Emil Schürer.

A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ .. (Volume 2 pt.3) online

. (page 40 of 51)
Online LibraryEmil SchürerA history of the Jewish people in the time of Jesus Christ .. (Volume 2 pt.3) → online text (page 40 of 51)
Font size
QR-code for this ebook


II. ii. 106-111.


iii. 1 (date o


f


vii. 3, . .


. II. ii. 11.


Baptist's, ap
vii. 3, 4, . .


II. ii. 210.


pearing), .


. I. ii. 31,


vii. 6, . . .


. II. ii. 118.


iii. 2, . . .


. II. i. 182.


vii. 11, . .


II. i. 246.


iii. 17, . .


, II. ii. 183.


vii. 11, 12, .


II. ii. 123.


iii. 19, , .


. I. ii. 17, 22.


vii. 31, . .


II. i. 94.


iii. 19 ff., .


I. ii. 25. 'i


vii. 34, . .


II. i. 9.


iii. 23 ff., .


. See Genealogical


viii. 27, . .


II. i. 134, 135.
Tab. in Index D.


viii. 28, . .


II. ii. 156.


iv. 16f., , .


. II. ii. 79, 81.


ix. 11, . .


. II. ii. 156.


iv. 20 ff., . ,


. II. ii. 66, 82.


ix. 43, . .


. II. ii. 183.


iv. 19-21, .


. I. ii. 31.


X. 30, . . .


. II. ii. 177.


iv. 25, . .


. II. i. 345,


X. 51, . . .


II. i. 316.


V. 27, . . .


, I. ii. 68.


xii. 13-17, .


. II. i. 56.


V. 27-32, .


. II. ii. 25.


xii. 14, . .


. I. ii. 124.


V. 33, . . .


. II. ii. 118.


xii. 14 ff., .


. I. ii. 65 ; li. ii. 18.


Vi. 1, 2, . .


II. ii. 98.


xii. 16, . .


I. ii. 77 ; ii. 1. 50.


vi. 4, . . .


II. i. 236.


xii. 18, . .


II. ii. 13.


vi. 6-10, . .


II. ii. 104.


xii. 35, . .


II. ii. 159.


vi. 15, . .


I. ii. 80.


xii. 38, 39, .


II. i. 317, 319.


vi. 22, . .


II, ii. 60,


xii. 39, . .


II. ii. 75.


vii. 3, . . .


II. i. 151.


xii. 40, . .


II. ii. 118.


vii. 41, . .


II. i. 39.


xii. 41-44, .


II. i. 253, 261.


viii. 44, . .


II. ii. 112.


xii. 42, . ,


II. 1. 40.


ix. 8, 19, , .


II. ii. 156.


xiii. 9, . .


II. i. 151, 169, ii.


ix. 9, . . .


I. i. 28.
155.


ix. 52, 53, .


II. 1, 7.


xiii. 19, . .


II. ii. 156.


X. 7, . . .


II. i. 318.


xiv. 36, . .


II. i. 9.


X. 13, . . .


See Chorazin in


xiv. 43, . .


II. i. 177, 187,
Index D.


xiv. 53 If., . ,


II. i. 187, 193.


X. 20, . . .


II. ii. 182.


XV. 7, . . . ,


I. ii. 85.


X. 29, . . . .


II. ii. 24.


XV. 16, . . ,


I. ii. 48.


X. 34, . . .


II. i. 34.


XV. 21, . . .


II. ii. 231.


xi. 38, 39, .


II. ii. 106-111.


XV. 24, . . .


II. i. 10.


xi. 42, ...


II. i. 239.


xi. 43, ...


II. i. 317 ; II. 75.
Luke.


xi. 51, , .


I. ii. 230.


i.5, . . . .


II. i. 216, 219, 274.


xii. 5, . , . .


II. ii. 183,A. SCRIPTURE PASSAGES.xii. G, . . .


. II. i. 39.


ix. 14-16, .


. II. ii. 104.


xii. 5.3, . .


. II. ii. 156.


ix. 22, . .


. II. ii. 60.


xii. 59, . .


. II. i. 40.


-x. 22, . . .


. I. i. 217.


xiii. 1, . .


. I. ii. 85.


xi. 1, . . .


. See Lazarus in


xiii. 10-17, .


II. ii. 104.
Index D.


xiii. 14, . .


. II. ii. 65.


xi. 44, . .


. II. i. 44.


xiii. 29, . .


II. ii. 174.


xi. 54, . .


