Copyright
Douglas Simmonds Sharp.

Epictetus and the New Testament online

. (page 9 of 10)
Online LibraryDouglas Simmonds SharpEpictetus and the New Testament → online text (page 9 of 10)
Font size
QR-code for this ebook


ilxTeptrepevofiai .


71, 72


KaOalpw, KaQapl^oi


. 114


6yu.TrAe/ca> .


• 72


KaK6s . 55,


113, 124, 125


€V .


. 91


Kav(i>p


. 21


i^ovalav diSufii


• 3


KaTaKvirro)


• 75


inlyvwais r. aATjdeias .


9, 135


KaTa<pi\4a>


. 104


iiriOvficw .


• "5


Kep65o^os


• 51


itrtKoKiOfiOA


4. Ill


K€(pd\aiov


. 123INDEX TO GREEK WORDS.141Kifeci}


PAGE

75»76


va6s


PAGE

• 24


KhTJffis (fcaAe7v)


• 4


peKpSs . . 53, 54, III


KOiviapia. .


. Ill


vfjirios


31,59


Koivwv6s .


. 22


VOfllflWS .


2


kSkkivos .


• 51


KoKaQu, KSXaa-is


. 113


|uAoi/


. 27


KoXKvpiov


. 22


IcdflT]


. 120


oidUfJLCV .


83,84


KOfxxl/cos ex^ii^


.7.8


olSos


• 133


Koa-fieco, OS


. 120


oIkcTos


. 127


k6(Tijlios .


• 52


olKo^e(Tir6Tt]s


• 25


K6(TflOS


. 46


oiKovofjiia .


• 25


Kpd$^aT0Sy KpdfiaTTos


22, 23


oIkos


46,47


KTTJJ/OS


• 23


olKOVfieVT], 7)


. 8


Kj5pi€, iXi-qffov .


4


otos (Inter.)


41,42


K^piOS


3, 131


6\6k\t}pos


. 54


Kvvdpiou .


• 23


'6irov


. 89


AoAew


76, 121


Spare k. irpoffex^Te

'6pK0S


• 4
. 121


AoAto


. 24


r

'65 (Demons.) .


• 39


A67c«>
Ae/TTw


76, 121

76,77


ts (Inter.)

^(TlOS


41,42

54, 55


\eirovpY^(i)


. 77


ova


. 128


\oyiK6s .


. 120


ovai


. II


\6yos . 64, 92, 10


7, 125, 127


ovdtis


. . 38


fxaKdpios .


. 52


ovaia


. 128


fjLa\aK6s .


. 124


OVTOS


. 45


fidxaipa .


. 24


ovrG) K. vjxits voie^re


2


IxeipaKiov .


• 59


fi4(Tos (Prep.) .


. 94


iraidv


. 124


fieravo€(t}


. 124


vaidaywySs


. 26


/xeriupos, iCofiai


• 53


rtaiSlov . . 2


0, 103, 104


fifXP'- ^^^


. 93


rrapd


41, 91, 92


fi4xpt 5Se


. 93


irapaKovco


. 77. 78


M . . .


I, 6, 98, 99


TrapaKirtrroo


• 75


fiij yeyoiro


6, 112


iras . ov (or fii])


13, 14


flilTi


• 99


TTivpdKei. .


. 86


fiop<t>-fi


. 31, 32, 33


irepiTefxva}


. 135


/x6p(pwcris


32, 33


irepirepfiofMi


71, 72


fxapSs


. n


irepvepos .


. 71, 130142INDEX TO GREEK WORDS.

PAGE


PAGE


vr)X6s, ir^Xivos .


. 117


ff(t>(ppov4(ii}^ ffuxppocrvvri


. 122


TTTjpa, ITIjplSlOV .


26, 27, 103


aar-qpia .


.


129, 130


irXeove^ia


. 129


TaXaiiroipos


,


• 59


TrKi)v


. 97, 98


raireivSs .


. 114,


130, 133


irXova-LOSy TrXovros,


4a> . 122

. 27, 28


raireivo(f)po(ri>v'r]


Tuntivd


w . 131


TTi/evfia


T4Xei05


.


