Richard Taylor.

Metaphysics online

. (page 1 of 4)
Online LibraryRichard TaylorMetaphysics → online text (page 1 of 4)
Font size
QR-code for this ebook


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web

at http : //books . google . com/|Digitized byGoogleDigitized byGoogleDigitized byGoogleDigitized byGoogleADN0TATI0NE8 CRITICAE

IN LONGINI

QVI FERTVR HEPI YTOYi:

LIBELLVM.DISSERT ATIO INAVGVRALIS
GRAECE SCRIPTA

QVAM

AMPLISSmO PHILOSOPHORVM MARBVReENSIVM ORDINI

AP

SVMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES
RITE CAPESSENDOS

OBTVLIT

ANTONIVS JANNARAKIS

CRETENSIS.MARBVRGI CATTOHVM

MDCCCLXXX.Digitized byGoogleSiJi:i\.ios
O^ k- »-*-^./.Digitized byGoogleeij: to
HE PI VFOYJ^

AErOMENON BIBMON

KPiTiKAi i:hmei^2:eiz

ANTilNlOY flANNAPAKH

KPHTOZ.Digitized byGoogleiiDigitized byGoogleTih
EN MJPBOYPrm

r

KASHrHTHv

lOYAIfli KAIEAPI

EYXAPIZTiiZ
nPOZ^aNEITALDigitized byGoogleA€=€II ZYNT6TMHM6NAIK€(p.


ar\ixaive\


KccpdXaiov (caput).


aeX.


11


a€X(<; (pagina).


ktX.


11


Kttl xd Xoiird (et cetera)


irpp.


11


irapdpaXe (confer).


6 L


11


6 kai\ (id est).Digitized byGoogle*€v if} Ppaxei(ji Taunj TrpaTMaTeict Xoyo^ fijiiTv trepl
pipXiou ecTTai, oO 6 auTTpctcpeu^ 6 xpovo? tti^ auTTPacpn^
Ktti i] dTTiTpacpf] aurf] (Sxebov eiTreiv aTVUXTta In biareXei K
toOto jLiovov Toi vOv 6|LioXoTeTTai 8ti 6 t6 T76PI YYOYC
pipXiov cruTTpai|ia^ oux 6 AoTfivo^ 6 dv tuj rpiTUJ jneTct
XpicTTov aidivi dKjLidcya^ dXX' fiXiKiiwir]^ ti^ Kai avTirexvo^
KaiKiXiqj tuj rexvoTpdcpuj TCTOve, tfiv bk fyw)xr]V Taurriv
TrpoiTO^ 6 lTaX6^ Amati iv It€i (jtiwri ei^ to qpiS^ Trporj-
V€TK€V. TTobttTTO^ jLi^vTOi 6 dXiiGf]^ (TuTTpctcpeu^, Tl b' aUTUJ
ovojLia Ktti TToO biatpipiuv rfiv Trepi uipou? irpaTMaTeiav
cruv€Td£aTo, outtiu oi Xoyioi biuipicravTo. oi jifev ydp auidiv
TO (TuTTPCtMMdTiov €1^ AiovucJiov Tov 'AXiKapvacTea, o\ bk
eiq Aiovu(Tiov tov TTepTaMtivov dvaqpepoucJiv, Icttiv o*i b'
auTO Ktti TUJ TTXouTdpxqj bid tt^v irepi Tfjv XeHiv 6^oi6TriTa
TrpocTdTTToucTiv. f]|LiTv b' ouv Ik rf]^ 6Xti^ cruTTpa(pfi? crufipaX-
XojLievoi^ 6 fi|iieT€po^ TexvoTpdcpo^ boKei ttou Tfi^ McTdXri^
'€XXdbo^ biaTayeiv, TriOaviwTaTa b' dv auTq Tfj ZiKeXi(ji.
Tpdq)Uiv Tdp irpo^ tov 'Pui|iiaiov TTocTToumov TapevTia-
vov, |Lie0' ou TO ToO liKcXiiuTou KaiKiXiou irepi uipou^
(TuTTpctMMdTiov Koiv^ dv€(TK€i|iaTO, ib^ oiKeiuJ auT(|i XPH-* To TraXaioTttTov toO pipXibiou toutou x^ipoTpacpov
dTTOKCiTai iv TTapiaioi^ {codex parisinus 2036), TrpocJiiP-
TTijixdvov Ttu ToO 'ApicTTOTcXouq (JUTTpd^MaTi <jpt'0/xa nqo-
^Irj^iaTa, toOto be Td x^^POTPCt^ov, iv Tip beKdTUj fiCTd
XpicTTOv aiujvi T€TpctMMevov, TTpuJTOTUTrdv dcJTi irdvTuiv tuiv
XoiTTiwv dvTiTpdcpuJV.Digitized byGoogle— 8 —

Ttti Ktti oiov Tipo^ (TuvbiaTpipovTot Tiva XaXeT ^ e(T0'
OTTOu b€ Ktti "€XXTiva ^auTov iv tfl Sevr) bidYOVta \)Txe\X'
qpaivei -, Kai br\ €V liaXiqi, ib^ eiKdaai, ou inevxoi ev t^
*Pd))iq auxq. 6 fap npoq aurov IvaTXO? biaXeTOjLievo^ qpi-
XocToqpo^ ^ oux ^u)paKe, laovov b' otKiiKoe irepi toO ev 'Pu))ir|
I0ou^ xfj^ ev TXu)TTOK6)ioi<; Tpoqpfj^ tiIiv vdvuiv ^, OTtep aa-
(p6jq briXoT 6ti d^qpoxepoi oi biaXeT6)ievoi 6XiTUJ Ttpo xfi^
irepi liipou^ cTuTTpa^n? laaKpdv xfi<; Pu))iri^ biexpi^ov.

