Catholic University of America.

American ecclesiastical review, Volume 27 online

. (page 34 of 78)
Online LibraryCatholic University of AmericaAmerican ecclesiastical review, Volume 27 → online text (page 34 of 78)
Font size
QR-code for this ebook


gift any more than the power of working miracles ; that is to say,
they were gfifts which could not be employed at will, but only
according as God who bestowed them, designed at particular
times to use His prophets or His saints as the vehicles of His
revelation or of His interference with the ordinary course of
nature. So, too, when a man allows himself to be the instrument
of the powers of evil, he has not these evil spirits at his beck and
call, nor are they in their influence over him irresponsible agents.
They are permitted to do evil; no more. Consequently their
action is intermittent, and so also is the acquired spiritualistic
power of the medium. Hence, though often able to perform
marvellous feats, the medium is not always able to do so at will,
and is thus induced, for fear of losing credit, to supplement his
occasional powers by leger-de-main or conjuring.

Is this a true estimate of spiritualism ? It is certainly a reason-
able one, and as an attempt to assign an adequate cause to a large
or recurrent series of phenomena it is certainly more satisfactory
than any other. And yet in what an absolute condemnation of

the practice it necessarily results !

Hugh Pope, O.P.
Hawkesyard Priory , England.Digitized byGoogleHnalecta.E SAOBA OONaBEaATIONE BITUUM.
I.

DUBIA CIRCA MiSSAM DE ReQUIE.

R. D. Josephus Erker canonicus cathedralis Ecclesiae Laba-
censis, de consensu Rmi sui Episcopi, a Sacra Rituum Congre-
gatione sequentium dubiorum solutionem humillime flagitavit;
nimirum:

I. Privilegium drca Missas de Requie concessum sacellis
sepulcreti ex Decreto n. 3903, diei 8 lunii 1896, et ecclesiae vel
oratorio publico ac prindpali ipsius sepulcreti ex Decreto n. 3944,
diei 12 Ian. 1897 ad P", favetne etiam sacellis, ecclesiis et oratoriis
publicis sepulcreti, in quo olim cadavera sepeliebantur, quod
sepulcretum tamen hodie quacunque ex causa derelictum est, ita
ut defuncti in eo non amplius sepeliri soleant ?

II. Praefatum privilegium favetne etiam ecclesiae parochiali,
quae drcumjacens habet coemeterium, quum in casu ecclesia
parochialis revera evaserit ecclesia sepulcreti ?

III. In anniversariis stricte sumptis laicorum, quae fundata sunt
extra diem vere anniversariam ab obitu vel depositione, potestne
sumi Oratio Deus indulgentiarum Domine ?Digitized byGoogle302 THE ECCLESIASTICAL REVIEW.

IV. Anniversaria late sumpta, quae ex Decreto general! n.
3753 did 2 Dec. 1891 pro fidelium pietate infra octavum Omnium
Fidelium Defunctorum locum habent, suntne adeo praecise
adstricta ad dictam octavam, ut aliis temporibus e. g. infra octavam
Dedicationis ecclesiae vel Titularis ejusdem vel in uno ex Quatuor
Temporibus non permittantur ?

V. In ecclesiis ad chorum non obligatis plures Missas haben-
tibus, in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum
debetne esse una saltem Missa cum cantu de Commemoratione
Omnium Fidelium Defunctorum, an omnes possunt esse lectae?

VI. Quaenam Missa de Requie sumenda est in ecclesiis unam
tantum Missam habentibus, quando in die Commemorationis
Omnium Fidelium Defunctorum occurrit alicuius defuncti dies
depositionis ?

VII. Ex Decreto n. 3944 diei 12 Ian. 1877 ad 3, et 3 Apr.
1900 ad 3 et 4 in una Vicen. Missae privatae die vel pro die obitus
seu depositionis in ecclesiis et oratoriis publicis fieri permittuntur,
si in iisdem etiam fiat funus cum Missa exequiali cum cantu, ser-
vatis servandis. Quaeritur: An funus cum Missa exequiali in
cantu fieri debeat etiam in oratoriis semipublicis, ut fieri inibi
possint praefatae Missae lectae de Requie ?

