John Locke.

The works of John Locke (Volume 9) online

. (page 9 of 51)
Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 9 of 51)
Font size
QR-code for this ebook


marinis regionibus, fpccie declinandse perfecutionis, con-
volarant, 6c fedtarum virus in Anglia fparferant, c regno
intra viginti dies excedere imperafle, five illi indigenjE five
exteri, fub poena incarcerationis & bonoiunn amifTionis.
Velim icire, ^\ levi labore fieri pofTit, an qua! de fupplicio
hoc narrant Tcriptores Angli confentanea fint illis, quse hie ex
Mennonitarum fcriptis excerpfi. Talia in rcformationis op-
probrium ccdunt. Mihi enim perinde chriftian^E charitati
adverlari videtur tribunal de fide, five id prope I'iberim, five
Lemanunn, five Thamefin conflituatur : eadem quippe
exercetur crudelitas, hcet alio in loco & ab aliis hominibus.
Et ut noftrate proverbio dicitur, *' Idem eft monachus, fed
•^ alio indutus cucullo." Judicium tuum de Allixii &
Anonymi libro audire geftio. In hoc*argumento quseftionis
cardinem verti a veftratibus credi miror. Ego nihil caufse
principal! contra J udsEos deeflTe credo, etiamfihoc argumento
deftituatur. D. Clerici Epiftolas Criricae nondum prodeunt j
propcdiem vero eas expedtamus. Vale, vir ampliflime,

Amftelod. 6 Nov. Tui amantifllmus,

1699,

P. a LiMBORCH.Philippo a Limhorcb Joannes Locke, s. p. d.

RECTE quidem mones, vir amplifTimCj errore feftinan-
tis calami tranfpofiti funt chara^teres numerales, & 1 2
fcriptum pro 21 : nam 21 Maii Hammontus pafliis eft
vivicomburium. Qnereris infuper, idque non fine caufa,
quod nomen aufloris, ex quo hiftoriam Legatti & Wight-
mani haufi, omiferim. Id autem ncgligentia non fadlura
mea eft. Libellus proftat Anglicc, cui titulus, *' The
" hiftoryofthe firft fourteen years of king James ;" i.e.
Hiftoria quatuordecim primorum annorum Jacobi regis.
Autor nomen fuum tacuit. Huic libello anne(ftitur ad
finem tra6latulus, cui titulus, ** A true relation of thecom-
" mifllons and warrants for the condemnation and burning
« of Bartholomew Legatt and E'.dward Wightman, the
*' one in Wcft-Sii^ithfield, the other in Litchfield, in the
'' year 161 1, figned with king James's own hand."

Deand fever al of his Friends. yj

De Mennonitis quod quai^ris, nondiim aliqiild ex noftris
hiftoricis cruere niihi contigir, quod tibi llitisfliciar, vel
lucem afFcrat : for fan quia idonei hie rure noii ad manus
fint fcriptores, quos confulam. Ne tamen tibi in tarn defi-
derato opere quicquam, quod in me efc, opis tibi defir, id
negotii dedi ingenuo dodoque amico, ut fi qua opera
reperire poffit, inter autores nodros, illius rei monumenta,
id totuin quicquid ell, excerptum ad me tranfmictere
velir. Quamprimum aliqui teftimonia, ad rem tuam
facientia, mihi oblata fucrinr, tibi confeflim tranfmittenda
curabo.

Aliixii librum, quamprimAim prodiit, cot'mi, animo
legendi, fed otiofe hadlenus pras manibus jacuir, necdum,
five per valetudinem, live per alias avocationes, legere
licuit; fpero propediem pinguius & frucluofius otium.
Quid de eo audias interim mihi dicas. Quidam apud nos
valde paradoxam credunt, dodhinam trinitatis Judasis tri-
buere, & (labiiimentum iftius dogmatis e fynagoga pctere.
Alii e contra diftitant, hoc jugulum caufa^ eflci & hoc
fundam.ento fiabiiiri orthodoxiam & everti omnia unitario-
rum argumenta. Quid ipfa res docear, aveo videre, opera
enim in hac caufaa Judaeis & Rabbinis olim non expeflavi.
Sed lux femper gratiffima, undecunque aftulgeat.

