Fenton John Anthony Hort.

The New Testament in the original Greek online

. (page 36 of 51)
Online LibraryFenton John Anthony HortThe New Testament in the original Greek → online text (page 36 of 51)
Font size
QR-code for this ebook


$ XaXov/JLev ev TOIS TcXctois, CTO^tav 8e ou TOU CUWKOS
Tourou ouSe Tail' dp^ovrwv TOU aiwvos TOVTOU T<iuv Karapyov-
ficv<av dXXa XaXov/xcf 6ou <ro<f>iav Iv fJLva-rrjpLta, Trjv 7
dTTOKfKpvp./J.fvrjv, r}v Trpowpto'ev o ^os ^po TWJ/ atcofuv cis
So'fav 17/xojv >*>/ ouSets Tt3v ap^ovrwi' TOU aioovos TOUTOU 8
eyrwjcev, ti yap lyvwo-av, OUK aj* TOV Kupiov T^S 80^175
eoTaupwaav dXXa /ca0ws yeypairrai 9

*A 6c})0A.AM6c oyK ?AeN KA'I cu? OYK HKOYCCN

Kal CTTI /capSiav dvQpu>irov OIIK dve(3r],

OCA HTOI'MACGN 6 6eoc ioTc AfAncaciN AYTO'N.
'W'" 1 ' r y e 'p n aTrcKaXui/'cv o <?cos Std TOU Trvtu/taTo?, TO ydp 10
7rvevfj.a iravTa epauva, xaJ TO. (3d6r) TOU ^ou. Ti's yap o?8cv n
dvOpiawv TO. TOU dvOpwTrov ei /xi/ v TO Trveuyaa TOU dv6pwirov
TO tv auT<3; OUTWS cai TCI TOU $eou ouSets ZyvuiKfv fl fiij TO
TrvtC/xa TOU ^eou. yp-tis 8 ov TO Trvcu/xa TOU KCMT/XOU 12
i\d(3op.ev dX\d TO Trvcu/xa TO TOU ^eou, iVa e8fa>/xcv TCI
uiro TOU 0cou xapicrOfVTa. yjjuv a Kal XaXou/tev OUK ev 13
SiSaxTots dv&ptoTTivrjs ao^ias Xoyois, dXX* cv SiSaxToTs

/ n \ / .

TTVCt'/JiaTO?, TTVCU/^iaTlKOlS TITCU/iaTtKa O'UVKptVOVTtS. yU- 14

oe awpwTro? ou Se'^CTai Ta TOU Trveu/xaTos TOU 6eov,
ydp aural ccrTiV, Kat ou Sui'OTai yvaJvat, OTI irveufia-
araKptVrraf o 8 Trirr/xaTiKos dj'axpi'vtt r /icv^ irdrra, 15
auros 2< u-* ouSevo? dvaKpiverai. Tl'c ydp IfNCO NOYN iCII III IIPOS KOPlNeiOYZ A 381

KYRI'OY, oc CYNBIBACCI AYTON ; 7//xets Si vovv Xpio-Tov

i <xo/icv. Kayo>, aScXc^o^ OVK ijSvvrjdijv XaX^o-at

v/xif ols TrvevfiaTMCots aXX* ols o-apciVots, ws w/irtbts iv

a Xpurrt>. yoXa i>p.us <worio*a, ou f^fZp.a, CVJTCJ yap it-3 *AXX* ouSi [*TI] vvi' Of:a(r^c, crt ytip irapjaKot tore.
oirou yap <K vjjuv ^/Xos Kal cpi5, ov^i crapKucot ear* KOI

4 Kara uvOponrov irep<7raTciTC ; oray yap Ae'yg TI? *Eyw /teV
cyit Ilai'Xov, trepo? 2 'Eyw 'ATroXXu, OVK avOpimroi

j <rr<; TI ovv icrrlv 'AwoXXuIs; TI 8 cony IlavXos; Sia-
KOVOI St* tav cTiorciKTarc, xal CKaaru ojj o xvpios C&OKCV.

6 'yw t^urcvaa, "ATroXXws CTroVicrc^, aXXa o 0cos i/u^avev"

7 wore cure o $VTIV<OV latlv TI ourc o TTOTI^WK, aXX' o

8 av^dviav Otos. o tfrvrcwav 8i KUI o Trort^w^ c;- eicrtr,
aoTos Sc TOV tStof fJLurOov \ijp.\f/tTai Kara TOK t3tov Ktwrov,

9 0eow ya'p i<rp.tv <rvvcpyoc Otov yewpyioK, Oeov oiKo8ofjiij
10 care. Kara TTJV \dpw fov Otov T^V BoBturdv

dXXo? 2c ITTOIKO-yap aXXo? oi'3is StVarai ^ctrui irapu Tor KCI/XCVOK, os

i> corty *Iiy(rou5 Xpurro's* et Sc TIS cn-oiKoSo/xci CTTI Tcf ^-

/xc'Xtov r ^pv<riov, n a'pyvpiov, Xt'dov? TI/UOVS, vXa, ^opToi',

13 KaXdfirjv, (KaoTov TO ipyov favtpov yevr;<rtTai, T; yap
-1/p.tpa &T)\iaa'ei.' on iv irvpi ajroKaAvTrrcTat, KOI cxaarou TO

14 ipyov oTTolov COTIV TO irvyj auro So*ct/*ao-ci. c? Tiro? TO

15 ipyov fitril 5 tn-oiKodo/tT^rcv, {Jutr&Zv X^/Ai/'CTai- ct TIVOS TO
tpyof KaTaxa^acTat, frj/xito^^o-eTat, airros o"<

1 6 OVTWS 8< o>s Std irvpo?. Ouc oiSaTC OTI

IJ QtOV COT KOt TO TTfCV/ltt TOU ^COV ' tP V/xr^ OWCCl ; 1 Tt?