VIII. luxta praefatum Decretum diei 3 Apr. ad 3 et 4 in una
Vicen. in oratoriis privatis Missae, quae ibidem legi permittuntur,

possunt esse de Requie praesente cadavere in domo, Quaeritur :
Utrum haec praesentia intelligenda sit de praesentia non solum
physica sed etiam morali in domo, quatenus ex gravi causa ex. gr.
ob contagiosum morbum cadaver vetatur haberi in domo ?

IX. Ex Decreto generali n. 3755 diei 2 Dec. 1891 Missam
exequialem solemnem impediunt Festa duplicia I. classis solem-
niora, sive universalis Ecclesiae sive Ecclesiarum, ex praecepto
Rubricarum recolenda. Quaeritur : Utrum haec ultima verba in-
telligenda sint tantum de Festis fori recolendis cum feriatione ex
parte fidelium vel etiam de Festis chori sine feriatione, qualia
sunt e. g. anniversarium Dedicationis propriae ecclesiae, Festum
patroni regionis, dioecesis aut loci, quae non ubique recoluntur a
populo ?

X. Quaeritur: Utrum Missa de Requie cum cantu, quae ex
praefato Decreto generali n. 3755 ad III, "celebrari potest proDigitized byGoogleANALECTA. 303

prima tantum vice post obitum vel ejus acceptum a locis dissitis
nuntium die, quae prima occurrat non impedita a Festo i et 2
classis vel Festo de praecepto '* cantari possit Feria IV Cinerum,
Vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, Feria IV, V, VI et
Sabbato infra octavas Paschatis et Pentecostes, quum licet hae
dies neque Festa sint de praecepto neque ritum i vel 2 classis
habeant, excludunt tamen eadem Duplicia i classis ?

XL Quaeritur: i. An in Missis de Requie, quae, abstrahendo
a Missa exequiali solemni aliisque occasione huius lectis, in Semi'
duplicibus et Simplicibtis occurrentibus ab obitu usque ad deposi-
tionem alicuius iiunt cum vel sine cantu, adhibendum sit idem
formulare ac in die obitus seu depositionis ? 2. An idem dicendum
sit etiam respectu Missarum, quae celebrantur in biduo post
factam ob gravem causam sepulturam, si occurrat Semiduplex
vel Simplex ?

XII. In Decreto n. 3822 diei 3 Apr. 1894 disponitur, " ut
dum corpus Episcopi dioecesani defuncti, sacris indutum vestibus,
in propriae aedisaula majori publice et solemniter jacet expositum,
Missae in suffragium animae ejus per totum mane celebrari vale-
ant, iis omnibus servatis etc." Quaeritur: An haec dispositio
necessario intelligi debeat de Missis de Requie pro defuncto Epis-
copo .dioecesano inibi celebrandis, idque nullo habito respectu
ritus aut solemnitatis diei, qua celebrantur, sive sit Duplex majus
aut minus, sive classicum vel Festum solemne ?

XIII. Expositio Sanctissimi Sacramenti publica seu solemws,
quae fit de licentia Ordinarii potestne fieri etiam cum pyxide col-
locanda in throno tabemaculi ?

XIV. Expositio Sanctissimi Sacramenti privata, et minus sol-
emnis, quae fit cum pyxide intra tabemaculum, ostiolo patefacto,
5i sit permanens et ex causa publica, impeditne Missas de Requie ?

XV. Sacerdos obligatus sive ex fundatione sive ex stipendio
accepto ad celebrandam Missam pro uno vel pluribus defunctis,
satisfacitne suae obligationi, applicando pro iisdem defunctis Missam
officio did conformem in Semiduplicibus aliisque diebus Missas
quotidianas de Requie permittentibus, vel tenetur dictis diebus
celebrare Missam de Requie, etiamsi fundator vel dans eleemo-
synam, Missam de Requie expresse non postulaverit, nee Missa
celebranda sit in altari privilegiato ?Digitized byGoogle504 THE £CCLB^^'M^Ki4)L REVIEIV.

