Copyright
B. Lewis (Benjamin Lewis) Rice.

Mysore: a gazetteer compiled for government (Volume 1) online

. (page 98 of 98)
Online LibraryB. Lewis (Benjamin Lewis) RiceMysore: a gazetteer compiled for government (Volume 1) → online text (page 98 of 98)
Font size
QR-code for this ebook


Mill, John Stuart, 435
Mimdmsa, 471
Mirdj, 497
Mir Ibrahim, 376

,, Sadak, 391, 404, 521

,, Sahib, 384
Mitakshara, 330
Mithridates II, 293
Mitli, 168
Mochi, 254

Moegling, Rev. Dr., 504
Molkalnuiru, 7. 76, 279,

507. 508
Mongolian, 493
Morison, Colonel W., 42S,

611
Morkhand, 324
Morari Rao, 374, 381
Mornington, l,ord, 411
.Morya Dinne, 508
Mane, 50S
Moryas, 508
Moti Talah, 7, 371828INDEXMoyar, 27
Mrigcsavarma, 299
Mubarak, 344
Muchikar, 553
Muddapa, 346
Mi'ides, 112
MudikondaChoki-niandala,

334 '
Mudiniadagu, 1 1
Mutliyanur, 301
Mudkal, 348, 349
Mudra-rakshasa, 287
Mudvadi durga, 1 1
Mufti, 633
Mughals, 295, 361
Mugli, 403
Muhammad, 480

in, 341

Ali, 372
,, Bhek>l, 372
,, the Great, 358
Toghlak, 344
Wali, 372

Mukanna, 298, 459

Mi'ik-arasu, 369

Mukkuppe, 687

Mukunda, 313

Mukunti, 459

,, I'allava, 303

Mulainagiri, 9, 10

Mula Raja, 327

Mulbagal, 32

Miiller, Max, 493

Muluvagil, 347

Munro, Captain Thomas,
422

Munro, Sir Thomas, 424,

504
Munro, Sir Hector, 392
Murigi, 477
Murkangudda, 10
Murugundur, 314
Mus'angi, 328, 334
Muscat, 410
Mushkara, 313, 319
Mutfarkhat, 610
Muttarasa, 314

,, Tirumalai, 302
Mysore, i, 34, 36, y], 40,

46, 47, 460, 474, 484,

796
Mysore Rajas, List of, 362Nadapanhalli, 53, 61
Nadiya, 478
Nagachandra, 499
Nagadatta, 312
NagamangaUi, 8, 47, 357
Nagaki Devi, 352
Nagamba, 352
Nagar, 69, 735
Nagarakere, 318Nagarapura, 337
Nagarjuna, 497
Ncigarjuni, 291
Nagarjunayya, 746
Nagas, 274, 454
Nagavarma, 490, 494, 498,

746
Naghakhandaka, 308
Nagini, 454
Nagiyalilje, 307
Nagiyaka, 465
Naglapura, 513
Nahapana, 292
Nahusha, 209
Naikneri, 738
Nairs, 280, 401
Nakshatras, loi
Nalas, 2, 231
Nalkote, 315
Nalkundi, 49
Namburi, 280
Nana Farnavis, 394
Nanaghat, 292
Nandagiri, 310
Nandas, 287
Nandi, 69, 479
Nandidurga, 4, 11, 18, 34,

406
Nandi Raja, 318
Nandipotavarma, 323
Nandivarma, 325
Nandyal, 358
Nangali, 338
Nanjangud, 46, 337
Nanjunda, 500
Nanni Nolamba, 307
Nanniga, 307
Nanya Deva, 318
Napoleon Buonaparte, 423
Narasimha, 339, 340

„ 11, 475

„. Ill, 341
Narasimhapotavarma II,

3p6, 313
Narasimhaswami, 49
Narasimhavarma I, 305
Narasingha, 352
Narayandurga, II
Narmada, 274, 330
Nasik, 222, 292, 304, 342
Nasir Jang, 371
Nataputta, 464
Nava Danayak, 336
Navakoti Narayana, 369,

