Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 45 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 45 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


Digitized byGoogle348 ORANGE RIVER COLONY

O.R.C. were to be made to the Supreme Court of the Transvaal, bat in
1904 the High Court was substituted for the Transvaal Court as a Court
of AppeaL Circuit Courts were continued by both ordinances.]ORANGE RIVER COLONY : MUNICIPAL GOVERN-
MENT, 1902-1910.

[By Ord. No. 6 of 1904 Municipal Councils in the various towns
were provided for, consisting of from five to ten members elected by
resident house-holders whose rates were paid. The Councillors could
elect one of their number as Mayor. Special provisions were made in
the case of Bloemf ontein and Tagersf ontein.

By Ord. No. 12 of 1904 B^ds of Management could be elected
for the villages of the O.R. Colony.

Both sets of bodies were empowered to frame regulations for their
respective localities, which were to be submitted to zae voters for their
approval before they could be enforced. The local bodies could im-
pose and collect certain local rates.]THE INTER-COLONIAL COUNCIL.

[Seep. 516.]Digitized byGoogleCHAPTER IV.
THE SOUTH AFRICAN REPUBLIC.

No. 174. THE THIRTY-THREE ARTICLES.

[During the years 1836 to 1844, the period intervening between the
commencement of the Great Trek and the date of this document, there
were three main groups of emigrants who settled round the spots where
now stand the towns of Pietermaritzburg in Natal, Winburg in the
Orange Free State and Potchefstroom in the Transvaal, though there
were several minor posts. The Natal group was the first to establish
a settled form of government which had begun to pass legislative
enactments about me middle of 1839. The following year they were

5'oined in a sort of union by the people residing at the otiier two places.
t was probably on this occasion that an Adjunct Raad was set up
at Potchefstroom, with a vague authority also over the people in the
neighbourhood of Winburg. The body had to report any resolutions
that it might pass, and was in other respects subject to the Volksraad
at Pietermaritzburg, though in minor matters it was regarded as
independent of the older legislature. It is not known whether the
peo^e of Potchefstroom took any action or x>assed any resolution with
regard to the capitulation of the Natal Volksraad to the British in 1843,
but obviously they did not regard themselves as affected thereby.
The law given here was probably passed by the old Adjunct Raad, but
portions of it remained in force for many years.]

DE DRIE EN DERTIG ARTIKELEN.* [9 April 1844.I
ZijNDB Algbmebne Bbpaungbn en Wetten VOOR DE

TEREGTZnriNGBN.

Art. I. Alle teregtzittingen zuUen in het openbaar gehouden
worden.

2. De toehoorders zullen de teregtzittingen met ongedekte hoofden
bijwonen en voorts een betamelijk ontzag en stilzwijgen bewaren. Al
wat de President tot handhaving der goede orde beveelt, zal stiptelijk
ten uitvoer gebragt worden.

THE THIRTY-THREE ARTICLES.^ [9 April 1844.]

Being General Regulations and Laws for the
Law Sessions.

Art. I. All law sessions shall be oi)en to the public.

2. The audience shall uncover their heads ymile attending

the law sessions and shall further maintain a decorous and

respectful silence. Whatever the President orders for the

maintenance of good order shall be strictly carried out.

1 Formally repealed by Procl. No. 34 of 190 1.
349

Digitized by VjOOQ IC350 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1844

3. Ing[eval dat een of meer der personen, gedurende de openbare
terc^ntang de stilte storen, en teekens van goed-of afkeuring geven.
hetzij bij het verdedigen der partij,hetzij bij aanmaning of waaischuwing
van den voorzitter of bij het uitspreken van vonnissen en bevelschiiften.
of op welke wijze 00k geraas maken, of bewegingen verwekken ; en
zij op die waarschuwing van den bode zich niet deLdelijk stil houden,
dan zal hun gelast worden te vertrekken ; en die zich daartegen verzet.
zal terstond in een huis van burger arrest gezet worden, voor den tijd
van 24 uren of langer — naar den aard der zaak. Wanneer de President
het zal noodig achten, zoo zal hij door de toehoorders geadsisteerd
worden zoodanige on|[ehoorzame personen in hechtenis te brengen.

