Aristotle.

Aristotle's History of animals. In ten books online

. (page 36 of 39)
Online LibraryAristotleAristotle's History of animals. In ten books → online text (page 36 of 39)
Font size
QR-code for this ebook


CALMETS DICTIONARY OF THE HOLY BIBLE, iMifcd, 1 liip voL io^. 8f»
Waadcato aM Mapa (pab. al XL 4t.), alaU. ifta.

CARTS TESTIMONIES OF THE FATHERS OF THE FIRST FOUR CENTURIES
TO THK CONSTITUTION AMD DOCTRINBS OP TUB CHVICH OP BHOLAMO^
Maatfortb la tba XXXIX Articlta.»ra,(pab.al !*■.), clalk, la. M. O^f^H, VHUgt,

- Tbia work may b« claaatd vltb tbaaa af Fcataaa aad Btabap BaO; aad aaeh a Haiallti
Has la aa ntaa boaoar.**— dare* ^ Aiytead Qmrttrif,

CMARNOCK-S DISCOURSES UPON THE EXISTENCE AND ATTRIBUTES OP

OOD. Camplato to 1 thick aloaaly priaicd vnL tra, wtlh>amall (pah. al !«&), claCk, fa. M.

•• Paraplcnity aad dcptb. sMtophyakal aabttoilty aad araaaalkal a to p lkliy . lauaaaaa laan-

bw bat Irrcf^afablo rtatoalaf • coaaptra to raadtr Ibia ptr^raiaaca aaa af iba aMiai latatbaabla

Madactloaa thai avtff did baaa i to tka aaartllad Jadjaial aad laalaa af a katoaa bal^H,^

CHRISTIAN
ftlery McaM

jMyaa* laiSraaf'Bvidtata^ar ttM CbrlaUaa RtUflaaT Laalla** Tnik af Ckriattoaify I
Digitizedby GooglePUBLISHED OB SOLD BT H. O. BOHK. 15

•CHLEIOEN'S PRINCIPLES OF SCIENTIFIC BOTANY; « BoUiiy m m iBiwtiv*
SdMCt. UMtstaCcd hj Du, Bdwi» Lamkbstsb, 99*, vkhatftrly 4M I I N t twI hM mw—4
ui4ttMl,cloU (p«k.«lli.l«.M«i.M. IN0

•CLBrS COMPLETE BRITISH ORNITHOLOGY. A WMt magiilieent vorli af Om
FUmrM or Brltlsb BMi. «oBUlBlaf tiact Ma IkhbAil mwtMaUtloM 1« tk«lr tan MMnl
•iM of ill liM kMva aiMclM fevad la Ortat Briula, M3 Flfwat la tn kaaMlAillj M laa n i
riat««. t vBto. •IcplMal falto, alafaatly b4lf.bMM4 ■a c acea {pnh. at UM.). glH kaak anA
fUt aJfM, 91L l«t. MM

•«TlM Kr«iNl*«t «Mk an OraHhalaffr *«MWi«4 tai Ihia aavatry. Om aaaa Ibr BrIHih BMa
Ikat Aiidulma'i l« for lk« BMi oT Amcriiea. Bvarr tfvrt. amcai^Uaf tai a vaf7 fov laataaaaa
•r tsutmciT lirp* bIKb, la of tkt fbtl nataral alaa, baaatllaUy aiU aMwalaljr 4rft«a* w¥k aMntljr -.^ .^

t inlrii oi W:'*^Onutkolofi»t*$ TtH «••*,
>* What a trcaiurt, daring a raUy forcaooa la tlia coaalry. Is imIi a fWtrlaii
t It Ihto or Mr Solhr I It la« vllhoal doubt, tlw ainat iplradM 9l tlw kfaidhU or Mr Solbr I It !•« vliboai doubt, tM ainat ipiradM af tM tUM a«ar p«MMW«
I, aod «lll aland a eomparlsoa, wlihent aajr trilpat oflia tbairt, vMi tkt niaat «affnl-
iiibolofleal IllaatraUons or tka rrtaeb achool. Mr. lalbj hM laag aa4*aamil|f
a sdaaUfla aataraMat.*'— jriar A iaaa d 'a Mtftim,

n-RATIONS OF BRITISH ORNITHOLOGY. lftli.Svt. SaeoU
at la. la.), lU. lOt

FLORA GR>ECA. The aoet retUr tni animUlceiit Botaaled work
, l» volf, foUo, with ItM baavtlftelljr cotottiad Platta, kalf-ba«ad. iMfacM.
Mbaerlptia*, aa4 tka wiaibat strteilir IJMitad la tkaaa a^ k w d baj m (pafc. ilMbllahlaa bj ml
iM<.), Ul.

Haparata Fr aapactMtt af tbia vork art »a« rtadf for 4alN«f7. Om\f «• aapla a af tk«
•vlfliBal stoak a&laL Ma graaiar aaibat af attbaerlbara* ■■■aa caa tk ai a fo ta ka n ea l ?a4.

