William Stephen Dobson.

Oratores attici et quos sic vocant sophistae (Volume 2) online

. (page 70 of 118)
Online LibraryWilliam Stephen DobsonOratores attici et quos sic vocant sophistae (Volume 2) → online text (page 70 of 118)
Font size
QR-code for this ebook


TOi/j wv T(Va; iiHa-^ai avroi; rr,v 4''<f'"' Mov- vocabulo Tctroti? snperscripsissediscriraen
ra(. scribo : n toutou; tivSv SeicrBm, avToh; lectionis aiv Tivij, quod in aliis Codd. in-
T>)V 4^4>!»' SiSovTaj. aiit h<)S,rogare aliquos veneranl. tUrnnivis eligas, locns erit
et prensare, ipsos calculos distribiieutes ; id persanatus : cogitantes uon oportere vns pri-
est, rum causa sua ipsorum sit, eli<p' iav- vatim pro Alcibiade iu hoc a.<rrpa.rfiai: jiidi-
Toir tl^a-yofAim. Nntabis, Ti'&EirSai tov ay£- cio intercedere, veque has etiam strategos
va, ela-ayetv tw lUw, et SiSo'vai vel JiaJiSo'- oportere, judices,qnos ipsi in sufragia mit-
vai Tiiv •l^ri^'jv, eoriindera hoc loco esse, tunt, exorare. Sluiter.
Quid sit T^v 4«(fGV JiJo'vat vide apud Ulpi- ria^Eirxsuaa-^EVO?] De liac voce liai^reo
anum in Demosthenis Midianam, ad ista quid stalnani : ntrum sc, lectio sit men-
verba, wEi's-ac tov wsuTavEuovTa SoiJvai rfiv dosa, an excidal aliquid, quod seqni de-
■^yj'pov. ipse Demosthenes, eadem Orati- buerat. Taylor. In ultima voce videtur
one, diverso sensu dicit, Midiam produ- esse depravatio, quam sine MSS. anxilio
cturum esse Liberos suos, et petiturom, non possum corrigere. Hoc forte voluit
TOuTOic JoCvoi TTiv 4>;4>ov vfxa.;, ut vos illis Orator: ' Considerate vero, judices, an
detisra/cii/i/m vestram ;niisericordia>, non non hinc satis evidens sit argomentum,
causa?, hoc concedentes. Qui vero in qnod nullusStrategorum Alcibiademeque-
causa, a se introdncla, Judicibus TJiv4^<f>ov stri militia; adscrijiserit. si enim ita fecis-
dal, is judicium, quantum in se est, cor- sent, debuisseut in jus vocare Pamphilum
rnmpit; conando nempe persaadere iis uquitum prsefectum, quod eqaom AIci-446ATZIOYocKyj^vi Xsyovcriv, ccvocKOiXs^u f^ev TIcc[^(piXop, art ^ ci(pa,iQuv So

565 TOV iTTTTOV ITTTTSUg a,7n(TTipil TVjU TTOXlV, SWi^OcXXSlV (?£ TU

(puXoio^u, on s^eXoiwuv AXKif^tocdyjv sk Tvjg (puXvig ukvooveTToieiTTJV ~ TQVTCOV TOC^iV, KiXSVSiV OS TOV TOi^lOCD^OV' ^aivccv T. R.biadis adimeus, cl\ itatera eqaite privas-
set : debuissviit vsro inulctani iinponere
phjl!ircho(equitum istius lribuspr;cfecto),
quod Alcibiadem ex sua triba expellens,
Strategorum mandata iriita fecisset : de-
bnissent aateni jnbeie taxiarchura (ordi-
nuin ducem) delere Alcibiadem ex cata-
logo militum gravis arinalurae. Jam vero
nihil hoium feceriiiit Strategi ; sed elc'
Totum locum adduxi et verti, qui in
Edit. Yanderheidii, propter corruptum
CoDtextom, miseris modis laucinatur.
Markland. Bene Label vulgalaet locus
est perspicuus. Utiiiam molli alii pariter
essent, i^tque bic est. Idem est ac si
dixisset : el ixavov rSiv hit l^oiJ 'Kvya^'vimv
Ttufjiiipiov Tovro ysvnrai, oVi tote, on w

nrnySiv oiJsic TTiU >jv uvtS 'orapis'X.evaa-fjt.imi,
ii; vvv elir]v oi «"Tpa7«yoi vtt' avToZ itn.fi-
a-Kiutts-fjiivoi. Grreci usurpant Tra^as-xcui-
^sa-Srai de eo, qui aliquem mails, callidis
artibus in partem suam perlraliit, ut in
judicio se advocatione et testimunio adju-
tel. TTa^is-y.ivai-fx.ivo; igitur est testis, ad-
TOcatus, patronus causa^, corruptus, gra-
tia, precibus, largilionibns inductus, ut
causam iiiiquam tuendam suscipiat. quem
DOS gewonnen aut gestimmet usurpamus.
Reisk.