4. Indien zoodanige personen weigerachtig zijn om den Ptesident
te adsisteren, zuUen zij in rep^en kunnen worden vervolgd. "^

5. Indien eenig regterlijk persoon of personen, in de uitoefening
hunner pligten, door beleedigingen of m-eigementen zal gehinderd
worden door eenig persoon of personen, zal de zoodanigen, na behoor-
lijk onderzoek en getuigenis, gestraft worden met eene geldboete of
gevangenisstraf — ^naar den aard der zaak; maar de beledigde regter
zal in zoodanig geval niet als regter mogen fungeren.

6. Elk lid van den Burgerraad dezer maatschappij kan zoowel door
den beklaagden als beschuldiger, als 00k door de andere leden van den
Raad kunnen afgekeurd worden. Geene Bastaarden zullen in onze
vergaderingen als lid of regter mogen zitten tot het tiende gelid. Ten
iste, wanneer de beklaagde of beschuldigde in bloedverwantschap of

3. In case one or more of the persons should cause a dis-
turbance during the public session and should show signs of
approval or disapproval, whether during the defence of the
party, or during the admonition or warning of the chairman,
or while sentences are being passed or decrees issued, or in
any way make a noise or create conmiotion ; and if they
should not inunediately keep silence when warned by the
messenger, then they shall be ordered to depart ; and he
who opposes such order shall at once be placed under civil
arrest for the period of 24 hours or longer, according to the
nature of the case. When the President may deem it necessary,
he shall be assisted by the audience in taking in charge such
disobedient persons.

4. If such persons should be imwilling to assist the President,
they shall be liable to be prosecuted according to law.

5. If any judicial person or persons should, in the execution
of their duties, be hindered by any person or persons through
insults or threats, then such persons, after proper examina-
tion and evidence, shall be punished with a fine or imprison-
ment according to the nature of the case ; but the insulted
judge shall in Qiat case not be allowed to act as judge.

6. Every member of the Burgerraad of thk community
may be objected to by the defendant as well as the accuser,
as also by the other members of the Raad. No half-castes,
down to the tenth degree, shall be entitled to sit in our meet-
ings as a member or judge. [Nor shall a man act as judge :]Digitized byGoogle1844] THIRTY-THREE ARTICLES 351

zwagerschap bestaat, tot in den derden graad ingesloten ; zde, indien
hij persoonlijk belang in de zaak heeft ; jde, indien hij eenige
schnfteliike raadslagen in de zaak gegeven ned^ ; 4de, indien hij
gedurenae het proces geschenken van iemand, die bij de zaak bdang
neeft, ontvangen heeft, of dezelve aan hem beloofd ziin ; 5de, indien
de regter, voogd of toeziende voogd, redderaar of vermoedelijke
erfgenaam, of begiftigde van een der partijen is ; 6de, indien er eenige
hooge eraad van vijandschap tusschen den renter en den beklaagde
of bescnuldigde plaats vindt of bestaat ; /de, indien er tusschen den
regter en den beklaagde of beschuldigde, sedert den aanleg van het
proces, of binnen den tijd van zes maanden hebben plaats gehad
beleedigingen of dreigementen.

7. I>e afkeuring moet mondelings of bij geschrifte worden voorge-
dragen, zoodra de teregtzitting hare aanvang neemt ; maar in den loop
des onderzoeks is men daartoe niet meer geregtigd.

8. leder Commandant, onder-Commandant, veldcornet of assistent
Veldcomet, van de gewapende magt dezer maatschappij, die na wettige
oproeping van den Kaaa of burgerlijk gezag zal weigeren de magt me
onder zijn bevel staat, in het werk te stellen, zal gestraft worden met
geldboeten van 50 tot 100 Rijks. of gevangenis — ^naar den aard der zaak.

