William Garden Blaikie.

Atlas of ancient & classical geography online

. (page 5 of 18)
Online LibraryWilliam Garden BlaikieAtlas of ancient & classical geography → online text (page 5 of 18)
Font size
QR-code for this ebook


16


56e


9


Calina, Fl.,ZeUme,
Calathe, lus., 6a-
R. . . .


46


On


12


43b


7


lita, I.


37


30n


8


55e


21


Caellum, Cegliano .


40


39n


17


27e


9


CaUnia, Cnscrta


41


3n


14


19e


8


Caelius, M.
A


23


Calatia, Caissao


41


llN


14


22e


8


Csenina .
B


23


Calaureia, I., Poros,
Canina .


42


2n


12


45e


8


/. . . .


37


31n


23


29e


12


Csenon Hydr. .


24


2n


35


19e


22


Calbis, Fl., Geranu,
Cteii6p61is vel N6a-
R. . . .


37


On


29


IOe


14


polis, Qhennch .


26


llN


32


55e


22


Calcaria .


53


53n


1


llw


2


Citnum .


31


On


19


20e


20


Caied6nia, Scotland


56


On


3


Ow


1


Cjenya, Pr., Pt.
Calentum


37


54n


5


50w


3


Pezzo .


38


14n


15


40 F?


9


Cale.s, CaZvi .


41


14n


14


5e


8


Csepiana .


38


47n


8


53w


3


Calgtes .


49


45n


O


50e


4


Csepionis Turris


36


40n


6


24w


3


Caletra, nr. Pitig-
CiEre, prius Agylla
B


23


liano .


42


19n


11


40e


8


Cierfitanus, Fl.
B


23


Caiinga .


20


ON


85


30e


1


Carites .
B


23


Caiiugon, Pt.s., Ca-
Cassar Augusta,
lingaxiatam .


17


30n


83


Ok


1


Saragossa .


41


45n

62w


3


Calip. s, Fl. .


38


On


8


18w


3


Csesarea, prius 161 .


36


30N


1


18E


21


Calisia, Kalisch


51


42n


18


IOe


5


Csesilrea Anazar-
Callfeci, Gallicia .


42


30n


7


15w


3


bus, Ain Zarbah


37


13n


35


52e


14


Callatis .


43


3lN


28


30e


10


Ciesarea, I., J,;rsey


49


15n


2


lOw


4


Calle, Oporto .


41


IOn


8


34w


3


Cajsirea vel Turris
Calleva, Atrebatum


51


22n


1


llw


2


Stratonis .


32


3lN


34


55e


18


Callia; .


37


45n


22


3e


12


Csesarea Philijipi
Caliiana, Caranja .


19


30n


73


Oe


1


vel Panfias, Ba-
Callidromus, M.,
nias .


33


15n


35


40e


18


Aninos, M. .


38


44n


22


26e


11


Csesadana, K)-. Vesz-
Calliope .


33


55n


53


42e


15


prin .


47


5n


17


55e


6


Callipfilis


37


55n


15


24e


9


Casarina


40


15N


15


43e


9


Callipails


41


21n


22


47e


10


Casarddunuui,
Calll]i61is, GalllpoH


40


3n


17


5(3e


9


Tours .


47


24n

42e


4


CallipSlis, Gallipoli


40


25n


26


42e


10


CaesarSnift-us .


51


44N

2Ge


2


CallirhQe, Hot
CaesarSiiiagi.s.CeoM-
Springs


SI


37n


35


40e


18


vais


49


39n


2


Se


4


Callis, Caqli .


43


32n


12


38 E


7


Ciesena, Ceiena


44


8n


12


13e


7


Calli.slratia .


42


On


33


25 b


14


CsBsIa, 8.


51


56n


7


14e


5


Callium .


38


43n


22


8e


11


CsetlSlus.
A


23


Galium, Kvmburqas


41


In


28


28e


10


Ca;tobrita


38


30n


8


55w


3


Caior, Fl., Pietra,
Caicandrus, I., In-
R. . . .


40


29n


15


IOe


9


derabia, I. .


