George Oliver.

Historic collections, relating to the monasteries in Devon online

. (page 16 of 18)
Online LibraryGeorge OliverHistoric collections, relating to the monasteries in Devon → online text (page 16 of 18)
Font size
QR-code for this ebook


mentacionum Revencionum CoronEe nostrae, ad Fes-
tum Sancti Michaelis Archangeli, Solvendum, pro
omnibus serviciis, exaccionibus et demandis quibus-Mr

cnnque, de, in, ant pro, prembsls quovismodo faei-
endis, exigendis, solvetdis vel reddendis, ET UL-
TERIUS, Pamus et per Preseotes concedimus pre-
fato Willeliiio Donnlno Howard, Exitus, Revenciones
et Proficua pretnissorum, k Festo Anouncfacionis
Beats Marise Virginis, anno regni nostri vicesimo
septimo, bucusque provenientee «ive crescentes,
HABENDUM eidfem Willelmo Domino Howard, ex,
done nostro, absque compoto seu aliquo alio proinde
nobis, Haeredibus vel Sucoessoribus nostris, quovis-
modo reddendo, solvendo vel faciendo. E6 qudd
expressa Mencio, &c. IN CUJUS, &c. T. R. apud
Westmonasterinm IX. die Marcii. Per ipsum Regem
•t de data pr8edict&, &c.iq) Referred to from p. 146.

bishop Henry Marshals ApprepricUion of
Ottertun Church, and others; A. D. 1205.

E Custumaji de Otterton, penes Rev, Duke Yonge.

Omnibus etc. HENRICUS.Dei gratia ExonieEpis-
•copus Salutem. Ad universitatis vestre perveniat
notitiam qu5d nos Karitatis intuitu, concessimus Deo
«t Ecclesie Sancti Michaelis de Monte in Pericuio
Maris et Monachis ibidem Deo servientibus, ad pe-
regrinorum et hospiturn susceptionem, Ecclesias se-
quentes in Episcopatu nostro constitutas, ctitn primjo
Vacaverint.'ln proprios usus sudfe, in puram et per-
petnam eleemosynam, habefldas et possidendas cum
pertitenciis suis, vidt. Eeclesiam de Otrint cum
•capellA sa& de Laliedrelandi Eecleaiam dp Sithe-
muge, Ecoiesiam de Arlicumb, Ecelesiam de Har-
peford, et, in Corliubia, Ecoiesiam de Morr.es pt
Eeclesiam Sancti Hilarii, Salva honesta sustentatipiie
Capellanorum Eeclesiis iliis deservientium, qui nobis
et Successoribus^ nostris de Episeopalibus respon-
deant; Salvis eciam nostris jure et auctoritate Epis-
copali in omnibus. Et ut bee nostra concessio rata et
inconcussa permaneat in perpetuum, cam pre§enti
■ scripto et sigilli nostri a.ppensione confirmavimilij.
Dat. Criton pridie Kal. Septembris, Pontificates
nostri anno XI 1°. Hiis testibus Galtero et Henrico
Cojnubie et Exonie. Archidiacouis, et ceteris.IviReferable to p. 60.

£ull of Pope Innocent 1 V. to the Premon-
atratensian Order.

E Regist. Broneseombe, fo. 87.

INNOCENT! US Episcopus, Servus Servonim
Pei, dileclis filiis Abbati Premonstratensi et universis
Abbatibus, Proposilis et Fratribus Premonstratensis
Ordinis, Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Paci et tranquilitafi vestre ac Monasteriorum et
locorum vestrorum Paternd volenles in posferum sol-
lieitudine providere, auctoritate vobis Presencium
indulgemus, utnuye litere A postolice vel Legator um
Apostolice Sedis, que contra vos vel Monasteria sen
Loca vestra obtente fuerint, allquam optineant fir-
mitatem, nee earum auctoritate convenlri possilis,
nisi expressam de Premonstratensi Ordine et b&o
In'dulgentii fecerint mentionem. NuUi ergo omninb
homini liceat banc paginam nostre Concessionis con-
fringere, vel ei ausu temerario contraire. Si qnis
autetn hoc attemptare presumpserit, indignationem
Omni potentis Dei et Beatorum Petri et Pauli, Apos-
^olorum ejus, se noverit incursurum. Datum Lug-
duni pridie Kal. Junii,, Pontificates nostri anno VIlo.