Sda-cftacU^ eiqaifit^. 'S^iilieittisa QfinfiiissioniBr^it»ifjca«/^ omnitmsa

y'lry'AA Utz'Agifmdiiv^i^p'^n o^r>'-p.iq ob *:,]?. f,^/jT s-upon r.sib

Ad IV. -^^i««afefc/r.i^i:'i^<'>CI rr.-.h/;':* ncm) j >ul u-oxo .Inf^c^rd

ohriA&V.^fMissapi^hrpaifltQbde^'O^nfmeih. .<Dmn4^iid/:u&fui<l in

C8«o?-n)Dn«toeIi»at8iriptain&ooo orjplllis :rfn-j'o2 Ilriup^x^ K??iM s

n-.'jIAdiVHli-'N^fidbein-CBBSU.cni? !ov rnLO ?nr;ft rfjirjcils rnonr ij
m u bf^:\^llilp hAfillmSttiV«;iQi3dkC){>fet^

daA^;:^uoaa fdrta'l5«aU« s<fhatulter|t^ fn£ uro moving do rn^Jo/l
Ad X. Negative in omnibus, iuxta Deer. Gen. n.^jjatBjrdiS ^
l\xtii i6^\ i^'il^t^?^!. .^qA £ iJb ci^j; a « joooCI nl .IIX
.^: :ftdKifiwMr]'^i^tr3'?l;2(dfiifeatur

-^l/Ad^XllJiKfissMnlsmiife) w] <3a^;i^/pefmittim£«r)'tad rtionne^
ElAcrei^ to 590fl(, diA 8 jialiii)^l!8§6. "d'o ?l1r/nya fuc^irrno rii ,jV5
-' iq^d^XllLtNlf^thr^iaxtib IteoHtsU'b ^-^ocSb i^jll>lni oh/i^p.cooa
I' -^IV. i\^fflraiiatiUe/tnPo^if, itiietBr>f)eb%tiiRiyirih.<73i9o:^oriy/zf)^

Ad XV. Detui^ ©ocrbtemT'rt.^^^tpi/ iPbmu^ Dise^mum itg?
JuflHr^lftgpjJad IVl<^iiq -'n m.^^nr.^ irri^^ii^rr^ riji^rqzH .IIIX
-loo :Fix'{q rnuD rnrii3 hofi zntr:^tc(y inrpih\0 i^I^noc^il ob .'rl ofup

Atque ifa rescripsit, die 28 April/^i.jg^^,,^^, cnoiilJ f i /brtKocI
q iv-iTy-:) X3 jD^ncnrffnoq
ribneqha xo 3V'2 crcLvhrr/t X3 ovi^ r-u^f^yi'do fcLiodj^S .VX
,;^ijonfjlob >L'(inu!q !•// rnij o-rrjjn/^'-iM rnfF nr/idobo r.is oJq'o-'/j

-omo'jb ?nf.b \yf lojifcnul i'fr£;j3 /Jur ->>{ ^:b rn^?? iM oir>id''^Ioo
Ad fovendum in christiano^'p6pT|loipietatttS.'teiiditim/ii^Digitized byGoogleIX Maii an. mdccclxxxxvii ad uniVersbs- e^^ophsf irti rk^^, L-ftl
teras dedit ency^fi^a*^ J)*«ir«* >ijyrt<^^ i^^
sapientul^4!pfc'f)t^>&s.?i j'^ T:^noD .^ r:8 Ijmi-o? > a / f. n >!