'AvaxaXeiv jUEV Ua/X'piXov'] Scribe : syKa-
Xefv jUEv ntt,«.4>iXw. accusare, in judicium
vocare Pamphilum. qui opinor I'wTrapp^oc
erat : sequitur enim de <}):;Xa^;^w : qui duo
summam habebaiit in equitibus aactorita-
lem. et si codex aliquis pro Ua.y.'ftXov vel
Ua/X'^i'k!!), haberet, vel adderet, tS iTTTTag-
)(a>, multo melius putarera. Markland.
F. iyiia\B~v. Taylor. Verbnm hoc bene
babet. avoxaXsrv est h. 1. ad tribunal suum,
Strategorum jMila, ad causam diceodam,
excitare. Reisk.

*aiV3i/v] Tn repone aipatoStv. Taylor.
¥or[e , aipai^Zv, adiinens. Sed in MS. (pivaiv,
uotante Stephano, hoc essel a.pt'Kiiv, eodem
sensu. quod veriim puto, propter fre-
quentes vices Lileraruni v et X. unde ista
depravatio, ut mihi videiur, 1 Cor. XIV'.
26. yXSya-av £;^£i, pro yvajs-iv. Locum ap-
pnnamus: 'Orav s-mi^'xna-hi, eWj-To; lfji.Siy
•j-aX^uov Ij^Ei, lilcf^,v ip^Ei, yXas-a-av ivEi,
affoxaXuvj-iv £;^£i, if/xmiiay i)(it, Travra /a-pii;
tiKohfjih ■ytvii^Qai' iite yXiiaa-ri t(; XaXE?,
xara iijo etc. Ila dislingncDdum pulo,* auTotv A.

et repefendam Conjunctionera eI'te ante
singula x»\a, quasi scriplum esset : 'ix.a-
a-TOf lifxZ]/ eI'te .^ay^f^h 'f)(ei, eI'te StSa^hv
£X^h ^"■^6 y\a)c-a-av e;)^E!, eite yXsitra-ti
Tij XaXe? etc. uuuiquisqne vestrum sive
psalinum habet, sive doctrinam habet, sive
lingua quii liiquitur etc. Non enim affir-
mative loqui videtur Apostolus (neque
verum, ()j)inor, hoc fuisset, soil, sim^^ulas
persouas in Ccetibus Primitivoruni Cliri-
sliauorum Donum aliipiod Spiritnale ha-
buisse), sed hijpothctice, el preceptive, si
quis hoc vel illud donum habet, hoc vel
illo modo faciat. Sirpe autem vox, ad
ultimum membrum longioris sentential
posita, ante singulas ejusdeni sententia:
partes repetenda est. vide hujus Epistolae
cap. XV. 44. ubl vox o-ZfAa sexies repe-
tenda est antequam devenias ad propriam
ejus sedem : et multis alii.s exemplis hoc
probare posseen. Jam vero cum agalur
de y\xs-<r>i commate 27. niilii probabile
videtur scriptum fuisse yvSia-tv commate
26. ne bis de re eadem diceretur ; el ma-
xlrae, quia commate sexto hnjiis Capitis,
liaec fere eodem modo conjungunlur, ottj-
y.a'Kv^'i;, yv Sia-i g, Trgos^uTiia, et JiJoyii : el
ibi qiioque Tav yXaxrcroiv dislincte facta
ineiilione, et ita alibi in ista Epistola.
vide cap. XIII. 1,2. 8. JMox, <f>!/Xafj^a),
et fvXn; scribendum, litera initiali minure.
Vanderlieidius enim priorem cepit pro
Nomine Proprio, Pliilarclio : et verlil
ETTi^aXXEiv TM <i>v\i^)(^3i, adoriri Philar-
chum : duplici errore. ETri^iXXEiv est mul-
ctare. Vide Harpocrat. \'. 'Etti^oX^, ubi
Lysiam cital : et Pollucem V'lII. b. segm.
21. Ssepe hac voce nlitur Nosier eodem
sensD. Xenophon 'EXXrv. I. 7. 1. 'E^a-
(TiviSu BTriffoXry ewiBa.'Kaiv, xaTttyopeT Iv Siita-
ffrtifix' ita legendum pro Itti^oivXw. male
vertitur, Erasinidem per insidias aggresius,
Markland. Etiam ^ttivcuv bene habet.
deferendo Alcibiadem apud jiidices rerum
militarium, ut turbatorem disciplinx> mi-
litaris, qui pedestri militia; cum essel ad-
scriptus, equo ulerelur, el equilem se ge-
reret, quanquam equiis ei publicus a
republica nullus esset datus. Reisk.

'ETTi^aXXEiv] .Subaudi ettiSjX^v, qood est
genus aliquod niulclas, quam leges Ar-
chontibus arbitrariam reliquerant. Idem.

