John Locke.

The works of John Locke (Volume 9) online

. (page 13 of 51)
Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 13 of 51)
Font size
QR-code for this ebook


efle, &c. quam illis, qiinsexcufl'a demonftratione cognofci,
optimc dicis ; videl. tres angulos trianguli t?i(t aquales
duobus redtis. Idem etiam locum habere cenfeo in aliis
intelligendi adionibus, quando res eft obfcura aut dubia, &:
nulla! llint rationes earn evidentcr probantcs, auc pro utraquc
fententia rationes fi.int sequalis pondeiis ^ turn enim homo
necefl'ario aut fufpenfus eft, aut dubitat, aut leviter tantum
allcntitur, ita tamen ut falli polTe fe credat. Adeo ut intel-
ligendi adtio accommodata fit rarionibus ac argumentis,
quorum pondere in hanc aut illam partem inclinatur.
Qualia pluri:i\i fijnt in vira humana. Kt adlio ilia intelli-
gendi non mutatur, quandiu non accedunt novas rationes,
aut rationuin, quihus rei Veritas innititur, clarior &eviden-
rior perceptio. Non nego tamen in ejufinodi cognitione
inevidenri fieri poiTe, quin he Ixpius contingere, ut nulla ac-
cedentc nova luce, aut magis diftincla perccptione, homo
aut eliciat plenum afirnfiim, aut opinionem fuam mutet :
verum ilia ir.utatio judicii aut alTcnfi-is, non procedit ab ac-
tion? aliqua intelligendi, fed volendi : quia nimirum homo,
licet nova ratione minime illuftratus, judicium fuum in
alteram partem inclinare vulr. Scimus afildlus noftros
value inclinare judicium noftrum : iiaque iiululgendo alTec-and Jeveral of his F7'iends, 14 1

tul cuipiam, qui me in alteram partem impellit, eo etiam
judicium & alfenfum meum inclinare pofibm. Atque ita
judicium hoc meum erit adlio mixta, partim inrclligendi,
partim vokndi : quatenus intelligendi eft adlio, leu rem
percipit, eft neceftaria : verum quicquid in judicio liberum
eft, procedit ab a6lione volendi : quatenus fcilicet ego ra-
tionibuc. allatis acquiefcere volo, utjudicium feram. Qua-
lem actionem mixtam ego etiam credo fidem noftram effe,
proutcxpiicui in i heol. mea Chrift. lib. v. cap. ix. § 21,
22, 21,, ibique plenius oftendo, quomodo a6lio intelligendi
& vokndi in tide chriftiana concuirunt : l^:;lummodo ex in-
veterata ic»quendi confueiudinC; ufus lum vocibus intC'k:6lus
& vojunratis, quibus adtiones intelligendi & volendi de-
figno, juxta ea t;u;E ;am declaraveram lib. ii. cap. xxiii.
§ I, 2. Hsec Tie diftinde confiderarxda exulimo : verum
nol^m ego multum contendere, utrum ilia libertcis etiam fic
dicenda inefle a6liorii intelligendi, dua^modo conftet homi-
nem in a6lione ilia liberum elTe : & hominem libere ab una
cogitatione fe convertere in alteram. Diftindione tamen
hac adiiibita puto rem uilu^idius explicari, Et fic eti:im
fimiiitudo tua ab oculis deuimpta plenius applicatur : quod
enim homo non aperiat oculo?; aut oculorv.m aciem non
advertat, hoc facit, quia ita vult: oculi aiitem quando
aperiuntur & in objedlum diriguntur, illud quale le oculis
reprasfentat, necciTario confniciunt! fi in debita d'^rniia
oculis objiciatur, etiam necaTario diftinde videtur : fi nirnis
remotum fit, diftindte videri non poteft ; neque homo li-
bertatem habet procurandi ut objedlum in tali diftantia ipfi
diftincle appareat : led ft diftind'e contemplari velit, liber-
tatem habet propius accedendi. In his puto nos ccnfentire,
atque ita in ftimma rei nullum efte diflenftjm, licet forfttan
in modo explicandi aiiqua difcrepantia ftt. Vale, vir am-
pliftime, & falve ab uxore, filia, & me

Amftelod. 27 Oclob. Tui amantiftimo,

1702.