. I. i. 246, ii. 137.


xiii. 31, 32, .


I. ii. 29.


xii. 6, . . .


. II. i. 46.


xiii. 32, . .


I. ii. 18.


xii. 20 ff., .


. II. i, 49,


xiv. 1-6, . .


. II. ii. 104.


xii. 34, . .


, II. ii. 175, 187,


xvi. 20, . .


. See Lazarus' in
iii. 69.
Index D.


xii. 42, . .


. II. ii. 60.


xvi. 22 IT., .


. II. ii. 180.


xiii. 29, . .


. II. i. 46.


xviii. 12,


. II. ii. 119.


XV. 8, . . .


. II. i. 39.


xviii. 30, .


II. ii. 177.


xvi. 2, . .


. II. ii. 60.


xviii. 34,


II. ii. 187.


xviii. 3, . .


. II. i. 188.


xix. 12, . .


I. ii. 6.


xviii. 21,


. II. i. 188.


xix. 20, . .


II. i. 44.


xviii. 28, .


I. i. 248, ii. 54,


xix. 43, . .


I. ii. 241,


xviii. 31,


. II. i. 187 f.


XX. 20-20, .


II. i. 56.


xviii, 33,


I. ii. 48.


XX. 22, . .


I. ii. 124.


xix. 9, . .


I. ii. 48.


X.X. 22 ff., .


I. ii. 65 ; II. ii. 18.


xix. 13, . .


. I. ii. 15 ; II. i. 9.


XX. 24, . .


I. ii. 77 ; II. i. 50.


xix. 20, . .


II. i. 51,


XX. 27, . .


II. ii. 13.


XX. 7, . . .


II. i. 44,


XX. 41, . .


II. ii. 159.


XX. 16, . .


II. i. 316.


XX. 46, . .


II. i. 317, ii. 75.


XX. 47, . .
xxi. 1, . .


II. i. 319, ii. 118.
II. i. 261.


Acts of Apostles.


xxi. 2, . .


11. i. 40.


i. 12, . . .


II. ii. 102.


xxi. 1-4,. .


II. i. 253.


i. 13, . . .


I. ii. 80.


xxi. 23, . .


II. ii. 156.


i. 19, . . .


II. i. 9, iii. 25.


xxii. 4, . . -


II. i. 259.


ii. 9-11, . .


II. ii. 22.3, 291.


xxii. 52, . .


II. i. 259.


ii. 10, . . .


II. ii. 231.


xxii. 66, . . .


II. i. 172.


ii. 15, . . .


II. i. 290.


xxiii. 7-12, .


I. ii. 30.


ii. 29, . . .


I. i. 276.


xxiii. 26, .


II. ii. 231.


iii. 1, . . . .


II. i. 290.


xxiii. 43,


II. ii. 180, 182.


iii. 2, . . .


II. i. 35, 280.


xxiv. 13,


II. i. 159.


iv. 1, . . .


II. i. 258.


xxiv. 21, .


II. ii. 187.


iv. 5, 8, . ,


II. i. 177.


iv, 6, . . .


II. i. 182, 198, 199.
John.


iv. 23, . .


II. i. 177.


v. 17,. . . .


II. i. 178, 182.


i. 21, . . . .


II. ii. 156, 157.


V. 21,, . . ,


II. i. 172.


i. 41, . . . .


II. i. 9.


V. 24, 26, , .


II, i, 258,


ii. 20, . . . .


I. i. 410; II. 30.


V. 34, . . . .


II. i. 182, ii. 11.


iv. 20, . . .


II. 1. 7.


V. 34-39, . .


II. i. 364.


V. 1-16, . . .


II. ii. 104.


V. 36, ....


I. ii. 169.


vi. 7, . . . .


II. i. 39.


V. 37, . , , ,


I. ii. 80, 131, 143.


vii. 22, 23, . .


II. ii. 104.


vi. 6, . . . ,


II. i. 177,


vii. 27, . . .


II. ii. 164.


vi, 9, . , , .


II. i. 49, ii. 57, 73,


vii. 41, 42, . .


II. ii. 159.
231, 276.


vii. 49 (Am -
vii. 22, , , .


II. i. 344.


haarez), . .


II. ii. 22 f.


vii. 53, . . .


II. i. 344.


viii. 20, . . .


II. i. 261.


vii. 57 1'., . .


