Dudley H Williams.

Spectroscopic methods in organic chemistry online

. (page 21 of 26)
Online LibraryDudley H WilliamsSpectroscopic methods in organic chemistry → online text (page 21 of 26)
Font size
QR-code for this ebook


van assisen, is de voorzitter van dit hof gehouden de personen
in het huis van justitie opgehouden, te bezoeken.

by Google— 308 —

Le preTet est tenu dc visiter, au moins une fois par an, toutes
les raaisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du
departement.

* Arrdtl da 4 novembre 1821, art. 51. Arr. roy. da 6 novembre 1855,
art. 63,67; 29 octobre 1830, art. 1, S, 3, 17 et 18; 16 novembre 1859, art. 8,
9, 16 et 17.

013. [Le maire, le prefet de police ou le commissaire
general de police, veillera a ce que la nourriture des prisonniers
soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra.]*

Le juge destruction et le president des assises pourront
neanmoins donner respectivemsnt tous les ordres qui devront
£tre executes dans les maisons d'arret et de justice, et tra'ils
croiront necessaires, soit pour {'instruction , soit pour le
jugement.

Loi du20 avril 1874. — Art. 23. — La loidu iSfevrier 1852,
aimi que le § 2 de Varticle 613 du Code d'inslrucfion criminelle,
en tant qu'il aulorise le juge d'instruction el le president des
assises a prescrire Vinterdiclion de communiquer, sont abroges.

* Arret* da 4 novembre 1821, art. 59. Arr. roy. des 6 novembre 1855,
art. 53 et 67; 89 octobre 18"i0, art. 1, S et 3 ; 16 novembre 1859, art. 8 et 9.

01^4. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou
violences, soit a regard du gardien ou de ses p reposes, soit a
Tegard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il
appartiendra, resserre plus etroitement, enfermeseul, meme mis
aux fers en cas de fureur ou de violence grave,, sans prejudice
des poursuites auxquelles il pourrait avoir donne lieu.by Google— 309 —

De prefect is gehpuden ten minste eens 's jaars al de huizen
vanjustitie en gevangenissen, en al de gevangenen van het
departement te bezoeken.

* Besloitvan 4 November 1821, art. 59. Kon. besl. van 6 November 1855,
art. 53, 67 ; 29 October 1850, art. 1, 2, 3, 17, 18 ; 16 November 1859, art. 8,
9, 16 et 17.

613. [De meier, de prefect van politieofde commissaris
generaal van politie zal er op waken, dat de gevangenen genoeg-
zaam en gezood voedsel hebben : de politie van die huizen zal
hem toebehooren.]*

JSiettemin zullen de onderzoekrechter en de voorzitter der
assisen , elk wat hem bet reft, al de bevelcn kunnen geven, die in
de huizen van arrest en van justitie zullen moeten uitgevoerd
worden,en die zij zullen noodig achten, hctzij tot het onderzoek,
hetzij tot de uitwijzing der zaak.

Wet van 20 April 1874. — Art. 23. — De wet van 18 Februari
1852 is afgeschaft, evenals § 2 van artikelGIS van het Wetboek
van rechlspleging in strafzaken, voor zooveel het den onderzoek-
rechter en den voorzitter van de assisen machtigt den loegang bij
betichten te verbieden.

* Besl ait van 4 November 1821, art. 59. Ron. besl. van 6 November 1855,
art. 53 en 67 ; 29 October 1850, art. 1, 2 en 3 ; 16 November 1859, art. 8 el 9.

014. ludien eenig gevangene bedreigingen, beleedigingen
of geweiddaden pleegt, helzij jegens den cipier of zijne aange-
stelden, hetzij jegens de andere gevangenen, zoo zal hij, op de
bevelen van wien het behoort, nauwer gehouden, allcen opge-
sloten, zelfs in geval van woede of zware geweiddaden in
boeien gestagen wordcn, onverminderd de vervolgen, waartoe
hij mocht aanleiding gegevcn hebben.by Google— 310 —
CHAPITRE III.

mem noyenii dMinrer la liberie Indlvldaelle coot re
lea detention* 1 1 legates oi d'autree aetes arbitral™*.

Bin. [En execution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de
Pacte des constitutions dePempire, du 12 frimaire an VIII], qui-
conque aura connaissance qu'un individu est detenu dans un
lieu qui n'a pas ete destine a servir de maison d'arret, de justice,
ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au
procureur imperial ou a son substitut, au juge destruction, ou
au procureur general pres la cour imperiale.