. 59


irolrjfia .


. I, 5, 78


reXdovrjs .


.


. 33


. 119


ttjXlkovtos


.


. 44


TTOPTjpds .


. 55, 57


tI . . . Kui (two


Datives)


; II, 12


irpoKOir-f) .


. 89
. 28, 29


Tt/iTj, irpoTi/xdw
ris; (Rel.)

. 116
. 40


TTpOVoid) .


. 108, 127


rotovTOs .


,


. 45


TTpos


. 92


TOaOVTOS .


^


45, 46


TTpSs (x4yco)
irpSs oXiyov


. 6
. 8


Tvx6v

. lOI

. 84


TTpocrdyo} .


. . 64
Trpoffex^ .


• 79


vfivew, li/xvos


.


. 112


irp6(T(t}irov


29, 30


inrdyco


.


. 64


TTpOTlfMaU .


. n6


vndpx^ •


.


80,81


irpO(})'fjTT)S


. 30


vxep
. 93


TTpUTOS


61, 62


virrjperew


70,


71, 131


irT&x^s .


. . 56


(pdymre .


.


82, no


^a$5os .


. 27


(pavXos


55,


62, 114


aawpSs . . 5


6, 57, 58, 121


(j>iXos 6eov
(piXScrropyos
. Ill
. 60


<TaTrpS>s .
(rapKiSia, crcofxa .
a-f}fj.€pov (^/xe'pa), 7}


. 58

• 59

• 9


cpSPos daudrov
(pvXaiiii .
(pixris 7] d*'0poo7rf


I'VyV


. 123
. 124
. 10


CTKvdpCOTTd^b)


. 122
(TTavp6s .


15, 79


XapaKT-fjp


.


33,34


(xravpoui .


. 79


Xdpis T. 0e^


.


. 10


areuoxcopia, 4c


.74


XopTdCw .


.


81, 82


(TTiX^ia .


• 79, 80


Xovs, X'^'f'^s


.


. 117


crriXirvos


. 80


Xpeiav ^XQ>


.


. 3


aroix^la .
avvKTrdvC)


• 30, 31
. 82


^vx-h . I


3, 28, 3^


U 35, 63


(Tvuoida, (TvyeiSws,


TvveiSrjais,


556


,


89,90
118, 119


is .
. 61


(ripfo


. 80


&(rTe


44,


[05, 106


cx^/ia .


• 31, 32, 33


&(j>€Xov (o(j>eXov]


1


.5,6( 143 )INDEX TO REFERENCES.Bk. I., ch. i., § 3 .
„ §11 .
» §13 .
„ §i6 .

„ §20 .
„ §111.

ch. ii., § 3 .
ch. iii., § I

,, §2 .

» § 3 54,

» §5 .

» §9 .

ch. iv., § 4 .

„ §30 .

ch. Yi., § 6 .

» § 13 .

„ ch. vii., § 2 .

„ §30 .

ch. ix., §§ 6, 13

„ §§ II, 12

„ §19 .

„ §20 .

ch. xi., § 32 .

„ „ §38 .

„ ch. xii., § I .

„ „ §15 .
„ ch. xiv., §§ 13, 14

„ § 15 .

ch. xix., § 18 .Epictetus.
PAGE


PAGE


39,70


Bk.I.,ch.xix.,§22 . . 86


. 117


„ „ §24 .


. 47


. 6


„ ch. XX., § 19 .


• 45


12, 75


,, ch. xxii., § 10 . ]


6,22


. 99


„ §11 .


. 128


. 23


„ §15 .


II


• 3


„ „ §16 .


. 24


. 116


„ch.xxiv.,§5 .


45


67, 116


„ §14 .


23


116, 132


„ch.xxv.,§§26, 28


• 74


. 59


„ch.xxvi.,§3 .


70


• 4


„ §9 .


102


. 29


„ „ §16 .


98


. 137


,, ch. xxvii., § 9 .


89


. 48


„ §13 .


II


• 3


„ §21 .


