William Garden Blaikie.

Atlas of ancient & classical geography online

. (page 7 of 18)
Online LibraryWilliam Garden BlaikieAtlas of ancient & classical geography → online text (page 7 of 18)
Font size
QR-code for this ebook


Fl.,Lit.35 15n
38 8n
44 30n

43 20n

49 22N
53 ION
32 25n
26 30n
30 40n

38 33n
38 35NLong.23 3lE

22 22e
8 29k

27 50e

1 19w
40w

34 55e
31 40e
20 2k

20 42e
22 9k35 2eN 32 57e20 Ow
22 20k37


1
5fiN '


41


49n


60


On


37


22N


39


5n


39


9n


43


16n


47


5n
i
i


42


4n


43


67n


36


40n


33


7n


39


5n


30


14N


13


50n


47


3.JN


42


In


3G


20n


40


53n


38


53n


40


45N


38


47n


42


2Sn


33


3n


51


27n


37


On


37


30n


28


30N


39


39n


41


22n


46


33n


44


34N


43


On16 25e

17 10k28 5k
5 32k12 35e

12 40k
28 58e
44 42e

21 5,Se

22 46e
75 50k

13 He

13 2lE
5 45k

14 2e
26 55e14 15e

26 59e

13 32e

44 12e

1 42w

7 51 w

S Ow

07 30e

3 25K9 20e9 15E
21 35eNo.

of

Map.CurS,lius vel Cu-
arius, Fl. .
Cfires
Ctires
Curia
Curia

Curia, Coire .
Curi.T, Rorlhioick .
Cimauda
Curi.aiii m, Pr.
Curias, Pr., C. Gatto
Curica
Curicta, I., Vegalia,

I. . . .

Curiosolitae .
Cunuiliaca
Currns Deorum, M.
Curiib s, Ghurba .
Cusa, Fl.

Cusfe, Manfalout .
Cusli . ■ .
Cusus, Fl.
Cutiliae .

Cutina, Catignano .
Cyain6surus, Fl.,

Adriano, R.
Cyaneae, Ice.* .
Cyanes I'anum
CJanes Fons .
Cyaneus, Fl. .
C.vbelia .
Cybistra, Eregli
CyilMes, Ins.
Cyclopuui Sfopflli .
Cydanius, Ghada-

mus
C.N'lissus
Cydonia .
Cydnus, FL, Si-

houn, R.
Cy izM , Jexcnee .
Cylistamus, Fl.
Cyllene, Glarenza .
CUlene, M., Mt.

Zyria .
Cylleues, Sinus
Cyuie, Koumi
Cj^nsetlia
Cynia, L., Misso-

longhi, L. .
Cyniphs, FL, Woily

Quaham
CJnoi'Olis, Sheil-h

Hassan
Cynox, Lihanitis
Cyn6^arges
CyiKisie|iliaioe
Cj'nossenia, Arcd)

KuH'tn
CJiiossema,

i'olno, C.
CJnosuraPr.39


15n
B


42


13n
B
A


46


50n


55


48n


36


ON


45


30n


34


35n


38


2n


45


5n


48


ION


49


42n


10


20n


36


30n


■33


28n


27


23N


33


20N


48


30n


42


25N


42


2lN


37


45n


41


16n
B
B


42


32n


:i8


39n


37


29N


37


On


37


32N


30


7n


39


50n


35


29n


37


On


25


12N


39


44n


37


56n


37


54N


38


On


38


39n


38


2n


38


20n


32


40n


28


5n


38


42N
A


39


30n


30


50n


36


32n


38


5n' CyanSse is used in Ov.Index33

No.


No.


Name.


Lat.


Long.


of


Name.


Lat.


Long.


of


22 40e


Map.
12
33 33N


Map.


C^uria .


37 25n


Damascus


36 20e


17


Cy, aiissa


30 4lN


22 5lK


12


Damascus


33 33N


30 20e


18


Cyparissia, Arkad-
'
Damna, Manas


43 On


91 Oe


1


hia


37 13n


21 42e


12


Daiunii, in Lanark-
C^'iiarissium, P.,
shire .


