Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 47 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 47 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


by the public.

19. Liberty of the press is granted, provided that the
printer and the publisher remain responsible for all articles
containing libel, insult, or defamation of any person's character.

About the Protection and Defence of Church
AND State.

20.* The people desire to retain the fundamental teachings
of their Dutch Reformed Religion as laid down in the years
1618 and 1619 by the S3aiod of Dordrecht, and the Dutch
Reformed Church shall be the State Church.

21.* They prefer to allow no Roman Catholic Churches
amongst them, nor any other Protestant Churches than those
in which the same tenets of the Christian belief are taught,
as contained in the Heidelberg Catechism.

22. They shall appoint no other representatives to the
Volksraad than those who are members of the Dutch Reformed *
congregations.

23.* The people acknowledG;e no other ecclesiastical
authority than that which has already or may hereafter be
approved, adopted and laid down by the kerkraads (con-
sistories) of their Dutch Reformed congregations.

* These and subsequent clauses marked with an asterisk were not taken
up in the 1889 Grondwet. They were either repealed between 1858 and 1889
or their provisions were separately embodied in resi^utions of the Volksraad
and other special enactments.

^Membership of some Protestant Church was demanded by the 1889
Grondwet.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 367

24. Het volk verlangt den opbouw, bloei en de welvaart van Kerk
en ^ Staat, en nit dien hoofde voorziening in de behoeften van Neder-
duitsch Hervormde Predikanten en ^ Schoolonderwijzers.

25. Zoo 00k, dat in tijd van vrede voorzorgende maatregelen
genomen worden, om een oorlog te kunnen voeren of te wederstaan.

26. In^eval van vijandeiijken inva] van buiten, zal een ieder zonder
onderscheid gehouden zijn om met de uitvaardiging der oorlogswet
zijnen biistand daartoe te verleenen.

27. Geen tractaat of bondgenootschap met buitenlandsche mogend-
heden of volkeren mag aangeboden, aangenomen of gesloten worden,
dan nadat de Volksraad door den President en de Leden van den
Uitvoerenden Raad is opgeroepen, om daarover zijn gevoelen kenbaar
te maken, zuUende het voorstel volc^ens het oordeel der leden van den
Volksraad goedgekeurd en vastgesteid of af gekenrd worden.

28. Bij voor den Staat dreigend gevaar of in oorlogstijd zal de
beoordeeling over het al of niet raadzame van zoodanig tractaat of
bondgenootschap, aan den Commandant-Generaal, met overleg van den
Krijgsraad, over^elaten worden, indien de commando's in het veld
zijn, en er geen tijd is om den Uitvoerenden Raad te raadplegen.

Over den Volksraad, het Hoogstb Gbzag, of de
Wetgevende Magt.

29. De Volksraad zal het hoogste gezag des lands zijn, en de Wet-
gevende Magt.

24. The people desire the development, i)rosperity and
welfare of Church and ^ State, and with this view to provide
for the wants of the Dutch Reformed Ministers and ^ Teadiers.

25. In like manner provision shall be made in time of
peace for carrying on or resisting war.

26. In the event of hostile invasion every person without
distinction shall be obliged on the proclamation of the War
Ordinance to render assistance therem.

27. No treaty or alliance with foreign powers or peoples
shaU be proposed, accepted or concluded, except after the
Volksraad has been called together by the President and the
members of the Executive Council, in order that it may express
its views thereon, so that the proposal shall be approved and
confirmed, or it diaU be rejected, according to the decision of
the Volksraad.

28. In the event of threatening danger to the State or in
time of war the decision as to whether such treaty or alliance
is advisable shall be left to the Commandant-General in con-
sultation with the Council of War in case the commandos are
in the field and if there is no time to consult the Executive
Council.

About the Volksraad, the Supreme Authority or

Legislatfve Power.
20. The Volksraad shall be the supreme authority and the
legislative power of the country.