Domina Mafham reliquique ex hac familiate plurimuni
falvere jubent. Nofque omnes- tibi tuifque omnibus
felicem aiinum exoptamu3. Vale, vir oprime, &, ut ficib,
me ama

Gates, 6 Jan, Tui amanriiTimum,

1700.

J. Locke.

Vcenium, Guenellonem, Clericumj reliquofque noftros,
quasfo meo nomine officiofifTime fahiteSj quibus omnibus
fciicem hujus f^eculi cxitum cc taturi introiium opto.Vol. IX, II Joanni5 8 Familiar Letters between Mr, Locke j >

^canui Locke Vhili^^'pus a Limhorck^ s. r. r\

VIr amplifTirr.e,

QUOD ha6lenus ad amiclfTirrias tuas fiiuerim, ulla tc!
oblivione faflum credas nolim. Multa rtrponjum diftulere;
praecipuc quidem triftis ille cafus libi fatis notus, &. mccror
inde contra(fLUS. Ego ad fludia, hoc infeiici cafu mukum
languentia, revcrfus fiim ; recuperata jam lanitatc, qua!
valdc affiicta fuit. Relegi cpillolam tuam ; video nihil
cam continere quod promptum refponfum flagiret j atta-
mcn benevolus tiius aiTedus, quo propofuum meum pro-
movcre contendis, citius mertbatur rerponfum : tu autem
tarditatcin facile condonabis mo^rori meo.

De Biiibra hie apud nos ahum efl fjlcntium. Verum
vidi reverendiflimum cpiicopum Barhonienfem & Wellcn-
fem, in prasfatione tertiae partis contra Judieos, eam breviter
& generatim- oppugnafic. Ego velim genuinum flatum
coniroverfiac: ingenue ac terminis minime ambiguis proponi;,
&: argumenta candide ac folide in utramque partem cx-
pendi, quod prohxiorem tractatum & animum non fludia
partium abreptum, fed veritarisfincere (ludiofum, requirit^
i-'rodiit hac liyeme liber Gallice fcriptus, cui atitor titulum
praihxir, ** Ee Platonifir.edcvoilc/* Autorem jam obiiffe
pracfatio docer. Dicitur in Anglia fcriptus, indeque hue
mifTu-i, lit in lucem edatur. Qnamvis eruditus fit traclatus,
multis difpliciturum credo : &: licet ego dijc/cpantes ii^
religiose icntentias, fme ulla crga autorcs indignatione, in-
veftigarc foleo, non polTum tamen diffimulare, aojleatos
ipfius farcalir.os in materia facra mihi quam maxime dif-
plicere : licet enin credere poficr, adverfarios, quos op-
pugnar, illps meruifTe ; mateii:^ tamen quam tniflat
majeftiis coiiibere eum debuilfct, ne hie quicquam gravitati
chnfllunie adverfjm immifccret. 'lum &: prudentioe fuit,
mordacibus ejuimodi farcafmis advcrfiriorum contra fe ac
fuos indii^nationem, alias fatis acrem, non magis exacerbarc.
Audio plura illius excmplaria in Angliam cfle miifa; quarc
« te vifum effe nullus dubito.