BIB. Tout juge de paix, tout officier charge du ministere
public, tout juge d*instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis
qu'il en aura recu, sous peine d'etre poursuivi comme complice
de detention arbitraire, de s'y transporter aussitdt, et de faire
mettre en liberte la personne detenue, ou, s'il est allegue quelque
cause legale de detention, de la faire conduire sur-le-champ
devant le magistrat competent.

II dressera du tout son proces- verbal.

B1V. II rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme
prescrite par Particle 93 du present code.

En cas de resistance, il pourra se faire assister de la force
necessaire ; et toute personne requise est tenue de prater main-
forte.

B18. Tout gardicn qui aura refuse, ou de montrer au por-
teur de Pordre de Pofficier civil ayant la police de la maison
d'arret, de justice, ou de la prison, la personne du detenu, sur
la requisition qui en sera faite, ou de montrer Pordre qui le lui
defend, ou de faire au juge de paix Pexhibition de ses registres,
ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira necessaireby Google— 311 —

III* HOOFDSTUK.

Van de mlddelen on de persoonlljke vr I J held tegen
onwettlge geTaogeu ho tiding of andere wllleken-
rlge Akten te bevelllgen.

B12*. [In uitvoering der artikelen 77, 78, 79, 80, 81 en 82
van de akte der grondwetten van bet Keizerrijk van 22 Friniaire
jaar VIII ;] al wie te weten komt, dat iemand gevangengehouden
wordt in eene plaats, die niet bestemd is ora tot arresthuis, huis
van justitie, of gevangenis te dienen, is verplicht daarvan be-
ricbt te geven aan den vrederechter, den p roc u rear des keizers
of zijnen substituut, of aan den onderzoekrecbter of aan deii
procureur generaal bij het keizerlijk bof.

GIG. Elk vrederechter, elk beambte van het openbaar
ministerie, elke onderzoekrecbter is gehouden amblshalve,
of op het daarvan bekomen bericht, op straf van vervolgd te
worden als medeplichtig aan willekeurige gevangenhoucling,
zich dadelijk aldaar te begeven en den gevangengehouden per-
soon in vrijheid te doen stellen, of, indien er eenige wettige
reden van gevangenhouding wordt bijgebracht, hem terstond
voor den bevoegden magistraat te doen leiden.

Hij zal van ailes proces-verbaal opmaken.

01*y. Hij zal desnoods een bevel uitgeven in den vorm bij
artikei 95 van het tegenwoordig Wetboek voorgeschreven.

In geval van wederstand zal hij zich van de noodige macht
kunnen doen bijstaan, en elk daartoe gevorderde persoon is
gehouden sterke hand te leencn.

018. De cipier, die weigert, of aan den drager van een
bevel van den burgerlijken beambte, de politie hebbende van
het arresthuis, het huis van justitie of de gevangenis, den
persoon van den gevangene te vertoonen op de vordering die er
hem van gedaan wordt, of het bevel te vertoonen, dat hem zulks
verbiedt, ofwel-aan den vrederechter zijne registers voor te leg-by Google— 512 —

de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou
complice de detention arbitraire.CHAPITRE IV.
me la rehabilitation dea eandaaanea.

[010-034.]*

' Code penal, art. 87.

CHAPITRE V.

De la preaerlptlaa.

B3&. [Les peines portees par les arrets ou jugements rendus
en matiere criminelle, sc prescriront par vingt annees revolues,
a compter de la date des arrets ou jugements.]*

Neanmoins le condamne ne pourra re'sider dans le department
ou dcmeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriete
duquel le crime aurait ete commis, soit ses heritiers directs.

Le gouVernemcnt pourra assigner au condamne le lieu de son
domicile.

* Code penal, art. 91,94, 95, 96, 97 et 98.

[eae.]»

* Code penal, art. 92, 94, 98, 96 et 97.

B3^. L'aclion publique et Taction civile resultant d'un
crime de nature a entrainer la peine de mort ou des peines
[afflictives] criminelles* perpetuelles, ou de tout autre crime
emportant peine [afflictive ou infamante] criminelle* se prescri-
ront apres dix annees revolues, a compter du jour ou le crime
aura etc commis, si dans cet intervalle il n*a ete fait aucun
acte destruction ni de poursuite.by Google— 313 —

gen, of dezen van een deel van zijne registers zulk afschrift te
laten neraen als hij geraadzaam oordeelt, zal vervolgd worden
als plichtig of mcdeplichtig aan willekeurige gevangenhouding.