Tr,v Toi;Ta.v Ta^iv] horuin, Strategoram
puta, collocalionem. Ii. e. quod eflei-issel.'KATA AAKIBIAAOT B.447l^(xXei(p£iv oiVTov £7C Tov TCdv ottXituv TCOiTOiXoyov. vvv oe
rovrctiv ou^ev STTOivia'xv, ccXX ev fjLSv rco (TTpccTOTirsou) Tirsois-
UQiav avTov VTiro Tirxvruu TtrooTrviXocytiCpi^^vov kchu roig
40 i'W'srorot,oruiq kTfTT&uovroi,^ sttsiot] oe v^ccg oei TTocpcx. tuv
cc^iicovvTcov oi'Aviv XocfJuQcLVciv^ ^oc^tC^ofjtsvoi fJLa,prvpov<jiv v(p
exuTuv auTov Tirayf^ai. }ccx,itoi osivov, co ocvopeg Ofn,oc<rrai^
ecvrovg fA.h ^ rovg (rrpocTTiyoug vwo rov dyifjiov ^siporovvj^evTixg
uTj ocv roXfX7i(rcci T/rponpov vfxuv 7iyvi(ra,(r^oii^ eug av eooyci-
fjiOt.<T'^vi<Tocv y.ccroi roug voy^oug, 'AXyciPiocdvjv ds toXudcv vrctpoc
Tovg rijg TfoXsug vof/,ovg uV auruv ra^S'i^va;. deivov oe fJLOt 56G
^oKsT etvcit, ct> ocvopig oiKOiCTToci, ei roov [jcsv osoox.ifA.c)i(ri/,evct}V
145. 1 iTTTreav, ouz eTri rovroig 1(ttiv ovtivoc. f^ovXovToct cx.vroi slg
Toug OTirXirccg ycccTuXe^oci, toov ob ottXitcov aooKif^cccTTCov
ovToov, STTi rovroig e(rroci ovriv ocv [oovXuvroci iTnrsveiv. ei
uev roivvv, u ccvopsg diKotcrrai, ovreg Tcvpioi ttoXXuv (oovXo-
uivuv uvjOivoi roov ocXXuv iTTTrsvsiV eloi(roiv, ovx, ocv oizaicog
5 ■^ocplloicr'^B cc\)ro7g' g; o ockupoi ovreg ofA.oXoyvi(rov(ri roc^oci, 567

' TOi/j om. T.ut ratio nulla haberetnr mantlati illins,
quo Stralegi Alcibiatli locum deinceps
in equitibus obtinenduiu assignassent.
Idem.

'Eoti TouToi; itTTtti. H.Stephan. Ita legit
et Petitus Attic. Leg. p. 550. nbi hiinc
locum laudat, et Scaliger quoque, Tay-
lor. Recte.opinor : salteiii usitatiu.'^. sic
Orat. I. Itt' avr>i sTvai, penes earn esse.
Nota sunt Stoicorum ri 1^' hfMV et ri om
l<f>' hfjiiv. Vide, quae dixi ad Orat. XIII.
Nihil tanien audeo mutare. Oralione enim
II. legimu.s to yi lisr' IxEiW/. quie, licet
rarior, proba tanien loculio esse potest.
Markland. Kon est penes strategos.
Auger.

"OvTivtt Coi^XovTat] Rescrilio : SWiv' av
BovXanrai. ut stalim ovtiv' av ffovK^vrat Itt-
itiiiiy. Markland. et Taylor.

oh xav SiKaia)^ j^ttpi^oiyfle oijto"?] Ratio
contraiiura postulat, aoixaj? : non ivjnste
hoc illh concessissetis. et alibi in his Ora-
tionibus lia3 voces pareni mntationein
passoe sunt. Tali qnoque mendo foedator
Sacer Texlns Rom. V. 7. ;«.3Xi; yi^ uisk^
ai'Mov Tii a'TTodamrai. Vulgo le;;;itur uTTej
Jixai'ou : quo nihil magis repugnans Ar-
gumento cl nienti Apostoli videtur dici
pofuisse. et hoc irapnlit Viros Doctos ad
inanem isto loco Distinclionem inter Si-xaio; et ayaflo'c : quae Verborum Distinctio
si ex usa Linguae maxime foret, Eeitacien
quoque, de qua agitur, Distinctio spe-
ctari debuit. ea vero neque Moribus con-
sentanea, neque Natura Homioum fun-
data mihi videtur: neque enim unquam
credo inventos fuisse Homines, qui tarn
accurate distinguerenl, ut pro viro aya^ai
moii vellent, pro viro^Jixaia nollent; prae-
sertim cum quis non possit esse J/xaioc,
ut non simul ex magna parte sit ayaQoi;.
Bene vero, quod Vetustissimi Syrus et
Arabs Interpretes (approbanle Grntio)
manum Apostoli servarunl. tametsi etiam
absque iis, ex sola Logica, hoc confici et
concludi potuisset. certe ita conjecerain
diu antequam de Varia Lectione rescivis-
sem,ex ipso c-uXXoyis-juM et Ratiocinntione,
quae in altera, nisi failor, nulla est, etiam
admissa ista nistinctione : quod facile
quis perspiciet, si qusesiverit, quid per
suum istud ya^ velit Paulus; quo Acutior
et Accuratior Argumetitatorraaniini chartie
nunquam adraovit. Markland. Malini:
£1 xai fA.n JiKtti'a;?, ■^api^oic^s av avroHq. gra-
tijicemini illis, tamftsi hand nptimo jure.
idem est, ac si dixisset: ^a^i^oia-bt ^ev
av avroT;, id est, ahsoUatis quidem ensjtidi-
cio vestro per gratiam, xaiVot ol Sixai'oif,
tametsi baud meritos, ant etsi contra jns et
fas, Reisk.448 ATSIOT