65 45m


4 Ow


2


C. KoniUoor Ark-
DamnSnii, in Corn-
hadia .


37 ION


21 36b


12


tcaH and Devon .


50 40n


4 20w


2


Cyparissius, FI., et
Daiiinfiniuin vel
Portus, Arkadhia


37 15n


21 42e


12


Oorinum, Pr.


49 57n


5 lOw


2


Cj^pirisslus, Sini.s,
Dau or Luish, Tell
Gul/ o/Arkculhia


37 20n


21 25b


12


el Kady


33 16n


35 38b


17


Cyphanta, C.,Kypa-
Dana, nr. Maragos


38 25N


30 27b


14


risi


36 58n


22 59e


12


Danaba .


33 29n


37 29k


16


Cyprus, I., Cyprus.


35 On


33 IOe


14


Danubiua, Fl.,
Cypsgla, Ipsala


41 On


26 20e


lu


Danube, R.


45 12n


19 30k


6


Cyptasia, Ichoban-
DSntlbius, Fl.,
lar . . .


41 52n


35 12e


14


Danube, R.


48 20n


9 55e


5


Cyrenaica, Barca .


31 On


21 30e


20


DanQbius, Fl.,
Cyreue, Grenna


32 40n


21 45E


20


Danube, R.


48 ION


8 50b


Cyrgtiae .


39 49n


22 3e


11


Danibius vel Ister,


Cyrium .


34 40n


32 55K


14


Fl., Danube, R. .


44 On


26 50b 10


Cymiis vel Corsica


42 ON


9 IOe


8


Daone


41 8n


28 Ve 10


Cyropolis, Feioza-
Dapbne .


36 9n


36 9e 16


bobd


28 40n


52 45e


15


Daphnis Balneum .


B
24


Cyr6p61is, RuM .


37 50n


49 20e


15


Daphnus


38 43k


22 53b


11


Cyrrhestica .


36 40n


37 20e


10


Daia vtl Anastasi5-
C\rrhus, Corai


36 49n


37 Oe


10


polis .


37 9n


40 59b


16


CjTUS, FL, Kiir, R.


42 On


43 40k


19


Dariiil*, about the
Cyrus, Fl., Kur, R.


41 ION


45 50e


19


Foulahs


15 40n


14 30w


20


Cysa


25 25N


63 45e


15


Daridax, Fl. , Nahr-
Cyta vel Cutasium,
el-DhahaJb .


36 IOn


37 40h


16


Koutais


42 12n


42 42b


19


Daridus, Fl., Sene-
Cytaeum .


35 24N


25 4e


13


gal, R.


16 30n


13 30w


20


Cj-thera, Po Castro.


36 15N


23 Oe


12


Darantasia


45 29n


6 30e


4


Cytliera, I., Cerigo,
Dardania


42 25n


21 50b


10


I. . . .


36 15n


23 Ok


12


DardAnns


40 2n


26 2lB


13


Cynthos, I. , Thermia


37 25n


24 2GB


13


Di'.rgidus, Fl., Du-
Cytinium


38 4lN


22 27e


11


rlza, R.


35 55n


67 Ob


15


Cyton:s .


41 50n


32 52k


14


Dariorigum, Vannts


47 40N


2 46w


4


Cylorus, M. .


41 50N


33 20e


14


Daritis .


34 On


51 30e


15


Cyzicus, Kyzik


40 22n


27 54E


13


Darb m, Joumin .


34 25n


58 55e


15


CyziL-iis, I.


4'J 25N


27 50e


13


Daniis, Derna


32 4 On


22 50e


20


Cyzistra .


38 2lN


34 52k


14


Daroii.as
Daricon .


31 2oN
B


34 5b


18

24


Dabana, Dhaha-
Dascoii, Sinus


B
24


banyan


36 34n


39 IOe


16


DascQsa .


38 52n


38 50k


14


Dabemth


32 42n


35 22e


17


Dascy lium * .


40 19n


28 33e


14


Dacliaiibades


15 On


75 Oe


1


Dassaretae


■10 50n


20 40k


10


Dacia,//u-/!j/ai-y and
Datii


41 5n


30e


4


Molduvia .