•IBTHORPE3 FLORAE GR>EC>E PRODROMUS; •!▼• FUntiiniis Mniimm Zmm-
ratio, qnaa la Provlnella aut Insulla OraclB InvonU Job. tiBmowB t Cbaraetarta at
•jmoayma amnlam avaa Aaaalatloalbaa J ao. &»r. Waunu Paw MHa, la fl IMrk vala . Mai
(pab. at U. Bt.) lla. ItnMni, ItM

SMITH'S (COLONEL HAMILTON) HISTORY OF THE HUMAN SPECIES. Hi

Trpical Pormt, Prtmaval Dbtrihatlon, Fillailons aad MIgratioaa, «ltk M colearW Pktaa
(tack erntalnlng t«o or mora tal^tccta), Portrait, tmi VlgMtta tltla f iga» tkltk leaf, tftb Ml
tlItrlofb(pnb.at7«.W.), to. ^ " , ..— .-^

Tkia tohina raagfa witk JA&i>nrB*t MATVAiun't Linusf .

SOWERBY*S MANUAL OF CONCHOLOGY. CtmUininie t conplete latrodaeUMi to
fka Seltnca. Itiuatralcd bjr apvarda of iio Plguraa oTSballt, atckod aa coppar-platrt, In vkkk
tka Moat cbsracttrtatia txamplat art glvan af all tba Gvnnm tttabllabtd up to tba prcaaat
-^1 liaprovad. 1

btkaPlalaacoto«rad,clotk, U. Ma.

SOWERBY^ CONCHOLOGICAL ILLUSTRATIONS; 01, COU>URED HOUBM
OP ALL fHB HITHERTO UMFIGUKRII SHELLS, complaU la IW Parta, tva, caai*
yrlalafaav«raltka«aaadnfaraa,aUkaautUkllyaaloarod(pak.atUI.)ri.ltob MM

iPRYS BRITISH COLEOPTERA DELINEATED; eootahiliit Tlfwet uA Jkuxif
tlena af all tkt Qtatra af Britlak Beetles, edited bjr kn vck Aai», tva, vUfc H ptotea, aomtWaf
an Igaraa of Baatlaa, baaattfallj aad arnt actaraUljr drava (pak. at M. to.), alatk, II. b. IMi
•*Tka awat perfoat work yat pakUakad la tkIa dapartaiaat af Brtllak E a tami l i gy ."

rrEPHENS* BRITISH ENTOMOLOGY. Id volf. SfO^ lOS colowti PlBtci (^V. M
fllL), kalf boaad, M. la. MM-«t

w^Or aeparaUly, LapiDomaA, 4 vala. 41. 4a. CoLsorrsaA, • vala. 41. 4a. DBBiiAVTsaA»
OamorTBaA, Mavaonamji, Ita., I vaL li. U. UncaaorTaaA, fl vala. flL tt»

tWAINSON'S EXOTIC CONCHOLOGY) oi, HGURES AND DKSCUFTIONS OF
.BARK, BBAUTIPUL, OR VMDBSCRIBBD SUBLLS. Rayal 4ia, aaatalaUg H lawa aad
kaaatlf^ljcaloaiadigaratafSkalla, kalf kacadaNr^gUtadgaa (pak. al «. to.)* M* Ufc M

GWAINSON'S ZOOLOGICAL ILLUSTRATIONS: oi, ORIGINAL HGURES AND
SBSCKIPIIOMS OP NBW. RARB, OR I^ITBRBSTINO ANIMALS, aaltatad ckiety
froai tka Claaaaa af Oraltkolaftj, Bat a aielo g y. aad Coackalogy, deala. rayal gva. aa — *-*—
SM iaalj aalaarad Plaiaa (pak at U4. ICa^), kalf baaad aaraaaa, glH adgaa, SI. U,SWEETS FLORA AU8TRALAS CA: oi. A SELECTION OF HAKDSDMB OB
CURIOUS PLANTS, KaUvea af Nov Hallaad aad tka Boalk Saa lalaada. M llaaM fotailaf
IvaL layal lea, ra wpl a l ah aMiM kaaa llfoH y atlia wd Plaua (fak.aiac Mib),alaliW l^ >••>

M9-SS''

t W ifcll CMTINMs.OB. VATinRALOKDEBOFCTTU^for»lagiTaLwyaHTa,iiai il > f >aRklMliaa iii^ilyM Ha i tiyiiiw ifiik.alil.flfcl.
ISkaBiUli Hu, sai Mftart aliaMa i i m, 11ft.t— iTifcDigitizedby Googlei€ . CATALOOUX OF KBTf BOOX89

inCscellaneottft CEnsKsi liizxainxt,

mCLUDIMO

HISrORT, BIOORArmr. YOTAORS and TRAVXLSi FOETET AKD IBM
DRAMA, 1I0RAL9, A5D UISCEUAMIBS.