This Pope governed the Church from 1S;43 to 1254.
He called the Thirteenth General Council, atLyoub,
in \Ub.IviiReferable lo p €1.

Sulla VrivUegii qnam exhibuit Gulielmus

Norton, Abbas de Torre.

E 2. Regist. Branfyngham, fo. 26.

MARTINUS Episcopus, Servus Servorum Dei,
dilectis filiis Abbati et Conveutui de Torre. Ordinis
Preinonstratensis, Exoniensis Diooes. Salutem et
Apostolicam BeDedictionem. Religionis vestre per-
movet houestas, ut petiUones vestras, quantftm iu
Deo possumus, ad exaudnionis gratiam, admittamus.
Hine est quod vestris snpplicationibus inclinati et
ecclesiis vestris de Bradeworth et Boelond, Scheft-
beare, Tounstall, Hanok et Scylesbrok Exon.
et Lincolo. liioc. quas in iisus proprios vos as-
seritis optinere, in qaibus ordinate sunt Vicarie et
perpetui Vicarii inslituti, liceat nobis cedentibus vel
decedentibus ipsarum.Ecclesiarum Vicarias per duos
de vestris Canonicis Sacerdotes ydoneos singulis
Ecclesiis facere deserviri, quorum unum utrique
Dioeesano Episcopo presentetis, qui ei de Spirituali-
bus, vobis autem de Temporaiibus et Ordinis obser-
vanti4 debeat res.pondere; dumodo ipsis Sacerdo-
tibas tantdm de ipsarom Ecclesiaram proventibus
relinquatur, ut Diocesanis desnis juribns respondere
valeant et universa onera ipsis Ecclesiis ineumbentia
sapportare, Aiictoritate ApostolicA et tenore pre-
seneium indulgemu^. Nulli igitnr omnin6 homini
liceat banc paginam nostre concessionib' infrin-
gere autausu temerario contraire. Si quis autem
hoc attemptare presumpserit, indignationem Omni-
potentis Dei et Beatorum Petri et Pauli, Aposlo-
lorum ejus, se noverit iiicursuram. Datum apud
Urbem.

This bull, without date, is probably one of Pope
Martin's the Fourth, and issued between (he years
1281 and 1285. Info. 71. of the same Register, is a
^miiar Grant of Pope Gregory's XI. dated 13. Kal.
Sppt.'A.e. PoDtif.circ. 1376.IviJiReferable to pp. 94 — 5 — 6.

Sishop Ctrandisson's Ordinance respecting
the Constitution of the Hosjntal of SIS.
John Baptist^ and John Evangelist, in
Exeter. ;

