Dudley H Williams.

Spectroscopic methods in organic chemistry online

. (page 13 of 26)
Online LibraryDudley H WilliamsSpectroscopic methods in organic chemistry → online text (page 13 of 26)
Font size
QR-code for this ebook


qui le de'pasera dans unc urne a ce destinee.

Art.20. —

Les juris voteront separement el distinctement sur chacune de*
questions ainsi posees, et, s'il y a lieu, sur chacune des questions
posies dans les cos privus par les articles 339 et 340 du Code
d'instruction criminelle.

Art. 21. — La table servant aux operations du jury sera
disposee de maniere que personne ne puisse voir ce qui sera fait
par chaque jure*.

[Art. 22.] Loi du 18 juin 1869. — Art. 117. — Apr**
chaque scrutin, le chef du jury le dcpouillera en presence des
jures, et consigner a immediatement la resolution en marge de la
question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'esl dans
le cos ou la declaration affirmative sur le fait principal n'aurait
die formee qu'a la simple majorile.

34*7. La decision du jury se formera pour ou contre Faccuse,
a la raajorite, a peine de nullite.

En cas d'egalite de voix, Favis favorable a Faccuse prevaudra.

Loi du 15 mai 1838. — Art. 23. — Le bulletin sur lequel /<•*
mots « oui » et « non t » ou ceux correspondents en flamand ou enby Google— 183 —

In de provineien, waar de Nederiandsche of de Hoogduitscfte
tool in gebruik is, zal ieder gezworene, behalve het brief je in het
Fransch, een brief je in het Nederlandsch of in het Hoogduitsch
ontvangen.

De gezworene die wil « ja » antwoorden, zal het woord « non »
of het gelijkbeteekenend Nederlandsch of Hoogduitsch woord, uit-
vagen of doorhalen.

De gezworene die wil « neen » anttooorden, zal het woord
« out » of het gelijkbeteekenend Nederlandsch of Hoogduitsch
woord uitvagen of doorhalen.

Hij zal daarna zijn brief je loeplooien en het aan den opperge-
ztvorene ler hand stellen, die het in eene bus daartoe beslemd zal
neerleggen.

Art. 20.—

De gezworenen zullen afzonderlijk en onderseheidenlijk stem-
men op iedere der aldus gesteldevragen, en indien er grond toe is,
op iedere der vragen gesteld in de gevallen van de artikelen 339
en 340 van het Welboek van rechtspleging in strafzaken.

Art. 21. — De lafel lot de verrichtingen der jury dienende zal
op zoodanige wijze geschikt zijn dal niemand zien kan wal door
iederen gezworene gedaan wordt.

[Art. 22.] Wet van 18 Juni 1869. — Art. 117. — Na iedere
stemming zal de oppergezworene de briefjes in legenwoordigheid
der gezworenen opnemen en de beslissing op den rand der vragen
onmiddellijk neerschrijven, zonder het getal der stetntnen nil te
drukken, lenzij in geval de bevestigende verklaring over de voor-
name daad slechts bij enkele meerderheid gegeven ware.

34V. De beslissing van de jury zal op straf van nietigheid,
voor of tegen den beschuldigde, bij meerderheid van steramen
genomen wordcn.

Bij gelijkheid van stemmen, zal de aan den beschuldigde guns-
slige meening het doordragen.

Wet van 15 Mei 1838. — - Art. 23. — Het brief je t waarop de
worden* oui » en « non » of de gelijkbeteekenende Nederlandscheby Google— 184 —

allemand, seraieni tous les deux effaces ou ray is, ou ne le seraient
ni Vun ni V autre, sera compte comme portant une response favo-
rable a I'accuse.

Art. 26. — Apres le depouillement de ehaque scrulin, les bul-
letins seront brute's en presence dujury.

Arl.M.—

Les articles 18, 19, 20, 21, [22], 23 etU et Particle 117 de la
foi du 18 juin 1869 seront imprimis engros caracteres et afliclies
dans la salle des deliberations dujury.

348. Les jures rentreront ensuite dans 1'auditoire, et rcpren-
dront leur place.

Le president leur demand era quel est le result at de leur
deliberation.

Le chef du jury se Ie?era, et, la main placec sur son cocur,
il dira : « Sur mon honneur et ma conscience, devaut Dieu et
« devant les hommes, la declaration dujury est : Oui, [l'accuse,
« etc.] Non, [Paccuse^ etc.] »

* Loi da 15 mai 1838, art. 18.

