regno etiam Anglix' filius ad oftium
cccLjLf in vita patris fui de patrimonio ejus dotare poteil uxoreni fuani, dummodo patris ad
hoc allit affenfus ; fed fic facere nequit iilius ille de patrimonio alieno, licet ille alius afTenfum
fibi pnrbeat eam fic dotandi. Et fi talliatum fundum nepos aliquis in Curia Regis ibidem
poftuiet, licet pater ejus obierit in vita avi fui, petens ipfe jus fundi iilius patri fuo ab avo
defcendifie narrabit ; quia in filium jus hereditatis latenter in vita patris furreplt, quod fibi
poft mortem ejus attrahit hereditatem ejus totam. Sed jus tale ad Filiam in regno quod
petitur defcendere non poterit, cum ipfa hujufmodi regni incapax fit et inde exclnfa jure
Divino et humano ; quo in ipfa regnum tale nullo titulo poterit invefi:iri. Quare per t.-minam
regnum hujufmodi defcendere non poterit in nepotem, dum regnum tale ad filiam, etiam fi
ipfa patrem fuum fuper vixilfit, minime potuit defcendifie. Sicque eliditur titulus omnis qiiem
ratione finfilitudinem predidarum fibi vendicat Nepos predidus, nam fimilitudines ilia; ad
cafum noftrum combinats non fimilitudines fed fophifinata nominari merentur.Cap. XXXIII.

Sliialiter Jiereditandi jus frimitiis emanavit.
4 ED quia de defcenfus et fuccefilonis jure nobis jam concertatio eft, utile videtur ut
^ quale fit jus illud nedum a legis natures regulis fed ex Divinis Scripturis perfcru-
temur, ut fi ab avo hereditas defcendere poterit immediate ad nepotem, inde
clarius intelligere valeamus. Et ni fallor, ante hominis lapfum lex natura: jus illud nulla-
tenus homini revelavit. Parentibus namque primis, dum ipfi innocentiam fervabant, jus
defcenfus pofiefiionum non innotuit, cum ipfi tunc omnia pofiidebant in communi, quo pro-
prietatem quae defcendere pofiet penitus ignorabant ; fed ipfis deinde innocentiam deferen-
tibus, mox humano generi a Domino diflum efl:, " In fudore vultus tui vefceris pane tuo,"
in quibus verbis conceilii efi; homini proprietas in rebus quas ipfe proprio fudore pofTet
nancifci, ut in priori Tradatu plenius edocetur. Nam cum fuus elTet panis quern in fudore
perquireret homo, et non fine fudore proprii vultus pofiet quifquam edere panem, omnis
homo non fudans prohibitus eft vefci pane quem alius proprio ludore quefierit. Qik. pro-
prietas lucrati panis foli fudanti accrevit, et omni homini alii fublata eft inde comnuin'o.
Sicque proprietas rerum quas defcendere vaieat primitus erupit. Panis enim nomine non
folum quod manducatur et bibitur fed omne quo fuftentatur homo, et fudoris vocabulo
omnem hominis induftriam nos intelligere debere majores noftri docuerunt. Et quia pro-
prietas fic quefita in recompenfacionem fudoris quo attenuatum eft corpus querentis fuccedit,,■ i oil.

',v';'v-'■'>>,! ,' I ■!,. I;