90


. 18


„ ch.xxviii., § 9 .


4


. 63


„ § 19 10,11;


^I35


. 116


„ §§ 28, 30


22


. 117


„ch.xxix.,§ 11 .


3


82, no


„ „ §16 .


96


. 86


„ §§ 22, 23


80


. 91


„ §31 •


8


9, 73


,, „ §35 . ^7


,105


• 99


„ „ §36 . .


5


. 85


„ §41 .


102


. 109


„ §49 .


4


. 139


„ „ §55 .


5


. 100


„ch. xxx.,§i .


115144INDEX TO REFERENCES.Bk. II., ch. i., § 23

» » § 34

„ §36

.,§20

§3

§4

§9

§13

§7ch. ii.
ch. iv.,

>j
ch. v.,


ch. vi.,ch.§12
§17
§23
§26
.,§8
,, §9
» § 12
», § 13
,, ch. viii., § 2

» §11

„ §§ 12,

» §§ 13=

» §§i8,

,y §24
§20

•,§9
§§i8,
§13
§19
§20

§15
§17
§21

i.,§6
§16
§17

^,§II
§19
§9
§§iS=ch. ix.
ch. X.

ch. xi.ch, xii.„ ch.

,, ch. xiv.

»> >>
„ ch. XV.

rAQE
114
72
123
79
36


• 44, 57, 83 1
98
17
97


105,


115
96
103
102
124
96
74
4
no


107,


128
117


13 .


133


14 .


109


19,21.


119
43
134
129


19 .


"3
41
128
98
86
5
7
46
90
85
108
77
57


16 .


41Bk. II., ch. xvi., § 22

,> J, § 28 .

„ §42 .

>> >» § 44 •
»» », §§ 45, 46

„ ch.xvii.,§i3 .

„ §22 .

„ §27 .

»» ,, § 29 .

>» J, § 34 .

» §39 .

ch. xviii., § 3 .

» §4 .

„ §8 .

„ §14 .

„ §15 .

„ §18 .

„ § 24 .

„ §28 .

„ §29 .

ch. xix., § 16 .

„ §19 .

„ §20 .

„ §25 .

» §27 .

„ >, § 29 .

,, ch. XX., § lo .

„ §11 .

„ §18 .

„ §21 .

» § 22

21, 51

„ §27 .

„ §29 .

„ §30 •

» §32 .

„ „ § 33 •

,, ch. xxi., § I .

M §2 53,

„ § II .PAGE

75
115
no

47
114

83
no

88
III

2
64
60
78
87
8
6
20

7

70

III

II

12

16, 36

93
III

5

65
12
10, 76
9, 13555,73
30

83

90

84

91

6,53

60, 102

. 10354INDEX TO REFERENCES.14572Bk. II., ch. xxi., § 12
jj j» § 14
„ „ § 20

,, ch. xxii., § 10
„ § 26
,. >, § 31

„ch.xxiii.,§3

» „ § 5
5» >» § 7
„ §11
». »♦ § 39
„ch.xxvi.,§4

Bk. III.,ch.i., §15
» „ § 18
>> ,j §26
„ ch. ii., § 3
»> >» § 8

,y § 14

„ ch. iii., § 22
,, ch. iv., § I
M » §5

„ §9

,, § 10
„ ch. vi., § 4

» » §9

„ ch. vii., § I

>. >» § 4

„ § 13
n ,> § 24

„ § 30
„ ch. viii., § 5
„ ch. ix., §§2,4,9, 13
,, „ § 15

» § 16
„ ch. X., § 8

„ §13
„ ch. xi., § 4
„ ch. XV., § 9

„ § 12124PAGE

47
58
22

94
26

23

27
74
I, 93
71
61
I120
65
77

130

28

43
21
96

97
18

125
46
62

135
61
96

87
55
23
56
2
7
56

33»^4Bk. III., ch.


xvi., § 1


. 24§7 . 5


;8, 59
ch. xviii., § 5 . 9]


. 113
)>


§8 .


. 12
>j


§31 .


. u8
ch. xix


,§i .


II
ch. XX


,§i8 .