1 The itaHcised words were omitted from the 1889 Grondwet.Digitized byGoogle368 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

30. Ab vertegenwoordigers des voUcb, zijn zij geen Lands ^mbte-
naren.

31. De Volksraad zal ten minste uit 12 leden bestaan, deze moeten
de volgende vereischten bezitten : zij moeten tusschen de 30 en 60
jaren oud zijn, 3 jaren ^ stemgeregtigde burgers, Udmaten wan de Neder-
duitsch Hervormae gemeenUn * zijn ; in de Repubiiek wonen, en vaste
goederen in het grondgebied dezer Repubiiek bezitten. Geen personen
van een openlijk slecht gedrag of die een onteerend vonnis ten hunnen
laste gehad hebben, zuUen verkiesbaar zijn ; zij mogen elkander niet
bestaan in de betrekking van vader of zoon, heele of halve broeders, of
eigen oom en neef . Geen gekleurden, noch bastaarden zullen toegeiaten
worden in onze ver^deringen.* Een ieder is gerechtigd, wanneer
hi] daarvan het bewijs kan leveren, het aan den President van den
Uitv. Raad in te zenden, voor dat zoodanig lid zitting neemt. Ingeval
het bewijs voldoende overtuigend is zal de President van den tJitv.
Raad, voor de opening van de zitting, hetzelve aan den Voorzitter van
<len Volksraad ter hand stellen, en op de verwijdering van het betrokken
lid aandringen.

32. De leden van den Volksraad worden door de meerderheid van
stemmen door het volk gekozen. Ieder burger die den ouderdom van
21 jaren en daarboven bereikt heeft, zal stemgeregtigd burger zijn,

30. As representatives of the people they [the members of
Jtjhe Volksraad] are not public officials.

' 31. The Volksraad shall consist of at least twelve members,
who must possess the following qualifications : They must be
between 30 and 60 years of age; burghers who diall have
possessed the franchise for 3 years ; ^ members of the Dutch
Reformed Congregations ; > residents in the Republic, possessing
immovable property in the territory of this Republic. No
person of an openly bad character, or who has had a dishonour-
mg sentence passed against him, shall be eligible ; the members
shall not stand to each other in the relationship of father or
son, or own or half-brothers, or uncle or nephew by blood.
No coloured persons or half-castes shall be admitted to our
meetings.* Any person is entitled, when he has proof thereof,
to transmit it [his reason for objecting to a member ?] to the
President of the Executive Council brfore such member takes
his seat. If the proof is sufficiently convincing, the President
of the Executive Council shall, before the commencement of
the session, submit it to the Chairman of the Volksraad and
shall insist on the dismissal of the member concerned.

32. The members of the Volksraad shall be chosen by a
/^majority of the votes of the people. Every burgher, who has
reached the age of 21 years or more, shall possess the IFranchise,

^ The 1889 Groadwet demanded 15 consecutive years for those not bom
iiTthe Republic.

' The Italicised w<M>ds were omitted from the 1889 Grondwet.

* These provuions were modified by resolution of the Volksraad, dated
II June 1873, when the number of members was fixed at 28. By the
1889 Grondwet military officers and other salaried officials were also
excluded.Digitized byGoogle185S] th£ GRONDWET 36$

mits lidmaat ^ der Nederduitsch Hervormde Kerk zijnde. De Volks-
raadsleden worden verkozen voor den tijd van twee jaren.*

33. De verkiezing der leden voor den Volksraad zal geheel vrij
zijn : en uit ieder der districten zal een geliik aantal leden verkozen
worden ; de kiezers van het ene district, kunnen 00k hunne stem
uitbrengen op een persoon in een ander district wonende.

34. Ieder stemgeregtigd burger staat het vrij, om indien hij beschuldi-
gingen wegens ambts-overtredingen of ambts>misdaden, begaan door
den President of een der leden van den Uitvoerenden Raad, meent te
moeten inbrengen, die beschuldigingen aan den Voorzitter van den
Volksraad in te leveren, onder het adres van : «- Aan den Wel-Ed.
heer Voorzitter van den Volksraad/' welke daarmede naar bevinding
van zaken zal handelen.

