John Fortescue.

The works of Sir John Fortescue, Knight, Chief Justice of England and Lord Chancellor to King Henry the Sixth (Volume 1) online

. (page 54 of 87)
Online LibraryJohn FortescueThe works of Sir John Fortescue, Knight, Chief Justice of England and Lord Chancellor to King Henry the Sixth (Volume 1) → online text (page 54 of 87)
Font size
QR-code for this ebook


curant, et confervacionem honoris et tame fue. In his revera hofpiciis niajorft:)us, eciam et
minoribus, ultra ftudium legum, eft quafi gimnafium omnium morum qui nobiles decent.
Ibi cantare ipfi addiicunt, fimiliter et fe exercent in omni genere harmonie. Ibi eciamDe LiCiudihus Legu?n An glue. 'y^'j

tripudiare, ac jocos fingulos nobilibus convenienteSj qualitcr in d(Mno regia exercere folent
enutriti. In fcrlalibus diebus eoruni pars major legalls difciplinc ihidio, rt in fcllivalibus
facre Scripture et Cronicorum leccioni port Divina obfequia fe confert. Ibi i|uippL' difciplina
virtLitiini eft, et viciorum omnium relcgacio. Ita ut propter virtutis aci]iiiliLi()iiemj vicii
etiam fugam, milites, barones, alii quoque magnates et nobiles regni, in holpiciis illis ponunt
filios fuos, quamvis non glifcunt eos legum imbui diiciplina, nee ejus exercicio vivere, fed
lolum ex patrimoniis fuis. Ibi vix unquam fedicio, jurgium, aut murmur refonat, et tamrii
delinquentes non alia pena quam folum a communione focietatis fue amocione pleftuntur ;
quia penam hanc ip(i plus tormidant, quam criminon alibi carcerem timent, aut vincula ; nam
femel ab una focietatum illarum expulilis nunquam ab aliqua ceterarum focietatum earundeni
recipitur in focium ; quo ibi pax eft continua, et quafi amicitia conjunftorum eP eorum
omnium converfacio. Formam vero, qua leges ille in his difcuntur holpiciis, hie e> primere
non expedit ; cum tibi, Princeps, earn experiri non liceat. Scito tamen, quod deleftabilis
ipfa eft:, et omni modo expediens legis illius dilcipline, omni quoque affeccione digna. Unum
tamen te fcire defidero, quod neque Aurelianis, ubi tam Canones addil'cuntur, quam Civiles
leges, et quo a quampluribus regionibus confluunt fenlares, neque .Vndaginis, aut in Cadomo,
aliave Univerfitate Francie, preterquam iblinn Pariliis, repcriuntur tot il:udentes infanciam
evafi, ficut in hoc ftudio ; licet ibi addifcentes omnes folum ab Anglia fmt oriundi.Cap. L. ■ _ ■

De Jldtii et gradii Jcrvioitis ad Legem, et qiiomodo ipj'e creatiir.

^ED cum tu, Princeps, fcire delideres, cur in legibus .Vnglie non datur Ijaccalau-
reatLis et Doftoratus Gradus, ficut in utroque jure in Liniverfuatibus eft liare
confuetum ; fcire te volo, quod licet gradus hujulmodi in legibus Anglie minime
conferantur, datur tamen in illis, nedum gradus, led et ftatus quidam gradu Dodoratus non
minus Celebris aut folempnis, qui Gradus Servientis ad Legenr appellatur. Et confertur fub
hac, que fubfequitur, forma. Capitalis Jufticiarius de Communi Banco, de confilio et aftenfu
omnium jufticiariorum eligere folet, quociens fihi videtur opportunum, feptem vel ofto de
maturioribus perionis qui in predifto generali ftudio magis in legibus protecerunt, it qui
eifdem jufticiariis optime difpolicionis efle videntur, et nomina eorum ille deliberare folet
Cancellario Anglie in fcriptis, qui illico mandabit per brevia regis cuilibet elciftorum ill. irLnn,
quod fit coram Rege ad diem per iplum aftignatum, ad fulcipiendum Statum et Gradum
Servientis ad Legem lub ingenti pena, in quolibet brevimii prediClorum Imutaia. Ad ijuein
diem quilibet eorum comparens jurabitur fuper fanfta Dei Evangelia tore paratum ad diem
et locum tunc fibi ftatuendos, ad recipiendum ftatum et gradum predicftos, et quod ipfc m
:.i.-.<ir.37^ De Laudibiis Legion Jhivlice.