Plvr^^ipipgi^B^^^SOTnisvPirtl^r (Ip mysterio Trinitatis augus-
tae, .4^.prae$^rtM5 df P^K^rti^'jiet Mlftute mirifica Spirifti^- S*icti
opportune edocuit : turn omnes e clero, nominatimque conciona-
tores sacros, animarumque curatores maiorem in modum hortatus
est, ut quae ad Sjpiritum^ Sanctum pertinent, diligentius atque
uberius chA^^Sih^^pbp^^MicMii^'^^^ excitetur

vigeatque in animis de Ipso fid^s, eo facilius christiani homines

^^^^^q^%^^^^vfi {P^jf^itMtnnai^^ 4mmti^4r^%\^va9-<^

ardentius et impensius implor^fe.TT-'Adventantibus insuper sacrae
Pentecostes sollemnibus,.Siminwf tose .Pontifex per easdem lit-
teras decrevit et mandavit u\ per orbem catholicum universum,
s^^'ii^rfio'^dvriJd&ltsl-'irf^ mObiis' ^uriffliBiiSitififipliSf) efis^6rdi-
lia^riS ^>6&cikk ti^fe'^A^ftretul-i-ih^ilitS etfcn? tfeh^Ii*^ §aiAi«sveI
fiferH*.* %ui4i' (k^m-'^^tKf*^^^^

tepgitis'^'4afee'iiMifl|:i5A^ p^c o6taVaiii SolbftP

Illli^'^fiaa«biis4tiir^^ 'M ^ -:■•:>->'> ^^ .in..cl.br. t.*r[ r 4

' ^ 'laftfvfercvS^irtitflaaSutf viefeftW ^Shfe^mo^

netida ^h&rtiflifcqcle, 'fefe^it,- ^ ki &Aufili}^ ^ifiiifiVAH^^H ..([^ferf
^ ^e<}^A^\it'^^ 1t?sk^ei(iskfeiTi BeSitis^fml

PfettM^/feiTIt ^a^ t^tta^^fle^ian^lei^^detiir^^teife^ « kT3
feufaKriccJafeie^'6(*i§tif, S-rf6«niiHis ^iiAiniataitf e^, defefetudi ^l
e^iidvftfdiai^^SuppKfefiohe;^ ^u^W dfetiifli'^tiiritiihiTireWd^ adihdnl
iii«*^i3eckiQ8i;^sj)%ia^7ihaghP-r^^ tf£*'%irk^ph^^tfog^^^
{Jerp«UtiA 4knS^aLAca^ftife^ - £^^m'qQk^^ su]|)i

pfScatfoiiek e6:6fetgfs^ SiftiwnuS PontTTek Villt'bmfiibys^'effixfe^'^om^
me7K&tSto^\qU^d &d fitifelW sAf^^
Mr)tTiSkm tJlHIsiSiiia^^^^ dottiiffil d^qird^n^)6i^e^s<iHfdfa^sl

-^"Hafed habui (jilra^ Wahdalte itr^iisti Pb^fej^Aihj^fidftf Tiiaa
l^§efiBfe?effl. :i^i W(i*SaAcfife'5^ii¥I sperit »certaW -^fbVet^pr^lDigitized byGoogle306 THE ECCLESIASTICAL REVIEW.

coporum hac etiam in re navitati et industriae alacritatem Clcri,
Deo bene iuvante, responsuram.

Interim A. T. fausta cuncta ex animo adprecor.

Romae, ex Secret. SS. Rit Congr. die i8 Aprilis 1902.

D. Card, Ferrata, 5J?.C. Praef,
L. t S. D. Panici, Archiep, Laodic,, SecretE S. OOir&BE&ATIOirE IVDULaEFTIASUM.
I.

CoNCEDUNTUR Indulg. recitantibus novam Coronam Spiritus

Sancti.

LEO pp. XIII.