. 93
ch. xxi


,§6 .


. 64
»j


§21 .


. 22
ch. xxii


,§4 .


• 25
»j


§5 •


46
>>


§ 10 . 2


7,57§14 .


87§22 .


82
j> .


§29 .


9§32 .


II
>>


§36 .


13
»>


§50 . 27


, 103§55 .


64
>>


§6i .


58
>)


§66 .


82
>>


§ 69 . 29, c


;o,72§71 •


91§72 .


73
>>


§74 •


23
»»


§94 .


118
>>


§99 . I


2,20
,,


§105.


90§ 106.


64
ch. xxiii., § 7 .


44
j>


§ 10 .


60
»>


§11 .


129
>j


§15 . ■


119
>>


§17 . .


40
>>


§22 . .


89§24 •


128
>>


§26 .


129
>>


§29 .


125
yy


§32 . .


128
»»


§37 . •


125140
INDEX TO REFERENCES.


PAGE


1


PAGB


Bk. IIT


.,ch


xxiv., § 2


. 92


Bk. IV., ch. i., § 95


• 38

»>


§17 .


. 65


» §99 .


. 1 10

>>


§20 .


• 41


„ §100.


• 117


J,


»j


§32 .


• 63


,. §117-


. 19
§42 .


• 113


» § 151 •


. 54


jj


j>


§43 .


• 51


,y §176.


. 63


>>


>>


§50 .


. 120


„ ch. iii., § I .


• 39


>>

§56 .


. 131


» §2 .


. 17


>>


j>


§58 .


. 60


» §11 .


• 37


»>


»j


§75 .


45,53


„ ch. iv., § 7 . ic


5, 134


j>


j>


§76 .


. 71


„ §25 .


• 57


»>


>>


§85 .


• 75


„ §26 .


. 76


j>


j>


§92 .


• 25


,y §42 .


. 21


>j


j>


§98 .


• 45


y, §45 • 12^


\y 126


j>


,,


§99 •


• 25


>» >> § 48 .


. 108


»>


>>


§101 .


• 89


„ ch. v., § 8 .


• 55


>>


j>


§113.


. 108


» §9 •


. 10


„ch


XXV]


.,§3 .


. 6


,» yy § 17 • 34, <


t8,57


»>


,,


§8 .


. 56


yy § 19, 20


32


>>


J>


§§ 18, 19


. 82


„ yy §24 .


45


>>

§25 .


• 54


„ ch. vi., § 2 .


8i


j>


9>


§28 .


. 108


>, >j § 4 • 4


1,80


>>


5>


§30 . loi, 112


„ ch. vii., § 14 .


89

»>


§33 .


• 131


,y §17 .


71


>>


),


§38 .


. 123


» » §20 . 67
» „ §21 .


, no
67


Bk. IV.,


ch.i


.,§§1,2


[i3» 114


„ ch. viii.,§ 12 .


31


»>


>)


§3 •


55. 114


„ „ §21 .


95


>>


»,


§§ 26, 28


. 42


M §34 .


86


jj


,,


§43 .


. 56


» » §35 .


100


)>

§48 .


. 40


„ ch. ix., § I .


100


j>


»»


§51 .


• 4


„ §4 .


8


jj


i>


§57 .


. 68


», ,» § 6 .


81

)>


§58 .


• 3


» ,, §7 . 5


2,80

>>


§79 .


. 15


„ „ §8 .


76


>>


)>


§§ 82, 83


• 93


„ „ §9 •


83

>>


§86 .


. 20


„ §12 .


50


J,


>j


§88 .


. 24


„ §13 .


92


j>


)>


§§ 89, 90


68,110


„ ch. X., § 12 .


123


»>

§91 .


. 43


„ §20 .


104INDEX TO REFERENCES.
147
PAGE
PAGE


Bk. IV., ch. X., § 29


. 65, 92


Enct


I. xxix..


§7


• 33


„ ch. xi., § 5


. 61


»»


xxxi.,


§1
„ » § 17


• 95
21,


34, 109, no, 132


» § 19


. 80


,,


xxxii..


