Copyright
F. B. Stevens.

Yale examination papers online

. (page 2 of 10)
Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 2 of 10)
Font size
QR-code for this ebook


que omnium rerum, quae ad bellum usui erant, summa
erat in eo oppido facultas, idque uatura loci sic muniebatur,
ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem, propterea
quod flumeu Dubis ut circino circumductum paeue totuni
oppidum cingit ; reliquum spatium, quod est non amplius
pedum DC, qua flumen intermittit, mons continet magna
altitudine, ita ut radices montis ex utraque parte ripae llu-
minis contingant.

2. What kind of a pronoun is sibi? Construction of sibi,
pedum, altitudine. AVrite the numeral represented by DC in
the form here required.

3. Translate {B. G. IV. 5) : —

Est enim hoc Gallicae consuetudinis, uti et viatores etiam
invitos consistere cogant et, quod quisque eorum de quaque
re audierit aut cognoverit, quaerant, et mereatores in oppi-
dis vulgus circumsistat, quibusque ex regionibus veniant
quasque ibi res coguoverint, pronuutiare cogant. His rebus
atfjue auditionibus permoti de summis saepe rebus consilia
ineunt, quorum eos e vestigio iK)enitere necesse est, cum
incertis rumoribus serviant, et \)lerique ad voluntatem eoreni
ficta respondeant.

4. To what does lioc refer (line 1)? AYhat does q^te in
quibusque connect (line 4)? Gender of vulgus. What use
of the genitive in consuetudinis, quorum?CAESAR. 271880.1. Translate {B. G. I. 34) : —

Quamobi'em pLicuit ei, ut ad Ariovistnm leo;atos mitteret,
qui ab eo postularcnt, iiti ali([iieiu locum uiedhuu utrius-
que coUoquio diceret : Arlle sese de republica et suuiniis
utriusque il'1)us cuiu eo agere. Ei Icgatioui Ariovistus res-
poiulit : si (|uid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum
veuturuin fuisse ; si quid ille se velit, ilium ad se venire
oportere. Praeterea se neque sine exereitu in eas partes
C4alUae venire audere, qnas Caesar possideret, neque exer-
citum sine magno eommeatu atque molimento in unum
locum contrahere posse. Sibi autem mirum videri, quid in
sua Gallia, quara bcllo vicisset, aut Caesari aut omniuo
populo Romano negotii esset.

2. Who was Ariovistus? To whom does ei refer (line 1)?
What was the occasion of this embassy ? Change neque exer-
citum sine . . . negotii esset to the oratio recta.

3. Translate {B. G. III. 10) : —

Erant hae difficnltates belli gerendi, quas supra ostendi-
mus, sed multa Caesarem tamen ad id bellnm incitabant :
injuriae retentorum equitum Romanorum, rebellio facta
post deditionem, defectio datis obsidibus, tot civitatum
conjuratio, imprimis, ne hac parte neglecta reliquae natioues
sibi idem licere arbitrarentur. Itaque cum intellegerct omnes
fere Gallos novis rebus stndere et ad belhnn mobiliter ecleri-
terque excitari, omnes autem homines natm'a libertati studere
et condicionem servitutis odisse, priusquam plures civitates
conspirarent, partiendum sibi ac latins distribuendum exer-
citum putavit.

4. What is the construction of idem? Ui^on \vh;it does
cuni intellegeret depend? Why does cum require the sub-
junctive here?28 CAESAR.

1881.

1. Translate {B. G. II. 11) : —

Ea re constituta secunda vigilia magno cum strepitn ae
tuimiltu castris egressi inillo certo ordinc ueque imperio,
ciiiu sibi quisque primuin itineris locum petcrct et domuui
perveuire properaret, feoerunt, ut consimilis fugae pro-
fectio videretur. Hac re statim Caesar per speculatores
cogJiita iusidias veritus, quod, qua de causa discederent,
uondum perspexerat, exercitum equitatumque eastris con-
tiuuit. Prima luce confirmata re al) exploratoribus onmem
equitatum, qui uovissimum agmeu moraretar, praemisit.

2. (a) Describe tlic vigiliae.