die illo dabit aurum, fccundum coiifuetudinem regni in hoc cafu ulitatem. Tamen, qualiter
ad diem illam, quililut clcftoriini illurum ie liahcbit, iiec non tbrmapi et moduni, i]ualiter
rtarus et gradus hujufmodi confcrcntur et recipiciitur, liic inlcrerc cniiitto, cum fcripturam
majorem ilia exigant quam coiigruit operi tarn fucciiu'to. Tibi tamen, ore tenus, ea alias
ex-plicavi. Scire tamen te cupio, quod adveniente die fic ftatuto elefti illi, inter alias folemp-
nitates, feilium celebrant, et convivium ad inftar coronationis regis, quod et continuabitur
per dies Itptem ; nee quilquam elee-loruni illorum funiptus, libi contingentes circa fclempni-
tatem creacionis fue, minoribus expenfis perficiet quam mille et fexcentorum Icutorum ; quo,
expenfe, quas ofto fic elecfti tunc refundent, excedunt fummam duodecim millium et o6tin-
gentorum Icutorum ; quarum expeniarum pars quedam, inter cetera, hec erit : Qiiilibet
eorum dabit anulos de Auro, ad valcnciam in toto ipiadraginta librarum ad iiinus monete
Anglicane. Et bene recolit Cancellarius iple, quod cum ille Itatum et gradi m hujufmodi
receperat, ipie folvit pro anulis, quos tunc diiiribult quinquaginta Hbras, que l\mt trecenta
Icuta. Solet namque unufquifque Servientium hujufmodi tempore creacionis fue dare cuilibrt
Priiicipi, Duci, et Archiepilcopo, in folempnitate ilia prefenti, ac Cancellario, et Thefaurario
Anglic, anulum ad valorem oiflo fcutorum. Kt cuilibet Comiti et Epilcopo confimilittr
prcientibus, nee non Cuflodi privati figilli, utrique Capitali Jufticiario, et Capital! Baroi i de
Saccario Regis anulimi ad valorem iex fcutcjrum. F.t omni Domino Baroni Farliamenti, it
omni Abbati et notabili Prelato, ac magno Militi tunc prefenti, Cuftodi etiam rotulorut.i
Cancellarie Regis, et cuilibet Jufticiariorum, anulum ad valentiam quatuor fcutorum. Similiter
et omni Baroni de Saccario Regis, Camerariis, eciam omnibus Officiariis et notabilibus viris
in Curiis Regis miniftrantibus, anulos minoris precii, convenientes tamen ftatibus eoi-un
quibus donantur. Ita quod, non erit clericus, maxime in Curia Coinmunis Banci, icet
inrimus, quin anulum ipfe recipiet convenientem gradui fuo. Et ultra hos ipfi dant anulos
aliis amicis iliis. Similiter et liberatam magnam panni unius fede, quam ipfi tunc diftribuiint
in magna habundancia, nedum familiaribus iuis, led et amicis aliis et notis qui eis attendijnt
et minillrabunt tempore folempnitatis predide. Quare, licet in Univerfitatibus in gradum
Doitoratus eredi expenfas non modicas taciant tempore creacionis iue, ac birreta, alia quoque
donaria quam bona erogent, non tamen aurum ipfi conterunt, aut alia donaria fumptul/e
faciunt his expenfi fimilla. Neque in regno aliquo orbis terrarum datur gradus ipecialis in
legibus regni illius, preterquam folum in regno Anglic. Nee ell; advocatus in uiiivcrfo
mundo, qui racione officii fui tantum lucratur, ut lerviens hujuimodi. Nullus eciam, licet in
legibus regni illius fcientilfimus fuerit, afi'umetur ad officium et dignitatem Juiliciani in Curiis
Placitorum coram ipib Rege, et Conuiiunis Banci, que funt fupreme curie ejuf ein regni
ordinarie, nifi iple primitus llatu et gradu fervientis ad legem fuerit infignitus. Nee quil-
quam, et preterquam ferviens talis, in curia Communis Banci ubi omnia realia placita
placitantur, placitabit. Qiiare ad llatum et gradum talem, nullus hucufL]ue alfumptus ell,
qui non in predido generali legis ftudio lexdecem annos ad minus antea complcvit. Et inDe Laudihus LiCgiun Angluv. i^jq