150 De Natiird Leg'n Naturce. [pars secunI'A.

legis naturae ratio earn iinivit ejus conqueflori, ut aniilTa; integritatis {\.\\m dampnum lucrata
proprietas compenfarct : ficque dcperdita" integritatis huniana' loco fucccdit proprietas et
quafi accidens fudaiiti coheret, quo et ianguiiiem ejus ip(u deinceps coniitatur. Non eft
tanien proprietas homini accidens naturale, fed legis natura; regulis homini accidit, et ad
inftar naturalis accidentis homini eft conjunfta, non juris natune nexibus prout natur i
primitus fuerat inftituta, fed ut ipfa exigentibus hominis mentis extat libertate et viribus fui.;
priftinis deftituta. Unde defcendente filio a proprietario tali, etiam jus quoddam patrimonii
fui fie adquifiti eidem filio, ut paterna; fanguinis porcioni quo et participi fudoris ejus, iatenter
in vita patris defcendit. Et ficut flos ante fruftum erumpens non eft fruflus fed prefagium
fruiftus fucceftliri, fie jus illud in vita patris filio delcendens non eft proprietas patrimonii
patris, fed del'cenfunc proprietatis indicium, quo moricnte patre patrimonium ejus totum, ji s
illud ut fruftus florem fequens, realiter defcendens in filium fe infundit. Sed in vita patris
qui fatto proprio illud fibi adquifivit fine ejusfafto proprio ab eo non evelletur, nee in filium
fuccelTionis jure poterit transtundi. Sic terra quam emit Aliraham ad Ifaac filium iuum et
de Ifiiac ad Jacob filium ejus, ut fupra dicltur, defcendit. Civitatem quoque quam edificavit
fratricida Cayn filii ejus, licet fceleratiffimi, juris natura; regulis polfidenint. Ouare di.-fcuifus
et fuccelTionis juris fontem jam invenimus, de quo et haufimus qualitcr propriet is qua;
defcendere poterit primitus ebullivit, qualiter et ipfa fe homini conjunxit, demum pu que
qualiter ipfa ab homine in hominem defcendens fucceftionls jure in heredem fe trans fui dit.
Sed tamen non ifta ad omnem proprietatem referri debent, fed folum ad immobilium prjedi-
alium quoque proprietatem, qua; perpetua funt ut hominis eft natura. Mobilia verc et
perfonalia, qua; permanentia non funt, licet adipifcantur fudore, non femper ad heredes, fed
fa-pe ad executores, fidei commiffarios, legatarios ordinariofque, et quandoqne ad uxore ; et
liberos inter eos dividenda fecundum locorum confuetudines diverfas tranfiunt diverlimode
diftributa. I

Cap. XXXIV. ^ |

Hie ojlendit quid fit dejcenjus et qualis ejl progrejfus ejus.

JP|AM ut jus defcendendi quod in fonte fuo guftavimus nobis totaliter fe oftendat,
neceffarium fore videtur ut jus illud in fui profiuxus rivo, quo majus pateat, etiam
vifitemus. Pro cujus profeftu confiderare primitus libet, fcalam qur ndam efte a
terra in coslum eredtam, cujus gradus funt omnium rerum et facftorum caufa;, et cujus latera
funt Juftitia et Veritas, inter qua; gradus illi locantur et firmiflime folidantur. .'n hac fcala
gradiuntur omnia qua duiftu legis natura; furfum afcendunt deorftun ve defcendunt. Per
earn philofophi creaturis infimis ufque ad Caufam Primam, qua; eft Deus, alcenderunt, et per
earn defcenderunt omnes filii Adam ufque ad infantem jam in cunabulis vagientem. Per earn
afcendit Evangelifta Lucas, licet lumine fupernaturali duftus, a Ciirifto ulque Adam qui fuit
PARS SECUNDA.] De Natiird L,cgis Naturce. 151

