Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 49 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 49 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


shall sign the same. The said oath shall be of like tenor as
that of the President of the Executive Council, modified ac-
cording to the title or office of the party sworn, and that of
the Commandant-General shall be accoroing to art. 108.

92. Before entering on the duties of his office, the Secretary
shaU take and sign the following oath * before the Executive
Council. The Executive Council shall draw up his instructions.

93« In case the Volksraad shall decide that it is its duty to
give effect to the complaints mentioned in art. 34, it ^all
place the charges to be investigated in the hands of the State
Attorney. If it appears from the investigation that the charge
is well founded, then the Volksraad shall forward the same

^ Subsequently altered to ** member of a Protestant Church." 1889
Grondwet, art. 89.

* The oath prescribed for the Secretary is not given in this Grondwet.Digitized byGoogle3^4 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

zenden naar het Hoog Geregtshof,^ onder keanisgeving van die ver-
^ending aan den bedoelden Staats-Procureur. Dit hof zal dan van
de zaaJc kennis nemen en in het hoogste ressort uitspraak doen.

94.* Bij pligtverzuim van den President of een der leden van den
Uitvoerenden Kaad, om aan Art. 87 te voldoen, zuUen zij beboet
worden met 5 tot 10 Rds. of verder naar den aard der zaak.

95.* Het Gouvemements-kantoor zal dagelijks geopend wezen van
des morgens 10 tot 3 uren, uitgezonderd de Zaterdags van iedere week,
en al de Zon- en Feestdagen.

Over de Krijgsmagt en den Krijgsraad.

96. De krijgsmagt bestaat uit al de weerbare mannen van deze
Republiek, en zoo noodig uit al die der kleurlingen binnen 's lands,
wier Opperhoofden aan haar onderworpen zijn.

97. De weerbare mannen van de blanken zijn, alle manspersonen.
tusschen den ouderdom van 16 en 60 jaren ; en van de kleurlingen,
alien die in staat zijn om in den krijg van dienst te wezen.

98. Tot indeeling van de krijgsmagt, wordt het grondgebied dezer
RepubUek verdeeld in veldkometschappen en distncten. De schei-
dings-lijnen der veldcometschappen en mstricten worden bepaald door
en bij gezamenlijk overleg van den President van den Uitvoerenden
Raad, den Commandant-Generaal * en de aangrenzende Comman-
danten * en Veldcometten ; en ieder inwoner zal verpligt wezen om onder

to the High Court of Justice,^ at the same time giving notice
thereof to the said State Attorney. The Court shall then take
cognizance of the charge, and deliver judgment in the last
resort.

94.* In case of neglect of duty by the President or one of
the members of the Executive Council, in not compl3dng with
art. 87, they shall be fined with a sum of from 5 to 10 Rix-
dollars, or otherwise according to the nature of the case.

95.* The Government office shall be open daily from 10 a.m.
to 3 p.m., Saturda}^, Sundays, and holida5rs excepted.

About the Military Power and the Council of War.

96. The military power comprises all the able-bodied men
of this Republic, and, if necessary, all the coloured people in
this country, whose chiefs are subject to it.

97. The able-bodied men of the white population are all
the male persons between the ages of 16 and 60 ; and of the
coloured people, all who are able to render service in war.

98. For organising the militant power the territory of this
Republic shall be divided into neld-cometcies and districts.
The boundaries of the field-cometcies and districts shall be
fixed through and by the joint decision of the President of
the Executive Council, the Commandant-General ■ and the
Commandants ■ and Field-comets of the neighbourhood ; and

1 Or, ais the 1889 Grondwet, art. 92, provided, to the special court referred
to above in the foot-note to art. 65.

« By resolutions of the Volksraad dated 7 June 1873, the offices of Corn-Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 385

dat vddcometschap of district, waaronder hij woont, aan die authori-
teiten te gehoorzamen.

99. De manschappen staan onder het bevel van de volgende
Officieren, zijnde naar rang van opklimming : Assistent-Veldcometten,
Veldcornetten, Commandanten, en een Commandant-Generaal.