fignum quod omiies jiifticiarii illi taliter extnnt graduati, quilibct eijrum fcnipLT utitur, diini
in curia J'icgis iedct, biircto alho dc fericOj quod prinuini et pr(.-clpuuni eft dc iiifiuinibus
habitiiSj quo fervicntcs ad legem, in eorum creacionc, dccorantur. Nee birrctuin illud jufti-
ciarius, fieut nee ferviens ad legem unquam deponet, quo caput luum in toto diicooperiet,
eciam m prelentia regis, licet cum celfitudiiie ilia ipfe loquatur. (^lare, Princeps preclariilime,
tu amodo hefitare non poteris quin leges iilcj que tarn fingulariter llipra Clviles leges, leges
etiam omnium aliorum regnorum honorantur, et tarn folempni flatu eruditorum et miniftran-
tium in eis venerantur, pretiole fint, nobiles, et fublimes, ac magne preftantie, maximeque
fcieiitie et virtutis.Cap. LI.

De modo creacionis Jiifticiani, et dc liabitii et converjatione ejus.

'-siED lit iufticiariorum ficut et fervientiimi ad lerem flatus tibi innotefcat, eorimi
^Jv\^Vr "^ f'"""'!'''!''''? officiumque ut potero jam delcribam. Solent namque in Communi
l^iHj-^^ Banco quinque julliciarii elTe, vel fex ad majus. Et in Banco Kegis, quatuor vel
quinque. Ac tjuociens eorum aliquis, per mortem vel aliter ceiTaverit, rex de advifamento
conciJii fui eligere folet unum de fervientibus ad legem, et eum per litteras fuas patentes
conflituere m julliciarium loco judicis iic ceflimtis. Et tunc Cancellarius Anglic adibit curiam,
ubi julViciarius fie deeil:, deferens Tecum litteras illas, ac ledens in medio julficiari irLun,
introduci tacit fervientem fic elei.Hum ; cui in plena curia ipfe notificabit voluntatem regis de
officio judiciario iic vacante, et legi faciet in publico literas prediiffas ; quo facfto, Cullos
rotulorum Cancellarie Regis leget coram eodem eleclo jusjurandum quod iple faifturus ei1-,
quod et cum fupra Sanfta Dei Evangelia ipfe juraverit, Cancellarius fibi tradet litteras regis
prediftas et Capltalis Juiticiarius curie illius allignabit fibi locum in eadem, ubi deinceps ille
fedebit, et mox eum federe faciet in eodem. Sciendum tamen tibi eil:, Princeps, quod jufti-
ciarius ifle inter cetera tunc jurabit, quod jufliciam miniil:ral)it indifferenter omnibus liomi-
nibus coram eo placitantibus, inimicis et amicis, nee fic facere difteret, etiamfi rex per literas
fuas, aut ore tenus, contrarium jufierit. Jurabit etiam, quod ex tunc non recipiet iple ab
aliquo, preterquam a rege fedum, aut pencionem aliquam, leu liberatam, neque donum ca liet
ab habente placitum coram eo, preterquam efculenta et poculenta, que non niagni eiunt
precii. Sciendum etiam tibi efl, quod julliciarius fic creatus, convivium, folempnitaten ve,
aut lumptus aliquos non faciet tempore fufcepcionis officii et dignitatis lue ; cum non (intilla
gradus aliqui in facultate legis, fed officium folum ilia fint et magiflratus, ad regis nutum
duratura. Habitum tamen indumenti fui in quibufiiam ipfe extunc mutabit, led non in
omnibus infigniis ejus. Nam ferviens ad legem ipfe exiil:ens, roba lunga, ad inlfar laccrdotls.


lour380 De Lanciibhs Leginn Aiiglicu.