IV HOOFDSTUK.

Van hera telling van veroordeelden In hnnne vorlge
rechten.

[619 634]*

* Strafwetboek, art. 87.

V HOOFDSTUK.Van rerjarlnff.

B3&. [De straffcn bij arresten of vonnissen in Jijfstraffelijkc
ttken uitgesproken, zulten met twintig voile jaren te rekenen
van de dagteekening van de arresten of vonnissen verjaard zijn.]*

Ecbter zal de veroordeelde niet mogen verblijven in het depar-
tement, waar hetzij degene, jegens wien of jegens wiens eigen-
dora de misdaad mocbt begaan zijn, hetzij zijne rechtstreeksche
erfgenamen, mochten woonachtig zijn.

Het staatsbestuur zal aan den veroordeelde de plaats van zijne
woonstede kunnen aanwijzen.

* Strafwetboek, art. 91,94, 95, 96, 97 en 98.

[eae.]*

* Strafwetboek, art. 92, 94, 95, 96 en 97.

B3*y. De strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
die ontstaan uit eene misdaad, van aard oni de doodstraf of
eeuwigdurende lijfstraffen mede te brengen, of uit alle andere
lijf- [of onteerende]* straf medcbrengende misdaad, zullen ver-
jaard zijn na verloop van tien voile jaren te rekenen van den dag,
dat de misdaad is gepleegd, indien binnen dien tusschentijd
geenerhande akte van onderzoek of vervolg werd gedaan.

by Google— 314 —

S'il a ete fait, dans cette intervalle, des actes d'instruction ou
<le poursuite non suivis de jugement, Taction publique et Taction
civile ne se prescriront qu'apres dix annees revolues, a compter
du dernier acte, a regard m^rae des personnes qui ne seraient
pas impliquees dans cet acte destruction ou de poursuite.

* Code penal, art. 7.

638. Dans les deux cas exprimes en Particle precedent, et
suivant les distinctions d'epoques qui y sont e tab lies, la duree |
de la prescription sera reduite a trois annees revolues, s'il s'agit
d'un delit de nature a etre puni correctionnellement.

[eao.]*

* Code penal, art. 93, 94 en 96.

640. L'action publique et Taction civile pour une contra-
vention de police seront prescrites apres une annee revolue, a
compter du jour ou elle aura ete commise, mcme lorsqu*il y
aura eu proces- verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans
cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation ; s'il y a
eu un jugement de'finitif de premiere instance, de nature a etre
attaque par la voie de Tappel, Taction publique et Taction
civile se prescriront apres une annee revolue, a compter de la
notification de Tappel qui en aura ete i nter j ete.

041. En aucun cas, les condamnes par defaut ou par contu-
mace, dont la peine est prescrite, ne pourront etre admis a se
presenter pour purger le defaut ou la contumace.

* Code penal, art. 99.

043. Les dispositions du present chapitre ne derogent point
aux lois particulieres relatives a la prescription des actions resul-
tant de certains del its ou de certaines contraventions.by Google— 315 —

Zijn er, in dien tusschentijd, akten van onderzoek of vervolg
gedaan zonderdat een vonnis er zij op gevolgd, zoo zullen de
strafvordei ing en de burgerlijke rechtsvordering maar verjaard
zijn na verloop van tien voile jaren te rekenen van de laatste
akte, ten aanzien zclfs van de personen, welke in die akte van
onderzoek of vervolg niet mochlen betrokken zijn.

* Strafwetboek, art. 7.

638. In de beide gevallen bij voorgaand artikel uitgedrukt,
en volgens de onderscheidingen van tijdstippen er in Vermel d,
zal de tijd der verjaring op drie voile jaren verminderd wordeu,
indien het een wanbedrijf geldt, dat van aard is ora met boetstraf
gestraft tc worden .

[639.]*

* Strafwetboek, art. 93, 9* en 96.

04M>. De strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
wegens politie-overtreding zullen verjaard zijn na verloop van
een voile jaar, te rekenen van den dag dat zij is begaan, zelfs
wanneer er proces-verbaal, aanslag, onderzoek of vervolg mocht
bestaan, indien, biiinen dien tusschentijd, geene verwijzing is
tusschcngekomen ; bestaat er een eindvonnis van eersten aanleg
dat van aard is om bij middel van beroep bestreden te worden,
zoo zullen de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
verjaard zijn na een voile jaar, te rekenen van de aanzegging
van het beroep, dat er tegen is ingeslagen.