349. La declaration du jury sera signee par le chef et
remise par lui au president, le tout en presence des jures.

Le president la signera, et la fera signer par le greffier.

32$0. La declaration du jury ne pourra jamais etre soumise
a aucun recours.

[3K1]. Loi du 18 juin 1869. — Art. 1 18.— Si Vaccuse n f est
declare coup able du fait principal qu'a la simple majorite, les
juges delibereronl entre eux sur le mime point. /Saequilteinenl
sera prononce si la majoritS de la cour ne se rSunit a I'avis de la
majorile du jury.I. Si, hors le cas prevu par le precedent article, les juges
sont unanimement convaincus que les jures, lout en observantby Google— 185 —

of Hoogduitsche woorden, hetzij beide, hetzij het eene noch het
andere mochten uitgedaan of doorgehaald zijn, zal gerekend
worden als dragende een aan den beschuldigde gunstig antwoord.

Art. 24. — Na het opnemen van iedere stemming zullen de
brief jes in legenwoordigheid van de jury verbrand worden.

AH. 25. —

De artikelen 18, 19, 20, 21 , [22], 25 en U en artikel 117 van
de wet van 18 Juni 1869 zullen in groole letters gedrukt en in de
zaal der beraadslagingen van dejury aangeplaki worden.

348. De gezworenen zullen vervolgens de zittingzaal weder
binnentreden en hunne plaats hernemen.

De voorzitler zal hun vragen, welke de uitslag is van hunne
beraadslaging.

De oppergezworene zal recbtstaan en, met de hand op het hart,
uitspreken : a Op mijne eer en mijn geweten, voor God en voor
« de menschen, de verklaring van de jury is : Ja, [de beschul-
« digde, enz.]. Keen, [de beschuldigde enz.].

* Wet van 15 Mai 1838, art. 18.

349. De verklaring van de jury zal door den oppergezwo-
rene onderteekend en door hem aan den voorzitter overhan-
digd worden, dit alles in hetbijzijn van de gezworenen.

De voorzitter zal ze onderteekenen en door den griffier doen
onderteekenen.

3KO. De verklaring van de jury zal nimmer aan w r elk
verhaal ook kunnen onderworpen worden.

[3»1]. Wet van 18 Juni 1869. — Art. 118. — Indien de
beschuldigde slechts bij enkele meerderheid aan de voomame daad
plichtig is verklaard, zullen de rechters over hetzelfde punt
onder hen beraadslagen. De beschuldigde zal vrijgesproken wor-
den, indien de meerderheid van liet hof zich bij het gevoelen
der meerderheid van de jury niet vervoegt.
1 3SS&. Buiten het geval bij het voorgaand artikel voorzien r
indien de rechters eenparig overt uigd zijn, dat de gezwore-b y Google— 186 —

les formes, se sont trompes au fond, la cour declarera qu'il est
sursis au jugement, et renverra l'affaire a la session suivante
ouala serie suivante * pour etre soumise a un nouveau jury, dont
ne pourra faire partie aucun des premiers jures.Nul n'aiira le droit de provoquer cette mesure; la cour ne
pourra l'ordonner que d'office, et immediatement apres que la
declaration du jury aura ete prononcee publiquement, et dans
le cas ou l'accuse aura ete convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas
ete declare coupable.

La cour sera tenue de prononcer immediatement apres la
declaration du second jury, memo quand elle serait conforme a
la premiere.

* Loi da 18 jain 1869, art. 96.

3&F3. L'examen et les debats, une fois entames, deyront etre
continues sans interruption, et sans aucune espece de commu-
nication au dehors, jusqu'apres la declaration du jury inclusive-
ment. Le president ne pourra les suspendre que pendant les
intervalles necessaires pour le repos des juges, des jures, des
temoins et des accuses.

3254:. Lorsqu'un temoin qui aura ete cite ne comparaitra pas,
la cour pourra, sur la requisition du procureur general, et avant
que les debats soient ouverls par la deposition du premier
temoin inscrit sur la liste, renvoyer Taffaire a la prochaine
session ou a la prochaine serie*.

* Loi du 18 jain 1869, art. 96.