Burmanni fi'ios, deljorantibus nequicquam amicji,

contra'me tradatum fcripfific aiunt, tumque jam fub praelo

clle, ac brevi prodituru.n . Weeyenum habucre continuum

I ' inftiga-*and Je-vcrd of hh Fr lends, 99

inftigatorem, qui cum Burmannum purgare non potuir,
illius filios in me concitavit, ut ipfi, Tub Ipcciofo dcfendendi
patris prsercxtu, inanem in le ac inglorium laborem fufcipe-
rent: non enim verba parentis fui, nee Spinofas, c libris
ediris eradere polTunt ; neque inficiari eadem elFe quas in
Spinofa, & parentis fui fynopfi Theologies leguntur verba.
Qiitsftio fadi eft, quss, prolatisex utroqueautore tellimoniis,
in dubium vocari nequic. Ego taiia fcripta maxima animi
ferenitate conremnere pofium. Vale, vir ampliffime.
Salveat Domina Mafham cum tota familia. Omnes mel
te falutant.

Amftelod. 1 1 Maii^ Tui amantifTimus,

I /CO.

P. a LiMBORCH.Joanni Locke Philip^^s a Limhorch^ s. p. d,

Amplifllme vir,

ANTE hebdomadas aliquot, tuo nomine, mihi datus eft
prasftantiffimus tuus de Inteliedu Humano liber, in iinguam
Gailicam verfus. Pro eximio il!o dono grates tibi, quas
poiTum maximas, ago. Nondum eum legere porui -, verum
nunc inftant fcrix mex% quibus ejus lectionem deftrnavi.
Materia enim, qucc in illo traclatur, gravitas ac varietas^
quam ex capitum indice, xlidici, fummam animi attcn-
tionem, & continuatam minimeque interruptam kdtionem
requirit. luque tempus, quo a quoridianis negotiis im-
inunitatem habeo, illi impendam, ut tan to majore meo
cum fru6tu eum evolvam.

Legi in novellis noftiratibus, quod & D. ClericU:S literis
tuis confirmavit, te ob?etatem ingravelcentem & valetudi-
nem minus firmam, honoratiQlmi m^uneris, ante aliquot an^
nos tibi demandati, dimifiTionem obt'.nuifle. Equidem inlli-
tutum tuum minime improbare pofTum, quinimo laude
dignumcenfeo, quod extremes vitJEtuae dies, procul a ftrepi-
tu politico, quieti, ftiudiisac medirationibusfacrii; conlecrare,
quam negotiis honeftis quidem, attamen nihil ultra vitaa
hujus tranc^uillicatem Ipeflanubus, implicatos habere

H 1 ir.alucris.100 Familiar Letters betiveen Mr, Lccke,

malucris. Hanc tibi quietcm ex animo gratiilor, Denmque
precor, ut fcnedutem tuam cximiis, quibus vera paratur
fclicitas, donis magis nir.glfqiic exorner, ac quicqiiid cor-
pufculi viribus dcccdir, vivaciore mentis acie & fpiiitus
robore compenfct.

T.andem prodiit contra nne Burnnannorunn Pictas^is libii
titulus cfl, mole ingens, verbofus, contuineliofis plurimis
declair.ationibus & invedivis rcfcrtus. Ilii per D. Crucium>
fratrcm fuum uterinum, a civitate Lcidcnfi in collfgium
reriim maritimarum dcpu'atum, mihi pietatis fua^ exemplar
rradi volucrunt. Legi illam, led cum naufea ; & nifi in
me fcriptiis fuifiet liber, ledlionem abfolvere non potuillem.
Ill] in eo fummis verbis probare nituntur, parentem fuum
a me Spinofilmi accnfatum ; & cum prolixe exci^fare con-
tendunt. iEgenime fernnr, parenti fuo a me afcribi im-
priidcntiarn, & quod fine judicio Spinofam fecurus fit,
Aiunt parentem fuum base ex Spinofa cum judicio exfcrip-.
fifle, ut mere Cartefiana : Spinofam enim in eo libro fuani
do6lrinam nee apertc inculcaife, nee te6le infinuaire;>
fed fola Cartefii dogmata tradidiffe. Veium ego non
credo Cartefianos h?tc quatuor pro fuis agnkuros.