46 On


25 Ok


1


Dauctiis, M. .


9 On


9 Ow


20


Dacia Aureliana,
Daudjana Diadin .


39 33n


43 35e


19


Part ofServia and
Daulia


40 49n


19 45k


10


Bulgaria


43 40n


23 20k


10


Daiilis, Dalia.


38 29n


22 45e


11


Dacia Medit. .


42 40N


22 40e


10


Daunia .


41 23N


15 35b


8


Dadahtana


40 13n


31 18e


14


Dautonia


45 52n


16 42b


6


Dades, Fr.


34 55n


33 52E


14


Davana .


36 30n


39 8s


16


Dadybra, Dtrukoi .


41 30n


33 41 E


14


Daxita .


34 aON


109 Ob


1


Daisitiatae


43 50n


18 LOe


6


Daxia


35 6n


40 32b


16


Dagasira


25 30n


59 Oe


15


Daximonitis .


40 ION


30 35E


14


Dagra .


37 58n


34 29e


14


Dea, Die .


4t 5i'N


5 24E


4


DdhiE .


36 30n


60 30e


15


DeaboUs . .


40 50N


20 50k


10


Daix, Fl., Jaik, R. .


51 On


54 Oe


1


Deba


37 88N


41 3SB


la


Dalniatia, Dainiatia


43 45n


17 20b


6


Dalmiuium .


43 48H


17 12b


6


• Also writ


ten Dascy


lium.
D

34Index

No.
No.


Name.


Lat.


Long.


of
Map.


Name.


Lat.


Long.
25 13e


of
Map.


Debeltus


42 22n


27 19b


10


Dia, I., Stan-Dia .


35 27n


13


Debir vel Kirjath


1


DIacopene


40 SON


36 Oe


14


Sepher


31 27n


35 2b


17


Dlacrii Scopuli,
Decelea .


38 8n


23 50e


12


Kiti, C.


38 40n


24 10b


13


Dgtempagi .


48 50n


6 4Pe


4


DIaiiipolis


42 28n


26 25e


10


Dei'etia, Decize


46 46n


3 3lE


4


Dianse, Temp.


41 16n


20 13e


10


Dii Incogniti, Ara.


A
24


Dianse, Temp, et
Peigiiia .


A
24


Nem.^ .


B
24


D> Igovitia


53 56n


O 43w


2


Dianae ArgStcrae, T.


A
24


Belli m, Dhilessi .


38 20n 23 42e


11


Dianse Euclelse, T.


A
24


Dclos, L, Delos


37 2;iN 25 17e


13


Dianpe, Pr.


42 14N


9 3lE


8


Delphi, Castri


38 20n 22 29e


11


Diana>, T.


A
24


Delpluiii, P., Porto


Diaiiiuiii, Pr. .


38 SON


O 8E


3


Fine .


44 17n


9 14e


7


Diaiiium, Denia


38 52N


O 5e


8


Deliihlnium, Del-
Diarrliose


31 14N


20 18e


21


fino, P.


38 30n


26 5e


13


Dibon, Dhiban


31 32n


35 50e


17


Delpliinium .


38 16n


23 45e


11


Dicffia, Bourikhane


40 50n


25 17e


10


Delta .


30 50n


31 5e


22


Dicte, M.


35 4n


26 IOe


13


Demetoe, in Pern-
Diotis .


54 25N


2 59w


2


brokcsh. and Car-
Dictvmnum .


35 39N


23 45e


13


digaiuh.


52 ION


4 Ow


2


Diduni .


51 20n


17 20e


5


Deiiietiias, Khan
Didy me, I. , Salma,I.


38 32N


14 4Se


9


Ayash .


34 19n


36 52e


16


Didyiui .


37 2GN


23 He


12


Deinetiias, Goritza


39 25n


22 66e


11


Didymi Sini:s, Mir-
Demetrinm, Khan-
abel, Gulf of


35 15n


25 45e


13


dak .