Ad perpetuam rd memoriam. Cum dilectus iilius Noster lose-
phus Calasanctius S. R. E. Diaconus Cardinalis Vives y Tuto,
nomine etiam hodiemi Praepositi Generalis Ordinis Minorum
Capulatorum atque universi Ordinis ipsius, enixas Notus preces
humiliter adhibuerit, ut iidelibus pie recitantibus Coronam Spiri-
tus Sancti a SS. Rituum Congregatione approbatam, nonnuUas
indulgentias largiri de N.ra benignitate velimus : Nos ut tam fru-
gifera exercitatio uberiori cum animarum fructu iiat, atque erga
Paraclitum, plebis christianae obsequium ampliiicetur, votis huius-
modi annuendum existimavimus. Quare de Omnipotentis Dei
misericordia ac BB. Petri et Pauli Ap.lorum eius auctoritate con-
fisi, omnibus ac singulis utri usque sexus christiiidelibus ubique
terrarum existentibus pie ac saltem contrito corde quovis anni die
recitantibus privatim sive publice dictam Coronam Spiritus Sancti
quocumque idiomate, dummodo versio fidelis sit iuxta exemplar
quod lingua latina exaratum in tabulario Secretariae Nostrae Bre-
vium asservari iussimus, in forma Ecclesiae solita de poenalium
numero septem annos totidemque quadragenas expungimus. lis
vero qui dictam Coronam habitualiter recitent ac die festo Pente-
costes vel uno ad cuiusque libitum eligendo intra dusdem festi
octiduum die admissorum confessione expiati ac coelestibus epulis
refecti quamlibet Elcclesiam vel publicum oratorium ubique terra-
rum- situm visitent ibique pro Christianorum Principum concordia,Digitized byGoogleANALECTA. 307

haeresum extirpatione, peccatorum conversionc ac S. Matris
Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, Plenariam
omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem miseri-
corditer in D.no concedimus. Tandem largimur iidelibus ipsis
liceat si malint plenaria ac partialibus hisce indulgentiis vita func-
torum labes paenasque expiare. Non obstantibus in contrarium
fadentibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris tem-
poribus valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum
authenticum exemplar transmittatur ad Secretariam Cong.nis In-
dulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, atque earumdem litte-
rarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius
Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dig-
nitate constitutae praemunitis, eadem prorsus adhibeatur fides
quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel osten-
sae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Kscatoris die
XXIV Martii mcmii, Pontificatus Nostri Anno Vigesimoquinto.
L. t S. Alois. Card, Macchi.

Praesentium litterarum authenticum exemplar transmissum
fuit ad banc Secretariam S. Congr. Indulgentiis sacrisque Reli-
quiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Se.cria die 8 Aprilis 1902.

L. t S. Franciscus Sogaro, Archiep. Amiden.^ Secret.

Corona Spiritus Sancti.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Brevis Actus Contritionis.

Doleo, mi Deus, me contra te peccasse, quia tam bonus es ;
gratia Tua adiuvante non amplius peccabo.

HYMNUS.

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple supema gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.Digitized byGoogle^5^ THE ECCL^Sfjf^XlQi^ REVIEW.

8-q; iv<ii.->\:?. i.j "^ePWrdilSPS ga»t^r%)r. D o -.O r;i i;j:,ro

-rrj- 81- :;-.;^ ^''•-■''Il?fin«a4ibstil'Coh)ofife' ' ' " '-^'-'''^ »"' ^'-^'i^ -^'"^
-r.I aiii.'^ni.-') n;!;r.j; s-.aoc' fcn t,? J:ii: rtf,:T; n/'';; o/o d.. jb li.'f'L- ;

.-J' E\ -£i.-j'jO'. riI3W?toS.f<cte;I?faftvifl,^j :,, 'i., bil-fu^ ii;.:;'//:
-:-jt^ b;3i:;;..'ii!x-j Jper'tb'gdanfes-^djl^Pitfimi ■' - •^:'>-i^';-^- 5s^r

.K- j_'/I . .5 a 3 Qikdimus omni tempore. -^ ''^ •

Surrexft^fc J»araeHtd"-''. ^-^ .3.:?>.> /j,; q p; .^
^ .!:cvi ei!ilh4alcaloAini^e6ulkf' A%M?^^': ' '^

V. Emitte Spiritum tuum et cre^buntur. ^
R. Et renovabi^ faciem relrae.

OREMUS. .'.^ > ' iV.'t xl ^ V vO Z. //- >^ . V • T 1- •/ :.
da

latione gaudere. Per Christiro /PQHiinum nostrum. Amen.

