Aristotle.

Aristotle's History of animals. In ten books online

. (page 38 of 39)
Online LibraryAristotleAristotle's History of animals. In ten books → online text (page 38 of 39)
Font size
QR-code for this ebook


Tkia la tkt b«^t and aiaat aa«fVil adltloa of Uvf a? at pai l i k ad teaalavai aaill lapiafcnai
la all aar aahreralUca aad claMkal aekoala.
ilVY. Edited br rBEiiDiTfi.ut. UtU Hittoria KM O^^m fikn% vifk ]
Valaa, fcj FasWoBTitLi. Kaw Bdlliea, llaw, aaatly Wmad la tm^M
)t, Baaka I la HI, aapaiatalj, aMk, Sib M
aad Uttraiy. of tk« «arlooa MaUoaa of tka WarM art placed, at aac «4»«tW*dcirtlM ajra af Ika
Bcadcr la a ScrUa of parallol cotoauM, ao aa to cBkiblt tbo iMIa ^IJ^^ji^flmCMaamA WM
at aB7 apocb, aad at tlM aamo tiaM Csna a coallaaoaa ckata tt BlMai7, wtth O taia l o afc a l
Tabica oTall tba arlacipal Draaatlaa. CamlMa la s Sadioaa; ytei-l. Aadaat Blaforr,
II. MMdta Afea. III. ?od«ni Utet«ff7. Wlik aaaat a aaa pla t a lain la *a aMin ««!•
falla (pub. at U. ll«.K baiC-booad Biata c ce, II. I*. _ ^.

Tba abort la aba aolda«parattlf,aalblla«a;—

THB MIDDLE AOBI AMD MODBBlf HISTOBY, fl ffaiia la I, Mia (pak. at U. Ik Ml^

aaved, 1S«.
MOOBRM HI8T0BT, IbUa (p<ib. at Uk), M«a< la.

PLUTARCH'S UVE& by th^LAVOTOBBBt. Ooiqiitte Ib S Tola. tft. (|«k li U UX

clolb,lta.M.

RAMSHORN-S DICTIONARY OF LATIN SYNONYME8, fertlMUatofSehedliHii
rrtvau Btodtala. Ttaaalatadaadadiiadk7l>a.l4saBB. Pa«t*a.(p«b.aiya.>,alaik.4a.M.

•^HP'^^JSHI.C'SWTk^ the assembues of the Athenians

lfaaflatedfk«MlbtLatla,«lika«a«iplalaIadas,lTO.(pab.all«ibM.},aMk,aa. OMkuSCLLjENDTS OREjEK AND ENQUSH LEXICON TO SOPHOCLES, tnadatoi W
CA»y. tto,(pub.atUfcKclotb,l*.M. ^^^^clS^Tkiilfi^wi

•rMabfftvttady. Tbird EdMoa, tta, (pab. at MaXtlMh, fa. O^

^ThBvork,«hlckwa8dtrifaadkfkalaafMd airthar la teMlala Bm alady
BadaTtiytatcaalvtaalalaAaMrlca. It tanaa a dtaliakia adjaaal la aB Hah
m^ la aaitelaat ta aaiapiata tba ayatf K iMttacilaa ia tkH ki^aagi.aTBtbaav.tel♦*xfesfffc'afta&.r*sf«?2usr'"«^
Tkia paaalar aJMIaa la alactalyMi, aad kalM ■

•diaBSaaia, B ia bapad B wflfkaiirtaaaiiil/ii

mUB TOMTMA MAY BM MMB nrSMAtmU At tMB •AMM aASB,flil.nbDigitizedby GooglePUBLISHED Om SOLD BT K. O. BOHK. Mf< far tilt ■»• •! Irtoh —4 Ctiltt»t, >y A. 7. Ym^, mJL Sftli.rAcrrus,(iiMUtiBi

V«IM tai BacHA. tliu
fMltt«,(f«b. at 11.41

TtllENTIUS, CUM MOTtS VARIORUM. CURA ZCUNII. cv« OlUSi i

■ i fU i H itot. CMBpl«t«la|Ukkf*Ltv«, (p«k.«tMi).), ttotk,!!!. mr

VMOIL. EOWAROSB SCHOOL EDITION. TirgaU iBncia, am Bdwaboc, fl QMrtU
• ■ ^- '^ ifUnwiatituKlfiyiBl,WILMN'S (JAMES PROFESSOR OF FRENCH IN ST. OREOORTS CQLUEQC)
FkImCH-BVOLISH AKD BMOLIBH. FRENCH DICTIOMARTrwatatolaf Ml Bsfl*-
BftUMu, IMIalllMU, ftvMHTMt, Hi«aii, ProvctW, Temi* cT Ait aM ScltM*, Mi Mmtm «f
ProaaMUlleii In tarli LMf«M«* CMnpllt4 flmai tH« DtetlMarltt •TUm AeaiMijr, Bovru*