40 45n


30 59e


14


Didymis


25 30N


33 28e


22


Demetrium


40 23n


25 30e


13


Did'yiKotiche, JH-
Demus, FL, Kabja,
mot'il-a


41 22n


26 32e


10


R. . . .


37 50n


70 Oe


15


Digentia


B
23


Denda


41 40n


19 35E


10


Digentia


42 6n


12 5lE


8


Dendros, lee., Jo-
Diglito .


37 22n


41 66e


19


annus, St., Is. .


37 5lN


23 15E


12


Diluntum, Lissaiz .


42 50n


17 49e


6


Dentheletee .


42 20n


23 Oe


10


DiuKAStns, M.


37 30n


25 2lK


13


De5briga


40 7n


5 55w


3


Dindymiun, M., M.
Deobriga


42 35n


2 52w


3


Kapicdag .


40 27n


27 49e


13


Deobrigula


42 35N


3 56w


3


Dindyiiius, M.


39 ON


30 Oe


14


Deorum, Ptus.


35 50n


lOw


21


Dindymiis, M.


39 20n


31 40e


14


Deibe .


37 SON


33 40e


14


Dinia, Digne .


44 7n


6 17e


4


Derbiccfe


39 50n


60 Ob


15


Din6g6tia


46 24n


28 2e


10


Derenobiila, Gwadel


25 ION


62 24e


15


Di6 Caesarea vel
Derrhis, Pr., C.
Sepphoris, Sefu-
Drepano


39 56N


23 58E


11


rieh


32 45N


35 16e


18


Deniiis, Derna


31 On


28 50e


21


DiSeharis, P.


A
24


Derrhlum


36 66n


22 34E


12


DiSclea .


39 38N


30 12e


14


Demm .


31 5n


28 32e


22


DioclSos, pseudo
Dertona, Tortona .


44 53N


8 52E


7


Stouia


31 20N


31 35e


22


Dertowa, Tortosa .


40 50N


O 35b


3


Diouiedese Insse.,
Dertniii .


40 57n


17 2lE


9


Trimiti, Is.


42 7n


15 31e


8


Derveiitio


53 59n


O 55w


2


Di(5niedi.s, I. .


42 7n


15 30e


8


Dervus, M., Chas-
Diomcdis, Pr., 3It.
seral, M.


47 ION


6 55e


4


Mo rar


43 30n


15 56e


6


Deserta Libyse In-
DiomeicB


A
24


terioris, Sahara
D16meife, P. .


A
24


or Gl. Desert


25 On


O


20


Dion


38 £0n


22 59e


11


Deuiftliun, Pr., C.
Dionysi, Th. .


A
24


Ankiski


39 ISn


22 55e


11


Dionysiacum, Th.


A
24


Deurlopes


41 35n


21 20e


10


DIonJsiadcs, Ix.,
Dei; so 11 a, Dulshv.rg


51 25n


6 42e


5


Taiiis, Is. .


35 20n


26 IOe


13


Deva, PI.


55 On


4 Ow


2


DionJ'sias


29 24N


30 36e


22


Deva vel DevSna .


53 12n


2 52w


2


Dionysii Arx


B
24


Devaiia Via .


52 30n


40w


2


DiSnysophanae,
Deventio


52 57n


1 25w


2


Soflakalassy


36 6n


33 2e


14


Devona, Schwein-
Dioryctus


38 47n


20 45b


11


furth .


50 5n


10 12e


5


Dios


24 51n


34 IOE


22Index35

No.
1 No.


Name.


Lat


Long.


of


Name.


Lat.


Long.


'■ of
Map
32 25N


35 IOe


Map


Dioscuridis, I., So-


Duthan .


17


cotra, I,


12 On


54 Oe


1


Dotium .


39 29n


! 22 4lE


11


DIoscoruiii, I.


38 59N


17 10b


9


Dracanum


37 40n


26 17e


13


Uioscurias vel S6-
Drac.baiiiai


35 5n


61 30E


15


b;ist6polis .


42 45n


41 IOe


19


Dracuina


48 15n


9 40b


5


DiospSlis, Akcka-
Drangiana


29 On


61 Oe


15


Shehr .