1. Tota natura naturata non eft, nifi unicum ens.

2. PofTibilitas & conringentia non funt afFccliones
rerum, fed intellechis noilri defccius. j. Si liomi-
r.cs clarc totum ordincm naturae intelligercnt, om.nia 3:;que
necelfaria repeiirent, ac omnia ilia, quae in mathefi traclan-
tur. 4. De extraordinaria Dei potentia, qua miracula
facir, non immerito valde dubitari polfe : qu?e tamen omnia
in illo Spinoff libro difcrtis verbis repcriiinLur. Sarcafmis
plurimis in parallelifrnum inter Spinoff &Burmanni verba
ludunt ; verum nihil in eo repiehendere, aut fdfi arguere
pofTunt. Kgo illi libro nihil reponam, pra^fcrrim cum ob
molem fuam non diftrahatur & a nemine legatur :

,<c Verficulos in me narraturfcriberc Cinria :
*' Non Ibribit, cujus carmina nemo legit."

Idem mihi cum Martiale dicere licet. Addo, quod qui-
cunque mcam contra Weeyenu n defenfionem legcrit, nova
cjefcnfioiie non indigebit : qui earn legcre non vulr, illi nee
dcccm apologiis fatisfcccro. Vale, vir ampliHime.
«.♦■ Amftelod. 20 Julli, Tui amandfllmus,

1700.

P. a I.IMEORCH,and J ever a! of his Friends. loi_

Joauni Locke Philippus a Limhorchy s. p. d.

AmpllfiTime vir,

H AC sedate binas ad tc literas dcdi, quas ad minus tuas
perveniffe fpero. Dolerem fi abeiraiTent. Nunc ad te
mitto vitam Epifcopii, ante pluies annos, uti nofti, a me
lingua Belgica fcriptam, & pr^etixam concionibus aliquot
Epifcopii, quatum exemplar illo tempore ad te mifi.
Quoniam nunc Latino fermone prodit, a noilro Marco
Teute, cum in Anglia eflet verfa, illius ad te duo mitto
exemplaria, quorum alterum filio Dominse Malliam trades,
alterum ut benigno a me recipia.s vulru, rogo. Videbis ibi
fpecimen aliquod perfecutionis in patria noftra, libertatis
alylo infiitura^j unde quomodo erga integras ecclefias, &
ingenuos veritatis confeilbres, pafTim fevitum fuerit, facile
colliges. Utinam & hodie omnes hanc fevitiam deteften-
tur ! verum qua nunc fi uimur, quietem, non moderatiori-
bus ecclefiaftarum confiliis, fed magitlratus prudently &
benignitati debemus ; quje nifi igncum illoium zeluoi
compefcerct, eadem nos hodie, quas olim majores nollros
procella obrueret. Jam magnam libri tui erudicifTimi partem
maxima cum voluptate legi. Omnia mihi mirifice placent.
Verum quoniam non tantam linguse Gallicse quam l.atin3e
cognitionem habeo, aliquando ut vim phrafium Gallicarum
intelligam, atque mentem tuam diiiinfte percipiam, h\s
terve qurcdam mihi relegenda funt ; quod leflioncm mihi
aliquanto tardiorem reddit j verum molelliam hanc dilucida
veritatis explicatione, argumentorumque quibus earn
adftruis pondere, abunde compenfas. Quando ad fincm
pervenero, caput xxi, de la pui fiance, ubi prolixe de
voluntate ac hominis libertate in volendo diBcris, relegam :
qufsdam enim ibi habeas nova, quas attentum. requirunt
letlorem. Ego totum ubi perlegero, candide meum tibi
judicium fcribam, Verum vix credo in quoquam a te
diflenfurum, adeo omnia, quj^ legi, milii probantur. Vale,
vir ampUirime, &: falve a me ac meis : ialutem etiam
gfficiofilTimam dices D. Mafham totique familiar.