uXX cux Ti <xv ovToi ^ ycsXivu<n v/Tfi(piS.7(r^oci. ugrs ouoevoc
5G8 Pt^pi? Tuv dsofjcsvcov ttsdi. TrXeiovog v^uv ocvtuv y,oci rcov ookuv
"srotsio'^oii.

Yj Cvjf^ioi, slvoci Kou Xiocv KT^ppog vof^og, ^ef/,vw^oii x^V> oti
ov vojjLO^STVja-oi'Tbg Treoi ocvtuv vjkste, ocXXcc zurcx, rcvg tcei-
fjiivQug vofxoug T]jif](piovfA,£vot, ovoe roug aoiKomrag sXevjO'ovTBg, lo
uXXoc TToXv f/,a,XXov ccuToTg ooyiov^ivoi Koct oXv tv ttoXsi
iSoTj^vicrovTeg, sv stoorsg on visrso tuv TrapsXvjXv^oTuv oXl-
yoDg TtfA,ci}p']^(roi{jt,£vot iroXXoug ttoitjct&ts jcoa-fxicoTsoovg zv roig
[^eXXou(n zivdvvcUEiv. X9V '5'e, u uvopsg ^iztzcTToci, ugTTsp
ovTog ocfj.eXvi(roig ri^g rroXsug tvvj ocutov (Turmiocv scKBiycc-
To, ovTug vixocg ocfiiXyicrocvrotg rovrou tv "woXst tu ^eXTiCTOc
iJ/)j£piO'ao"S'a<, uXXug rs jcat opxovg o^u^QaQTocg ycoti wep] 15
AXziQiccoov fx,eXXovTug vif)vi(pia'0(,(r^ix.i, "^'og av Vjjcug I^octtcc-

^ rvKTii^ Ka.Tocy£Xct)v rvig TToXsug uttektiV ou yap oij X^9^^
yB v^jUV oc7rodu(rei rri ^\j7j(pu icpul3or,v su ttu^uv, og rcov (plXtov
roug (pocvepug uvrov ev 7iroii^(rocvra,g Kixacog Trots?. vf/,£7g ovv,
0) ocvop&g onccicrcci, rocg rovruv osi^arsig Tzrem ^eXixrrovog

^G9 TTOiTjo'ocf^Bvoi roc oizocioc v^7j(pi(Toca'^£. a.Ttroaeo£iK.roii ds Kocru-
Xeyeig eig roug oirXirccg koci XiTiruv rviv rd^iv kui rcov v'ofjLUV 20
KcoXuovro^v cioo}ci[xoc(rrog l7r7reu<roig, jcat Trepi m ol vo[a,oi
otaopvidTjv oure (rrparviyov ours I'ttttupx^i' ours aXXov ou^evoi
KV^icorspov sKSivcov wwooeiH.vvouo'i, TiTspi rourcov loicorvjg uv
rTjv et^ova-iocv aurco osocojccog. syco fjcev ovv kcci (piXco ovn

' xeXEuoua-tv T, * jueyaXjic {i/xia? T. R. •' oTc T. ■* IXaTTwaov T.

KEXeuouo-t] n. KeXivooa-t. H. Steph. wafj^oucxej^EifOTom^wEvouj. Taylor. Lege:

CoNT. Lege cum Steph. et Coisl. xeXEtaj- 'i'rrtra^'xpv . corijungit. duas summas a.i>')(a(,

<ri. TAYLOn. tiaiic equilurn, illam peditum, sic infra:

MiyaXn; ^rifxia;^ Malim : fxiyi.\>i h f^i- voWoli^ S' alrZv ff'r^arnyovt nal Int-

fxia.. Reisk. Traf j^ouf xEjfEipoTov)ijU£vouc. Demosthenes

Oi; av K. T. X.] n. 0,- av H. Steph. de (Jorona ^. ve'. nal tcv o-Tfarnyov Kal

CoNT. Oura Stepb. Sf av Ifjiaq l^airaTriertt. tcv ivTra^^ov 'rag Trs^ag, ital tu; iTTTrixaf

Taylor. Svvafxtig'E'KivirTvaSe e^ayeiv. Ita et Noster

riEfi IXttTTo'vaJv] Scribe EXarTsvof, ut Oral. XX VL conjungit i7rwap;^E"v xal

semper. Maukland. a-r^aryiyi~v. et Lucianus in Gallo, p. 176.