41 8n


31 12k


14


Draisaca, Inderab .


35 35n


70 Oe


15


Diosjiolis (I.vdda),
Diavus, Fl., Drave,
Lmld .


31 56n


34 55b


18


K. . . .


46 6n


17 25e


6


Diosiiolis Paiva


26 13n


32 2lK


22


Diavus, Fl., Drave,
Dipita .


37 32n


22 16e


12


R. . . .


46 50n


13 30E


6


Uijiylon .


B
24


Drecauum, Pr.


30 44N


20 57e


13


Diivluiu vel Sacia,
Drepane, Erseki


40 4lN


29 30e


14


P. . . .


A
24


Drepanuin, Tmpani


38 3n


12 32E


9


Dirse, Babel Mandel


12 On


43 Oe


1


Dieiianum, Pr.


27 4SN


33 29e


22


Dirj hossus, M.,
Dreianum, Pr.


35 30n


24 18e


13


Mt. Delphi .


38 43n


23 46e


13


Dre. anum, Pr., C.
Dirphossus, M.


38 43n


23 40e


11


Dhrapano .


38 19n


21 51 E


12


DIum


40 llN


22 31K


11


Drfpsiani


39 On


70 Oe


15


Dium


32 3(>N


35 48e


18


Dribyces


37 On


50 30E


15


DIuin


40 14N


22 35e


10


Drilo, FL, Drino,
Dium


32 33N


36 IOe


18


R. . . .


41 58n


19 50e


10


Di. m, Pr., C.
Drilo, FL, Drino,
AiHoni.


39 3n


23 22e


11


R. . . .


42 On


20 Oe


6


Dunn, Pr., Sassa-
Drini.s, FL, Drin,
soum, C.


35 27n


25 2e


13


R. . . .


43 20n


19 20e


6


Diur, Ms., Jebel
Drinus, FL, Drin,
Tnlla, or Atlas .


33 IOn


4 lOw


21


R. . . .


44 On


19 20e


10


Divitia .


50 57n


7 Ok


5


Drippa .


40 54n


26 25b


10


Divodarum, iletz .


49 7n


6 IOe


4


Drium, M., Mt. S.
Divona, Cahora


44 27n


1 30e


4


Angel


41 45n


16 Oe


8


DiZHhab, Dul.ab .


28 30n


34 33e


22


Druentia, FL, Dur-
Dobfuii, in Glouces-
ance, R.


43 50n


5 Oe


4


te'rshire


51 oOn


1 40w


2


Dimduni Sedes


48 18N


1 IOE


4


D6cea, Tosia .


40 55n


34 IOE


14


Driina, FL, Drome,
Dodona .


39 42N


•Jl lE


11


R. . . .


44 45n


5 Oe


4


Do>iana, Thanawar


6 On


80 30e


1


Drusi, Can. .


52 On


6 Oe


4


Doliche .


39 57n


22 ItiE


11


Drusi, Ps.


46 28N


11 22e


6


Doiiclie, Dolvx


37 5n


37 27E


16


Drfisimagus .


48 4lN


10 51B


6


Dolichiste, I., Ka-
Driisi|iara,
kaia, I.


36 7n


29 27e


14


Karistan


41 20n


27 39E


10


Dului'ia .


39 4n


21 5UE


11


Drynicea .


38 4lN


22 32E


11


Dolopes .


30 30N


13 20e


21


Drymiisa, L, Eng-
Doni.aiia .


40 8n


40 8e


14


lish I. .


38 30N


26 43e


13


Doiiiaiiitis


41 35n


34 20e


14


Drvopis, see Doris.
Donatiana, Baran-
Du"bis,Fl., Doubs,R.


47 20n


6 20E


4


yavar .


45 48n


18 44E


6


Dubris .


51 7N


1 19e


3


Donysa, I., Herak-
Ducti.s Aq. Martfe


A
23


lia . . .


36 50n


25 29e


13


Dulyibini, about
Dor, Tantura.


32 39n


34 56E


17


Luntbiirg .


52 20N


9 20e


5


Dora


32 33n


34 5GE


18


Duiidaxeue .