E 1. Regist. Grandisson, fo, 184,

Dniversis Sancte JMatris Ecclesie filiis prelioso

Christ! sanguine redemptis, JOHANNES, miseraoi-

one ejusdem, Exonle Episcbpus, salutem in eo qui est

ctmni vera salus. Universitati vestre innotescimus

per presentes qu6d, in principiis nostre Promocioois

«d curam regiminis Pastoralis cui ipresidemus licet

immeriti, Hospitals SS. Johannis Baptiste ac Johan<-

nis Evangeliste in Civitate Exonie, Fundaci>onis ae

PatronatAs Episcopalis, ita desolatum comperimus,

qu6d ut in eo, iinieum fratrem Presbyterum habituBa

deferentetn et paucos infirmos invenioiiis d«cuin-

bentes: oujus desolacioni non medioeriter compa-

tjientes, sanctamque Religionem in eodem plenifts

plantare ad ^aludem et honorem Altissimiet Sanctos-

rum snorum predictorum votivis affeolibus cupientes,

et tnediantibus ope et auxilio Exeontorum Testamen-

lorum Thome et Walteri Seouudi Predecessorum

nostrorum . Exonie Ejjiscoporum, ; necnon nobiiis

quondam viri Willelmi Martyn, Numerum Quipque

Fratrum Sacerdotum ibidem Deo famulancium, unum

eorum in Priorem preficie.ndo, curam animarum

Confratrum, et Pauperum dicti Hospitalls, ut anti-

-quitils fieri consuevit, cammittendo, ad diviui cultOts

angmentum, et Duodecim pauperum infirmorun).

necnon Octo puerorum pauperum cum Magistro ad

eos in Grammaticis instruendum, de consensu dileo*

torum filiorum Decani et. CapHuli Ecclesie nostre

Cathcdralis Exonie, prout in aliis Uteris nostris ple-

aifiiB eominetur, perpetuaUter curavimds ordinare ;

predictosqiie Fralres Ordinem et Observanciam Re-lix

gala S%noti Augustiai, ad laudem et honorem ejus-
dem Domini nostri Jesu Christi necnon Joliannis
ejus Evangallste et Apostoli predilecti, ordinavimus
et fecimus profiteri. Dehinc quia, propter defectum
proprii Cemiterii, omnia in dicto Hospitali deceden-
tium funera ad commune Civitatis Poliandrum juxta
Ecclesiam Cathedralem, non sjne magno labore fra-
trum et tedio et Officii Divini impedimento ac aiiis
distractionibus, liumanda deferri consueverant, Vo-
lentes tarn pium opus ac Religionem, sic per nos plan-
tatam, uberiCis promovere et solidare, ipsorumque
Religiosorum devooionem ad ipsam Ecclesiam et
Locum eundem in quo vivere sunt professi, et t^m
ipsi qu4m infirmi et pauperes supradicti sacra Eccle-
siastica recipere eonsueti, fervenciils excitare, Ec-
•clesiam dicti Hospitalis et quandam Aream infra
cepla ejusdem, prefate Eoclesie contiguam, unAcum
interiori Ambitu dicte Ecclesie cum parte Claustri et
Capituli, babito priCis super hoe tractatu cum dilectis
in Christo filiis Decano et Capitulo Ecclesie nostra
Cuthedralis predicte, et nuUo pro tunc contradicente,
assistentibusque nobis quibusdam ejusdem Ecclesie
nostre Canonicis, pro sepulturd Prioris, Fratrum et
Pauperum predictorum inibi obtinenda, dedlcavimus,'
et pro Priore, Fratribus et Pauperibus supradictis
liberam et ab omni onere quietam secundum Sanctos
Canones concessimus et per presentes concedimus Se-
pnlturam : juribns nostris et Ecclesie nostre Cathe-
dralis predicte, quoitd alios sepulturam inibi eligentes,
in omnibus semper salvis. In cujus rei testimonium
presentes literas sigilli nostri appeusione fecimus
«ommahiri. Datum in Manerio nostro de Chudde-
legh ultimo die Mensis Marcii A. D. MCCCLIV et
Coneecracionis nostre XXVIIo.IxReferable to p. 9S.

Archbishop Peckham's Letter to Bishop
Quicil, concerning the Observance of a
fapal Indult.

E Regist. Quivil, fo. 1 13. 1 14.

Anno MCCLXXXl.— XVII. Kal. Decembris apud
Clyst, Inspexiinus Literas Domini Canluariensis in-
frascriptas^ Literas Apostolicas in se contineutes,
sub h^c foCma verborum.