3&&. Si, a raison de la non-comparution du temoin, l'affaire
est renvo) ee a la session suivante ou a la serie suivante*, tous les
frais de citation, actes, voyages de temoins, et autres ayant pour
objet de faire juger l'affaire, seront a la charge de ce temoin ; et
ily sera contraint, meme par corps, sur la requisition du procu-y Google— 187 —

nen, hoewel de plcegvormen nalovende, zich in den grond
hebben vergist, zoo zal het hof verklaren, dat het vonnis uitge-
steld wordt, en de zaak naar den volgenden zittijd ofnaar de
wlgemde reeks* verzenden, om gebracht te wordeu voor eene
nieuwe jury, waarvan niemand der eerste gezworenen zal mogen
deel maken.

Niemand zal het recht hebben tot het nemen van dien maat-
regel op tewekken; het hof zal hem niet kunnen bevelen dan
van ambtswege en onmiddellijk nadat de verklaring van de jury
in het openbaar is uitgesproken, en in geval de beschuldigde
plichtig wordt verklaard, nimmer wanneer hij niet plichtig
wordt verklaard.

Het hof zal gehouden zijn uitspraak te doen, onmiddellijk na
de verklaring van de tweede jury, zelfs ware die eensluidend
met de eerste.

* Wet van 18 Juni 1869, art. 96.

3353. Het onderzoek en de verhandelingen , eens aange-
vangen, zullen moetcn voortgezet worden, zonder onderbreking,
en zonder eenigerhande gemeenschap van buiten, tot en met de
verklaring van de jury. De voorzitter zal ze slechts mogen
opschorsen voor den tijd tot de rust der reenters, gezworenen,
getuigen en beschuldigden noodig.

32£4t. Wanneer een getuige, die gedaagd is, niet verscbijnt,
zal het hof, op de vordering van den procureur-generaal,en voor-
dat de verhandelingen, door de getuigen is van den cersten ge-
tuige op de lijst ingeschreven, geopend zijn, de zaak naar den
volgenden zittijd ofnaar de volgende reeks* kunnen verzenden.

* Wet van 18 Jani 1869, art. 96.

3K6S. Indien, uit oorzaak der nietverschijning van den
getuige, de zaak naar den volgenden zittijd of naar de volgende
reeks* verzonden wordt, zullen al de kosten van daging. akten,
reizen van getuigen, en andere betrekkelijk tot het berechten
van de zaak, ten laste van dien getuige zijn; fcn hij zal er,by Google— 188 —

reur general, par Parrel qui rcnverra les debats a la session
suivante ou a la terie suivante*.

Le meme arret ordonnera, de plus, que ce temoin sera amene
par la force publique devant la cour, pour y etre entendu.

Et neanmoins, dans tons les cas, le temoin qui ne comparaitra
pas, ou qui refusera soit de preter serine nt, soit de faire sa depo-
sition, sera condamne a la peine portee en Particle 80.

* Loi do i« join 1869, art. 96.

3SS6. La voie de Popposition sera ouverte eontre ces condem-
nations, dans les dix jours de la signification qui en aura etefaite
au temoin condamne ou a son domicile, outre un jour par cinq
myriametres ; et Popposition sera recue s'il prouve qu'il a ete
legitimement emp^che, ou que l'amende eontre lui prononcec
doit etre moderee.Section II. — Du jugement et de I'execution.

3557. Le president fera comparaitre Paccuse, et le g re flier
lira en sa presence la declaration du jury.

3558. Lorsque Paccuse aura ete declare non coupable, le
president prononcera qu'il est acquittede l'accusation, et ordon-
nera qu'il soit mis en liberte, s'il n'est retenu pour autre cause.

La cour statuera en suite sur les dommages-intereHs respecti-
vement pretendus, apres que les parties auront propose" leurs fins
de non-recevoir ou leurs defenses, et que le procureur general
aura e*te entendu.

La cour pourra neanmoins, si elle le juge convcnable, corn-by Google— 189 —

zelfs foij lijve, toe gedwongen worden, op de vordering van den
procureur-generaal, bij het arrest dat de verhandelingen naar
den volgenden zittijd of naar de volgende reeks* verzendt.

Hctzelfde arrest zal, daarenboven, bevelen, dat die getuige
door de openbare macht voor het hof zal worden gebracht, om
aldaar gehoord te worden.

£n niettemin zal, in alle gevallen, de getuige, die niet ver-
schijnt, of die weigert hetzij den eed af te leggen, hetzij zijne
getuigenis te geven, verwezen worden tot de straf bij artikel 80
voorgeschreven.

* Wet ran 18 Juoi 1869, art. 96.