P. a LiMBORCH,142 Familiar Letters between Mr. Locke,

Joajmi Locke Pbi/.'ppus a Limber ch^ s. p. d.

Vir amplifTime,

POSTQUAMafflifla tiia valctudo, praeftrrtlm inextrema
ftrnc(fturc,nosadmodumde tefolicitos habuir, tandem gratior
paulo niiiuius nos recrcavic calore a^rtatis, qui ramen nunc
apud nos calorem vcrnum non excedit, te nonniliil refpirare,
& meliufLule te habere. Utinam firnnairi tlbi va'ctudincm
concedat berignum numen, ut quos vit^e tua! adjiccie dig-
Dabitur dies ib, qnibus te confecrafti, ftudiis impendas, &
donee hujus vitPL' ufura frueris, doclifllmi:. ruis lucubrationi-
bus, orbi chrifliano infervire pofTis 1 Quje tu concordix
chriilianai jeciiii femina, licet nunc ab ingratis conculccn-
tur, gratae pofteritatl fru6lus fuos ferent. Quod licet mens
mihi certo praslagia*", nihilominus, quando feiviiia plurimo-
rum, & pro audtoritate humiana decertantia ingenia confi-
dero, 2egre fperare licet, eos depofitis ptsejudiciis & affedi-
bus, animo puro ac fincero momenta rationum, quibus
Veritas nititor ponderaturos, ac uni veritati candide ceflii-
ros. Etiam reformatos, qui kk opponendo papatui nulla
ie humaoa aucloritate conftringi vellc, aur pofie, proteftati
iunt,nimlum humanie audoritari tribuere,rcriptaque Huma-
na majore quam par eft in veneratione habere, atftus fingulis
tiienniis in patria noftra repetitus, & cujus iblennem repetiti-
onem novellas nollrates paucas ante hebdomadas nobis retule-
runt, argumcntum eft omni exceptione majus : cujus qur-
niam nunc recens mcmoria eft, quia il'iius narrationem tibj
non ingratam fore confido, licet res ipla maxime difpliceat,
cam dillinctius t<. cum prnzcipuis circumftantiis delcribam.
Jam anno cio i c xxv. Ordines Generales decrevcrunt,
lit fingulis trienniis ada authentica fynodi Dordracenx, qu.T3
Haga: afiervanrur, a deputatis ordinum & ecclefiarum in-
fp.ciantur : poftquam deinde anno cio I3C xxxvii. prodiic
novabibiiorum vcrfio, julfu ejufdem fynodi adomata, iliius
criam cxem})lar, a iranilatoribus, be reviforibus, hunc in
fincm Lugdunum evocatis, ultimo corredum, quod Lug-
duni Hatavorum affervaLur, inf[)ici folet. Redeunte itaque
quoiibcttriennio deputati fynodorum llollandins Auftralis
be Borealis coetr.m convocant, ex omnium prov'uciaium
ccckfiis, necnon tx cctlefia Walonica. Hi patres con-
fer ipii.md Jeveral of his Fnends. r4j

