Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 48 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 48 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


oproepingsberigt aangewezen, wanneer de President het noodig oordeelt
dat de Volksraad bijeenkomt ; voorts dagelijks des morgens ten negen
ure. om niet minder dan 4 tot 5 uren per dag werkzaam te zijn. De
vergadering van den Volksraad zal met een gepast gebed geopend en
gesloten worden.

55. De Voorzitter van den Volksraad is verantwoordelijk, dat de
vergaderingen volgens bepaling in art. 54 gehouden worden, bij verzuim
waarvan de Volksraad hem beboeten kan met Rds. 5 tot 50.

56. ♦ De Voorzitter zorgt voor de orde tijdens de beraadslagingen,
en heeft bij eenmaal een lid tot de orde moeten tenig brengen, dan zal
hij, wanneer zulks voor de tweede maal noodig wordt, hem beboeten.
ledere overtreding door de leden van den Volksraad, van de bepaalde
bij dit, of bij art. 54 begaan, zal gestraft worden met eene boete van
Rds. 5.

57. De handhaving der orde> onder de aanwezige personen, bedoeld
in art. 45, zal moeten worden toevertrouwd aan eenen Veldcomet door
den Landdrost van het district, waar de zitting gehouden wordt,
daartoe aangeschreven.

bound to attend the sitting, in order to dismiss from office the
person or persons convicted, and in order to fill the vacated
seat or seats as soon as possible.

54. The members of the Volksraad shall meet together
annually in the Coimcil Hall on the 2nd Monday in September,
or at other times specified in the writ of smnmons, when-
ever the President may deem it necessary that the Volksraad
shall assemble ; and the sittings shall com^nence daily at
9 o'clock in tlie morning in order to devote not less than from
4 to 5 hours per day to business. Each meeting of the Volks-
raad shall be opened and closed with a suitable prayer.

55. The Chairman of the Volksraad shall be responsible
for the holding of the sittings according to the provisions of
art. 54, in default whereof he shall be liable to be fined by the
Volteraad with 5 to 50 Rix-dollars.

56.* The Chairman shall see to the maintenance of order
during the deliberations, and when he has been compelled
to call any member to order once, he shall fine him if he has
to do so a second time. Each offence committed by any
member against the provisions of this article or of art. 54, shall
be punished with a fine of 5 Rix-dollars.

57. The maintenance of order among the visitors present,
mentioned in art. 45, shall be entrusted to a Fiela-cornet
pointed out by the Landdrost of the district where the session
1$ hel4.Digitized byGoogle376 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

58. De Landdrost zal 00k een bode aansteUen, om gedurende de
vergadezingen ten dienste van den Volksraad te staan.

59. De Volksraad beoordeeld alle overtredingen voor de Volksraad
vastgesteld, en in de Raadzaal begaan, en bestrait deswege de overtre-
ders zonder verder beroep.

60. Van alle beboetingen door den Volksraad gedaan, wordt door
de Secretaris kennis gegeven aan de Landdrosten, waaronder de
beboetenen resorteren, en deze dragen zorg voor de invordering.

QvER DEN President en de Ledsn van den Uitv. Raad,

DE VOORSTELLERS DER WeTTBN.

61. De President * van den Uitvoerenden Raad wordt bij meerder-
heid van stemmen, voor den tijd van 5 jaren, door de stemgeregtigde
burgers gekozen. Hij moet vijf jaren stemgeregtigde burger geweest,
en Udmaat van de Nederduitsch-Hervoormde Gemeente zijn,' geen
onteerend vonnis te zijnen laste gehad en den ouderdom van 30 jaren
bereikt hebben.

62. De President van den Uitvoerenden Raad is de eerste of hoogste
ambtenaar van den Staat, alle landsambtenaren zijn hem onder-
geschikt ; dezulke echter die met de uitoefening der Regtsmagt bedeeld
zijn, zijn in die uitoefening geheel en al vrij en onafhankelijk.