9. Al diegenen die met buitenlandsche Mogendheden, of hunne
Gouvemeurs of Ambtenaren aanslagen of veistandhoudingen zuUen
gevormd hebben, ten einde dezelve tot het plegen van vijancUchappen,
of het ondememen van oorlogen tegen deze Repabhek over te halen,

istly, if the plaintiff or the defendant stands [to him] in rela-
tionship by blood or marriage to the third degree inclusive ;
2ndly, if he has a personal interest in the case ; ycdly, if he
has given any written advice in the case ; 4thly, if during the
action he has received gifts from anyone interested in the
case, or if such gifts have been promised him ; 5thly, if the
judge is the guardian or acting guardian, agent or probable
heir or the beneficiary of either of the parties ; 6thly, it enmity
to any great extent between the judge and the plaintiff or
the defendant is aroused or exists ; 7thly, if since the com-
mencement of the action or within six months insults or
threats have been employed between the judge and the plaintiff
or the defendant.

7. The challenge must be brought forward verbally or in
writing as soon as the sitting begins ; but in the course of the
examination no person shall be further entitled thereto.

8. Every Commandant, sub-Commandant, Field-comet or
assistant Field-comet of the armed force of this conununity
who, on beine lawfully called up by the Raad or by the burgher
authority, renises to set in motion the force under his command,
shall be punished with a fine of 50 to 100 Rix-doUars or with
imprisonment according to the nature of the case.

9. All those who shall have formed plans or come to an
understanding with foreign powers or their governors or
officials with a view to inducing them to perform acts of
hostility or to undertake the waging of war, or with a view toDigitized byGoogle35^ SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1844

of hun de middelen daartoe te verschafien, of pogingen aanwenden cm
verraad te plegen, die zal gestraft worden met eene geldboete van
Rgks. 500, en uit onze maatschappij verbannen worden ; en indien
hi] wederkeerd, zal hij vogelvrij verklaard worden.

10. En al degenen die zich voor dato dezer hebben schuldig gemaakt
aan bovenstaand artikel, zal indien hij een ambtenaar mogt zijn, van
zijnen post worden ontzet ; en indien mj een privaat persoon is ninuner
eene post krijgen, en in onze maatschappij geen ambt oekleeden.

11. Al diegenen welke kennis dragen van eene zamenspanning of
verraad, ofechoon zelfs vrij aan het verraad, en hetzelve niet oinnen den
tijd van acht dAgen aan net hoogere gezag bekend maken, zal gestraft
worden met eene geldboete van Kijks. 25, of een burger arrest — ^naar
den aard der zaak, en van ontzetting van het r^ tot stemming voor
den tijd van twee jaren.

12. Wanneer een of meer burgers door middel van zamenrotting»
dadelijkheden of dreigementen, verhinderd zullen worden hnnne
maatschappelijke regten uit te oefenen, zoo zal ieder der schuldigen
gestraft worden met eene geldboete van Rijks. 25, of een burger arrest
naar den aard der zaak, en met ontzegging van net regt tot stemming
voor den tijd van twee jaren.

1 3. Ieder ambtenaar of bekleeder van openbare bedieningen, die in
de teregtzittingen tot zijnen post behoorende, een valschheid b^^aan
zal hebben, he&j door verandering van geschriften, hetzij door onder-
schrijving van vaische personen, hetzij door bij of tusschenschrijvingen
te doen op registers of openbare acten, nadat zij opgemaakt en gesloten

supplying them with the means necessary thereto, and those
who attempt to commit treason, shall be punished with a fine
of 500 Rix-doUars and shall be expelled from our commimity,
and on returning shall be declared outlawed.

10. And any person who previous to this date shall have
been cuilty in terms of the above article shall, if he be an
offidaX be dismissed from his post, and if he be a private person,
he shall never obtain a post or fill any office in our community.

11. All those who are aware of a plot or of any treason,
although themselves not giiilty of treason, and who do not
report the matter within eight days to the higher authority,
shall be punished with a fine of 25 Rix-doUars or with ci\il
arrest according to the nature of tiie case, and with disfran-
chisement for a period of two years.

12. If one or more burghers shall be prevented by a con-
spiracy, by actual deeds or by threats from exercising their
social rights, then every one of those who are guilty shall be
pimished with a fine of 25 Rix-dollars or with avil arrest
according to the nature of the case, and with disfranchisement
for a penod of two years.

