John Locke.

The works of John Locke (Volume 9) online

. (page 6 of 51)
Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 6 of 51)
Font size
QR-code for this ebook


mencum addruere : nuiic n:ultos, quorum mentibus alte
ientenna ilia incedic, leclo libri initio, antequam ad prin-
,cipalc tius argumentum accedant, ofrL-ndi, acque ira pra:-
judiciuuj contra autorem concipere, ut lequeniia nun ta
animi fcrenitate quse rtquiritur, legant, ficque alieniores
reddi : cum poriui iplbium benevolentia captanda fuifiet,
x\t judicio inregro expcndant lententiam, vcrani quidem,
fed communi theologorgm. appetitui minus confentaneam ;
qui omnes fcrme fidei chriftianae aliquid de fuo admix-
tum cupiunti quafi ea luo cociui peculiaris fit, & alii ab
ilia excluuantur. Qui error ut iploium animis eruatur,
^lliciendi potius funt, quam aliertionc alicujus dogmatis
fibi minus probati alienandi. Candida tibi fcribo quid
viri hi defideraverint. Hac occarione, ut fieri foler, ler-
mo ad alia deflcxit, & quidem quibus argum.entis foli-
ditTime unitas Dei probe air. Idem ille vir primarius
affirmabar, fe argumenta quasdam irrefragabilia requirere,
quibus probetur ens aeternum, leu per fe exillens, feu
undiquaque perfe6lum,. effe tantum unum. Defiderabat
qu2edam in argumentis Hugonis Grotii, lib»o primo de
Veritate Reiigionis Chriftianae. Addebat, audiviffe le
tradatum tuum de Intelledu Humane in linguam Gal-
licam verti; multum fe tribuere judicio tuo, ac fummo-
pere verfionem illam defiderare. Quaefivic ex me, num
in illo traftatu etiam unitatem entis a fe exiftentis ad-
ftruxilTes ? Ego me ignorare refpondi, qui tradatum, ut-
pote lingua mihi ignota confcriptum, nunquam legerim.
Voiuit itaque tibi ferio per vr.t ccmmendari, ut fi in trac-
tatu quo qnasftionem hanc intadiam reliqueris, illius ad-
ftrudione tra6latum augeie velis, unitatemque entis in-
dependentis folide adftruere. Manifeilum yidctur ens
independens, quod omnem in fe compleditur perfedio-
nem, unicum tantum elTe : ille tamen hoc ita probari
cupiebat, ut argumentum nulla parte laboraret. Ante
triduum aureni mihi vellicari juQlt, & a me qua^ri, an
jam ad te fcripfi(fem, & aliquod a te refponlum accepif-
fem. Non credidcram ipfum id tarn enixe voluilfcj fed
quia video rem hanc ipfi cordi eflfe, fcriptionem meam
ulccTius differendam minime ftatui. Rogo, fi id negoria

tuad Familiar Letters between Mr, Locke,

tua permittant, ut mihi rerponfum fcribas, quod ipfi pr^-
legere polTim, ita tamen temperata tua Icriptionc, uc mi-
nime fubolere ipfi pofljt, me tibi ipfum aliquatcnus indi-
caire ; pofics ita refpondere, quafi ego tibi IcripferiiT!, vi-
res quofdam erudites de hac materia diflerentes, ex ipfis
nliquem, qui te magiii aeftimat, de ea tuum voluifle au-
dire judicium, & ut quaeftionem hanc in tuo de Intel-
ledtu Humane tra(5latu expenderes defiderade. Vides
quam aperte tecum agam, & quid ab amicitia tua expec-
tare aufim. Hagam Comitis nupcr excurri i falutavi ho-
noratiflunuin Comitem Pembrokienremj &; per integram
horam varies cum ipfo, etiam de rebus theologicis, ler-
mones habui. Viium in tarn excelfa dignitate conftitu-
tum tanL\]m in rebus facris Ihidium peibifle iummopere
miror. Ita fermonibus ejus afficiebar, ut vix per femihe-
ram ipfi adfuific mihi viliis fim, cum tamen ab eo di-
greflus integram horam efle elaplam deprehenderim. E-
go viro illi excellentifTime longa^vam vitam precor, ut
regni Anglicani negotia ipfius aulpiciis feliciter admini-
flrentur: tibi vero valetudinem profperam, ut cogitata
tua orbi erudite communicate polTis. Vale, amplilFime
vir, & falveat plurimum Domina Mafliam. Salutant te
uxor mea & filia.