58. The Landdrost shall further appoint a messenger to
be at the service of the Volksraad during the sittings.

59. The Volksraad shall decide upon all violations of the
rules laid down for its guidsuice, if such violations shall take
place within the Council Chamber, and shall punish the
offenders for the same without any appeal.

60. Of all fines imposed by the Volksraad, notice shall be
given by the Secretary to the Landdrost under whose juris-
diction the persons fined may be classed, and who shall see to
the collection of the same.

About the President and the Members of the
Executive Council, the Proposers of Laws.

r 61. The President ^ of the Executive Council shall be
/ chosen for the period of 5 years by a majority of the votes of
the burghers possessing the franchise. He must have been
for five years a burgher possessing the franchise, and a
member of the Dutch Reformed Congregation,* not convicted
of any dishonouring crime, and have reached the age of 30
years.

62. The President of the Executive Council is the first or
highest official in the State. All public officials are subject to
him. Those, however, to whom the exercise of judicial authority
is entrusted, are, in the exercise thereof, entirely free and in-
dependent.

^The 1889 Grondwet stated that the executive power was vested in the
President and that he was responsible to the Volksraad.

* The 1889 Grondwet demanded membership o£ some Protestant Church.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 377

63. Zoolang de President die betrekking waarneemt, zal hij geene
andere, noch kerkelijke bediening vervullen, geen handel drijven en
zich nooit zonder toestemming van den Volksraad buiten 's lands
begeven.*

64. Ingeval van ontzetting van zijn post, dood, ontslag of onbe-
kwaamheid om zijne betrekking te vervullen, zal deze worden toever-
trouwd aan den oudsten der leden van den Uitvoerenden Raad, welke
zoo spoedig mogelijk zal kennis geven aan den Volksraad, om te voorzien
in de opengevallen plaats.'

65. De President zal door den Volksraad van zijn post ontslagen
of ontzet worden na overtniging van wan^edrag, verdmstering van
Staatseigendom, verraad, of andere zware nusdaden, en verder naar de
wetten behandeld worden.*

66. Aan den President is opgedragen het voorstellen van wetten
aan den Volksraad, hetzij eigene voorstellen, hetzij anderen van het
volk bij hem ingekomen, hij zal die voorstellen, drie maanden voor
het indienen aan den Volksraad, door middel van de Staatscourant
aan het algemeen moeten bekend maken ; benevens alle andere stukken,
die door hem nuttig en noodig geoordeeld worden.

67. Alle voorstellen van wet bij den President ingekomen, zullen,
voordat deze bekend gemaakt worden, door den President en den

63. So long as the President shall be in office, he shall hold
no other, nor fill any ecclesiastical position, he shall carry on
no trade, nor shall he betake himself to any place outside
this country except with the consent of the VolKsraad.*

64. In case of his dismissal from office, death, discharge,
or inability to fulfil the duties of his office, such office shall be
entrusted to the oldest of the members of the Executive Council,
who shall as speedily as possible give notice to the Volksraad,
in order that the office vacated may be fUled.*

65. The President shall be discharged or dismissed from
office by the Volksraad on conviction of bad behaviour, em-
bezzlenlent of State property, treason or other serious crimes ;
and he shall further be dealt with according to law.'

66. To the President is entrusted the proposal of laws to
the Volksraad, whether they be his own proposals or sent in
to him by the people ; it shall be his duty to make such pro-
posals known to the public, through the meditun of the
Staatscowant, three months before they are introduced in
the Volksraad ; and similarly with regard to all other papers
which he may deem useful and necessary.

67. All proposed laws sent in to the President shall before
pubUcation be considered by the President and the Executive

* The 1889 Grondwet permitted the President to leave the country for
private purposes in case of necessity.

*The 1889 Grondwet laid it down that the Volksraad should appoint as
Vice-President a member of the Executive Council.