I.— ])4\is^£iwuM. .?^}f^mU
De Spiritu Sancto et Md^a^rjnfi^^hsiis concepttis est

Meditatio, — " Spiritus Sanctis sup^rv^n^t in te, et virtus Altis-
simi obumbrabit tibi. ''^tcli^o&ue e% qupd I n^,(^tur ex te Sanctum,
vocabitur Filius Dei." (L^^c. ^^;^':''';''^';'

Exercitatio, — Pre<iare venehierri^.''E(iYini Miritus auxilium etDigitized byGoogleM^a«£Jtoiers^sK>)ttn^jaiciO}it^ndJls ^i^ est

«eifipl^ffiyjtafewtffnsiluti00«^^ MA^fg FiWiJCtti/n. l,» ^rn ji! ^

,5 1 J. J et-'b £l£fr:^^o(lI.-:i5|ifcf$«»RliEnftf«eraD&Mt> £:-im>;I-jD jgj sl .[»

Spiritus Domini rt^tkt'skfei^^^fk^'^'' ^^^i/q rlo

..r ,. . •;?ti ,Vv;t.''\ jA\O.V> 2jUjt>- iv 'i:uJ.' >i"/.A Ij:::j£ ,
Meaitatw, — "Baptzatus autem resus, confestim ascendit de

aqua, et ecce aperti ,sunt ei cpeli: et vic^ Spiritum Dei descen-

dentem sicut columbaih, etvenientein super' se." (Matth. 3 : 16.)

Exercitatio, — irf-4uhini6 pfiitfdr -TfaEb^ 4H^fetimabilem gratiam

9mM:^f&^nl3^m:^r£S(m^ jn:Bdpti9fA0 -CQC<U tU^'infu-

sam. Tene(^irtSsafty3icl)quaej stride Wnc^cS oba&ia30b«ti^c(Jon«

tinua exercitat^.^e:2^gftiHfei») SF^mpC^»Hfade«i: j.Seiapet^ve ut

<b^lliliQ3^ l4^ i^vfim^Di^ Ecdisi^ memlbm^ yt^po^ b^bvc vi-

tam acdpias coeli haer^dfatqpu' i^) ".si : /i qcr jL^i n: oiij n: ?i.v:>

i^iLjL'iH .rni:-i^qo fib f::-jLrr: - ah.'qioD 1-^ e>i:ir:L:. bfJiti-'q j:> ,o:J

Medttatio, — " lesus, <auten\ -blenj^s Smntu^ScUictq regressuj est
a tordane : . et ^agebatiir a Spintu, iri-4esertum diebus quadraanta,
et tentabatura Di^bqlo." (Xuc, 4:, I,.i0 . ,^. • .^^

Exeratatio, — Semper esto gratus pro^septiformi munere Spm-
5^rJ..J?!^^:f.V.g^^^ decet ^p^e^tum

Chnstianum et fortem lesu Cnnsti atnletam.

Semel Pater et Ave et septies Gloria Patri, etc.

.II

,-. ,. . ,, ^ *\8i-i, TAH/-M AJTiihJl

Meaitatw. — "Factus est repente de coelo sonus tamquam
advenientis spiritus velliiJenTO*^iS5i^-fefeAt sedentes: et repletiDigitized byGoogle310 THE ECCLESIASTICAL REVIEW.

Exercitatio, — Gratias age Deo quod te fecit Ecclesiae suae
filium, quam Divinus Spiritus Pentecostes die in mundum missus
semper vivificat et regit Audi et sequere Summum Pontificem^
qui per Spiritum Sanctum inlallibiliter docet, atque Ecclesiam
quae est colunma et iirmamentum veritatis. Dogmata eius tuere^
eius partes tene, eius iura defende.

Semel Pater et Ave et septies Gloria Patri^ etc.

V. — Mysterium quintum.
Spiritus Sanctus in anima Itisti.

Meditatio, — "An nesdtis quoniam membra vestra templum
sunt Spiritus Sancti qui in vobis est? " (I Cor. 6 : 19.) ^

"Spiritum nolite extinguere." (I Thess. 5 : 19.)

" Et nolite contristare Spiritum Sanctum Dei in quo signati
estis in diem redemptionis." (Eph. 4 : 30.)