ToV vaoK TOV dou <^?ei'p<t, <$p<t TOVTOI' o tfco's* o yap
KOOS TOU (?<ov uytoc tOTiv, otrive's <OTC v/tcis.
18 MtyScU coirroi' ^airaTOTW c* TIS SOKCI CTO<^OS eTrai cv
v/iiv <V TO) uiulvi TOVTW, /xwpos y* c'adw, a-a ycfj/rai cro^o's,
25 '382 IIP02 KOPINGIOY2 A III IV

rj yap cro^n'a TOW Kooyxcv TOVTOV fuapia irapd T<3 0cu> CCTTI'V 19
ycypaTrrai yap '0 ApACCOM6NOC TOyc CO(})OYC N TH TTA-
NoypnA AYTOJN' xai TraXiv Kypioc r'N<*>CKei royc L\&- 2 o

AOflCMOIf C TOON 0o<f>wV OTI 6ICIN MATAIOI. u)OTC /AlfSctS Kttu- 21
\darO(a tv dvOptairoLf irdvTa. yap vp.>v cortV, tire Ilav- 22
Aos CIT 'A7roXA.ws CITC K^<^as t're KOO-/AOS eire (^toi/ eire
tfararos tire erccrrwra tire y^eXXovra, Travra v//.<2i', v/xeis 23
8e Xpio-rou, Xpto-ros 8 6eou. Ovrws T/^xas Aoyi- i

^e'tr^w dvOpwTros ws vjr^peVas Xptorou KOI oicovo/xovs
fjiV(rnt)piwv Oeov. wSe AOITTOJ/ ^TjreiTai ev rots OIKOVO/XOIS 2

U^a 7TICTTOS T19 IVpfOrj. (fJiol 8< CIS cAa^KTTOJ' COTIV IVa 3

v<* v^tcGf dvaKpiOia y VTTO dv6pu)TTivr]<; 7^/xc'pas' aAA oiSe
c/iairroi' avaKpiVw ov8ci/ yap cfiaury o-uVotSa, aAA* OUK ev 4
TOVTW cucai'u>/za(, o dvaxpivwv fit. Kvpios I<TTIV. coorc 5
/xi) irpo KaipoC TI xpivcTf, Iws ay e\^i/ o Xvpio?, os <cal

^>WTl(TCt TCt KpVTTTCt TOU (TKOTCVS KGl <^>aVCpOJCTCt Ta? ySovAaS

TOUV KapStoui', xal TOTC o tTratvos ycn^crtrai eKaorw CTTO
TOU 0eoC. Tavra 8e, d8e\<ftoi, ^xcrccr^^.aTto'a 6

cis (fJiavrov Kal 'ATroAAaii' 8t* v/xas, ii'a CK Ty/xiv p.d6i]T TO
MJ; 1/jrcp a ye'ypaTrrai, iva /ii; els VTrcp TOV evos <j>va-Lovcr6c
Kara TOV cYe'pov. TI'S yap crc 8iaKptVci ; TI 8c c^cts o 7
OVK cAajScs; ci 8c xal cAa/3es, Tt Kau^ao-ai ojs /t?/ AaySwv;
^|8>J KKOpCTfitVOt corre; T/8?; CTrAovriycraTC ; j(<opts i^ftwi/ 8
e/JaoriAei'<raT ; Kal o^>cAoV ye /3ao-iAcvcraTC, iva /cal ^/tACis
<rw/3acri/\cucru>/x.ev. 8oKu! yap, o ^cos ly/Aas TOVS 9

s, art tfe'a-

rpoi/ iytvTJ6r)/jifv T<3 Kotr/jua jcal ayyc'Aots Kal af^pwTrots.
>//xcis /icupol 8ia Xpto-roV, v/ncis 8 <f>povifj.oi cV Xpiorw- 10
T//XCIS ao-tfevcis, v/zcls 8c to-^vpoi- u/xcis cVSooi, T/'acts S

* 5 ' \*

irifj-oi. XP l T) ? s a P Tl "pa? fat TTCH/w/icv Kai on/'w/xcv Kat n
yv/xvtTcw)/xci' <cai KoAa^i&^efla Kal aorarov^iev Kai KOTTI- 12
w//.ev cpya^evot rais iSiats x ( P' XotSopou/xevot evAo-

- , 3IV V HP02 KOPIN0IOY2 A 383

Aov/xcv w? TTtp:Ka.Odpfj.a.Ta. TOV Koer/xou eyev^&riiev, vavrtav

14 ircpti/n;/ia, tins upn. Ovx ivrptirwv u/xus ypa<o>

15 Tavra, dXX' ws T'cva /iou dyairr/ra vov^crwv cay yap
/xvpt'ou? iraiSaywyors c^irre * v XpeoruJ, a*AA* ou woAAovs
irarepa?, cV yap Xptoru* 'Iijo-ou Sio TOW evayyeAiou <yJ