{h) Explain the subjunctives discederent and moraretur.
(c) Give the time, place, and manner of Caesar's death.

3. Trauslate (B. G. IV. 8) : —

Ad haec quae visum est Caesar respondit ; sed exitus fiiit
oratiouis : •' Sibi nullam cum his amicitiam esse posse, si in
Gallia remanereut ; neque verum esse, qui suos fines tueri
nou potuorint, alienos occupare ; necpie ullos in Gallia vacare
agros, qui dari tantae praesertmi nuiltitudiui sine injuria
possint ; sed licere, si velhit, in Ubiorum finibus considere,
quorum sint legati apud so et de Suevorum injuriis querantur
et a se auxilium petaut : hoc so Ubiis imporaturum."

A. (a) Change the words of Caesar to direct discourse.

1882.

1. Translate {B. G. I. 3G) : —

Ad liaec Ariovistus respondit: "Jus esse belli, ut. qui
vicissent, iis, (juos vieisseiit, (iuomadniodnm velk-nt. im-
perareut : item populum Komauum victis non ad alterius
priiescriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuessc.
Si ipse popiilo Romano uoii [jiaescriberet, quemadmodumCAESAR. 29

suo jure uteretur ; non oportcre sese a populo Romano
in sue jure inipediri. Aeduos sibi, quouiam belli fortunam
tentassent et armis congressi ac superati essent, stipeudi-
arios esse factos. !Magnain Caesarem injuriam facero, qui
sue adventu vectigalia sibi dcteriora laceret. Aeduiy
sc obsides reddituruui non esse, ncquo iis ncquc ooium
soeiis injuria bellum illaturuni, si in eo manei-eut, quod
conveuisset, stipendiumque quotanuis penderent : si id
non fecissent, longe iis fraternum uonien populi Romani
abluturuni. Quod sibi Caesar deuuntiaret se Acduorum
injurias non ncglecturum ; ncminem socuni sine sua pernieie
contendisse. Cum vellet, congrederetur ; intellectnrum. quid
invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter aunos
quatuordecim tectum non subissent, virtute possent."

2. Change the speech to direct discourse.

3. Translate {B. G. III. 10) : —

Quo proelio bellum Yenetorum totiusquc orae maritimae
confectum est. Nam cum onniis juventus, omnes etiam
gravioris aetatis, in quibus aliquid consilii aut dignitatis fuit,
CO conveuerant ; tum navium quod ubique fucrat, unum in
locum coegerant : quibus amissis reliqui neque quo se recipe-
rent neque quemadniodum opi)ida defenderent, hal)ebant.
Itaque se suaquc omnia Caesari dedidcrunt. In quos eo
gravius Caesar vindicandum statuit, quo diligeutius in reli-
quum tem[)us a barbaris jus legatorum eonservaretur. Itaque
omni senatu necato reliquos sub corona veudidit.

4. How long and by what authority was Ci»sar in com-
mand in Gaul?30 CAESAR.1883."Write a brief life of Julius Caesar.

Traiiolate any two of the following passages : —

1. Duni haec in conlo(iuio geruutur, Caesari uuntiatum
est equites Ariovisti propius tuuiuhun aecedere et ad nostros
adequitare, lupides telaque in nostros couieere. Caesar
loquendi fineui facit seque ad suos recipit suisque imperavit,
ne quod oninino teluui in liostes reicerent. Nam etsi sine
ullo periculo legiouis delectae cum equitatu proelium fore
videbat, tamen committeudum non putabat, ut pulsis hosti-
bus dici posset cos ab se per fidem in couloquio circuuiventos.
Posteaquam in vulgus militum elatum est, qua adrogantia iu
conloquio Ariovistus usus omni Gallia Romauis interdixisset,
impetuuique in nostros eius equites fecissent, eaque res eon-
loquium ut diremisset, multo maior alacritas studiumque
puguandi mains exercitui iniectum est. — {B. G. I. 4G.)