3&50. Verzel tegen die verwijzingen is gcoorloofd, binnen de
tien dagen van de beteekening, die er van gedaan is, aan den
verwezenen getuige of tc zijner woonstede, boven eenen dag
voor elke vijf myriameters ; en het verzet zal aangenomen
worden, indien hij bewijst, dathij wettig belet heeft gehad,. of
dat de geldboete tegen hem uitgesproken, dient verminderd te
worden.

II e Afdeeling. — Van de rechtspraak en de uit-
voering.

3&?y. De voorzitter zal den beschuldigde doen verschijnen,
en de griffier zal de verklaring van de jury in zijne tegenwoor-
digheid aflezen.

3&8. Wanneer de beschuldigde onplichtig i& verklaard, zal
de voorzitter hem van de beschuldiging vrij spreken, en bevelen
dat hij in vrijheid worde gesteld, indien hij om geene andere
reden is gevangengehouden.

Het hof zal vervolgens over de wederzijds geeischte schade-
loosstellingen beslissen, nadat de partijen hare mid dele a tot
nietontvankelijkheid of hare vcrweringen hebbe'n voorgedra-
gen, en dat de procureur-generaal werd gehoord.

Het hof zal niettemin, indien het zulks geraadzaam oordeelt,by Google— 190 —

mettrc Tun des juges, pour entendre les parties, prendre con-
naissance des pieces, et faire son rapport a 1'audience, ou les
parties pourront encore presenter leurs observations, et ou le
ministere public sera entendu de nouveau.

L 'accuse acquitte pourra aussi obtenir des dommages-interets
contre ses denonciateurs, pour fait decalomnie; sans neanmoins
que les raembres des autorites constitutes puissent ctre ainsi
poursuivis a raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concer-
nant les delits donl ils ont cru acquerir la connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en
prise a partie, s'il y a lieu.

Le procureur general sera tenu, sur la requisition de Taccuse,
de lui faire connaitre ses denonciateurs.

3&9. Les demandes en dommages-interets, formees soit par
l'accuse contre ses denonciateurs ou la partie civile, soit par
la partie civile contre l'accuse ou le con damn e, seront portees a
la cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-
interets avant le jugement ; plus tard, elle sera non recevable.

II en est de meme de l'aecuse, s'il a connu son de'nonciateur.

Dans le cas ou Paecuse n'aurait connu son denonciateur que
depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu,
sous peine de decbeance, de porter sa demande a la cour
d'assises : s'il ne Pa connu qu'apres la cloture de la session, sa
demande sera portle au tribunal civil.

A Tegard des tiers qui n'auraient pas ete partie au proces, ils
s'adresseront au tribunal civil.
300. Toute personne acquittee legalement ne pourra plus

d by Google \— 191 —

eenen der rechters kuonen aanstellen om de partijen te hooren,
van de stukken ken n is te nemen, en zijn verslag te doen ter
zitting, waar partijen hare aanmerkingen nog zullen raogen
voordragen, en waar het openbaar ministerie opnieuw zal
worden geboord.

De vrijgesproken beschuldigde zal ook tegen zijne aangevers
schadevergoeding uit hoofde van laster kunnen verkrijgen;
zonderdat echter de leden der gestelde overheden aldus
knnnen vervolgd worden uit hoofde der narichten, die zij
gehouden zijn te geven, betrekkelijk de misdrijven welke zij
gedacht bebben in de uitoefening van hunne bediening te ont-
dekken, en behalve jegens hen de vordering in denivorm van
verhaal op den reenter, als er grond toe is.

De procureur-generaal zal gehouden zijn , op het aanzoek
van den beschuldigde, hem zijne aangevers bekend te maken.

3S50. De eischen tot schadevergoeding aangelegd, hetzij
door den beschuldigde tegen zijne aangevers of de burgerlijke
partij, hetzij door de burgerlijke partij tegen den beschuldigde
of den veroordeelde, zullen voor het hof van assisen gebracht
worden.

De burgerlijke partij is gehouden haren eisch tot schadever-
goeding voor de uitspraak aan te leggen ; later zal zij niet ontvan-
kelijk zijn.

Zoo ook de beschuldigde, indien hij zijnen aangever heeft
gekend.

In geval de beschuldigde zijnen aangever slechts na de uit-
spraak, doch voor het einde van den zittijd gekend mocht hebben,
zal hij, op straf van verval, gehouden zijn zijnen eisch voor het
hof van assisen te brengen ; heeft hij hem slechts na het sluiten
van den zittijd gekend, zoo zal zijn eisch- voor de burgerlijke
rechtbank gebracht worden.