Dei. Etiam confimiliter defcendit Matheus ab Abraham ufque ad Jofeph virum Marias, de
qua natus e(l Chril^Lis. Ha:c fcala natunt via eft regia, a qua fi quis Uirfuni deorfum ve
itinerans deviaverif a legis naturae orbitis, ipfc tunc dclirat et in precipicium vadit, ambulaiis
in invia et non in via. Hane vidit patriarcha et proplieta Jacob ftantem Tuper tcrram ct ait,
" Vere Dominus eft in loco ii1:o, non eft hie aHud nifi domus Dei et porta cceU ;" de qua fie
fcribltur, " Vidit Jacob in fompnis fcalam ftantem iupcr terrain et cacunien ejus tangens
ca'kun, et Angeles quoque Dei afcendentes et defcendentes per earn, et Dominum innixum
fcala;." (Genis. xxviij".) Profedto fi fpiritus coeleftes per fcalam hanc afcendant et defcendant,
neceflarium fore videtur ut per eani terrena i[ux'que afcendentia et defcendentia gradiantur,
dum ea fua; farcina." mole gravata potius quani ipiritus coeleftes gradibus indigeant, inaximc
quotiens ad Deum, qui eft innixus icahe, ipfa properant et afcendunt, quod et perficere
nequiunt nifi gratia trafta. Et ficut afcendere eft furfum fcandere, fie et defcendere de furfum
ire efl'e non ambigitur, quo et defcenfum defcribere poftimusdefurfum effe greft'um in g;adibus
caufarum. Quare fi quid in hac fcala gradatini non defcendat fed praxeps ad yma labatur,
non defcenfus eft lapfus ejus, fed eft cafus et ruina, (\\.\x. mortem minantur et non defignant
vitam. Cafus namque legis naturce dudum deferit, quo ad corruptionem tendit et properat
in non effe; ficut et omne quod legis natura; declinat conduftum. Natura etiam nichil agit
fubito, fed gradatim fenfimque et fuccefiive, quia folus Deus eft, ut dicit Sanftus Auguftinus,
qui agere poteft fubito et in inftanti. Ouare regnum de quo' contendimus fi legis natura;
dudu ab avo defcenderet in nepotem, gradatim ad euni oportet ut defcendat in hac fcala, cum
fie defcendere ftatuerit natura omnia qua; defcendunt, quo gradus nullus fcala; prediifla; omitti
poterit aut prarteriri, quin per earn gradiatur ; nam aliter acceleratio ad inferiora cafus fieret
et non defcenfus, neque legis natura; condutftus, qua; omnia fenfim dirigit per continuatas
caufas, qure lunt grelTus ejus. Et cum cafus omnis fit defedus, dam deficit a nature ductu,
etiam caius omnis vicium eft et peccatum, quod ordlnis natura eft tranfgrelTus.Cap. XXXV.

Slid Junt dejcencionis gradus Frater Regis liic ofiendit.

ED cum caufas rerum et faiftorum gradus efle per quos afcenditur et defcenditur
'*^ m fcala natura fit relatum, qua. funt caufa ilia jam convenit indagare, ut quis
It gradus primus, quis iecuiidus, et quis remotior in hercditatis defcenfu j iriter
agnoicamus. Non enim caufa materiales aut formales gradus efficiunt, quibus afcen li.vel
defcendi poterit ; fed materiam fubftanciamque ipfe miniftrant in quibus gradus hujufmodi
folidantur et diftinguntur. Solum igitur efiicientes et finales caufa gradus conftituunt per quos
furfum deorfumve tranfitur. Leonardus Aretinus in Yfogogico IVIoralis Difciplina dicit,
quod tot funt fines quot funt acftus, et finem appellat omne id cujus gratia aliquid agitur.
.: ' (.:■]:
-lirli-i:''!