26


55n


53


35e


15


Caior, Fl., Calore,
CSicus, Fl., Ch-i-
R. . . .


41


On


15


Oe


8


mahii, R. .


39


5n


27


20e


13


Calpe, Gibraltar .


36


6n


5


21w


a


Cajeta, Gaeta .


41


14N


13


34e


8


Call '6, Kirpeh


41


IOn


30


18e


14


Ciijetanus, Sin.,
Calpuriiiana .


37


54n


4


23w


3


Rav of Cajeta


41


15n


13


40e


S


Caliicoues


47


IOn


10


Oe


6


Calaa, Kdat d Wad


34


55N


2


15\v


21


Calucones


51


40n


12


30e


5


Cdaboiia


36


49n


6


8\v


3


Caluro, postea
Caiabri, in Terra
GratianopSlis,
di Otranto .


40


40n


17 -IDE


9


Grenoble


45


IOn


5


4nE


4


Caiacta, Caronia .


37


&9N


14


2SE


9


Calus


37


47n


21


54b


12


Caladuiauii .


41


llN


7


20w


3


Caiyoadnus, Fl.,
C.ihvgia, nolle


51


30n


11


59e ;


5


Qhiuk, R. .


36


20n


34


Ob


14Index231


No.
No.


Name.


Lat.


Loig. 1


of


Name.


Lat.


Long.


of
Map.
Mnp.


Calydna .


36


50n


29


Ok


14


Cantabrlciis
Caiyrlon .


38


25n


21


S4e


11


Occanus, Bay of
Calymna, I., Ka-
Biscay .


44


On


4


Ow


a


limno .


37


On


27


Oe


13


Ciiiitacoslja .


10


On


81


Oe


1


Caiuachia


40


38n


48


SOe


19


Cantanum


35


16n


23


40e


13-


Camaloduauni


51


45n

45e


2


Gaiitliarus, Pts. .
A.


24-


Cauiaracum, Cam-
Cantisebis, Velden .


49


32N


11


28e


5


bray .


50


IOn


3


12e


4


Canlli, in Kent


51


IOn

50e


2r


CkmiTina,, Cama-
Cantilia, Chantelle .


46


15n


3


8b


4


rina .


36


5lN


14


30k


9


Cantium, Pr. .


51


23n


1


29e


2


Cambes .


47


4lN


7


S2e


4


Canusiuiii, Cayiosa .


41


14n


16


2e


8


Camb6dunum


53


40n


1


55w


2


Capara, Capara


40


IOn


6


5w


a


Cambdduiium,
Capellatium, Palus


49


20n


9


SOB


&


Kempten


47


44N


10


20e


6


Capena .


42


IOn


12


32E


3


Camboricum .


52


12N

IOe


2


Cajiena .
B


2S


Caiiibunlj, Mts.,
Capena, P. .
A


23


Volutza, M.


40


On


21


50e


11


Capenates
B


23


Cambysene .


41


40N


45


40e


19


CapiTn;ium .


32


53n


35


32b


18


Caiubvses, Fl.,
Ca| har-barucba


31


32n


35


14e


18


Jora, R.


41


SON


45


40e


19


Caphareus, Pr. ,
Cameria .
B


23


D'Oro, C. .


38


IOn


24


26E


IS


Camerinuin, Came-
Caphas, M. .


14


On


9


Ow


20


nno


43


5*.


13


6e


7


Capbyae .


37


45N


22


ItiE


12


Camt'rte, Cama-


42


4lN


12


22e


8


Capiciava


44


20n


27


5lE


10


rata
Capissa, Perwan-
Cauiet;is.


43


34n


21


2lE


10


Durrah


35


ISn


69


24e


15


Caiiiicu3 .


37


2lN


13


53e


9


Cipitolias


32


46n


35


59e


18


Camiciis, Fl., Naro,
Capitolinus, M.
A


23


R. . . .


37


14n


13


40e


9


Capitoniana .


37


22n


14


47E


9


Cam nos, Ghiminis


31


46n


20


5e


21


Capotes, M., Doojik
Cftiiurus .