i6r/xa? i-yivtrrpra. T-apaicaAco ouv v/xa;, fJLifitjrat fiov yt-

17 vtr^e. At<z TOUTO T cirtntya. vfuv Tt/xo^cov, 09 eoriV /xov

TCKKOK ayam/TOK >tat irurrov cv tcvptw, o; v/xus aVa/znyo-ci

ras oSovc /xov ra? <V XpttrraJ [Tiycrov], KaO^s iravra^ov ^

1 8 Tru<Tj) tKK\r)iTui. 8ta<rK<i>. 'O; /x

19 /tov irpos v/xu; i$v<TuoOr)<Tciv rives' e'Aevo'o/xai 8e

rpos v/xa?, af o KI'/HOS Oc\i]<rr), KOI yvaKTO/xai ov TCV
ao Xoyov roll' ir<f>v(TUi)fiir<iiv a^Aa T7^v Supa/xty, ou yap cv
7i Aoy<i> iy /JaaiAtia TCV deou a'AA* ^v Suva/xci. TI ^e'Acrt; ey
r/xus, ^ ev dya.Trrj irvtvtiari T< Trpav-OAws aicovcrai cV v/xtf iropfcta, Kai roiavrr/ Troppcia
ou8e <v TO!? iQvtaiv, wore yin'arKa Tifa TOU Trarpos
X<iv. KOI v/xci; ire<^v<riwtieVot ^are, KUI ou^t /xuAAov
e, Tra ap^g e /xtVov v/xwi' o TO !pyov TOVTO
*Eyto fici' yefp, aVaiy T<3 wu>/xari irapwi/ 8< T<3
^8r; xcVpoca J5 Trapaji/ TOV cvrto? TOVTO Kartpya-

4 o*atxevov cv T<3 ovdttaTi TOU icuptou [T//XWV] 'liyo-ov, awa-
\Bivrtav vfjitav KOI TOU <ttou irvevtxaTo? OTV T^ Suva'tiei TOU

5 tfvpiou ^/ztDv *IJTO*OU, irapaSoufai TOV TOIOUTOV TW 2arava
cts oAe#pov T//S o-ap/co?, "va TO irvcS/xa o-w^r} tv r^ ^epw

6 TOV KVplOV T . Ov KOAOV TO KOV^T/lta x'/iOJl'. OV/C Ol&lTC OTl

7 /xurpa f rfn; oAov TO <^vpap.a 17x01 ; KKaOdparf nfjv ira- . I*.
Aatav ^i-/x7;f, ua 7/r< vcov ^vpaxta, Kaduk {arc afafiot.

8 cat yap TO HACyA i/toJv ^rVGH Xpcords' wore e*opTa{w/xv,

1117 iv fv/ii; z-aAata i*^8<^ <v fvftj; KaKi'as xal irovijpi'as, x^ ,

9 aAA iv a^r/xot? ciAtKpirt'a; cai d\rj8tia<;. "Eypa^a384 HP02 KOPIN0IOY2 A V VI

vplv cv rrj cTrurToXy /xi; <rwa.vap.iyvvcr9a.i Tropvois, ov TTO.V- 10
TOJS TOIS Tropvois roD Koafjiov TouTcu *] TOIS TrXeoycKTais Kal
apva.iv *j ciSwXoXdrpais, eVel ox^ctXeTC apa CK TOW Kocrfiov
cf\6(Zv. vvv 8 eypa^a v/A(V /o/ o-wava/Aiypi>o-$ai caV Tts n
s ovo/ia^o/xevos ^ TTO/JVOS V ""XeoveKrr/s ^ eiSwXo-
T) XoiSopo? v; /xe'(9v(7os / apTra^, T<3 rotourw /xvjSe
tiv. TI yap //.oi TOV? gw xpiveiv; ou^t TOVS ccrw 12
KptVerc, TOUJ Si c^o> o ^eos KpiVet ; e2ApAT6 TON 13
TTONHpON fci YMOON AyTOON.

ToXp.a Tt? v/ittJi' Trpdy/^a e^tov Trpcs Toy crepov Kpt- i
vecr^at CTTI Tajj/ aSiKcw, ical ov^i eVl rtoi' ayi'wv ; ?y OUK oiSare 2
on 01 ayioi roi' KOCT/XOV r Kptvovo*tv n ; Kal ci cv v/^ry Kpiverai

O KO<T/AOS, dl'd&OL O"T KplTT]pl(DV eXa.^l(TTWV J OVK OlSaTC 3

on ayyeXous Kpivov/xcv, fj.-ijTiye /Jiwrixa ; /?ia>TiKa /LICV ovi' 4
KpiTT/pia cap tx 7 ?' T0 ^s f.avOevr)p.vov$ Iv ry CKK\r)(ria,
TOVTOVS Ka^i'^T ; Trpos evrpoirrjv VfJ.lv Xeyw. OVTOJS 5
OVK Ivi ev v/xtv ovSci? o"o<^>os os Svja/crcTai StaKpti'ai am
/xeaov TOU aSeX^)oS aurou, dXXa aSeX^>os /xerci a8eX^>ov 6
KptVrrai, Kat roDro CTTC aTrtcrTtoi'; 7/87; /xev our oXws rjrnjfjia -j
CCTTIV on KpLfj-ara lx re f 1 *^' ' av '" < ">'' ^ t t TI ov^t
v aSiKto"6e ; Std TI ovxi /xaXXov aTrocrTepelffOe ; aXXa 8
dSiKtire Kal a^ocrTepeirf, Kal TOVTO aSeX^ous. iy 9
OVK oiSaTC on u3iKOi Oeov ySacrtXetav ou K\r]povofJiija-ov(riv ;
M?) TrXavao'^e* cure Troprot, ovrc ctSuXoXaYpai OUT fjioi^ol

ol oure apcrevoKoirai cure xXeVrat cure TrXeo- 10
ou fjifSvcroL) ov XoiSopct, oux ap^rayes f$a.(riXfia.v
6eov K\r)povop.T]a-ov<Tu>. Kal Tavra Ttves ^re- a'XXa ctTre- it
Xovo*ao"^, aXXa ^yia.aOrjrf^ ciXXd cStKatw^TC ey TO) ovo-
/taTt TOU Kwpi'ov [TIJMOJI/J "ir^crov XpiOTou Kal ev TW 7rvv/xaTi

TOU ^OU TJfJiWV.