fcripti, ubi convenere, prsefidi Ordinum Gcnerallum ad-
ventum fratrum indicant : precibus a paflore loci, fi ccetus
mem brum fit, habitis,^: literis credentialibus Icctis, praefes
& fcribaeliguntur. Prascedentis coetus afla prai-leguntur:
exinde deputati coetus ad Ordines Generales mittuntur, ut
fcriptorum fynodalium vifionem petant, & utaliquos e col«
legio fuo ad earn deputent, locum & tempus flatuanr, quia
& per epiflolam confules Lugdunenfes prsemoneant, & col-
kgii regentem, unius clavis cuftodem, ut adfit, quando
Lugdunum convenient ad infpiciendum autogcapha ver-
fionis. His pera^lis, certa a deputatis Ordinum conftituta
hora, comparent in Ordinum Generalium camera \ primo
funduntur preces^ quibus Deo gratis aguntur, quod ecclefi-
am reformatam a variis erroribus purgaverit, quod fynodum
ipfis concefTerit, cujus adla authentica in pr^ecedente ccetu
adhuc incorrupta confpexerunt j & quoniam nunc conve-
nerunt ut ea denuo infpiciant, oratur Deus ut gratiam banc
ipfis concedat, ut integra seque ac incorrupta ab ipfis con-
fpiciantur, perinde uti ante triennium confpedta fuere.
Poftquam fcripta infpefta fijnt, gratias Deo pro tanto bene-
ficio aguntur, idque depofitum denuo tutelar divin^E com-
mittitur, utin proximo ccetu asque fincerum atque incorrup-
tum reperiaturprout nunc deponitur. Poftridie Lugdunum
proficifcupitur, & a magiftratu in curiam adfciti authentica
verfionis inlpiciunt. Hasc infpciflio fimilibus precibus Ln-
choatur ac finitur. Exin lauto excipluntur convivio, in
quo a prasfide ccetus & fcriba deputatis Ordinum & magif-
- tratus Lugdunenfis gratis^ aguntur. Hagam reverfi in
adis fcribunt, fcripta illis integra adhuc, & a vermibus,
tinea & muribus inviolata efie reperta : atque ita coetui
finis imponitur. Hsc eft ilia triennalis folennitas, vifioni
fcriptorum fynodalium deftinata, quam paulo diftindtius,
variifque circumftantiis veftitam tibi fcribcrc volui, ut,
quanta veneratione fynodse illius famofse reliquise hie afler-
ventur, cognofcas. Ha^c ego excerpli ex narratione cujuf-
dam miniftri, qui ipfe coetus illius membrum fuit, fcripta
infpexit, & in quorundam amicorum gratiam hanc hiftorio-
lam fcripto confignavit. Cui etiam confonant alioruin
qui folennitati illi interfuerunt relationes. Non credo
Romje tanta cum veneratione tantifque fumptibus ada
concilii Tridentini infpici, Ridenda h'^z forent, fi quo-
9 rundami144- Fdinlliar Letters let ween Mr, Lcckty

rundum prlvatorum inconfiderato zelo agerentur ; nunc,
quia auvfloriutc publica fiiinr, tiolenda Hint. Quid Gallica
fynodus nupcrrime contra D. Clerici verfionem Gallicam
Novi Tcftamenti tjufque notas decrevcrir, quam fri voire
ill. us fiijt Ciiminationes, quam picnc brevi Icripto edito cas
D. Ckricus rcfutavcrit, ipic tibi aut jam fcripfit, aut brevi,
lit credo, fcripturus elh Hare fmiliaque quaiulo confi-
dcro> bonx confcientijc ftudio acquicfcendum, & negle^tis
hominum iniquorum molitionibus, veritati ac paci indcfcflb
(ludio unice litandum, laborui"nqut; noflrorum bencdic-
tionem a Tolo Deo, qui c tencbi is lucem eruerc potcft,
expcdanduni elle ccrtus fum. I Hi us te tutclse commendo ;
ilium oro, ut omnia tibi largiatur faTifca ac falutaria, nec-
non honoratifTirr.x in qua vivis fami.ue. Salurant te, Do-
mnum ac Dominam Malham, una cumdignirfima Hiia ac
filio, uxor ac filia. Saluicm ctiam a me dices D** Code.

Amftelod. Jun. 21, Tui amantiflTiniUs,

17C4.