Amftclod. 30 Oclob. ^ Tui amantifTimus,

II 3 P. a LiMfiORcHiiC2 Fam'dicr Letters letivccn Mr. Locke ^

Joawii Locke Philippus a Limhorch^ s. p. ^.

Ampliffime vir,

PRt^I.EGIT milii hifce dicbiis Gucnellonus noflcr
epiftolam tuam, quse te cum allhinate ^ravitcr confiidtari
nuntiabac. Equidem valctudinem tuam afflictam ex
animo dolco, eamque tibi firmiorcm prccor. Scd non
fine admiratione ex iiteris tuis intellexi,te binas tantum hoc
anno a mc acccpifTe ; cum circa finem menfis OcStobris
tertias rcripferim, quibus addidi duo vitns ppifcopii, a
Marco Teure lailnitatc donate, exemplaria, unum tibi,
alrerum Francifco Cudworth Mafham, uni cum Iiteris ad
ipfuiTij quae jamdudum tibI rcddita nullus dubitabam,
Fafciculus qnaruor comprehendebat exemplaria, quorum
reliqua duo dcHinata erant rev. Epifcopis Salifburienfi, ac
Batlionienfi & Wcllenfi. Doleo interim etiam epiftolam
abenafie, in qua Icripfi magnam mc libri tui partem legiflc,
omniaqne maximopere mihi probarl. Pollea retulit mihi
amicus, fe Cartefii quofdam fequaces, a quibus aliquot ex
prioribus capitibua lc61:a erant, convenifle 3 illis maxime
difplicuiffe duo, qn3E ego veriffima duco ; nullas videli-
cet dari ideas innatas, he animam non efle nudam
coGjitationem. Wrum quid aliud a Cartefii fequace
expedcs ? Alios aiidivi magnopere librum tuum lau-
d antes, & fentcntins tua^ applaudentes. Ego fum-
rna dcle6latione ilium legi, & etiamnum leiftionem
illius continuo. Verum quoniam non tam exa6):am linguae
Gallica! cognitionem habeo, ut phrafeon quarundam Galii-
carum vim prima Icflione afilquar, prarfertim in materia
iubtili & ardua, cogor nonnunquam, ut diftin6le mentem
tuam percipiam, IccVionem aliquoties repetere. Gratiili-
nuim forct, fi librum tuum latinitate clonatrm confpiccie
quandoqur daretur ; turn facilius qusercripfifti lotelligerem,
^>: fortafle de quibufdain, qua:: de libcrtate hon:inis in
volendo fcripfiPLi, tecum conferrcm. Valdc quco ibi Icribis
mihi probantur : video te terminos aliquot obfcuros aut
i»nibi^-'ios in ilia materi.> ( - lucidanc -, fed nefcio an ubique
mentem tuam perccperim : relegnm integrum caput, ^ (i
CjU.d occurrat ad quod i^a*fito, ingt^'-'-ic nc rotunde ad te
fcnUam, plane pcriuaius dilucida tua cxplicatione, omntKimd feveral of his Frkrids, io;5

{fi qi«e fie) obfcuritatem difparituram. Sed & ingenue
tibi conSteor, mcerorenn fepe meditationes meas, quas
iludiis CDnfecravij turbare. Vcrum dabit Deus hisquoque
finem. Ego ut honefta & non inutili occupacione moeroris
mei ta^dium diluam, incepi commer.tarium in Afta Apof-
tolorum conicribere, led nova quadam ratione ac mcthodo.»
Criticos egernnt Grotius aliique, quoiuifl laboribus mea
diligentia nihil addere potefl. Icaqiie omifTa critica, aiiain
mihi interpretandi methodum prsefcripfi ; iit ex hiftoria
apoftolorum^ variifque illins circumftantiis, ac prsefertim
eorurn concionibus, religionis chriftianae veriuatenn ac
divinitatem afleram, & qua rncthodo apoftoli contra Juda^os
earn adftruxerint, oftendann. In hiice explicandis prolixior
pauIo fum : reliqna hue non fpedantia obiter tantum
attingo. Quibus alia contra Jud^os difputandi methodus
placet, meum laborem non probatunn iri, facile pr^video.
Sed veritati litandum eft j & apoilolos duces fequi pr^ftar,
quam homines affeclibus ac prssjudicjis nimium indulgen-
tes. Vale, vir ampliiTirne, Deus pridinam tibi reilituat
fanitatem, ut, quoad vivis, egregiis tuis laboribus publico
infervire poiHs. Salutant te quam officiofiirime uxor mea
Jiberique. Salutem a nobis dic^s Doming Mafnaai toti-
que familias.