2. Eodem fere tempore Caesar, etsi prope exacta iam
aestas erat, tamen, quod onuii Gallia pacata Morini JNIeuapii-
que supereraut, qui iu armis essent neque ad cum umquam
legatos de pace misissent, arbitratus id belUnn eeleriter
confici posse eo exercitum adduxit ; qui longe alia ratione
ac reliqui Galli bellum gcrere cocporunt. Nam quod intel-
legebant maximas nationes, quae proelio contendissent,
pulsas superatasque esse, continentcsque silvas ac paludes
habobant, eo so suaque omnia contulerunt. Ad quarum
initium silvarum cum Caesar [)ervenisset castraque munire
instituisset neque hostis interim visus esset, dispersis in
opere nostris subito ex omnil)us partibus silvae evolaverunt
et in nostros iuipotuui fceorunt. Nostri eeleriter arma
ceperunt eosque in silvas rei)ulorunt et conpluribus interfoctis
longius inpeditioril)us locis secuti paucos ex suis doperdide-
runt. — (J3. G. Ill, 28.)

3. Quibus rebus Roniam nuntiatis tantus repente terrorCAESAB. 31

invasit, ut, cum Lentulus consul ad aperiendum aerarium
venisset ad pecuuiam Poinpeio ex senatusconsulto proferen-
dam, protiuus aperto sauctiore aerario ex urbe prot'ugeret.
Caesar enim advt'iitare iani iainquc et adesse eius cquites
falso nuntiabantur. Hunc JMarcellus coUega et plerique
magistratus coiisecuti sunt. Cu. Ponipeius pridie eius diei
ex urbe i)rofectus iter ad legiones habebat, quas a Caesare
acceptas iu Apulia hibernorum causa disposuerat. Delectus
circa urbem iuterniittuntur : nihil citra Capuam tutuin esse
omnibus videtur. Capuae primum sese confirmant et coUi-
gunt delectunique colonorum, qui lege lulia Capuam deduct!
erant, habere instituuut ; gladiatoresque, quos ibi Caesar in
ludo habebat, ad forum deductos Lentulus spe libertatis con-
firmat atque his equos adtribuit et se sequi iussit ; quos
postea mouitus ab suis, quod ea res omnium iudicio repre-
hendebatur, circum familias conventus Campaniae custodiae
causa distribuit. — {B. C. I. 1-1.)

4. Itaque duabus legionil)US missis in ulteriorem Hispaniam
cum Q. Cassio, tribuno plel>is, ipse sexcentis cquitibus
magnis itineribus progreditur edietumque praemittit, ad
quam diem magistratus principesque onniium civitutum sibi
esse praesto Cordubae vellet. Quo edicto tota provineia
pervulgato nulla fnit civitas, quin ad id tempus partem sena-
tus Cordubam mitteret, non civis Romanus paulo notior,
quin ad diem conveniret. Simul ipse Cordubae conventus
per se portas Varroni dausit, custodias vigiliasque in turribus
muroque disposuit, cohortes duas, quae colon icae appella-
bantur, cum eo casu venissent, tuendi oppidi causa apud se
retinuit. Isdem diebus Carmonenses, quae est longe firmis-
sima totius provinciae civitas, deductis tribus in arcem oppidi
cohortibus a Varrone praesidio per se cohortes eiecit portas-
que praeclusit. — {B. C. II. 19.)32 CICERO.

CICERO.

1876.

1. Translate {Ck. Cat. II. 4) : —

Unum etiam luiuc concedam : exeant, proficiscantur, ne
patiantur dosiderio siii Catilinam miseiiiiii tabcseore. De-
iiionstrabo iter : Aurelia via profectus est ; si accelerare
voleut, ad vesperam consequeutur. O fortunatam rem pub-
licam, si quidein banc sentinam bujiis urbis ejocerit ! Uno
inc'hercule Catiliiia exhausto, relevata mihi et recreata res
})ublica videtiir.

2. (a) Wbat was tbe effect of Cicero's first oration npon
Catiline? Location of the via Aurelia.

{b) Original meaning of sentina.

(c) Give the construction of desiderio, sw^, via, rem
jvMlcam.

3. Translate {Cic. Cat. IV. 5) = —

At vero C. Caesar intelligit legem Semproniam esse de
civibus Romanis coustitutam, qui autem rei publicac sit
hostis, eura civem esse uuUo niodo posse ; denique ipsum
latorem legis Semproniae injussu populi pocnas rei publicae
dependisse.