*The 1889 Grondwet pro-ided that if the Volksraad decided that the
President should be prosecuted for breaking the Grondwet or for some other
offence against the State, then the State Attorney should prosecute him
before a special court consisting of the members of the High Court of Justice,
the Chairman o|Jhe^Vo}ksraad, and one other member of the Volksraad.Digitized byGoogle378 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

Uitvoerenden Raad beoordeeld worden of de bekendmaking ooodig zij
of niet.

68. De verdediging van elk voorstel van wet geschiedt voor den
Volksraad door den President, of in persoon, of door een der leden van
den Uitvoerenden Raad, daartoe door hem aangewezen.^

69. Zoodra de President van den Uitvoerenden Raad de kennisge-
ving van den Volksraad ontvangen heeft, dat de voorgestelde wet is
aangenomen. zal hij die wet binnen twee maanden doen bekend maken.
en na verloop van eene maand, te rekenen na de algemeene belrend-
making, voor de uitvoering derzelve zorg dragen.

70. Van de oorlogswet, bedoeld in art. 26, zal niet anders, dan door
den President, met toestemming van de leden van den Uitvoerenden
Raad, kunnen kennis gegeven worden. Die kennisgeving zal echter
moeten plaats hebben, in geval van dringend gevaar, en de wet zal
dan dadelijk ten uitvoer gebragt worden ; de beoordeeling over het
gevaar wordt aan den President en de leden van den Uitvoerenden
Raad en ter hunner verantwoording overgdaten, De Commandant-
Generaal zal bij de beoordeeling en beslissing over krijgszaken in den
Uitvoerenden Kaad, in zijne betrekking, bij die vergadering moeten
aanwezig zijn en mede eene stem als zoodanig hebben.

71. De President van den Uitvoerenden Raad doet de voordragt
van alle landsambtenaren aan den Volksraad, in overeenstemming
met de wetten omtrent de aansteUing der landsambtenaren.

Council in order to decide whether such publication is neces-
sary or not.

68. It shall rest with the President personally to recom-
mend every proposed law to the Volksraad, or he may appoint
any of the members of the Executive Council for that purpose.^

69. As soon as the President of the Executive Coimcil has
received a notification from the Volksraad to the effect that
the proposed law has been adopted, he shall cause the said
law to be published within two months, and on the expiry of
another month from the date of publication he shall cause the
said law to be carried out.

70. As regards the War Ordinance mentioned in art. 26,
publication thereof shall alone be made by the President with
the consent of the Executive Council. Such publication shall,
however, be made in case of imminent danger, and the law
shall then take effect immediately ; the decision as to the
danger shall rest with the President and members of the
Executive Council on their own responsibility. The Com-
mandant-General shall, by virtue of his office, be obliged to
be present at those meetings of the Executive Council in
which decisions or resolutions are taken with regard to military
affairs, and he shall then also have a vote.

71. The President of the Executive Council shall recom-
mend all pubUc officials to the Volksraad, in accordance
with the laws relating to the appointment of public officials.

> By Law 3, 1881, the member imder whose department a bill fe)l was made
responsible for its introduction.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 379

7a. De President beantwoordt zoo veel mogelijk aan het verlangen
van het volk, aangewezen in art. 24.

y^. De President zal jaarlijks in de maand September het voorstel
eener begrotingswet van algemeene uitgaven en inkomsten, voor Kerk
en Stoat, ^ aan den Volksraad inzenden, en daarin aanwijzen hoe het
tekortkomende te dekken of het overschot te besteden.

74. Ook zal hij tijdens die zitting van den Volksraad verslag geven
van zijne verrigtingen gedurende het afgeloopen jaar, van den toeitand
der Republiek en van al wat haar belan^ in het algemeen betreft.

75. Na onderzoek van de aan den Uitv. Raad ingezonden kieslijsten
voor de leden van den Volksraad, zal hij dien raad bijeenroepen, jaar-
lijks tegen den 2 den Maandag in Septemb^, en wanneer de noodza-
keUjkheid zulks vereischt.