Amftelod. ^8 Feb. Tul ainantifilnmus,

170J.

P ^ LiMEQRCH.Philippo ^ Limlorch Jcames Locke ^ 3. p. d.

Vir colendillinne,

EX ukimis tuis 1 8 pr^cfentis Februarii datis, probe fentio,
quam tirma, quam immutabiiis fit tua erga me amicitia,
cum, tribus ante miiTis ad me filentem Uteris, quartan
addere non dedignatus es, fine reprehenfione ulla tants: &:
tarn ciiminofe taciturnitati?.. Ignofcis video, ideoque
valetudinis incommoda non caufabor. Penultimas tuas
eym fafciculo librorum vel amillis, vel in itinere male

W 4 ha?rentes.I04 F^i miliar Letters let'jjeen Mr, Loch,

lixrcnte?, maxime doleo, quod crediderim te fenfum tiium
dc libro mco, jam tu:n, cum fcribcres, pcrledo libcrius
txplicuine. Quod dc iis, qnas de libeitate hominis in
voleudo rcripfciim, aliquantr.m hxTiras, non miror. Totiim
illud argumer.riim in prima cditione penitus omittendum
cenfui; fed noiucrunt amici, quicquid ego de rei ipfius &
novltate &: fubiilitate contra afiferrem, nc kctores, aliis
afl'iieti ratiocinationibus, non probe perlpcifro ubique animi
mci Icnlu, offcnderentur -, dc ca, quas in illo parergo com-
mentatus fum, vci tanquam novatoris paradoxa, vcl tan-
qiiani inconi'ulcc cnantis fphnlmata, negligcrcnt, fi non
plane condemnarent. Nee me cventus penitus fcfcllit, cum
plures inter amicos famiiiarcfque meos, de hoc uno fubjecSto,
mecum fcrucre krmones, quam de omnibus reliquis totius
libri capitibus. Fatcor adhuc nemincm fuille cui fciupu-
lum, quo dcLincbatur, non exemi, fi modo dabatiir otium
fenfim & pedetentim integram materiam a capite ad calcem
mecum pcrpendendi : quod cujidem rei veritati, non mejE
quantulaccunquc mediocritati tribuendum cenfeo. Quod li
tibi nova recenfione, m promittis, recurrenti aliqua objici-
enda occurriint, perfuafum tibi fit nihil acctptius mihi fovc,
quam errores meos arnica manu detegi, eoque ipfo evelli :
non enim famae, nee opinioni, fed veritati foli litandum
cenfeo. Quiccjuid demAim fuerit, difputationes noftras in
unam eandcmquc fentcntiam terminatum iri pro certo
habco, ^cuin utrique unam eandemque illibatam veritatem
lludiofc qu^erimus.

Gaudeo te commentarium in Acfba Apoftolorum medi-

tari, & ejufmodi interpretandi methodum, qu^ non hxreac

in criticis obfervationibiis &: verborum cortice. Nullibi

magis apparec, ut mihi videtur, fcopus geniufque religionis

chriilianic, quam in ea hiftoria. Quid enim magis gcnui-

r.um finccrumquc evanqeiii fenfum nobis indicare pofiit,

quamprimiu illx'a[}ofi:o^orumprasdicationes,quibusinfideiCs,

tam Gentiles quam Judasos, ad fidem Chrifti convertebant?