Amflclod. 8 06l» Jui amantilTimus,

1697.

P. a LiMBORCH.Lettre de Mr, Locke a Mr, Limhorch,

Monfieur, *

SI mon nom eft venu a la connoirTancc de ces habilcs
gens avec qui veus entretenez quelqucfois, & s'ils daignent
parler dc mcs ccrits dans les convcrfations que vous avez
avec eux, c'eft une faveur dont je vous fuis entierement
redevable. La bonne opinion que vous avez d'une per-
fonne que vcus voulez bien l.onorer dc voLrc amitie les a

prc^and fever al of his Friends. 6j

preveniie en ma faveur. Je fouhaiterois que mon ElTai
concernant TEntendement fut ecrit dans une langue que
ces excellcns hommes piiffent entendre, car par le juge-
ment exadt & fincere qu'ils porteroicnt de mon ouvrage,
je pourrois compter ..furement fur ce qu'il y a de vrai
ou de faux, & fur qu'il peut y avoir de tolerable. II y
a fept ans que ce livre a etc public. La premiere & la
feconde edition ont eu le bonheur d'etre gencralement
bien revues : mais la dernier n'a pas eu le meme advan-
tage. Apres un filence de cinq ou fix annees on com-
mence d'y decouvrir je ne fc^ai quelles fautes dont on ne
s'etoic point apper^u auparavant; & ce qu'il y a de fin-
gulier, on pretend trouver matiere a des controverfes de
religion dans cet ouvrage, ou je n'ai eu deflein de traiter
que des queftions de pure fpeculation philofophique. J'a-
vois refolu de faire quelques additions, dont j'ai deja com-
pofe quelqucs-unes qui font alTez amples, & qui auroient
pu paroitre en leur place dans la quatricme edition que le
libraire fe difpofe a faire. Et j'aurois volontiers fatisfaic
a votre defir, ou au defir d'aucun de vos amis en y infe-
rant les preuves de I'unite de Dieu qui fe prefentent a
mon efprit. Car je fuis enclin a croire que I'unite de
Dieu peut etre auffi evidemment demontree que fon ex-
iftence ; & qu'elle peut etre etablie fur des preuves qui ne
laifleront aucun fujet d*en doutcr. Mais j'aime la paix,
& il y a des gens dansle monde qui aiment fi fort les cri-
ailleries & les vaines conteftations, que je doute fi je dois
leur fournir de nouveaux fujets de difpute.

Les remarques que vous me dites que dTiabiles gens
on fait fur le " Reafonablenefs of Chriftianity, &c." font
fans doute fort juftes, & il eft vrai que plufieurs ledeurs
ont cte choquez de certaines penfees qu'on voit au com-
mencement de ce livre, lefquelles ne s'accordent pas tout-
a-fait avec des do6lrines communement rec^ues. Mais
fur cela je fuis oblige de renvoyer ces melTieurs aux deux
defenfes que I'auteur a fait de fon ouvrage. Car nyant
jjublic ce petit livre, comme il le dit lui-mcme, princi-
palement afin de convaincre ceux qui doutcnt de la reli-
gion chretienne, il femble qu'il a cte conduit a traiter ces
matieres malgre lui; car pour rendre fon livre uril'*
1 aux64 Familiar Letters betzveen Mr. Lock:,

aux dcillcs, il ne pouvoit point fc taire entiercment lur
ces articles, auxqucls ils s'alicurtent dcs qu'ils veulent en-
trer dans Texamcn de la religion chrctienne. Je fuis,

Londres, 29 061. Monfieur,
1097.