36


9n


27


42e


13


Mts. .


39


12n


40


IOe


19


Cainistnim .


43


55n


23


20e


10


CappadScia .


38


20n


36


Oe


14


Cam]'ania


41


On


14


25e


8


Capra .


45


30n


13


35E


7


Caiiiipylus, Fl.


38


53n


21


40e


11


Caprarla, I., Ca-
Camuni .


46


On


10


IOe


7


brera, I.


39


9n


3


Ob


3


Cana, Cana d Jelil


32


50n


35


17e


18


Caprasia, nr. Celso .


39


33n


16


17E


»


Cannnnites


33


On


35


20e


17


Caprasiae Ost, Po di
Caimbiaca


48


18n


15


2JK


6


BeUochia .


44


37n


12


2e


7


Canalicum


44


25n


8


26e


7


Capiese, I., Capri, I.


40


34n


14


14E


8


Ganaria, I., CaTiary,
Capsa, Cafia .


34


8n


8


55E


21


I. . . .


28


On


15


30w


20


Capua, S. Maria
Canasis, Kamasis ■


25


25n


60


SOe


15


delle Grazie .


41


5n


14


12e


8


CanastrEeuin, Pr.,
Caput Anse .


39


On


2


45w


3


C. Paliuri .


39


57n


23


47e


10


Cuput Vada, Sbea .


35


IOn


11


5e


21


Canate, Karwan


25


35n


59


30e


15


Capytluin, Capizzi .


37


4(;n


14


SOe


9


Canatha, KeUabad.


33


45n


52


Oe


15


Caracates


49


60n


8


Oe


4


Caiidalicae


46


48n


14


33e


6


Caracenorum
Candavia, nr. Isbol


41


17n


20


20e


10


Castm., Sangro .


41


45n


14


8e


8


Candldum, Pr., C.
Carse


41


22n


1


7w


3


Bianco


37


22n


9


45e


21


Caralia, Kereli


37


52n


31


45e


14


Caiidys .


37


oOn


48


52 E


19


Caralis, Cagliari .


39


14n


9


IOe


8


Cane


15


40n


51


30e


1


CaraLtanus, Sin.,
Cane


38


56n


26


41IE


13


G. of Cagliari


39


8n


9


6e


8


Cane, Pr., C. Coloni


38


5oN


26


58k


13


Caralitis, L. .


37


5n


30


Oe


14


Caninefates .


52


SON


4


40e


5


Criralltis, L., Beg
CannK .


41


17n


16


7e


8


Shehr, L.


37


40n


31


50e


\i


Cannari m, Pr., C.
Carambis, Pr., C.
Calalat


35


17n


S


SOw


21


Karampe


42


In


33


20e


14


Cannopissse .


37


IOn


8


5Se


21


Carambucis, Fl.,
Canonmm


51


49n

4UE


2


Dwina, R. .


63


On


42


Oe


1


Canopicum Ost


31


17n


29


OtiE


22


Caranicum


43


llN


7


53w


8


Cinopus.


31


18n


SO


4e


22


Carantonus, F].,
Cantabri, Biscay .


43


15n


4


low


3


Charente, R.


15


50 N

40w


4


Cantabri


43


20n


2


Ow


4


Cirasa .


43


2lN


1


3w


it24Index1


1


No.
No.


Name.


Lat. 1


Long.


of


Name.


Lat.


Long.


of


Map.
Map.


Caravis .


42


In


1 25w


3


Caronis .


37 22N


23 7e


12


Carliantia, La Cas-


Carj^asla


35 34n


34 20e


14


tagna .


45


5n


8 28e


7


Carpatlilum Pela-
Carbantorigiim .


54


52n


4 4W


2


gus .


35 40n


27 10k


13


Carbina, Carozigni


40


43n


17 42E


9


Carpathus, I., Scar-
Carbonaria Fossa,


panto .


35 40n 27 10k


13


Porto di Goto


45


On


12 12k


7


Caipathus, Scar-
Carbula .


37


32n


5 ITW


3


panta .