%2


. 38, 78


» §31


. . 58


,,

§3


. 127


M § 34


• 51

„ §16


. 121, 122


» » § 35


. 100


J,


xxxiii..


§§2,,


3,5 • 121


„ ch. xii., § I


. 8


,,


,,


§6


. 116


„ §11


. 40


,,


,,


%1


. 122


„ § 19


126, 127


,,


» §§ 13,


14 . 37


„ ch. xiii., § 5


• 32


,,


„ §16


17, 73


» ,, § 18


. 16


,,


XXXV.
78, 120


» § 23


. 104


,,


xxxviii


,


• 79


,,


xl.
. 52


Frag. Diss, i


. 128


,,


xlvi., § I


. 102


3 A


\6, 131, 133

xlviii., § I


• 34


8


• 31


»,


xlix.
. 37


23


77,82


,,


li., § I


• 59


34


• 49


Stob.


3
. 124


Ench. i., § 3


84, 105


J,


10
. 122


>, „ §4


. lOI


,,


II
81, 127


„ X.


• 19


,,


12
. 70


„ xi.


. 137


,,


20
. 118


,, xvi.


. 79


,,


23
• 34


„ xvii. .


30,97


,,


24
. 81


„ xxiii. .


. IIS


J,


47
. 66


„ xxiv., § I .


. 84


„ XXV., § I .


. 116


Cod.


Vat. 3
. 109L 2148INDEX TO REFERENCES.New Testament.Matt.

PAGE


PAGE


ii. I


70


Matt.


xii. 45


85


iii. 17


126
xiii. 13


125


iv. 3 . .


96
xiii. 27


25


V. 3, 4 .


52
xiii. 46


87


V. 15


43
xiii. 48


57


V. 22, 28 . 2


, 135
xiv. 20


8i


V. 41


15
xiv. 21


103


V. 44, 45 .


119
xiv. 24


94


V. 46 . .


33
XV. 26


23


vi. 2, 5 .


65
XV. 33


82


vi. 10


46
xvi. 6


4


vi. II


122
xvi. 21


82


vi, 14


116
xvii. 4


. 90


vi. 16


122
xvii. 14


43


vi. 25


no
xvii. 15


. 4


vi, 26


117
xvii. 20


. 89


vii. 4


7
xvii. 27


. 90


vii. 7 . 4


, 135
xviii. 3


. 73


vii. 12


2
xviii. 4


• 131


vii. 17, 18 .


. 57
xviii. 17


• 78


vii. 26


. 127
xviii. 19


. 92


viii. 4


. 64
xviii. 25


• 98


viii. 10


. 46
xix. 23


. 122


viii. 29


. II
XX. 28


. 90


viii. 30


. 90
XX. 30, 31 .


. 4


ix. 4


. 8
xxi. 3


• 3


ix. 8


• 45
xxi. 23


• 3


ix. 14


. 102
xxii. 10


. 56


X. I


. 44
xxii. 16


. 29


x. 9, 10 .


. 27
xxii. 20


• 34


X. 29, 30 .


. 108
xxii. 23


• 99


xi. 12


. 68
xxii. 31, 32 .