Exercitatio. — Semper recordare de Spiritu Sancto qui est in
te, et puritati animae et corporis omnem da operam. Fideliter
obedi divinis eius inspirationibus, ut facias fructus Spiritus ; chari-
tatem, gaudium, pacem, benignitatem, bonitatem, longanimitatem,
mansuetudinem, fidem, modestiam, continentiam, castitatem.

Semel Pater et Ave et septies Gloria Patri, etc.

In fine dicas Symb. Ap. Credo in Deutn ut professionem fidei,
et Pater ^ Ave^ Gloria semel ad intentionem Summi Pontificis.

Concordat cum suo Originali.

In quorum fidem etc.

Ex Secretaria Sacror. Rituum Congregationis, die 19 Aprilis
1902.

L. t S. D. Panici, Archiep, Laodicen,, S,R.C. Secret.

II.

InDULG. so DIERUM CONCEDITUR TOTIES QUOTIES RECITANTIBUS

VERS. : " Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux

PERPETUA LUCEAT EIS."

LEO PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam. Oblatis Nobis predbus an-
nuentes a dilecto filio Paulo Buguet praeposito generali PiacularisDigitized byGoogleANALECTA. 3II

Opens pro animabus derelictis loci " Montligeon " dioecesis
Sagien., omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique
terrarum degentibus, contrito saltern corde, ac devote qualibet
vice recitantibus versiculum cum responsorio " Requiem aeternam
dona eiSy Domine, et lux perpetua luceat eis " in forma Ecclesiae
solita quinquaginta dierum indulgentiam concedimus, qua tantum
liceat functorum vita labes poenasque. Non obstantibus con-
trariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus
valituris. Praecipimus autem, ut praesentium litterarum (quod
nisi Bat^ nuUas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam
Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae defe-
ratur, iuxta Decretum ab eadem Congregatione sub die xix lanu-
arii MDCCLvi latum et a s. m. Benedicto PP. XIV Praedecessore
Nostro die xxviii dicti mensis adprobatum, atque volumus, ut
earumdem praesentium transumptis seu exemplis etiam impressis,
manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in
ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus habeatur
fides, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel
ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xxii
Martii mdccccii Pontificatus Nostri Anno Vigesimo quinto.

Pro D.no Card. Macchi.
L. t S. NicoLAUS Marini, Subst

Praesentium litterarum exemplar delatum fuit ad banc Sec-
retariam S. C. Indulg. Sacrisque Reliq. praepositae. In quorum
fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Secria die 26 Martii 1902.

Franciscus Sogaro, Archiep. Amiden,, Secret
L. t S.Digitized byGoogle1 1; .lA ji\i\./.v\ s v/ J \ i'. \ /A '• oi,C;<)fij^«^i^«r,?^.../


;.:: ',


..'.:


01-


<;».■[


:,.iO


i-'


^:.


^.::


" ^ «


r.j


'■:/■''■


.^^


:'r .


U


;!• f.
£1 jl


'.>ij


/ ?


«. i


.' .-;^


'ji


S'jiv

-o^vThe)Rocpan<:|decupientis fiWi Aeaiorith aj6d nl ci • ^ ^ ''<^^ ' -^

1l ,?,.:■ »
r! '^rr-. -i

11//. o!!. ?h 1:0 rl

CIS
/•jri.pof .".^t^'V c. f 7. ril- :^A, c;^ J./j; ; •.'i
no longer used for that purpose.

.T f jji VbXi^i the({krivilege does not apply to parish churches

>'.' .'i ,i/.i>/6y a-easQOiifaerely of their having ^Jk. adjahent

cemeterv. In all churches and public chapels

.Do?D;y: be ^fehrf'-eAtJi^ n*emP^et\fefe»(B€i^^^

n: J :.. p rl .-.Bjnu^^tie; ddn^cfed fii^t^ -^ese'nte-brtlife^Boay

in order to admit the use of the above -prfvilegfe?