35 35n


27 He


13


Carcaria, Ktzek el


Carpella, Pi., Has
Shohak


30


30n


35 40E


22


Jask .


25 30N


57 45e


15


Carcaso, Carcasonne


43


15N


2 2lE


4


Caipentoracte, Car-
CarcatliiScerta


38


46n


39 15k


19


pentras


44 On


5 3e


4


Carcnvium


38


4TN


4 30w


3


Carpetaui, New
Cardarayia, Car-


Castile


40 30n


3 30w


3


damlya . .38


34n


26 5e


13


Cari)etaiius, Mols.


41 On


3 30w


3


Cartlaiuj^le . . 38


41n


26 28e


13


Carpis, Gurbos


36 46n


10 40e


21


Cardamyle, Kar-


Carraria, Carrara .


44 3n


10 4E


7


damyle


36


50n


22 16e


12


Carrea Putentia,
Curdia, Karidia .


40


30n


26 45E


10


Chieri .


45 4n


7 5lE


7


Carduchi, Kurdts .


37


40N


42 30E


19


Carrhae, Haran


36 56n


39 4e


16


Carduchi vel Ca-


CarrliSduiium, Kot-
dusli .


38


40n


48 40e


19


tori . . .


46 ISn


16 50e


6


Carduchi et Car-


CanhSdiluuin, Gars


48 8n


12 17e


6


dueni .


37


SON


43 40e


16


Carrodunum, CVo-
Carduchi, Mtes.,


cow


50 5n


19 50e


5


Zakhu, M. .


36


55N


43 20e


16


Carsaleum


42 40n


27 12E


10


Careiae, Galera


42


5n


12 20e


S


CarsSOU .


42 7n


12 62e


8


Careutomagus


44


21 N


2 9k


4


Carsiuin, Kersoia .


44 29n


27 57b


10


Caiia .


37


25n


28 20e


13


Carsiilse, Contigli-
CarilScus, Charlieu


46


ION


4 10b


4


ano


42 39n


12 32e


8


C.liinse .
A
23


Carteia, Rocadillo .


36 12N


6 25w


3


Carino .


34


20N


46 25b


15


Cartenua


35 44N


O 6w


21


Cariiii, in Upper


Cartenna, FL, Sigg,
Saxony


53


3on


16 30k


5


R. . . .


35 20n


O 20w


21


Carisa, Carixa


30


46n


6 85w


3


Cartliffia .


37 33N


24 22e


13


Carissa .


40


22n


35 33e


14


Carthago


36 SON


10 15e


21


Caristi, in Biscay .


43


ION


2 30w


3


Carthago Nova,
Caristum, Carosio .


44


44N


8 45k


7


Carthagena .


S7 SON


1 Ow


3


Carmula .


38


32n


38 32E


14


Cartliagu Vetus,
Carmana


29


50n


56 30k


15


Carta Vega .


40 40N


28w


3


Carmanda, Dsckibha


33


53n


42 34e


16


Carura .


37 54n


28 47e


14


Carmania, Kirman


29


50n


56 25e


15


Caruia .


33 12n


65 55e


15


Cariiiania Destria .


31


ON


57 30k


15


Cams, Fl., Cfur, Jl


47 20n


] Oe


4


Carmanii, Mtes.,


Carusa, Gherseh


41 43n


35 17e


14


Jebel Abad, M. .


28


40n


56 Oe


15


Carvancas, M.


46 26N


14 20k


6


Carmel, Kurmul .


31


27N


35 IOe


17


Caryanda


37 7n


27 3Se


13


Cariiiel. Mt., Jebel


Carystus, Karysto .


38 2n


24 28k


13


Mar Elias .


32


53n


35 3e


17


Carystus


37 14N


22 6E


12


Cannel, Mt., Jebel


Cas-NSvum .


42 2n


11 50e


8


Mar Elias .


32


53n


35 3e


18


Cas-Trajana .


45 32N


23 54k


10


Carniiniacum, nr.


Ca.salus, Sin., G.
Coperlino


40


18n


18 6k


9


Porto .