. 118


xi. 22


. 98
xxiii. I


. 76


xi. 23


• 9
xxiii. 28


. 120


xi. 29


. 130
xxiv. 20


■ 96


xii. 33


• 57
xxiv. 36


. 108


xii. 42


. 20
xxiv. 43


• 39INDEX TO REFERENCES.149Matt.Mark

PAGE
PAGE


xxiv. 48


. 56


Mark xi. 2


. 64


XXV. 2


• 53


,, xii. 16


. 34


XXV. 14


• 3


„ xii. 43


. 56


XXV. 15


3»39


xiii. 9


. 68


XXV. 18


. 87


,, xiii. 20


• 13


XXV. 19


3, 127


xiv. 13


. 67


XXV. 20, 24


. 87


„ xiv. 36


. 40


XXV. 44


. 71


„ xiv. 49


• 83


XXV. 46


• "3


„ xiv.. 67


. 83


xxvi. 16


• 93


XV. 21


• 15


XX vi. 29


• 93


XV. 29, 30


. 128


xxvi. 46


. 64


„ xvi. 12


. 32


xxvi. 47


. 24


xxvi, 49


. 104


Luke i. 71


. 130


xxvi. 50


. 42


,» ii. 2


. 45


xxvi. 62


. 84


„ iii. 12


• 33


xxvi. 69


. 83


„ iii. 23, 38


. 116


xxvi. 73


. 24


iv. 34


II


xxvii. I


. 106


„ v. 10


. 22


xxvii. 28


• 52


„ vi. 21


. 82


xxvii. 32


. 15


vi. 43


. 57


„ vii. I


. 18


i. 8


. 27


„ viii. 27


. 102


i. 16


. 91


„ viii. 28


. II


i. 24


. II


„ viii. 41


. 81


i.38


. 89


ix. 3


. 27


ii. 8


. 28


„ X. 4


. 27


ii. 12


• 23


X. 34


. 23


ii. 15


• 33


xi. 38


. 66


iii. 10


. 44


» xi. 43


II


iii. 20


• 47


xii. 24


. 117


V. 7


. II


„ xii. 29


. 53


V.36


. 77


xii. 39


. 25


vi. 8


. 27


„ xii. 40, 43


. 123


vii. 3, 4


. 66


xiv. 27


. 67


vii. 28


• 33


XV. 12, 13


. 128


vii. 35


. 18


XV. 17


. 6


ix. 3


. 80


„ xvi. 2, 3, 4


. 25


ix. 28


. 47


„ xvi. 16


. 67


X. 45


7^90


„ xvi. 23


. 81ISOINDEX TO REFERENCES.LukeJohn

PAGE


PAGE


xvi. 29


. 84


John


viii. 34


. 114


xvii. 8


40
viii. 51


. 17


xviii. 22


77
viii. 56


. 97


XX. 2


6
ix. 2, 19


. 70


XX, 20


106
X. 27


. 103


XX. 44


34
X. 31


. . 67


xxi. 25


46
xi. 7


. . 64


xxi. 34


79
xi. 32


. . 83


xxii. 32


. 73
xi. 37


. • 95


xxii. 55


94
xii. 6


. . 67


xxiv. 25


53
xii. 25


. . 83
xii. 32


. 99


i. I .92


, 107
xii. 40


. 73


i. 2


92
xiii. 21


. 28


i. 8


38
xiv. 4


. . 89


i. 15


61
xiv. 9


. . 46


i. 18


91
XV. 2


. 114


i. 26


94
XV. 14


. Ill


i. 30


93
XV. 18


. 62


i. 41


16
xvi. 12


. 67


i. 51


86
xvii. 24


. 96


ii. 4


II
xviii. 34


. 37


ii. 18


83
xix. 35


. 38


iii. 3, 7 .


88
XX. II, 12


. 75


iii. 8 . 2


8,64
XX. 15


. 67


iii. 18


99
iii. 20 . 5


5,78


Acts


i. I


. 62


iii. 21


78


j>


i. 10


. 100


iv. 14


17


>>


ii. 41


. 34


iv. 24


107


j>


iii. 12


. 21


iv. 29


98


,,


iii. 19


. 73


iv. 34 . 4


5» 96


,,


iii. 22


. 85


iv. 52


7


,,


iii. 23


. 34


V. 25, 28 .


85


>>


V. 17


. 16


V. 29


79


,,


vii. 14


34, 35


vi. 18


86


»,


viii. 3


. 80


vi. 58


17


>)


viii. 36


. 100


vii. 35


89


)>


ix. 33


. 23


viii. 8


75


,,


X. 2


. 21


viii. 17


86

xiii. 2


. 77ActsRom.INDEX


TO REFERENCES.


151
PAGE


PAGE


5 XV. 5


. 16


Rom.


iv. 13


. . 46


XV. 8, 9 .


. 114
vi. 6


. 113


xvi. 23, 25 .