•ARBAULD*S (MRS.) SCLCCTIONS firom the Spbctatos, TATLn,GvAmDtAif, tM

rrlnitd, Willi pMtnlu af AidUoa Mi4 »iMle, elMk, )iiJii/kr« i-^A Ot itmJmrd l^rtnf. (rjk.
•t I**.). ?». J/«««^ 1M»

BLAKCrS HISTORY OF THE PHILOSOPHY OF THE MIND; embnidnj tbo
Oplnloni or all Wrllffn oo Mtntal Sdcuct Irom iht tarllMt period t« tho prtiMt tlmo, 4 ?ota.
Uilek tvo, «trj lMMl«MMl7 prUitcd, cloth tetturod, (|i«b. «l »!.), II. Lm,tmmm$, IVM

BO$WELL3 UFE OF OR. JOHNSON; BY THE RIGHT HON. J. C. CROKER.
fncorporatlnir lUa To«r to Iko JltbtMe*. «i4 •ccompanM br tiM ConaMStartM of all pca-
c«4ln> E4ltora; vhk awiieroaa AddHloaal Notaa and lUaatraiiva Anccdotti ; to wMek ai«
addad Tva Sapplamcatarx VolaaMt of Aaacdotaa W HAVKiaa, Piossi, Mvaviir, TnnM,
Bsr«ei.Da« tTSvsaa. aad atkafa. Mvala. Ilvo, illaalralad hf mvarda of M Vlawa, Pa»»
tralia. and Ihacu of A«ftofrapli», iaaly aagtavad m Slaal, tnm Dvavtata hf ttAVVtBUk
Xabdmo, ftc.t clath, rvdaead to lU M*.

This aav. laipravad, aad tfCAUT aalaMad aditlaa, WavtttUlyMtaCad la Iha aopalar fe«B«ff
SIf Walter Scott and Brroa's Wotka, la jaM aMh aa adklaa aa Dr. Jakaoea htaaaair larad aM
racamaitndad. la oa« of tka Aaa rtcordad la tka tapplamtaury volaniM af tka praaaaltdUtoa, ht MTi : ** Booka tkat irea mav carry to tka flra, aad kold rtadlljr la jr.
tka aioat aavfal aftar aU. tvek toaka mrm tka aaaaa af gaaaral aad aaaj raadlaff.*<

•RITISH ESSAYIST^ ^h^ SpccUtor. Tktier. OnardiaB, RamUer, Adfntvnr, Wm^

aad CaanolMaar. Stklck voia.tTak Paftraila (f«k. at M. M» tlolk, U. Taw

■laj ba kad Mpaiala.•RmSH POETS, CABINET EDITION, entaiBiBttlMeoapltteiroiln«r tka prin-
cipal EaglUk Pacta tnm Untom to Kiakb Wmits. 4 vala. paat tva. (alsa af Staadafi
Lfbranr). prtatad teavaryaMll katbtaallM typt. SI llcdalUM>actcalto (pak. at If. ^)»
alatk, lit.

BROUOHAM3 (LORD) POLITICAL PHILOSOPHY, aid Xmj «i tka Britiah Ooa-
achatlaa, a vala. Ira. (pak. at 11. 11*. ad.), clatk. If. I«. ia4«.4t

BLANC'S (LOUIS) HISTORY OF TEN YEARS, tnm 1830-1840. 8 Uuck v«li..tva^
datk (pub. at II. «•.), reduced to ?«. aA

•URKE3 ENCYCLOPAEDIA OF HERALDRY: OR, GENERAL ARMOURY OF
ENGLAND, SCOTLAND, AND IRKLAND. V^onprtolaf a Refftotor af all AraariU
Baarlnfs. Creata, aad Motioaa, tnm the Barllcst Period to iko Preeeat IUm. hiclMla« th*
laU OraaU by the Colkfe of Arm. WHh aa latradactlea ta Heraldry, aad a Dkilonarr aC
Teraia. Third BdlUoa, witk a SappleaMat. Oae very latta vol. haaerlal tva, keavt^l^
•dated la aaMll type, la deokia aohuaaa, by Writtiiiokam, enbelllsked wHk an eUkorala
Fraatlspleca, rkkly ilhiBdnated la gaU aad caloara; alaa Waadaato (p«k.at SI. St.), clatk
gilt, II. U. U44

Tka Mat alaborste aad waafyd Wait af Ika klad aear pakllahed. II caatalaa mvarda af
Sa,Mt AroMirtal Bcartairt. aad lacorparaUa all tkat kaee kitkerta baaa fHca k/ OaOlUa. Bd-
naadaoa, Colllat, NIebet, Berry, Robeoa, aad atken : kealdea away tkawsand aaaiea vkkk
kave aever appeared la aay preeleae Week. Tkle velwae, te SMt, la a aaMll raaifaaa, WS
vllkeat aWMgaeat, caalalaa »eca tkaa Imv ardkMry ^aartaa.