P a LiMEORCH.PJjilJppo ii Liwhorcb Jcaunes hcclie^ s. r. d.

Vir ampHfTime,

PUDET me fane tam diuturni Hlentii, nee ab infirma 3c
pl.ine fVada valerudine fatis exculatum credo, etiamfi ad-
n:ixta etiam aliqua tui revercntia me a Icribcndo aliquan-
tulum detinuic, fatis ex ij^fo morbodefidioium. Quorluin
enim attinct te eruditioribus ft-rmonibus aptum cv com-
mertiis litcrarum dodto liberoque animiO d ignis, acgro-
tantis querclis, laboriofifquc verbis anhelum icri[):orcm
redolcniibus fatigiirc ? juva: tamen exj^eriri amiciiiani
luam, vetercm nmicum, ctiamli lenio & morbo n.uti-
lum, ad repulclijum ulque profcqui. Nihil fane jucun-
dius, nee tfi:, quod magis aniir.um debilem & languefcen-
tcm rcfuLillat, quam conflans & vcgeta amicorum bene-
volentiaj magnum pcrfugium lunr.ana! fragilitatis, in
quo reperitur magna pars voluptatis, cum reliqua
plane inlipida funt ^ fruRra loliciiantur. GratilTm^a: igitur
luihi tucrunt ej.ifl.ola: tua: bcnevolcntix ^ amicitix pleraL\

neeand /everal of his Friends. 14 j

nee quantum ex illis folatii perceperim ex taciturnitate mea,
fed ex voluptate quam profiteer judicare debes. Ea enim
infirmi corporis morbus eft, hoc fentientis grati & animi
teftimonium.

Etiamfi fervilium ingeniorum, hiimana venerantium,
exempla cumulate fatis mihi obtulit longa dies, nee melior
omnino mihi fpes eft de futuro ; donee placuerit Deo opti-
mo maximo ex mifericordia fua, fecundo filii fui adventu,
reftaurare ecclefiam j maxime tamen mihi placuit hiftoria
ifta, quam in noviffimis tuis perfcripfifti. Aflus illc trien-
nalis, cum omni fuo apparatu partim ridiculo, partim fuper-
ftitiofb, habet in fe quod & ftomachum &rplenem moveat:
ccrte cum omnibus fuis circumftantiis ita graphice depi6lus
confervari debet, etiam ubi commode fieri poteft typis man-
dari, & in publicum prodire, ut quod privatim obtinet,
oculis hominum obverfetur, & pudefiant qui lie facris iilu-
dunt, Deique nomen facrofandum, placieis inventifque
fuis, audader praefigunt. Vitam tibi in utilitatem reli-
gionis longam validamquej & in uftim famili^e & amicorum
tuorum animitus precor, uti & omnia profpera tibi tuifque.
Optimam tuam fasminam filiamque, reliquofque amicos
noftros, meo nomine, rogo officiofilTime falutes. Hsec tota
familia te tuofque ralutat. Vale^^ v.ir ampliffime, & me ama

Oates, 4 Auguft, Tui amantifTimum,

170^.

J;. Locke.Vol. IX. L a COL-COLLECTIONOFSEVERAL PIECESOFMr. JOHN L O C K E.rVDLISUED STMr. DESMAIZEAUX,UNDER THF DIRICTIO.V OFANTHONY COLLINS, Esq^TO

HUGH WROTTESLEY, Esquire.SIR,

HAVING met with feveral of Mr. Locke's works,
which were never printed, I thought myfelf obHged
to impart them to the public, together with fome pieces
of chat illuftrious writer, which had indeed been publifhed
before, but without his name to them, and were grown
very fcarce. The value you have for every thing that was
written by Mr. Locke, and your efteem for fome of his
friends concerned in this colle6tion, emboldens me to offer
it to you ; and I flatter myfelf that you will favour it with
your acceptance.