cum capicio penulato circa humeros ejus extendcnte, ct (kTuper coUobio cum duobus labelulis,
qualitcr uti iolciit doc-lores Icgum in uiiiverfuatilius tjiiibufdain, cu n lupra deicripto birrcto
veftiebatiu". Sed jiifticiarius faftus, loco collobii, clainidc induetur, hrmata fiiper hunierum
ejus dexterum, ceteris oniamentis fervientis adhuc permatieiitibus, excepto c]uotl ftragulatp
vefte, aut coloris deperliti, ut poteft ferviens, juiticiarius noii utctur, et capicium ejus noi
alia furrura quam menevera pcnulatur, capicium tamen fervientis pellibus agniiiis Temper albis
duplicatur. Qiialem habitum te plus oriiare optarem, cum potellas tibi tuerit, ad decoren
ftatus legis, et hoiiorem regni tui. Scire te etiam cupio, quod juiliciarii Anglie noii fedent
in curiis regis, nifi per tres horas in die, fcilicet, ab hora oftavani ante meridiem ufque horam
undecimam completam ; quia poil meridiem ciu'ie ille non tenentur. Sed placitantcs tunc Te
divertunt ad pervKum, et alibi, confulentcs cum iervientibus ad legem, tr aliis confdiari s
fuis. Ouare jufticiarii, poftquam fe refecerint, totum diei refiduum pertran.^unt ftudendo m
legibus, lacram legendo Scripturam, et aliter ad eorimi libitum contemplando, ut vita iplorum
plus contemplativa videatur quam adtiva. Sicque quietam illi vitam agunt ab omni Icllici-
tudine et mundi turbinibus fernotam. Nee luiquam compertum eft, eorum alicjuem donis
aut muneribus fuilTe corruptum. Unde et lioc genus gratie vidimus fublecutum, q loi vix
eorum aliquis fine exitu dccedat, quod juftis magne et quafi appropriate benedicciciiis Dei
eft. Michi quoque non minimi muneris Divini cencetur efte penfandum, quod ex jud'cum
fobole, plures de proceribus et magnatibus regni hucufque prodierunt quam de aliquo alio
ftatu hominum regni qui fe prudencia et induftria propria opulentos, inclytos, nobilefque
fecerunt. (^lanquam mercatorum ftatus, quorum aliqui funt qui omnibus jufticiariis i-igni
preftant divitiis, judicimi numerum in millibus hominum excedat. Nam f,)rtune, q.ie lihil
eft, iftud afcribi non poterit, fed Divine folunr benediiilioni fore, arbitror, tribuendum. Cum
Ipfe per Prophetam dicit, quod " generatio reiflorum benedicetur." Vx alibi de juftis loquens
Propheta, ait, quod " filii eorum in benediccione erunt." Ddige igitur, I'ili Regis, jull.iciam
que fie ditat, colit, et perpetuat fetus colencium earn. Et zelator efto legis, que jul^ciam
parit, ut a te dicatur quod a juftis fcribitur, " Xix feinen eorum in eternum manebit."Cap. LII.

Princeps uurepat dilaciones que Junt in Curiis Re^is. '

RINCEPS. Unu.'Ti jam folum fupereft, Cancellarie, declarandum, quo parumper
adhuc fluduat, inquietatur quoque mens mea ; in quo fi earn folda\cris, non
amplius te queftionibus fatigabo. Dilaciones ingentes, ut alTeritur, paciuntur
leges Anglie in procellibus fuis, plus quam leges aliarum nacionum ; qi;od pctentibus nedum
juris fui prorogacio eft, fed et fumptuum quidem importabile onus, et maxime in aftionibus
illis, in quibus dampna petentibus non redduntur.

#^>


Cai'. liii.

Dilncio)ies que Jiint in Citriis Regis fiint neccffarie et rationabiles.