42 19n


8 45e


8


Carni, in Camiola .


46


On


13 15E


7


Casama .


34 18n


37 17k


16


Cainine, I., Aih-


Ca>8e


33 ON


11 58E


21


tola, I.


25


6n


63 45e


15


Casbia, Kadun
Carnos, I., Kalamo,


Seraj .


37 33N


32 3nE


U


I. . . .


38


37n


20 55e


11


Casia Regie .


39 On


79 Oe


1


Carnuntum, nr.


Ca,.sia, Pr., Has
Preaburg


48


9n


16 58k


6


Maleddan .


25 20n


60 20k


15


Carius .


35


2n


35 57e


16


C;isilinum


41 8n


14 IOe


8


Caruutes, in Eure


Casinuin, S. Ger-
and Loire ,


48


20n


1 20e


4


iiiano .


41 32n


13 49E


8


Carorotinum, nr.


Ca-^irotse


32 SON


62 Oe


15


HarjUur .


49


32N


IOe


4


Casiotis .


35 50n


36 OK


16Index25

No.


1


No.


Name.


Lat.


Long.


of


Name.


Lat. 1


Lon^;.


of
Map.
Map.


Caslum, Katieh


30


59n


32


5lE


22


Cltalauni, in Marne


48


50n


4


30e


4


Casius, Mons .


35


55N


35


55E


10


CiXtana, Catania .


3,-


28n


15


5e


9


Casius Mons, Rag
CatHdnia


38


17n


36


40k


14


el Kasaroun


31


8n


33


IOe


22


Cataiact6nuiii


64


23n


1


3Sw


2


Casmgnae, Siceli


36


48N


14


43e


9


Catarzene


41


20N


42


40k


19


CasdS


3j


22n


27


4e


13


Catenates


48


35N


11


IOE


6


Ca'Os, I., Caxo


35


22n


27


Ok


13


Catharon, Pr.


12


30n


16


30w


20


Casperia, Aspra


42


2lN


12


3SE


8


Cathela .


85


35n


36


5e


16


Caspla .


41


55n


44


2Te


19


Catieuclani, in
Caspise Pylse .


41


65n


48


22e


19


Northampton,
Casiiiani, Kazevan .


3S


50n


47


20e


19


Huntingdon, Bed-
Caspii .


39


On-


48


30e


15


ford, Bucks, and
Caspiria, I., Go-
Hertfordshire!


52


On


O


40w


2


mero, J.


28


ion


17


20w


20


Calorissium .


45


6n


6


53e


4


Casjiium Mare, Cos-
Caltii, Hesse ,


60


40n


9


20e


5


pian Sea


42


Ok


50


Oe


1


Cattium .


61


17n


9


20e


5


Caspins Mous


38


37n


46


40e


19


Caturiges, in Upper
Caspius, M. .


38


30N


46


40e


15


Alps .


44


S8N


6


40e


4


Cassia, Via .
B


23


Calusiacum .


49


49n


4


2e


4


Cassiliranum .


47


51n


9


56e


6


Cauca


41


ION


4


28w


3


Cassi6i)e, Cassopo .


39


47n


19


55k


11


C'a\icana, S. Nicola


36


49n


14


3Se


9


Cassiope, Ptus.


39


50n


20


Ok


11


Cauciislae Pyla; .


42


40n


44


45E


19


Cassiope, Pr., C.
Caucasus, Mts.,
St. Catharine


39


49n


19


50e


11


Hindoo Kosh


36


On


71


Oe


15


CassitSrides, lu.,
Caucasus Mons vel
Scilly li. .


49


30n


6


25w


1


Cgraunii Mtes. .


42


20n ' 45


20e


19


Cas.sopEea


39


9n


20


40e


11


Caucasus, Pr., C.
Castabala, nr. Al-
Blanc .


38


15n


25


55e


13


bis tan .


38


In


37


3e


14


Caucones


41


20n


32


5e


14


CastSJIus FoDS


38


30n


22


30e


11


Cauconii


36


50n


28


40k


13


Castamon, Kasta-
CHudini .