100. De Officieren worden bij meerderheid van stemmen gekozen
naxnelijk, de Assistent-Veldcometten en Veldcometten, door de
stemgeregtigde burgers der wijken ; zoo de Commandanten door de
stemgeregtigde burgers der districten. En de Commandant-Generaal
door al de stemgeregtigde burgers dezer Republiek. De kiesloten
voor de verkiezing der Officieren, zullen bij de landdrosten bezorgd
warden, die deze zullen moeten opzenden aan den Uitvoerenden Raad.
De Uitvoerende Raad zal verpligt wezen aan den gekozen Comman-
dant-Generaal, van de op hem gevallene keuze kennis te geven.

loi. Zij worden aangesteld voor een onbepaalden tijd,^ en zijn
bij aftreding verkiesbaar. De Commandant-Generaal zal van zijn
post ontslagen of ontzet worden, bij overtuiging van misdaden, ver-
meld in art. 65.

102. Voor elk district zullen niet meer dan twee * commandanten
gekozen worden.

103. De krijgsmagt met uitzondering der gekleurde huurlingen,

it shall be the duty of every inhabitant to obey the authorities
of the field-cometcy or the district to which he belongs.

99. The men shall be under the command of the following
officers according to their rank from the lowest to the highest :
Assistant Field-comets ; Field-comets ; Commandants ; Com-
mandant-General.

100. The Officers are chosen by majority of votes, viz. :
Assistant Field-comets and Field-comets by the burghers of
the wards who possess the franchise, and in like manner the
Commandants by the burghers of the district who possess the
franchise, and the Commandant-General by all the burghers
possessing the franchise in this Republic. The voting-papers
for the election of officers shall be sent to the Landdrost, whose
duty it shall be to send them to the Executive Council. It
shall be the duty of the Executive Council to give notice to
the elected Commandant-General of the choice that has fallen
upon him.

loi. They shall be appointed for an indefinite time,* and
on vacating their offices tihiey shall be eli^ble for re-election.
The Commandant-General shall be dismissed from office or
discharged on conviction of the crimes mentioned in art; 65.

102. For each district not more than two Commandants •
shall be chosen.

103. The military force, with the exception of the coloured

mandant and Commandant-General were abolished in time of peace. Locale
Wetten der Z,A. Rep, I. 520.

^The 1889 Grondwet, art. 99, said: "The Commandant-General for 10
years, the Commandants for 5 years and Field-comets for 3 years."

« The 1889 Grondwet, art. 100, provided for only one.

25

Digitized by VjOOQ IC386 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

wordt op^roepen tot handhaving van orde : tot commando's ter

§elegenheid van binnenlandsche opstanden ; en zonder eenige uitcon-
ering, tot verdediging des lands en tot beoorloging van baitenlajids<±e
vijanden.

1Q4. Is opgedraffen aan de Adsistent Veldcometten en Veld-
cornetten, de handhaving van orde ; aan de Conunandanten. de
commando's ter zake van binnenlandsche opstanden der klenrlingen ;
aan den Conmiandant-Generaal de commando's tot demping van
onlusten onder de blanke bevolking, de verdediging des lands en het
beoorlogen van buitenlandsche vijanden ; in welke gevallen de Com-
mandant-Generaal het opperbevel over het geheele leger zal hebben.

105. Wordt verstaan door :

(a) Handhaving van orde : de nakoming der wetten, de ten
uitvoerlegging der vonnissen na ontvangen order ; en
de inachtneming der maatregelen van algemeen en
plaatselijk belang; voorts het opzigt over de kleur-
ungen en het tegengaan van landlooperij en vagebonden
in de veldcometschappen.

(&) Commando's ter sake van opstanden der kleurlingen ; het tot
pligt brengen van binnenlandsche KafPer-opperhoof den.

(c) Commando's tot demping van onlusten onder de blanke be-
volking ; het aanvoeren van voldoende magt naar het
district waar de onlusten zijn uitgebroken, en door

hired servants, shall be called up for the preservation of order,
for commandos in case of internal insurrections ; and without
any exception, when the country has to be defended or war
has to be waged against foreign enemies.