<t)avep6^ b' iany 6 fm^xepoq xexvoYpdq)o<; xf^v trepi
uv|iou^ TTpttTiLiaxeiav ou xiuv ttoXXOuv xotpiv dXX' oiovei
eTTi(TxoXfi<; bkriv (TuvxaHd)ievo(S, KeXeucTavxo^ Tapevxia-
voO ^, dvbpo^ ib^ foiKe cpiXo|aou(Jou auxuj b' oiKeioxdxou '*.
Ypdqpujv be jLidXXov Kaxd KaiKiXiou ibiqt, ou travxaxoO cJx^-
bov KaOdtrxexai, f| Ttpo^ xouq iroXXou^, fiKicJxa xripeT xf]v
biKaiiij xexvoYpdqpifj TtpeiTOucTav eTtieiKeiav Kai dirdGeiav.

^ Keep. 1, 1 dvaaKOTTouiLi^voi^ f\}xiv iJbc; olaGa Koivfj, TTo-
axoOinie TapevTiav^ qpiXraTe. 1,4 Kai 4, 3 Tapevriav^ fjbiaTc, ktX.

■^ xoOxo ou iLAOvov ^K xivujv x^p'^v, oTov 12, 4 X^TIW
be el Kttl i^iLitv {b(; "^\\y\g\v ^qpeixai ti fxvibaKeiv UTTObriXouxai,
dXXd Ktti eK xfi^ 6\r]<; TTpaflnaxeiaq (Jacpeaxepov qpaivexai.
XeY^v Yctp irepi uipou^ iroXu^ xuj ZiKeXiu)xr| KaiKiXiiu
e'YKeixai, OTtep Ttapd (JuYXPOvoi?, )idXicrxa b' eTrixuipioi^ dv-
xiTtdXoi^ (Ju|apaiveiv eiiuGe, xiuv fiXiKiujxwv ihq xd TtoXXd
ejLiTraBecTxepov dXXnXuJV KaGairxoiLievuJv.

^ Keq). 44, 1 Sirep ilr]Tr\Gi Tiq tu)v q)i\oa6(pu)v npdc, \xe
^vaYXo;

* Keq). 44, 5 ujcjirep ouv — eiT€ ... toOto Tnaxdv iaiiv
dKoOu) [dKoueiv; Ttpp. Kaxuuxepuj Keep. 44, 5] — xd ^\{X)tt6-
Koina, iv oI<; oi iruxMatoi, xaXoOiaevoi bt vdvoi, xp^tpovxai.

^ Keqp. 1, 2 lirel b* dvcKeXeOauj xal i^iuaq xi irepi liipouc;
•ndvxujc; el<; oi\y/ (nro|Livri|Liax((Jaa6ai x^P^^-

^ X] cppdcJi^ dva(JKOT^ou^^vol<; l^^lv koiv^ briXoi xpavoxaxa
ei \xr] 6|a6xexvov dXXd cpiXoxexvov y^ Kai (piX6)ioucrov b\x6-
(ppova, (Ju)i|aeXexr|cravxa b^ x6 irepi livpouq xoO KaiKiXiou
(TUYYpam^aTiov. irpp. x6 Kaxujxepuj 1, 3 ^p&cpwyf bi irpo; a^,
q)(\xax€, x6virai6eia<;^iriaxrijLiova axe66v dirf|\XaY|nai kxX. Kai
Kaxuixepu) 1, 4 xaOxa oTiuai nal xd irapairXnaia, Tapevxiav^ f^-
biaxe, Kdv aOxd^ ^k ir€ipa<; 0(piiYn^«iO'Digitized byGoogle- 9 -