13. Every official, or one holding a public office, who in the
sessions belonging to his office shall nave conunitted fraud,
either by altering documents or by subscribing false names of
persons or by adding to or inserting anything into registers or
public deeds after they have been made up and closed, shallDigitized byGoogle1844] THIRTY-THREE ARTICLES 353

zijn, zal gestraf t warden met Rijks. 300 boete en ontzetting van zijnen
post.

14. leder doctor, genees of heelmeester of soortgelijke ambtenaar,
die, om iemand te bevoordeelen, valsche getuigschriften geeft van
ziekten of ongemakken geschikt om van den openbaren dienst bevrijd
te worden, zsd gestraft worden met eene geldboete van Rds. 150, of
gevangezitting — ^naar den aard der zaak. leder doctor zal door den
Kaad goedgekeurd worden en certificaten verleenen.

15. Geen Raadslid zal mogen pleiten dan voor zichzelven, en 00k
geen raadgeven dan in de openbare sitting, en zoo 00k geen scbJeidsman
zijn.

16. Elk persoon kan zijne eigene zaak bepleiten ; maar hij heeft
00k het regt iemand in zijn plaats te qualificeren om in zijne plaats
voor de Regtbank te fungeren.

17. Allen die schuldig zijn aan valsche getuigenis, zal dezelfde straf
of boete moeten ondergaan als de veroordeelden zouden moeten onder-
gaan of geleden hebben.

18. Alle wie iemand stooten of alagen heeft toe^ebragt, zal met
boete gestraft worden, naar den aard der zaak, van Rijks. 5 tot Rijks.
100, en alle kosten betalen, als hij te bed valt, 00k zijn verzuimden
tijd, pijn en smarten ; en in geval van onvermogen zsd hij in arrest
warden geplaatst.

19. Schuldig aan wanbedrijf, van lastering en eerschennis aan

be punished with a fine of 300 Rix-doUars and dismissal from
his post.

14. Every doctor, physician, surgeon, or similar official,
who, in order to benefiit any one, shall give fake certificates of
diseases or ailments calculated to exempt from the pubUc
service, shall be punished with a fine of 150 Rix-doUars, or
with imprisonment, according to the nature of the case. Every
doctor shall be approved of by the Raad and be entitled to
issue certificates.

15. No member of the Raad shall be allowed to plead
except for himself; nor shall he give any advice except in
pubhc session ; nor shall he act as umpire.

16. Every person shall be at Uberty to plead his own cause ;
but he shall also have the right to instruct anotiier to act in his
place before the Bench.

17. AU those who are guilty of perjury shall suffer the same
punishment or pay the same fine as the persons convicted
would have had to suffer or pay.

18. All those who have pushed or struck another shall be
pimished with a fine, accordmg to the nature of the case, from
5 Rix-dollars to 100 Rix-dollars, and shall pay all costs if he
should be laid up in bed ; they shall further make good the
time lost, the pain and the sufferings of such man ; and in case
they do not possess the necessary means, they shall be im-
prisoned.

19. Any person guilty of crime in consequence of slander

Digitized by VjOOQ IC354 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1844

iemand toemvoegd, hetiij in het beleedigen van privaten in t^ien-
woordigheid van ^etoigen, die zal gestraft worden met een g^dboete
van Rijks. 5 tot Rijks. icx), naar den aard der zaak, ten voordele van 's
lands }as,^

20. Al wie schuldig is aan moord, vader-moord, kinder-moord en
vergiftiging, zal met den dood gestraft warden.

21. Al wie eenig goed dat hem niet toekomt arglistig wegneemt,
maakt zich schuldig aan dieverij, en in alle gevallen van dievenj zal de
Hollandsche Wet tot basis genomen warden.

22. Alle verbindtenissen van kwaaddoeners tegen personen en
hunne goederen, is een misdaad tegen openbare mst ; deze misdaad
bestaat, wanneer er eenige scheiding of beraming onder hun en hnnne
hoof den plaats vindt, of wanneer er eene overeenkomst bestaat om den
buit te aeelen wanneer zulks plaats grijpt ; en zoo deze misdaad van
geene andere vergezeld mogt wezen, zoo znllen de aanleggers daarvan
met dwang worden gestraft naar bevinding der Regters en naar den aard
dtf zaak.