BURNETTS HISTORY OF HIS OWN TIMES, AND OF THE REFORMATION^ <
witk HIatorkal aad Blograpklcal Natlcra. S vote, tapcff rayal Sva. clath, ll.lu.aA ^ '

BURNS' WORKS. WITH UFE BY ALL1N CUNNINGHAM, AND NOTES BY t
SIR WALTBRICOTT. CAMPBELL, WORDSWORTH, LOCKHART, Be B^al Sv«»
•aa PartraH aad PUteo (p«h. at iSa. ), aMk, naiferai wlik Byraa, !••. U,

Tkte la poalilvely tke aaly caaqpleU adltloa af Baraa, la a aiagla ealawa. ara. It aaatalaa
aaC aaly every ecrap vkkk Bwaa ever vrata, whether proaa ar verae, hat aba a aaaal d cfak l a
Banker or Scetck aatloaal aire, caUectad aad lllaetratad by kha taat M^ea e l eeahaielaad tM
■ad Intereethtc accaaau af tka aecaaloaa aad dreaaMtaacea af kli varlaaa vrWaga. Tke vary
canplete aad latereetlaf Life kj Allaa Caaabifka* ak>a« aecaptaa ia4 pafca, aad tka ladkaa
■ad Gioaeary are vary caplaaa. Tke wkole tnrmt a tkkk akfaatly piteted vohuaa, eataadlag
ta an ta ail payee. Tke atker adhlaaa, tocladlaf aaa pabUakad la cladlar ahapa, vUk aa
akrIdMieal altke Ukby Allaa CaaalMhaaa. f awprlaed la aaly 4T fafaa^ aad tka ahala Mlai
ta aa^ 1*4 pagaa, da aat aaaiala ahava tva-tkteda altha ahava.

CAPORAVrS BOOK OF THE ILLUSTRIOUS HENRIES, tmabtod froai fkt
— * Tthalav. F.r "towfirlaalkf thaBav.P.C.Hn«Baios, tayal ava, IHalh|lin, kaH ■

(p«h.atlt«.>,T«.ad. — — r— .

Tbto la the Batlbk traaalallaa af oaa.aT Iha aiaal lalcraellat af Ike CkftaMaa paUlaked hf
wdet af Gave ran cat aader tka dkaatlaa altka Maalar af tka Balk. ITnlji iij UbITiI
taipii wiaa kaa beea takea aC

CABYgEARLYFRENgi gpITB>. A Sarigi af IMteaa sad TnaAtOmit, wUk mDigitizedby GooglePITBLISHKD Om SOLD BT X. O. BOHK. 17

CAIirs UVE8 OF CNQUSH POETS, tup pl m u m i t r f to Da. JowhobI oUiet.*

CHURTON-S RAILROAD BOOK OF ENGLAND; IliMckd. TVMMmflM. aid
rkiar«sn<w ; 4««eripilv« el ftll tiM dllct, T«wim, CMMry StMa, tM ta^wlu M taatl lal»>

• wM — Ui« v»rlo<M mift, liywtol t^j, •lolfc, witfc if —A ■ ■■ nw wt — n, lp»». at U. !•.)#
mtactdi* lifc U. lUtCLASSIC TALES. Cftbinet Editloa. CMi^rliiiif th* Tkw cT WaMMd. lUn^ftk.
PmI m4 VlricliU^ 0«lltt«r*« Travels, ttrnM** SaatlMMtal JawMf, tofffMra tf WwWt?Iriclnla, 0«lltt«r*« Travels, ttenM's SaatlMMtal JawMf,

sua ConaUatU, C< " " - -«

medalllMi FsrUsiU (p«b. «l 1TiMdeahM utd ConauatU, Castla af Otranla. aad Waaislat, iuMpJala la 1 ««IUMk iMmmiCOPLEYS (FORMERLY MRS. HEWLETT) HISTORY OF SLAVERY ANOn
AIIOLITION. Ilecaad IMHloa, vltk aa AppaadU, lUak MaB •«•, laa fartrak al
Clarksaa (pak. at !«.), clotb. 4*. ML MM

COWPERS POETICAL WORKS, fodvding his Homer, eittel WCabt. Ilwtratai
tJlilom mral ■«•• vUk u baaaUl^lBaifavtagt aa Maal, aflar Daalgaa if BAavsr, claife, gOI

CRIMINAL TRIALS IN SCOTLANa Mntted bf JoHK Ui&L Bobtov. 8 volt.
p->»t Svo (iNib. at lit.), clotk. ••.

DtBDIN-S (CHARLES) SONGS. Admiralty editlfw. cemplaU^ wttk* UaMir %y
T. DisDiv. IUMsiiat«4 «IUa IS CLaractafMk n aU i ia, aa gi afi i aa tlaal hf •ao««a
CaviKSMAVK. llMO, daUi Mterad, «•. MM

DOMESTIC COOKERY, by a lady (Mm. RviinKLi). Kew Bditioi^ villi naoMi
aMlUoaal Hccvlpta, ky Mrs. Bimcn, IS«m, vlik f Plataa (pak. at Ifc), alalk, U,EGYPT AND NUBIA, illoftrated from Bnrricbardi, Lisdaay, aad olbtr IcadiBg AvUm*
rlUa«, ^ J. A. St. Jomr. lU iaa Waod BacravlafS. Daaqr ivai (r^ at Mk), «m<b| la.