38 9n


37 18b


14


Dorbrta .


38 7n


39 55e


19


Duuhim .


50 4lN


2 29\v


2


Dii ii'.is Sinus, Simi,
Dnnuiu Sinus.


54 35n


1 lOw


2


Ui'Jfof


36 40n


27 50e


13


Dunum .


43 39n


25 9e


10


Doiioncs


43 19N


24 30e


10


Dura, Dur


34 35n


43 50e


16


Doris


37 On


28 5e


13


Xiurn vel Europus,
Doris


38 42n


22 20e


11


Rahaba Mdek


34 46n


40 51e


16


Doriscus


40 47n


26 3e


10


Duranlu.s, Fl., Dor-
Doiiuui .


37 16n


21 50E


12


dogne, R.


44 50n


1 20e


4


Dorostolum, Silis-
Durdus, M. .


32 20n


2 50w


21


tria


44 On


27 He


10


Duria Major, FL,
Dorticuiu, Vecz


44 7n


22 34e


10


Doria Ballea, R. .


45 40n


7 3Se


r


Dorylituin, Enki
Duria Minor, FL,
Shthr .


39 40n


30 39 e


14


Dvra Rppaira, R.


45 7n


7 Oe


736IndexNiiiiie.
velDurius, PI., Bourn,

R.
DurndmSgns
DurnoinaLCi 3
Darn5varia
DfirSbrivie
Durobrtva*
Durocasses, Drev.x.
Duroi atillaunua

Chalons

Marne
Durociiia
Durocobrivae .
Duroconioviiitn

vel COriiiium
DurScottorum,

Rheims
Durolevnm .
Durolipims
DurSlitum
Dur6trif,'es,

Dorsetshire .
DurovernHin .
Dusse, Duzrhah
DvardSnes, Fl.
Dvas, FL
Dyiae
Dyme
Dyras, Fl.
Dyrrliadiium

Ejiidaiunus.
Dysorus, M. .
Dystua .

Eba

Ebal, M.

Kbelliniim, Bailio
i'jblana, Dublin
Kb6da .
Kbora, Evora .
Ebora, Ixar .
fiboracum
Eburodunum .
Eburolacuiii,
^ Ebreuille
EbrSdunum,
^ hrun .
Ebudes, lae.
^ brides .
ElmrSbrlga,
^ Montargis
EbiirSnes,
„ Tungri
Eburum .
Bbusus, /viza.
Ebusus, I., Iviza, I.
Ecbatana, Havia-

dan
EcbatSna Magoiuni
Rcdippa, Ez Zlb .
Erlielidae
ftiliinades, lae
ficliinos .
^chmus . .He-prst41 9n

51 8n

52 37n

50 43N

51 22n

52 3:-)N
48 42n48 5^N
51 3!)n
51 50n

51 43n

49 18n

51 ISn

52 ISn
51 32n

50 52N
61 15n

40 45n

29 On

33 4nN
38 8n

40 54n
38 52n

41 20n

40 4Sn
38 18n

42 44n
32 17n
42 30n

53 On

30 53n
38 40n

41 15n
53 57n

49 15N

46 9n
44 40N
58 On
48 On

50 40n

50 8n

38 55n

39 On

34 46n

32 On

33 3n
A

38 22N
30 12n
38 53nLong.


No.

of

Map.


8 34w
6 39e
15w
2 27w
30e

15w

1 22e


3
2
4
2
2
2
4


4 5e
1 9w
35w


4
2
2


1 55w


2


4 5e
49e
5w
13e


4
2
2
2


2'30w
1 Oe

31 22e

89 Oe

7 Ow

21 3lE
26 IOe

22 34e


2
2
14
1
21
12
10
11


19 30e

23 25E

24 5e


10
10
11


11 20e

35 14E

37w

6 Ow
34 22e

7 37w

2'2w

1 llw
16 3Se


r

17
3
1

22
3
3
2
5


2 52e


4


6 38e


4


6 30w


1


3 45e


4


4 40e

IS 7e

1 28e

1 30e


4
5
3
3


48 30k
54 55e
35 6e

21 lE

20 50e

21 lE


15
15

IS
24

11
21
11Name.Echinus, Echinon .