591"
Navane, 116
Nayakanhatti, 479, 521
Nayaputa, 464
Nayasena, 490, 499
Nayinda, 223, 249
Nazaraljad, 400
Nazarana, 389
Nejef, 401iNela haga, 216
Nemichandra, 499
Nepal, 318, 444, 465
Nerbudda, 319
Nestorians, 481
Netravati, 4
Nevayet, 372
Newbold, Captain, 12, 33
Nicene Council, 481
Nidugal, 8, II, 38
Nijagal, 11

Nijagali Kataka Raya, 346 J
NikariliChola-man(lala,334 t
pura, 334 I
Nilachala, 478 '

Nila Dhuaja, 280
Niladri, 337
Nilagiris, 1,2, 11, 735
Nilakantna, 303
Nila Raja, 280
Nile, 412
Nineveh, 538
Nira, 358
Nirgranthas, 463
Nirgunda, 307
Nirupama, 306, 314, 325
Nitimarga, 307, 315
Nityavarsha, 326, 327
Nolamba, 286, 303
Nolambadhiraja, 315
Nolambakulantaka, 315,

326
Nolambalige, 307
Nolambas, 295, 796
Nolambavadi, ^217, 329,
Nonambavadi, / 574
Norali, 214
Northcote, Sir Stafford,

435
Nripalunga, 326, 490, 497,

7.45
Nuggihalli, 56
Nunke Bhairava hill, 1 1
Nurmadi Taila, 330Obambika, 353
Odu-rayindra, 317
Odyssey, 538
Oldham, R. D., 9
Oldenberg, Dr., 293
Ole, 503
Ongole, 66
Onkunda, 497
Ooerki, 293
Ootacamund, 449
Orangal, 344, 346, 353
Orekod, 31 i
Orissa, 316
Ormazd, 475
Ostiak, 492
Ottoman Porte, 410INDEX829I'ADAVIDU, 302

I'adi-nad, 312
I'admala Devi, 340
Padmanahha, 309
Padniaprahha, 309
Padmasale, 223
Padmavati, 309, y^,!, 455
Paduvipuri, 302
Pahlavas, 274, 303, 304
T'ahlavi, 4S1
Paiyanihhar, 400
Paima)i.sh, 640
Paniani, 398
Paisachika, 494
I'ailhan, 292
Palachi, 489
I'ala-CIannada, 490
Paiakka, 303
Palakkad, 305
Palakkada, 303
Palal, 212
Palar, 4, 311, 328
Palasil 334
Rajendraname, 504

l^aj'ga, 330
Rajigundi, 32
Rajpora, 395
Rajputana, 460
Rajput Rathors, 324
Rakkasa, 316
Rakkhita,'289
Rakshasas, 271
Rama, 81, 309, 401
Ramachandra, 276, 342
Rama Deva, 343, 344, 347
Ramanand, 243, 460, 477
Ramanalha, 341
Ramanna, 341
Ramanuja, 477
Ramanujacharya, 236, 338,

460, 474
Rama Rao, 426
Ramasagara, 7
Ramasamudra, 32
Ranies'vara, 277, 325
Ramgiri, II, 405
Ranaraga, 305
Ranarasika, 305
Ranavaloka, 314, 325
Rana \'ikramay)a, 315
Ran-dulha Khan, 358, 365,

479, 520, 528
Ranga, 353

Rangacharhi, Mr. C, 442
Rangapataka, 305
Ranna, 498
Raravi, 389
Rashtrakuta, 306

,, Kings, List of,
324INDEX

Rash tiak alas, 294, 319, 796
Rashtravarma, 312
Rataninir, 274, 280
Ratlianupura - chakravala-