41


5n


14


35e


8


muni .


41


15n


33


58k


14


Caudiuru, Cervinara


41


In


14


30e


8


Castellum, Cassel .


51


20n


9


30k


5


Caulon .


38


27n


16


28e


9


Castliaiuea


39


25n


23


IOe


11


Caumata ?


31


SON


57


45e


15


C'asthanaea


39


24N


23


IOe


13


CauloniH, TaUta .


37


23N


14


8r


9


Castra .


55


47N


2


51w


2


Caiinus, M. .


41


30n


2


Ow


3


Castra .


44


46n


16


42e


6


Cauriuin, Coria


39


5lN


6


25w


3


Castra .


55


18n


3


25w


2


Caus


41


59n


1


52w


3


Castra Caecilia, Ca-
Causennse


62


59n

29w


2


seres .


39


25n


6


llw


3


Cav.ares .


44


40n


4


45e


4


Ciistra Bxplorato-
Caviclum


36


46n


3


50w


3


ruiii


55


In


2


56w


2


Cavii


41


30n


19


45k


10


Castra HannibSlis,
Caystrus


36


30n


32


40e


14


Ca tanzaro .


38


5lN


16


32e


9


Cayatrus, Fl., Kit-
Castra Julia .


39


24n


5


50w


3


chik Minder, R. .


38


2n


28


Oe


14


Castra Maurorum .


37


26n


41


25e


16


C6a.


37


38n


24


19k


12


Castra Ni')va .


35


42n

18e


21


Ceba, Ceva


44


24n


8


9e


7


Castra N6\-a .


44


On


24


54e


10


Cfibcnna, Mons


44


On


3


40e


4


Castra Pyrrhi


40


9N


20


54E


11


Ceciliaua, Kalat en
Castrense Ainph .
A


23


Nedjm .


36


43n


88


3e


16


Castrimonii.m
B


23


Cgcri'phaieia, I.,
Ca strum Cepha


37


45n


41


8k


19


Kyra, I.


37


42n


23


16e


12


Castillo, Cazlona .


38


2n


3


45w


3


Cedron Brook


31


44n


35


20e


17


Casuentus, Fl.,
C6dron Biouk


31


44n


35


20e


18


Baaiento, R.


40


33n


16


20e


8


Ceiadiisaj, lusae..
Ca^urg's.


50


50n


17


9e


5


Premuda, Me-
CatabLiilinius Mag-
lada, <tc.


44


20n


14


45e


6


nus


31


22n


25


19k


21


Celiptlira


39


llN


21


55e


11


CatabatlimnsParvus


31


ION


28


18k


21


Celiunantia, Komorn


47


48n


18


IOe


5


Catai'ecaumene


38


20n


29


30e


14


Celaurus, M. .


40


38n


23


:!0k


10


Cataderbis, I., Mar-
CSleia, Cilley .


46


15n


15


15e


6


gastana


30


5n


49


5e


15


C61end6ris .


37


3lN


23


23e


12


Cataia, I., Gauge of
Celendfiris, Chdin-
Kenn .


26


30n


54


Oe


15


dreh .


36


9n


32


21s


1426IndexNo.
No.


Name.


Lat


Long.


of


Nan^e.


Lat.


Long.


of
40 39n


Map.
Map,


Celetnim, Kastoria


21


26e


10


Cerca.sura, El Aksas


30


5n


31


20e


22


Celt-usum, Kelheim


48 55n


11


4L'B


5


CeTcetlna,U.,KerH,
Celia, Ceglie .


41 4n


16


55E


8


M. . . .


37


45n


26


40k


13


ClllEE .


40 45N


21


5iJE


10


Cercetius, M , Ca-
Cell* Picentinse .


34 15N


9


55e


21


chias, M.


39


40n


21


54k


11


Celsa, Jelsa .


41 27n

25k


3


Cerciinum


39


37N


22


3Se


11


Ci Itiberi, Arragon


40 On


2


15w


3


Cercina, I., Ker-
CeUici, Alentejos .


38 45n


7


15w


3


kenna, 1.