"YTrafp^ov] "l7r7ra^)(ov. Cont. CoisI, Vide el Dciiiostbeneni in Philipp. I. ^. S',

"Trwttfp^ov. Oflicintn ejus descrihit Sjgon. et jEschinein adv. Ctesiph. $. ^'. Marr-

de Rep. Athen. I V. .^. Nosier in proxima land.

orations: •TToXXoLc /'*£'' TOT«i'7r7r£L'<ravTa)v ^01/- 'Exei'vwv] Pro eavrZv. redit eniin ad

XEuovraf , woXXoiif J' ulitSv s'Tf.tTHj'Otf xai iw- leges. Reisk.KATA AAKIBIAAOY B. 449

3 ~ ' */ r>^ ^ ^^ 1 '' CI « ~

euuvrov Tiu,ci^povi^svog, oio^ott roc OiTcaioc \\Jvj(pi(rcx,(r-joir v^ccg 570

^l p^pij rviv uUTviv yvufXTjv h')(pvTa,q rvjv vljvi(pov (pspeiv, i^vtss^

0T£ ueiT^e 'TTPoq Tovg TToXef^iovg oiuxivovvsvstv.

' 'Afp^lTTJttTlJl T.

'A§Yi<rTgaTi'S>i] In superior! erat 'Ag- tw xar 'A^)(ei7'r^a.rliov, V. a<!:o'\.ri<^l^ov'ra.i.

)(is-Tpa.Ti^ri. Taylor. In priori Oratione parvi est momenti, ulro modo scribatnr :

'Afp^Ea-T^ttTi'Snv appellavit. Citat Amrao- uoo tamen utrobique scribendura, Mark-

nius Hyperidem Iv tw xara ' Afxis-rpari- LAND.
Sou, V. ij^o. : Harpocration Dinarcbam IvA T 2 I O Y

EN BOYAHI

MANTIOEOI AOKIMAZOMENOI

A n o A o r I A.YnoeEsis.

Pao-. Est actio ^omy-aa-U;. Mantitheus se iiiagistratus candldatani professus vitae ex- P^S'
ei\. amen subire teiieiur. Poslulatur merendi sub Trigiiitaviris. ed.

Reisk. ^ H.Steph.

570 a. EI ^17 (Tvvx^stv, u f^ouXTJ, ro7g Kc/.T'/jyo^oig (^ovXofxsvoig ^45. 30
ex. Tirciv'rog rpoirov JcctTcug SjCts "izroisTu, ttoXXt^v du avroTg

571 %a/3<i^ £i%oi^ TOiVT'/jg Tvg KccT'^yooiag' Tjyovf/^ai yoco To7g
ci^ix.ug oiccCs^Xvi^svoig rovrovg sivai f/,£yicrTcov uyu^ccv
ccincvg, cirivsg ccv ocvrovg civxyxotc^ucriv Sig iXzyypv ruv
oiVToZ; (3e[3icoiJb£vctiv Koc,ru(rTrjVcii. eyu yoco o'vtu (r<po^pa, 35
llxauTU TTtcrrzvu^ ccgr eXtt/^w zoa e* rig uroog f/.e ^ TXjyxjk-
vu cc'/joug '/J xaycug OiCiK£i[:/,£vog, iTTSioocv sfjtov XeyovTog

■ OiZCUa-V TTSpi TUV TTBTrpocyfJiBVCOV, l/,cTUI/,£X7J(reiV UVTM KCX,l

TToXu ^£Xrico jtts eig rov XoiTrov ^povov yiyY,(r£(r^oii. a^ico
ds, u CovXv], £ccv fx£u TOVTO f^ovov v^7v £7ri0£i^u, cog £uvovg
£ifA,i TOig icu<j£(rT7iK0(ri Trpocyfjcuci icon ug yivccyxoccr^oci tuv
auTuv Kivauvuv pgT£%e<v v^xTv, ^^oej/ ttu f^oi TrXeov slvcci'

' Tvy^ivoi T. R. A.