" Frater JOHANNES permissione Divin^ Cantua-
rlensis Ecclesie Minister hutnilis, totius Anglie Pri-
mas, Conservator Privilegiorum Ordinis Fratrum Mi-
norum, Venerabili Fratri, Dei gratiik, Episcopo
Exonie, Salutem et fraterne caritatis continuum in-
oremeotum. Noveritis nos Literas Sancle memorie
Domini dementis Quarli, quondam Summi Pontjficis,
non cancellatas, non abolitas, nee in sui parte aliqu^
caneellatas, in subserdptd verborum serie, inspexisse."

CLEMENS Epi^copus, Servus Servorum Dei, dilec-
tis filiis Generali Ministro et Fratribus universis Ordi-
nis Fratrum Minorum, Salutem et Apostolioam Bene-
dictionem. Quidam, temere Sentientes et ad sobrieta-
tem sapere nescientes, imprudenter asserere presu-
munt,qu6d de licexitia vel commissione ac concessions
Romani Pontificis, seu L^gatorum Sedis Apostoliee
vel Ordinariorumlocorum, vas sine Sacerdotum Pa-
rocfaialium licentid. et assensu non potestis liberp pne-
dicare populis, audire confessiones, absolvere Peni-
tentes ac Penitentias injungere salutares. Nos vo-
lentes assertionem tam temerariam petiitils confutare
et elncidare in talibus Veritatem, deliberatione pro-
vide declaiamus, qu6d si vobis detur lioentia, com •
niittatur seu coneedatur a Legatis Predicte Sedis aut
Ordinariis looorum (nedum k Romano Pontifiee, de
quo proculdubioest erronenm dubitare,) ut hi omnes
sine alicujiis consensu, im6 ei invitis quibuslibet
ht'/jusmodi, concedere possint potestatem populisIxiLegatis et Ordinariis subjeciis, eisdem liber^ pre-
dicare potestis, audire confessiones, absolvere vobis
confitentes et peDitencias vobis confiteritibus injun-
gere salutares, aliofum Ministrorum, PreJatorum et
Rectorum Ecclesiarnm ac Sacerdotum Paroehialiiim
assensu nullatentis requisito ; , illis casibus exceptis,
qui de jure, consuetudine seu retentione ab eis spe-
oialiter facta, sed Sedi Apostolice et Ordinariis pre-
dictis specialiter relinquuntur, ad quas non licet vos
extendere, nisi vobis specialiter eommittatnr. Ide-
6que auctoritate Apostolic^ districcifis inhibemus,
ne qnisque super hiis vel eorum aliquo, vos vel
aliquem vestrAm, aut et confitentes vobis, vel ad
predicationes vestras forsitan accedentes, contra
predictam declarationis formam aliqoatenCis moles-
tare presumat ; Decernentes Nos, irritum et inane
qulcquid fi, quopiana contra declarationem et inhi-
bitionem hujus eontigit attemptari. Nulli igitur
homini liceat banc paginam nostre declarationis et
constitutionis Jnfringere, vel ei ausu temerario con-
traire. Si qnis autetn hoc attemptare presarnpserit,
indignationem Omuipotentis Dei et Beatorum Petri
et PauH, Apostolorum ejus, se noverit incursurum.
Datum Perils XII. Kal. Julii, Pontificates nostri anno
primo.

" Hujus igitur auctoritate Mandati, Fraternitatem
vestram requirimus et hortamur, ne predlctos Fratres
contra Indultum hujusmodi permittatis ^ qnocumque
Subditorum vestrorum impediri vel indebite moles -
tari ; quibus unlversis et singulis sub periA Excom-
municationis, ne boo clam vel palam, directs vel
indirecte, facere audeant, prohibemus. Datum
apud Slygdon VII. Kal. Augusti, Anno Domini
MCCLXXXI, Pontificates nostri anno secundo."IxiiReferable to p. 99.

The following Document, most beautifuUiff
writienin /b/. 128, of Bronescomhe's Re-
gister, contains a Grant of the Use of a
JLibrary to the PrantHscan Convent^ in
Exeter.