Yn^ ANCELLARIUS. In accionibus perfonalibus extra urbes et villas mcrcatorias,
r^ ubi proceditur fecunduni coniuetudines et libertates earundem, procefllis funt
f^S'^^r^l^ ordinarii, et quantaflibet dilaciones paciuntur, non tamen exceOivas. In urbibus
vero et villis illis, potininiuni cum urgens caufa depofcat, celeris ut in aliis mundi partibus
fit proceflibus; nee tamen ut alibi ipfi nimium aliquando feftinantur, quo fubfequitur partis
iefio. Rurfus in realibus accionibus, in onuiibus fere nunuli partibus, morofi funt proceflus,
fed in Anglia quodammodo celeriores. Sunt quippe in regno b'rancie, in curia ibidem
fupprema que curia Parliamenti vocitatur, procen'us quidam qui in ea plus quam triginta
annis pependerunt. Et novi ego appellacionis caufam unam, que in curia ilia inter Ricardum
Heiron mercatorem Anglicum et mercatores alios pro tranfgrefciune tafta infra jurifdiccionem
Curie illius agitata fuit, jam per decern annos fufpenfam fuifle, et adhuc verifimile non eft
earn intra annos decern alios pofle decidi. Oftendit et niichi dudum, dum Parifiis morabar,
holpes meus procellum fuuni in fcriptis, quern in curia Parliamenti ibidem ipfe tunc o6to
annos pro quatuor iolidatis redditus, qui de pecunia noltra ofto denarios non excedunt,
profecutus eft, nee fperavit fe i'l odo annis aliis judiciinn inde obtenturum. iVlios quoque
nonnidlos novi calus ibidem, hiis iliniles. Sicque leges Anglie non tantas, ut mihi vifum eft,
dilaciones iorciuntur ut faciunt leges regionis illius. Sed revera, pernecefTiu-ium eft dilaciones
fieri in proceftibus omnium accionum, dummodo niniium ipfe non fuerint exceftive. Nam
lub illis partes, et maxime pars rea, quamfcpe fibi provident de detenfionibus utilibus,
hmiliter et coniiliis, quibus alias ipfi carcrent. Nee unquam m judiciis tantun? imminet
periculum quantum parit proceftlis feftinatus. Vidi nempe quondam apud civitatem
Sarum, coram judice quodam, ad gaolam ibidem deliberandam cum clenco fuo allignato,
mulierem de morte mariti fui infra annum de interfeccione ejus attine^am, fimiliter et com-
buftam. In quo cafu licuit judici illi, ufque poft annum ilium, arrettamentum five difracio-
cinacionem mulieris illius refpeftualfe. Et poft annum ilium vidi unum de fervientibus
interfedi illius, coran^ eodem jufticiario, de morte ejufdem magiftri fui convidum ; qui tunc
publice fatebatur ipfummet folum magiftrum fuum occidiffe, et magiftram fuam u>.orem
ejus tunc combuftam innocentem omnino fuilfe de morte ejus ; quare iple tragus et fui] enlus
fuit. Sed tamen omnino, etiam in ipfo mortis articulo, mulierem combuftam, imn.unem
a crimine illo fuifte ipfe lugebat. O quale putandum eft, ex hoc fadio, confcientie difc/imen
et remorfum evenifte jufticiario illi tam precipiti, qui potuit proceflum illun: jufte retard afte ?
Sepius, proh dolor ! ipfe nfichi faftiis eft quod nunquam in vita hia animum ejus de hoc tado
ipfe purgaret. Crebro enim in deliberacionibus judicia matureicunt ; ied in accelerato pro-'A■j;.<382 De Landibus Legi(?n A/iglicc.

ceffu, nunquam. Ouare, leges Anglie efTonium admittunt qualia non faciunt leges alie mundi
univerh. Noniie quani utiles funt Vocaciones ad Warrantum ? iVuxilia de hils, ad quos
fpeftat revercio tenementorum qui in placitum deducunt, et qui habeiu evidencias eorundem.
Auxilia eciam de coparticipibus, qui reddent pro rata (\ tcnementum coparticipi allottatum
eviucatur. Et tarnen hec dilaciones funt, iicut tu Fiiiiccps alias notli ex dortrina niea. Et
dilaciones hiis funiles leges alie non admittunt, neque letres Anglie frivolas et intruduoias
permittunt inducias. Et fi que in regno illo dilationes in placitis minus accommode tuerint
ufitate, in onuii parliamento amputari ille pofiuntj eciani et unuies leges alie in regno illo
ufitate cum in aliquo claudicaverint, in oiimi parliamento poterunt reformari. Qiio reite
concludi potelt, quod omnes leges regni illius optime funt, in acftu vel potencia ; quo faciliter
in aftum duci poterunt et in efTenciam realem. Ad quod faciendum, quociens equitas id
popofcerit, fingidi reges ibidem iacramento ailringuntur fulempniter prellito t :mpore recep-
cioius diadematis lui.