BLUS^ POLYNESIAN RESEARCHES, bdng a cooiplfto Accoml af tha Sodety wU
Frt^mUjItUoas.iiriUca Aartaf a RttUeaca. 4 vols, trap, tta, aaw aOlaa, jrlik a HMjIila
lBars,iMptaM4pUUs,claUi(p«k.atl/.)«ndiiceitelte. '

BRSKINE^ EARLY HISTORY OF INDIA mder th« EimiioBt BABEB aad
BUUATVK, cemaleta, «Hh a Oancral ladas, 9 vols, im, clo«k iMttrad (pak. at II. Il».| It*.
TheLmi 9t tka Ewpttor Bakar acoiptos tka wbala of tka ifst ta l aaia, aa4 la aa aatiaaMlflateftsttaifBMaielr.. . _ ,. "•.), ^ -

Borocca, carvtd boards, la tka earlj st^la, frtlt MRes, Its.

Tka ordinal tdlUoa of tkis vary cariotts sad latertstlaff sarlas of fcls l arla al LaMtia Is a tava
kaak, aad sells Ibr ap«4fds af lea ipUeess. Tks prescat It aoC aa akrM e eisal, as ailRkl ka
aapposad hoai its l»ra^ hut fives th« vhola aiatter hj oailtikiff tka dapHcala vs rato a af IW
letters wriitea la aa ahsalata laagaaca, aad adoptlag aaly tka asaea ■ idira, t s ada k ia eaniaab
pabllsked bf Fena.

'-kaPastaaLetU , ., ^

la as a prvclaas llak la tka ckala of the aMiral klstorr of Faflaad, vkMi I*Tka Pastaa Letlets are aa haportaat taathaoay to tka proatas s lva ■ aa lMl i a al sa c la tyt ai
«o«a la as a prvdaas llak la tka ckala of the aMiral kisiorr af Faglaad, vkMi Ikay afioa
Ifcta patlad sapply. Tkaj staad ladaad slacly la E«iapa..jBaif<ntLOINGS WORKS, EDITED BY ROSCOE, OOlfPLBTB IK OBE YOLUIIB
(Tom Joaea, Ameiu; Jeastkaa Wild, Jasepk Aadrava, Playa, Basaya. aad miiillialaBi>
■ledlaai tea, «hk N csplial ^latas ky CaoiKsNAVK (pok. al II. ««.), amk am, lis.

••OfaUthavorksaf (fMglnatloatovkIck Eaullsk gaalaa kas givaa aHgU. Iba iiriMapi if
■earr PletdtaK ara parkaps ssaai deddediv aad esclaatraly karaw».** - JlrralHr Jwil.

•*TkeproaaUaai«rafkaMaaatara.»*-iardrFISCHER (DR.) FRANCIS LORD BACON OF VERULAMi B«i
aad Hs aga, timaalaiad by Jenv OxKxroM, past iva, clotk (pOk. al ti. W.K Si. ML

FOSTERS ESSAYS ON DECISION OF CHARACTER; «i aVaa'k Wiltia|M<
af Himself; aa tka eiilihet Koataatk : oa tba Avevsloa af Maaaf Tkala la BfaagaSaA Ba ,..^
'Ba. Fcap.lvo,KicbieaatkBdmaa (Myalls.). clack, lik

••IkavaraadwUitkafraataaiadaaratlaatkaBssajraafllr.raalat. Ha la aaa af tta bmB
ptalkaad aad al a ^ aaal wtkara tkal Baglaad kaa pt ada a ad.* * M r J aaiw JfaaiiiiadL

FOCTSrS ESSAY ON THE EVILS OF POPULAR JQNORANCI, VtvBdllte
alOfaaHy prialad,la fcap. tea, aa^ Cal aalfcim iHlk kti Baiiya aa faiimia al Oiiiili^

^'^r^raalar ahraya tiaill m i Ma bli baal wart, a^ tta tM If «U* ba vMad Mi
■lasacy daBaa lake aa th aalsd "^^^ ^ ^Digitizedby Google18CATALOGUE OF ITBTT BOOKS,'''9!?^'^ CHRONICLES OP CNQLANO. FRANCE. AND SPAIN. Ao.