MapTupeT bk to irdOo^ toOto Kai x] CriXoTUTria, ol^
6 TDLiexepo^ Tiji dvxiTexvuj KaiKiXiuj ax^bov iravTaxoO Trpoa-
Keixai, oil TO ToO fmeTepou TexvoTpotcpou pipXiov irepi Tfi^
auTfi^ u7To6^(T€U)^ TrpaTMaTeu6|aevov tuj auTui dvojiiaTi —
XeT^ ^e TT6PI YVOYC/ ihq Kdv toT^ x^ipoTpdcpoi? jneTci
TrapaXXttTOuv qp^pcTai Km fiXXoGev dcJTiv eiKdaai ^ — im-
Y€Tpct|a)ievov dv dx]' ou \xr]v dXX' aiiTO toOto irdXiv Kai
uTT^p ToO evavTiou dv diroqprivaiTO. uiroipiav tdp ^mttoici
fijLiTv jnf) apa 6 dxpipecTTepov brjirou imoOecTiv Tiva TTpat-
)iaTeu(Td|aevo(S Kai dKpipecTT^pqi 7tuj(S Km irpoaqpuecTTepcji tivi
eTTiYpaqpfi xPH^ctcrOai irpoeiXeTo, KaTacppovricTa^ utto toO
TrdOouq Km auTfji^ Tfi<; ^TriYpacpfji; toO dT€XoO(S vom^ojue-
vou Km TaireivoO ^ toO dvTiTcxvou (yuTTpdM)iaTO^. TTXrjv
Ydp Tf]<; dTTopittiS ei<; r\v djipdXXei fijid^ Ye f\ tOjv (JujZo-
jLievuJV xeipoYpdqpuJV dKpocJTixi?, iroXXaxoO Tiji KaiKiXiuj ^v-
TUYX^voiaev bia(Tupo)ievuj Kai KaKiCoiaevuj, Stc Td^ el^ to
liipo^ TtpoaYoucra^ laeOobou^ Km TtriYd^ TtapaXiTTOVTi ibici be
ToO irdOou^ oXiYiwprjcravTi ^ toO CTuxvd tui liipei 6|LiOTaYoO^'
TrapaTaacToiii^vou utto toO fi)ieTepou *. toutok^ be toT^
)iapTupioi^, ToT<; Tfi<; qpepoiiie'vTi^ eTTiYpaq)fi<; oiovei KaTa-
jbiapTupoOcTi, TTapdKeiTai fiXXo TeK)aripiov KaTaqpiupdiv ttuj^
TO iiieubeiTiYpaqpov auTfi<;, laix bk toOto f| \ii\<; YVH-

^ olov Keqp. 1, 2 tnel b* iveKe\e<}aw xal i^indc; xi irepl Oipouc;
TrdvTUJc; €i<; af]v ()Tro|LivrnLiaT(aaa6ai x<ip»v.

'^ ouToq Ydp, 6 KaiKiXio^ XeYUi, 1, 1 irolov |u^v ti Oirdp-
X€i TO 0i|ir]\6v bid jLiupiuiv 6au)v il)^ dYvooOm ircipdrai beiKvOvai,
t6 hi bi' 6tou Tp^TTou Td<; ^auTUiv qpOacK; irpodYeiv laxO>oi|Liev dv
€l<; TToai^v |H€Y^Oou^ ^iriboaiv, oOk oW Sttuk; Ux; oOk dvaxKaiov ira-
peXmev. Km 1, 1 t6 to\) KaiKiXiou auYTpaMMOiTiov, 6 ircpl (li|JOU(;
auvexdHaxo, dvaaKoirouin^voK; f\iiiv . . . TaiT€iv6T€pov i(p&vr\ Tf\<;
6\r]<; <)'KoQlaewc, xal fJKiaxa tu)v xaipiiuv ^(pa'!TT6|U€vov, oO
7ro\\r)v re lijqp^Xeiav, fj^ indXiaxa bet aTox&leaQai x6v Ypti^povxa,
TrepiTToioOv xotc; dvxuYX^ivouaiv.

^ Keq). 1, 1 x6 b^ b\* 6xou xp6iTou xd^ ^auxdiv (pOaei^
TipodYciv iaxO>oi|ui€v dv el^ iroai^v |ueY^6ou(; dmboaiv oOk olb' dTrujc;
lOc oOk dvaYKatov irap^Xiirev. irpp. Ktti KaxuiT^puJ CTeX. 13.

* ^TTiGi Td KaTUiTepuj (TeX. 12 Km 13.Digitized byGoogle— 10 —

rOPIA, 5 TTou xp^Tai 6 auTTpo<P€u^ 6Xtiv Tf|v uiroOeaiv
i^qxxvw^ 1TeplXa^pdvluv K

ToaaOra irpooi^taadjbievot luijbiev f\br\ em to Kupiov
f)Ma)V uiroK€i|i€vov, Xexui bk Tf|v dHexaaiv toO Ket^evou.
ui^ toOto f^^iv TtapabeboTat, TrXf|V tuiv ttoXXiwv Kai ^e-
TdXuiv x«^MaTuiv, ol^ to 8Xov TreTnipujTai, ouk oXiya x^)-
pia bieq)Oap)i€va t€ kui Trapa^€|biop(pu)|bi€va Tiept^x^^ Kaitrep
TToXXoi^ fibii ctvbpdcJiv, div tiv€^ (JocparraToi, dTtibiecTKeuacJ-
|i€Vov. ToiaOTct Tiva x^pi« biacJacpficyai drnxeipoOvre^ iv