CNANBAVIt. OAlMBm LaVBAVZ, DM CABntSaBt Md PlIV, jMUItMl Mi WAtSMU

I lMt« «lM«l7 prlBtt4 HL laptrtal lv«, (p«¥. at tl. K.), elotk, 19$,

XENOPHONTIS OPERA, ()R. VT LAT. SCMNEIDERI ET ZEUNR. Aceeittbiir

(PoKsoii aiii EtMstBT** Biltloiil, It vote. IHM, kaaiaaaaly fiteiai la ft lai|« tif, 4mm

«ylft»«eb.(p«kat«l. It*.), d^lfh Mtt

I Ikt MHM, laita HFfi 1* *•**• Cfowa •«•, iMt «f la I valk alalk, U. tk

XENOPHON3 WHOLE WORKS. tnMlftle4 by Spklmah aid tllMn. IteM^iHi^

ylala BilllM, I tfiM v*l. tt^ factrali, (yak. at Ml.), alaik, Mfc^befo, ^otbs of JpCction, Ifsj^t 3Bleaii(ng.

ORUIKSHANK "AT HOME:" • Kew Famfly AIb«ii rf Endlew B«tortftl«i»«L ttm^
atotHiff of a Bertea of Taltaand Skatckct ^ tka aMt popular AMiMn, vltti a— n rM> «itvar aai
kamaroat llhiitratlmit aa Waoi.br Ckoikskakk aai Bbtmovr. AIm» CRUIK8HA2f *"'
ODD VOLUMB. OR BOOK OF VARIETY. Illaatratai by Tva Oii^rallewa-aBTW
aai CavniNAaa. Tafatbar 4 vaU. la t, fcap. tra. (pab. at M. Itfc), cJatb, gUt, lit. M.CaotKSKAKK aai Bbtmovr. AIm. CRUIKSHAlf K*t

~ — Yallewa— BBTweva

M4I

HOWnrrS (WILLIAM) OERMAN experiences. A4draMedtotbeEagUBk.Wai
OaanAbffoaiaaiBujraffaatUaaM. 1 tal.lbap.Bva,(pab.atlf.), alath,lfc6A It44

. tiqwiaiUljbeftvtifta

r tTAimBM^ bX 1 1MARRYATS(CAPTJ POOR JACK. Ilhutrated by 4< largt aikl tK(
Bafravlac* m Waai, afltr Iba RMatarlir DMifM af Clamk»99 9tAMWtB
aaM vol. rajallTO, (pab. at 14*.). fUtclatb, ••.

MARRYATS PIRATE AND THE THREE CUTTERS. 9f% vnn fO mobI bbImM
Mm BarnvtoTLjiiftor trAwrtau, aafiaTai m icaal by Cmabim BCAni (arlglaally pab.

MARRYATS (CAPT.) PRIVATEERS MAN OF ONEHUNDReO TEARS AOO.
w» aditlaa. lilMtratai vHb • b^ly iaMM4 Um Bagfarlaga m alaal, b *a MMar af
ttetbafi, teup. tva. gUt elolb, te.

MARRYATS (CAPT) MASTERMAN READY, « tbe Wi^ rf IM Fftdie (mWrn
far Ya«ii«r*aplM). Ma« adUlaa, caaplata la I *aL fbap. ftva. vRIi n baaallM aaftavteaa
M waai. elotb tatra, gilt, t$, MM

MARRYATS MISSION, or SCENES INAFRICA. (^Z*U« «» 5!»f 'Wp*').
^^aw ciitloB. leap, tra^ «l& S lOaaiffatlaaa m vaai by Oiusat R OA|«Bi,alatli, as. gUL la.

MARRYATS SETTLERS IN CANADA. (Writtqi for Towig Pwyte). WeyaiitkB,
Ibap. tva^ wkb It lUaatraalaaa m jraai by Oiuaas aai Dauibi* atoll, astta glN, U,

MAYHEW3 IMAOE OF HIS FATHER: or. Cm ^j»J^^T!S^^:^»^^^S!^
Okla: a Tala, with It capital Bagravliiabjf Pus. llawBiiaaa,lalva|.pa8lgva.alalkgBV
ipab. at r«.), ftiaaai la Ja. M.

MITFORD3 (MISS) OUR VILLAOEi eoaialete in 8 voli. poai 9f% • SariCB M litfd
"^ iMSriiAnMSS: llSrBlRtoirkMi^lfai WaaioMa, glH aUttTltt. ^

MR^. JAMESON'S CHARACTERISTICS OF WOMEN, Moral. FolUkal. aai
lliaariaal,lallla8liailMar*a Haaotvaa or BKAKaaPBAaa; wMb a aa ii n aa RbMiaMaM
ftoai bar awaiaricaa, tub c«iloa. t «ala,aau ita, plalaa. alatb (pab. at 14 4«.l, IK

Oaaaf tba»alplwl^w5tia ibaB^titb kagaagai bRfcarta haptftfyauMtr altta
MlpabttAaiftlaa.