Votre t;cs-humble

& tres-obciirant ferviteur,

J. Locke.

Vir amplidime,

Ne mireris quod lingua Gallica refponfum a nne fit
acceptiffimis tuis Latinis 8. hujus menfis mihi fcrip-
tis, liceac mihi me tibi excufare & negotiorum multttu-
dine, quae otium negat, & linguas Latinas dilTuetu Jme,
quas expedite fcribere prohibet. Hanc meam epiltolam
aliis vel praelegendam vel monftrandam ex tuis colligo :
virorum prnscellentium cenfuras (lyli negligentia mt obji-
cere minime decorum judicavi. Q^icquid enim tua
vel humanicas vel amicitia in me excuiare folet, aliis
vtl n;.ureani vel certe non condonandam moleftiam
creare poteft. Scripfi igitur quod dicendum habui lin-
gua vernacula feftinatim, Galloque in lliam linguam ver-
tendam tradidi. Ex quo exorta eft inter epilcopum
Wigornienfem (qui me qu^efita caufa aggrefllis eft) &
me dif^uratio: gens theologorum togata in libium meum
mire excitatur, laudataque hadenus dilTertatio ilia tota
jam fcatet erroribus (vel laltem continet latcntia errorum
vel Icepfeos fundamenra) pia do6loium virorum cura nunc
demum detegendis. Ad unitatem Dei quod attinet, Gro-
tii, fateor, in loco a te citato argumenta non abunde la-
tisf^iciunr. Putaihe tamen quempiam, qui Deum agnuf-
cit, poiTe dubitarc numen iiiud efic unicum? I'go fane
runquam dubitavi ; etiamfi, fateor, mihi ex hac occafi-
lione cogitandi videtur altius aliquanto elevandam effe
ir.cntem, &; a communi philofophandi ratioiie fegre-
gandam, fi quis id philofophice, vel, fi ita dicam, phy-
fice prob^re velit; fed hoc tibi foli dictum fir. Uxorc.n
tuam dikclilTupam liberolque offxiofiilinie Uluto.and jez'eral of his F) lends, 6 5

Joannl Locke PbiUpfus a Limhcrch^ s. p. d.

Vir amplifllme,

GRATISSIMAS tuas 29 Odobris fcrlptas redlc ac-
cepi, viroque magnifico, cujus potiJimurn rogatu ad re
fcripfi, prr^legi. Res ipfa, de qua qussritur, a nemine
lano in dubium vocari polTe videtur ; ipfa enlm dcitatis
notio unirarem involvit, nee permittit, ut ilia pluribus
communis credi poflir. Quarc, me judic.-, nemiO, qui
attente Tecum confiderat, quid voce Dei intelligamus,
pluritatem Deorum afierere pored. Quia tamen earn ab
ethnicis afleri videmus, 6c contra eos fcriprurx autori-
tate pugnari non potefr, rationibus e natura petitis con-
vincendi funt. Quare ejufmodi requirir argumenta vir
magniPicus, quibus folide demondretiir ens independens
& perfeclum unicum tantum eflTe pofTe. Ex foiide ad-
llru6ta effenticE divinje unitate porro facili negotio omnia
atcribura divina, nollrumque tam erga Deum, quam
proximum officium deduci pofTe certifiim.us eft. Car-
tefuim dicit unitatem illam non probade, fed prsfuppo-
fuifTe. Ipie fibi demonftrationem icripiit:, led earn aitbac
ilibtiliorem t^f^, Et quia^multum tuo tribuit judicio, tua
argumenta avidifTime videre defiderat. Praslegi illi epif-
tolam tuam : gaudebiu, quod in ea affirmes te id prxftaii
pcfTe : tanto enixius jam argumcma tua defiderat. Dole-
bat tibi litem temere moram : quoniam aurem, ne for-
tafie novis litibus & fufpicionibu-; prseter tuam intentio-
nem vel minimam pracbeas anfam^, publico fcripto argu-
menta tiia proferre gravaris, rogat ut ea prlvatim ad me
fcribas, fub promiiTo filentii: ili : hxc cvulgare minime
intendir, fed ad propriam fuam iiiinuflionemj & in vc-
ritate confirmationem requirit. Duobus pia^rer ilium vi-
ris, intima mihi amicitia conjunftis, qui priori noitrai
converfationi interfucrum, D. de Hartoge Fifci Hollan-
dici advocato, & D. advocate Van den Ende, & pra^rer
i'llos, nulli omnino mortalium. ea communicabuntur, ni(i
fortafTe & D. Clerico ea pra^legi permittas, quod tui ar-
birrii eft, ipfo enim ignaro hrec omnia ad te fcribo. Rem
ladujus es ^ viro magnifico maximopeic gratam ; &