.1 Myji iWiJ&c there Bare -'j^iavii^peafioxi© fbK louhAliate

-. ^ burial or for keeping the body of the dead in a

secluded place, it is considered moraljfy' present.

c. Anniversaries are to be taken in the strict liturgical

sense, that is to say, that they may not be antici-
pated or deferred at discretion.

d, A funeral Mass said for a person on the day of

burial occurring on All Souls' Day is the ordinary
Mass in die obitus.

* Cf, Decree, April 3, 1900.Digitized byGooglete/IiE regard: to ifaie' e^pdsition^Iof fke .BlaB«d^Siu:iiniTent:3tihci
Sacred Congregation — X^- i -' ^'^

^'^' ^ " '2/^^.^Dfecfd^s^ tnaf it J^^^ io ext)05e the

; . * ^ cibdhuni oh 'the Ihrpne in place otthe rtioi>-

, , . , strartce for the purpose of pubhc apOcation. ,

S''; f V, y[ .u'o^c'ir ^ h',^ : 'f-.-rvr: f,V.'r or, , t?' " ;• i c ,/''
.,!^. Requiera Masses ii^e ,not to be celebrated at the

for c6ntinu9p§ axjor^ticgi, ^^/2^^^i-tf?^^%<>^.,b(y;

c v: :-:?jr. ,PTr. iu-esj?4bin§5. a-nc^^^n^i ^:1^fijf^% ^ P^flt^CKSt

V r g.;:jjo- qi rjft parish * chwohfi^, amdrtAap^ls j^ppi^vfedsby
T./'c sr; ; 8..fo;Qrdinftf)6, fe bjiwiingfof aU pla^ (ttaacs^ifi
e< ^ r^ j jJ ,^r c ^ureJ ^The'i IJaly .I^dJifer ladd? ato c ligm^ttbri
1 ': ^"^- .r '3 '^ frj^iirgte^theBisiiaps toiiphold the tobserfatcce* Jrf
I - I vr, ^ T-, 'ir ,sthcp:Decreei:."' t .: 0'. -• r..'.:/- n". r.d.i:-^ £ ,^: ;.,..:/:?

s^ li (I ;. J I. iPubJKihes. a zneiir fcjrm^of r rtdting? tfae-.:Rosaf73df
X r^>;j^ 3 :>i: : :rthD^Holy fifaasti to^therj.'Wth'.thei'inaul^^

r r'': r/:>.:': e;!; 1 attached' tte the 5a»AeI :-^: ev, - ^!' r:.-,./. r". 2;.-'^;-:/.'^

V ^'^Jrr sHsJ jQotrttecan Ibdulg^t0>tjf9^^

them, (For the Souls in Purgatofy;)-: ^ ^ . ^ ; ^ >

( , rS^ }^P"|PrfT^? ^ Kfeyij^w kinLd|^.^p^ej5 ifs QPVifPI^

o'n a subject' ti^^t^t^^ i^JQ^Sj.^, w|ll .a^ t^^,i^.!*^?4? aS^I.^
wJ^o ^irik ,th(^ ^ish<jij»; act^Yi^in^ th^ir^ ^[?^V °^^^^l ^^^^2 ^V?P^Digitized byGoogle3 1 4 THE ECCLESIASTICAL RE VIE W.

believe that there is a mutual understanding which must be observed
in equity.

The question is about the distribution of revenues, of which a very
unequal share is taken by the Bishops, leaving many priests hardly
able to manage. We are told that we tacitly agreed at ordination and
by our "title'* to accept any appointment and to comply with the
existing diocesan regulations which are laid down by the Bishop.

Perhaps I should state that in Australia each diocese has its own
diocesan regulations. The system of revenue distribution differs in
different dioceses ; but that which prevails at present in some of the
dioceses of this country is as here given :

The Bishop retains the pastoral title of all the parishes or districts,
and he appoints an administrator to attend to the parochial work. The
administrator is either alone or has one or two assistants, according to
the size of the parish. In all such parishes the Bishop receives half
the revenue that remains after paying all the house expenses ; the otherOnline LibraryCatholic University of AmericaAmerican ecclesiastical review, Volume 27 → online text (page 34 of 78)