152 De Natiird Legis Naturcc. [pars secunla.

Qiiare fi quis domum fabricet, domiis ilia finis eft aftus ejus, quo fabricans eft caufa efficitns
et domus caula eft finalis. Confimiliter quoque fit in omnibus aLHibus quos quis poterit
cogitare. Sola tainen intcncio JKMiiinis (ibi duos coiiftituit fines, projMnquum fcilicet et
remotum. Ut fabiicare vultquis domuni ut maneat in ea ; ecce finis prinuis ! Manere vult
in donio ut aeris et uiiniicoruni vitet inconioda : ecce finis remotus intentionis ejus! qui e
finis erat primus in ipfius intelleiflu. Sic et bonus vult efie omnis juftus et iniquus, que
bonitas eft finis prinuis omnis intentionis human;e; ad quern tamen finem funt aC>us nonnu'b
medii qui proprios habent fines de qualibus jam dilTerimus. Sed bonus vult efte quilibet ut
polfit efte beatus, et hie eft finis ultimus omnis intentionis hominum. Adprinuim attingitur
operatione virtutum, fed ad fecundum, cum ftipernaturalis fit adeptio ejus, in hac fcala non
afcenditur nifi afcendens gratia trahatur. Igitur artifex fabricata domo finivit adtum fuun ,
fed qui eum fabricare conduxit quoufque in domo ilia manferitftium non coi.iplevit intentun>.
Sed dum non de intentionis progrelTu fed folum de adluum et rerum gradibus jam fit nobis
cura, ad afcenfioius et defeencionis in gradibus illis naturam redeamus, quare et fie p -oee-
dimus. Caula^ efficientes et finales in ae'libus hominum ita continue conjunguntur, ut non
fit medium allquod inter eas. Nam ficut tabricans caufat domum, fie et domus i on ium
fa6fa eum caufavit fabricare. Ouo caufit iihe ita cathenantur et junguntur ut una ab alia
nullo diftet medio. Quare a caufante caufa in caufatam continue progredi poterit omie t uod
defcendit nullo medio prepeditum ; qu;r eaui;t, efficiens, videlicet, et finalis, nedum gr; dus
eonftituunt fed et fimt gradus illi cjuibus afcenditur et defcenditur in fcala fupradjifla,
quarum efHcicns caufa eft gradus prior et finalis caufa gradus eft fecundus. Qua; fii alis
etiam eft cfheiens caufa tunc fubfequcntis eaufa% fimiliter et fequentis gradus, et ipfe grains
fubfequens eft efficiens caufa proximi gradus tune fequentis; ut pater eft efficient Ci ufa
filii, et ipie finalis eft caula aftiis generationis ejus; ipfe quoque filius efficiens eft caufa prolis
fua_', et proles ilia finalis caufa eft adiiis generatioifis ejus ; qui ct nepos eft pr;edic5ti j)rimi
generantis, et gradum obtinet tercium in Icala natin-;e ; in qua dum peditentim fenfimque et
fuccefiive conducit natura omne quod delcendit, ficut fenien avi in filiimi ut in gradmn ab
eo proximum, et a filio in nepotem ut in gradum fibi proximum, et nuUatenus immediate ab
avo defcendit in nepotem ; lie hereditas avi, quam lex natura; fibi velut accidens quoddam
copulavit, quo eum et fanguinem ejus ipia femper confitatur, ab avo immediate non delcundit
in nepotem, fed ab avo primitus delcendit in filiimi, a quo deinde in nepotem, quia gradum
aliquem preterire aut tranfilire nequit aliquid quod defcendit, dum fuccefiive, ut predicitur,
femper agit natura. Hoc namque ordine vir fortis fenfim declinat in fenium, et infans crefcit
in robuftum. Hoc pafiii omne quod vegitat crefcit ct marcefcit. Sic eftas in yei lem. labitur,
et yemps vergit in eftatem. Sic caelum terra; girum circuit, et quem curlu tali tugarit diem
curfu confimili revehit. Non fol qui jam in Cancro fulget in Capricornum fubito ruet, nee
Leonem tranfiliens faliet in Virginem, quoufque fuccelfivo curfu fuo menfem celebraverit in
Leone; tali namque curfu continuo natura regit orbem. Quo hereditatis defcenfus hujuf-PARS SECUNDA.] Dc Natju'd Legis Natura;. 153

modi jirogreniis legem minime poterit declinare. Igitur dum regnum de quo certatnus hoc
procelTii delcendere nequit ab avo in ncpotcm, maximc dum viret parens ejus, ct avi filiam
illud contingere prohibet natura, quo ab ilia in filiiim illud defcendere non poterit, fcquitur
quod, dum avus exitum alium non habeat, regnicola- regionis fux- ad eligendum novum
regem procedere debeant, qualiter policial regulis facere folent fubditi, quotiens eorum rex
fine herede aliquo moriatur.Cap. XXXVI.