76. Hij doet in de maand Maart openbaar bekend maken, de namen
en woonplaatsen der gekozenen tot leden van den Volksraad.

yy. De schriftehjke bijeenroeping der leden van den Volksraad
tot de zitting, zal drie weken voor de opening derzelve ten hunne
huizen bezorgd moeten zijn.

78. De President zal ten minste eenmaal in het jaar de steden en
dorpen der RepubUek, waar landskantoren zijn, bezoeken ; den staat
dier kantoren opnemen, en het gedrag der landsambtenaren nagaan ;
en op die rondreize den ingezetenen gelegenheid ^even om, gedurende
zijn oponthoud, hunne belangen aan hem voor te curagen.

72. The President shall as far as possible act in accord-
ance with the wishes of the people, indicated in art. 24.

73. The President shall annually in the month of September
submit to the Volksraad an estimate of the general expendi-
ture and revenue for Church and State} pointing out how the
deficiency can be covered and how the surplus may be invested.

74. He shall also, during the session of the Volksraad
render account of his doings during the past year, of the state
of the Republic, and of all that concerns its welfare generally.

75. After examination of the voting lists for the members
of the Volksraad sent in to the Executive Council, he shall
summon the said Raad annually by the 2nd Monday in Sep-
tember, and also when it shall be lurgently necessary.

76. In the month of March he shall make known to the
public the names and places of residence of those elected as
members of the Volksraad.

77. The written summonses to the members of the Volks-
raad shall be delivered at their residences three weeks previous
to the opening of the same.

78. The President shall visit at least once a year the
cities and towns of the Republic where there are public offices ;
he shall take note of the state of those offices and observe the
behavioiu: of the public officials ; and on such tour he shall
give the inhabitants the opportxmity to lay before him their
interests during his stay at any place.

i The itaUcise4 wards were omitted from the 1889 Grondwet,Digitized byGoogle38o SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

79. De President heeft de magt, behoudens zijne verantwoording
aan den Volksraad, om de landsambtenaren in hunne betrekking ie
stuiten, voorlopige aanstellingen te doen, en alle opene plaatsen in te
vidlen. Hij doet de eeratvolgende zitting van den VoU^aad verslag
dezer handeJingen.

80. Pe President onderteekent mede alle benoemingen van lands-
ambtenaren, doet hen hunne instructie zelve of door bevoegde ambte-
naren voorlezen en verklaren ; den ambtseed afleg^n en t^kenen, en
laat hen na de aanstelling een afschrift der instructie ter hand stolen.

81. De President is belast met de regeling der algemeene dienst,
het postwezen en de openbare werken, hij en de leden van den Uitv.
Raad zijn tevens belast met het oppertoezigt over de kruitmagazijnen
en kanonnen van den Staat.

82. De brief wisseling met buitenlandsche Mogendheden zal door den
President en den Uitvoerenden Raad gevoerd worden. De brieven
zuUen door hem en den Gouvernements Secretaris ^ gevoerd worden.

83. De President met den Uitvoerenden Raad heeft het regt om
de straf of de strafien, ter zake van wangedrag of misdaad, uitgesproken.
te verminderen of kwijt te schelden, op voordragt van het Hof, dat het
vonnis heeft geveld, of op verzoek van den veroordeelden, na daarom-
trent het advies van het Hof te hebben ingewonnen.

79. The President has the power, subject to his responsi-
bility to the Volksraad, to suspend public oflftcials from their
posts, to make provisional appointments, and to fill all
vacancies. At the next following session of the Volksraad he
shall give an account of these proceedings.

80. The President shall likewise sign all appointments of
public officials, shall read out and explain to them, either in
person or through competent officers, their instructions, shall
administer and sign the oaths of office and shall cause a copy
of their instructions to be handed them on their appointment.

81. The regulation of the public service, the postal service
and the public works is entrusted to the President, who is
further entrusted, together >vith the members of the Executive
Coimcil, with the supervision of the powder magazines and
the artillery of the State.