Cap. LIV.

Leges Anglie optime funt qiias Jcire regihns expedit ; hijuen in coiifiij'o eai
Jcire regibiis Jujfuiet .

JMk^'^ 1^ I NCEPS. Leges illas, nedum bonas, fed optimas elTe, Cancellarie, ex proLxi -
cione tua in hoc dialogo certillime deprehendi. Et (i que ex eis meliorari
depofcant, id certiflime fieri pofl'e, parliamentorum ibidem turmule nos erudiun'.
<^uo, realiter, potenciallterve, regnum iIKkI iemper prertantiilimis legibus gubernatur, ne:
tuas in liac concionacione doctrinas futinas iAnglie regibus mutiies fore coiijr-iLi, dum no 1
deleftet regere legibus, que non dcleiftant. l^'allidit namque artificem inepcio inftrumenti, et
militum Tgnavum reddit debilitas lancie et mucronis. Sed ficut ad pugnam animatur miles,
cum nedum fibi prona fint arma, fed et magis cum in aftibus bellicis ipfe fit expertus,
dicente Vegetio de re militari, quod " fciencia rei bellice dimicandi audaciam nutrit."" (^tia
nemo facere metuit quod fe bene didicilfe conlidit. Sic et rex onuiis ad julliciam animatur,
dum leges quibus ipfa fiet, nedum juitiiTmias elle agnolcit, led et earum ille expertus fit
tbrmam et naturam, quas tantum in univerfili, inclufive, et in contufo, principi fcire faffici^t,
remanente fuis JLidicibus earum difcreta determinataque pericia et iciencia altiori. Sic
equidem et Scripturarum divinarum periciam, ut tiicit Vuicencuis Beluacenlis in libro
de Morali Inftitucione I'rincipum, onuiis princeps habere deberet ; cum dicat Scriptura
fuperius memorata, quod " vani funt omnes, in quibus non ell Iciencia Dei;";et Pro-
verbiorum XVI. fcribatur, "■ Divinacio, id eft divina fententia vel fermo divlnus, ht in labiis
regis, et tunc in judicio non errabit os ejus." Non tamen prohnide, determinateve intelligere
tenetur princeps Scripturas facras, ut decet facre Theologie profelTorem ; iufficit namque ei
earum in confufo deguftare fentencias, qualiter et periciam legis lue. Sic et kcerunt Carolush. \ \De Laudibtis LiCginn /hi'^luv. 383

Magnus, Ludovicus filiiis ejus, et Robcrtus quondam rex Francie, qui hanc fcripfit fequenciam
" SanftiSpiritus adfit nol^s gratia ;" et quani pluresalii, ut in XV. Capite libri p'-cdifti, Vincen-
tius predidtus luculenter docet. Unde et docftores legum dicunt, quod " Imperator gerit omnia
jura lua in Icrinio pedoris iui ;" non, quia omnia jura ipfe nofcit realiter et in aclu, fed dum
principia eoruni ipfe percipit, formam fimiliter et naturam, omnia jura fua ipfe intelligere
cenfetur, que eciam transformare ille potelt, mutare, et caffare. Qi^io, in eo potencialiter
hint omnia jura fua, ut in Adam erat Eva antequam plafmaretur. Sed quia, Cancellarie, afl
legum Anglie dilciplinatum michi jam confpicio fufficienter efle fuafum, quod et in liujus
operis exordio facere promififti, non te amplius hujus prctextu folicitare conabor ; fed obnixe
depofco ut in legis hujus principiis, ut quondam incepilli, me erudias, docens quodam nmdo
ejus agnoicere tormani et naturam ; quia lex ilT:a michi Temper pecuharis erit inter ceteras
legis orbis, inter quas ipfam lucere confpicio, ut Lucifer inter ftellas. Et dum int aicioni
tue, que ad collacionem hanc concitatus es, jam fatisfaftum effe non ambigo, tempus pollalat
et racio ut noftris colloquiis termmum contcramus, reddentes ex eis lautles \i\ et gracias, qui
ea incepit, profecutus eft, et finivit, Alpha et Omega quem dlcinrus, quern et laudet omnis
Spiritus. AMEN.■3 D.DE LAUDIBUS LEGUM ANGLF/E,

A TREATISE IN COMMENDATION OF THE
LAWS OF ENGLAND.