NicJiil eft quod non dependet a Vrlnia Caiijd per continnatas Caiijas.

rvXM RETEREA omne quod eft caufam habet eflencia; fuae, et caufa ilia caufan aliam
habuit, qucE et tertiam habuit caufam qua ipfa in effe prodiit, fie quoque :■ tertia
ilia per caulas alias continue afcenditur ufque ad Primam Caufam, quae eft Deus ;
quo non eft aliquid quod non ad Deum per continuatas caufas referatur. (^lare et caufas
ilia; cathenE qu.fdani funt quibus creatura; finguls fuo colligantur Creatori, et ab Eo
dependent et fervantur in efle, dicente Philofopho (XL Metha'"), " A primo principio
dependet ccelum et tota natura." Hs caufa; regulas funt et meta; per quas ratio difcurrens
veritatem revelat in dubiis; ha.' judicia formant hominum et detegunt errores ; ha.- malum
vitare decent eos et adherere bono, ac poft fidem reftilfimas funt normula; quai decent omnem
bonum ; per has pendent nedum res condit.T, fed et onines refti aftus. Hiis cathenis pro-
brofum non neditur, nee in eis contextum eft iniquum. Juftiftima funt omnia qua^ h;ec
vincula ligant; nee a Deo eft aliquid quod non pendeat hiis cathenis. Mit funt catheiia;
aureaj de qualibus locutus eft Homerus, fimiliteret Macrobius fupcr Sompnium Scipionis, qui
fie fcribit, " Invenietur propius intuenti, a fummo Deo ad ultimam rerum fecem, una mutuis
vinculis fe religans et nufquam interrupta connexio.'' Et ha;c eft Homeri cathena aurea
quam pendere de celo in terras Deum julfilTe commemorat. Tali cathena a Deo pependic
rex de cujus regno agimus, fimiliter et regnum ac reliqua poftelfio ejus tota. A rege ifto
defcendit Filia qua; jam petit, cui et defcendit omnis hereditas regis illius, folo regno ejus
excepto ; et a filia ifta defcendit Nepos qui etiam modo queritur, cui et poft obitum matris
defcendit omnis hereditas ejus, confimiliter quoque a nepote illo fiet defcenfus in ejus gene-
rationem per reftiftimas caufas continuatas, et a Prima Caufa fucceftive emanantes. Sed ficut
in cathena materiali, ft hamus unus vel jundura dematur, tota pars inferior cathena; i lius
quae deorfum a dempto hamo vel juncftura pedebat mox in terram ruit, disjunda a rel qua
parte cathena; qua; perfeverat illefa, fie quoque et in cathena metaphorica quam oitendii lus
dum lex natunt hamum unum vel junifluram, videlicet filiam regis qua; ei proxime compagi-
nata erat, diflblvit, judicans eam regni ejus non effe capacem, totum refiduum cathena; illius
quod deorfum ab ea pendebat, videlicet nepos predidtus et propago ejus tota, cccidit, ab illefa
I. .X.■lUill•i!i;154 Dt; Naturd Legis Natiira. [pars secunda.

remanente parte cathena; illius fegregatum. Quo nee iiepos ipfe autgeneratio ejus profucura

jam conjungi poterit regno prcdido medio cathenx- fic confcillle. Kehuivie etiam funt

fingulse caufe cathena^ qua a Creatore pcndat crcatura, ficut pater et filius qui nullum inttr-

medium patiuntur ; quo nee eil in hac cathena caufii line immediate eaui'ato, nee caufatum

fine immediate caulante. Omnes etiaui res al) alto fufpenfa-, interfcifTo medio quo pendent

concito ad yma runt. Uuare nee hanc legem efFugere poterit filia regis et propago ejus, quin,

dum linea per quam ipfa; omnes a defunfto rege fufpenfa; videbantur legis natur.e mucrone

ell confcifl'a, omnes ipfa; in terram corruerent, a regno prediilr'to penitus exelufr. iu cum non

fit aliquid, ut fuperius ell: oflenfum, quod non ad Deum per continuatas caufas referatur, et