. 124
vi. II


. 36, 102


xvii. 6


. 80
vi. 17


. 10


xvii. 20


. 18
vi. 23


. 113


xvii. 22


. 61
vii. 6


. 106


xvii. 24


• 131
vii. 7


. 115


xvii. 27


. 107
vii. 15, 16


1,78


xvii. 28


. 76
vii. 24


. 59, 117


xvii. 29


. 51
vii. 25


. 10


xvii. 31


. 8
viii. 10


. 54


xvii. 32


. 85
viii. 21


. 114


XX. 19


. 131
ix. II


. 55


XX. 26


9
X. 13


. Ill


XX. 33


. 115
xi.8


. 9


xxi. 14


. no
xi. II


. 95


xxi. 22


. 85
xii. 2


. 32


xxi. 31


. 43
xii. 9


. 105


xxiii. 8


. 99
xii. 10


. 60, 116


xxiii. 24


. 23
xii. 16


. 105


xxiv. 5


. 16
xiii. 3, 4


. 120


xxvi. 9


• 7
xiii. 9


36, 37, "5


xxvi. 26


. 5
XV. 27


. 77


xxvii. 14


. 65
xxvii. 19 ,


50


I Cor.


i. 4


. 74


xxvii. 27


64
i. II


. 81


xxvii. 34


130
i. 18


. 112


xxvii. 37


34
iii. 10


. 19


xxviii. 15


74
iv.4


• "9


xxviii. 26


85
iv. 8


. 6


xxviii. 28


85
iv. 14
iv. 15


. 127

. 26


i. 16


129
vi. 6


. 16


i. 20


49
vi. 15


. 109


i. 23 . .


91
vi. 19


24, 109


ii. 3


79
vii. 26


. 50


ii. 15 .


118
vii. 31


. 32


iii. 4


7
vii. 35


• 50


iii. 19


76
viii. 2


. 123


iii. 20 . i


ft 13
ix. 6


. II152INDEX TO REFERENCES.Cor


ix. 27
PAGE
. 48, 71

X. 29
• 37


»»
>,
»»


X. 31

xi. 7
xi. 18
. 119
. 116
. 81


»>


xi. 19
. 16
xi. 34
xii. 15,


16


. 47
. 92


>>


xiii. 4
. 72


J,


xiii. 13
. 61


,,


xiv. 24,


25


. 125


>>


xiv. 35
XV. 3
• 47
. 116

XV. 47
. 117


j>


XV. 51
. 10


>>


xvi. 6
. lOI


Cor.


i. 8
. 93
ii. 14
iii. I
io>75
. 82
iii. 14
iv.5
• 9

. 36


»»


iv. 8
. 74

V. 4
. "7


J5


vii. I
. 114

viii. 16
. 10


»»


viii. 23
. 22


ft


ix. 15
. 10

X. 12
. 82


J>


X. 13,


I5>


16 . 21


»»


xi. I
. 6


J,


xi. 9
xii. 8
• 38
. 87


»>
5>


xii. II
xiii. 5, 6


,7


• 53
. 48


>>


i. 10
i. 13

.115
. 18


t*


i. 20


.


. 100


»»


ii. 6


.


. 29Gal.Eph.Phil.Col.

PAGE


iii. 24, 25


. 26


iv. 3


• 31


iv. 9


. 31, 88


iv. 20


. 100


V. 12


. 6


V. 14


. . 36


V. 26


• 51


vi. 3


. 123


vi. 10


. 127


vi. 16


. 21


ii. 10


. 119


iii. 2


. 25


iv. I


. 4


iv. 6


. 116


iv. 13, 14


. 59


iv. 19


. 129


iv. 22


. 18


iv. 29


. 58, 121


iv. 30


. 109


V. 5


• 13


V. 33


. 96


vi. 6, 7


. no


vi. 18


. . 63


ii. 6


. 81


ii. 7


. 32


ii. IS


. 94


iii. 13


. 102


iii. 16


. 104


iv. II


. 124


iv. 18


. 6s


i. 25


' 25


ii. 4


. 97


ii. 8


• 31


ii. IS .