pura, 274
Ratnagiri, 359
Ratnakararya, 500
Ratnapura, 283
Ratna puri, 337
Ratnasrava, 278
Rattas, 295
Rattavadi, 324
Rattihalli, 383
Ravana",'8i, 275, 276, 278
Ravidalta, 312
Ravikirti, 497
Ravivaima, 299, 305
Rawlinson, Sir H., 435
Rayakota, 412
Rayals, 588
Rayamurari Sovi, 332
Recha, 499
Red Sea, 411
Rees, Mr., 179, 521
Reeve, Rev. W., 485, 504
Renuka, 275
Revati-dvipa, 321
Reza Ali Khan, 382
Rice, Rev. B., 485
Rikshaja, 278
Ripaud, 410
Rishya Sringa, 277
Rochfort, Lieut., 427
Rohilkhand, 216
Rohini-devi, 308
Rome, 29
Rudra, 469
Rudrabhatta, 499
Rudradaman, 292, 304
Rudragiri, 10
Rudraksha, 241
Rudrasena, 292
Rudrasimha, 292
Rukmanga, 469, 470
Rumbold, Sir Thomas, 482

Sabar.-e, 210
Sabdanusasanam, 501
Sabdamanidarpana, 500,

504 '
Sabda-smriti, 499
Sadar Malla, 426
Sadasiva, 353

,, Yogi, 501
Sadat-ulla Khan, 369
Sadras, 4
Sagar, 69
Sagara, 21 1
Sahadeva, 280
Sahasrara, 278
Sahyadri, 280

,, Khanda, 233

Saidapet, 773SaigoUa, 314
St. Helena, 423
St. John, Sir Oliver, 445
St. Thomas, 480
Saka, 293

Sakas, 274, 303, 304
Sakkada, 490, 498
Sakrcljail, 69
Sakrepatna, 8, 356, 470
Sakuntala, 210, 502
Sala, 335, 336, 509
Salabat Jang, 374
' Salamis, 481
Salankayana, 305
Salem, 2, 337
S'alis'uka, 289
S'alivahana, 292, 303
Salsette, 353
Saluvanakuppa, 305
Saluva Tikkama, 343
Salva, 500
Samantalihadra, 496
Samara Vira, 464
Sambayya, 302
Samet S'ikhara, 464
Sampige, 281
Samprati, 588
Samudra, 279

,, Gupta, 281, 303
Sanderson, Mr., 179

,, Rev. Dr., 4S6,

504
Sandrakoptus, 287
Sandrakottos, 287
Sangama, 345, 346
Sangames'vara, 332
Sangata, 289
Sanghamitta, 291
Sangola, 6
S'ankaracharya, 345, 459,

471
S'ankara Deva, 343, 344
Sankaragana, 321
S'ankara Narayana, 475
Sankey, Sir Richard, 522,

683
S'ankha, 508
Sannyasi, 242
S'anlala Devi, 339
Sante Bennur, 520
S'anti Purana, 498
S'antappa, 502
S'antas, 325
Santes, 555
Santigudda, 11
S'antivarma, 299
San Tome, 4S0
S'arada, 346
S'arad-amma, 471
S'arad ritu, 63
Sarandip, 351
Sarasvati, 346, 469
Sardanapalus, 538IIINDEX831Sargon, 538
Sarmancs, 288
Sar-Nad-Gaud, 588
Sarvadhikari, 573, 582
Sarvajna, 330
S'as'adharman, 289
Sasakapura, 335
Sasanika, 465
S'as'ankamudre, 298
Sasipral)he, 298
Sasive, 128
Sassanidre, 304
S'a'strasaia, 499
Satakani, 292
Satakanni, 293
S'atakarni, 292, 294, 299,

_ 304>459> 572, 796
Satanana, 478
Satavahana, 292, 490, 799
Satavahanas, 292, 293,

303, 310, 465
Salhalli, 483
Satyagala, 318
Satyaniangala, 311, 337,

375
Satyasraya, 321, 322, 323,

328, 498
Saukars, 210
Saundara Piirana, 500
Saunders, Mr. C. B. , 434,

439
Saunsi, 389
Saiiras, 327
Sau-rashtra, 2IO
Sauvira, 338
Sauviras, 210
Savandroog, 11, 17, 18,

19, 370, 406
Savanur, 336, 370
Savimale, 336
Silvincnima, 746
Sayad Ali, 630
Sayyid Gaft'ur, 415