. TOi^ ^TTOjUeVOl^ U7rOTl9€|i€V Tf|V V€U)TdTllV TUJV €Kb6(J€U)V,

X€TUi hi TTiv ToO Otto lahn* auTti ydp, KaiToi trap' iX-
mba<; TroXXaxu*^ fmapTrmevn trepi toy tuttov, ofiu)^ t^
fievTOi €u^€Tax€ipi(JT<)^ iOTxv Stc Tct Tropi(J|LiaTa TracJuJV
Tiwv M€Xpi ToO vOv TTOiKiXuiv jieXcTuiv iv fllKptU x^PH^ €U-
(JuvoTrruj^ Trepiexoucra. Trpo^ toutoi^ dvecJKOTrrJKajLiev Td^
TvuwTTd^ fifiTv TUTXctvoucJa^ ucTTcpa^ Tfl^ eKbocJeu)? TauTT]^
TipaTMaTeia^ Kai €i ti aXXo trepi toutou (J€(Jrm€iu)Tai *.* K€9. 8, 1 iitei bk ttivTe, Ux; dv eiiroi ti<;, itryfai Tivd<;
elmv al'Tf^<; Oi|iiiTop(a<; ToviiuiiiTaxai. Ttt^ 7T€VT€ TttUTtt^ TTTlxd^
dTrapiO^rjcya^ biappiibnv Xetei fjiiiTv 8ti trepi auTUJv toutujv
€V tQ 7TpaTMaT€i(ji 6 X6to^ ^cJTar (pipe br\ (pr]ai xd ^juire-
pi€x6|ieva Ka6' ^Kdaxriv Ib^av xoOxiuv ^maKeiiiiOiueea xoaoOxov
irpoeiir^vxe^, 8xi xOjvir^vxe luopiiuv 6 KaiK(Xio<; iaxiv h Trap^Xiirev,
\b<; Kai xd Trdeo<; diu^Xei (Tipp. 14, 1 Kttl 34, 4). toOto to YVH-
rOPIA dvTatroKpiveTai Tip iv tiu cpXuipevTiavai x^ipoTpdcpui
(pepoii^viii TT6PI YYOYC AOfOY. Ttpp. npo^ toutoi^ kcxi
10, 1 (p^p€ vOv, €t XI Kai ^xepov Ixoijuev iiV|jriXoO<; iroietv xoix;
X6tou<; Suvd|Lievov, ^maKCiiiufjiLieOa.

2 ToiouTU)v TTOVTmaTiuiv TVUJCTTd ioixv f|)iTv A.Wink-
ler, de libello quifertur Tregl vifjovg {diss. 1870, Halts)'
L. Martens, de hbello ttsqI v'lpovg (diss, 1877, Bonnae)'
TTpd^ bfe V. de Wilamowitz-Moellendorff in libel-
lum nsQi vipovg coniedanea (Hermes X /. 334 £j^$^.)*
H. de R oh den, Commentationes in honor em Fran-
cisci Buecheleriy Hermanni Vseneri editae a societate
philologa Bonnensi, p, ^%sqq. (1873, Bonnaey H. Diels,Digitized byGoogle— 11 —

*ev K€(paXatiu 1, 4 dvaTlva)C^KO^€V•

xai vrjv (.liv if^insiQiav trjq avQiascog %ai ttjv vwv
TtQayf^ioTCDv ta^iv yxci olxovofiiav oir. i^ hvog ovd^ ex
dveiVy, Ix de tov okov twv koywv vipovg inoXig &iq>ai'
vofnivi^v oQwi^isVy vtpog di tvov natQUog B^Bve%d'h za t«
nQccyfiiata dUtjv axtjufov navra di€q)6Qrja€v xat ttjv
tov ^i}tOQog evd-vg dd'Qoav hvedei^xo divafniv,

TO jifev vxpovg dvraOGa Trapopa^d dcJii TU7TOTpa9iK6v dv-
Ti vfpovg ib^ Ktti fiXXa Tivd X6tou fiHia, ola rd iv Keep. 23, 3 na-
Q€T€d^€ifi€d^a dvTi TtaQaTex^eifned'a (toOto Kai irapd TiB
Spengel TreTrXrmiLi^XTiTai), 35, 4 yrjyevovg heivov [dK biop-
9u)(Teuj^ ToO dv tuj xeipoTpdcpuj cpepofi^vou tov yivovg hei"
vov'\ dvTi TOV yt]y€vovg helvov* outu) tP«''^^ov 43, 1 acTfi-
fivov yccQ TO xonaaai 'Kai IdiMTixov ^ icJuj^ hi Kai rd 41, 1
xataQvd'/na dvTi y.araQQvd-fia' ouk Sv fijueivov €iti Kai tov
dv K€(paXaiiw 39, 4 trivbapiKdv tuttov rttQaoi dvaTiviwcTKCiv
ThraQOi] b€iv6TaTov jLidvTOi 7Tap6pa)id dcJTi to dv Kcq). 35,2,
€v9a Oixxoq 8Xo^ TrapeXeiqpOTi, briXabf] on ^ q>voig ov xaTtei-
vov i^ficig tijiov ovS* dyewig sxQive, (tov avO^giOTtoVy dXX^
(ag elg /tieydlrjv Tivd navrjyvQiv slgy tov (iiov xrA. *.