Vol. IX. E quod66 Familhir Letters betvjcen Mr. Lcckey

quod hidis folummodo amicis, tc quidcm paucis adeo,
cuncreditur, tu;iirqiie nullum a me cuiqu;:m apographum
dabirur, id difpakjcere non pored. Quinimo, un tanto
honeftius apographum denegare queam, fuafcrim ut id
in epillola tua ci^.ixe a me llipuleris. Nolim ego te gcnti
rog.iia;, tanquam fcepleos iundamenta jacientcm, magis
iulpedum fieri: plerofque illorum alier.o judicio, tan-
quam nervis alienis mobile lignum, pinecipites in lau-
dem ac vituperium immerentium rapi certus Turn. Cum
tuas legerem, lepida mihi incidic Thomae Mori in fua
Utopia fiibelia. Rcfert is, cum Raphael Ilythlodnrus,
coram Cardinale Archiepifcopo Cantuarienfi dodilTime
de republica dillcruifiet, Irgis quendam peritum commota
capice, 6c labiis diflorcis quicquid dixerac improbiifTe >
ac ilatim omnes, qui aderant, pedi'cus in jurifperiti illius
ivifie ieneentiam. Cum vero Cardinalis Hythlodjei fen-
tentiam probabar, mox qucc ipfo narrante contempferant
omnesj eadcpxi neaiinem non cerratim laudibus effe pro-
fecutum. Simile quid tra£tatui tuo evenit, qui antea
intcgro fcxennio com muni applaufo acceprus fuit, nunc
infurgente contra te magni nominis epifcopo totus errori-
biis fcatet, &: latentia continec fcepfeos fundamenta. Ita
folet theologoium vulgus non ex fuo fed alieno fapere
cerebio. Verum talium judicio epiilcla tua nequam ex-
ponetur. Quod vero lingun:? L.atinas difiuctudinem prce-
texis, quas expedite fcribere prohibet, plane mc in ru-
borem dedit. Quale itaque tuum de me judicium t{\c
ccnfebo, cujus Ityius cum tuo comparatus plane fordet ?
}\pifi:oiai tuai omnes, etiam veloci calami fe>iptre, fun^:
Jion tantum pur^e ^ terfa?, fed & vividre ac elegantes :
ciu.-E fi tibi difpliccant, quid de meis judices non dilficilc
iiiihi c(l colligcre. Nihiloininus amicitia lu.i frctu?, con-
fidenter quicquid in calamum venit tibi fcribo, bcnig-
niratis tuir, qu."e dcfc6lus meos boni confulcre novit, pla-
ne fccurus: in podeium vero, fi ea cxcufatione uti pcr-
E;as, timidiorem nie in fcribendo flicies. Excufationen:
itaque l^anc minime admitti poHe facile vides. Si vero
negotia tua tardius nobis concedanc refponfum, nolim
nimia fcftinatione graviura neglig.:s, ki\ tcir.pus ad fcii-
bendum cligas niinus occupatum. Quicquid &: quan-
^locunque fcripfciij, gratifiim>um ciic: interim fi citomd fever al of his Friends. C^-j

d^s, his te dedifie gratus agnofcam. Dedit mihl hebdo-
made proxime elapfa D. Cleiicus tuum, de Educatione
liberorum, rra(5latnm, in llnguam Biflgicam verfum ; pro
quo dono magnifico lummas libi ago gratias. Uxor &
filia eum atcente Icgunt : ego, ubi illse iaiiat^ fiierint,
integrum quod & ipfis commendo, a capite ad calcem
perlegann. Salutari te quam oflicioiifrime juITit vir mag-
nificus. Vale, vir ampliliime.

Tui amantiflimus,

P. a LiMBORCH*Joanni Locke Pbilifpus a Limb or ch^ s. p. d.

Vir ampiifTime,

HAC occafione mitto tibi quredam ex Paulo Servita
excerpta, quae Hiftori^E Inquifitionis infcri pofTunt. Ego
autores, quos nunc evolvo, majore cum applicatioiie
ad materiam inquifitionis lego, quam antehac, & n quid,
quod ad majorem illius illuflrationem facere poiTir, oc-
currat, illud excerpere foleo, & hiftoriam mcam locu-
pletiorem reddere. Tu, fi velis, aliis a me antehac ad
te milTis & hsec adjungere poreris. Qu:^ mini ante tii-
ennium ex itinerario Du Mont fuppeditaili, ea quanto
magis confidero, tanto magis hiftorias me^z inferenda ju-
dico. Licet enim leges pontificii^ fecretum confeffionis
revelari vetent, multa tamen in favorem fidei fiunt le-
gibus prohibita ; quas fancivifTci videntur eum tantum in
finem, ut fimpliciores iis irrctiti facilius caperentur. Ita-
que non tantum inquifitionis leges, fed pia:icipue gefta
aela illius, qii^e cum legibus lacpiiTime advcrla frontti
pugnant, confideranda cenl'eo. Unum hoc expendi me-
retur, quod Du Mont ait, confcfiarios Melitenfcs obli-
gates efle inquifitoribus revelare quicquid ipfis in lecreta
confefllone negotium fidei fpeililans contitentur homines,
Secretas illas confellioncs inquifitoribus revelari nulius
"dubito J legem de ea revclanda cxtarc credere vix pof-