HaWa fjioi l$ecm.v uXX' ov vdvra. crv/x^cpci. TTU.VTO. u
/ioi t((TTiv a*XX' ov/c eyw e^ouo-iacr^T/'cro/xai VTTO TIVOS.
Ta ^pu/xara TTJ KoiXi'a, Kal r/ KoiXia TOIS /Jpto/aaaiv o Se 13VI VII IIPO2 KOPINOIOYS A 385

Otos Kal TCLVTTJV KCLI TO.VTO. KarapyTjo-ci. TO oi aiLfia ou TTJ

14 -ropi'itu dXXd ra> KVpia), teal o Kvpto? TUJ <riv(J.a.Tf o 8c 6os

Kai Toy Kvptov rjyciptv Kal i^/xu; r ecype 8td r^s 8vfd/At>? ,-f 7y-p

15 avrov. OVK oiSare on rd aw/iara I'/icuy p-f^-ij Xpicrrov
<rrtV; upas ovf ra fttXr; TOV ^pioroii 7roti/(ra) Tropnfs fi&r)',

16 fiij yci'Otro. 17 OVK otSaTC ort o KoAAa>/m'o? rp iropvrj \v
o-wfia CO-TIV; "EcONTAI yap, ifujviv, 01 Ay'o eic CApKA

17 WI'AM. o 8 KoXXw/zevo? r<3 Kvpiw ev wrev/xa eoriv.

18 ^tvytTe T-TJV iropvtiav' irav a/iapr;/xa o <dr voirjcnj avOpo-
iros icros TOU <rw//aTOS ccrra', o S iropvtvaiv cis TO TSiov

19 0-wp.a ap.apra.vii. rj OV'K otSare on TO aw/ta v/za)' vad?

TOU <> v/iij' r ayi'ou irvn'/xaTo's *(rriv n , ou <X T " 7r ^ov ' >'v'iam a

^ x t - '_A__ S > ' ^ " It "

so xat OVK core cat/run', rjyopaavrjre yap Tt/xi/s* dofaaaTt 01;

TOK ^eof CK T<3 aiaftari v/uwr. a ./ *

i IIcpl 8c WK cypdi/'aTf, KaXov dy#p<o7ra) yvvaiKo? ^117
a ajrrco-^ai* Sid 8 T<is iropi'eias ctcaoros TT/V cairrou yv^atica

3 c^eTto, KCU <Ka<rri] TOV lotov avopa. c^eVai. rg yin'atKt o'
dnjp TT}' o'^ctA.Tyi' diroSiSoTO), o/ioiw? 8 KOI 7; yvio) TaJ

4 dvopi. 17 yim; TOV tSi'ov aw/taro? OVK cfovo-ui^ci uAXd o*
dvijp' o/ioiu>s 8< ical o an/p TOV ISiov crw/iaTO? OVK e'ov-

5 crta^it aAXci T; ywi/. /i>} diroo-TpiT< dXAifXov?, i
[dv] CK o~vu<fnuvov irpcs KaipoV T^a axoXa'oTp-e TT;

Kai r-dAtv TI TO avro ^T, Tra /xi) jrcipa'^ V/AUS o S

6 Sid -njv dtpaaiav [yp.tai']. TOVTO 8< Xc'ytu Kara trwyvu>atjv t
j ou KUT* Trnayrjv. 0\ia 8 irdrras aF^pJirov? tlvai <Zs

Kal /zavToV- dXXd CKOOTO? Sioi' ^i ^apto-p-a CK #cov, o
/XCF ovrwj, o 8< ovTa>5.

8 Ac'ya) 8c Tots dyd/iots Kal TOIS \ijpais, KaXor avrots cd*'

9 ut.ivtiXTi.v ws Kayol- <t 8i OVK iyKpaTCt'ovrat, yafir)<raT<0<Tai',

10 KptiTTOf yap COTIK r ya/xii' 1 ^ irupovo-^at. Tot? 8< yeya-
fJLtjKoa'iv irapayycXXo), OVK cyw aXXa o Kvpio?, ywaiKa OTTO

1 1 df Spos /ii) ^wptad^i'at, tdf 8 Kal ^topio'^'g, /xcveVw aya/iot
^ T<2 dj'Opi KaTaXXayi/TWj-Kat ui*8pa ywaiKa386 nPOS KOPIN0IOY2 A VII

Tots Se XOITTCIS Xe'yu tyw, cv% o Kupios* t Tts aSeA.<os ia;((, u. IOTCV, Kai aurT; ervrevSoxet OIKCIV p.er' av-
TOV, fir) d</Hrco avryv Kai -yvvij ^fTis e^ei dVSpa dVioTOV, 13
Kai OVTOS trwevSoKei otKeti/ /MET aunys, /AI} a^u'rto TOI'
avSpa. ^ymorat yap o av/p o aTTierros ci' rg JVVOLIKI, KOI 14
yvvi; ?; an-tcrros ei' TW dScX^wS- ^et apa ra
a.Ka,Oapra. ecrrtv, vv^ e dyta CCTTIV. i 8e o 15aJTicrros ^(opierai, ^<opiO"Pa)' ov
^ 17 dSeX<^i; ci/ rots rotovrots, cV 8e
r v/xas^ o tfeoj. TI yap ctSas, yvi/ai, ei TOI' dc3pa crwcrtts; 16
^ TI otSas, aVep, ei n;v yuvaiKa (rojcrcts ; Ei 17