Ecietice.

E.len

E'lessa, Orfa .

Edessa vel Cal-

lirrhSe
Edeta .

Ecetani, in Arragon
Edones .
Bdrgi, Adra .
Edron

Fdrum, Idro .
fidulius, M., Mon-

ttrrat, M. .
Eduiiiia, Daumeh .
Egtioiiea
Egdavama
figelesta, Iniesta .
E^;esta, see Segeste.
Bgeta, Gladova
Egira

EkIoii, Aiglan
Egnatia .
Es-'ra, Akra
Bgra vel Agra,
_ Hagol .
Eion, Contessa
Ei6nes, Furkaria .
Ekron, Akir .
filaea, Kliieli .
felaea
filaia, Pr.

fillEUS

Elseiis
F.laftus .

Elaeusa, I., White I.
Blancum, Deli
filiphonnesus, I. .
filatea, EUuta
Elatea .
fiiatea .
Elatus, M., Mt.

Scopo .
i,\a.veT,F\.,Allier,R.
Elcethiuni, Castel

Vetrano
ElSa Sinus, Bay of

Elea .
Elea velVeiia.
Elealeh, El Aal .
Electra .
Electrides, lae.
filegla, Blija .
ftle-ium, Eedt
Eleia, Mirka .
Elephantine, Aras
^ el Wojoud .
Eleusa, Ayash
ftleusa, Ise.
Eleusinium .
fileusis .
Eleusls, Lepsina
Eleiissa, I.
EleuthgraLat.


Long.


38 53n


22 41e


42 42n


42 Oe


34 16n


35 57e


37 5n


38 30E


37 15n


38 54e


39 40n


40w


40 45n


37w


40 50n


24 5e


32 59n


ys 20e


45 18n


12 7e


45 44n


10 25k


41 44n


1 43e


32 7n


35 22e


A
38 34n


32 46E


39 SON


1 60w


44 35n


22 40e


42 9n


24 6e


31 33n


34 4lE


40 54n


17 22b


25 44n


36 55e


29 IOn


34 59e


40 49n


23 49e


37 25N


23 30e


31 5lN


34 50e


38 55n


27 5e


39 13n


20 3lE


35 20N


34 2b


38 23n


21 29e


40 4n


26 12e


40 9n


20 14e


36 34n


28 IOe


13 On


75 Oe


40 29 N


27 37E


38 38n


22 5lE


39 20n


20 22b


39 49n


22 3lK


37 44n


20 57e


45 30n


3 20e


37 41 N


12 45e


40 8n


15 5e


40 8n


15 8e


31 49n


35 54e


37 12N


21 46e


54 50n


20 Oe


39 55n


41 IOe


48 5n


14 35E


36 17n


41 46e


24 IOn


32 58e


36 30n


34 15E


37 50n


23 2lE


A
36 2lN


25 30E


38 3n


23 33e


37 42n


23 54E


38 9n


23 29ENo.

of

Map.Index37N'o.


No.


Name.


Lat


Long.


of


Name.


Lat.


Long. of


Ma]i.
13


Map.


fileuthgrna .


35


17n


24 40b


fiordsei .


40 55n


20 203


10


Eleutligro LJf'ones .


36


60n


22 40e


12


fionlsei, in Rou-
6loutli6r6ii61is


31


36n


34 54k


18


melia .


40 45n


22 5e


10


Eleutherus, FL,


Epamanduodurum


47 25n


6 50b


4


Bagaria, R.


38


On


13 28B


9


Ejiaiiterii, in Pied-
Eleuthgrns, Fl.,


^ monl .


44 20n


8 15b


7


Nahr el Kebir


34


45N


36 10k


16


Epetium, Stobrez .


43 30n


16 35e


6


Elis . . .


37


54n


21 22b


12


Eph6sus, Ayasalak


37 57N


27 21e


13


Elis


37


45n


21 35e


12


Ei>liraim


32 2n


35 15b


17


Elisha, Fn. of


81


63n


35 30b


17


fiphraiin, Gate of .