The firit piece in this collection, contains ^^ The Fun«
damental Conftitutions of Carohna.'' You know, fir,
that Charles II. made a grant of that country by letters'
patents, bearing date March 24th, 1663, to the duke of
Albemarle, the earl of Clarendon, the earl of Cra-
ven, the lord Berkeley of Scratton, the lord Ashley,
fir George Carteret, fir William Berkeley, and fir
John Colleton 5 v^ho thereupon became proprietors of
that colony. My lord Ashley, afterwards fo well known
by the title of earl of Shaftesbury, was diftinguiflied by
an exquifite judgment, an uncommon penetration, and a
deep infight into ci^il affairs. The other proprietors dc-
fired him to draw up the laws neceflary for the eftablifli-
ment of their new colony; to which he the more readily
confented, becaufc he relied on the aff'jilance of Mr. Locke,
who had the good fortune to gain his friendfhip and confi-
dence.

My lord Ashley well knew, that our philofopher had a
peculiar right to a work of this nature. He called to his
mind fo m.any ancient philofophers, who had been legiQa-
tors, and who, on this very account, had ftatues erefted to
them. And indeed, fir, if we confider on the one bind,

L 3 that155 DEDICATION.

chat a philofopher makes Man his particular (ludy, knows
the reach of bis mind, and the fprings of his pafTions, in
fine, his good and bad quahties ; and that on the other
hand, not being biall'ed by any motives of felf-intereft,
he hath notiring in view but the general good of man-
kind ; it will be granted, tliat no-bcxiy h better qualified
than luch an one, not only to civilize a barbarous people,
but to prevent the inconveniencics and diforders which even
the mod polite nations are apt to fall into. In this refpcdt
it is, that the philofopher haih the advantage over the
courtier, or what we call the politician. For this latter,
being accuflomed to fiudy the genius and inclinations of
men for his own ends only, and to make his own advantage
of them ; it is impoirible he Ihould entirely overcome the
force of cuflom, and the tyranny of prejudice, when the
concerns of the public, and the welfare of fociety, are under
deliberation. But the philofopher confiders things in
genera], and as they really are in themfelves. He exa-
mines the mofl difHcult and important points of govern-
ment, with tl;e fame accuiacy, and the lame difpofition of
mind, as his other philofophical fpeculations. And there-
fore, as all his viev/s are more extenfive and impartial,
they mi'ifl needs be more beneficial and fecure.

But though fome may be of opinion, that in matters of
flare, the politician ought to have the preference of the
philofopher, this will not in the leaft diminifli the value of
the Fundamental ConiVitutions of Carolina i fincc not only
a philofopher, but a politician of the firft rank, was con-
cerned therein. No iiian is n»^»re capable of judging of
the excellence of fuch conlVitutions, than yourfclf, lir, \\ho
not only have acquired a coiTiplete knowledge of our laws,
but fludied them as a piiilofopher, by looking for the
motives and foundations of Lhcm, in the very natiwe of
mankind.

I''or the red, you have here thofe conditutions, printed
from Mr. L.ocki.'s copy, wherein are feveral amendments
made with his own hand. Fie had prefented it^^ as a work
of his, to one of his friends, who was plcafcd :o communi-
cate it to me.

The fecond piece in this coUeiTtion i«, '' A Letter frona
-' a Peifon of Cj^iality, to his Friend in the Couniry." Ic

givesDEDICATION. 151

gives an account of the debates and refolutions of the
houfe of lords, in April and May, 1675, concerning a bill,
intitled, " An adl to prevent the dangers, which tnay arife
" from perfons difafFedled to the governnnent." 6y that
bill, which was brought in by the court-party, all fuch as
enjoyed any beneficial office or employment, civil or mili-
tary, to which was afterwards added, privy counfellors,
juftices of the peace, and members of parliament, were,
under a penalty, to take the oath, and make the declaration
and abhorrence following: ^^ I A. B. do declare, that it is
" not lawful, upon any pretence whatfoever, to take up arms
'* againft the kingj and that I do abhor that traitorous
" polition, of taking arms by his authority, againft his
" perfon; or againft thofe that are commiftioned by him,
" in purfuance of fuch commiflion ; and I do fwear, that
" I will not, at any time, endeavour the alteration of the go-
" vernment, eidier in church or ftate. So help me, God."