4ES FI|OM F1.EMISH UFI. ByBbtobis CoHMnBO. H^mUm^WDigitizedby Google30 CATALOOiri OF KBW BOOK!,

3ftibcnfle antt ISIemcntan} 93ook», (SfimnasUcs, to.

i * ALPHABET OF QUADRUPEDS. IBiwtnited by Tifttm tdeetca tnm tt« ^wj^ jj,^

' ^_lk(«M,lk«PMnMlnn4,fmcMk,|ll»t4aH(|i^MI>iM.),lk

CRABBY (REV.O ) NEW PANTHEON. » _M>«yloig«* ^KfjJi»» j?gggL*5

EVANS^ TALES OF CHIVALRY: «r.ETeiiliipwiaitUaiwikto»s i^nnlteA
*VAM«*« TRUE TALES OF THE OLDEN TIME, idected fttm Tboisiaxt. TIiH

rAIRY TALES OF ALL NATIONS, by AHTwmT B. Mostaua, wilk t4 Utaf
tniioni bjr Richam) Dotlb, squar* Itm*. cMi vxtra, 4t. W.

QAMMER OR ETHEL'S FAIRY TALES AND POPULAR STORIES. tnmUtod from
th« Gcnn«ii.or ORtMM Teontalnlair *i Fairr TU«t), peat tva, ■ — aw i Waa a e ia ^ •ftOB»B
CaoixtNAitK (palk atVa. M.), elaU gUt, U, IMt

GOOD-NATURED BEAR. A SUMyforChndreBoTan Afet. bym.H.HoiJra. Svurt
•vo,Plataaipub.atA«.),cl«Ui.at.,er«hhth«Pktaa<«lMrt4.4«. UN

ORIMM-S TALES FROM EASTERN LANDS. Sfwt Uaflb FfalM (pobw at If),
clotk,S«.t^.orPUl«aceloar«^4«.ML Mtf

ILLUSTRATED DITTIES OF THE OLDEN TIME: •Series of S9e»|iiiiitel7 fraee-
All I>cticiia, UlvsiratlTc of popular Monery Bhjr««i^ aoull Ita^ akgaally ko«aA ta cMh, J^

LAMB'S TALES FROM SHAKSPEARE, dedmc4 nriadiMlhr fbr tbt weoTTons ?<r>
•OM (vrittta bj Utss and CNAALsa Lamb). StxUi £4lllM^ embclllsliad villi Ulanii bbj baaB-
tiral Woodcat KngraTinf^ firoai bnigu by lUmTBT, feap. 9if^ (pak. at K W.), clotk ftt,

^^ L. TRAITS AND TRIALS OF EARLY UFE. A Series ef lUet aUreseed to

• Toanr Freplt. Bjr L. B. L. (Miaa Lavihiii). Faurlh E41tlaa. fan. •?•» vUa • baaaflftil

Portrait cnfravad ea Steal (piik at St.), fUl elotk, Sc IMI

LOUDON'S (MRS.) ENTERTAINING NATURALIST; bctef malar Detrriptioii^
TalM and An^dotea of aiora than 5at AaUnala, rftmprclicndlnir all tbr Q«tdr«M^ Biids.
r."*'!!l "•?♦"•»• Intjeta, »c., of which a knovMffc U Indlapcnaahla |« p»iit« Edacatlon.
Illustrated hj npvitrda of Ma haaatuai Woodcvte, by Bsvics, Haavst. WMmraB. aad
•thcfa,poattvo, fUteleta, fa.

MARTIN AND WESTALL3 PICTORIAL HISTORY OF THE BIBLE; tbeWter-

breaabrthaRKT. HoBAmTCAVVTKK, Ito. HitKtrtaaalr bfanttfal Wood KnrraVWa by tba

flrii Artlata (ln<ladinfr rvdocod coplea of M A an »*a celebrated Pktwraa. B«labaam*a raaaL

Tho Dalora. Fall of KInaTak, feO.cloCh gUI, $m adgaa, i«l«eo4%lab '"""■^^ '•^

A aMct alegaat pa a a a rt to yooaf p a op l a.

VARRTATS MA8TERMAM REAOT, PmiTATESR*S UAS, ltISSI02r, aad 9XITlMMa^

§ee prtvioHM pat^e,

' MERRY TALES FOR UTTLE FOLK ; fOsslratcd vMi vpvaids of Twa Huftcd aii

fllty Wood Eninatliifa; aov and Inpto^ed edttlan, elegantly ptteicd. extra cloth aUl. to. W.
••• Th la hiffhly popalar TotaM caatalaa «• dilfaraat Meitea aftho aMaaHMeT^

rtRCY TALESOF THE K| NQS OFJENCLANDj Stories ef Camps aii< Battls4MAib
■■v.- w — «>.. ^, .. ^j-j^l p y^^^ ^^^^ iriafiini, aafl iaiwisflj.Digitizedby Google^irBLisnvB om sold bt h. o« bohk. «i

ftlYNARD THE FOX. THC MOST DELECTABLE HISTOIT OF. 9&mn \9m^
«HhS«Eichlo?ib7KTftftDin»B}.,«Kir«ffUtcl0tk,(fwk akt^),*!.! M^vMk tU fUlM«»*
lMfff< tstn clolK fUt mUm^ (p«W. 41 la.). •■.