35. De verkiezing van leden voor den Volksraad zal in de maand
Maart * plaats hebben. Uit elk der districten zullen zes * leden bij
meerderheid van stemmen gekozen worden, om ate volksvertegen-
woordigers zitting te nemen. De Veldcometten zullen in tijds zorg
dragen dat de kieslijst aan de Landdrosten, en deze weder zorg dragen
dat die kiesUjsten onmiddelijk aan den Uitv. Raad worden ingezonden.
Op het einde van het eerste jaar zal de helft der leden bij loting aftreden ;

provided he be a member * of the Dutch Reformed Church.
The members of the Volksraad shall be chosen for the period
of two years."

33. The election of members of the Volksraad shall be
entirely free, and out of each district an equal number of
members shall be chosen ; the electors of one district may
also record their votes for a person residing in another district.

34. Every burgher possessing the franchise shall be en-
titled, if he should consider it his duty to bring a charge con-
cerning offical transgressions or misdeeds committed by the
President or one of the members of the Executive Council, to
deliver those charges to the Chairman of the Volksraad under
the following address: " To the Chairman of the Volksraad,"
which Chairman shall deal with the matter according to cir-
cumstances.

35. The election of members of the Volksraad shall take
place in the month of March.* Out of each of the districts
six • members shall be chosen by majority of votes to take
session as representatives of the people. The Fidd-cornets
shall see to it that lists of voters be sent to the Landdrosts in
time, and they again shall see to it that those lists be sent at
once to the Executive Council. At the end of the first year
half the members shall retire by lot, the other half at the end

^ This provision regarding membership of a particular church was abolished
by resolution of the Volksraad. dated 20 Sep. 1858. Locale Wetten der Z.A.
Rep. I. 103.

' Altered to four years by resolution on 1 1 June 1873. ^&^'^* I* 525.

'Altered by resolution on 11 June 1873, so that the elections could take
place in January and February, and each district could elect 3 members and
the towns of Potchefstroom, Rustenburg, and- Lijdenburg one member each.
Ibid, I. 525. Again altered in 1 886, document No. 211.

Digitized by VjiOOQlC370 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

dt andere helft op het einde van het tweede jaar, en zoo voort. Uit de
districten wier leiden uitvallen znllen nieuwe Volksraadaleden gekozen
worden. De aftredende leden zijn herkiesbaar.

36* De Uitvoerende Raad zal verpligt zijn zorg te dragen dat de
Volksraad van een bekwaam secretaris voorzien wcnde tijdens deszelfs
zitting.

37. De verkozenen tot leden van den Volksraad znllen, indien zij
verontschuldiginfen tegen de op hen nitgebrafi^te keuze meenen te
moeten maken, die verontschulcGgingen, te^n de op hen nitgebragte
kenze, dadelijk, na de ontvangene aanschnjving, met de eerste post
verzenden aan den Uitv. Raad. Hij die daaraan niet voldoet, of zonder
voldoende redenen voor de verkiezing bedankt, zal in eene boete van
Rds. 25 vervallen. Indien deze kennisgeving niet met de eeiste post
ceschiedt na de aanschrijving, dan zal de boete bedragen Rds. 50.
Blijft een lid van den Volksraad zonder bedanken weg, en voldoet hij
niet aan de oproeping, dan wordt hij beboet met Rds. 75. ^

38. De redenen van verschooning voor het niet veischijnen van een
lid van den Volksraad, zijn :

1. Ongesteldheid en lichaamsgebreken, te bewijzen door het

verkozene of ap^eroepen lid, met eene onderteekende
verklaring van den Landdrost, Commandant <rf Veld-
comet zijner afdeeling, en

2. Zoodanige onvoorziene omstandigheden, die werkelijk be-

of the second year, and so on. For the districts of which the
members retire new members shall be elected. The retiring
members shall be re-eUgible.

36. It shall be the duty of the Executive Council to see to it
that the Volksraad be provided with a competent secretary
during its sessions.