II. i. 189.A. SCRIPTURE PASSAGES.vii. 59, .
viii. 26, .
ix. 2, . .

ix. 20, .
X. 1, . .
X. 2, 22, .
X. 3 ff., .
X. 28, . .
xi. 3, . .
xi. 20, .
xi. 28-30,
xii. 1-19,
xii. 19-23,
xiii. 1, .
xiii. 15, ,
xiii. 16, 26,
xiii. 43, 50,
XV. 21, .
XV. 29, .
xvi. 13ff.,
xvi. 14, .
xvi. 37 ff.,
xvii. 1, .
xvii. 4, 17,
xvii. 28, .
xviii. 2, .
xviii. 3, .
xviii. 7, .
xviii. 8 ff.,
xviii. 12-17,
xix. 12, .
xxi. 28, .
xxi. 28, 29,
xxi. 31 ff.,
xxi. 38, .
xxi. 39, .
xxi. 40, .
xxii. 2, .
xxii. 3, .
xxii. 5, .
xxii. 19, .
xxii. 25-29,
xxiii. 6, .
xxiii. 8, .
xxiii. 10, 15-
xxiii. 27,
xxiii. 31,
xxiii. 35,
xxiv. 6, .
xxiv. 12,
xxiv. 24,
XXV. 6, .
XXV. 10 ff.,II. ii. 185.

II. i. 71.

II. i. 98, 185, ii.

262.
II. i. 49.

I. ii. 5.

II. ii. 314.
II. i. 290.
II. i. 54.
II. i. 55.
II. ii. 231.

I. ii. 142, 169.
I. ii. 160.

I. ii. 163, 164.

II. ii. 231.

II. ii. 63-65, 81.
II. ii. 308, 314.
II. ii. 308, 314.
II. ii. 55, 73.
II. iii. 316.
II. ii. 69-73.
II. ii. 314.
II. ii. 278, 279.
II. ii. 72.
II. ii. 308, 314.
II. iii. 295.
IX. ii. 236, 237.
II. i. 44, 318.
II. ii. 314.
II. ii. 63.
II. ii. 262, 263.
II. i. 44.
II. i. 266.
I. ii. 74.
I. ii. 55.

I. ii. 180.

II. ii. 271.
II. i. 48.
II. i. 48.

II. i. 236, ii. 11.
II. i. 185.
II. ii. 262.
II. ii. 278, 279.
II. i. 179.
II. ii. 13.

I. ii. 55.

II. ii. 276.
II. i. 131.
I. ii. 48.

I. ii. 74.

II. ii. 73.

I. ii. 177, 181.

I. ii. 15.

I. ii. 59; II. ii. 279.XXV. 12, .
XXV. 13, 23,
XXV. 21, .
XXV. 23, .
xxvi. 11,
xxvi. 12,
xxvi. 28,
xxvi. 32,
xxvii. 1, .
xxvii. 9, .
xxviii. 13, 14,I. ii. 60.
I. ii. 196.

I. ii. 59 ; II. ii. 279.

II. i. 86.
II. ii. 262.
II. i. 185.
I. ii. 198.

I. ii. 59 ; II. ii. 2V9.
I. ii. 53.

I. i. 322.

II. ii. 241. See also
Puteoli in Index
I).EPISTLES.
Romans.
iv. 13, ... . II. ii. 173.
X. 2, . . . . II. ii. 96.
xi. 16, ... II. i. 242.
xiv. 6, . . . II. ii. 117.

1 Corinthians.

ii. 9, . . . . II. iii. 130, 145.

V. 2 ff., . . . II. ii, 61.

vL 2 f., . . . II. ii. 139.

vii. 18, . . . I. i. 203.

vii. 26, . . . II. ii. 156.

ix. 3-18, . . II. i. 138.

X. 4, . . . . II. i. 344.

X. 30, . . . . II. ii. 117.

xi. 4, . . . . II. ii. 78.

xiv. 16, . . . II. ii. 78.

XV. 52, . . . II. ii. 181.

xvi. 22, . . . II. i. 9.

2 Corinthians.

V. 8 II. ii. 180.

xi. 8, 9, . . . II. i. 318.

xi. 24, . . . II. ii. 262.

xi. 32, ... I. ii. 347, 354, 357;

II. i. 98.
xii. 4, . . . II. ii. 66, 183.

Galatians.

ii. 12, ... II. i. 55.

iii. 19, . . . II. i. 344.

iv. 26, . . . II. ii. 168.