Sciant presenles et futuri, qui)d ego. Frater Wil-
lelmus de Tukebire, tunc Quaidianus Ordinis Mino-
rum Exonj?, et ejusdejn Loci Cqnventus, Cartam
jVIagitJtri Rogeri de Tboris, tunc Archidiacqni; Exonie,
in bouii prosperitate constiluti, stiscepimus in bee
verba.

", Noscat preseus Etas sciatqiie futura Posteiitasr
quftjd ego Rogerus de Tboris,* tunc Archidiaeonus
Exonie, in bonS. mentis et corporis prosperitate con-
stitutns, inestimabilem fruqtum per Fratres Minores
et Predicatores, animarum saluti et subditorum nos-
trorum et aliorum correctione insistentes, jugiter et
Deo Creatori nbstro continue ■ famulentes in Eccle-
sik Dei, provenientem considerans, caritative dedi,.
concessi et presentis pciipture meo testimqnio confir-
mavi Coinmuniiati Fratrum Minorum in Civitate-
Exonie^ preseotibus et fuluris tejnporibus coinmo-
rantlum, Usum Librorumsubscripto rum ; Salvo Pre-
dicaforibusClvitatis ejusdern ipsorum Ldbrorum usu,.
per partes et.ad lenapus cum indiguerint, dum tamen
ydonee, comodi et absque impedimento Hotabjii seu
manifesto id fieri poterit ; Dominio eorundem libro-
rum mifai dum vixerc, omni tempore, reservato; et,
me decedente, dominium predictorum librorum ad
Decanum Majoris Ecclesie Exonie, qui pro tempore
fuerit et ad Capitulum transeat immediate ; ila tamen
quod non liceat uUi viventi dictos libros vendere,
donare, impignorari, vel aliquo modo alienare vel

• Roger deThori! beet me Dean of Exeierin 1270, and died four yearj after .-Ixfii

etfam ad alios usns eonvertere. Et sunt hii libri de
quorum usa snprd. fit mentio, scilicet, Prvnum vo-
lumen Pentuiettci—itom, primum Vohmen Hisiori-
aliuin~i\enii prim^im twiumen Prophe/urum^item,
MaUketts et Marcus in nno volamlhe—i^em, quiiiqu&
libri SalOinonis ia uno volumine - -iiem, Actus Apos*
inlorum el Canonice^ cum Apocalipsi in uno '
Vdlumine— item, primum volumen Oiitfinalium Au-
gUsiini^-Hem, tertium Fol Summe Fratris AleX'
andri\ super SevHenliaft, in qtro est tertius liber et
fiftagna pars quarti SeatentiarWm — item, Summa
Mitgislri WlUelmi de Aucceret— item, magne
Concordaniie Predicatorum in uno Vof. — item,
Postille% super omnes libtos Bisloriales, prefer
librum Macchabeorum in uno VoL — item, PosUlle
super Psallerium in dioersis locis secundum frairem
Hugonem Cardinaleni\\ cum ihemalibus per tofum
annum et cum ques-tionihu>, Philippi Cancetlarii Pa~
risiensis, que sic incipiunt, Fadam in agrum, in una
Vol. — item, Dislinctiones Philippi Cancellarii Pa-
risiensis super Psalterium cum Summa sermonutn
mibiilium que inoipit, Quasi dilnculo — item, Psai-
ierium Bononiense glosatum. Quienmque hanc Do-
nationem meam qualitercunque immutare presnmp-
serit in futurum, Dei Omnipotentis .malediotionem
incurrat: Datum die Purifieationis, Anno Domini
MCCLXVI."