Eidem anneximi ab Eodem dependeat et fervetur in efle ; ex quo titulus quem nepos prediiftus

ad avi fui regnum pretendit, quem titulum jus fuum ipfe appellat, ad J)eum per continuata;

caufas, ut jam probatur, non retertur, quo nee titulus ille Deo cathenatus ab > odem dependet ,

titulum ilkmi non t'X<t aliquid, quo nee efle de natura rerum, (quare nee jus cici mereatur,j ex

fupradicS:is eft comprobatum. Similiter et dum omne verum, omne jullum, et omne bonum

creatum dependeant liiis cathenis a funima veritate, fumma jufticiaj et fummo bono, quit funt

Deus, Eidem firmiter eathenata ; dum titidus ille, quem et jus fuum nepos appellat, r ec a

fumma veritate, nee a fumma jufticia, neque a fummo bono cathenis talibus eft fufpenf.is, non

eft titulus ille verus, juftus, neque bonus. Unde et fequitur regnum predicftum titulo hi juf-

modi polfideri iniquum effe et peccatum ; cum lula ini(|uitas et peccatum cathena. um

prediitarum eft'ugiat nexus.

■ I

Cap. XXXVII.

Filia regis noii potejl ejje Can/a vel Medium quo Regnu))i ejus defie)ideret ad Nepoteni.

it1r^ 1" licet Rex defunftus caufa fuerit ne.potis fui, non tamen nepotem ilium fme
^^ medio ipfe caufavit : quo medium illud ita eum diftare fecit a nepote, (jjuod
neuter alterum immediate tetigit ; nam quod medio jungitur folum medium tangit,
et per eum diftare compellitur ne fic adjunfto immediate ftt eonjunftum. Quare caufa jtam
remota cathenam confuere nequit, dum inter cathena; junifluras medium efle non poterit
alienum ; alienum dico quidquid intervemt, et a precedentibus non caufatur, nee fubiequencia
caufat, quo illud a precedentibus ad fubiequencia propinquitatis affinitate aliqua non attingit.
Unde licet inter primam et tertiam caufam rei cujufque femper mediet alia caiila, non eft
tamen media caufa ilia aliquid alienum, fed domefticum eft et familiare, cum non eftent
continue tres caufa; ilia, fi non interveniftet ipfa fecunda caufx. (^lare dum regnum pater-
num caufam nullam prebet filia; regnare, nee ipfa jus regnandi conferre poteft filio luo, eum
talis juris ipfa fit expers et immunis, quamvis ipfa medium fit naturale et domefticum uitcr
avum et nepotem ; quo medio fanguis et hereditas privata avi transferri poteft in nepotem ;
PARS SECUNDA.] De Natu7'd Legis Naturcc. 155