F 2 fiaii:) :68 Familiar Letters lefxeen Mr. Locke y

fum : fortafle confeflariis hoc viva voce marxiatiirj licet
nulla hujufmodi Ifx extet. Qijibus acccdir, quod fit
homo rcformatus^ &: peregiinu<i, qui inter pcregrinandum
hoc ex quorundum incolarum fcrmonibus haufit j quo-
rum relationes quandoquc valde cflc inccrtas, imo falfas,
ex itincuriis, quibus Belgium defcribitur, ia^pius ipfe de-
pichendi. Quare confiderandum, quomodo ejufmodi- ca-
villationes pontificiorum folidc rctundi pofTint. Quic-
quid vcro hujns fit, digna mihi ha^c narratio videtur,
quns hiftoriac meac inferatur, fi fcriptoris alicujus ponti-
ticiis non fufpedli autoiitate confirmari pofTet. Si quje
talia tibi inter legcndum plura occurrunt, rogo ut <k mi-
hi ea impertiri velis.

Scripli, ante duos aut tres menfes, virum quendam
eximium argumenta tua de unitate divina videndi defi-
derio teneri. Ego apcrte & rotunde tecum agere volui,
& quod mihi in mandatis datum crat celare non potui.
Nolui ego graviora tua negotia interturbare, aut aliquid
tibi moleflisc create. Scio, fi ab animo ac negotiis tuis
imperrare poiTis, argumenta tua viro magnifico fore gra-
tiflima, maximi enim & acumen & judicium tuum fa-
cit. Si vero negotia tua tempus attcntx ejufmodi me-
ditationi, he diilufiori paulum fcriptioni requifitum, tibi
non concedant, aut aliquam inde tibi forte creandam
moleRiam verearis (de quo tamen te fecurum efle jubct))
ego a te monitus viro magnifico, prout potero, te ex-
cufatum reddam : velim tamen eo in cafu excufationis
rationes a te mihi fuppeditari: malim autem, ut, fi fme
incommodo, aut incommodi metu pofTis, te viro mag-
nifico gratiam hanc facere, ut materiam hanc, qucfm
jamdiu animo ;v^olvit, tua opera explanatiorem habca:^
Vale, vir ampliHaiic.

Tui amantiiTimus,

9
Amftelod. II Martii, i6)(93 P. a Limeorgh-end Jeveral of his Friends, 69

yoamn Locke Phillppus a LMorch, s. p. d,

Vir ampllQime,

DOCTISSIMAS tuas literas 21 Febru.irii datas Mar-
ui 21 die re6le accepi. Paucis id eadem die Uteris per
filium meum tibi tradendis figniftcavi. Atrente tuas
cum D. Clerico relegi. Ira jiidicamus argumentis in-
victis te unitatem eilenticc divine adftruxiiTe, nihilque
in argumentatione tua defiderari. Vcrum nondum viro
inagnifico eas oftendendas cenfuimus, nifi fententia tua
proprius explorata. Eft enim aliquid quod mihi Impu-
tandum credo, qui viri magnifici nientem non plene tibi
aperuerim. Quantum ex ipfius fermonibus percepi, ag-
nofcit ille quidem evidens iaris efle, unum tantum hiijus
univerfi efle reclorem : fed argumentum defiderat, quo
probetur ens, cujus exiftentia eft necefTaria, tantum polTe
effc unum ; & quidem ut id argumentum a necellltate
exiftentise defuaiatur, & a priori (ut in fcholis loquuntur)
non a pofteriori concludat, hoc eft, ex natura necelTarise
exiftentiae probetur earn pluribus non pofie efle commu-
nem. Narrabat enim, fe cum aliis de materia hac dif-
ferentem, dixifle, quod fi tale ens exiftat, prseter Deuni
unicum a quo nos dependemus, illud ens minime nos
jpe6tarc, quia ab eo non dependemus ; atque hoc nobis fuffi-
cere, ut Deum unum toto corde amemus & colamus. Sed
turn difquirendum, an tale ens necefTario exlftens pof-
lic elTe, prxter Deum neceflario exiftentem, a quo nos
dependemus. Si quid itaque ut viri magnifici curiofitarl
plene fatisfiat, addendum putes, iliud expedabo: interimi
literas tuas folicite afiervabo, ac nulli oftendam. Vale, vir
ampliffime, & fi quid in toto hoc negotio a me per im-
prudentiam forte peccacum fit, benignus ignofce.

