Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 51 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 51 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


hands of such officials as are appointed by law."
26

Digitized by VjOOQ IC46i SOUTH AFRICAN REPUBLIC [185^

voeging van Klerken, Marktmeesters Schutmeesters, Taxateurs en
Inspecteurs, en wordt bijgestaan door Commandanten en Veldcor-
netten.

173. Het grondgebied is voor dat bestuur verdeeld in distzicten.
waartoe behooren afdeelingen en steden of dorpen.

174. leder district wordt bestuurd door een Landdrost, xes Heem-
raden, met bijvoeging van een Klerk, zoveel MarkU en Schutmeesters als
er steden of dorpen in het district zijn, en gooveel Taxateurs en Inspecteurs
(Us thans daartoe zijn, of in het vervolg guUen worden aangewezen.^ De
Commandanten en Veldcometten der afdeelingen staan, wat dat
bestuur aanbelangt, ten dienste van voomoemde Lands-ambtenaren.

175. Alle publicatien worden in de Staatscourant gepubliceerd,
en door de Veldcometten in hunne afdeelingen, door bijeenroeping
van de inwoners dier afdeelingen. kenbaar gemaakt.

176. Alle ambtenaren zijn verpligt, om de bij hen ontvangen
wordende ambtsbrieven zoodra mogelijk te beantwoorden en aan
der zelver in houd te voldoen.

177. [De pligten der Veldcometten.']

178*- 181.* [Over markten en Marktmeesters.]
182.* [Hoe Venduafslagers worden toegelaten.]
183.* [De bepaling vervat in art. 24 der $$ Artikelen, omtrent

assisted by Clerks, Marketmasters, Poundmasters, Appraisal,
and Inspectors, and supported by Commandants and Fidd-
comets.

173. In order to cany out this fonn of management the
territory is divided into districts composed of wards, and towns
or villages.

174. Each district shall be managed by a Landdrost,
six Heemraden assisted by a Clerk, as many Marketmasters
and Poundmasters as there are towns or villages, and as many
Appraisers and Inspectors as have already been appointed or
may be appointed hereafter.^ The Commandants and Field-
comets 01 divisions shall, as regards this administration,
render their services to the public officials above mentioned.

175. All publications shall be inserted in the Government
Gazette, and made known by the Field-cornets in their respective
divisions by calling together the inhabitants thereof.

176. It is the duty of all officials to answer any official
letters received by them as speedily as possible, and to act in
accordance with the matter thereof.

177. [The duties of Field-comets."]
i78.*-i8i.* [About Markets and Marketmasters.]
182.* [The manner of admitting Auctioneers.]

183.* [The provision contained in art. 24 of the 33 Articles,

»The 1889 Grondwet, art. 139, substituted for the italicised words, the
following : " assisted by such officials as shall be associated with him by law.*'
Vide B.]ao the. 1889 Grondwet, arts. 140/3, below.

■ See the instructions issued to Field-cornets, p. 410, infra.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 463

faet openen van brieven. is bij deze voor vervallen verklaard. Straf
bepaling voor het openen van eens anders brieven.]

184.* [Er zulien zijn Weesheeren en een Weeskamer ter plaatse
waar de zetel van het Gouvemement is.]

185. [Togtgangers van elders ingekomen moeten een licentie van
een Landdrost bekomen.]

186. Het zal niet toegelaten worden dat inkomende personen zich
in eenige onbewoonde streken gaan vestigen in deze Republiek, zonder
voorkennis en verlof van het Grouvemement van dezen Staat.

187. De Landdrosten worden ^ belast met het toezigt over stad of
dorp, benevens over alle ondergeschikte beambten, o^iat alle zaken
in geregelde orde geschieden.

OVBR DB GbLD-MIDDBLBN VAN DBN StAAT^

188.* De inkomsten van den Staat zijn :

(0) De winsten op den verkoop van kruit, lood, tin, vuurstenen

en percassie-dopjes.
(b) Licentien aan Winkeliers, buitenlandsche Togtgangers,
Venda-Afslagers en sterkendrank-verkoopers.
Transport-gelden bij overdragt van vaste goederen.
Heerenregten of regt van overdragt op den verkoop van
onroerende goederen.aabout the opening of letters, is hereby repealed. Punishment
prescribed for opening the letters of others.]

i84.* [There shall be Orphanmasters and an Orphan
Chamber at the seat of Government.]

185. [Itinerant traders coming from other countries shall
obtain licenses from a Landdrost.]