82. All correspondence with foreign powers shall be con-
ducted by the President and the Executive Coundl. All
letters shall be drawn up and signed by him and the Govern-
ment Secretary.^

83. The President, with the Executive Council, shall have
the right to commute or remit a sentence or sentences pro-
nounced for misconduct or crime, on the reconmiendation of
the Court which pronounced the sentence, or on petition made
by the party sentenced, after having obtained me opinion of

e Court thereon.z* By resolution of the Volksraad, dated 31 May 1873, his official title was
changed to that of State Secretary (Staatssecretaris). Locale Wetten der Z.A.
/?«/>. I. 519,Digitized byGoogle1858] tH-E GRONDWET 381

84. Voor het aanvaarden van zijn ambt, zal hij den volgenden
eed in handen van den Volksraad afleggen :

'- Als verkozen tot President van den Uitvoerenden Raad dezer
Republiek beloof en zweer ik plegtig, dat ik getrouw zal
zijn aan het volk ; dat ik in mijne betrekking naar recht
en wet zal handelen, volgens mijn beste kennis en geweten,
zonder aanzien des persoons ; dat ik aan niemand eenige
gunst of gift gedaan neb om tot die betrekking te geraken ;
dat ik van niemand eenige gift of gnnst zal aannemen,
wanneer ik vermoeden kan, dat deze gift of gnnst gedaan
of bewezen zou worden, met het oogmerk om van mij
een besluit ten voordele van den begnnstiger of gever te
gewinnen ; dat ik mij zal gedra^en overeenkomstig de
Grondwet dezer Republiek, en mets anders bedoel dan
de bevordering van het geluk en welzijn van hare
ingezetenen in net algemeen."

85.* Den President zal een Uitvoerenden Raad toegevoegd worden,
bestaande uit den Commandant-Generaal,' twee stemgeregtigde
burgers en een Secretaris, welke gelijke stem zuUen hebben en den
titel voeren van leden van den Uitvoerenden Raad. De President en

84. Before assuming his office he shall take the following
oath before the Vollraraad :

" As elected President of the Executive Council of this
RepubUc I promise and swear solemnly that I
shall be faithful to the people ; that in the dis-
charge of my office I shall act according to
justice and law to the best of my knowledge and
according to the dictates of my conscience, with-
out respect of persons ; that I have done no
favour and given no gift in order to obtain this
office ; that I shall accept no gift or favour from
any one, if I have reason to suspect that such gift
or favour is granted or done with the purpose
of obtaining nrom me any decision which may
benefit the person granting the gift or favour ;
that I shall conduct myself in accordance with
the Grondwet of this Republic, and that I aim
at nothing but the advancement of the happi-
ness and welfare of its inhabitants in general.'

85.^ To the President shall be allowed an Executive Council,
consisting of the Commandant-General,* two burghers possess-
ing the franchise, and a Secretary, who shall all have an equal
vote and bear the title of members of the Executive Council.

^ Of. art. 82 of the 1889 Grondwet below.

■ By resolution of the Volksraad, dated 30 May 1873, the State Attorney
(Staatsprocureur) was substituted for the Commandant-General. Locale
Wetten der Z.A, Re^. I. 519. Vide also resolution dated 27 May 1889, below,
and the foot-note given there. C/. No. 209.Digitized byGoogle382 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

de leden van den Uitvoerenden Raad zoUen wd ritting, doch geen
stem in den Volksraad hebben.

86. De Ptesident zal Voorzitter van den Uitvoerenden Raad wezen,
en bij staking van stemmen eene beslissende stem hebben. Bij de
beloachtiging van doodvonnissen of oorlogsverkiarin^en, zal de
eenparige stem van den Uitvoerenden Raad, ter beslissmg vereischt
worden.

87. De Uitvoerende Raad zal op den eersten Woensdag der maanden
Februarij, April, Tunij, Augustus, October en December, en op zoo-
danige andere tijden als de President zal noodig oordelen, ten zijnen
kantore zitting houden.