&&1. In geen geval zullen de bij verstek of bij wederspau-
nigheid aan de wet verwezenen, wier straf verjaard is, kunnen
toegelafen worden om hun verstek of hunne wederspannigheid
aan de wet te zuiveren.

* Strafwetboek, art. 99.

04t3. De bepalingen van het tegenwoordig Wetboek brengen
geene veranderingen aan de bijzondere wetten betrekkelijk tot
de verjaring van rechtsvorderingen ontstaan uit bepaalde wan-
bedrijven of bepaalde overtredingen.by GoogleLOI SUR LEMPLOI

DE LA

LANGUE FLAMANDE EN MATIERE REPRESSIVE.

(17 AOUT 1873).1. Dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre j
orientale, d' An vers et de Limbourg, ainsi que dans l'arrondisse-
mcnt judiciaire de Louvain, la procedure en matiere repressive,
apartir de la premiere comparution de 1'inculpe devant lejuge,
sera faite en flamand, et le jugement sera rendu dans cettc
langue, sauf les reslrictions qui suivent. .

££. Lorsqu'un inculpe demandera qu'il soit fait usage de la
langue francaise, la procedure se fera en francais, et le juge-
ment sera rendu dans cette langue.

Les temoins seront interroges et leurs depositions seront
recues et consignees en flamand, a moins qu'ils ne demandent a
faire usage de la langue francaise.

3. L'inobservalion des dispositions qui precedent, dans la
procedure a Taudience ou dans le jugement, entrainera la nul-
lite de cette procedure et du jugement, s'ri a ete procede malgre
Popposition de Tune des parties.

4. En matiere criminellc, si la procedure se fait en langue
flamande, il sera joint au dosssier une traduction des proces-b y GoogleWET OVER HET GEBRUIK

DER

NEDERLANDSCHE TAAL IN STR*FZAKEN.

(17 AUGUSTI 1873.)1 . In de provincien West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Ant-
werpen en Limburg, alsook in het rechterlijk arrondissement
Tan Leuven, zal de rechtspleging in strafzaken, te rekenen van
de eerste verschijning van den verdachte voor den reenter, in
het Ncderlandsch gedaan en het vonnis in dezelfde taal uitge-
aproken worden, behojidens de volgende beperkingen.

ft. Wan nee r een verdachte vraagt, dat er gebruik gemaakt
worde van de Fransche taal, zal de rechtspleging in het Fransch
geschieden en het vonnis in die taal uitgesproken worden.

De getuigen zullen ondervraagd en hunne geluigenissen ont-
vangen en aangeteekend worden in het Nederlandsch, tenwarc
zij vraagden de Fransche taal le gebruiken.

3. Het niet nakomen van de bovenstaande bepalingen bij de
rechtspleging ter zitting of bij het vonnis, zal de nietigheid van
die rechtspleging en van het vonnis medebrengen, indien er
gehandeld werd onaangczien het verzet van eene der partijen.

4. In lijfstraffelijke zaken, indien de rechtspleging in de
Nederlandsche taal gedaan wordt, zal er bij de stukken eene

by Google— 318 —

verbaux, des declarations des temoins et des rapports d 'experts
rediges en francais.

Si la procedure se fait en langue francaise, i\ sera joint au
dossier une traduction des predites pieces redigees en flamand.

Les frais de ces traductions demeureront dans tous les cas a la
charge du tresor.

&. Les rapports des experts et des hommes de Part seront
rediges dans celle des deux langues usitees en Belgique ^u'il
leur conviendra d'employer.

L'emploi de la langue francaise restera facultatif dans toutes
les communications de magistrat a magistrat que Pinstruction
pourra necessiter.

B. En matiere criminelle, le president de la cour d'assises ou
tejuge qu'il aura delegue, apres avoir interpelle Paccuse de
declarer s'il a fait choix d'un conseil et avant de lui en designer
un d 'office, lui demandera s'il veut cUre defendu en francais ou
en flamand.

Si Paccuse n'a pas de conseil, le president lui don n era un
avocat d'office capable de le defendre dans la langue qu'il aura
choisie.

II sera tenu acte, sous peine de nullile, de Interpellation et
de la reponse.

?. Lorsque, dans la meme affaire, seront impliques des pre-
venus ou accuses qui ne comprennent pas la me'me langue, le
choix de celle des deux langues usitees en Belgique, dont il sera
fait usage a Paudience, est laisse a Pappreciation du juge, sauf
ce qui est regie par Particle 8.