. SPENSER'S rAERIE QUECN (TALES FROMX 9tpmn 16iMu Mm, ntni etotk,
(p«ll. •! M. CO.), ti. 6^; or, c«to«r«4 pUUs. c&ir* ctiMl^ fUt •Ottt, {p«lk>l I*. M.K a>.M*

rntlCKLANO-S (MISS JANE) EDWARD EVELYN. A Td« oT tfc« B«MttM^ mf|
M wlikh li adricd, ** Tli« TcMut** Tate," hf JAfvuTt Tatmb* Im». tv*^ t Im PlM

C9«k.fttlt.K«lotliffitt,a«.M. >M»

TALES OF THE GENII; or flic rtctichtAil Lc^ttma aT fToram, Uie Sm tf Asav, W

»!» Charlm UoaaBLU Kew £iMi»n. ro.Uira kU •4U9A bj inillQ|iiTMK PMt ■«•. wttk
•UMMiraa w od c im mud • vtcel rncratiiir* la the msMMr oTkMlWfA, cMkuUniMi nMrfvk**^

TOMKIN'S BEAUTIES OF ENGLISH POETRY. •<'Icded for the »ie oT ToiUfc, iM
rfrticned !• lar«lcat« iha Fraciire of Viriaa. T«rii«lf tYi Ediilaa, villi eaaiMttatla aMUIaaa,
i^rai itMO. vaiy alataatlj priaud, viik a baaaUTyi rraalifliri aAar lUaT»T» liai aat , gfllSKETCHES FROM FLEMISH Uf E. by HuiDUCE Coatciurei, t^an !*■%.
ptatat. ctotk. gUt cilfct (pab. a( Ik), U. U.iStusic onU iDilusfcal agSorbg.

INC MUSICAL UBRARY. A Sdeetimi of tbebeil Tpcd «i4 TmIiimwiU! Mm^
boU Eacliwh and Karrigii. Bdlttd liy W. AraTOn. fiaq.. t %h9 Oaara Uaaaa. • vala. Mlal
aaafiprvbtiMlinv oMra than 4M placaa af Maile, baaatUalljr pri^lad vltk aataUto tnaa (mS
•k4i.4t.),M«td.i/. iu.«d. -»■—«■-

Tha Vacal aBdIaatfWMatalnaf bakadaaparalalr.aaeli li«vala. Mt.

MUSICAL CABINET AND HARMONIST. A CoUcctfcm of Clankil ud Amifer
Vocal and Inatmtncntal Muato; c«mpiUlnf Salectleaa from Ilia Mat pradvcUana afafl IIm
OrtatMaatara : Eaeliak. SceUh.aad Irhh Matodka ; villi maay afUiallailaBal Aira afalkar
Caaatrlea, ataaraciag Otrartvraa, Marthea, Aoodoa, Oaadrlllaa, Wattsta, and OaHaaadaiHm akava capital aallactlaa aaatalaa a great avnWr af tka kaal a-^.^,. , , ,

naaartkaMoatpop«lvaaataarilrakaM,Blakap,te. It l>fa a mm aWraaaf f ilii.i^eliCcdte, Sbtttoerg, ^natomSt Cj^emfettB,

BATEMAN AND WILLAN*S DEUNEATIONS OF CUTANEOUS DISEASES,
dta. coaUlalBg n Plataa, bcaatlfWIf aad varjr acevratalf ea1a«a4 «adar tka aMattataadaMa
af a« awlaaat FrafaaaJaaal Oaaila«a« (Pau CAaawau. ), (fwK at UL itfc), hit Utmi mm,

**0r. Baiawaaf a TBlaaUa vailt kaa daM «ara «a axtaad tiM kMvMga •! atfaaaaM ttaaaai
Ikaa Bay atkar tiMt baa arar ap paarad. * — I>r. A, T» Haayaw.

BIHR'S HAND-BOOK OF ANATOMY, by Bihfitt (Dtmm aM tm atOiy^ ISmfbOL
tkkk»aa,claaal7prtBtad,a>aihlattai«r(p«V.atMa.«d.),Sfcl4i mk

B08T0CK3 (DRJ SYSTEM OF PHYSIOLOGY. eMmrWaff • ComMt Titv if
tbapraaaataiataartha Iclaiiaa. fbartfc gdHtaa, laeiaad aad aaaiaHad IfcaaaM**^ 99% (9—
pagaa).(p«katll.),<lal^aa. ^^^)mDiaitizfid tby Googlemc coittaaia of tba vork ara qidia dtSaraat ftaa the Mwlcal Ukvatj. aad Ika totflMla aaill
ar tka aaiecilaa la a^aaL