To bfe dufpoQTjOB TrXTijLi^eXai^ Ix^i, ib^ Kai 6 E. Rohde*
IvaTXO^ d(TTijLi€iui(TaTO. ou ydp trepi KcpauvoO biacpo-Hermes xill (1878) p. b^q. E. Rohde, Rheinisches
Museum XXXV,^^2 (1880) /. 309 sq. ^ ^

* dvTi ToO aa£f.ivov yaq to X07caaai iduoTixav, 8 Kai
Trapd TUJ Spengel dveu toO y,al qpepcTai. toOto dTVOibv 6
Wilamowitz-MoellendorfFTTepiTTd dcJriiLieiuxJaTo (Hermes,
Bandx, p. 336), to auTd bk Kai H. de Rohden dv TctT^
TTepi xa^^MUJbia? Oeuupiai^ auToO bi^ 7Td7TOV0£ {commentation
nes in honorem F. Buecheleri, H. Vseneri, p. 69 et 76).

2 TO TUTTOTpacpiKOV TouTo (Jq)dX)Lia d(JTi)i€iu)(JaTo fjbn
Wilamowitz-Moellendorff, Hermes x (JeX. 338, Kai
6 L. Martens, de libello negi vxpovg (diss. 1878, Bonnae)
ae\. 36.

3 Rheinisches Mi^seimi XXXV, 2. 1880.Digitized byGoogle— 12 —

poOvTO? 6 L KaiaGpauovTO? Kal biacTcpevbovujv-
To? TCI Trdvia 6 Xoto? dviaOGa — toOto vx] Aia fiKicTia
dpexn Sv €Tti — dXXct irepi xoO (puuxiZovTog Kai Xd|i-

TTOVTO? (TKTlTrTOO, 6TT€p Kttl ^K TUJV TTapaK€l|i€VU)V ^^ccpai-

voim^vTiv Kttl ^v€6€(gaTo cTacpuj^ (paivexai. TpctTTxeov fipa
d)^ Kttl 6 Rohde Tiap^vecTe, ra t€ 7iQ(iy/.iata dixtjv ay,rj'
7CT0V 7iavTa diBffioiiaev xal Ttjv tov ^r^voQog yczL

Keep. 2, 1 fjfiuv d' ixelvo diaTVOQrjtiov iv ctQXfj ^i ioviv
vipovg Tig Tj ^aO^ovg Tax^rj, euBi ziveg oliog otovzai dirj-
navrfi&ai roig tcc Toiavxa aynvtag eig Ttyvma kaQayyeX-
jitaia' yavvarai yccQ^ rpaai [(prjoi iv tiij x^ipoTpdcpiu tujv
TTapicriujv], Ta fteyalorpvij zal ov didaiiza jiaQayivexai xal
f-tta rex^rj nqog avxa, to naqiv^ivai' /c/^w t£ TCt (pvoiYM
f'gya^ cog oiovTm, xai T<p Ttavrl deiloTsga T^aMoTaTai Toig
Ttx^o^oyiatg xaiaaxelsTevofteva, iyd de eXtyx&ijoeod^ai
Toviy^ ETtQiog i'ynv cprjiid xtX,

Kttl dXXoi TipO fjjLAUJV dcTTi)a€iu)0avTo Tf|V bi6p9u)CTiv
nctS^nvg dvTi fiaO^ovg. 6 jaexaTpdcpujv, 8g ouxe Tf|V utto-
GecTiv ToO pipXiou ouxe ifiv €7nTpct(pf|v €Tivu)(yKev, dvxu-
Xibv dirpocTboKrixujg xq XeHei vraO^ng irapd xrj X^Hei vipog
?xp€i|i€V eiKOXuig xf|v cppdcTiv rilJovg fj irad^ovg^ €15 xrjv
XoTiKuixepav (paivo)a^VT]V vilmvg rj fiad^ovg, iKka^Ojv x6
7ra&ovg Trapopajua. 8x1 hi, x6 vipovg Tig }] Jtad-ovg uYia»^
IX€i (TacpecTxaxa Kai dx xuiv ^Trojaeviuv beiKVuxar Keep. 8, 1
iu^\ hi Tr^vT€, ub^ dv etiroi ti<;, izxy^ai xiv^t; €laiv ai if\c, Ohitito-
p(a^ XovijuiOraTai . . . irpuiTov |u^v Kal Rpdnarov t6 ir€pl xd^
vof|a€i(; dbpeirr^PoXov, b€Ox€pov 5^ x6 acpobpdv Kal ^GouaiaaxiKdv
iTdeo<;. lix bfe Keep. 8, 2 t6 xe vJvpoc; Kal t6 iraenxiKdv. 12, 1
60vaxai ydp d|ui^X€i Kal (Jhiou<; Kal irdGou^ Kal xp6muv elvai
K0iv6^ oOto^ 6 8po^. 16, 2 el^ ()Tr€ppd\Xov {i\|iO(; Kal irdGo^.
17, 2 Td Toivuv iS\^oc, Kal irdeot; xf)^ ivii t6 oxrwkaiit^xy 6iro-
vo(a^ dX^Hima Kal Saujuaaxri xk; ^iriKoupia KaOiaxaxai * ?Xl b€ au-
x66l oOkoOv Kal Toiv \6tiuv xd irdGii Kal xd livpii. 32, 4 xd €<}-Digitized byGoogle— 13 —