4. (a) Explain the mood of sit, iwsse. What is the ante-
cedent of qui ?

(&) Why are civem and latorem in the accusative ?
(c) What mode of punishment did Caesar advise?
{(I) Who proposed the lex Sempronia referred to here?

5. Translate {Cic. Imp. Pomp. 7) : —

Est igitur humanitatis vestrae, magnum coruni civium
mimei'uni calaniitate prohibere, sapientiae, videre nuiltorum
civium calamitatem a re jniblica scjunctam esse non posse.

G. The subject of est. Explain the construction of
sajjientiae.CICERO. 33

1877.

1. Translate {Cic. Cat. II. G): —

At etiam sunt qui dicant, Qnirites, a me in exsilium ejectum
esse Catilinani : quod ego si verbo adsequi possem, istos ipsos
cjicerem, qui luiec lo(juuntur. Homo eniui videlicet tiniidus
ant etiam permodestus vocem consulis ferre non potuit ; simul
atque ire in exsilium jussus est, paruit: Quid? ut hesteruo
die, Quirites, cum domi meae paene iuterfectus essem, seua-
tum in aedem Jovis Statoris convocavi, rem omnem ad patres
couseriptos detuli : quo cum Catiliua vcuisset, quis eum
senator appelhivit?

2. (a) Account for the mood and tense of dicant, ejicerem.,
interfectus essem. Why is the preposition used with me
(line 1)? What does hesterno die qualify-?

(b) The location of the temple of Jupiter Stator. Why
was it selected for this meeting of the senate ?

3. Translate {Cic. Cat. IV. 6): —

Eteuim quaero, si quis pater familias, liberis suis a servo
interfectis, uxorc occisa, incensa domo, supplicium de servo
non quam acerbissimum sumpserit, utrum is clemens ac miser-
icors an inhumauissimus et erudelissimus esse videatur?

4. (a) In what case is familias? What does si connect?
what utru7n ?

(b) Construction of liberis, servo (line 1), clemens.

5. Translate {Cic. Arch. V.) : —

Census nostros requiris scilicet : est enim obscurum proxi-
mis censoribus hunc cum clarissimo imperatore L. I^ucullo
apud exercitum fuisse, supericn-iltus cum eodem qnaestore
fuisse in Asia, primis Julio et Crasso nuUam po[)uli [)artem
esse censam.34 CICERO.

6. (a) What uses of the ablative in this passage? With
what does obscurum agree ?

(&) How often was the census held? What were the
duties of a quaestor?

1878.

1. Translate {Cic. Cat. I. 6): —

Quod ego praetermitto et facile patior sileri, ne in hac civi-
tate tanti facinoris immanitas ant exstitisse aut non vindicata
esse videatur. Praetermitto ruinas fortunaruni tuaruni, quas
omnes impendere tibi proxiniis Idibus senties : ad ilia venio,
quae non ad privatam ignorainiam vitiorum tuorum, non ad
domesticam tuam difflcultatera ae turpitudinem, sed ad sum-
mam rem publicam atque ad omnium nostrum vitam salutem-
que pertinent.

2. (a) Explain the subjunctive videatur.

(&) What days of the month were the Kalends, the
Nones, and the Ides? How were the da3-s numbered from
these three points? Express in Latin October 21st.

3. Translate {Cic. Cat. III. 7) : —

Omiiia norat, omnium aditus tenebat ; appellare. temptare,
soUicitare, poterat, audebat ; erat ei consilium ad facinus
aptum, consilio autem neque raanus neque lingua deerat.
Jam ad certas res conficiendas ccrtos homines delectos ac
deseriptos habebat ; neque vero, cum alicpiid mandarat, con-
f ectum putabat : nihil erat quod non ipse obiret, occurreret,
^^gilaret, laboraret ; frigus, sitim, famem fcrre poterat.