,, Ilnahim, 399

,, Sahib, 415
Sayana, 345, 346
Scotland, i
ScoU, Sir Waller, 505
Scythian, 492
Seleucidi^, 303, 320
Seleukeia, 320
Seleukida.', 293 «
Seleiikos Nikalor, 2S7
Semitic, 491
S'enji, 360

,, P.dja, 341
Sennacherib, 538
Seringapatani, S, 16, 20
Seringhani, 403
Selu, 340

Seuna, Sevuna, 342
Seven Malavas, 315
Sevuna, 340Sewell, Mrs., 485
Shabaz, 372
Shadakshara Deva, 501
Shadi Kutike, 626
Shahar Ganjam, 406
Shahbazgarhi, 289
Shagird I'esha, 61 1
Shahji, 359
Shamaiya, 391
Sharavati, 4, 279
Shatpada, 495
Shekh Ayaz, 398
Shekleton, Dr., 801
Shcrvegars, 201
Sheshadri Iyer, Sir K., 444
Shevaroy, 9
Shikarpur, 3, 544
Shimoga, 5
Shimsha, 4, 49
Shiraz, 388
Sholapur, 476, 760
Sholingur, 394
Shus or Sus, 210
.Shushan, 210
Sidda, 572
Siddapura, 572
Siddarhalli, 539
Siddes'vara hill, 412
Siddhartha, 297, 464
Sidraj Aras, 630
Sige Chidda, 5
Sikandar Jah, 406
S'iladitya," 321, 322
Silahara, 330, 332
Silahdars, 760
Silaharas, 278, 326
Silara, 278
S'ila-sanipadane, 500
Siluvepura, 484
Slma-nnilam, 579
Simhala, 278, 323
Simhanandi, 309, 310, 31 1,

496
Simhapota, 307
Sinihavarnia, 299, 305
Siniuka, 292
Sinai, 345
Sindas, 300
Sinilh, 489
.Sindhia, 394
Sindhu-suvarna, 210
Singararya, 501
Singhana, 342
Singiraja, 500
Sira, 23, 76
Siri Polemaios, 292
,, I'ulumaya, 292
Sirisena, 292
Siriyana Satakani, 292
S'isira-ritu, 63
Siskal belta, 10
Sila, 81, 276
Silakal, 535Siva, I, 455, 458
Sivabhakta, 476
Sivaganga, 9, 11, 17, 18,

i . .476

' Sivaji, 60

I S'ivamara, 307, 313, 314,

! . 325.

\ Sivangiri, li, 405

I S'ivannugiri, 290

Sivappa Nayak, 279, 356

Sivaratha, 299

Sivasamudra, 736

Sivasamudram, 318, 405,

' . 521

Sivaskandavarnia, 305

Skandapura, 31 1

Skandavarma, 312
I Smarta, 235, 236
I Sobagina Sone, 501
, Suda or Seda, 317

Soligas, 213

Solomon, 282

Somala Devi, 340

Somanatha, 514

Somaraja, 500

Somas'arman, 289

Soma-vamsa, 285, 320

Somes'vara, 328, 329, 330,

331. 340
Somma, 21

Somnath]iur, 514, 797
Sondur hills, 25
Sonnahalli, 52, 53
Sora, 333
Sorab, 69, 522
Soratur, 340
Sosevur, 335
Sosile, 379, 413. 477
Sramanas, 291
S'ravaka, 247

Sravana Belgf)la, 55, 287,
316, 325, 458, 460,
i 498, 522

Sravanas, 288
Srenika, 465
S'ridatla, 309
Srikantha Kumara, 278
Sringa-giri, 472
S'ringcri, 273, 345, 459, 479
S'ri - Nonamba\adig()nda,

Sriparvata, 298
Sri I'ermatur, 474
Sri I'urambiyam, 314
S'riinirusha, 306, 314

, Sri Kanga, 356, 474

J „ „ Kaya, 319, 365
„ ,, Rayal, 356

j S'ri-rajya, 314
S'risaila, 4, 360, 471

I S'ri-Talakadu-gonda, 33S

I S'rivaishnava, 236

: S'rivallabha, 313832INDEXS'livarddha, 496, 497
S'rivijaya, 497
S'ri'vikrania, 313
Srivilliputtur, 302
S'rulaki'rti, 500
Slambhodadhi, 273
Stc\cnson, Col., 760
Slhavira, 241
Sthanagundur, 298, 459
Stokes, Mr. II., 576