V. 3, . . . . II. ii. 324.

vi, 6, . . . . II. i. 319.

vi. 15, . . . II. iii. 81.T,. HEBREW WORDS.i. 21,
V. 14,i. 23, . .
iv. 3, . .
iv. 10-18,
iv. 22, .Ephesians.

. . ri. ii. 177.
. . II. iii. 130.

PuiLirPIANS.

. . II. ii. 180,

. . II. ii. 182.

. . H. i. 319.

. . II. ii. 248.ii. 9, .
iv. 16,1 Thessaloniaks.

. . . II. i. 318.
... II. ii. 181.2 Thessaloxians,ii.,. . .


. . II. ii. 165.


iii. 8, . .


. . II. i. 318.
1 Timothy.


ii. 1, 2, .


. . II. i. 304.


iv. 4, . .


. . II. ii. 117.
2 Timothy.


iii. 1, . .


. . II. ii. 156.


iii. 8, . .


. . II. i. 344, iii. 150.


iii. 15, .


... II. ii. 48.


iv. 13, .


. . II. ii. 75.
IIkbrews.


ii. 2, . .


. . II. i. 344.


vii. 27, .


. . II. i. 288.


xi. 5, . .


. . II. iii. 70.


xi. 35, .


. . 11. iii. 214.


xi. 37, .


. . n. i. 344, iii. 144


xii. 22, .


. . II. ii. 168.James.(Makes use


oJesus Siracli)


II. iii. 28.


iii. 6, . .
II. ii. 183.


V. 17,. .
II. i. 345.
2 I


^ETER.


iii. 13, .
II. ii. 177.
J


UDE.


9, . . .
II. i. 344, iii. 72,

78.


14, . .


A.P
II. iii. 70.
3C


ALYPSE,


Whether


the
author used
thetranslation
ofTheoilo


tioii.


II. iii. 144 f.


ii.-iii., .
Onthecitiesnaraed
in these chap-
ters as resi-
dences (if Jews,
see Index D.


ii. 7, . .
II. ii. 183.


iii. 5, . .


II. ii. 182.


iii. 12, .


II. ii. 168.


vi. 6, . .


II. i. 39.


vi. 9 if., .


II. ii. 180.


vii. 9 tr., .


II. ii. 180.


xi. 3, . .


II. ii. 158.


xiii., . .


ir. ii. 165.


xiii. 8, .


11. ii. 182.


xiv. 20, .


I. ii. 311.


XX. 4-6, .


II. ii. 176.


XX. 8, 9, .


II. ii. 165.


XX. I5, .


II. ii. 182.


xxi. 1,


ir. ii. 177.


.xxi. 2, U),


11. ii. 169.B.— HEBREW WORDS.2Xi month, .
N3X, . . .

mjs, . . .

nx, month,I. ii. 36.^

II. i. 180-184.
n. i. 316

II. i. 330, 330.
I. ii. 363, 371.mrs*, . . .

I'X, month,

n^nn -in :;"x,
^I^X, nuiiilli,

rno'r^x, .II. i. 43.

I. ii.

II. i. 267.
II. i. 267.

I. ii. 363.

II. ii. 284.B. HEBREW WOEDS.m, . . .


. II. ii. 78, 82.


px -i-n, .


. II. 1, 333.


ri?3-i»x, . .


. II. i. 264.


c'-n, . . .


. II. i. 330.


r3^:x, . .


. II. ii. 75.


n^ini, . .


. II. ii. 82.


mnx pXv


. II. ii. 170.


\iy^i, . . .


. II. ii. 82.


n. i. 357.


nmr,' m, .


. II. i. 333.


Nn?Db:;\s', •


. II. i. 311.


3''"inX = x-hpiov


, I. i. 300.
n


r\h-^2r], . .


. II. ii. 88.
3


m:n, . . .


II. i. 330. See also


r3^03, . .


. II. ii. 67.


nj^n, . . .


mjx.

II. i. 330, 332, 329,


nT'a, . . .


. II. i. 267.
ii. 12.


3N n^n, . .


. n. i. 221.


x''333 -i-'t^sn,


. II. ii. 81.


',n n>3, . .


. II. i. 169-172.


□''OT nx^-in,


. II. ii. 319.


nojijn n'3,.


II. ii. 68.


^^'inon n^n,


II. i. 325, ii. £0.


isDn n^n, .


II. ii. 49, 50.
T


Dni32, . .


II. i. 237.


DV3!?i" ^nnr,
•133 p, . .


II. i. 300.


. II. i. 236, 279.


II. ii. 58.


mjiT, . . .