104. To the Assistant Fidd-comets and Fidd-comets is
entrusted the preservation of order; to the Commandants
the commandos, in case of internal insurrections of the coloured
population ; to the Commandant-General the commandos for
the suppression of disaffection amongst the white population,
for the defence of the country and for waging war against
foreign enemies, in which last cases the Commandant-General
shall have the supreme command of the whole army.

105. (a) By fna*tifcfki«c^ 0/ oridf is understood seeing to the

observance of the laws, the execution of sentences
on recdpt of an order to that effect, the observ-
ance of measures of general and local concern,
besides the supervision of the coloured popula-
tion and the suppression of vagrancy and
vagabonds in the ndd-cometdes.

(b) By commandos in case of insurrecHon of the coloured
people is understood keeping the Kaffir-chiefs to
the performance of thdr duty.

{c) By commandos for the suppression of disaffection
among the white population is meant conducting
a sufficient force to the district where such
disaffection has arisen.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 387

(d) Verdsdigine des lands en hei vo&ren van oorhe ; het ten
uitvoer brengen van de oorloeswet (ae art 26 en art. 70),
het te velde trekken aan het hoof d des legers.

106. Al de orders ontvangen de onderhoorigen van de boven hen
gestelde officieren en ambtenaren.

107. Al de officieren, uitgenomen de Commandant-Generaal, zullen
voor het aanvaarden hunner betrekking be^digd worden door den
President van den Uitv. Raad, overeenkomstig art. 80 ; en de
Conunandant-Generaal zal voor den Volksraad beSedigd worden.
overeenkomstig arts. 91 en 1 08.

108. Hun eed zal zijn van den volgenden inhoud :

" Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het volk dezer Republiek ;
in mijne betrekking naar wet, regt en billijkheid te
znllen handelen ; volgens mijn beste kennis en geweten^
zonder aanzien des persoons ; dat ik aan niemand eenige
gift of fi^nst gedaan of beloof d heb om tot die betrekking
te geraken ; van niemand eenige gift of g^nst te zullen
aannemen wanneer ik vermoeden kan dat deze gedaan
of bewezen zou worden om mij in mijne betrekking ten
voordele van den gever of begunstiger over te halen ;
te zullen gehoorzamen aan de bevelen der boven mij
gestelden, volgens de wet, en niets anders te beoogen

{d) By defence of the country and the waging of war is
understood the carrying out of the War Ordinance
(see arts. 26 and 70), and taking the field at the
head of the army.

106. The subordinate officers shall receive all their orders
from the officers and officials placed above them.

107. All the officers, the Commandant-General only ex-
cepted, shall, before entering on the duties of their office, take
an oatii before the President of the Executive Council according
to art. 80 ; and the Commandant shall be sworn before the
Volksraad, according to arts. 91 and 108.

108. Their oath shall be of the following tenor :

" I solemnly promise and swear fealty to the people of
this Republic ; to act according to law, justice,
and eqmtv in my office, to the best of my know-
ledge ana according to the dictates of my con-
science, without respect of persons ; that I have
not bestowed or promised any gift or favour to
any one in order to obtain tiiat office ; that I
will not accept any gift or favour from any one
when I can suspect that it might be done or
bestowed in order to influence me in the exercise
of my office in favour of the donor or giver;
to obW the commands of those placed above me
accor(ung to law; and to aim at nothing butDigitized byGoogle388 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

dan den bloei, de welvaart en onafhankelijkheid van het
land en volk dezer Repnbliek.
109.* Ingeval niet wordt voldaan aan de gedane oproeping. of aan
de bevelen van de bevoegde magt, zollen de nalatigen met de volgende
boeten gestraft worden, te weten :

De manschappen naar gelang van omstandigheden, van Rds. 5
tot 40, te bepalen door de Veldcometten, die deswege
verantwoordeujk zijn zollen aan hunne Commandanten,
die daaromtrent volgens art. 123 zullen handelen.