,, Major R. I)., 430
Strabo, 523
Stuart, General, 412
Suari, 210
Suhahu, 342
Svd)hadra, 2S5
Suhrahmanya, 477, 478
Sudhanva, 281
Sudhyumna, 280
Sudugadu Sidda, 216
Sugatur, 357
Sugriva, 277, 278
Sujanottamsa, 499
Sukesha, 278
Suladamaradi, 60
Sulekere, 7, 10, 737
Sullivan, Mr. John, 399
Sumali, 278
Sumanobana, 499
Sumerian, 210
Sumuka, 291
Sunda, 382
Sundara Tol, 302
S'unga, 291
S'ungabhrityas, 291
Sunka, 657
Sunnakal, 4, 5) ' ^
Surabhi, 274
Surappa, 483
Surashtra, 292
Sural, 389

Suresvaracharya, 471, 473
Surparaka, 209
Surya, 469
Suryaja, 278
Surya-vamsa, 333
Sus'arman, 291
Sushena, 280
Sutari, 278
Su-varna, 210
Suvarnavarsha, 326
Suvela. 279
Suvelachala, 279
Suvisakha, 304
Suyas'as, 289
Svetambara, 244, 462
Swartz, Rev. F. C, 392,396
Svadvadins, 463
Sylhet, 478
Syria, 293

Tachchaxmt.iri, 290
Tadangdla Madhava, 312Tadbhava, 494

Tagara, 342

Tagadur-l)etta, 56

Tahir Khan, 371

Taila, 327

Tailapa, 324, 327, 498

Takkola, 315, 333

Talavanapura, 310

Talcose schist, 15

Talgunda, 294, 522

Talgupjja, 5

Talikota, 354

Talkad, 6, 32, 311, 312,

316, 333> 334, ll(y
Tamil, 488
Tanjapuri, 315
Tanjore, 333. 360
Tantia Topee, 438
Taranatha, 471
Tarikere, 359
Tavarekere, 34
Taylor, Col. Meadows, 505

,, Mr. John, 525, 526

,, Mr., 784
Telingana, 345
Tellicherry, 399
Telunga, 342
Temple, Sir Richard, 440
Ten-nad country, 312
Teutonic, 493
Thurston, Mr. Edgar, 801
Tiastenes, 292
Tiberius, 797
Tiele, Dr., 457
Tigris, 320
Timmanna, 501

,, dannayaka, 352

Timma Raja, 353
Tippaji, 352
Tippakshi, 352
Tippamba, 352
Tippa Rudra, 479
Tiptur, 56
Tipu Sultan, 295, 363, 505

555
Tirthahalli, 69
Tirthankaras, 462, 464
Tirumala, 356
Tirumalaiyangar, 367, 369
Tirumalarya, 501
Tirumal Raja, 354

,, Rao, 399, 418, 479
Tirupati, 474, 478
Tiru Purambiyam, 314
Tiruvannamalai, 342
Tochari, 293
Todas, 211, 456
Tohavar Jang, 400
Tonda-mandala, 323
Tonda-nad, 310
Tondanur, 341
Tonnur, 341, 371
Tontadarya, 500Tour-sha, 209
Tovari, 109, 112
Toyada Vahana, 277
Trailokyamalla, 328, 330,

336
Trairajya Pallava, 306, 323
Transvaal, 759
Travancore, 9, 402, 471,

481
Trevelyan, Sir Charles, 431
Tricalorc, 395
Trichinopoly, 279, 311,

333. 373
Trikalinga, 317
Trilochana Kadamba, 296
Triloka-s'ataka, 500
Trimurti, 468
Trinayana, 307
Trinetra, 459

,, Kadamba, 296
Trinomalai, 385, 403
Tripassore, 394
Tripati, 112
Tripatur, 384
Tripitaka, 466
Tripura, 274
Tripura-dahana, 500
Tripurasura, 470
Trisala, 464
Trivadi, 360
Trivatur, 746
Tryambak Mama, 387