23. Al di^nenen die na wettelijke oproeping van het hoogere
gezag, en zonder gegronde reden, weigerachtig zijn commandos of lets
daarop betrekkinK hebbende te doen, zullen voor de eerste maal gestraft
worden met eene boete van Rijks. 20 ; voor de tweede maal met Rijks.
30 ; en ten derde maal Rijks. 50, ten voordele van 's lands kas.

24. Een ieder die het regt schendt met brieven te openen zal in eene

or defamation of any one's character, by insulting private
persons in the presence of witnesses, shall be fined from 5 to 100
Kix-dollars, according to the nature of the case, for the benefit
of the public treasury.^

20. All those guilty of murder, patricide, infanticide, and
poisoning shall be punished with death.

21. All those who take away clandestindy goods not
bdonging to them are guilty of theft, and in all cases of theft
the Dutch Law shall be taken as basis.

22. All alliances of evil-doers against persons and their
property constitute a crime against the public peace ; this
crime exists when any agreement or plot is made among them or
their chiefs, or when there is an agreement to divide tiie booty
when it shall be acquired ; and wnen this crime is not accom-
panied by any other, the instigators shall be punished according
to the finding of the Judges and according to the nature of the
case.

23. All those who, after being lavrfully summoned by
a superior authority, and without just cause, rdfuse to go on
commando or to do anything connected therewith, shall be
punished for the first offence with a fine of 20 Rix-doUars, for
the second with 30 Rix-dollars and for the third with 50 Rix-
ddlars, for the benefit of the public treasury.

24. Any one infringing the law by opening letters shall be

^ Repealed and re-enacted in a modified lorm in December 1871. Locale
WeiUn der Z.A. Rep, I. 455.Digitized byGooglei844] THIRTY-THREE ARTICLES 355

boete vervallen van Rijks. 50 ; maar ingeval er eenige suspicie van
verraad mogt plaats vinden, zoo zullen zoodanige brieven na den eersten
Commandant, onder-Commandant of Veldcomet verzonden worden,
die het regt zal hebben dezelve te openen. In zulke gevallen, doch
daarin geen nadeel vindende voor de maatschappij, zal mj dezelve met
den meeste spoed onder het adres verzenden.

25. Elk burger dezer maatschappij zal verpligt zijn, wanneer hij
nit de eene wijk vertrekt, den Veldkomet daarvan kennis te geven, en
zich daar, waar hij zijn verblijf neemt, weder te melden binnen 14
dagen ; en ingeval van nalatigheid, zal hij in eene boete vervallen
van Rijks. 5, ten voordeele van 's lands kas.

26. Elk burger die, na vooraf gewaarschuwd te zijn, te na aan
iemands eigendom bouwt of aanleg maakt en die zoo handelt tegen
beter weten, zal geen aanspraak op zijn handwerk kunnen maken ; net
geschil kan door twee arbiters (de Commandant en Veldcomet) gesclukt
worden. Maar als het geschil hooger loopt, zal het voor Landdrost
en Commissarissen van Landerijen worden gebracht, die hierover
kunnen beslissen.

27. Al wie een openbare schending van eerbaarheid begaat, of
beleedigingen, of lastertaal tegen de vrouwelijke sexse begaan zal
hebben, waardoor nadeel of inbreuk op het karakter zulker personen
door ontstaan kunnen, zal gestraft worden met eene boete van Rds.
50 tot 100, naar de aard der zaak.^

28. Geen persoon of personen zullen het regt hebben nabij eenige

fined 50 Rix-dollars ; but if there is any suspicion of treason
such letters shall be sent to the nearest Commandant, sub-
Commandant or Field-cornet, who shall have the right to
open the same. In such cases, when finding therein nothing
detrimental to the community, he shall send the same to the
correct address with the utmost speed.

25. Every burgher of this community, when he moves from
a ward, shall be bound to inform the Field-comet thereof, and
where he takes up his residence he shall again give notice
thereof within 14 days ; and in case of negligence he shall
be fined 5 Rix-dollars for the benefit of the public treasury.