De Assistent-Veldcometten met Rds. 10 tot 50.

De Veldcometten met Rds. 25 tot 7s •

De Commandanten met Rds. 25 tot 500.

De Conmiandant-Generaal. niet voldoende aan de bevelen van
den President van den Uitvoerenden Raad, met Rds. 50
tot 2000 en verder naar den aard der zaak.

no. De Veldcometten zullen, buiten wettige verhindering alle
drie maanden verslag doen aan de Landdrosten van hetgeen met en
omtrent hunne onderhoorigen in de wijken in de af^eloopene maanden
is voorgevallen ; en zoovele malen, buiten dien tijd ais een rapport
onmiddelijk yereischt wordt. Betrefiende kriigszaken zal de ^^d-
comet 00k v3rpligt en gehouden zijn om, behalve aan den landdrost,
00k aan den boven hem gestelden Commandant verslag te geven en

the progress, welfare, and independence of the
territory and the people of this Republic.

109.* In case the call for service is not responded to, or
the commanck of the competent authority are not obeyed, the
defaulters shall be punished with the following fines, to wit :

The men, according to circumstances, from 5 to 40 Rix-
doUars, to be decided on by the Fidd-comets,
who, in this matter shall be responsible to their
Commandants, who shall act in the matter
according to art. 123.

The Assistant Field-comets with from 10 to 50 Rix-
dollars.

The Fidd-comets with from 25 to 75 Rix-doUars.

The Commandants with from 25 to 500 Rix-doUars.

The Commandant-General, not complying with the
commands of the President of the Executive
Council, shall be punished with from 50 to
2000 Rix-doUars, and further according to the
nature of the case.

no. The Fidd-comets shall, there being no lawful impedi-
ment, report every three months to the Landdrosts concerning
what has happened to or with thdr subordinates in tiie wards
during the months that have dapsed ; at other times a report
shall be made as often as it shall seem urgently necessary.
Regarding matters of war the Fidd-comet shall also be obliged
to report to the Commandant placed over him as well as toDigitized byGoogle1858] THE GRONDWET 389

te rapporteren. Daaraan niet voldoende, of bij nalatigheid, zal hij
beboet worden met Rds. 10.

I II. De Commandanten zenden de bij hen ingekomene drie maan-
delijksche verslagen der Veldcometten, met biiyoeging van hun eigen
verslag, benevens hunne aanmerkingeitaan den Commandant-Generaal.
Deze handelt desgelijks met de verslagen der Commandanten, bij de
toezending van zijn verslag aan den President van den Uitv. Raad,
en zonder oponthoud moeten die verslagen naar den President ver-
zonden worden.

112.* In tijd van oorlog of wanneer een commando in het veld is,
zal de Krijgsraad bijeengeroepen worden door den Commandant-
Generaal, wanneer hij zulks noodig acht, of als er beschuldigingen
zijn ingekomen tegen officieren of manschappen, ter zake van over-
tredingen, wangedrag of misdaden begaan of gepleegd. De krijgsraad
zal bestaan uit al de officieren en ambtenaren die aanwezig zijn.

1 1 3. * Die krijgsraad kan 00k belegd worden :

(a) Bij commandos ter zake van opstand der kleurlingen.

(b) Bi] commandos tot demping van onlusten onder de blanke

bevolkin^.

(c) Bij verdedigmg des lands of het voeren van oorlog.

De hoogste officier in rang zal daarvan voorzitter en een der leden,
of een daaitoe door den Commandant-Generaal aangewezen persoon,
secretaris zijn. AUen znllen gelijke stem hebben. Bij meerderheid

the Landdrost. In case of non-compliance herewith, or of
neglect, he shall be fined 10 Rix-dollars.

III. The Commandants shall forward the 'three-monthly
reports of the Field-comets made to them to the Commandant-
General, together with their own report and remarks thereon.
The latter shall act in the same manner with the reports of
the Commandants when submitting his report to the President
of the Executive Council, and these reports must be sent to
the President without delay.