MUSICAL OEM: • CoDecHon of 800 Modem Sm^i. Doett, Oleci. Ifee. W Om moiI
aalabratad Canpaaara af tba praaeat day, Bdapt<hi fw tha Taka. Ptala. ar YMIa (adhad
bf Joiiir FABur). * vala. la 1, tva, vlUi a beavUfttll* aagnvad Tni% aad a taqr iiak|r ma-
atealad Fraallapiaca (pab. at li. la.), clatb gilt, l«a.M. ^ ' ^^ Mil /^Digitizedby GooglerVBLISHKD OS BOLD BT H. O. BOBK. t$CIIUDEN'S CONCORDANCE
md coodettMd kjT O. ">ROANCE TO THE OLD AND NEW TESTAMENT, itHni
rttiy Md very chMp t4lil««. It «oiiu1m all that It «mcM la tlM MltlMa•« Ab txtr«ai«l7 Mttiy and very chMp t4lil««. It «mu1m all that la «mcM la tlM arlflMa
_«vk, omltUer only yrcpotitliHM, coaJimctlMu, ftc^ vhlck caa aa««r ka aM^a avallaUa f"
faifasaa •! rtfcrtaca. ladtcd It la all tkal tka Scrip tara aladaal caa dcatoa.** Sam^m,rOX^ BOOK OF
Dm. CoMMiiro, J
<lalk(r>k.al3l.EVELYN'S RATIONAL ACCOUNT OF THE TRUE RELIGION, ntm ini mW
iSitU ttom thr arltftaal Im. la the Library a< WaMtea. cdltaa, villi Matta/ky tka lUv. I. M*
BTAxaov, BJU s vol** F^t iva. (aalfana villi hia Ukry), clalk, (pa^ •* >^ *«^}* '•> *^

>F MARTYRS: the AcU and UoavMnti of Um Ckardi. •diled kf
». S vela. laia. tva, vUk apvaria af MM vaad UlwliallaM, tefarlal tva^ aMm
II. tu, W.), il. ISk M.

rULLER'S (REV. ANDREW) COMPLETE WORKS: witli •Ifemir ofUa UK h^
•S^ 1 Una val. taiptflal •▼•, Maw KdMlaa, Panralt (pab. 41 II. Mk), dalh. Ma.

•RAVES'S (DEAN) LECTURES ON THE PENTATEUCH. 9^1% Kcv £«|{m (^

atiafc).clotk,f«. MM

HALL'S (THE REV. ROBER"n COMPLETE WORIU^ w<tk • Me»o^f 1i<« Ufa, ^

Dr. OiiiiTNoa OmKooat. aad Okacrvatloaa aa kla Ckaractar aaa Fraackcr. kr ittmv FAart^

Aather ol £Maya aa Papalar Icaoraaea, fte. ; • vali. Iva, kaadieii l y yrlalad, vMk kaaaMi y

Partralt (pak. atM. !•«.). elatk. caatcaU latterad. II. lit. M. . ^ ,_^ ^

Tka uai#, ariatad la a aaMllcr alsa, • voU. fcap. tvo, II. U- dalk latNrad.

•* Wkecvar vUkca to Ma tka EatlUa Ungaaira la Ha acrfoctlea aiaat raad tka vrMafa of UM

gtaat Ditlat, Rokart HalU U9 cewMoaa tka kaaatlaa af Joiwtaa, AP»iaa*, aad BnMM^**1 caaaot do CSttkia ryfcttkt acadaailc itadcr la fka te iat to l vafkaaT Makatl BaB.
Vkt aioial graadcar. fbr Ckriatba tnitk, aad foe auMlmlty. wa aiay doakt akatkar Ikay kaaa
tkcir auuck la tka aacrad aratory ofaay ago or caoatry.**— ^V i ^ w ar Sr^MC*.

••Tka aaaM of Robert Hall will ko placed ky poaterlty aaiaay tka keal wrttaeaanka aaa, aa
wall aa tka aioat vlaoroaa dal ka d ai a alrallglaaa tiatk. mA tka kelgfctaat Mf f laa af C ktlKl aa
akarlty.'-Sir/. iTafMalM*.
HENRYS (MATTHEW) COMMENTARY ON THE PSALMS. Owpltto ^•mm
IklekcloaalypriatadvolaaMipaattva. vMk M lUaalfallaaa as vaad, aMk, (aa^krai «Mk fte
tiaadird XArary), 4r. W. MM

MILL'S (REV. ROWLAND) MEMOIRS, by bto THead, Om Uf. W. Joiiia. Xdttci.

wkk a Preface, ky Ike llev. Jambs SMsmMAV (RewtAV* Bit.!.'* l a i aa Mtelaiar at

Sarrcy Ckapal). tacoad AdlUoa, canfkUy re? bad, tklak 99^999, §m slaal Vactrall (fih.

atia«.),cloik,l*. 1

HOPKINS'S (BISHOP) WHOLE WORKS, with t Memoir of Um Avtbdr, n^ t Hbtx

•ziaaalva faaaral lades of TnU aad 8ak)ecta, t eala, royal lea (pak. at II. 4*.), •Mk. Ba.
•*Blakop nopklaa*a vorka fona of Ikaauairaa aaattsd kady af dlvtelty. Ha to dear, fafc«.

% aad paraaaalve."— JTr'-' — '^^MORNE ON THE PSALMS, • Commeiittfy M tiM Book of ?»]»•, !■ wlOeli llMir
literal seaaa aad aieUpkorkat appUcatloa la paialad aal. V99 mA iligial id W aa, aanftoti
faiaaa ealMW, tea* alatk (pak. a la.), la. M.^

HUNTINGDON^ (COUNTESS OF) UFE AND TIMES. Bj t M Mib«r of Um Hi
af Sklrley aad llaaUan. tUtk Tkoaaaad, witk a eoploaa iadaa. t lana tala. tva^ Paa
af tka Coaauaa, WkttiaU, md Wealey (pak. at It 4*.), alatk, Ito.