Quam quidem Carfam et ejus formam tofam la
omnibus articulissuis gratanter aceeptantes, bona fide
eldem promittimus et <am nos quam nobis succes-
suros, testimonio scripture presentis teneri denun-
eiamns et denunciabimus et cum eflectu curabimus ad
omnium et singulorum in Carta, memorata conten-
tcrura observatioHem fldelem et perpetuam. . Et ut* ubaudi, Epislolis^

t Alexander of Hales, a native of Glouceitersbire and an eminent
Divine and Canonist, of the Franciscan Order. He died at Paris in 1245.

J Bishop of Auxerre : he flourished in the middle of the J3li Century.

§ A Gloss or Commentary.

It Hugo deSanctoClaro, in Burgundy, was of the DomiDioaii Order, end
was made Cardinal in 1244.indfe major flat securitas, concedimus pro nobis et
fratribus futuris, qu5d in fini cujuslicet anni revoluti,
memoratus Decanus quicumque pro tempore fueiit
post mortem prefati Archidiaconi, cum aliquo ex
parte Capituli ad hoc deputato, super premissis factis
et concessis examinationem faciat in domo nostra
diligenter, per quam &i quid contra tenorem prefate
carte inveniatur attemptatum, illud siti« more dis-
pendio, per eundem Decanum cum consiiio Capituli
sui revocatur ad staium debitum, ordinatum et bon&
fide promissum. In cujus rei testimonium presenti
Scripto, sigtllum mcmm un4 cum sigillo ConventA»
nostri fecimus apppni. Datum die Purificationi»
Anno Domini MCCLXVJ.\tyfed'eraJble io p. Itilg.

Bif hop Edmund Lucy's Sermon, delivered td
the Chapter House of the Dominican Con-
Dent, in Emeler, on the ISth of August ^
A. D. 14il, before tt General Chapter Of
the Order,

A^c^iidii: de Deseirtb deliciis alBueris;

Canticoruna ¥111°. Capttulo, et pro Themate As*
lUmptionis hodiernie.

Preolari Domini ac Pati'es EccleSie Mirabiles Ari-
^lioadej pfelucidi Predicatoresj Ardhipredioatoresj
iiostrunl Celiciimj nostrum Dothittum ib actibas
ierarchidis imitHntes, iriutu^ vbs hoHatiiiir ad assen-
sum pfo th^miite electiinl. Ascendit ehiiii Christus
iiGster legifef prelibatiis in ihbnteni ut Dbctor et Pre-
dicator. ' Asbendit seoiindo in ihoilteiti ut devbtissi^
inus Oraiof— Ascebclit telrtib Calvslifb SUttimifatetii
iit vigilantissimus SpeCulatoi': (jtHA igituf Pr^dica-
toris ^t Speculators boncurfiiht bfecialj tos PtediCai
tores eihoftOr ad Speciiium ascendehduiri ad tali*
videlid^t periciila previdfenda, ad remedia pi'bvidendd
6t ad sbffragia dapessSnda— primum pertinens ad so-
iicitudinein— secbndutu ad discrfetionem — tettium ad
deyobioneiri. SpecuJatbri eniili non bongrnit teih-
pbribus nunc pediculosis in locis latebrosis dorhairej
s6d in Ipbb ehaineaciofe stare et imioniDeilcia petidula
aniitihbiarg nis i^uid p^HcUli ertiefgat i[Uod hbb pre^
yideatufj terribilenl Dbihiiii fedbituru^ Sententiairi
Ez^O^y is iettio '' Spebulatdrum dedi te** tfec. et capi -
iulti XXXIIIo. '' Si Speculator viderit gladium veni-
entein fet bbn insQnuerit buccina^ vfeneritq ; gladiu^j
tulerit eiirfi istcj in iiii«iuitate eaptiis fest, sanguihfeift
autern ejus de manii speculatofis ret}uli'ain;" As:
fcenditei ei-gb ad pi'oftindata Sacl-e! SfcHpture'intfellis
feenfciaiti et tales ad apicetti in fe^i decbfatos- iii hb8
Sacib Veslfb Capiftilal-i Conbilio eligatisj ^ul &Arxvi