. II. i. 356.


T'yn ""jn, .


II. ii. 57.


nr, . . . .


. II. i. 39.


m^^o 12, .


II. ii. 51.


Dinn, . . .


. II. i. 42.


Nnna, . .


. I. i. 133.


-13T, . . .


. II. i. 336.


D'-ron nan3,


II. ii. 88.


\Ph ■ . .


. II. i. 360, 361, 364.
See also "Elders"
3

I. ii. 385, 386.
in Index D.


n7S3, on coins,
n


nrnj, . . .


II. ii. 66.
II. i. 43.


bn, . . .
n^C'DH "bin,


. II. i. 289.


fi^ nj,. . .


II. i. 23.


. II. i. 45.


Cl^M, • •


II. i. 264.


. II. ii. 155.


nnj, ...


II. i. 191.


nan, Chaber,


. II. i. 324, ii. 8 f.,


nit:' rr\]\ .


II. i. 336.
22-25.


n"i3n''j, . .


II. ii. 183.


Dnin\n -lar


,


KIVJ, ...


II. ii. 315.


Cheber, .


. I. i. 284.


mv3, . . .


II. ii. 315.


•Tiynan, Cheb


ir, II. ii. 57.


N^DTJ, . .


I. ii. 26 f.


nnjn, nvnn,


. II. i. 190 f.


py P' • •


II. ii. 183.


KDin, . . .


. II. i. 42.


nE:'in ni .


u. ii. 316-319.


iTH, . . .


. II. i. 273, ii. 66.


pivn nj, .


II. ii. 316 f.


D-'ODn, . .


. II. i. 315, 334.


-lyK'n nj, .


II. ii. 316-319.


n^n, . . .


. 11. i. 241.


Dnj, . . . .


II. ii. 315.


D^^^^n, . .


. H. i. 272.


onj, . . .


II. i. 43.


•nnnn, . .


. II. i. 101, 144.


HDjn, . . .


.• I. i. 218.
n


D"'T'Dn, . .


. II. i. 357. See also
"Chasidim" in


n^oan nm, .


II. i. 334.
Index D.


nnsiD nm, .


11. i. 314, 333.


pon, Essenes,


. II. ii. 191.


Xlti'H, . . .


II. i. 22.


nnvi^in, . .


. II. i. 272, ii. 75.


in, . . . .


II. i. 334.


pvn, . . .


. II. i. 154.


rySn, . . . .


II. i. 43.


bi^n, . . .


. 11. i. 43.


cm, . . . .


II. i. 348.


nnn, on coins


, I. ii. 385, 386.10B. HEBREW WORDS.Q-\n, sometliing
devoted, . .

Din, exclusion
from the
Church, . .7130, month,

n^^LD, . . .nninS Jewish,
mnv pronounced
in theten)p]e
as it spells, .
not pro-
nounced in
the synagogue
worship, . .II. i. 246.II. ii. 60.See "Washing" in
Index D.

I. ii. 363.

II. ii. 113.
II. ii. 113.II. i. 332.II. i. 29G.II. ii. 82.nni3, . . .

-iriD, . . .
ii:3, . . .

nD33, . . . .

rh^in nD33,

vDD, month,

-ID3, . .
mSD, . .

D-13, . .


II. i. 42.

II. i. 6.

II. i. 278, 283.

II. i. 229.

II. i. 272.

II. ii. 68.

II. ii. 74.

II. ii. 58. See also

n'2, ':2, }Tn,

II. i. 354.

I. ii. 363.

II. i. 45.

II. i. 154, 155.
II. ii. 320.
II. i. 155.
II. i. 326.
II. i. 311.I. i. 300.

II. i. 10.
II. i. 190.cmD, . .


. II. i. 330, ."330, 341.


ha "nyiJD, .


. II. ii. 54, iii. 16.


X^DID, . .


. II. i. 184.


n'u'iuf "n^v:,


. I. i. 41.


n3*^ ^NVIC, .


. I. i. 41.


nnro, • . .


. II. i. 112.


ninDoa, . .


. II. ii. 74.


nb'D, . . .


. II. ii. 319. See
also " Circum-
cision" in Index
D.


n'y^, . . .


. II. ii. 88.


D3D, . . .


. I. ii. 66, 71.


coir niai?^,


. II. ii. 171.


ir^vp, • •


. II. i. 275.


Q'rh^D, . .


. II. i. 271.


N-ipa,^ . .


. II. i. 333.