Wat derden aangaat, die als partij ten processe niet gestaan
hebben, zij zullen zich tot de burgerlijke rechtbank wenden.

300. Elk wettig vrijgesproken persoon zal niet mecrby Google— 192 —

.etre reprise ni accuses a raison da meine fait, tel qu'il a He
qmdifU*.

* Loiint«rpr6Utir»d«Sl avril 1850.

361. Lorsque, dans te cours des debats, l'accuse aura ete
inculpe surun autre fait, soit par des pieces, soit par les deposi-
tions des temoins, le president, apres avoir prononce qu*il est
acquitte de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi a raison
du nouveau fait : en consequence, il le renverra en etat de
mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions
etablies par Particle 91, et meme en e*tat de mandat d'arr^t, s'il
y echet, devant le juge destruction de l'arrondissement ou
siege la cour, pour <Hre precede a une nouvelle instruction.Cette disposition ne sera toutefois executee que dans le cas ou,
avant la cloture des debats, le ministere public aura fait des
reserves a fin de poursuite.

36&. Lorsque l'accuse aura ete declare coupable, le pro-
cureur general fera sa requisition a la cour pour l'application de
la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-
interets.

363. Le president demandera a l'accuse s'il n'a rien a dire
pour sa defense.

L'accuse ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est
faux, mais seulement qu'il n'est pas defendu ou qualifie delit
par la loi, ou qu'il ne merite pas la peine dont le procureur
general a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dom-
mages-intere'ts au profit de la partie civile, ou enfiii que celle-ci
eleve trop haut les dommages-interets qui lui sont dus.

364. La cour prononcera 1 'absolution de l'accuse, si le fait
dont il est declare coupable n'est pas defendu par une loi penale.by Google— 195 —

kunnen vervolgd noch beschuldigd worden, ait hoofde van
dezelfde daad, qelijk zij beschreven werd*.
* Uitleggende wet ran SI April 1850.

3B1. Wavieer, in den loop der vcrhandelingen, de beschul-
digde verdacht raocht zijn van een ander misdrijf, naar aanlei-
ding hetzij van de stukken, hetzij van de verklarmgen der ge-
tuigen, zoo zal de voorzitter na hem van de beschuldiging te
hebben vrijgesproken, bevelen dat hij uit hoofde van de nieuwc
daad zal worden vervolgd; derhalvezal hij hem, naar de onder-
scheiding bij ariikel 91 vastgesteld, o'nder bevel van verschij-
ning of van opleiding, en zelfs als er grond toe is, onder bevel
van arrest, verzenden voor den onderzoekrechter van het arron-
dissement, waar het hof zetelt, om tot een onderzoek te worden
overgegaan.

Echter zal deze bepaling niet nagekomen worden dan in geval
het openbaar ministerie, voor het sluiten der verhandelingen,
zich voorbehouden heeft vervolg te doen.

36S. Wanneer de beschuldigde plichtig verklaard is, zal
de procureur-generaal aan het hof zijne vordcring doen tot
toepassing van de wet.

De burgerlijke partij zal de hare doen tot teruggaaf en schade-
vergoeding.

363. De voorzitter zal aan den beschuldigde vragen, of hij
tot zijne verdedjging niets te zeggen heeft.

De beschuldigde of zijn raad zullen niet meer mogen pleiten
dat de daad valsch is, maar alleenlijk dat zij bij de wet niet
verboden of als misdrijf is gekenmerkt, of dat zij de straf niet
verdient, waarvan de procureur-generaal de toepassing heeft
gevorderd, of dat zij geene aanleiding geeft tot schadevergoeding
ten behoeveder burgerlijke partij, of eindelijk dat deze de schade-
vergoeding, die haar verschuldrgd is, te hoog begroot.

304. Het hof zal het ontslag van den beschuldigde uit-
spreken, indien de daad waaraan hij plichtig is verklaard, bij
geene strafwet is verboden. u

by Google— 194 —

30&. Si ce fait est defendu, la cour prononcera la peine
etablie par la Ioi, mime dans le cas ou, d'apres les debats, il se
trouverait n'Stre plus de la competence de la cour d'assises.

[En cas de conviction de plusieurs crimes ou delils, la peine la
plus forte sera seule prononcee.]*

* Code penal, ark. 58-65.