37. The persons elected as members of the Volksraad shall,
if they deem it desirable to be excused from accepting their
election, immediately on receiving notice of such election, send
their requests to be excused by the first post to the Executive
Council. He who does not comply herewith or declines with-
out sufficient cause to accept his election shall be liable to a
fine of 25 Rix-dollars. If the notice containing the request
mentioned above be not sent by the first post after the
notice of election, then the fine shall be 50 Rix-dollars. If a
member of the Volksraad remains away without having re-
signed and does not respond when called upon to attend, he
shall be fined with 75 Rix-dollars.*

38. The grounds on which a member of the Volksraad may
be excused from attending are :

1. Sickness and bodily ailments, to be proved by the

elected and summoned member by means of a
declaration signed by the Landdrost, Conunand-
ant, or Field-comet of his division, and

2. Such unforeseen circumstances, which must be

^The 1889 Grondwet laid it down that U a member absented himself
without resigning he was liable to a fine ol 75 rix-doUars.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 371

wezen zijnde, het hem onmogelijk maken aanwezig te
zijn of te blijven.

39. Alle bedenkingen, verontschuldigingen en kennisgevingen,
bedoeld in art. 37 en 38, zullen aan den President van den Uitv. Kaad
ingezonden en door den Uitv. Raad beoordeeld worden. In de, dien
ten gevolge, onvervulde plaatsen zal zoo spoedig mogelijk voorzien
worden, volgens art. 35.

40. De leden van den Volksraad zullen voor bet aanvaarden hunner
betrekking beSedigd worden door de Volksraadsleden, die op den dag
der zxtting tegenwoordig zijn ; hun eed zal zijn van den volgenden
inhoud:

-' Als verkozen tot lid van den Volksraad dezer Republiek,
verklaar, beloof en zweer ik plegtig dat ik aan niemand
eenige eift gedaan of beloofd heb om tot die betrekking
te geraken ; dat ik in die betrekking getrouw zal zijn
aan het volk; mij zal gedragen overeenkomstig de
Grondwet dezer Republiek, naar mijn beste kennis
en geweten, en niets anders te beoogen dan de bevorderine[
van het geluk en welzijn der ingezetenen in het algemeen.

41. De aanwezige leden van den Volksraad kiezen hunnen Voor-
zitter na de opening der zitting, en voor den tijd van hun zittingsjaar.

42. Al hetgeen waarover beraadslaagd wordt zal door f van het
aantal stemmen ^ beSlist worden.

actually proved, as diall render it impossible for
him to be or remain present.

39. All representations, excuses and notices mentioned in
arts. 37 and 38 shall be sent to the President of the Executive
Council and shall be decided on by the Executive Council.
The seats that become vacant in this manner shall be filled as
soon as possible according to art. 35.

40. The members of the Volksraad shall, before entering
on the duties of their office, be sworn by the members present
on the day the former take their seats ; their oath shall be of
the following tenor :

" As elected member of the Volksraad of this Republic
I declare, promise and swear solemnly that I
have given or promised no gift to any one in order
to obtain that position ; that I wiD be faithful
to the people in the discharge of my office, will
conduct myself in accordance with the Grondwet
of this Republic to the best of my knowledge and
according to the dictates of my conscience, and
will aim at nothing else than to promote the
happiness and welfare of the inhabitants in
general."

41. The members of the Volksraad present shall elect their
Chairman after the opening of the session, and for the period
of one year.

42. Any matter discussed shall be decided by three-fourths
of the votes recorded.^

^ The 1889 Grondwet demanded " a decided majority."Jigitized byGoogleyjl SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

43. De Volksraad gaat niet uiteen voordat alle zaken die behandeld
moeten worden afgehandeld zijn, en de sitting door den Voorzitter van
den Raad geslotenis. Een Volksraadslid kan vrijhdd ontvangen de
vergadering te verlaten indien hij verkeert in het geval van No. 2.
art. 38.