Kaxfifx Kai acpo^pd irdGii Kal rd Y€wa1ov Ci|io<;. TTpp. Ktti 44, 12
i^v bk TttOra tA irdGii ircpl iBv [dv IMqj irpOTiYou|Li^vui<; 6ir€-
ax6|U€8a* yp^^H^civ Oiro|uvr]|LiaTi ktX.]. dtOTTU)^ fipa 6 veui-
TttTO? ^KboTTi? O. lahn to iv \6fuj ^a^ovg (Trdeou^ 6p€-

XlZei, fiXXu)^ T€ TOUTOU Kttl UTTO TOO ^TTOjUeVOU Td TOiaOxa

biappribr^v oiTraTOpeuoia^vou.

Xujpuiv dm TCI 7rp6cTu) 6 fna^Tepo? T€XVOTpdq)0? |la^|li-
qpCTai Tou? ei^ to TiecpuK^vai dvdTOVTa? Kal ou bibaKTd
Ttt jLA€TaXo(pufi f|YOU)advou^ X^tiuv ivcei Tiveg oXwg olov-
Tat difjnaT^ax^ai rovg ta Toiavra ayovzag elg Tsxviy^a
7raQayytXfiaTa. dvTaOGa ou judvov 6 voO^ dXXd Kal Td
^iljuaTa fiXXou Tivog dcTTiv, fiirep KalTq cppdcTei deiXo-
TBQa i^ad^iaTazai u7robT]XoOTai, St€ toO f^iacTepou im T\\q
auTTig dvvoiag Tt) XeHei raneivoTega (olov 1, 1. 43, 2.
TTpp. Kal 3, 4. 40, 2. 43, 6) Fj yMvadeiataQa (18, 1) xp^JM^vou.
Tivo^ b' dpa ^rmaTd ioix TaOTa ; 6 tivumtkuuv Td tuj f])a€-
Tcpiu Kal KaiKiXiiu dv6u)aou|Li€vog bfe Kal Tobe to Tiepl uipn-
TOpiag PipXiov ladXXov KaTd KaiKiXiou Fj uTifep tOjv ttoXXujv
TCTpdcpOai (irpp. dvuJTepai (TeX. 8) dveTVUiKib^ Td dXXaxoO
XcToiLAeva ouk dv dTToprjcTeie Toy aHiov |bio)a(pfi^ uTroXajiPa-
v6)aevov dHeupeiv.,

dKOudcTGui b' fiiaTv TaOTa* K€(p. 8, 1 duel 6^ ir^vxe, di^
dv etiroi Ti<;, izry^ai tiv^<; elaiv ai xfji; 6\|iiiTop(a^ TovijuiOTaxai.. .irpili-
Tov )ui^v Kttl KpdTiaxov Td ir€pi xdc; yoi\(5€.\c, dbpeiri^iPoXov . . . beOxepov
hk x6 a<po6p6v Kal ^vGouaiaaxixdv irdGo^ kxX. — <p^p€ h^ xd ^|H-
iT€pi€x6jLi€va KaG* ^Kdaxriv I6^av xoi!>xuiv ^inaKeHi(6)bi€Ga xoaoOxov
irpO€iir6vx€^, 8xi xibv ir^vxe inopiiwv 6 KaiKiXto^ ?axiv d irap^Xi-
ir€v Oj^ Kal xd TTA90C dim^Xei. dXX* €l \kbf dit; ^v xi xaOx* d|ui<pui,
x6 x€ (i\|iO(; Kal xd iraGrixiKdv, Kal ?boH€v aOxt]j) irdvxii auvuirdp-
X€iv x€ dXX/)Xoi(; Kal auimirecpuK^vai biajuapxdvei^. 1,1 irib^

* TToO bd; )af| dpa dv toT? dXXeiTTOucTi KcqpaXaioi^;

2 Tipp. TO dvuJTdpu) (2, 2) ^Tib b^ ^X€TX^<J€aGai xoOG'
kiipwic, Ixoy <pri|ui(KalT6KaTU)TdpU)(8,4)irdvu h\r\'K6iir\ia\,
oTg Tov KaiKiXiov del biajnapTdvovTa dXdxx^i.Digitized byGoogle— 14 —