UIQHTON'S (ARCHBISHOP) WHOLE WORKS; towhidilt prciielilifborikt
Aatkar. Iw Ike Rav. M. T. FtAmaov. Mew Bdltlea, fl Iktok eato. 9f% FactnR (aiM^ alll. 4ib|
aatfaclatkdtt. Tka aaly aawplcM Sdltlaa.UIQHTON'S COMMENTARY ON PETER; «itk life by Praimv,
tkkk kaadaoBMly prlatad vaL tva, Fattrak (pak. at Mt.), aMk, 9$,

LIVES OF THE ENOUSH SAINTS. Bj Um Itr. J. B. KiwvAR ni tUm.

14 parta, scvcd, II. la.

irCRirS UFE OF JOHN KNOX, wiUi IHiMtrttiMM of Um IliHorT of Um lUfcnMtioB

9Sirss:^9^cJ^^

*>AO|P (ARCHBISHOP) WORKS. cmavritiM BiMNnei nd BiMerteUoM m Um
MaaMlrarktoLllhkytkaRaT.A.H.Kuar,OJ>. t vala. lea (pak. at R l^iraMk. Ma.

v.!!!^'S!!![*'Lfl5^^'****'*^''**l^ •* aiackealaakla i aJbtiat to a, aad aikr^aa
ypa ja tkaraftitatlaa af awar, aa te n aa tU la tka aaat taMakla ti i aawi af Mk l i al lai
aCwktok a Ckitattoa aakalar aaa ka paaaaaaad.^-CiHHIaa OlwramMORn (HANNAHHJFL W UmRwt. Hbnri TaoMFMN^

'^Siikk«warta,¥;nraii;a>4WaadBapaeb«a (pak. at lla.K t&a Malk,V. CkdMl^l
, ^Tktoa wykaaalladtkaa^daladUtoaarHaaaakMaw^mk. It kdi«a aa ■■* at« 1
* ^ !!i ' *'*§ **"*'J****'^ ?*** rgHcUagfcactkal hvlll aaaateaa uSSmt hw tnmiDigitizedby Googlei6 OATiXOOUS 07 KXW BOOK!,

MORrS rHANNAM) WORKS* eonpleUto 11 Tolfc ««». Sfflb with poctnH tad ^
MORE-S (HANNAH) SPIRIT Of PRAYER, fctp. 9f% Foftnil (>iA. it ««-).,g2^,^MILNER'S HISTORY OF THE OHUACH OF CHRIST. Witli AddHiow liy the lile

R«v. T. OnAKTHAM. B.D. 4 vols. Ivo, puMUhcd at Sf«^ rrdvcMl !• U. U.
MORES (HANNAH) PRACTICAL PIETY: Or Um laflveaci ef ihoB^iskmor tht

Uewt M UM Cowlaci of tht Ufc, SZONS Poctrak. cl«lk, tk W.
T)t«MlTrmn»lti«tiMUWHIo^ It «M mlM4 )mI tate* hw 4ntt, tad CMttlM mek

teittvrmnMt, Wkkk to •opyrlffM.
MORE-S (HANNAH) SACRED DRAMAS diiefly tatai«cd ft* Tomig People, to which

to sailed ** b*n»lbllit7,** ta EpUUe, *»o (puk. tt It. W.). gill ctotk, gUX cdgM, Sh

MORE-S (HANNAH) SEARCH AFTER HAPPINESS; with BalWh^ TUcib ByM^
MMl KplUiibt, .ZMM (p«b. ftt St. ML), gilt clotk, gUt •in** to> (^

MONTGOMERY,

Edited

fRMttol

NEWTON3 (REV. JOHN) WORKS, with • life eT the Avthor, h^the Rer.BicHAiD
Cecil, and u lotrodttcUM ky tto ftev. T. CvnuieBAX, M.A. toM«tol tve^ vMk Pwtiai
(pttb.UU.it.), Ito.

PALEY-S WORKS, fai 1 toL comlrtim eT We Kttwnl ThetOocr. Men! tad TblHied
Fhllotnplir. Etlitonec* of Cbrtoitonitj. Item PsaU»«, CtotvjrBM'a CMipuaM la vtoUtaf tto
gkk, Jtc ITO, kandaoBtlp priatad to i*«bto colimM (pab. at Itfc W.), clMk,lfc

IIIDDLE-S ECCLESIASTICAL CHRONOLOGY; or AaniOs of the Chrittlm Chmh
from lit FounJAtion to tbt Fresaal Tlma ; conutolag a Ttow •! Otatral Charah Utotarp (to-
cludinc Conirrvenlet, gacU, aad Parttoa, Boatoslaatkal Writoca, *«.) tva^ atolh (pab. at

tOOINSON'S SCRIPTURE CHARACTERS; or, a Pnctied latprofeamt eT the
rrinei;>al HUiorlca of ibe Old aad N«v T»«taaiaal, t fkkk vote., eT»,biaiae»a|y pilalii
vUh Portialt and Uh of tba Aatber, ctotk tottarad, (pab. at It. la.), Ita. M.