mores et gcieatiam optime sunt indofls, non prbpc^-
nendo Goliardos * cantores, ineptulos autt coma-
tulas Patri& et sangHine convictos — taleS itiquam in
altitudine Scripturarum insonabunt buccinA, previ-
debunt spiritAs pericula et providebnnt refnedla; set
tanta est emineiida intellfgencie que itnpugnatur,
taDta cautela culpe que impugnatur, tanta latencia
spiritu&lis plage que aggravat, quod Uec quisquam
nnqiiam reperietur tain sciolns aut stultus qui possit'
contra matignantes in Ecclesiam sanctam'sinfe oraoi-
onum suffragiis effioaciier subsistere: Meo cnm
Cartusiensibus, ut refert Jacobus de LosaunA, prope

hujus festi in vigiliA ihparv&Gran-

gi4 pernoctantibus post artain panis et aque sump-
eioneiii cum ciliciis ad nudam humum soporantibus,
hbrfi Ordinis consuetft surgentibus, ilnatntinas'decan-
tantibus cum " Felix namque" usque ad Versum de-
curso, indiqibili suavitate vox auditur Angelica, clarfe
personans " Ora pro populo, &c." Et uos in CoUa-
cionrs exordio oremus pro Princljpibus et Populo,
pro Capite Ecclesie et Clero, pro Femineo Sexii ad
EcclesianL devoto, et pro dormientibus et Fidel ibus
yiventibus, ut post seculi' desertum celestibus possint
aflSuere deliciis, pro commendari consuetis et aliis
yobis et miohi necessariis, dicat quilibet Orationem
Dominicam, non omittendo salutarem Mariam.

Ascehdit de deserto deliciis affluens — ubi supra'
©ominus Hugo exporierig illud Divi Dionysii de ce-
lesti lerarcbiA " non solum in superpositis et subjec -
tis animis; sed equ4 potentibus ipsa lex definitur"
dJpit qu6d in superioribus et inferioribus et in paribus
Angelis et hbminibus ita constituta est lex, ut qui
minores sunt, minores illuminent, cum alia sit dig*-
nitas superpositorumr aJia mediorum, alia subjec-
torum ; sic alia virtue est primoruni, alia mediocrium,-
alia ultimorum. Primi cetepis provident, medii in
equalibus concordiam retinent, inferiores superiores
imitantur et cum eis copuIam> terient, videiitet, in-
ferioribus spiritibus querentibus " Quisest, &c. " qiii^
ascendit de Edbm,- tinctig^ vestibus de Bo.«ra : is(c
formosus in stol^ su& :" sic in mirifictl et gloriiic&'

■ ■ ■ ■ ■ . i' .. -

• Goliardus, n Buffoon, u Juggler — see Spelnan's GIussof}'.