. 75


ii. 20


. 31


iii. 8


. 17


iii. 16


. 112


iv. 6


. 121INDEX TO REFERENCES.Thess. i. 5
), iv. I
V. 23I Tim.11. 4
ii. 8

ii. 9
iii. 2
iv. I, 2
iv, 7
iv. 8
iv. IS

v. I

V. 8

vi. 9, 10
vi. II

ii. 4

".5
ii. 24
ii. 25

iii. 5
iii. 6
iv. 7

i. I

i. 15

ii. 13

iv. 7Phm. 13, 142 Tim.Tit.Heb.1.3
ii. I

ii. 3
ii. 15
iv. 13
v. 12
v. 13
v. 14PAGE
. 41

. 54

• 9
. 55

• 52
. 52
. 118
. 70
. 8
. 29
. 72
. 127
. 122
. 21

. 72

2

. 19

. 9

. 32

. 20

. 70

. 9
. 118

. 9

. 70

. 69

. 34
. 79
. 45
. 123
92, 108
. 31
■ 59
53,70Heb.JamesI Pet.X. 6

X. II

X. 26

xii. 2
xii. 15
xiii. 6
xiii. 17

i. 4
i. 19
i. 25

ii. 5
ii. 10

ii. 23

iii. 2

iii. 7

iv. 3

iv. 6

iv. 7

iv. 14
V. 12

ii. 12
iii. 3» 42 Pet. i. 4

ii. 9
„ ii. 20

,, iii. 10, 12
„ iii. 16

1 John i. 6
„ iii. 14

2 John 12

3 John 13
Jude 6 .PAGE
. IIO

. 77
9, 135
5,90
. 73
. Ill
. 63

. 54
. 121

• 75
. 56
. 112
. Ill
. 112
. 10
. 108
. 130
. no
. 8
. 121

. 18
. 120
. 73

. 22
. "3

. 72
. 31
. "3

. Ill
. 84

. 68
. 68
. 49154INDEX TO REFERENCES.Rev.

PAGE


ii. 9


. 102


ii. i6


. 103


iii. 15


. 6


iii. 17


• 59


iii. 18


. 22


vii. 13


. 86


viii. 5


. 87


xiv. 13


• 97


xvii. 4


• 51


Kviii. 7


• 20Old Testament.
Gen. ii. 7 . . . 117Deut. X. 22
,, xviii. 19

Ps. cxliii. 235
3513( 155 )Other References.Antoninus, 133
Aristotle, 25

Bible SttidieSy 16, 19, 21, 30
Bonhoffer {Epiktet u. d. Neue

Testament)^ 59
Bruce, 42

Catullus, 49
Creeds, 128

Deissmann, 16, 19, 21, 26, 27,
30. 51. 136

Expository II, 49, 64,80, 125
Expos. Gk. Test., 5, 31, 42, 5^,
97

Hesiod, 8 1
Homer, 56, 132

Inscriptions, 19, 21, 26, 51

Knowling, 5

Liddell and Scott, 56

Light from the Ancient East, 51

Lightfoot {Epist. to Phil.), 32,

33
Lucian, 37Luther, 42
LXX., 35, 85, 117

Martial, 51
Milligan, 136
Mofifatt, II, 125
Moulton, 14, 36, 37, 43, 61, 62,
69, 95, 104, 136

New Light, 26

Papyri, 14, 49, 64, 80, 137
Plato, 5, 6, 14, 25, 39, 72
Plutarch, 51
Polybius, 51, 77, 79
Proleg., 14, 36, 37, 43, 61, 95>
104

Rouse, 133

Sabellius, 29

Sanday and Headlam {^Romans),

33.54
Strachan, 31

Vulgate, 40, 42

Weizsacker, 42
Westcott {Hebrews), 34
W. H. Margin, 66

Xenophon, 25( 157 )INDEX TO SUBJECTS.Accusative Absolute, loi

,, and Infinitive, loi,

I02
Adjectives, List of, 48-60


1 2 3 4 5 6 7 9

Online LibraryDouglas Simmonds SharpEpictetus and the New Testament → online text (page 9 of 10)