E
18


EUeporus, Fl.


38


35N


16 35E


9


ftphraim, Mt. .


32 On


53 IOe


17


filrea, Kliseli .


38


56n


27 5e


13


fiphyra .


38 44N


21 36b


11


pAcens .


38


2lN


21 28k


11


fiphyra .


37 49n


21 19b


12


Elctusa, I.


36


34n


28 IOe


13


Epliyra, I., Eyp-
Elone, postea LT-


sili, I. .


37 25n


23 59e


12


iiione .


39


48n


21 57e


11


fiphjh'a ,


39 15n


20 32b


11


Elusa, £1 Khulasah


31


4n


34 45k


18


Epiacum


54 47n


1 42w


2


Elusa, Eauxe .


43


50n


10b


4


Eiiidamnus, pnstta
filu.sates, in the


Dyrraclilum, Du-
Landes


43


50n


10b


4


razzo ,


41 19n


10 32b


10


Elusio .


43


24n


1 45e


4


fipidimria


37 40n


23 5E


12


Elyma, Grovno


40


ION


21 40b


10


fipidaurus, Epi-
filyniais .


33


On


48 50e


15


davros .


37 3Sn


23 9e


12


Eljniais, Susan


32


20n


50 Ob


15


fipidauius, Castel-
filfmaris.


35


24n


48 Ob


15


nuovo .


42 27n


18 30b


6


filSTiiea .


40


7n


21 4lE


11


fipldaurus Limera,
Eiynnotis


40


IOn


21 40e


10


Paleo Monenvasia


36 45n


23 3e


12


Eljsii .


51


50n


17 20E


5


fi]iidelium


36 3lN


23 SB


12


fiinathia .


40


45n


22 25b


10


fipiilia Sup. .


56 ON


6 Ow


2


EmbOlsea


41


45n


47 35e


19


Epidia Inf. .


55 45n


6 lOw


2


Eingrita Augusta,


fipidii .


55 40n


6 35w


2


^ Merida


38


52n


6 15w


3


Epidiuin, Prom. .


55 19n


5 4Sw


2


Emgsa, Hom3 .


34


55n


36 45b


16


fiplpliinia, Hamath


35 13N


36 43E


16


Eminis .


31


33N


35 48b


17


fijilliSlse.


B
24


Emmaus.


32


46n


35 33k


18


Epirus, Albania


39 40n


20 40e


11


Bmodi, Mts., ffima-


fiplum .


37 29n


21 4Se


12


laya Mts.


36


On


74 10b


15


fiponj^mi


A
24


Emodi Montes,


Ep6M, Montoro


37 59n


4 21w


3


Himalaya Mts. .


28


On


86 Ob


1


Epi5r6dia, Ivrea


45 28n


7 53E


7


EmpSrise, Ampu-


Kpusuin, Carignan


49 4lN


5 18b


4


Has


42


IOn


3 6e


3


Enuabona


38 36n


9 6w


3


EmpSrliim vel By-


Bqvms Tuticus, C.
zaciuiu


34


30n


10 l£i!


21


Franco


41 19n


14 58b


8


Erapulum, Ampig-


ErSna vel Arena,
Hone .
B
23


Filiatra


37 8n


21 36b


12


Empflluiii, Poll


41


56n


12 52b


8


firasmis, Fl. .


37 55N


24 Ob


12


Endidae, Egna


46


13N


11 IOe


6


Ercte, M., M. Pel-
Endor, Endor


32


89n


35 24E


17


legrino


38 llN


13 22b


9


Enganiiiiii, Jenin .


32


28n


33 19e


17


fireclitheum .


A
24


Engedi (Hazezon-


firessus, Ertsso


39 9n


25 55b


13


tamar), Ain-Jidy


31


29n


35 25e


17


BrStria .


38 23n


23 50b


13


Engedi (Hazezoii-


Eretria .


39 IrtN


22 36e


11


1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Online LibraryWilliam Garden BlaikieAtlas of ancient & classical geography → online text (page 7 of 18)