f Como^uls^— B siliy «oxeomb.iivii

hotli^ assumpsione, question! non ignoranciiim sivJ^
adfnirantium petentiuiii, Canticorum, VIo. capitulo.
" Que est ista, que progreditur quasi aurora consur-
gens, pulf ra ut lund,, electa ut sol, terribilis ut cas-
trorum apie^ drdiriata?" respondetur , per Thematis
Verba, cujri^ sensus planus est cunctis Christidolis;
, §ui>d " Ascendit de deserto delioiis dfiluetis.". In
Jjuibus verbis tria se offerunt elucidandai videiiceti
[juritatis virginalis, decens sublfmacid, vanitatis
mund.iali's potefls superacio, sdrictitatis internalis fef-
vans jueundatio. Priniuni ibi, ascendit : Securiduni
tbi, de deserto :' Terliunt ibi, deliciis affluens ■ decent
sublimaclo puritati^ liotatiir in verbo ascendit, quia
asdeadit sp^cios^, infinia calcando — ascendit stu-
diosh media reforniando et ascendjt gloriosh, siimmk
ifanstdlandQ, 1 nconibustus rnbus erat ratiorie ignee
J)untaiis— eraf vellus Gedednia i",8ltiope sacrate fecun-
ditatis et erat yellus Sureum Jasdriis frftidrie nobilis-
slme sue i-adioSe claritaiis. . Qui ided proterve
dpinidne reprob^ Intuuritur fuscare ejus Concepti-
dnenri^ orasua conipescant, et qui intuuntur maculare
fejus odnversatidnem obmutescant et qui nolunt ejus
Assumpsionis exitum. exaltare, perpetud deliteseant.
Virginea ejus puritas prime transpar'ens et summe
diaphou) puloritudiQeai excedit omnium reruni ter-.
renarum merito in Loco hodiS r^ponitur tibi est
*' Species et gloria stellarum" Edclesiaistici; ('43e.
100) In quibiis .verbis notaintur tiia — Doctor supre-
miis cunctorun?i sic et amenus — Species celi — Finis
serenus queni querit quisque terrenus — gloria. — '
Celorum decus Rex Regum' lumine oecvis—siellarum:
Ex primo progredltuf dm'nis piilcritudo— in secundd
dernitur dmnis quietudo ; ex tertio. promittitui- po-
feucie plenitude. Primum probatur ex Lactantid
lib. Il,*ubi sic " Ter rani sfabili fundamento sns-
pendit, qui ceium distiuxit sistris fulgentibus in argu-
hienlum unice- majesldtis qui posset^ eslendere
danipos, subsidere valles, ffoiide tegi silvas, lapidosoS
sargere montes" Hiuo brdine condidH creaturas;
dum cuncta in partibus disposuit in maximo, ordine'
dtmeusurl, ut et celam choruseaiis, astra fulgencia j

• See, lie Origine Erroris, Lib. 1. >■■■ S.
t In itie edlt6'rf coj'iesil hjuxfll.Ixyiii,

terra fraotificaos, iminenganiaria ; piscesfet volucres^
fiommiries et peoiides unlversA pulcrifudino ; hoc?
ordine trino collocaTitnr. Est igitur hie ternaria:
omniam species, utdicit Doctor deificus super Gene-
si m(S. AugustinuJi) " HeO oAiniasunt Deus, quisibi
qniderrt mensur^ omnem rei modum prefigit ; sibr
'qu6d mnndus omni rei pdtesfate probatur, et ut
pondus omnem rem ad quietem et stabilitatem tra-
hit." Hiec ills Pater. E ten im qu6d in creatures snis
Deus cernitur' mental! oculo, dum hie percipitur" spe-
cies celi, a^trorum decus dignd extollitur', e6rum
digiiitias eunctis diffunditur, dum species celi sit in
visionis gloria — supple, — Stellaru)n — fit species cell*
amabilis lux et laudabilis orbis amenus, sit gloria
Vite regnabiliSj status amabflis propter quam cuncta-
fitstellarum virtus durabrlis et gubernabilis ereatura-
rum, dum species celi fit gloria Siellarum. Sic pro-
batur primum, SeCUudo Locus hoditf assdmpte Vlr-
giuis est finis serfeuUs qn^m querit quisque te'rrenus.
Philosophoruiri et Ethicdrum probatio, qu6d neegssd
est aliquem fineiii 6sse reriim humanarum, viz. im-
mortalitas et etertiitas. Ad quam Nostra, auctoritate'
DivinA merito assumitor per Apdstbtum ad' Komanos
(2° cap. v. 10) " Gloria, bonof et pa* omni operanli
bonum." Internum commereium procbl excluditur"
eternale premium dum -bonis promitfiitir : gloria,
hoUor et pax secundum condicionem ounctis exponi-
tur, dum Sanctis solum conceditur qubd> Operanti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18

Online LibraryGeorge OliverHistoric collections, relating to the monasteries in Devon → online text (page 16 of 18)