,, Rao, 218
Tudas, 211
Tuduve, 197

Tulava, 276, 295, 319, 352
Tulu, 338
Tuluva, 212, 477
Tumbalur-A'charya, 496
Tumkur, 38, 39
Tundaka, 306, 323
Tunga, 4

Tungabhadra, 26, 325, 345
Turanian, 209, 212, 492
Turkish, 493
Tur-sene, 209
Turushka, 293
Turuvekere, 20
Turvasu, 209, 309, 316
Tyagar, 378, 379, 403
Tyakal, 37

,, hills, II
Tyrrhenians, 209

Ubrani hills, 8, 10
Uchchangi, 33, 338, 642

„ -droog, 51
Uchchas'ringi, 299
Udaya, 497
Udayaditya, 329, in
Udipi, 477, 481
Uduve, 163
Uggihalii, 652INDEX833Ugradanda, 305
Ugras, 297
Ugrasena, 305
Ugrian, 492
Ujari, 109
Ujjayini, 286
Ulavi, 476
Ulive, 332
Ulupi, 283
Unnamale, 341
Upades'a, 242
Upangas, 463
Upasaka, 290
Uppara, 223, 252
Uraiyur, 333
Urigani, 45, 525, 527
Ushak, 538
Utkala, 317
Uttara, 285

\'adiraja, 497
Vaidumba, 303, 317, 333
\'aijayantipura, 295
\'aira Mudi, 479
\'ajraliasta, 303, 317
Vajrakantha, 278
\'akkaleri, 37
\'akkunda, 497
\'alal3hi, 296, 463
\'alerius P^laccus, 308
\'ali, 278
\'allabha, 324
\'allal)haraja, 305
Valmiki, 277
Valse, 219
\'ama, 464
\'anavasi, 289
\'anga, 325
\ anianibadi, 385
\'aiml)alguli, 313
\'arada, 295
\'araguna, 313
^"arahamihira, 4S9
\'araha-parvala, 10
\'arddhamana, 458, 464
^'arna, 221
\'arsha rilii, 63
\'asanla ritii, 63
\'asaiUika, 335, 336
\'asi.shlha, 210, 274
Vasilhi, 292

\'asilhi[)utra ruliima)i, 292
\aslara, 70, 212, 368
\'astukos'a, 499
\'a.sii(leva, 293
Xiisuki, 283

Vauipi, 273, 303, 319, 320
Xatajiipura, 273
\'atsa.s, 325
\'cdavali, 4, 64
\'elandha-pura, 279
\'clavura, 340
\cllore, 356, 393V'engalaniba, 356

Vengi, 281, 305, 317, 320,

321, 325
Vengin, 338
Venkatadri, 354
Venkatapati, 371

,, Kaya, 356
\'enkat arasu, 371
\'enkatsubbaiya, 424
\'enkayya, 333
Venkoji, 360
\'e.suvian, 21
\'il)han(laka, 273
\'i(iliarbha, 297
Vidisa, 291
Vidura, 455
\'idhyadharas, 274, 278
\'idyanagara, 344
\'idyaranya, 344
Vijaya, 361

^'ijaya-bhattarika, 323
Vijaydditya," 314, 317, 323
,, Narendraniri-

garaja, 325
Vijayakuniari-kathe, 500
Vijayalaya, 333
Vijaya-Mahadevi, 308, 323
Vijayanagar, 277, 295, 344

., Kings, List of,

3,46
\'ijayaratha, 278
\'ijaya Simha, 278
Vijnanes'vara, 330
Vikrama, 328, 329, 330

Chola, 335
Vikrama Chola - mandala,

334 .
\ ikramaditya, 293, 301,

323. 327
\ ikraniarka, 330
Vikramapiira, 340
Vila, 323
\'ilanda, 313
\illavas, 335
Viniala, 497
Vimaladitya, 333
Viniana, 512
Vinayadilya, 306, 323, 336.