AnOAOriA] Hanc orationeni sine ulla Xajiv e^x.""] Atticoram est x^l'* siSsyax, v

Inscriptionis raenlione serael citat Harpo- ut noriint scioli. Noster tanien hie et

cration, V. xaratnac-if : niendose qnidem, aliiji peculiari modii p^a^tv eX'^v. Quod

sed qni e\ liysia facile corrifji possit, credo obsurvari a Poliuce, V. 32. EsJivai

proat etiani notavit Valesius. Ca-teruin -x^a^iv. tms-TairSiai, ^aptv i^etv, ii;'T'7rs4^r,g

banc ex optiinis Lysianis exislimo: est -re nal Aua-iai;. Editores male ha;c Iracta-

eniiu spiritu plena et nias^nanimitate, et runt. Tu mecnm sana. Taylok.
iiducia conscienlia;, innocentia sua et 'H xaxic] Suntne ista vocabala inter-

meritis erga civilateni frelffi. Pra-stan- pretatio vocabuli aiiJiS;? an xaxiS; h. 1.

tissiraam eerie Mantilhei hujas indolem idem valet atque xaxc'vi?, muligniter,

demonstrat. Maiikland. Reisk.rnEP MANTI0EOT.45140 BOiv as (pocivuf/,ix,i TTspi roc oiKXoc fxsToiug (2el3icoxui; zou
TtToXv iTctpcc TTjV ooz^uv KOii TTDiocc Tovq "kcyovq ^Tcvg ruv
e%-J/3a»j', d60f/,oii vf^uv s^e fxev ooycty^a-C^eiv, rcvrcvg cs viysf

OUT tTT&OTllXOVV STTl TUV i OldZOVTCC, OVCS ^STBC^Oy T^jg
TOTS TtTOXlTSlUg.

p . H[/,ccg yxp o Trotryjo TTpo ri^g sv 'EXXtjcttovtu crvfji-
(po^ocg ug "EccTvpov rov Iv rco YIovtco hocirviTOfiivovg iPsTTSfi'^^B. 572
146. 1 ^oci ovrs rcov reix^v zx^ocipovpisvuv cuts ixs^KTTUfisvyjg T-Yjg

iToXiTSiccg, txXX 7iX^of/,su 'urp])/ Toug cc-sro ^uXi^g sig tdv Ylsi- 573
^oiioc Jt«T£X9"£n/ •zirpoTspou TTSv^ Tiuspccig. JcoiiTOi ours vjjxxg
sizog viv Sig roiourov itocipov ci(piyfjisvoug STirir^ui^sTv f^srs^siv
TCt)U uXXorpiuv TtivQUVcav, our sksTvoi (pciivovroii TOixurvjv
5 yvupci^u s^ovrsg ccgrs koh rotg o(.'zirodr,ucu(ri kcci roig ^vjosv' Tol? oni. T.

Idem.

OtSs] Imo vero cL'tJ. Idem.

l^iire/u.^e] Admodum vaj;a est haec Satyri
hujns descriptio. plane depst vox Bact-
Xsvovra post nsvTO. Nimiiuni liir. est ille
Satyrus, cujus toiies merainit Isocrates in
Trapezitico: iibi Actor in ista causa dicit,
Patrein sunm adeo familiarem esse Sutiiro,
Sim TToWng jUEV x^f"-' °-iX^''''< «"'«<'"''? Ss
T»)? ^vvi./u.Baii; ETrijWEAETrS'at Tr? iKs'ivou, tit et
iimplam provinciam guheriitt, et nmnivm
Satyri ci'piarum cttram agat. Hnjus ra«-
jninit Diod. Sicalas lib. XIV. ad Olymp.
XC\'I. 4. WEfi Je avrov-x^ivov xal Jarygo;,
I'Tra^T-ixou fxh vlli;, Baa-i\thq Js Eoa-Trojun,
IriKivT-na-iv , aa^ag etd huariss-apa.. Quern
lo3um niilii sup^ejessit CI. Editor. Mahk-
LAND. Sabaudi Svva:-Tr,v. quod utaddalar,
opns nil esse videtnr, nisi codices auclores
fiant. Keisk. Ostendere vult Orator ex
persona IMantithei, enm sub tri^inlivirali
dominatu brevi tantnm tempore in urbe
fuisse, quare et profectioiiis et reditns
tempus accurate designandum erat. Si
vero ita locum le^anius, dicit Mantilheiis
se rediisse, nondiirn dirntis mtiris neqiie
inatato Reip. statu, sed quinque diebas
anteqnam exsules Phyleprofecii Pirifenm
capereiit. Ne de alioruin conjecturis quid
dicani, raihi l^gendiiin videtur: 'sSETTE^avf-Ev,
ours ToDv TEij^Sv iia.6ai^oufj<,!Mci;v, o{!t£ iWEflnrra-
fxivri; rvi; TToXnsia^- KarnXSofjilv 5i vplv x. t.
>!.. Hunc vero Mantilheuni diversum esse
credo ab eo, cujus raentio est apud
Xenoph, Hellen. I. 1 . 6. et 3. 9. Is auicm- oCn A.

n

forts idem sit, de quo dTcil An'irooldes dd
Clyster, p. 6. fin. ed. Slepli. Diversns
item uterque al) eo, pro quo scripts ex-
stant Deraostlieiiis in Bosotum oraliones.

Sl.UITER.