refpeftu tamen regni, qiiod publicum dominium eft et quod ab avo filia recipere nequit nee
transferre [)oteft in nepotem, alicnum medium ipfa ell et torineecurn, nee familiaritate alicjua
'ipfis avo et nepoti conjiin(51a. Ut ii quis de duobus dominiis, quorum unum ex parte parris
et alterum ex parte matris ei defcendit, ponellionatus ohierit luie exitu de corpore fuo
exeunte, ipfe tune medium eft quo unum de dominiis illis ad proximos de rann;uine matris,
et aliud ad proximos de langume patris lui transterentur ; quo refpecTiu hereditatis paterna;
ipfe decedens alienus eft cognatis matris fua^, et refpeflu hereditatis matern^ ipfe alienus eft
cognatis fui patris. Sicque in uno fuppofito confiftere poteft jus diverfum, quod et diverfi-
mode ab eo defcendet. Sic et in rege defunfto erat jus regni, quod publicum eft et non
poteft ad filiam defcendere ; refidebat etiam in eo jus hereditatis privata;, quam poft eum
hereditabit filia ejus : in cujus privata^ hereditatis defcenfu ipfa medium eft domefticum et
naturale. Sed licet medium naturale ipfa femper fit inter avum et nepotem, dum ad deft .'nfum
regni ipfa eft aliena, mediimi tantum ipla eft lecundum quid, led non fimpliciter aut abfolute.
Et ficut in pofito jam cafu in uno fuppofito quieicere p'oftunt pofleftiones diverlarum natura-
rum, quo earum aliqus ad poftidentis agnatos, videlicet cognatos ex parte patris fui, et alia:
ad cognatos ejus ex parte matris defcendent ; ftc in rege jam defunLT;o non ejufdem erant
natura" regnum et reliqua ].')oirefiio ejus. Nam regnum, quoil dominium publicum eft, ad
feminas defcendere nequit, ut fuperius eft probatum. (^uare illud ad proximos de fanguine
ejus mafculos defcendere oportebit, qualis ego lum frater regis. Sed polTeftionem ejus reli-
quam, videlicet privatam, ad filiam fuam defcendere lex non prohibet, nee quin ipfa eam
pofTideat ego jam renitor. Solum regnum eft quod vendico, quod ad me per retliftimas
continuatafque caufas a tratre meo defcendit fine medio alieno, cum filium ipfe non habuerit
qui inter ipfum et me mediare poftit et continuare cathenam qua.' ligat rei^mmi ad C'aufam
Primam, videlicet Deum. Ouare refta et continuatacathena jus meum a Deo dependet ; et
neptis mea filia regis, licet confimili cathena polfideat pofielfi(jnes privatas ejus, qua; etiam ei
a Prima Caufa predicfta per continuatas caufas defcenderunt, medium efle non poteft quo
regnum ejus defcendere poftit ad ejufdem regis nepotem. Sic quoque cathena; qua dependet
regnum non concathenatur nee confuitur privata pofteftio tratns mei ; nee cathena; qua
dependet poffeftio ilia regnum ejus qiiomodolibct eft annexum.Cap. XXXVIII.

Exemplis hie affirDuit i^ihc fuperius probavit ratio)!d.

RETEREA in Regno Anglia; lex quaxiam talis eft, quod fi quis de feloni:. aut
'^2 prodicione conviftus, vel, ut verbis utar legis illius, attinthis fuerit, mox languis
ejus ita per legem illam corrumpi judicatur, ut quamvis iple prineipis favore
mortem evadat, non poterit tamen ille ex tunc fuccedere parentibus fuis in hereditatibus
156 De Naturd L^egis I^aturcE. [parS SECUNDA.eorum, nee quifquam generationis fiut: fibi fuccedct in hereditate ejus. Quare (\ ex tu.ic in
vita talis attindti aut poll mortem ejus pater fuus obierit de patrimonio, licet maximo, poire'lio-
natus, non poterit per legem terra; illius filius ejus fic attiiiCli fuccidere avo fuo in patrimonio
illo ; fed potius confifcabitur illud, aut capitalibus dominis accedit ut efchaeta, fecundum
quandam difterentiam legis in patria ilia in hujufmodi cafibus bene nota;. <4iio> '"'^'■"^ herediias
talis avi deicendere nequit filio qui taliter eft conviftus, fie nee ilia defcendere poterit nept.ti
ex filio fie convi6to, dum medius gradus eft inter avum et nepotem, videlicet filius ille
attiniftus, licet inhabilitatus iple tuerit per legem terra: illius ad omnimodam hereditatem :
quia tranfilire aut pratervolare gradum aliquem nequit aliquid quod defcendit. (^lare in
regno illo \\ calus queni difputanuis acciderit, dubitari non poterit, quin regnurn quod petitur
defcendere non poterit in nepotem, cum mater ejus, per cujus medium ipfe illud optineret,
non pofTit illud jure aliquo pofildere. Sed an confimilis lex fit in regie nibus aliis fcril)ensOnline LibraryJohn FortescueThe works of Sir John Fortescue, Knight, Chief Justice of England and Lord Chancellor to King Henry the Sixth (Volume 1) → online text (page 22 of 87)