fj.rj cKa'ara) ws r /xc/ipiKV n o Kvptos, tKacrrov tos KfK\rjKfv
o Oeos, euros TrepiTraTctTW Kai OVTWS * rais tK/cXv/criat?
Trdcrais Siara'crcro/xat. TreptTCTjMiy/xtVos Tts lK\TjOrj; (JLTJ 18
CTTtCTTrcicr^w' v dxpoySixTTta KexX^Tat Tts; /AI^ TreptTe/ivc'cr^w.
iy TreptToyar) ovSe'v ecrrtv, Kai iy a/cpo/3vcrTi'a ov&ev ccrrtv, 19
aXXci Ti/pT/crts ^ToX<G^' ^cov. IKCOTOS 1* TT} KXvycrft y 20
fK\rjOrj iv ravrrj /XEVE'TCD. SovXos tK\-ijOrj<; ; yniy <roi /te- si
Xcrco' dXX' i Kat Svvacrat Xfv5cpos yevfV^ai, /xaXXov
^prycrat. o yap fi' Kvpiw KX^^ts SorXos aVfXevflfpos 22

KUptOU IcTTlV O/XOIWS O fXfV^epOS KXTJ^CIS SoCXoS (TTtV

XpKrrou. Ttp.j^s rjyopacrOriTe' p.rj ytVfcr^E SovXot av6p(a- 23
crwj'. KacrTOS fV <S eK\ijBr), dBfXfftoi, ev TOUTO> /xVTW ^4
Trapci ^(3.

TO)V TrapOtvtav 7rtTay>/v xvptov OVK X tt) > yvtaf^fjv 23
<us i]\fr)p.fvo<; viro xvptov TTICTTOS fTKat. No- 26

yLu'u> ouv TOVTO KaXoj' V7rdp^tv Sid TI}V KCo - T<j3crai' di'dyKiyv,
OTI xaXcr avOpwTrw TO OVTWS eT^at. SfSforat yvvaiKi; p.r] 27
^r;Tt Xvatv Xf'Xvo-at diro yrvaixos; /ii; ^Tt yvvatca' *dv 28
Si Kai ya/A^OT^s, ov^ ^apTfs. Kat (.avy^fJ-rj [77'] irap6ivo<s t

OV% t'jp.apTfV. 6Xl\j/lV Sc TJ CTapKt f^OVO'tl' Ot TOtOVTOl,

*yw S< v/xtov </>i'3o/Attt. Toro SE (frrjfJ-t, dSeX^ot, o Katpos 29
o-ut-fo-raXp-eVo? ientv' TO XOITTOV^ tvaVII VIII DP02 KOP1N0IOY2 A 387

jo ws p-Jj c^oircs unrip, KO.L ol xXaiovrcs ws /IT; K-Aatoires, KOI
01 xaipovres o*s /AT; \aipovrf<i t ical ol dyopa'^ovrcs ws /tr;

3 1 KaTc'^oiTes, teal ol xpo>/xevoi ToV Koaaov GJS /XT; Kara^pa-

32 /Avor irapa'ya yap TO ar^aa TOV KOCTUOV TOUTOU. $e'Aw
2c iy*as duepifivov? ciyat. o aya/io? fi.epip.ra ra TO?

33 Kvptov, iraJs ape'eny TW xvptu* o 8c ya/ziy<ra? [icptp.ru. TO.

34 TOU KOOT/IOV, iru>s ape'oT; T^ yvycuxi', KOI /ic/xepiorai. icat 7/
ywr; T; uya/ios Kal 7; iraptfcVo? /xcpt/xi-a Ta TOW Kvpiov, tea
T) ayt'a [tal] T<3 o-w/iari KOI TU irvcu/xarf 17 o yafjnjtracra

35 fj.tpip.va ra TOU KOCTUOV, ous dpfo-rj TW avopi. rovro 8
jrpos TO i'/Ab>f avru>i' <rvp.<}>opov X'ya>, ou^ tva Ppu\ov vutv
fTri(3a\ta, aAAu Trpos TO evcr^uov xai evirdptSpov TW xvptia

36 aTrepioTra'oTw?. Ei 2e Tts da^rjfiovtiv CTTI TT;'
irap&cvov airrov vo/zt^ct cdi' y vrfpcucpat, Kal CVTWS o^>ciX
yivtarOaL, o Ot\et irotetVu)* ov^ d/xapTavcf ya/xetruKrai'.

37 os Si ta~rr)Kv ev TT} KapSt'a auTou tSpato?, /IT; c^wf araymyr,
iov<riav 8 ^<i Trtpl TOU iSiou OeXij/JLaTos, Kal TOVTO /cc'xpi-
Kti* <^ TTJ tSia xapSta, r^peii' TT;!' cavrou Trap^tVor, KaXJJ?

38 JTOtT^rci' UKTTC Kal o yafiifcw TTJV r eairrou jrap^tVov"' KaAws r a pd<

r -, V \ /., . / -p, )TOlj<7

39 TTOICI , KOI o ft*; ya/it4a)j' itpeio-o-ov irotTjo-et. 1 u-
VT; St'Serat <<^' ocroj' xporoK ^T} o dryp aurr/s* tav o< KOI-
/iT7^7j o diifp, iXtvOtpa taTiK w ^c'Aei yaurj&ijvat, uovov iv

40 Kvpiw- /xa*apt<i>rcpa Se tarn' <uc ovrw? ftct'n;, Kara TT)T

tji' yviaurjv, Soicut ' yap"" Kaycu irvcv/ta $eov <\fiv.x Ilcpt St Tali' ciSojAotfvrwv, ot3a/icv on irurre; yva>o~tv
a <^o/ter. T; yvuKTis <^vo-ioi, >; S< uydmj oucoSo/xcH ci Tts