112.* In time of war, or when a commafido is in the field,
the War Council shall be summoned by the Commandant-
General whenever he may deem it necessary, or when accusa-
tions have been brought against any of the ofGicers or men in
case of transgressions, misconduct or crimes committed or
perpetrated. The War Council shall consist of all the officers
and officials who are present.

113.* The War Council may also be summoned :

(a) On commando, in case of a rising of the coloured

people.

(b) On commando, for the suppression of disaffection

among the white population.

(c) While defending the coimtry or waging war.

The officer of highest rank shall be chairman thereof, and
one of the fnembers, or some other person pointed out by the
Commandant-General, shall act as secretary. All shall haveDigitized byGoogle390 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

van stemmen wordt besloten en bij gelijkheid ^ van stemmen zal de
stem van den voorzitter beslissend zijn.

114.* De dienstdoende leden van den Volksraad, vermeld in Art.
44, de landsambtenaren. de kerkelijke beambten. de geordende school-
onderwijzers, en de negotianten. kunnen niet in persoon tot den
krijgsdienst worden opgeroepen, dan wanneer de oorlogswet is afge-
kondigd.

115.* Ook zijn van persoonlijke krijgsdienst verschoond : de
eenige zonen van weduwen ; zij die zoodanige lichaams-gebreken
hebben, welke hen tot de krijgscuenst ongeschikt maken ; en zij die
zoodanige wettige en gegronde verontschuldigingen kunnen bijbrengen,
om daarvan verschoond te wezen ; een en ander ter beoordeeling der
Veldcornetten, die weder deswege verantwoording schuklig zijn aan
hunne Commandanten.

116.* De manschappen tusschen de 16 en 60 jaren, die van per-
soonlijken krijgsdienst zijn vriigesteld, zullen ten behoeve van den
dienst vermeld in art. 105, onder de letters b, c, d, bijdragen moeten
•doen, waarvan het bedrag bij ordonnantie van den Uitv. Raad nader
zal geregeld worden.

117.* Die bijdragen zullen door den Veldcomet gevorderd en aan
hem geleverd moeten worden, binnen den tijd door hem te bepalen.

118.* De nalatige. in de nakoming van art. 117, zal gestraft
worden met eene boete van 5 tot 10 Rds., op te leggen naar bevinding

votes of equal value. Decisions shall be taken by majority
of votes, and when the voting is equal ^ the chairman shall have
a casting vote.

II4.* The members of the Volksraad actually engaged in
their duties as members, as mentioned in art. 44, the pubUc
officials, the church officials, the approved schoolmasters, and
the shopkeepers, shall not be called up for personal service,
except when the war ordinance shall have been proclaimed.

115.* The following persons shall also be exempt from
personal mihtary service : The only sons of widows, those who
nave such bodily infirmities as make them unfit for military
service, and those who can show such lawful and well-founded
reasons as will exempt them therefrom ; all of which shall be
subject to the decision of the Field-comets, who in their turn
shall be responsible to their Commandants.

ii6.* The men between the ages of 16 and 60, who shall
be exempt from personal military service, shall, for the pro-
motion of the service mentioned in art. 105, sections 6, c, and d,
make contributions, the amoimts of which shall be specified by
ordinance of the Executive Council.

117.* Those contributions shall be collected by the Field-
cornet, and must be delivered to him within a time to be fixed
by him.

ii8.* Those who do not comply with art. 117 shall be
punished with a fine of 5 to 10 Rix-doUars, to be levied accord-
ing to the nature and circumstances of the case. In the event

^ The text has, " when the voting is unequal " (hij ongelijhheid van sUmmen),
^hich is obviously an error.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 391

van zakea en omstandigheden. Ingeval van onvermogen om de
bijdragen te kunnen leveren zal de Veldcomet die, overeenKOmstig dat
onvennogen, regelen.

119. De Veldcometten zullen eene lijst houden van de dienst-
pli^gen hunner wijken, en die lijst zoodanig inrigten, dat daaniit
blijkt, wie ter handhaving van orde, bedoeld in letter a, art. ios,
moet opgeroepen worden, opdat de diensten van de manschappen even-
redig onder hen verdeeld worden.