44. De leden van den Volksraad zullen, voor zoolang zij in die
betrekkinR zijn, in persoon vrij vrezen van 's lands dienst en vrij van
kosten ^ die de krijgsmagt van hen zoude kunnen afvorderen ; zij
zullen vergoeding van hun verblijf genieten gedurende de oponthoud
hunner bezigheden.

45. De vergaderingen worden met opene deuren gehouden, tenzij
dat de Voorzitter of de President van den Uitv. Raad ■ het noodig
oordeelt dat de beraadslagingen over het een of ander voorstel in het

§eheim gehouden worden. De aanwezige personen, die geen zitting in
en Volksraad hebben, mogen niet spreken, dan wanneer zij op eene
vraag van den Voorzitter hebben te antwoorden.
46.* De volgorde der werkzaamheden is deze :

(a) De Voorzitter van den Volksra^ opent de zittinf .

(6) De Voorzitter schrijft den President van den IBtvoerenden

Raad aan, om v^slag te doen vol^ns art. 74.
(c) De Volksraad benoemt eene commissie, bestaande uit drie
zijner leden, om over dat verslag een schiiftelijk rapport
uit te brengen.

y 43. The Volksraad shall not adjourn before all matters to

/ be dealt with have been disposed of and the sitting closed by

the Chairman of the Raad. A member of the Volksraad can

receive permission to leave the assembly if he finds himself in

the position described by section 2 of art. 38.

44. The members of the Volksraad shaul, during their term
of office, be exempt from personal military service as also from
the charges 1 which the military power might demand of
them ; and they shall receive payment for their attendance
during the interruption of their ousiness.
V 45. The sittings shall be held with open doors, unless the

Chairman or the President of the Executive Council* shall
deem it expedient that the deliberations on any proposal take
place in secret. No person present, who is not a member of
the Volksraad, may speak, except when he has to reply to a
question from the Chairman.

46.* The order of business will be as follows :

(a) The Chairman of the Volksraad opens the ^tting.
(6) The Chairman addresses himself in writing to the
President of the Executive CouncU to request
him to make his statement according to art. 74.
(c) The Volksraad appoints a commission of three of its
members to report in writing on the said state-
ment.

^ The 1889 Grondwet made them liable to pay these charges.
"The 1889 Grondwet left it to the Volksraad to decide when they should
hold a secret session.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 373

(d) De President van den Uitv. Raad stelt aan den Voorzitter

van den Volksraad zijne voorstellen van wet tcr hand, en
de Volksraad bepaalt de volgorde waarin deze behandeld
zullen worden.

(e) De commissie bij art. (c) vermeld, doet rapport en de Volksraad

besluit ontrent het antwoord aan den President van den

Uitvoerenden Raad te geven.
(/) De Volksraad beantwoordt het verslag van den President

van den Uitvoerenden Raad.
{g) De beraadslagingen over de ingezondene voorstellen van

wet, en tevens over het tiidstip waarop de wet zal in-

gevoerd worden, in overeenkomst met art. 12.
(h) Benoeming van ambtenaren op voordragt van den President

van den Uitvoerenden Raad.
{%) Overige werkzaamheden.
(j) Sluiting der zitting, volgens art. 43.

47. De Voorzitter zal al de voorstellen van wet, bij de Volksraad
ingekomen, in beraadslaging brengen, of deze 3 maanden voor de
indiening aan den Volksraad aan het algemeen bekend ziin gemaakt,
of dat dezelve tijdens de zitting van den Volksraad zijn ingekomen.

48. Wanneer de bekendstelling van wetten en Gouvemements
bekendmakingen aan het algemeen, niet intijds is ^eschied, zal de
President van den Uitvoerenden Raad onderzoeken bij wien de schuld
van dat oponthoud gelegen is. Ben Landdrost in deze schuldig

(d) The President of the Executive Council delivers to

the Chairman of the Volksraad the laws proposed
by him, and the Volksraad decides the order in
which they shall be dealt with.

(e) The commission mentioned in art. (c) renders its

report, and the Volksraad resolves on the reply
to be given to the President of the Executive
Council.