OELLS (Slg^WILUAM) TOPOGRAPHY OF ROME AND ITS VICINITY. Aa

ln.pre««d EdH^ CAmpl«tt la om n»l. fro, «U1i s«vtr.l PUtti. elotli. lIL WhhaVtrr km
*'y*?fJ*5?«*'^ "' Envlroot (from a most cartfol trisoBomttriMl ramv), iiiovaM m S«S
M4fel4t41aacas«MMt«CDmavoluiM. T«g«tli<r a vol*, tve, doth, u! la. IMI
£x|«sillM Ol tbf

•»0, ClOlk (pub. K l»f.)— «. ^» jJJJ

^U!!52 J'lli?''*JSJ^Sr™*"» 7"^^ **'»**" wpUmttonr and mmmaliaa NoUf for
tbt M of 8cudtiiu, bj D». f ALC« LcBAHx, thkk tvo, etoik (pnb. •! MfcKlfc

OOLOSMITH'S WORKS, witli a l^ife and Notea. 4 tola., fean. ftm_ »iik mi»mm4GORDON'S

lalirnaa
"urklihvalirna
^^ ir - ' — •« •«w|» www, •«•• ««, 1141

HEEREN-8 (PROFESSOR) HISTORICAL WORKS, trandated. fton tha Genua. wU


Digitizedby GooglePUBLISHED OB BOLB BT K. O. BOBK. 19

Nf iREN3 MANUAL OF THE HISTORY OF THE FOUTICALSYSTEJIOf
Europe AN i> its colonies. itoM lu tenMUM«t (^«^.«'S^5%!!!»^ %a!r»

Hew Xdltle«« complctt In I vol. •»•. eletl^ lu. . , ., . ,.,-_ , . ^

••Wt mtotimmmW to lMf« ttt«« Wort tn vhlrh ••— ^ *'•'". ??*^g^.T*Lgg:

Wttw aad iMfv I^MraciU* pans af klatair. Tfca tnaatoUaa la aaaoilai wMh gnat MaMUr."
- Qaarlrriy /aariMj V £Airaf mm.

HEEREffS MANUAL ?F f^CIEfn" OEOORAPHY.^ J«» t^^

HOBBES* COMPLETE WORKS, Fnf!i«h ud UUn, edited by 8iE W. UolbwoetB.
Paruail and jtlatti. Ift toIi, Ive, (pab.at M. ■«.). cio«b. iLJ*. _ , , ,

The Uiin Works rona ft toU. tbt EnflUh Works II vols, tsdi villi a Ooaarsl laiex. Aa
fewtr *tra priaiH of tba LaUa than of iho Engllak, tka loraiar ara aol aal4 saparalaly*
bvi tha Bafiuiill vols, maj bo kad fsr 11. Ifis.

HUME AND SMOLLETS HISTORY OF ENGLAND, complete i» I larRe toL. wftk •
Mamotr of Uama, hapl. Iro, taa portralu aT tka aatkors, nita claik (p«k at II. U.}, U. U,

WILLIAM THE THIRD, compritlnf the History of liia Reisn, illnttrkted !■ s
if aapablUkod latiora, aiMrassod ta ikt Dukt af SbrtwsHarr. Hjr jAMaa VsBrov,
ryaf SuU ; with Intredacttaa aad Na«*a,b7 O.P. B. Jamm, B^ S vols, tvai Par-
fh, at Si. a*.), clatk, iw. IMl

MENISCHBCHESS PRECEPTOR; iiiiew AfialytboftheopeniiiftofOMBesi tnM-
iatad, vltb Kataa, hj Wauckk, Iva, cloUi, lo«t«rad (pub. at Iftk), is. Od. 1947

MHNSON*S (Off.) ENQUSH DICTION ARYJ^rinted verbatim fram tke A«lbor*li liisl
Palie EdIUoa. Wltb all iba E&amplaa la ftilL 1^ vblrb ara pronxH a UUtarjr af tka Las*
fttH«* ••< u S vUab GraBMr. Ilarja oaL taparial «va (f«b. at si. is.), alolk. Ilk

JOHNSON'S (DR.) UFE AND WORKS, br UiniPiiT. Kcw rad inpraved Uikioa.
aaasplata la t iklek «ala. tta, Portrait, aletb latttcad (pak. at 11. lU. M.), Ita. IMS

MHNSONIANA : a Collection of MisceUkncou Anecdotes and Snyinct, fatbered fnm
»oarl7 a knadrtd dlftrtat Pabtieatloaa, and not coatalacd la BoavatL^o Llfs oT Jobaaan.
Xdiiod b7 J, W, Cmkaa, M.P. tkkk feap. fv«, pactialt and fraatteplaca (pak. at §••.)»
claik,4s.M.

KOHLRAUSCH'S HISTORY OF GERMANY, from tlie Eariicst Period to tbe PresMt '
Tim«, svo, oloth (pull, at !«•.), rtdncod to S*. bd.
CearaitTii.— Anrlsnt Ocnnsny and its lahsbltanta. tnm the aiatt Aaewat Timaa ta Om
ComiacftU oftha Frinki andcr Clovls a.p. 4i^— From tbt Cooouesti of Clovla to Cbaria*
■Man* 4t^7Ca— Tb« Carlorlnflsns, froai Cbsrlcmntat ta Uenrj 1., 7W-0I»— Kraai Htary I.
ta Bwlalpbus of llapsbarf . »i»-IX7a-Tha Mtdrtia Agos— Proa Badoipbas I., of Uapa-
ban;, to Charks V.. m4-l32a-£iapcr(M of DilTcraat Haosca, IXT>-Ia7 - Tka HaasaaT
Austria, from Charles V. to the Peace of Waatpballa, l«SMC4»-Proai tka Paaca of WoaU
phaUa la IMS ta tke presaat tlaia.