88. Alle besluiten van den Uitvoerenden Raad en ambtsbrieven
van den President, moeten, behalve door hem, 00k door den Gouveme-
ments Secretaris onderteekend worden. De mede-onderteekenaar is
teevens verantwoordelijk, dat de inhoud van het besluit of van den
brief niet strijd met de bestaande wetten.

89. De beide stemgeregtigde burgers of leden van den Uitvoerenden
Raad, bedoeld bij art. 85, worden door den Volksraad gekozen. voor
den tijd van 3 jaren ; de Commandant-Generaal voor een onbepaialden
tijd; zij moeten lidmaten der Nederduitsch-Hervonnde Gemeentte'
zijn, geen onteerend vonnis ten hunne laste gehad en den ouderdom

The President and members of the Executive Council shall be
entitled to sit but not to vote in the Volksraad.

86. The President shall be the Chairman of the Executive
Council, and when the votes are equal, he shall have a casting
vote. In confirming death sentences or the declaration of
war, the unanimous vote of the Executive Council shaU be
necessary to arrive at a decision.

87. The Executive Council shall meet on the first Wednes-
day of the months of February, April, Jime, August, October
and December, at the President's office, and at such other
times as he shall deem necessary.

88. All resolutions of the Executive Council and official
correspondence of the President shall be signed by the Govern-
ment Secretary as well as by the President. The person who
signs with the President is likewise responsible for seeing that
the contents of any resolution or letter shall not be in conflict
with existing laws.

89. Both the burghers possessing the franchise who are
members of the Executive Council, as mentioned in art. 85,
shadl be chosen by the Volksraad for a period of 3 years;
the Commandant-General for an indefinite time ; they shall
be members of the Dutch Reformed Congregation,^ shall
not have had a dishonouring sentence passed against them,
and shall have reached the age of thirty years. They shall

» Subsequently altered to "members of a Ptotestant Church." 18S9
Grondwet, art. 88.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 383

van dertig jaren beieikt hebben. Alsmede de vereischten bexitten
in art. 3 1 voor de leden van den Volksraad vastgesteld.

90. De Secretaris van den Uitvoerenden Raad wordt mede door
den Volksraad gekozen ; doch aangesteld voor den tijd van vier jaren.
Bij aftreding is bij herkiesbaar. Hij moet lidmaat van de Neder-
duitsch Hervormde Gemeente ^ zijn, geen onteerend vonnis ten zijnen
laste gehad bebben, vastgoed in de Republiek bezitten en den ouderdom
van 30 jaar bereikt hebben.

91. Alvorens de leden van den Uitvoerenden Raad en den Com-
mandant-Generaal hunne betrekking aanvaren leggen zi j den ambtseed
in handen van den Volksraad af en teekenen denzelven. Die eed zal
zijn van gelijken inhoud als die van den President van den Uitvoeren-
den Raad, gewijzigd naar den titel of de betrekking van den beSedigde,
en die van den Commandant-Generaal, naar den inhoud van art. 108.

92. Alvorens de Secretaris zijn betrekking aanvaart legt hij den
volgenden eed * in handen van den Uitvoerenden Raad af en teekent
denzelven ; de Uitvoerende Raad zal voor hem eene instructie ver-
vaardigen.

9^. Ingeval de Volksraad oordeelt aan de klagten in art. 34 vermeld
gevofg te moeten geven. zal hij de aanklagt tot het doen van onderzoek,
in handen stellen van den Staatsprocureur. Blijkt uit dat onderzoek
dat de aanklagt gegrond is, dan zal de Volksraad de aanklagt ver-

further possess the qualifications of members of the Volksraad
laid down in art. 31.

90. The Secretary of the Executive Council shall also be
chosen by the Volksraad, but his appointment shall be for
a period of four years. On vacating his office he shall be
re-eligible. He shall be a member of the Dutch Reformed
Congregation/ shall have had no dishonouring sentence
passed against him, shall possess immovable property in the
kepublic, and shall have reached the age of 30 years.

91. Before entering upon the duties of their office, the
members of the Executive Council and the Commandant-
General shall take the oath of office before the Volksraad andOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 48 of 70)