300. Dans le cas d'absojution comme dans celui d'acquitte-
ment ou de condamnation, la cour staluera sur les dommages-
inter&s pretendus par la partie civile ou par Paccuse ; elle les
liquidera par le raerae arret, ou commettra Pun des juges pour
entendre les parlies, prendre connaissance des pieces, et faire du
tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358.

La cour ordonnera aussi que les effets pris seront rcstitues au
proprie*taire.

Neanmoins, s'il y a eu condemnation, cette restitution ne sera
faite qu'en justifiant par le proprielaire, que le condamne a laisse
passer les delais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est
pourvu, que Taffaire est definitivent terminee.

3&?. Lorsque Paccuse aura ete declare excusable, la cour
prononcera eonformement au code des delits et des peines.

368. L'accuse, ou la partie civile, qui succombera, sera
condamne aux frais envers PEtat et envers Pautre partie.

3B9. Les juges delibercront et opineront a voix basse ; ils
pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil :
mais Parret sera prononce a haute voix par le president, en
presence du public et de Paccuse.

Avant de le prononcer, le president est tenu de lire le texte de
la loi sur laquelle il est fonde.by Google— 198 —

36£ff. Isde daad verboden, zoo zal het hof dc straf bij de
wet gesteld, uitspreken, zelfs in geval zij, ten gevolge der verhan-
delingen, van de bevoegdheid van het hof van assisen niet meer
ware.

[In geval van overtuiging van verscheiden misdaden of wan*
bedrijven, zal de zwaarste straf alleen toe ge past worden]*.

* Strafwetboek , art. 58-65.

306. In geval van ontslag evenals in geval van vrijspraak of
van veroordeeling, zal het hof beslissen over de schadevergoe-
dingen door de burgerlijke partij of door den beschuldigde
geeischt; het zal ze bij hetzelfde arrest vereffenen, of eenen der
recbters aanstellen om partij en te aanhooren, van de stukken
kennis te nemen, en van alies zijn verslag te doen gelijk bij
artikel 358 is gezegd.

Het hof zal ook bevelen, datde aangeslagen voorwerpen aan
den eigenaar zullen wedergegeven worden.

Nochtans, in geval van veroordeeling, zal die teruggave maar
gedaan worden mits de eigenaar bewijze, dat de veroordeelde
den gestelden Cijd heeft laten verloopen zonder zich te voorzien
in verbreking, of, indien hij zich heeft voorzien, dat de zaak vol-
komen is afgedaan.

3GV. Wanneer dc beschuldigde verschoonbaar is verklaard,
zal het hof naar luid van het Strafwetboek uitspraak doen.

368. De beschuldigde of de burgerlijke partij, die in het
longelijk wordt gesteld, zal verwezen worden tot de kosten jegens

den Staat en jegens de andere partij.

369. De reenters zullen met stille stemme beraadslagen en
hun gevoelen uiten ; zij zullen zich, te dien einde, in de raad-
kamer mogen begeven : maar het arrest zal met luider stemme
door den voorzitter, in het bijwezen van het publiek en van den
beschuldigde uitgesproken worden.

Aleer het arrest uit te spreken, is de voorzitter gehouden den
tekst van de wet voor te lezen, waarop het is gegrond.by Google— 196 —

Le greffier ecrira Parrot : il y inserera le texle de la loi appli-
quee, sous peine de cent francs d'araende,

[3VO.] Loi du 18 juin 1869. — Art. 164. — En matiere de
police, de police correctionnelle el en matiere criminelle, le greffier
est lenu de fnire signer, dans les vingt-quatre heures, par Us
juges qui les ont rendus, les jugements el arrSls, et ce a peine de
cent francs d f amende.

En matiere criminelle et correctionnelle, si Vun ou plusieurs
des juges se trouvent dans Vimpossibilite de signer, les aulres
signent seuls en faisant mention de cette impossibiliti.

Si Vimpossibilite' existe de la part du greffier, il suffil que les
juges en fassent mention en signant.

Dans le cos ou Vimpossibilite de signer existe de la part de
tous les juges, le greffier dresse proces-verbal de l y accident et
le fait certifier par le president du tribunal oudela cour.

Ce proces-verbal est annexe' a la minute y et il suffit que le greffier
sevl eigne.

371. Apres avoir prononce i'arre't, le president pourra,
selon les circonstances, exhorter Faccuse a la fermete, a la resi-
gnation, ou a reformer sa conduite.

II Favertira de la faculte qui lui est accorded de se pourvoir en


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Online LibraryDudley H WilliamsSpectroscopic methods in organic chemistry → online text (page 13 of 26)