120.* De krijgsofficieren, die zonder voldoende reden bedanken of
weigeren de op hun uitgebragte keuze, of de hen opgedragen betrekking
te aanvaarden, zullen de volgende boeten moeten voldoen, te weten :
Een Veldcomet, Rds. 25,
£en Commandant, Rds. 100, en de
Commandant-Generaal, Rds. 200.

121. De Commandant-Generaal heeft zitting in den Uitvoerenden
Raad als lid van denzelven.

122. In het veld heeft de Commandant-Generaal het oppertoezigt
over krijgsammunitie van den Staat. [Zie verder daaromtrent art. 8 1 .]

123. De Commandanten en Veldcometten voldoen aan de bevelen
der Landdrosten, voor zoo verre zij volgens de bepsding der wetten,
omtrent de regterlijke administratieve Magt daarmede in aanmerking
komen.

124. Van de overtredingen vermeld in de artikelen 109, no, 118,

of inability to make the contributions, the Field-comet shall
arrange such contributions according to the extent of such
inabihty.

119. The Field-comets shall keep a list of those liable to
military service in their respective wards, and shall arrange
such list in such a manner as to show who must be called up
for the preservation of order in terms of section a of art. 105,
in order that the services of the men may be equally divided.

120.* The military officers, who, without sufficient cause,
shall resign or decline to accept the election fixed upon them,
or to enter on the duties of the office assigned to them, shall be
liable to pay the following fines, to wit :

A Field-comet, 25 Rix-doUars,

A Commandant, 100 Rix-dollars, and the

Commandant-General, 200 Rix-doUars.

121. The Commandant-General shall have a seat in the
Executive Council as a member of the same.

122. In the field the Commandant-General shall have the
chief supervision of the war material of the State. [See further
art. 81 hereon.]

123. The Commandants and Field-comets shall comply
with the comman(k of the Landdrosts in so far as they shall be
subject to the administrative judicial authority according to
the provisions of the laws relating thereto.

124. Of the non-compliance mentioned in articles 109, no,

Digitized by VjOOQ IC392 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

en 120,^ wordt door de officieren kennis gegeven aan de Landdrosten
hunner districten, die voor de invordering der boeten zullen Morg
dragen.

125.* Alle buitgemaakte goederen worden gelijkelijk onder de
dienstdoende burgers, die in het veld geweest zijn verdeeld ; met het
voorbehoud echter van den aftrek :

1. Van de vergoeding naar evenredigheid van schaden. door

de nitvoerine van een commando veroorzaakt. aan
wagens, paarden en trekvee ;

2. Van de oorlogskosten door het Gouvemement uitbetaald :

3. Van een onderstand en belooning voor zwaar gekwetste

burgers ; en

4. Van een fonds, tot ondersteuning van weduwen en weezen

der gesneuvelde burgers.
126. Bene maand na afloop van een commando, zal de President
van den Uitvoerenden Raad zorg dragen, dat door tusschenkomst
der Landdrosten aan de zwaargeln^etsten, de weduwen en weezen der
gesneuvdden, het hun in het vorig artikel toegewezen deel uit den
Suit toekome.

Over de Regterujke Magt en de Rbgtsbedeeung.
127.* De regterlijke magt wordt uitgeoefend door Landdrosten,

118, and 120,* notice shall be given by the ofl&cers to the Land-
drosts of their districts, who shall see to the collection of the
fines.

125.* All goods taken as spoil shall be equally divided
among the burghers who were on active service in the field ;
save and except the following deductions :

1. Of the amounts due as compensation in due pro-

portions for damage done to wagons, horses and
draught cattle by causing the conunandos to
operate ;

2. Of the war expenses defrayed by the Government ;

3. Of maintenance and compensation for wounded

burghers ; and

4. Of a fund for the support of the widows and orphans

of burghers killed in the war.

126. One month after the termination of a commando the
President of the Executive Council shall see to it that, through
the mediimfi of the Landdrosts, tiie seriously wounded and theOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 49 of 70)