BY CHANCELLOR SIR JOHN FORTESCUE.

TKANSl.ATIiD FROM THK LAlh\ 1!V

F R A xN C I S G R E G O R , E S O .

OK TREWaRTHENNICK.DE LAUDIBUS LEGUM ANGLLT..INTRODUCTION.
^ URING that impious aiul unnatLiral Civil War between the I louios of
York and Lancailer, nhich not long fince raged in England, and by
means whereof their Sovereign King Henry VI. with his confort Queen
(1/ l^'iE^^^)] r^^^i'S^'^et, who was daughter of the King of Jerufalem and Sicily, and
^^S^ their only fon Edward I'rincc of Wales, were obliged to quit the king-
dom ; and at laft, the king, being taken prifoner by his fubjeLTiS, fuffered a very long and
terrible imprifonment ; but the queen, with her fon, being thus banilhed, made her abode
in the duchy of Bar, which at that time belonged to her father, the King of Jerufalem;
the prince, as he grew up to man's eftate, applied himfelf wholly to martial exercifes ;
and being often mounted on fiery and wild horfcs, which he did not tear to urge on with the
fpur, made it his diverfion, fometimes with his lance, lometimes with his fword, or other
weapons, to attack and aflault the young gentlemen his attendants, according to the rules of
military difcipline : which a certain brave old knight, his tather's Chancellor, at that time in
baniflunent v,ith him, perceiving, thus accofts the Prince.Chap. I.The Chancellor exhorts the Prince to the ftudy of the Laws.

AM right glad, mofl: ferene Prince, at that worthy genius of yours, whilil I
bferve with how great an inclination you employ yourfelf in fuch manly and^0^^^'^ martial exercifes; which become you, not fo much as you are a Ibldier, as, that
one time or other, you will be our king. b'or it is the duty of a king to fight the battles of
his people, and to judge them in righteoufneis (i Samuel viii. lo). Wherefore, as you divert
and employ yourfelf fo much in feats of arms, fo I could wifh to fee you zealoufly afFedled
'''? ■ -ft386 0)1 the Linvs of RnglaiicL

towards the lludy of the hivvs ; becaufe, as wars are dtxided by the fword, fo the determina-
tion of jiiftice is efteded by the huvs : which the lMiiperoi- Jiiftinian wifely confiderint;;, in the
very beginning ot tlie Introdiiftion to his Inftitutes, fays, "It is not only incumbent upon the
Imperial majefly to be graced with arms, but alfo to be fenced abuut with the laws ; that he
may know how to govern aright, both in times ijf peace and ok war.'' As an inducement to
fet yourfelf in good earneil: al^out the fcudy of the laws, the greatell lawgiver of his time,
Mofes, formerly chief of the congregation of the people of llrael, invites you more effertually
than Juftinian, when, by divine inlpiration, he commands the kings of Ifrael to read the laws
all the days of their life, faying tlius : " It niali be when he fitteth upon the throne of his
kingdom, that he fliall write him a copy of this law in a bool:, out of that which is before
the prierts, the Levites ; ;md it llvall be with him, and he fliall read therein all the days of
his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words jf this law, and
thefe flatutes, to do them" (Deut. xvii. 18, 19). Helynandus, upon the place, fi)s, "A
prince therefore ought not, neither is he permitted, under the pretence of his duty ;s a
foldicr, to be ignorant of the laws." A little aftei- he is commanded to take a copy of the
law from the prielts and Levites, that is, frcMii catholic and learned men. Thus he-
Deuteronomy is the book of laws whereby the kings of Ifrael were obliged to govern the
people committed to their charge : Mofes conunands their kings to read this book, th. t tliey
may learn to fear the Lord their God, and keep his ftatutes wliich are written in the I tw.
Behold, to fear God is the eiFed: of the law, which a man cannot attain to, unlefs he firfl:
know the will of God as it is written in the law. For the principal, the chief pcint of
obedience, is to know the will of that Mafter whom we are to ferve and obey : and yetOnline LibraryJohn FortescueThe works of Sir John Fortescue, Knight, Chief Justice of England and Lord Chancellor to King Henry the Sixth (Volume 1) → online text (page 54 of 87)