186. It shall not be permitted to persons entering the
Republic to settle in any uninhabited tracts of this Republic
wiuiout the knowledge and consent of the Government of this
State.

187. The Landdrost is entrusted with the supervision of
the town or village,^ also of the inferior officials, in order that
all matters may be conducted in an orderly manner.

About the Revenue of the State.
188." The Revenue of the State shall consist of :

(a) The profits of the sale of gunpowder, lead, tin,

flints, and percussion caps.
(6) Licenses to shopkeepers, itinerant foreign traders,

auctioneers, and sellers of strong liquors,
(c) Fees of transfer of inmiovable property.
{d) Heerenrecht, or the right of transfer on the sale of
immovable property.

^ The 1889 Grondwet, art. 149, inserted here the words : " where this is
not entrusted to the city or town management."

•The 1889 Grondwet merely substituted the following: "150. The
revenue of the State and the taxes of the inhabitants are regulated by law."Jigitized byGooglei404 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

(e) Salarisgeld of regt van overdiagt, te betalen door den Vendu-

af slager, op oen verkoop van roerende goederen.
(/) Hofkosten ot vergoeding van kosten der Geregtshoven,
betaalde gelden voor app^en, dagvaardingen, enz.
Boeten.

Markt- en Schutgelden.
Commissarisgeld van trouwen.
Belasting door het volk te betalen.
189.* [De jaarlijksche licentien voor winkeliers, enz.]
190.* De Licentien tot het houden van een kantien. zal voor ieder
een verkrijgbaar zijn.^ De prijs daarvan zal geregeld worden door den
Uitvoerenden Raad, naar den stand der dorpen waar die kantienen
znllen gehouden worden.

191 .* [Hoeveel aan transport gelden en heerenregt te betalen is.]
192.* Vendu-afslagers zullen geen hooger salaris van Weesboedels
mogen nemen, dan van Rds. 5 ten honderdf ; van alle salarissen zullen
zij moeten betalen Rds. 20 ten honderd, ten behoeve van 's Gouveme-
ments-kas.

193.* [Niemand in steden of dorpen zal zonder licentie sterke
drank mogen verkoopen.]

(e) Fees of transfer to be paid by auctioneers on the

sale of movable property.
(/) Court fees, or the payment^ of j Court expenses,
moneys paid for appeals, summonses, etc.
Fines.

Market and pound fees.
li) Commissary charges on marriages,
y) Taxes to be paid by the people.
189.* [Amount of annual licenses to be paid by shopkeepers
and otiier traders.]

loo.* Every person shall be at liberty to obtain a license
for the keeping of a canteen.^ The fee for such license shah
be regulated by the Executive Coimcil according to the
circumstances of the villages where such canteens are to be
kept.

191.* [The amounts to be paid as transfer duty and
heerenrecht.]

192.* Auctioneers shall not exact a higher commission
from orphans' estates than 5 Rix-dollars per 100 ; out of all
commissions they shall pay 20 per cent, for the benefit of
the Government Treasury.

193.* [No person shall sell strong drink in the towns or
villages without a license.]

1 The absence of some such law during the Dutch administration at the
Cape and for several years of British rule had been felt as a serious grievance.
Here is a definite break with the very old practice of farming out privileges
to a very few people. The whole of this Grondwet is extremely interesting
when it is regarded in the light of tho earlier history of the Cape. It dis-
carded, of course, all things disliked in the old Colony, and set up things
desired but unattainable there.Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 405

194. Alle pUatsen en gronden der ingezetenen worden door de
Regering der Kepubliek als vaste eigendommen gewaarborgd, met het
regt aan het Gouvemement gelaten on> een algemeenen weg tot gebruik
der ingezetenen. over zulke plaatsen te bepalen. wanneer het vereischt
wordt. Jaarlifks gcU door iederen eigenaar van elke plaats, tot onderhoud
van het Gouvernement, ter hescherming der eigendommen, eene helasting
hetaald worden van niet minder dan Rds. 6 $ ^' ^^ ^^^^ hooger dan
Rds. 40. De opbrengst zal door personen, daartoe geauthoriseerd, door
taxatie worden bepaald.^

195.* [Applicaties voor eigendoms-plaatsen moeten binnen de 6
maanden ingcKliend worden.]

196.* [Wanneer de belastingen ingezameld zullen worden.]