dv i^jutv aCrr6 toOto Kal bi* (hv xivuiv |bt€66&uiv kttit6v t^oi-
To, 6|uiii)^ 6 KaiKiXio^ irolov ^iv ti Oirdpxet t6 {iitiiiX6v 6iA imupiuiv
6a\uv dx; dtvooOai ireipdrat bciKvOvai, t6 b^ bi* 8tou Tp6irou^
xdq ^auTuiv <pOa€t(; irpodTciv laxOoi)bi€v dv cU iroai^iv ibtCTdOouq 4ir(-
ftomv oOk qXb' 6iru)^ ubq oOk dvaYKatov nap^Xiirev. 8, 4 €l
6' aO irdXiv il 6Xou |bii?| ^v6|uia€v 6 KaiKiXio^ xd ^inirae^q rd (iijiTi
iTOT^ auvTcXetv xal 6id toOt' o^x f\fi\GaTO luv/^iuiTiq fiHioV, irdvu biri-
irdxiiTai. Oappibv ydp d(popi(Ta{|Lir)v dv* ub^ o06^v oOtui^ di^ xd
Y€watov ird8o<;, ?v8a xpi^» |ui€YciXiiY<^pov daxl ktX.

TaOxa Trdvia (TuiLnrapapdWovTeg Kal dvieHexdCovre^
dirocpaivojiAeOa dvevboidcTiuj^ 8ti Km id ^v tiu fnaei^pip
Xiwpii}) d6pi(TTa aivurinog loO KaiKiXiou d(Tx(, bioirep Kai
dvaTivubcTKOjuev to 8Xov ibg ^Hn?'

iJji/Zv d* iycelvo diaTtoQrjTeov sv agxf], si eaxiv vxpovg
Tig r] nad'ovg rex^r], enei riveg olwg oYovrac dirjnarij'
a&at Tovg ra Toiavra ayovrag elg Tfi^nxa naqayyeX^ara,
y,yevvaTai yag^^ (faai ,,Ta fi€yaloq)v^ xal no didanza naqa-
yiv€Taiy xal f.ua Texvrj Trgng avTcc, to 7ieq)vxivat' xbiqco
T€ Tcc q>vGixa eqya^^ dg oiovTai „xal t(^ tiovtI deiXoTSQa
xad^iaTarat TOig Tsxvoloyiaig xaTaaxeXsTevof-ieva/^ iyw de
ileyxO^rjaea&at Tovd^' hiQwg e'xov q)r}(.d xtL

fl T^vvaia auxri {if\a\q beiKViiei Tf|V 7T€pi |Li€TaXo(puia?
uTifi TVif»|biriv ToO KaiKiXtou ouk dvaHiav bfe 8Xu)^ Ka\ xf^^
xoO fijaex^pou xexvoTpdcpou ZTiXoTuiria^.

Keq). 2, 3 to di ^vgitiTatov otl xal avTo to elvai
Tiva TcSv iv loyoig ml fnovjj Tfj q>va£i ovx dXko&ev fj(,iag
rj Ttaga r^g Texvtjg ixfia&elv del.* ToOT'f(Txi'rf|V|bi^eo6ov Ktti x^xvnv, Ka6'fi^6KaiK{Xio^
direcprivaTO tviwjlativ emibv biTiiraxfiaeai roix; xd xoiaOxa
dyovxa^ €l<; x€xviKd irapaTT^Xinaxa id xatt; xcxvoXoyCcik; xaxa-

aK€X€T€U6|U€Va.

^ TTpp. xd ^v Tui fi|Li€T^piu X^jpitw ^f^ b' ^XcTX^i^iaeaSai
xo08' ^x^pui^ ?xov WM^'Digitized byGoogle- 15 -

id elvai tivct zcSv iv koyoig, &Te Ti](;fev\}d\qTd}vsv
koyoig (i7rpo(Tu)TT6v xi Kal fivpuxov diLAcpaivoucTTi?, irapacpOopa
(palveiai 8v xoO Tiva dvvatov h Xoyoiq (xivct xiwv — bu-
vax6v), xoO Km irap* auxoT? xoT? boKijuioi^ euxpTicTxoxdxou ^
f] auxf] ?vvoia ^vxoviuxepov ^H€vtiv€t|ii€vti euprixai Kal Kaxiw-
x^pu) 8, 1 iTpoOiTOK€t|ui6^ii(; i)&aTr€p ^bdcpou^ tiv6^ koivoO Tf|<; ^v t«?i
X^T€iv &uvd|Lie(U(;. Tipp. Ka\36,l tOCiv 4v X6toi(; |Li€TaXoq)U(I»v.

ZT^jLAeiuicn?. '€vxa09a ^irexai fv6€6v xi Xeiipavov xf^?
dTToXuiXuia? xpaTiubia^ AlcTxiiXou „'CA3p€i6uia^", irepi fi^
'liudvvng 6 ZiKeXiibxTi^ d7T0(paiv€xai xfjv TVU)|LAriv xr|vb€*

q)ouveTai di ?; oivo7€ia tov noirjTOv ^Al^x^Xou^ fiakXov
iv T^ T^g ^iiQ£i&viag dqa^aTt^ onov xalg dvol aiayoot <pv-
awv 6 Boqiag xvx^ irjjy d'aXaoaav — ov yag q)iQio hti fivTJ-
fiTjg ra laf-ifima eTtchxi^o^ievog, 8io xai!Soq>oiiXrjg ^ifieirai^,