OvTS j«.£&«rTa,'ji£V>i; t>ij TroXiTEi'af, aXX
r,\borj.ty etc.] Scio quid dici possit de
repelilinne tcv »Jx&o,wEy. iiihiloniiiius de-
esse pulo vocem imSniAivfjiev, in patria
fuimiis, post woXiTEia?. veqne rum macnin
dintehantiir, neqiie oim forma Reip. mu-
tiihitiitr, Atheriis luinins, sed rediimns etc.
Inlerprcs qHn(;ue in Versiciie sua inserit
njf'itiinus. "HX&o/txEv vero est rediimus, nt
Luc. XX III, 42. oVav eX^jj? Iv t? SaciKlla.
a-oZ, quandii redieris in regno tuo, id est,
qnando redieris iifi.regia potestate pire-
diliis : neque !ioc solum, sed et (ho rep^iio,
empbalice, libi proprio; quod ideo alibi
vncatiir Iv T? So'|n airoZ, in majestute sua.
Montem Lucje non bene exprimit "\'ul-
gata : ciimrenerisin regniim tiium. Longe
aliud dicit Evangelista. 3Iap.kland. Non
equidem movelio controversiam huic
lectioni, quae accipi possit, ac si sic esset
scriptum : TroXiTEia; ?;X&o,«£V cXXi [soil.
>ixSouEv] Trfv — Visus tatiien aliquando
fuit Lysias sic reliqnisse : Tr-'Kirsta.^ nar-
iiX&o^EV, rediimus domum, aXX' nX^cfxsv
Wfiv n. T. X. Ant alias deest ?;u£v /uiap-
Tt/jEj, ant a'jToTTTai, aut •j.iiri.yoiJi.lv ol^iV;
Reisk.

'ExErvot] XXX tyranni puta, et qui cam
illis faciebant. Idem.

Kai ToTf fxnllv s^ay.apra.vcv^i etc.]
Scribe : xaiToi fx-n^iv etc. tameisi innocit
efsent. per parentbesin. Markland»452 . A T S I O T

TjTt^otFov ^ycoci rovg (TuyycocTuXixrocvTOig rovdvi^ov. sttbitoc
^e Ik, ulv TQU (rcuviolou rovg I'TTTrevcruvrag (txottslv suvj^Bg
B(niv' ev TODTia yoig TiroXXoi ^bv tcov oiJCoXoyovvTuv iwttbvbiv
ova 'ivsKTiV, evioi ^l ruv "^ ocTTooyi^ovvTuv BTnyByou^fjiBvoi

574 bIcIv, BKB7vog ^' B(Tr]v \XByxpg (A,Byi(rrog' BTTBiorj yoco kutviX-
^BTB, Bi^vi(pi(rcii(jr^B Toug (puXxo^ovg uTTBVByzBTv rovg Ittttbv- 10
(TccvTug, ivoe. rag zix.rucrra<rBig avocirpocrrvirB ttcco aurcov.
Ijite roivvv ov^B]g txv utto^bi^jibv our a.TTBVB')^Bvroi, utto ruv
(pvXdpx^v OUTB 'TTocpocoo^Bvroi ro7g cvvoixag ovrB xocroccrroc-
<Tiv TTocpoiXoclSovroc.. Ttoctroi -uckh paoiov rouro yvcovoa, otort
avoLyaocLOV tju roig (puXocp^oig, e* f/,v] czTTooBi^cziBu rovg
s^ovroig rag ycurcccrcccTBig, ^ ocvroTc ^vj^iovo'^oii. cogre ttoXu
av SiKociorspov BKBiVoig ro7g ypocij(,i/,cx,(Tiv v] rouroig 7ri(rrBVoirB'

575 BK fjLBV yoco rovrcov padiov rjv B^a,Xst(p^7]voii ru (3ovXof/,BVM, 15
ev BKBivoig (5e rovg iTn^Bvcocvrccg ava,yx,u7ov tju vtto ruv (pv-
Xocp^uv d'srevB^^vivai. Bri os^ u joovXvj, BmrBp tirTTBUcoc,

• S T. R. A. 2 Sw^ov ItI|W(»v. R. a. ' a7rofAouvrc»y R.

■• aVohi^Biiv T. * airohg A.

*H Tolc] Kai Toi? Coisl. Locus tamen Ua^aXaBovra] Nnni TrfoXa^ovra. Reisk.

ctiatnDuiii desperatissiinus. Taylor. 'An-oSsi'^aiEv] Revocavi lianc leclionem

'ATrofxovvraiv'] Sic dedi,revocansprobam ex Aldinapro vnlgari awoSei^siEV, qui esset

hancleclioneinatquegenuinamex Aldina, singnlaris : verani pluralis nuinerus hie

pro vnlgari aTrsSjijUouVTaJv. Sed adhuc ad- reqniritur, aut aTTohi^aiSY, aut aitoiil^uav.

dendum videtur av. aTrc/xoCvroov av, qui Reisk.

sint dejeraturi, jurejurando infitiatari, mi- AiroT?] n. alrovg, H. Steph. Cont.

litia equestri sub xxx tyrauois se functos Valgata bene habet, apta e praimisso toTj

fnisse. Reisk. <{)uXapp^oi?. Reisk.