3 Soxct cywoxcYat TI, ous-o eyi-oi KU^OJ? Set yvwrar ci 8e

4 TIS dyajra TOK 0<oV, OUTOS cypworai VT* avTov. llcpt TT;S
/3poxrcu>s ovc TU>K ttdtuAcj^vrcji' ot^a/xev on ovScf eidwAoi' cc

5 Kooyxu, Kai on ov8ts ^<os ci /*T; t$. Kal yap t;rcp
Aeyo/xcvoi ^eot *Te <y ovpavia ilrt CJTI yT;s, wcrsrcp

6 ^Ot iroAAot xat Ki'ptoi TroAAot, [dAA*] TJ/XIV els 0eos o5SS IIP02 KOPIN0IOY2 A VIII IX

~a.Tr)p, t ov ra iravra KCLL r^fxets cij avrov, Kai eis xvpios
Ap. It](rov<; Xpioro's, ot* r ov ' TO. TTO.VTO. KOLL ^/xcis Si* avrov.

AXX* CVK cV TTuc-tv ?; yvwo-is' TIVCS e TT; (rvvr)6cia ecus 7
apTi TOV ctGbjXov oJs ei3<oXo$vroi' tcr^iovcrtv, KUI ^ cruvet-
Oi^o-ts aurcili' do-Oevrjs ovcra /xoXuVerai. Ppw/jia. 8e i^/xas 8
ov TrapaoTT^crci TO ^eai* cure caj' ^ ^>aycj/xev, v<TTfpov-
fjLeOa, ov-e c'av ^>ayw^tcv, Trc/atcrcrcvo/xo'. /S/XeVcre Sc /xif 9
JTCOS 17 lov(TM vfjiwv av~r] Trpo(rKOfifj.a yiinfjraL rots dtrOf-
vitriv, lav yap TIS iSy [G-] TOV e^ovra yv<3(riv CK etSwXiu) 10

v^t >/ crvvet'S^crts avroi) acr^cvovs ovros OIKO-
ai cts TO Ta ctSwXo(9uTa IcrCUiv ', a^oXXirrcu yap n

oxrQtvdv i.v rrj arj yvajo'ct, o JStX^os St' 6V

CUTOJS te a^tapTavoiTcs ct? Tot 1 ;

O.VTWV TtJV (rvV(.L()t]<JLV 0.0-OfVOVO-a.V CIS

e. Sio^rcp ci /?poj/xa crcavSaX<.'ei TOV
/MCU, oij !.)} ^f>ayw /.-pea et? TOV attuva, ii'a ^i>) TOV
/xov o-KavSaXto-w.

Ou/c ci/xt cXeu$epos ; ou/c ei/xt aTrooroXos ; ov^
rov Kvpiov rf/jLuv copo/ca ; ov TO cpyov /xov v/xeis CCTTC cy
Kvptw ; ci aXXois OVK etp-t aVoo-ToXos, aXXct ye vp.ii/ ip:t', 2
TJ yap o-</>payi's /xov T^s a oo-ToX^? v/xeis eo-Te cV KV-

/ ,,- >\>/ , >l , ,

pia>. II ffjirj aTroAoyia TOIS cp.e avaKpivovcrtv 3

CCTTIV avTi^. p-T/ OVK e^ojacv e^ovo~iav <j>ayclv /cai jretv ; 4
/^V ov ' < ^XP- ev eovcriav a0\<j>rjv yvvaixa Trepiayeiv, <os /cat 5

01 XOITTCI a;rocrToXoi /cai oi dSeX<^>oi TCV Kvpiov KC.I l\.f]<*>a<s ;
7^ /idvos tyw Kal Bapva/Sas OVK e^op:ev l^ovcriav /JLTJ epya- 6
eo-0ai ; TI'S orpaTeverai iSiois oi^wi'ois Trcre' ; TI'S civrcvei 7
ap-TreXtura /cai TOV KapTro^ avrov ov/c IcrCicL ; [>y] TI'S TTOI-
p.aivei ^QLfj.vrjv Kat CK. TOV yaXa/cTos TT^S TTOI/AV^S OVK iuOUi ;
MT) xaTa avOpu) ov ravra Xa/\w, 1} KCU o vop.cs Tavra ov 8
Xe'yei ; tV yap TO IHwv<reoi)9 vo/xa> yc'ypa^-Tai Of r (})l- 9
MCOCeic" COYN AAOO>NT<\. p:?; TWI' /3ot3v p;e'Xei TO 6f,

rj 81* i^pas TravTws Xt'yei ; 81' 7)p.as yap eypa^r;, on o^ei'Xei 10IX IIP02 KOPIN6IOY2 A 389CTT* AjriSi o dporpiwv dporpiav, KOI o aXowv ITT eAiriSi
it TOV fj.Tf)(Civ. EZ Typ-ds i'fjuv TO. irvev/xaTiKa eoiretpa^iev,
is /ie'ya ti T/jfitiy vp.<av ra aapKCcd 0p7o/zev ; ti uAAoi T^S

vfjLttiv owias fiere^ovcriv, ov /xaAAov 77/zeis ; dAA* OI'K txpi)-

(rdfieOa ry t^oixria rauTTj, aAAa Travra artyo/xcv iva /x?y
13 Ttva fKOTT>}j' 8i3/xer r<3 cvayyc/\ia> Tov^Piorov. OVK oiSare

on 01 T(i itpa pya^o/icvoi ra CK TOU lepou {&6tov<riv, ol14 4>Tai ; cvro>5 xat o Kupios ttTacj' ros TO

15 KarayytAAoutrti' CK TOI) cvayyeXtou ^gv. cyoi 8e ou Kt
/xai ov3cvt TOVTWV. Ov/c Zypa\l/a. St ravra a-

ev t/iot', xaXoc yap p.oi /nuAAov a7ro^ai'tr' r; - TO

16 /*a fj.ov ov3eU Kevoxreu Ji' yap evayyeAi'w/zai, OVK toriv
/not Kav)(r]fia, avdyioj yap /xot IvucctTOt* ovat yap /noi