Ad priorcs tuas ut aliquando veniam ; laudo confilium

tuum quod Burmr.nnorum Pietati minime refpondendum

ccnfueris : hujufmodi yiciiigantium opprobriaomnino con-

tcmnenda.

l^a:ium noftrum in fermcnto ed, nee quicquam pene
prodire videmus prret^r difputationes politicas ecclcfiafticaf-
que. Quo.fum tandem res evadct nefcio. Quid minati:r

turboand fever al of his Fiinids, 105

turbo video : exitum non video. Tranquilliratl qiiannim
pofTum ftudeo. Deus optimus inaximus ecclefiarnm
reformatarum & totius Europ^e libertatem conicrvec : fic
precatur

Gates, 11 Feb. Tul obfervantiffirnuSj

1700-1.

J. Locke.Joanni Lccke Bhilip^us a Limhorch^ s. p. d.

AmplifTime vir,

NUPER Tranfifalani rigoris in caufa religionis minime
excufandi exemplum prjebuere vere deteftandum. Quidam
minifter Mennonitajam ante annos qiiindecim fynodo fuf-
peftiis fuit Socinianifnnij & illius h^refeos coram ordinibus
Tranfilalanis a miniftris ecclefis publicrc accufatus. Itaque
a muneris fui funclione fufpenfus fuir, adeo ut integro circi-
ter biennio ecclefia illius publico religionis exercitio caruc-
rit. Pod longam adionem, cum miniftri accufationem
fuam probare non poiTent, ipfe ad ecclefiam fuam fuit re-
miiTus, eique injundum, ut fibi a dogmatibus Socinianis
docendiscaveret, Tub poena arbitraria. Illeante triennium
libcllum ediditexigui admodum pretii, quo unionem inter
omncs Chriftianorum feftas fuadet, etiam cum Socinianis;
qua occafione imprudentius quaedam pro Socinianis fcripfitj
& alicubi quaedam occurrunt acwleata in gentem togatam.
Libellus hie fi contemptus fuilTet, vix invenifTct lectores: ve-
rum fcis gentem illam facram vel minima injuria facile irri-
tari. Itaque denuo delatus fuit ad fatrapam difl:ri6lus Vol-
lenho^adeputatisclallisVollenhOjquiexhibitolibeilofupplice
petunt; ut hie homo, qui non taniu:n Socinianas hjEreticas
opiniones clam & palam docuii, led etiam audacifilme
cdidit, & fparfit, iifque intolerandos farcafmos ac blalphc-
mias admifcuitj ab ipfofatrapacompellatur coram proxima
fynodo libellum luinc palam revocare, & pcenitentiam ob
commida teftari : ut libellus hie flammis tradatur, ac in
tota provincia vctetur vendi, ac fuppiimatur : impenfa^