'ETriyEyfttjMjUEVoi] Opinor Ej/yey^tt|U./aEVoi. 'Emivot; roig ypafxfJi-ctJiv n rovToig vis-rsv-

Markland. oite] Si sana sit liaec scriptnra, notata

"EX£J';;^oc] Me scil. in ilia militia scele- dignnm est, toutoi; ad reraotias, exeivoi; ad

rata non raeruisse. Reisk. propias referri, contra quam vulgo fieri

' E^n<pis-aa-5$ u. r. X.] Locum laudat solet. Mox pro avroTg Stephanus conjicit

Harpocr. in Karao-raa-K;, sed mendose : ni avro-ji;. Legi qooqne potest alraUg, scil.

ejus avaTTjl^nTE praeferat lector eruditus. TaTj xaraa-Taa-ert: ut Oral. XXX. i^

Taylor. avaTrpa^tjTE. Cont. Ta.\avrotg t^v Tro'htv ^vf^tZa-ai : ei ^nf/.iciva-^ai

KaTacTTacrEij] manupretia, pecunias ra! l7r»Ti|Ui'a), Deraosth. adv. Dionysod.

quas recens conscripti railites accipiebant §.ri'. Markland. Subandi to"; riiv <}>u-

im Trl Karaaris-ei, zum Zeichen Hirer t^ap^cuv. nt in rovroig subauditur to~; ev tw

BestalUmg, in testimonium allectionis, et a-avMa: ■ysy^afx/xivoig. Hand raro occurrunt

undesibinecessariaquccdam nova;provin- exempla, ubi IxErvo? ad propius, outo? ad

ciae compararent. Handgelder, Hsec enim remotius refertur. Rf.isk.

defuncti militia reddere tenebantur, ut ex 'E^aXEKjj&tivai] Vult iiilidelitatem liarura

hoc loco videor mibi intelligcre. Nam tabularum demonstrare, si facile fuit vo-

illi, qui equites snb xxx tyrannis inerue- lenti cuique eflicere, ut noinen suum ex

rant, nunc pace restitula exauctorabantur. illis expungeretur, facile item fuit alicujus

Reisk. iiolcntis nomen in illis scribi ab ejus iui-

ZuvJixoi;] Vid. Harpocrat, iu voce, inico, si (piis ipsum laedere vellet. Idem.
Tatlor.TDEP MANTI0EOT. 453

ovjc av vtv e^u^voi; ug osivov ri TTB-ZeroiviKug' uXX ti^iovv,
c^TTodei^ocg ug ovosig vtt l^ov ruv ttoXituv zuKug TirsTrov^Sj
ooKif/,cx,C^scr^oci. ogco os ycoci Vfjcocg rocvT-n rv yvoo^y] ^gcoue-
vovg, Koc) TToXKovg fjcev rm tots iTTTrBvcravTuv l3ovXsvovrcx.g,
20 TToXXovg d uuTuv (rrpixr^yovg Kod Ittttocoxo^^ xex^ipoTowifjii-
voug. cogre fjCTjdev oi ocXXo ^s. viyB7(T^s. rccurviv ttoisTct'^oci 576
TTjv uwoXoyioiv, 7] on 'srspi(poivcog iToXfJiVjcruv y^ou kutoc-'

MAPTYPIA.

y. lleoi jWev roivuv ravTTjg rvjg cciriug ovk. oiocc on
oeT ttXbiu XBysiv' ootcbT ob [jcoi, u (3ovX7j, Iv ubv ro7g aXXoig
ayuo'i TTBPi oiUTcov yovuv ruv KOiTyjyooviixBvcov 7rD0(r7ix.Eiv

25 cc7roXoyB7cr^oii, bv as roug ooKif^occiaig OiKuiov elvoci 'srocv-
rog Tov (3iov Xoyov oioovui. OBoyoti ovv vyuv {jcbt Bvvolug
a}c^QO(.(roc(T^a.i you. 7roiv](ro[A,(Xi ob r^v w^oXoyiav ug uu ov-
vuyoci Oicc f^poc^UTOiTuv. Byu yap Trpurov ysv, ov(ria.g yoi
ou iroXXrig jcurocXBi(p'^Bi(r7ig oioi rotg crvy(popizg zca rocg rou 577
'TVccT^og aoci rocg rvig TToXBug^ ^uo yBV d^nXcpccg b^boukx, Itti-
oovg Tpioc-tcovToc. yvocg bkoctbdcc, irpog rov u^BX(pov ^' ovrug

30 BVBiyuyyjv ugr bkbTvov ttXbov oyoXoysTv b-)(biv Byov ruvOnline LibraryWilliam Stephen DobsonOratores attici et quos sic vocant sophistae (Volume 2) → online text (page 70 of 118)