17 i<rriv lay p.rj fva.yyfXi(T(afiaC. <t yap CKWV Touro Trpa'acrto,

18 fiurOov e\ti>' <l 2c dxtov, oiKovofj-tav 7r7rio-Tev/tai. TCS GUI'
/^ioi> COTIK o [iurOos ; iJ'a evayyeAi^o/xevo? aSciTravov dij<ru)
TO evayyeAiot', els TO p.rj orara^pT/o-ao-^ai T^ efovcria /tiou tv

19 T<3 cvayycAiu). 'EAev^cpos yap wy K TraKTtDV

20 vatrtv ifJMVTov cSovAaxra, T^a Tot 1 ; TrAtioras /tepSr/o'cj* cai
yevd/XT/' TOIS 'louSaiots *o9 'lovSaio?, Tva 'lovSaiovs *p-
STO-W TOIS VTTO ro/tov ojs viro vo/xov, /XT; tov auros VTTO

=i vofjiov, iva. TOUS VTTO VO/JLOV K<p8iy'aw TOIS aVop.ois oJs
avop.os, /u; wv aVo/ios ^cov dAA* fo/ios Xpto~rov, u-a

zz KcpSavu> TOV? aro/AOVS* ytvop.rjv TOIS dvOtviaiv daOfinqs,
iva TOVJ do-^cfeis xepSyo-w TOIS Tracrii' yc'yoj'a ira'vra, Tra

=3 7raKTa>s Tiras CTWO-W. TO.VTO. Se iroi3 Sia TO evayye'Aiov,

24 tya trvvKoivwvos avrov ye^wfiat. OVK otSaTe

ort ol cV oraStfa) Tpt'^ovrcs TaWes /ici' Tpt^ovo-tr, ets S
Xapfiavti TO fipafiflov ; ovrcos Tpe'^er* " a KaTaXdftrjrr.

35 was Sc o etywvt^o/xevos TraWa <ycpaTevTai, CKCIKOI /xcv
ovi' u-a <f>OapTov (rritjxivov AdySaxrtv, iy/ieis 8e a<j>0aprov.

6 eyw ToiioTV ovra>s390 HPO2 KOPIN0IOY2 A IX X

Ccr c*~ s,to( OVK ae'pa oepiav dXAtx VTTWTTLU.^ p.ov TO o-ayxa KUI SouXa- 27
^ r ^S ffi^ycoyw, 1117 Trtos uXXots Kr)pvas avros dSoVt/xos yevco/xeu.

Ou $c'Xa) yap vtias uyvociV, dSeX^ot, on ot Trarepes i
rjfjitjiv TraWes VTTO Tiyi' ve^e'Arjv ^crav Kat Travre; Sia T^S
i/Suim'fffljjToi' ^oA.dcrcr'jjs Si^\6*ov, Kat TrciKTes ti5 TOV Mwvcn^v r c/3a7TTi- 2
(ravro n cv TTJ vc^e'Xy Kal cv rg daXdcra-r], /cat Travrcs [TO 3
7rvuuaTiKoV PpwfjLa. l</>ayov Kat TrarTC? TO auro 4

-to^ Tro/xa, ITTIVOV yap c Trvev/xaTtK^s CIKO-
^ Trerpas, T/ Trtrpa Se ^v o ^pio~Tos' cxXX' OVK Iv 5
ts TrXctoo'ii' avrwy yvboKfjcrev o ^eos, KATECTpcoGHCAN
yap N TH CpHMOi. TavTa 8s Tvn-oi ^)U.t3v 6

eyevTJBr)(ra.v, cis TO /xj) eTvai ^J/xas 6TTIOYMHTAC KOKCO^,
Kad(o; /caKeivot eneGYMHCAN. //.rjSe eiSwXoXaTpai yivecrOc, ^
KO^OJS TIVS auTu>'' wCTTrcp yeypaTTTat EKA0ICN o AAOC
(})Ai~elN KAt neiN, KAI ANGCTHCAN HAIZCIN. /xT/St iropfeu- s
to/xcv, Ka^ws Ttves avTwr e~ opveuo-av, Kat Ixreo-av T /ua
rf^f-pa. ttKocrt Tpets ^tXtaSes. /^Se eKTretpa^w/xcv TOI' Kt'piov, 9

Ka^OJS TtVCS ttUTloV r c^tpa<7av"', Kttt V7TO TCOV O<>taV aTTOjX-

Xuiro. /AT^Se yoyyv^CTC, na.6a.Trep TIVCS O.VTWV cyo'yyuo-av, 10
Kal aTTcjXovTo VTTO TOV o\o6pevTov. Tavra S TVTTIKW; n
crvvfjSaivfv tKCtVots, typa^r^ Sf ?rpos vou^ccriav ^/xuSv, cts
ov; Ta Tt'Xrj TOJV atwi/wv KaTi/rnjKev. fio~re o 12

ooKuJi' corayai y3X7rero) /x^ 7reo"j/. 7retpao"iios v/xas OVK ct- 13
Xr]<f>fv et /XT} av^pw^tvos' 7rto"Tos 6e o ^eos, os OIJK aVet
vttas Tretpao-^^var vTrep o Suvaa^e, aXXa TroiT/cret crvi' T<3
7ripao"tia) Kat TI}I/ eK/3acriv TOV Suyacr0ai vTrevcyKCti'.