197.* AUe personen boven den ouderdom van 21 jaren, benevens
de gehuwden, die geen plaatsen bezitten of slechts eene eigendoms-
plaats, volgens Art. 195, zullen jaarlijks Rds. 5 bdasting betalen.

198. Al wie buiten de Republiek wonende onbewoonde gronden of
plaatsen in deze Republiek bezit, zal voor iedere plaats, zoolang deze
onbewoond is. jaarlijks eene dubbele belasting betsden.

199. De belasting voor ieder erf op de dorpen zal geregeld worden
door den Uitvoerenden Raad, en er zuUen geen watergelden van het
publiek gevorderd worden.

200.* [Alle inkomende marktgelden vallen aan het Gouvernement.]
201. Alle opgemetene of geinspecteerde plaatsen zullen bij den

194. All farms and lands of the inhabitants are guaranteed
by the Government of the Republic as immovable property,
but reserving to the Government the right to construct, when
necessary, a public road over such farms for the use of the
inhabitants. AnnuaUy there shall be paid by every owner of
a farm, in support of the Government and for the protection
of such property, a tax of not less than 6..5..2 Rix-doUars,
and not more than 40 Rix-doUars. The exact amounts shaU be
fixed by persons appointed for purposes of valuation.^

195.* [Applications for free-hold farms must be sent in
within 6 months.]

196.* [When the taxes shall be collected.]

197.* All persons above the age of 21 years, as well as all
married person, who either possess no farm, or onlv one free-
hold farm, according to art. 195, shall pay annually a tax of
5 Rix-dollars.

198. All who, while residing bevond the limits of the
Republic, yet possess unoccupied rarms in this Republic,
shall annually pay double the amoimt of the tax on each farm,
as long as such farm remains unoccupied.

199. The tax on every erf* in the towns shall be regulated
by the Executive Coimcil, and no water-rates shall be de-
manded of the public.

200.* [All market dues shall go to the Government.]
201. ML surveyed or inspected farms shall, when sold,

^ The italicised words were omitted from the 1889 Grondwet, art. 151.

» A plot of grpund, with or^without buildings, situated in a town or village,Digitized byGoogle406 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

verkoop, binnen den tijd van zes maanden moeten getiansporteerd
zijn, en het heerenregt binnen den tijd van zes maanden betaald. . . .

202.* AUe vreemde inkomende handelaren, met sterke dranken
zullen niet mogen verkoopen, als op de markten, bij de halfaam.

203.* AUe personen die vreemae dranken buiten de dorpen willen
verkoojpen, zuuen daarvoor eene Ucentie moeten uitnemen, die Rds. 2
zal bedragen voor elke halfaam.

204.* Speculateurs in sterke dranken, zuUen bij de groote maat
(niet kleiner dan de halfaam) drank mogen verkoopen. en zullen voor
hunne licentie betalen Rds. 80.

205. De belastingen door het volk te betalen, worden voldaan ten
kantore van de Landdrosten der districten.^

206.* De Landdrosten zullen alle drie maanden de gelden, die zij
in kas hebben, overstorten in 's lands kas, ten kantore van den President
van den Uitv. Raad.

207.* De Uitv. Raad zorgt voor de geregelde drie maandelijksche
uitbetalin^;, van alle tract ement en, en voor de behoorlijke voldoening
van alle uitgaven, ten behoeve van den Staat gedaan, door het afgeven
van schriftddjke aanwijzingen, tot betaling van 's lands kas.

208.* Zoo lang in de Republiek nog geene landsbank is opgerigt.
zal 's lands schatkist zijn, ten huize van den President van den Uit-
voerenden Raad, onder toezigt van de leden van dien Raad. welke
daaromtrent de meest geschikte maatregelen zullen nemen.

have to be transferred within six months, and the heerenrecht
be paid within 6 months. . . .

202.* All foreign traders coming into the Republic with
strong drink shall be prohibited from selling, except on the
market, by the half-aum.

203.* All persons who wish to sell foreign liquors outside
the towns shall have to take out a license for the purpose,
which shall amount to 2 Rix-dollars per half-aum.

204.* Speculators in strong liquors shall be allowed to
sell in large (quantities (not less than a half-aum), and shall
pay for their license 80 Rix-dollars.

205. The taxes to be paid by the people shall be paid at
the offices of the Landdrosts of the districts.*

206.* The Landdrosts shall, every three months, pay
over the mone}^ which they have in their chests into the
Public Treasury at the office of the President of the Executive
Council.