Such of the lords as had no dependance upon the court,
and were diftinguiQied by the name of country-lords,
looked upon this bill as a ftep the court was making to in-
troduce arbitrary power; and they oppofed it fo vigoroufly,
that the debate lafted five feveral days, before it was com-
mitted to a committee of the whole houfe ; and afterwards
it took up fixteen or feventeen whole days ; the houfe fit-
ting many times till eight or nine of the clock at night,
and fometimes till midnight. However, after feveral alte-
rations, which they were forced to make, it palTed the
com>mittee; but a conteft then ariiing between the two
houfes, concerning their privileges, they were fo infiamed
againft each other, that the king thought it advifeable to
prorogue the parliament, fo that the bill was never reported
from the committee to the houfe.

The debates, occafioned by that bill, failed not to make
a great noife throughout the whole kingdom : and becaufe
there were but few perfons duly apprized thereof, and every
body fpoke of it as they ftood afit'(fkd; my lord Shaftes-
bury, v/ho was at the head of the country-party, thought it
neceft^iry to publifti an exa6l relation of every thing that had
pafied upon that occafion ; in order, not only to optrn the
people's eyes upon the fcrcret views of the court, but to do
juftice to the country- lords, and thereby to fecure to them
the continuance of the affedion and attachment of fuch as

L 4 \^ere152 DEDICATION.

were of the fame opinion with thcmfelvcs, which was the
moll Gonfidcrable part of the nation. But though this lord
had all the faculties of an orator ; yet, not having time to
exercife himfclf in the art of writing, he defired Mr. Lockk
to draw up this relation ; which he did under his lordfliip's
infpedlion, and only committed to writing what my lord
Shaftesdurv did in a manner dictate to him. Accord-
ingly you will find in it a great n^any flrokes, which could
proceed from no-body but my lord Shaftesbury him-
fclf; and, among others, the characters and eulogiums of
Inch lords as had fignalized tlicirifclves in the caufe of
public liberty.

This letter was privately printed foon afterwards; and
the court was lb incenfcd at it, that, at the next meeting of
the parliament, towards the end of the year 1675, the
court- party, who iliil kept the afcendant in the houfe of
lords, ordered it to be burnt by the common hangman.
*^ The particular relation of this debate, fays the ingenious
'' Mr. Marvil, which laded many days, with gieat
" eagcrnefs on both fides, ^nd the reafons but on one, was,
** in the next leliion, burnt by order of the lords, but the
'' fparks of it will eternally fly in their adverfarics faces*."

This piece was grown very fcarce. It is true it was
infcrted, in tiie year 1689, ''^ ^^^^ ^'^^ volume of the State
TraLls; but in fuch a manner, tnat it had been far better
not to have reprinred it at all. And, indeed, among
numbers of lefier faults, there are feveral whole periods left
out; and many places appear to be defignedly filfified. It
is likely all thi^ was occafioncd by the coir.piler's making
ule of the tirlt printed copy that fell into hio hands; widi-
out giving himfelf the trouble :o look out for more exa6l
ones. That I miglit not be guilty of the Hime lault, I
have fo.ughr i.fcer all the editions I could poflibly hear of;
a:)H have luckily me: two printed in the year 4675, botli
pretty exact, though one is more lb than the other. I have
collated them with e.irh other, and with that contained in
the State Tracfls. In Ihort, that this piece might appear to
rKe bell advantage, I have taken tlie fame care as if I had