Tui amantlirimus,
I
An\ftelod, Kal. Apr. i6)(98 P. a Limborch.

19F 3 LcUrff•JO FiimUiar Letters hetiveen Air, Lccke,

Lettre de Mr, Locke a Mr. Limhorch.

Monfienr,

LA quellion que voiis m^avez propofee, vient de U
part d'uae pcrfonne d'un genie fi vafte, & d'un fi pro-
fonde capacitc, que je luis confiis de Thonneur qu'il
me fait de dcferer fi fort a mon jugement dans une oc-
cafion, oil il liii feroit plus advantageux & plus fure de
s'en rapporter a lui-meme. Je ne f^ai quelle opinion
vous avez t)u lui donncr de nnoi, fcduit par Tamitie que
vous ire portez ; inais une choie dont je fuis fort affii-
rc, c'efl: que, fi je ne coniultois que ma propre reputation,
j'eviterois d'cxpofer mes foibles penfees devant une per-
fonne d'un fi grand jugement, & que je ne me hazar-
derois pas a regarder cet article comme une queflion a
prouver : bien des gens etant peuL t^re d'avis qu'il vaut
mieux le recevoir en qualice de maxime, parce que, fe-
lon eux, il eft mieux etr.bli fur les fondem.ens ordinaires
que fi Ton tachoit de I'expliquer par des fptculations &
de.^ raifonncmens auxquels tout le monde n'eft pas ac-
coutuire. Mais je fc^ai que la pcrfonne, par qui je crois
que cette quellion vous a etc propofee, a I'efprit autre-
jnenr tourne. Sa candeur & fa probite egalent fa fcience
ik fcs autres graiides qualittz. S'il ne tiouve pas mes
raifons affcz claires ou alfez convainranrcs, il ne fera
pour cela porte a condamner aulTitot m.on intention, ni a
mal juger de m.oi fous preicxte que m.es preuves ne font
p^s aiifi'i bonnes qu*il I'auroit foulnite. L.nfin, mioins il
trouvera de fatisiadion dans mes raifonnemens, plus il
f.ra oblige de me pardonner, parce que, quelque con-
vaincu (]ue je f >is de ma foibleffe, je n'ai j^is laille d'o-
Vvir a fcs ordres. J'ecrls done fimplen'.ent parce que
. v( us le Vv)u\'z Tun b: Tautre ; ^^je vcux bien, Monfieur,
que vous fiffiiz voir s'll vous plait ma Ictrre a cette ex-
cellent homme, & aux autres perfonnes, qui fc trou\Trenc
dans votre confeirnce. Mais c'cll aux conditions fui-
vantes : L.a pretuicre, que ccs Mellieurs me promjettront
de in'apprcndre libremeiu ik finceremcnt kur junfees fui te
qui je uis; la fccoade, que \cus ne donnerez aucune copie

deand fever al of his Friends. Jl

de ce que je voiis ecris a qui que ce foir, mais que vous
me promectrez de jetter cec^.e letrre au feuquandje vous
prkrai de la faire. A quoi je fcrols bien aife que vous
euffiez la bonte d'ojouttr une troifienne condition, c'elT:,
que ces MefTieurs me feront I'honneur de me communi-
quer les raifons fur lefquelles iis etabliflent eux-m.emes
Tunite de Dieu.

La quedion dont vous me parlez, fe rcduit a ceci,
<f Comment Tunite de Dieu peut etre prouvee ?" ou
en d'autres termes, '' Comment on peut prouver qu'ii
^' n'y a qu'un Dieu."