KNIGHTS OLD ENGLAND'S WORTHIES: • Pobtbait Oaixxbt sT tbe meet
vmlneat SUiesmea, Lavyera, Warriors, AtUats, Mea af Letters aad Scleaca, Itc, af Oraal
Britain, accompanied by Hill and original Blof rapklea (vrittea by Loan BaovoMAM, CnAiSt
Pa MoaoAir.and other*). Imperial 4to, vltk 74 tne Portraits aa steel, Itlarte catoarad Platae
af remartable bolldlBf*, and apvards af SM bialarieal aad dsis e a tl va VIgaatlao on vaady
alatk fUt (pak. at is. is. U.), llsw

KNOWLESS IMPROVED WALKERB PRONOUNCING DICTIONARY. eoBtnlniR|
abaee •s.toe addltioaal Wards; to wblcb Is added aa Acceaiaatad raeabalary af Claeaiaal and
ScHiitara Praper BaMa, aav edUloa, la 1 tkkk ksaisimi rala m s , taiga tea, a
«latk latteiad (pak. al U. «s.), 7». Id.JAMES'S .
aetles of

Secretary _. . _-

tiaMa (pak. at Si. a*.), clatk, Iw.LACONICS: OR, THE BEST WORDS OF TKE BEST AUTHORS.

XdlHoa. 1 vols, lisio, wUk atagant f laatisplaces, aoalstalag JS PartwHa (pak. 1 lU.). elalb

TMa plaasaat ealleetlan of pltk7 aad aealeal
all agaa, kas laag aajegrad great aad daaareod IlOWB DOMBmCATED ANIMALS OF GREAT BRITAIN |
Balwal aad Baaaaaikal HlstMy af Snaclaa aad ¥arietlat| «Mk OkaWi
•laaaadptaeUaaafBsaadlag. Tkkk •?% (pak. at lA Ss.). elatb, la.

f C8TA

by Google"^^'(rIk?i?i.K)?fSr'^ AND THE ECONOMY Of CSTATEi^ IbfckDigitized bto OATILOOTJB OF KXW BOOKS*ILAINO-S KINGS OF NORWAY: THB ITCWSKMNOLA. w CHWIJIClJoM^
Kinon or noil way. traMlat«A froM tk« iMluille cT BMrroSlurlewm. •»«J • J^Pft*^

IAMB'S (CHARLES) WORKS, eonplete; eoBt«l«iii| bk l^ejfe". B«V«.«'J^

PoMM, Playt, ftc, villi Life or tiM Author, IncMtor DM MdMloMl MMMrialVbr IniT. M.

TA&roviiD, la 1 iioui t oIimm njral 9ro, kudMMly priated, wHk PMtnU umA VlgMU* TMi^

(rib. «t !«•.)» deck, Uk
UAKC S (COU TRAVEUS IN THI MOREA. S foto. »^ W»tk» wjr htfy.Miygl

(pab.at>i.l«.),cl«a^ll.lfc IM

LEWIS'S (MONKl UFE AND CORRESPONDENCE, with »Miy?leeet ia Pme wd

VttM, atvtr b«W« pablkbtd. I vals. 1*0, PortfaH (rib. at II. ••.). tletb, IS*. IM

LEIGH HUNTS STORIES FROM THE ITAUAN POETS, (IJtnle, Iriotto*

B«Ur4o. TasM, Paid), vbb Uvea aniM WHiara. t vols, voat Ivo, (pab. at If. o.), doth, !•■.
••• Tkto titfaat nork U for tba Iiallaa PetU wkat Lamb's Talas ara for Sbaktspaara.

LODGE'S (EDMUND) ILLUSTRATIONS OF BRITISH HISTORY. BIOGRAPHY,
. AND MAH NERS. la tka lUl^s ofHcnry Vlir, Edward ri., Mary, Blltabtdi, aad Jasnas I.

* Sacoad BdlUea, wftb abora M Aatagfaffcs t tba prladpd Charaetaia af tka parted. Tbraa

aals. ITO. ( pab. at II. II*.), dath, If. ItM

MACGREQOR^ COMMERCIAL STATISTICS OF ALL NATIONS. AJH iWtof
tba Rcsaarrca. UfUlalloa. Tariff!, Dora. Bhlvpiaf. laiparts. Exparta. WdghUaad Maas«ra%
ftC ftc or AU Nailoaa, toaladlM aU tba BdUsh Ce— araUl Tiaailaa, • lama vala,ai«ar.
re)«l*v*<dath,(p«b.atrf.ias.K ai.lis.M.