34


45n


11


15b


21


Celtico, Flavia


41 On


5


45w


3


Cercine, M. .


41


15N


23


Oe


10


Ceiydnus, Fl. .


40 ION


19


34E


11


Cerclnitis, I., Zara
Cena


37 20n


13


27e


9


Lakalia, I. .


34


35n


10


58k


21


Cenchrgae


37 32n


22


34E


12


Cgreris, T.
A


24


Cenehrgae, Kekhries


37 52n


22


59e


12


Cereris, Temp.
B


24


Cene, Benesouf


29 ION


31


15e


22


Cere.sius, L., L.
Ceiigmellum .


43 46n


7


9e


7


Lugano


45


5Sn


8


55k


7


CenSta, Ccneda


45 56n


12


22b


7


Ceretaiii .


42


22n


1


30E


3


Cfineum, Penrhyn .


50 6n


5


6w


2


Cerfennia, Celano .


42


3n


13


42E


8


Ceniiiiagni, in Nor-


Cerilli, Cirella


39


38n


15


52E


9


folk .


52 50n


1


Oe


2


Cerinthus


38


6lN


23


28b


13


Cgiiionis Ostia


50 ION


5


3w


2


Ceryiiea .


38


llN


22


9e


12


Ceno, P. Nettuno .


41 28n


12


44B


8


Cgrynia, Ctrina


35


2lN


33


20e


14


Cgnomani, in Lorn-


Cesada .


40


55n


3


iw


3


hardy .


45 22n


10


15E


7


Ce.s.sgro .


43


27n


3


26b


4


Cgiiojifilis


32 5n


22


lOE


20


Ceste, Cizzengo


45


Sn


8


9e


7


Ceiitobriga


40 46n


2


44w


3


Cestii Sgpulcrum .
A


23


Centiites, FL, Sort,


Ccstius, P. .
A


23


R. . . .


38 5N


41


45e


19


Ct&tvia vel Ilium .


39


33n


20


22k


11


Centr6nes


45 30N


6


35e


4


Cestrii.e .


39


40n


20


20e


11


Centum Cellie, Ci-


Ce.strns, Fl., Aksu .


37


On


31


Oe


14


vita Vecchia


42 5n


11


46e


8


Cetia, Pr.


35


12n


26


2b


13


Centum Putea


45 llN


21


27b


10


Cetiuni, Neuburg .


48


19n


16


20k


e


Centurinum, Port


Cetius, Fl. .


39


ION


27


20k


13


Centuria


42 57n


9


20e


8


Cetuis, M., Kahlm-
CenturiiiBe


37 32N


14


44e


9


berg


48


On


15


50k


6


Ceos, I., Zea .


37 35N


24


2lE


13


Chabala .


31


48n


47


35E


19


Ceplia, Haan Keifa


37 42N


41


7e


16


Chabala v. Caba-
Cgpliaiae, Pr., C.


laca, KaJiir .


41


35n


48


5k


19


ilesurata .


32 8n


15


20b


21


Chaberis, Fl., Ca-
Ceiaialsdiuni, Ce-


vary, R. . ^ .


12


On


77


Oe


1


falu


38 In


14


5k


9


Chaboi-as vel Ar-
Cei'liallenia .


38 8n


20


34e


12


axes, Fl.


35


30n


40


50k


16


Cephalleiiia, I., Ce-


Chabota, Kuba


41


20n


48


30k


19


phalonia


38 15n


20


35k


12


Cliabur, Fl. .


37


IOn


42


30k


16


Cepheisia, fferakli .


38 4n


23


49e


12


Chaeronea


38


30n


22


53e


11


CephisBus, Fi.


38 On


23


45b


12


Chalacene


37


20n


42


50e


16


Cepliissus, FI.


38 8n


23


33e


12


Chalson .


38


27n


22


50b


11


Cephissu8, Fl.


38 34n


22


40k


11


Chalastra


40


31 N


22


43b


11


Cephissus, P'l.


A


24


1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Online LibraryWilliam Garden BlaikieAtlas of ancient & classical geography → online text (page 5 of 18)