iCOTTS (REV. THOMAS) COMMENTARY ON THE BIBLE, wHh tlieAvthof^
Mtt Corrcriiona una lm|iin«ant»ni<, aad ai baaatlAil Waodaal lUaaUaUaaa aad Uapa. • «ola.
kaparlal tvo ( pub. at «i. ««. ), ctotb, U. l«a. MM

SIMEON'S WORKS, tnclndinf hti Skeletont ef SenaoM tad Hera HealMictt, er
Pucoorata dbcatcd tato oaa coaitaatd Strtoa, aad Ibnataff a Caii>a»aty apaa avaip Bafk
•r ibc Uld and New Tcstaaaat; ta vbkh ai« aaaaacd aa la y coe t d adHtoa arCtoada'a Saaap
OB tbt Coaipotlilea of a benaoa, aad varj ceoiprtbaaaiva lad aaa i^ aAiad by Btv. TMlue
UAarwELL lloaaa, SI tola. tva. (pab. at !•<. lit.), atotfc, ri. Ti.

Tito /W;icfaf aifato<wf» »4Utoaa ^Itoiem't pya/«> warii m» aatf»iii» p i tii M ii t tt u ^ m i '

hmmdmtMkt
THB CIIRISTf AK*t AllWOUll, fd.

TIIS XXCELLXNCT OP T1IX LITimOT, M *

TIIF. OFFICES OF TUB HOLT gPIRlT, M.
HUMILIATION OF TUB BON OF OOD; TWSLTB tBIICOlM^ M
APPXAL TO MBN OP WISDOM AMD CAMDOmi, ML '

DISCOURSES ON BEHALF OP TUX JX#B, la. ML•MYTH-S (REV.^ DR^ EXPOSITIpN OF VARKMIS PASSAGES OF HOLY
SCAII'TUUU, adapted u ib« Uaa af FaMllaa^ tor amp Day thtiagliaai ifcaTaa^ • tato. tta
(pab.atW.lu.M.),atolb,efc um

BOUTHEY'S LETTERS, wlerted aad cdUed hy hb g t ato hw Ion Wqo9 Wabib^
lJ>., « tbkk vato. paai tva, atoia (pab. at M. to.), Ita.

BOUTH-S (DR. ROBERT) SERMONS : to which vt mmbs4 the AM h«iii ef the
SanMM^a BtograpWaal MaaMto. aad Oaaacal ladas, i tato. layal e«a (pah. al ILdbl*

^S?l^S? ^!!I9!LO^'^J CHIIRCH OF CHRIST, Area the MeteT ii^^MIt

UM,«ataapffaaaalCMla>7ttv«la.gTa(pab.atlAlla.),«toth,lla. * m8Digitizedby GooglePITBLISHSD OS SOLD BT H. 0. BOHK. 27.

TAYLORS. PSAAC OF ONGARj NATURAL HISTORY OF ENTHUSIASiyW

« It to ra^Mhliif t* » t9 mM« wttk • VOTk Uutmg, m Oil* m^aMllnMililf 4om, tM taiffMi
•CteM, pvwtrfal, a^^ •rWrlaal thmurku Ite aiwt atrtlilnfrly e.idMl t towt, Mvervr. mvmtniM)(rvs« tli« HeaMx of port ProtttiaM •rtlMMlosj, or t hilat^ tk« aplrl*. •! InMli ami •
»«»t : ami jr*« It dhcutaat topki coti<(iliattii« Um ttj mat aM Katia af thn«a ^ m K m mIi
which havt aliakan npaatadlj tka abolv latrllactval aa«l naral werM.**— ^OmariM.
TAYLOR'S (ISAAC) FANATICISM. HiM EdiikMw mnifaStf rnkti. Vn^ tvt

•« It la th t mdaea batt ir ka 4oaa Ml Haa feMi lk« yatmatf tr MMli * ««lMM M ik« tNMit
a viaar and a Wttcr ■»•.— >IMm<^ Mtvitm,

TAYLOR'S OSAAC) SATURDAY EVENING. SmsUiCdiUoB. Fap. Svo^ eloU. In
•• • Satardar Xfaataf/ u4 « Malwal HJatfyaf Irth«alaa«,* an lv« aaMa ■ritartliBi.'^
BUektm9^$ Afafavtar.

TAYLOn^ (ISAAC) CLEMENTS OF THOUGHT, or eondte Ex|ilaiMtioiM, iIbIm.
buWallr airaMT*^. of tha priadfMl Tema aaaplayaA to Ika wmI Bcaaakaa af lataOaatMl
/liilniopbj. MlalhB4kla«. lliM. alatlu 4a.