Pour refoudre cette queftion il eft nccclTaire de fcavoir,
avant que dc venir aux preuves de I'unice de Dieu, ce
qu'on entend par le mot de Dieu. L'idee ordinaire, &
n. ce que je crois, la veritable idee qu ont de Dieu,
ceux qui rrconnoilTent Ton exiftence, c'eft, qu'il eft " un
" Etre innni, eternel, incorporel & tout parfait." Or
cette idee une (oh reconniie, il me femble fort aife d'en
deduire Tunite de Dieu, En elfedt un etre qui eft tout
parfliit, ou pour ainfi dire, parfaitement parfait, ne peut
etre qu'unique, parce qu'un etre tout parfait ne f^^auroin
manquer d'aucun des attributs, perfections ou degrez des
perfeetions, qu'il lui importe plus de polleder, que d'ea
etre prive. Car autrement il s'en faudroit d'autant qu'il.
ne fut entiercment parfait. Par exemple, avoir du pouvoir
eft une plus grande perfedion, que de n'en avoir point;
avoir plus dc pouvoir eft une plus grande perfedion, que d'ea
avoir mioins; & avoir tout pouvoir (ce qui eft etre tout puif-
fant) c'eft- une plus grande pcrfedion que de ne Tavoir pas
tout. Celapofe; deux etres tout puiftl-,s font incompati-
bles; parce qu'on eft oblige de fuppofer que Tun doit
vouloir neccflairement ce que Tau-e vlui ; & en ce
cas-la, Tun des deux, dont la volonte eft neceffairement
determince par la volonte de I'autre, n'eft piis libre, 6<:
n'a pas, par confcquent, cette perfe6lion-la : car il eft
mieux d'etre libre, que d'etre foumis a la determination
de la volonte d'un autre. Que s'ils ne font pas tous deux
reduits a la ntcefiite de vouioir toiijours la m.eme chofe^
alors i'un peut vouioir faire ce que i'autre ne voudroit

y 4 P"^yCL Familiar Lellers hetivecn Mr, Locke^

pas qui tut fait, auquc;! cas la volonte de I'un prcvaudra
fur 1a volonte de I'autre, & ainfi celui des deux, dont la
puilTance ne fauroit lecondcr la volonte, n'ell: pas toiit-
puilTant ; car il ncr pen: pas faire autant que rautrc.
Done Tun des deux ii'cit pas tour-puilTant. Done il n'y
a, ni ne itiuroit y avoir deux tout-puiflans, ni par conic-
quent dcax Dieux.

Par la mtme idee dc perfection nous venons a con-
noitre, que Dieu e(t Oinnifcienc. Or dans la luppofuioa
de deux ctres dillinds, qui one un pouvoir & une vo-
lonte difiincle, c'eft une imperfedion de ne pouvoir pas
cacher ces penfces a I'autre. Mais fi Tun des deux cache
ics pcnfees a Taurre, cet autre n'eft pas omnifcient, car non
leulennent il ne connoic pas tout ce qui pcut etre connu,
niais il ne connoic pas meme ce qu'un autre connoic.

On peut dire la meme chofe de la toute-prefence de
Dieu : il vaut mieux qu'il foit par tout dans Tetendue infinie
de Tefpace, que d'etre excius de quelque partie de esc
clpace, car s'il eft exclu de quelque endroit, il ne peut
pas y operer, ni favoir ce qu'on y fait, & par confcqucnc
il n'cft ni tout-puiffant ni omnifcient.

Que li pour ancantir les raifonnemens que je viens de
faire, on dit que les deux Dieux qu'on fuppofe; ou les
deux cent mille (ear par la ineme raifon qu'il peut y en
avoir deux il y en peut avoir deux millions, parce qu'on
n'a plus aucun moyen d'en limiter le nom'ore) fi Ton
oppofe, dis-je, que plufieurs Dieux ont une parfaite toute-
puillance qui foic cxaclement la meme, qu'ils ont aulli ja
meme connoillance, la meme volonte, &: qu'ils exiftenc
cgalemcnc dans le meme lieu, c'eft fculement multiplier
]e mrme e:re, niais dans le fonds & dans la verite de la
chofe on ne fair que rcduire une pluralitc fuppofee a une
veritable unite. Car de fuppofer deux ecres inteliigens,
qui connoilfenr, veulent & font inceifamment la m.eme
ciiofe, & qui n'ont pas uie exiftence feparce, c'eft fuppo-Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 6 of 51)