(J) The Volksraad answers the statement of the Presi-
dent of the Executive Council.

ig) The deliberations on the proposed laws sent in, and
further on the time when they shall come into
force in accordance with art. 12.

(h) The appointment of officials on the reconmiendation
of the President of the Executive Council.

(i) Remaining business.

(j) Closing of the sitting according to art. 43.

47. The Chairman shall bring up for discussion all proposed
laws sent in to the Volksraad, whether these have been made
known to the public three months before their introduction or
whether the same have been sent in during the session of the
Volksraad.

48. When the publication of laws and Government notices
to the public have not taken place in time, the President of the
Executive Council shall ascertain by whose fault the delay was
caused- A Landdrost, if he is to blame in such a piatter, shallDigitized byGoogle374 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

bevonden wordende, zal in eene boete van Rds. 50 vervallen, een
Veldkomert of minder beambte, van Rds. 35.

49. Een afschrift van iedeir aangenomene wet zal door den Voor-
zitter aan den President van den Uitvoerenden Raad, ter uitvoeiing
ingezonden worden.

50. Wanneer een nieuwe President van den Uitvoerenden Raad
benoemd is, zal de Volksraad vier zijner leden en den Secretaris afvaar-
digen. om hem uit te noodigen in de Volksraadsvergadering den ambts-
eed te komen afleggen.

51. Bij de benoeming van de leden van den Uitvoerenden Raad en
den Commandant-Generaal, zal de Volksraad hun daarvan schriftelijk
kennis geven, met uitnoodiging om den ambtseed op een daarbij
bepaalden tijd voor den Volksraad te komen afleggen. [Zie art. 91.]

52. De acten van aanstelling voor landsambtenaren, door den
President van den Uitvoerenden Raad, overeenkomstig art. 13 voor-
gedragen, worden door den Voorzitter en den Secretaris van den
Volk^aad onderteekend en aan den Uitvoerenden Raad ingezonden.*

53. Indien het Hoog Geregtshof, bedoeld in art. 143, den President
of een der leden van den Uitvoerenden Raad, of den Commandant-
Generaal, onwaardig verklaart om zijn ambt of hunne ambten te
bekleeden, dan zal de Voorzitter van den Volksraad, op ontvangst van
de uitsprsLak van dat Hof, de leden van den Volksraad bijeenroepen,
welke gehouden zijn, om volgens hunne pligt de zitting bij te wonen.

be liable to a fine of 50 Rix-dollars, a Field-comet or lesser
official to a fine of 25 Rix-dollars.

49. A copy of every law passed shall be sent by the Chair-
man to the President of the Executive Councfl to be carried
into effect.

50. Wh^iever a new President of the Executive Council
shall have been nominated, the Volksraad shall^depute four of
its members, with the Secretary, to invite him to appear before
the Volksraad in order to take the oath of office.

51. On the appointment of the members of the Executive
Council and the Commandant-General, the Volksraad shall
apprise them thereof in writing, and shall at the same time
invite them to appear before the Volksraad on a specified date
in order to take the oath of ofl&ce. [See art. gr.]

52. The letters of appointment of the public officials, sub-
mitted by the President of the Executive Council according to
art. 13, "shall be signed by the Chairman and the Secretary
and despatched to the Executive Council.*

53. In the event of the High Court of Justice, mentioned in
art. 143, declaring the President or any one of the members of
the Executive Council or the Commandant-General unworthy
to fill their office or offices, then the Chairman of the Volksraad
shall, on receiving the judgment of the said Court, call together
the members of the Volksraad, who shall be obliged as in duty

^The 1889 Grondwet substituted this provision: "The list of officials
appointed shall be submitted annually by the President to the Volksraad
lor its approval or disallowance."Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 375

ten einde de veroordeelde of veroordeelden van zijn ambt of hunne
ambten te ontzetten, en zoodra mogelijk in de vervulling der opengeval-
lene plaats of plaatsen te voorzien.

54. De leden van den Volksraad vergaderen in Raadzaali jaarlijks
op den 2 den Maandag in September, of op andere tijden in netOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 47 of 70)