26. Ally burgher who, after having been warned before-
hand, builds too near another's property or erects any structure,
and who acts thus contrary to his better judgment, shall not be
entitled to claim the benefit of his handiwork ; the dispute
may be settled by two arbitrators (the Commandant and the
Fidd-comet). But if the dispute is not settled it shall be
brought before the Landdrost and Commissioners of Lands, who
have authority to decide thereon.

27. All those who shall publicly slander the honour of any
female or who shall have employed slanderous or insulting
language whereby harm or the defamation of the character of
such person mignt be caused, shall be punished with a fine
of 50 to 100 Rix-dollars according to the nature of the case.^

28. No person or persons shall have the right to go near the

* This provision was repealed and re-enacted in a modified form in December
1871. Locale Wetten der Z.A. Rep. I. 45$.Digitized byGoogle356 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [r844

Naturellen hunne verblijfplaatsen te gaan om kinderen op eene on-
wettige wij2e te ontnemen, zoodanige overtreders zuUen gestrait worden
met eene boete van Rds. 500, of gevangenzitting voor zes maanden.
en de ontnomene kinderen aan hunne ouders teniggeven wordeiu

29. Dat geene der naturellen zal toegelaten worden nabij eenige
dorpsgronden, tot benadeeling der dorpelingen, hunne woningen te
nemen, dan met toestemming van de voile Raad.

30. Alle jaren zal eene nieuwe electie plaats hebben, ten einde leden
van den Volksraad te kiezen, en alle kieslijsten verzegeld en verzonden
worden.

31. In alle gevallen waarin deze wetten tekort mogten komen zal de
HoUandsche wet tot basis verstrekken, doch op eene gematigde stijl-
vorm en overeenkomstig van het costuum van Zuid A&ika en tot nut
en welvaart van de maatschappij.

32. ledere Veldcomet zal verpligt zijn alle onwilligers in zijn wijk
te bezorgen aan het kantoor van den Landdrost.

33. In geval van dienstheer en dienstboden zal ieder dienstheer het
regt hebben eene behoorhjke tucht onder die&tboden ,te houden.
Maar geen mishandeling, indien zulks geschied, zal de dienaar aan
wien de mishandeling geschiedt is, ontnomen worden en de dienstl^eer
gestraft worden naar den aard der zaak.

Uit last van den voile Raad,
AU VoorxiUer, J. D. van Collbr.

PiETER DiBTRicKSBN, Ltd en Secretaris.
PoTCHBFSTROOif, den 9 April 1844.

LoctUe WeUen der ZA, Rep, I. i.

abodes of natives with the object of taking away the children
illegally ; such offenders shall be punished with a fine of
500 Ruc-doUars or with imprisonment for six months, and
shall return to their parents the children removed.

29. That no natives shall be permitted to take up their
residence near any town-lands to the detriment of the in-
habitants of the town, except with the consent of the fuU
Raad.

30. Every year there shall be a new election in order
to choose members of the Volksraad, and all voters' lists
shall be sealed and despatched.

31. In all cases in which these laws may prove insufficient
the Dutch Law shall serve as basis, but only in a moderate
way and according to the customs of South Africa and for the
prosperity and wdtfare of the community.

32. Every Field-comet shall be obliged to deliver all
undesirables [or, all persons unwilling to serve,] at the office of
the Landdrost.

33. In the matter of master and servants, every master
1 have the right to maintain discipline properly among

his servants. But there shall be no ill-treatment; if that
does take place, the servant ill-treated shall be taJcen away
and the master shall be punished according to the nature of
the case.

[9 Ap. 1844.]Digitized byGoogle1852] SAND RIVER CONVENTION 357

No. 176. VOLKSRAADSBESLUIT, 23 Mei 1849.

Art. 4.» " Voorgelegd aan den Raad de s^ Artikelen welke zijn
vervaardigd te Potchefstroom, 9 April 1844, en eenparig door den Raad
eoedgekeurd en ter kennisse van het publiek gebragt hebbende, is door
net publiek eenpariglijk goedgekeurd ; zoo heeft de Raad gelast datOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 45 of 70)