207.* The Executive Council shall provide for the regular
payment of all salaries every three months, and for the proper
settlement of all expenditure incurred on behalf of the State
by giving written drafts on the Treasury for parent therefrom.

208.* Whilst no Government Bank exists in the Rq)ubUc,
the Public Treasury shall be at the residence of the President
of the Executive Coimcil, under the supervision of the members
of the Coundl, who shall take the most suitable measures in
regard thereto.

* The 1889 Grondwet, art. 155, added the words : " where no other officials
have been a|^Knnted by law,"Digitized byGoogle1858] THE GRONDWET 407

209*. Geene uitgaven kannen voor rekening van den Staat gedaan
of gebragt worden, dan met goedkenring of op isst van den Uitvoeren-
den Raad, tenzij dat de uil^ave bij de wet bepaald, of tot uitvoering
van de wet benodigd zij.

210.* Bij de taxatie der belasting voor plaatsen, zullen twee per-
sonen tot dat einde in ieder district aangesteld worden, die met den
Veldcomet van de wijk de plaatsen der inwoners zullen taxeren, volgens
art. 194. De Taxateurs zuDen op hunne eigene plaats geen stem
hebben. evenmin de Veldcomet op zijn plaats ; doch zal zulks aan de
onpartijdige leden der commissie overgelaten worden.

211.* De Taxateurs zullen van hunne werkzaamheden schriftelijk
verslag doen aan den Uitvoerenden Raad, van de namen, enz. der
plaatsen, door hen getaxeerd in elk der wijken.

212.* (Taxateurs te handelen op instructie van den Uitv. Raad.]

213.* [Klagten tegen de taxatie bij den Landdrost te worden
gedaan.]

214.* Geen ongeinspecteerde plaatsen zullen door de Taxateurs
getaxeerd worden.

215. Alle ongeinspecteerde plaatsen die onder request staan zullen
door de Taxateurs getaxeerd worden.

216. Ieder, die eigendommen bezit, en het verkiest, zal buiten de
Inspecteurs 00k gebruik kunnen maken van een Landmeter, tot op-
meting en in kaart brengen zijner gronden.

2 1 7. * Geen Landmeter zal toegdaten worden om gronden of plaatsen

209.* No pa5nnents can be made on account of the State
otherwise than by the approval or command of the Executive
Council, unless such payment is fixed by law, or required in
the execution of the law.

210.* For the assessment of the tax on farms, two persons
shall be appointed in each district, who, with the Field-comet
of the ward, shall assess the tax on the farms of the inhabitants,
according to art. 194. The Appraisers shall have no vote with
respect to their own farms, nor the Field-cornet with respect
to his farm, but shall leave the decision to the disinterested
members of the commission.

211.* The Appraisers shall render to the Executive Council
an account in wnting of the names, etc. of the farms valued
by them in each ward.

212.* [Appraisers to act on instructions issued by the
Executive Council.]

213.* [Complaints regarding the valuations may be made
to the Landdrosts.]

214.* No uninspected farms shall be valued by the ap-
praisers.

215. All iminspected farms for which applications have
been made shall be valued by the appraisers.

216. Every person possessing property, and so desiring,
shall, besides the Inspectors, also have at his disposal a
Surveyor to survey and make diagrams of his lands.

217.* No Land-surveyor shall be permitted to survey land$Digitized byGoogle4o8 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

te meten, die niet zijne behoorlijke docamenten aan den President van
den Uitv- Raad zal vertoond hebben, welke, na dezelve ingezien en
correct bevonden te hebben, zijne aanstellin? zal bekrachtigen:

218. Geen landsambtenaar zal het regt nebben om zaken voor de
geregtshoven te verdedigen, als voor zichzelven.

219.* Alle hangende zaken, die noe^ onbeslist gebleven zijn, zuUen
volgens de oude landswetten behandeLd, doch door de nieaw aange-
stelde regters ter beslissing beoordeeld worden.

220. Alle vroegere wetten en besluiten, strijdig met den inhoud
dezer wetten, worden gehed buiten werking gesteld, uitgezonderd in de
gevallen vermeld in art. 219.

BlJLAGB.^ •

221-232. [Tractementen van Volksraadsleden, van den President,
den Commandant-Generaal, leden van den Uitv. Raad, Gonvemements-
secretaris, Landdrosten, Leeraren,* Commandanten, Vddcometten,enz.]