Tpairreov /iwjtifilrcft* TVWJCTxd xutxdvei xd 7rapoi|Liiu)bTi
iroXXd )biu)|btetaeat ^$6v iariv f{ )bii|Li€loeat * fijiiOld iCTX Km xd
pnupii\<5eTa{ tk; inaxXov f^ |bii|Lif|a€Tai, XTipou|Li^VTi? ciKdxuj? Km
^v x(I» iveaj&TX xp^viu xfl^ irapovoiuacTiag )Llul^€tTa( xiq
ILxaXXov H |ni|bi€tTai. TTpp. AouK. TTUi^ b€i iCTxop. (TUTTpdq). 33
Kal 8 oObeU dv, dXX' odb' 6 Mtlfjuio^, |u(U|btf|(Ta(TOat bOvatxo.

Keq). 3, 5 /roAAa ya^ oianeQ ex [nid'rjg tivig elg ra
furjxtTL Tov TTQayjiiaTog I'dia eccvTwv xal axohxa naQafpi-
Qovrai nadi].

KaxacTK€uf| oia f| uvig TtaqatpaQOVTai nolXa elg ra Ydia

* ou ladvov x6 buvaxd? X^t^iv (Tuvti0€^, ib? Gouk.
I 139, 4 dvi?|p Kax* €K€lvov t6v xp<^vov irpibToq 'AOiivduiv, X^xciv
x€ Kttl irpdxxeiv buvaTiOxaTo^, dXXd Km xouvavxiov euxpr]-
(TxeT, ib^ 0OUK. in 42,4 dbuvdxou^ X^xeiv. IV 84, 2 f\y hi
o6b^ db^vaxo^ \lx; AaKebai)bi6viO(; €lir€tv. VIII 68,4 dvVjp oOxc
€lir€iv oOx€ Tvu»vai dbOvaxoq. TTpp. VII 8, 2 xaxd xoO X^x^iv
dbuvaaiav.

* 6 \ikv Ruhnken Ypdcpci ov f^ifielrat 6 bfe Nauck
biopOoT f4efiq>eTai.Digitized byGoogle— 16 —

eavtdiv xai axohxa naO^rj fiKicTia ^XXriviKfi |LAaXXov b' ei-
ireiv ^iKaxavoTiTog bOKcT f^iaiv elvar toOto Kai tuj Faber
7rap^(TX€V d(pop)af|v rfi^ fpaq>f]q TrokXaxig ydg ziveg loansg
iv fiiO^aig. iriGavuiTepov Kai dpOdxepov f|TOU)Li€0a to ttoX-
koi [cTUTX€0|LA^vou ToO 01 Ktti Of] yag coairtq f!x jneO^r^g zi-
vog el Tce firj'Kivi xov rrQayf-iazog I'dia eavrciv xai axoli-
x« 7iaqa(piqovTav Tta&rj, 6 bk voOg cTacprj^.

'€v K€(p. 4, 4 KaTa|LA€|LA(p6)a€V0? 6 f])a€T€po? (TuYTpctcpeu^
HevoqxjuvTtt toO xa? ^v toT^ 6(p9aX|ioi^ fiiaujv K6pa^ Trap-
G^vou^ albrjjLAOvag KaX^cTai cpricTiv

oJov di ^Hgccxkeig to rag aTcavrcov e^fjg xogag alaxvv-
TTjXag eivat neTtelaO-ai, onov q)aalv ovdevl ovTMg iv-
arjfictivead^ai tijv tivwv dvaidsiav cog iv xdig oqid^al-
fiolg' hafdov, „olvo^aQ€g, xvvog ojitiitaT^ e'xcov^^ q>r]aiv. 6
fUvToi Tifnaiog cog quogiov Tivog €q)a7rx6i.ievog ovde
Tovvo Sevoq)d)VTt to \f.wxQOv KaTsXiTtev, q)rjal yovv enl
Tov It^yad'oycXeovg xai to ttjv dvexpidv kregq^ dsdoinivrjv
«c Twv dvaxalvTrTTjQuov aqrcdaavTa dneld^elv* „o Tig av
STtolfjaev iv ocpd^aX^iolg noqag, fiij TtoQvag sxcov;^^

i] (ppdcTi^ ovdevi ovTiog ivarjinaivead'ai. TrjV tivmv
dvaideiav tog iv Toig oqp^aA^oIc;" ttoXXoT^ napiaxe irpdTiaa-
Ttt, bio Ktti ciXXoi fiXXui^ TO xiJ^piov eTrexeipricTav ^piariveOcTai *
01 \xev fap TO nvcov el^ y.vvtov TpCTTOUcTiv, oi bfe Tf|V bia-
cpGopav bict ToO Ttjv f tivcov dvaideiav (TTiiaeioOvTai. f|)aTv
ILA^VToi dXXaxoO ?oik€v x] bucTxepeia KcTcrOai, tout^cttiv ^v tuj


1 3 4

Online LibraryRichard TaylorMetaphysics → online text (page 1 of 4)