MALTE-BRUN AND BALBI'S UNIVERSAL GEOGRAPHY; eoaprMng, 1. Tht
Ulntorr af Oaairapbled Dtsrovarr; t. Priaddas af Pbyslcal Otetiapby: S. Coaiplata Da-
acrifiUam from dm vast ractat aaarcas, afan tba Caaatriaa eflba WaridT Kaw aad calar«ad
Bdhiaa. ravbcd aad canactad throofboat, ulih aa Alphabatkal ladax af 13.St* Kaaiaa.
Tkkk ava.datb (pab. at If. !••.), radoead tails. ItM

MARTINEAU'S EASTERN LIFE, Preacnt rad Tut New ediUoB. Ia OM tkkk
valaaic, crewa tva. dotb (pab. at lOa. td.)-««.

MARTINEAU'S UFE IN THE SICK ROOM: • 8«rici of fMiyi. ThM emm,
fcap. tvo, alaCh (pab. atSs. td.)— Is. td.

MARTIN'S (MONTGOMERY) BRITISH COLONIAL LIBRARY; fernifii(ftpo|niliir
•ad Aothsatlc IHsenptloa af all iba Cdoalts af tba Orltlsb Bmpira, and tmbrscinf tba Hia.
terr— Pbyskd Oaofrspbr— Ocolofj— Cllatata—Aahaal, Vafatabla, aad Mlnard Klariaias—
Oa«araia«at~Ftaaaca— Military Dafiea«t.Canmarca— 9blpplaf - Manatsr]r STstsm—lUllalss
— Papalstlaa, Wblla aad Calovrad-Edocatlea aad tba Pra«a-KmlfTalloa-&odal SUta, la«
•r aacb NatUanaat. Panadtd as OOclal aad PabUs Dociuaaats, Taralsbad by noTsnwuat
tta Hoa. East ladto Campaay. fta. inastralad by Ortgteal Maps aad Plataa. • vataaaa.
fcap. iTO. doth. If. Is.
Each valuaM af tba abava aatlss Is aaiaplata la ItaalC aad saM aaparatdy. aa fcUava,

Tna'cArloAa, Umnt avo Lavaa.

atawKoarH WALaa, Va* DiKMBN*a Lawil Svaw Riraa, aad Soonc AoanuuA.

Tmk Wast IwDiKa. Td. L-Jaatak^ Headaras, Trtaldad, Tobafa^ Oraaada. tba BahaaML '

and tha VIrda Islss.
Taa Wkst laniaa. Yd. II.-Britlsb Odaaa. Barbadats. tU Lada. St. Ylacaat, DaaMrara,

E«>enalba, BarbM, AasaBIa, Tadala. St. KHt's, Barbwla, Aatif as, ftlaatsarnW DoaOakiw

and Nads.
KovA RcoTiA, Haw Bavirawtea. Cara Baarov, Paivea B»WAa»»a lau. Tub Baa*

MOVAS, MawrovaittsKD, and Hvosoa'a Bat.
Taa East laaiss. Td. I. aoatalalag Baagal, Madras, Baasbay, Afta. fta.
laa East Ivaias. TaL If.
BatnsN PossKssteaa i« ma Ivwav Ava ATLAane Ocsa«s^ Tli-.Caylaa, Paaaat

Malacca, Sinaapora. Sierra Laoaa. tha Gambia, Can CaMt CastK Aaera, tka PalhlaiMl

Islaads, St. Hclana, aad Ascaa d aa.

MARTIN'S (MONTGOMERY) CHINA. PoUtfeal, CoomeitH UiA SodsL Twoto!s.
•ra, • Mapa, Sutlstkd Tablaa, Be, (pab. at II. 4s.), dotk, 14s. !•«?

MA)CWELL'S UFE OF THE DUKE OF WELUNGTON. Threa 1wd4m«m vds. 8vo.
Bmbdltabad whh a omsraas blchly.Salshcd Uaa-Enfrarlaes hf Coeraa aad athar tminaat
Artists, caasUtiair af Battla-Plscas, Partralts, MUltaiy Plaaa aad Mapa; basMea a graaft
aombaraf AaaWaodBaaradBfs; (pvb.atM7Va),alafaatlaglltdotk,U]Ss. Lar|aHf«« .
ladla p»»ab (pab. at MJ, dH daib, Sf. II*. M. (

•* MrMax«an*s*Ufo«nbaI>akaaf Welllairtaa.laaaTaplalaa,kaa aoHaalaawiv shatter
foMkatlaas af tha dsf. .... Wa a taaaaa c a H fraa tnm Satlary aad bombast, s ac dast
aad maslarty. .... Aa typa aad macbaated aasaattea ara admlrabla; tba plaas al
batllaa aad stafiM aaawi aa s , aoipte* aad asdd; tha portrdts af tba Oaha aad hte aardarOnline LibraryAristotleAristotle's History of animals. In ten books → online text (page 36 of 39)