4. (a) Where are the forms norat and pot('r pati-ia
carissima, quoquo modo erit merita de me ; trauquilla re
publica mei cives, quoniam mihi cum illis non licet, sine mc
ipsi, sed i)ropter me tameu perfruantur ; ego cedam atque
al>ibo : si mihi bona re publica frui non licuerit, at carebo
mala, et quam primum tetigero bene moratam et liberam
civitatem, in ea conquiescam.CICERO. 37

8. (a) Where is the form licuerit fouud? conqniescam?
Give the coustruetiou of inihi (line 2), re publica (line 6),
cives (line 4), mala, qitavi.

(b) AVhat was Cicero's reason for defending Milo?

1880.

[One passage may be omitted.]

1. Translate (In Cat. III. 8) : —

Itaque illorum responsit turn et ludi per decern dies facti
sunt Jieque res ulla quae ad placaudos deos pertineret prae-
termissa est, idenique jusserunt simulacrum Jovis facere
ma jus et in excelso collocare et contra atque an tea fuerat ad
orientem convertere ; ac se sperare dixerunt, si illud signum,
quod videtis, solis ortum et forum curiamque conspiceret,
fore ut ea consilia, quae clam essent inita contra salutem
urbis atque imperii, illustrareutiir, ut a senatu populoque
Romano perspici posseut.

2. (a) "What kind of a genitive is illorum.? Explain the
ablative resjMiisis. What is the use of et (line 1)? In what
case is idem? To what is it here equivalent? Why is videtis
not subjunctive?

{b) Indicate the relative positions of the Palatine hill,
the CapiLoliue hill, the Forum and the Campus Martins.

3. Translate {Pro Arch. VIII.) : —

Quis nostrum tain animo agresti ac duro fuit, ut Roscii
morte nuper non commovcretur? Qui cum esset senex mor-
tuus, tamen propter excellenttim artem ac venustatem vide-
l)atur omnino mori non debuisse. Ergo ille corporis motu
tantum amorem sibi conciliarat a nobis omnibus : nos animo-
rum iucredibiles motus celeritatemque ingeuiorum ueglege-
mus?38 CICERO.

4. (a) Why not quis nostril "What kind of an ablative is
animo? Explain the form conciUarat.

{h) AVhy does Cicero introduce the example of
"Roscius? Tell what you know about Roscius and his rela-
tions to Cicero.

5. Translate {De Imp. Pomp. XII.) : —

Sociis ego uostris mare per hos annos clausum fuisse
dicam, cum exercitus A-estri uumquam a Brundisio nisi hieme
summa transmiserint ? Qui ad vos ab exteris nationil)us veni-
rent captos querar, cum legati populi Roraani redempti sint?
INIercatoribus tutum mare nou fuisse dicam, cum duodecim
secures in praedonum potestatem pervenerint?

6. {a) Upon what does cum . . . transmiserint depend?
The antecedent of qui. The meaning of duodecim secures.
AVhat are the contrasted words in each sentence?

(h) Why wei'e the armies oljliged to cross over from
Brundisium in the winter? Wiiere was Brundisium?

7. Translate (Pro. Lig. IV.) : —

Hoc egit civis Romanus ante te nemo : externi isti mores,
nsque ad sanguinem incitari odio, ant levium Graecorum aut
immanium barbarorum. Nam quid agis aliud? Romae ne
sit? Ut domo careat? Ne cum optimis fratril)us, ne cum
hoc T. Broccho, avunculo, ne cum ejus filio conso])rino suo,
ne nobiscum vivat? Ne sit in patria? Num est? Num
potest magis carere his omnibus (juam caret?

8. (a) What does the genitive 6'r((r'corM?Ji Innit? Whv /ioc
(line .")) and not illo? Wliat answer is expected to the ques-
tion Num est? To whom does ejus refi-r? To whom suo?

(b) AYho brought tl»e accusation against Ligarius?
Where and before whom was the case argued ? How was it
decided ?CICERO. 39

1881.

[One passage may be omitted.]

1. Translate (Li Cat. III. 10) : —

In hoc autcm uno post hominnm memoriam maximo cru-
dclissiinoque bello, quale bellum nulla umquam barbaria cum
sua geute gessit, quo in bello lex haec fuit a Lentulo, Cati-
lina, Cethego, Cassio constituta, ut omnes, qui salva uibe
salvi esse possent, in hostium uumero ducerentur, ita nie
gessi, Quirites, ut salvi omnes conservaremini, et cum hostes
vcstri tantum civium superfuturum putussent, quantum in-
finitae caedi restitisset, tantum autem urbis, quantum flamma
obire nou potuisset, et urbem et elves integros iucolumesque
servavi.