"1!0, f • •

pp, capital,

TP'^np, .n\sn, . . .II. i. 22.
II. ii. 45.
II. i. 264.II. i. 336.
II. i. 221, 257.
II. i. 184.
II. ii. 64.
II. i. 221,D''Tin\-i nnn c^•N^, i. i. 284.

p"l, ''21, ... II. i. 315.

TOT, .... II. i. 348.

nitJ'-l, .... II. ii. 120.UL32L" month,
riQt/', oLu-fidoii,

miDiK^, . .

-13ty, . . .

D^oSt^^ • .
^-lt^•y nr.DC',

□''Ot^jiuetonyin
for God, .

V^^, ■ ■ ■

n^a^, . . .nmn Dinn, .
nn^n, . . .iiopn, . .

Hon, month,

••inan, . .

n^cn, . . .

nai:n, . . .

nisan, . . .

p^an,. . . ,

nonn, . . ,

nt^'D, montli.I. ii. 363.

II. i. 239.
II. ii. 75.
II. i. 42.

II. ii. 67, 78.

See QiJD^e' ^n2l
II. ii. 77, 85-88.

II. ii. 171.

II. ii. 77, 84.

II. ii. 60.

I. i. 119, ii. 324.

I. i. 252.

I. i. 208.II. ii. 102.
II. ii. 179.
II. ii. 74.

I. i. 133.

II. i. 324.

I. ii. 363.

II. ii. 66.
II. i. 284.
II. i. 284.
II. ii. 85.
II. ii. 113.
II. i. 238.
I. ii. 3G3.12C. GREEK WORDS.C— GREEK WORDS.th.^ci'/ooxvo/no;,

ec^xviTeti,
cc'riD, T-IS,
ei^i'Jr/i: of

Jews,

aicjv ovTo:,
(/.iXhuv.

dx.z'KOxfj.ot,-/,,

ecKOoxai;,
ciKpoTTo'Kii,
u'AceSxBX,^;, .
ciur)!/, ....
ciui^ix of the
Jews, . . .
d 'J a. Hi fix,

UltXM'/llClV, .

xvTiaTpxTriyog^
fro praetore, .

xTToyox^eiv,
ofTToypx^'il, .

uDx,'ixpx^;i •

xpioTOKpxrix,
the Jewish
constitu-
tion in the
times of the
Procurators, .

xDx.^, ""aiN, . •

ysvo;, . . .
eioxiiosi; (see

also "High
Priest" in
Index D), .
ecBxupev;, as
title of non-
Jewish prin-
tes,
doy^iavuxyuyoi,
do-^irtXui/ifi;,
uoyjiVTti in

Jerusalem, .
uoxovTe; in the
Dispersion, .II. i. 9.
II. i. 146.
II. ii. 66.
II. i. 46.

II. iii. 265.

II. ii. 177-179.

II. i. 9, iii. 25.

I. ii. 131.

II. i. 139.

II. ii. 280.
II. ii. 78, 82

II. iii. 268.
II. ii. 61.
II. ii. 75.
II. i. 239.

I. i. 348.

II. iii. 246.

I. ii. 112, 137.

II. ii. 280.I. ii. 72; ll. i. 171.

II. i. 31, 138.

II. i. 205.II. i. 177,203-205.1. ii. 331, 334.
II ii. 252.

I. ii. 68.

II. i. 177.

See " Archons " in
Index D.xpx^'j,
^AatOxiot,
xaTTxpxyo;,
xdoapiov, IDX) •xvKuv, the Jor-
dan-valley, .

xilTOVOlAtX, .II. i. 66, 145.
II. i. 47.

See Chasidim in
Index D.

II. i. 43.
II. i. 39.

See "Asylum''
(right of) in
Index D.

I. i. 424-425.

II. i. 64. See also
" Autonomy " in
Index D.B, the letter B
= the second
district of the
city of Alex-
andria, . .

^x'hxviv',, 173,^.

jixat'Kiix Tuy

ovoxuuv, . . II. ii. 171.

/3j , nWih, II. i. 31,
■Aerrdi/ ,,"10112, II. i. 40,
/^nj;,^12:r^, II. i. 38.uxfi'hx,
vxuvo;, D3J, •

UiCuK.6pOI, .

viiux, NO"'J, . .

i/ofitKoi, .

vofiOQiOxay.x'Mi,

uofOnline LibraryEmil SchürerA history of the Jewish people in the time of Jesus Christ .. (Volume 2 pt.3) → online text (page 40 of 51)