.1MPSON3 KEY TO THE BIBLE, cooUiaiBf t Smmiiiry of BiMical KMarMge,
and a Ukttoaarr af all tha princlpul Worda la tba OM aa4 Naw Taata»aM, Utaalntad hf Ikiaa
■Mpa, aad IM baawtlAd voodcuta, tva, cloih latiarai, (pah. at !«•.>, ?«. lOS

TOMLINE'S (BISHOP) ELEMENTS OF CHRISTIAN THEOLOGY. 7^»fteMth
ZdiUoa. «lih addlltaMi llataa ni Bmmmvft hjrtTUUv*. t vala. •* o. alalh, wn$nA (pvhi.
M II. Ia»)^ld. ML

TOMUNE'S (BISHOP) INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE BIBLE,

OR ELP.MF.NT8 OP CHRISTIAN THEULOOY. Caatalalnir Pn»aft af tha AmlhaMlcl^
and laaniniHnB af Iha Half tfcrlplaTta; a Summory of the lINiory af tha Java; an Accawat af
tha Jawbih Saeta; and a hHaf Smitataat of tha Cententa af tha aavtral Ilaaka af tha OU tad
If e« Taatamaata. Ulaalaaath Kdltlaa, alagaatlj priatad aa taa papari 1»m (p«lL al U, W.),
•lath. St. M.

•• Wall adaiilad aa a waaval fbr atudaala la ilvteHj, ud mp IM fftai vllk aiftMata hyika
Maat«X|iartaacad dl? ina.**— iV«rrt*« I^Hhtm.
WHEELER'S (REV. N.) SERMONS; prewhcd hi Um TuithOmtAn oTOU t^KfV
•karahaw. (b tka vktalijr af Brlfhtoa).%iuMx, lacga tjp«, taa, aM^ (ptih. atlta. M.), Hw

WILBERFORCE'S PRACTICAL VIEW OF CHRISTIANITY, WHh • «o«pfrt«fiilft
Mearair af tha Aalkor, kf Ika B»f» T. PAiet, !•«•, prlalad la a largt k iidiwa lyfa (y«b. ai
•■.),fflllalath,tkM. ^ tm

Jpote(gn Uangungcs anHILftctatute.

nevvmn*

CUSSIC9 AND TlUKSLiiTI0N8» CLASSICAL CRITICISIC, BICnONAUSS

GRAMMARS^ COLLEOE AKD 8CH(X>L BOOKSb AILASSfl^ IM.

ATLASES.— A NEW GENERAL ATLAS, eiifniTdl by SfVirRT HAtt, tonT MfcL
«.i lara* Mn|>«. «lih tha IMflalna* aad ll««iadari*« raraftillf ralamad. aad a raiplata O aaatal
ladtft. Maw Kdllloa, aarractad la tha praMat lima, half Maroaaa, ll. lit. U.WILKINSON'S CLASSICAL AND SCRIPTURAL ATLAS, wilh Hlftmkhl •ii4
ChrttaalAvlcal TaKian, Impartol fto. Ka« aad lapravad BdlUaa, M wuf, tatavrad (p«k. a
it, 4«.), hair haoMd maraaca, l<. lla. M. IMI

WILKINSON'S GENERAL ATLAS. Vew mi4 imprared Editton. witk dl Um IbOrMili
baartad. PopalaiiA* aeeardlac la tka laat Caiuaa, Parllaawataqr MalafBa, ta.,taayarial 4ta.
M Mapa, ealauiad (pok. at II. 1*1.). halfhWHid aiaracca, II. U, IMt

AINSWORTH'S LATIN DICTIONARY, by Uf. Jamimow, u enlvfdl IditioB. eni.
talalaffaUtkawaffdaartkaOaaitaDtotlaMiy. Tklak tva, aaaOy kMMd (p«k. till*.) •».

BIBUA HEBRAICA, EX EDITIONE VANDER HOOGHT. SMqgMvit J. B. All*.
MAjfO. Vaiy tkkk ■va,ka>daaaialy p ria tad <p»h.at ll.>t.),alatk, U$, U, land. Omaan, UM

BOURNrS (VINCENT) POETICAL WORKS* Lttta tad EMifiUb, IBm (r«b. at

afcM.),al tk,tB.M. Ilia

■ tkaiaaw,lafiapa»ar,aaategaat nl a«i,lfa(fak.atlfc),aladm>.^b IMS

CICERO'S UFE. FAMIUAR LETTERS, AND^LETTERS TO ATTICUS^
kjr MiiiDMfoirrMatMoni« aad Haaaaaaa, iiaifliti la aaa iklak vak Mfal tva^ patdtaM,
(p«k.atll.4«.),alaik,iah t— r- -^ "^MM
^ I B«p«hl _^_

t Halaaa aad BiaM HMalltaa; ka vm aaMaltailp elaM ta ika aeaaa ta aiMM lalkaffMidM
— ■-! wkaa CMaaiiaU diad i» tkayd-^am af tka MAaaita.'*.— '^*— — r-w^Digitizedby GoogleDigitizedby GooglePITBLtSBlD OS lOLB BT H. O. BOHK. S9

fACnrUS, (Of Utfa rm\ tmopUH, tnm tU Teit of Biowml wttfc lit Ei il Mi tn f
Ml- i» Bfnrtu •«Ud, fr tif ■•# 0f Hfc»>k — < CtlHya, >y A. 7. Yaiot, mX fvota.Online LibraryAristotleAristotle's History of animals. In ten books → online text (page 38 of 39)