337, 514
\ inaya-mahack'\i, 317
V'iiulhya-giri, 461
\'inguvalli, 326
\'inhukaddavulii, 294
Vira Hallaia, 339
\'iral)hadra, 318
Vira ( ".anga, 337
Vira Narasiniha, 352
\"ira X.-irayana, 301
\'ira Raja Arasu, 426
\'irarajendra]K'l, 35
Virasarnia, 298
Virasimha, 317
Virata, 276, 2S1, 33SVirgil, 308

\'irochana, 316

\'irupaksha, 345, 346, 347
,, Ballala, 341

,, pandita, 501

Viru])akshipur, 56

Visaji Pandit. 37S

Vis'akha, 287

Vishalaksha Pandit, 366

Vishaya, 284

Vishnu, 275, 316, 455, 458

Vishnugopa, 281, 305, 312,

459

Vishnu-Gupta, 287
Vishnus'arnia, 339
Vishnu Somayaji, 304
Vishnuvarddhana,32i, 338,

339. 459, 474, 5 '4,
Vishnuvarddhana \'ijayadi-

tya, 329
\ ishnuvarnia, 299
Vis'vakamnia, 294
' \'is'vakarma, 522
I \'is'vaniitra, 210, 275
1 Vithala, 501

I Vizaga]ialani, 212, 316, 760
I Vokkaleri, 796
I Vrishabhapura, 332
j Vrishasena, 280
I Vyasa Rao, 610
,, Sanuidra, 7

; Wainad, S, 484, 735

Wales, South, 6

Wandiwash, 393

Warren, Lieut., 32

Warth, 16

Waterloo, 413
i Walt, Mr , 4S6
I Wcbbe, Mr. Josiah, 41 8,
1 .422,738

Weigle, Rev., 504

Wellesley, Colonel Arthur,

413, 417, 759
,, Ilon'ble Henry,

417
Mr., 683
I ., Sir .Vrlhur, 509

Wellington, Duke of, 509,

521
Welsh, Colonel, 420, 424
I Weslland, Mr., 7S4
' Whitefield, 37
Whiteley, Mr. J. J., 449
Whitney, Professor, 493
Wilks, .Major, 7, 505
Wilson, 345, 465
j Williams, Monier, 456

,, Captain, 1". A.,

! 44'

Woddin gudda, lo

Wodeyars, 575
I Wolakandaya, 687
3 H834

Wurralkonda, 15
Wynatl,'36, 38

XA\IKR, I'KANCIS, 482

Vai>ava Kings, Lisl of,

342, 347
Vadavas, 295, 331, 335,

341
Yadvi, 209
Yadugiri, 11
Yagachi, 4
Yamuna, 325

,, dhvaja, 323

Yarkand, 293INDEX

\'as6da, 464
Vasodhara, 465
Yasovarma, 325
Vavanas, 209, 2io,' 274,

303. 304
Yayali, 209, 210, 309
Vayavati, 316
Yediyur, 49
\'elaga, 205
Yelandur, 366
Yelburga, 299
Yellavari, 57
Yelle kallu, 508
Yehisavirashime, 574
Yelwal, 273
Yenur, 509\'erra Konda, 1 1
V'esvantpur, 797
Y(jnas, 210
Young, Mr. Mackworth,

445
Yudhishthira, 280, 281
\unani, 790
Yusufahad, 410
Yusuf Adil Shah, 25S
Yusufzai, 289
Yuvardja, 337

Zain-L'l-Abidin, 408
Zamorin, 383, 401
Zend Turanians, 209
Zulfikar Khan, 368PRINTED BY

WOODFALL AND KINDER, LONG ACRE

LONDONXUNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Los Angelfs
This book is DUE on the last date staiiipcd below.•' ®^^ *IV 5/-JUN 219671


NOV ?."- 2000

r.,::. : vhs from

DAi^-(.^CEIVEDForm L9-Sei-ies 444*.-^.>mCO
CD
CO


Online LibraryB. Lewis (Benjamin Lewis) RiceMysore: a gazetteer compiled for government (Volume 1) → online text (page 98 of 98)