9. Le defenseur de tout prevenu ou accuse reste libre, sous

d by Google— 319 —

rertaling gevoegd worden, ran de processen-verbaal, ver-
ilaringen der getuigen en verslagen van deskundigen in het
fransch opgesteld.

Indien de rechtspleging in de Fransche taal gedaan wordt,
too zal er bij de processtukken eene vertaling gevoegd worden
ran de bovengemelde stukken in het Nederlandsch'opgesteld.

De kosten van die vertalingcn zulien in alle gevallen ten laste
ran de schatkist blijven.

£5. De verslagen der deskundigen en der mannen van de
kunst zulien opgesteld worden in die der twee in Belgie ge-
bruikte talen, welke hethun zal goeddunkente gebruiken.

Het gebruik der Fransche taal zal vrij blijven voor al de
oiededeelingen van magistraat tot magistraat, waartoe het onder-
zoek zal aanleiding geven.

O. In lijfstraffelijke zaken zal de voorzitter van . het hof
?an assise n of de rechter dien hij zal hebben aangcsteld,
na van den beschuldigde de verklaring te hebben gevraagd of
bij eenen raadsman gekozen heeft, en aleer er hem eenen van
imbtswege aan te wijzen, hem ook vragen of hij in het Fransch
rfwel in het Nederlandsch wil verdedigd worden.

Indien de beschuldigde geenen raadsman heeft, zal de voor-
titter hem van ambtswege eenen advocaat geven, die bekwaam
s oid hem te verdedigen in de taal door hem verkozen.

Er zal op straf van nietigheid akte gehouden worden van de
rraag en van het antwoord.

V. Wanneer, in dezelfde zaak, verscheidene aangeklaagden
)f beschuldigden betrokken zijn die dezelfde taai niet vers I aan,
rordt de keus van die der twee in Bclgie gebruikte talen,
raarvan ter zitting gebruik zal gemaakt worden, overgelaten
lan het oordeel van den rechter, behoudens hetgene geregeld
is bij artikel 8.

S. De verdediger van alien betichte of beschuldigde blijft

d by Google— 320 —

la seule reserve du consentement de l'inculpe, de presenter la
defense soit en francais, soit en flamand.

Le consentement sera consign^ au plumitif.
L'oflicier du ministere public pourra se servir dans ses requisi-
tions de la langue chotsie pour la defense.

9. La partie civile fera usage, a son choix, de la langue
flamande ou de la langue francaise.

Le me* me droit appartient a la partie civilement responsable
du dclit.

10. Devant les tribunaux correctionnels et de police de
I'arrond issement de Bruxellcs, la langue francaise et la langue
flamande seront employees pour ('instruction ct pour le juge-
ment, scion les besoins de chaque cause.

Si Pinculpe* ne comprend que la langue flamande, il sera
fait emploi de cette langue, conformement aux dispositions qui
precedent.

Les dispositions de Particle & sont applicables aux procedures
suivies dans le Brabant.

11. La prcsente loi ne s'applique point a la procedure
devant les cours d'appel de Bruxelles et de Liege.

Neanmoins, lorsque la procedure y aura lieu en langue
francaise, il sera joint au dossier, par les soins du procurcur
general, une traduction flamande :

\o Des arrets de renvoi devant les cours d'assises des pro-
vinces d'Anvers el de Limbourg, ainsi que des actes d'accu-
sation ;

2° Des arrets de renvoi devant les tribunaux correctionnels
et de police de ces provinces et devant ceux de I'arrondisse-
ment de Louvain ;by Google— 521 —

vrij , onder het enkel voorbehoad van de toestemraing des
betichten, de verdediging hetzij in het Fransch, hetzij in bet
Nederlandsch voor te drage'n.

De toestemming zal in de notulen aangeteekend worden.

De beambte van het openbaar ministerie zal zich in zijne vor-
deringen mogen bedienen van de taal voor de verdediging
gekozen.

9. De bnrgerltjke partij zal, volgens haren keus^ gebruik
maken van de Nederlandsche of van de Fransche taal.

Hetzelfde recht behoort aan de over het misdrijf burgerlijk
vcrantwoordeiijke partij.

10. Voor de boctstraffelijke rechtbank en voor de rechtbank
van poli tie van het arrondissement Brussel, ztillende Fransche
taal en de Nederlandsche taal gebruikt worden voor het onder-
zoek en voor het vonnis, volgens de noodwcndigheden van
iedere zaak.

Indien de betichte maar enkel de Nederlandsche taal verstaat,
zal er van die taal gebruik worden gemaakt, overeenkonistig de
bovenstaande bcpalingen.