* An account of the growth of pojv-ry, and arl)ilrary government in
Y.n^Iiind, more p-irtitularly from the -'long i)ror<);;an<ui of November,
»/'i-5, rmiing the 15th of February, i6;6, till the lall meeting of parlia-
woiu;41m: 46th of July. 1G77. By An urew Marvel, Kfq; p.m. 89.

b.cnDEDICATION. 155

been to publilli fome Greek or Latin author from ancient
manufcripts. And truly, when a man undertakes to re-
publifii a work that is out of print, and which deferves to
be made more eafy to be come at, be it either ancient or
modern, it is the fame thing ; the public is equally abufed,
if, inftead of reftoring it according to the beft editions, and
in the mod corred manner that is poITible, the editor give*
it from the firft copy he chances to light upon, without
troubling himfelf whether that copy be defc6live or not.

The third piece in this colledion confifts of " Remarks
** upon fome of Mr. Norris's Books, wherein he afferts
*' Father Malebranche's Opinion, of our feeing all
*' things in God." It is in a manner the fequel of a
much larger difcourfe, printed in the year 1706, among
the " Pofthumous Works of Mr, Locke." Our author
had refolved to give that fubje6t a thorough examination ;
and this fmall piece is but a (ketch, containing fome cur-
Ibry refledions, which he had thrown together, in reading
over fome of Mr. Norris*s books. Accordingly, I find
thefe words in his manufcript, written before thofe Remarks:
" Some other thoughts, which I fct down, as they came
" in my way, in a hafty perufal of fome of Mr. Norris's
" writings, to be better digefted, when I fhall have leifurc
" to make an ep.vi of this argument." And at the end
of them, he hach added thefe words: '^ the finifhing of
*' thefe hafly thoughts mufl: be deferred to another feaion."
But though this fmall piece is far from being perfeded, it
however contains miany important reflections j and there-
fore, I was of opinion it deferved to be publilbed ; and I
hope, fir, you will not difapprove my inferting it in this
colledlion.

It is followed here by the " Elements of Natural Phi-
lofophy*." Mr. Locke had compofed,or rather didlated,.
thefe Elements for the ufe of a young gentleman, v^hofe
education he had very much at heart, it is an abftra6l or
fummary of whatever is moft material in natural philofo-
phy; which Mr. Locke did afterwards explain more at
large to that young gentleman. The fame is pradifed in
the univerfities, where, you know, it is cullomary for the
profcflbrs to dictate fuch abridgments, to ferve for the fub-

* See note, page 1 59.

jeflrt54 DEDICATION.

jtS: and rule of their leflures. And therefore this fmall
trad is far from being what Mr. Locke would have made
rt, had he written upon that matter profelledly, and de-
figncd to make it a complete work.

However, as the generality of n.en expert every thing
fhor.ld be perfect, that proceeds from fu.h a wiiter as Mr.
1-ocKE, and do not enter into the occafions or defigns
which he propofed to himfelf'in writing; I own that fome
perfons, very good judges, whom I have taken tlie liberty
to conlult about the imprefTion of fouiC pieces in this col-
lecftion, were of opinion that this liLtle treatife had better
been left our, for fear every reader fliould not make the
proper allowances, and left the memory of Mr. Locke
ihould fu^Fer by it. I yielded to their opinion; and was
refolved to liy that piece afide. But b.Miig informed th.at
there were feveral other copies of it abroad, which it was
impoffible to fupprefs, or hinder from falling, one time or
other, into the hands of the printers, maimed and dibfi-
giiredj as is too often the cafe on fuch occafions ; 1 was
obliged to take other meafures; and I the more eafily de-
termined to publifh it, becaufe I could give it more com-
plete, more correct, and in better order, tr.an can pofi'ibly
be [pretended to, by the copies above-mentioned.

After all, I may take \ yon me to fiv, that, in its kind,
this piece is no way to be defpifed. We v.anted fuch a
work in Engliihj and it would not have been an eafy niat-Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 13 of 51)