2. (a) Give the principal verbs of this sentence. Upon
what does quantum . . . poi(a's.S(?^ depend? What explains
the meaning of lex haec? Explain the subjunctives possent,
jyutassent.

{b) Why did Cicero go into exile ? How long was this
after his consulship ?

3. Translate (Pro Marcell. I) : —

Diuturni silenti, patres conscripti, quo erara his tempori-
bus usus, non timore aliquo, sed partim dolore, partim vere-
cundia finem hodiernus dies attulit, idemque initium quae
vcllem quaeque sentu'era meo pristino more dicendi : tantam
enim mansuetudiuem, tarn inusitatam inauditamque clemen-
tiam, tantum in summa potestate rerum omnium modum, tam
denique incredibilem sapientiam ac paene divinam tacitus
praeterire nullo modo possum.

4. ((f) AVitli wlintdocs /r^'/u .'igrcc? The construction of the
antecedent of quae. Why the phiperlVct t.'usc in eram usus ?

(b) What moved Cicero to deliver this oration? What
was the fate of Marcellus?^ 40 CICERO.

5. Translate (Pro Arch. III.) : —

Hac tauta celebritate famae cum esset jam absentibus
notus, Romam venit Mario consulc et Catulo. Nactus est
primum cousules eos, quorum alter res ad seribeiKluui maxi-
mas, alter cum res gestas tum etiam studium atque aures
adhibere posset. Statim LucuUi, cum praetextatus etiam
tum Archias esset, eum doinum suam receperunt.

6. Explain full}" the meaning of the sentence, Nactus est
. . .posset. AVhy is the subjunctive required? Why a^fer,
and not alius ?

7. Translate {Pro Lig. XII.) : —

Nihil est tam populare quam bonitas, nulla de virtutibus
tuis plurimis nee admirabilior nee gratior misericordia est.
Homines enim ad decs nulla re propius accedunt quam salu-
tem hominibus dando ; nihil habet ncc fortuna tua majus
quam ut possis, nee natura melius quam ut velis servare
quam plurimos. Longiorem orationem causa forsitan pos-
tulet, tua certe natura breviorem.

8. What determines the gender of miJJa ? With what
does melius agree? Why are the two negatives nulla . . .
nee not equivalent to an affirmative?

1882.

[Any two passages may be omitted.]

1. Translate {Cat. II. G): —

At etiam sunt qui dicant, Quirites, a me in exsilium ejec-
tum esse Catilinam : quod ego si verbo adsequi possem, istos
ipsos ejicerem, qui haec loquuntur. Homo enim videlicet
timidus aut etiam permodestus vocera consulis ferre non
potuit ; simul atque ire in exsilium jussus est, paruit : quid?
Ut hesterno die, Quirites, cum domi meae paene interfectusCICERO, 41

essem, senatiim in nodoin Joais Statoris convocavi, rem oin-
nem ad patres conscriptos detuli : quo cum Catilina vcuisset,
(juis cum senator adpcllavit? Quis salutavit? Quis deniquc
ita aspcxit ut perdituui civem ac nou potius ut iuii)orUuiis-
simum liostcm ?

2. Explain the uses of the subjunctive mode in this pas-
sage. "What different meanings lias aedes in the singular and
plural? Why is the pluperfect tense used in venisset (line
8) ? Could qui be substituted for quis in the expression quis
eum senator adpellavit?

3. Translate {Cat. IV. 5): —

At vero C. Caesar intelligit legem Scmproniam esse de
civibus Romanis constitutam ; qui autem rei publicae sit
liostis, eum civem nullo modo esse posse : deuique ii)sum
lutorera Semproniae legis jussu populi poenas rei publicae
dependisse. Idem ipsum Lentulum, largitorem et prodignm,
non putat, cum de pernicie populi Romani, exitio hujus urbis


2 4 5 6 7 8 9 10

Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 2 of 10)