Aton-cp, aya7r>/TOt /xou, ^>cuyeT a7ro TTJS tiSwXoXaTptas. 14
ws <^>povi/xots Xcyw KptVaTC vitets o <^>^tit. To iror^piov '5
r^5 evXoytas o cuXoyotiy^ei', ov^t Kotvtovta CCTTII' TOU af/xaTos
TOU xpurrou ; TOI' aprov ot> KXdJ/xcv, ou^t Kotvcovta TOU

O-W/XaTOS ToC ^ptOTOV CCTTlV J OTl t? apTOS, V O-(Otia Ol 17
\\'< t> ' > t\* /

iroAAot t<Tfj.fv, 01 yap TravTts CK TOV evps aprov /XCTC^O/UCV.
(3\tiTfT TOV 'lo-parj\ Kara o-dpKa' r ou^" ot eaOiovTts Tas 18X XI nP02 KOPIN6IOY2 A 391

i 9 0wias KOivwvji TOW Ovcriacmjpiov ticrtV ; n ovv <'//*<.' ; on

o lS<I>Ao#UT6V Tt COTt^, 7) OTI l3u>AoV TI OTIV ; oXA.' OTl U

0VOWIV [ra 0v7i], AAIMONIOIC KAI OY 6u> 6YOYCIN, eO 0e-
21 Aa> Si v/xu; Kotvwvoi'S TaJy Sai/ioviW yiveo~dau ov

TTOTl'jplOV KvptOU TTlVctV KOI fOnjplOV &aifi.OVl<i>V OV

tr^e TpATieZHC KYPIOY ftT^v xal Tparrc^ijs 3ui/xovtW.
33 T; nAp<\ZHAOY*N TON KYplON ; /) wr^vporepoi aurou

23 <rp.tv ; IlaiTa e^cortv aAA* ou iravra <TV//-

24 <f>ipfi. VO.VTO. te<mv a\X ov iravra.
15 TO eavrov ^TCI'TOJ aAAa TO TOU ert'pov.

TO t^ /xaxeXAb) TrwXov/iiCKOv ia-OUre p.t]Ofv d^aKpiVovres 8ta

26 n/i/ crv^ciSj/o-tv, TOY KYpiOY 7<*P H fH KAI TO nAnpcoMA

27 AYTHC. ct TIS KaAcI v/xd? Twf cn-io-Twv KOI 0e'ATe iroptv-
e&Oai, ITUK TO TrapaTiOffievov vp.lv l&OUrf [i.r)0(.v dvaKpi-

28 VOVTfS Sia TT/l' O'WttS^O'tV aV 8 TIS Vp-lV tl^Tg ToVTO

IfpoOvTov COTIV, yiij ctr^itTC Si* Ktivov TDK /tT/vvaarTa Kat

29 TT}V o-wei'8ijo-iv' owci'Si/o'ii' S Ac'yw oi^l TT}K cairroC ciAXa
rrjv TOV CTf'pov ira TI yap 77 cXeudcpia p,ov npivcrai VTTO

30 aAArjs o-ui'ciSjyo'cws ; ci cyw ^apiTi p.(.T(.^i>, TI ySAao-^r//xoG-

31 /^iai un-Jp ou cyo> cv^apio-T<3 ; EtT GUI' i<rOitTC

(*T ViVT *T Tt TTOllT, TTCllTa tlS So'^ttV ^OU 7TOltT.

31 dirp6<TKo~oi KOL lovSatois yivevOe Kai "EAAi^ati' xai TTJ

33 tKicXrja-La. TOV Ocoi; xaOws xayw Wra irao'iv dpto-KO), p.r)

[rjrwv TO c/xain'ou C"vfJ.<f>opov aAAa TO Tail' iroAAaJi', i^a

i <rw0oKTU'. />( ifMTjTai fj.ov ywto~0c, jcadtu? Kayui XpioToC.

3 'ETrutrtj B( v/xus on iraVra /iou p.tp.vrj(rO(. xai Kadok

3 Trapc'ocJKa v'/Aiy Tas 7rapaSo<rts icaT^TC. 0Aw Si v/xus

fiSfVai on iranros uVSpos 17 K(^>aXr) r o ^pioro's^ t'oTtK, X/><rr<>

K^-zA7/ Si yvvaiKo; o an/'p, Kf^aXi) Si TOV ^ptorov o

4 s-tis an}p irpoo-u^o'/ivos 7/ -rpo^rjTfvuv Kara.

5 ^wv caTarxvi'i TT)K Kf^aA^f auroC- irdo-a Si yi-n/ irpo<r-

i) trpo^yrfrivowra. aKaTaKaXuTTTw TTJ Ktc^aAij <ca-
TT}V K<pa\rjv r aun7s n , Jv ya'p OT' nal TO avro392 n?02 KOPIN0IOY2 A XI

TT} cfvp77fu'vT7. ct ydp cv KOTaKaXvVTCTat yvvr/', Kat Kpd- 6
crdd)' ci Se awrxpov yvvatKt TO KCtpao^ai rj fvpdo-0ai, KttTa-
KaXv7rrcV0u>. dvrjp /xev ydp OVK o<ctXci KaTa/caXv^rrco'^ai 7
TT}V Kc^aXi/'v, eiKUJN Kat Sofa 66OY vV dp^wv 77 ywr) Sc
Sofa di'Spos CO-TIV. ov yap COTIV avrjp ex yvvatKO?, aXXa 8
yvn/ cf dvSpos* Kat ydp OVK CKTUT^T/ avrjp Sta TI^V yvvatKa, 9
aXXa yvvr) Sid TOV avSpa. Sid TOVTO o^ct'Xct 77 ywr) 10

Stu TOV;
ovre dvriiOnline LibraryFenton John Anthony HortThe New Testament in the original Greek → online text (page 36 of 51)