De bepalingen van artikel I zijn van toepassing op de rechts-
plegingen in Brabant gevolgd.

11. De tegenwoordige wet is niet toepasselijk op de rechts-
pleging voor de hoven van beroep van Brussel en Luik.

Evenwel, wanneer de rechtspleging er in de Fransche taal
plaats heeft, zal er bij de processtukken door de zorg van den
procureur-generaal , eene Nederlandsche vertaling gevoegd
worden : -

1° Van de arresten van verzending voor de hoven van assisen
der provincien Antwerpeu en Limburg, alsook van de akten
van beschuldiging;

2° Van de arresten van verzending voor de boetstraffelijke
rechtbanken en voor de politie-rechtbanken van die provincien
en voor die van het arrondissement Leuven ;

32

by Google— 322 —

3° Des arrets de renvoi devant la cour d'assises de la province
de Brabant, ainsi que des actes d'accusation, si Pi instruction
preparatoire a ete faite en flamand ;

4° Des arrets de renvoi devant le tribunal correctionnel ou
devant les tribunaux de police de Parrondissement de Bruxellcs,
dans le me'me eas.

lift. Dans le delai d'un an, il sera publie, par les soins du
gouvemement, une traduction flamande du code destruction
criminelle.

DISPOSITION TRA3SIT01R1.

13. Les dispositions des articles i et 2 ne seront obliga-
toires, en ce qui concerne les debats a Paudience, qu'un an
apres la publication de la presente loi.

La disposition du paragraphe 2 de Particle 10 ne sera appii- j
quee qu'un an apres cette publication.by Google— 323 —

3° Van de arresten van verzending voor het hof van assisen
ier provincie Brabant, alsook van de akten van beschuldi-
ging, indien bet toebereidend onderzoek in bet Nederiandsch
werd gedaan;

4° Van de arresten van verzending voor de boetstraffelijke
rechtbanken voor de politte-rechtbanken van bet arrondissement
Brussel, in hetzelfde geval.

1&. Binnen den tijd van een jaar, zat er door de zorg van
het Staatsbcstuur, eene Nedcrlandsehe vertaling van bet Wet-
boek van rechtspleging in strafzaken uitgegeven worden.

OVERGANGSBEPALING.

13. De bepalingen der artikelen i en 2 zullen niet ver-
pHchtend zijn, wat de vcrhandeiingen ter zitting aangaat, dan
een jaar na de afkondiging der tegenwoordige wet.

De bepalingen van het 2 e lid van artikel 10 zal maar toege-
past worden een jaar na die afkondiging.by GoogleTABLE DES MATIERES.AVIS 4

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 6LIVRE PREMIER.

de la police judiciaire, et des officiers de police qui
l'exercent.

Chap. I«*. — De la police judiciaire 12

Chap. II. — Des maires, des adjoints de maire et des com-

raissaires de police ... * it

Chap. III. — Des gardes champetres et forestiers ... 18
Chap. IV. — Des procureurs imperiaux et de leurs sub-

stituts 22

Sect. I*«. — De la competence des procureurs impe-
riaux, relativement a la police judiciaire • . . 22
Sect. II. — Mode de procecler des procureurs imperiaux

dans Texercice de leurs fonctions 21

Chap. V. — Des officiers de police auxiliaires du procureur

imperial 36by Google1NH0UD.Bladz

BERICHT 8

VOORAFGAAJVDE BEPALWGEN 7EERSTE BOEK.

VAN GERECHTELIJKE POLITIE, EN VAN DE POLITIE-BEAMBTEN,
DIE ZE UITOEFENEN.

I* Hoofdstuk. — Van gerechtelijke politie 13

II« Hoofdstuk. — Van raeiers, adjunct-meiers en politie-

comraissarissen 15

III* Hoofdstuk. — Van veld- en boschwachters .... 19
IV e Hoofdstuk. — Van de procureurs des keizers en van

hunne substituten 23

I* Afdeeling. — Van de bevoegdheid der procureurs

des keizers ter zake van gerechtelijke politie . . 23
II« Afdeeling. — Wijze van handclen van de procu-
reurs des keizers in het waarnemen van hun ambt. 25
V« Hoofdstuk. — Van de politie-beambten tot hulp van den

procureur des keizers gesteld 57y Google— 326 —

Pages.

Chap. VI. — Des juges d'instruction 38


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26

Online LibraryDudley H WilliamsSpectroscopic methods in organic chemistry → online text (page 21 of 26)