ciuasloG Familiar Letters hetvjeen Mr. Locke y

quas claffis ob hanc caiifam fudinere dehuit ab ipfo refti-
tiiantur, ipfeque propter crimen commifTum pccna ai bicra-
ria afficiatur. Sacrapa pctitioni huic annuit hominemque ad
lynodum abkgac. Synodns illi ofi'ert qninque articulos
iublcribendos, quibiis continebatur confeirio, quod contra
mandatum ordinum lib'rllum ifium edidiffer, quod ipfuni
inobedienti.x illius pocniccret, quod omnia libelli fui ex-
cmpiarlaeni't fupprcfTurus ; aliaque quibus i[)re fubfcribere
recufavic. InTcabant aliqui ex miniftris, imo obteftabantur
lit fubfcriberet : vcrum ille condanter rccufavir. Poftea
<licitur compcrtum fuifTe, illos id adeoardenter cupivifTe, uc
haberent rcum confitcntem, & fic propria fua confcfiTione
arbitrari^ pocn<e obnoxium. H^c gella funt media a:llate
anni cid ioc xc ix. Proximo Januario anni iequentis a
fatrapa in carcerem el: conjedlus, & port longam novem vcl
deccm menfium incarcerationcm tandem leutentia judicis
homini pauperi, tenui viclu, & diuturno carceris fqualore
cmaciato,' muldla irrogatur centum ducatorum argenteo-
rum, qui conficiunt libras veftras ftirlingas circiter triginta,
nee dimittcndus a carcere pronunciatur, nifi ioluta pecunia.
Ille cum folvendo non cfiet, utpote pauper, in tetrum,
fcetidum, ac tencbrofum carcerem lubterraneum detrudituri
ubi poftquam duabus hebdomadibus pane & aqua viram
toleravir, tandem aliud ipfi mandatum exhibetur menle
Novcmbri proximo ciapfo, quo ipfe errores libello ipfius
•contentos diiVeminare prohiberur, lub poena fi fccus feceric
catada^ & exilii, fine ulla ukeriore forma proceflus : arque
ita c carcere dimittitur. Nunc mifcr ad exrrcmam inopiam
rcdadtus ell : omni iilius divendira In pc 11 ctflile, quc'i^ tamen
ncuciquam explere potuit muldam in quam condemnatus
eret. Nonpoflum excufare iilius imprudcntiam : verum ncc
jx)num quin dctefter haiic lccvi:iam, prarferrim quando ia
cxtcnfione fcntentis leges imperatoria:ex codice adfcruntur,
v)t fulcra ac fundimenta, quibus dura ha:c fententia innitirur.
Sic fcnlim ad dctcftandum illud inquifuior.is tribunal rela-
bimur.

Relegi magna cum attentione cap. xxi. lib. ii. tractarus
tiii ck Intclledu Humano. Expendi voces ac phrafes,
quas in materia hac controvcria adhibcs. Puro mc jan^
plcne mentem tuam pcrcepifle, a qua ego non dillcncio. § 6,
^primc doces, i;ucllcd:um 6c vokmiatcm non elTc duas fa-

cultatcimid fever al of his Friends. 107

cultates revcra ab anima diftindtas, fed mentem ipfam
jiumanain immediate per fe ipfam inteliigere & velle. Indc
infers non recte voluntatem dici Uberam, fed hominem :
rede etiam meo jydicio definis libertatem. Verum quando
dicis, § 24, libertatem confifteie in potentia agendi tz non
agendi, & quidem in eo folo : non puto id te rellringere ad
folas adtioncs externas, fed & extendere ad internas, feu
cogitationes noftras ; iilae enim, non minus quam adiones
externa^, fubjedse funt arbitrio noftro : idqiie confentaneum
.eft iis, qu^ in fcquentibiis capitis illius fcribis. Porrojami
inquiris, quod praecipuum efl^ quid fit illud, quod hominem
ad hoc aut iilud agendum movet ? Ego hadenus ita me
lexplicuii bonum jucundum, feu voiupcatem effe id, quod
hominem alficir, illique oppofitum dolorem tf^c malum,
quod homiO averfatur : adeoque quodcunque homo vult,
id ab eo confiderari ut jucundum, quod vero averfatur &
fuit, ut moleflum, Non r^egas tu illud, quinimo id etiam
urges, § 41. & fcqq. Verum ut diilindius odendas, qua
ratione voiuptas aut dolor hominem movear, doces, § iq*
&: feqq. voluntatem determinari ab inquietudine, quam
homo in fe experitur, aut ex prcefentia doioris, aut ex abfen-
tia boni, feu voluptatis, in qua vei totam, vel faltem partem
fy^e beatitudinis coliocat ; quam.diu enim homo in ftatu
fuo acquiefcir, nuUam illius mutationem qu^rit, fed folum-
modo quando in ftatu fuo non acquiefcit, feu quandum in-Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 9 of 51)