De Comit6-Raad de Nieuwe Grond- of Landswet eenparig goedge-
keurd hebbende, heeft besloten dezelve op Dingsdag, den id den
Februari] eerstkomende, aan de alhier beroepen Volksraads-vergade-
ring voor te leggen, ter aanneming of afkeuring van dezelve, om deze
alsdan daama aan het publiek bekend te maken, ten einde hetzelve in
de gelegenheid te stellen, om indien zij eenig wettig bezwaar tegen een

or farms, unless he shall have shown his papers of qualification
to the President of the Executive Council, who, after having
examined the same and found them in order, shall confirm
his appointment.

218. No public official shall have the right to defend
cases before the Courts of Justice, except on his own behalf.

219.* All pending cases, which are still undecided, shall
be dealt with accor&ng to the old laws of the country, but
shall be adjudicated upon by the newly appointed judges.

220. [Conflicting laws repealed.]

Addendum.^ ♦

221-232. [Salaries and allowances of members of the
Volksraad, of the President, the Commandant-General, mem-
bers of the Executive Council, the Government Secretary,
Landdrosts, Ministers of religion," Conunandants, Field-
comets, etc.]

The Conunittee Council, having unanimously approved the
new Grondwet or constitutional law of the land, has decided to
lay the same before the Volkrsaad at its meeting appointed to
be held here on Tuesday the i6th February next, for its ap-
proval or rejection, ana thereupon to make it known to the
public in order to enable the people to make any objections

> The salaries and allowances of officials were changed from time to
time and were placed on the annual estimates and submitted to the Volksraad.
The travelling expenses of officials were fixed according to a tariff laid down
by Law No. 3, 1882.

• A provision allowing 3000 Rds. p.a. to each minister was repealed bv
resolution dated 38th Sept. 1874.Digitized byGoogle18583 THE GRONDWET 409

of meer artikelen hebben. hunne berwaren behoorlijk te kunnen in-
brengen, volgens wet.

En zaX deze wet overeenkomstig art. 10 van het besluit van den
gecombineerden Krijgsraad in dato Rustenburg, 2 Februarij 18^8,
van heden af dadelijk als Landswet in werking treden en gebruikt
worden.

Aldus gedaan door de ondergeteekende Leden van den Coniit6-
raad, gekozen door het Publiek alhier, op den 2den Februarij 1858,
volgens art. i van genoemd besluit.
Landdrostkantoor,

RusTBNBURG, den isden
Februarij 1858.

M. W. Prbtorius, President.
St. Schobman, Commandant-Generadl,
W. Robinson, VoorHUer, C. W. C. Pistorius.

P. J. S. RoBBRTSB. C Moll.

C POTGIBTBR. C L. CamPHBR.

H. T. BuHRMAN. J. C. Stbijn.

S. J. Krugbr. J. H. L. KocK.

J. p. Marbb. S. J. p. Krugbr.

De Volksraad de Grondwet in haar geheel overzien en behandeld
hebbende. keurt dezelve met algemeene stemmen goed, met voorbehoud
der bepaling, vervat in art. 10 van het KriJGsraadsbesluit, van 2
Februarij 1858. (Zie art. 19 der' Volksraadsb&uuiten, van 16 tot 19
Februarij 1859.)

tL. Jansb v. Rbnsburg. J. S. Potgibtbr.

S. DU Plbssis. j. C. van dbr Mbrwb.

R. DB Plooij. J. H. Prinsloo.

H. S. Stroh. W. p. Groblbr.

P. W. A. Sbnekal. J. F. VAN Stadb.

P. Vbntbr. J. H. Robbrtsb.

according to law, if they have any such lawful objections
against any of the articles.

And this law, in accordance with art. 10 of the resolution
of the combined Council of War, dated at Rustenburg, the
2nd February 1858, shall take effect from this day and be
observed as the law of the country.

Thus done by the undersigned, members of the Committee
Council chosen by the people of this place on the 2nd February
1858, according to art. i of the said resolution.
Landdrost's Office,
Rustenburg, 13^ Feb. 1858.

M. W. Pretorius, President.
St. Schoeman, Commandant-General.
[and 12 others.]

The Volksraad having revised and considered the whole
of the Grondwet, imanimously approve the same, saving the
provision contained in art. 10 of the War Council's resolution,
dated the 2nd Feb. 1858. (See art. 19 of the Volksraad's
resolutions, dated i6th to the 19th Feb. 1859.)

[26 si^atures.]Digitized byGoogle410 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

G. F. PiSTORius. C. H. Eloff.

iAc. Radembijbr. J. p. Prinsloo.

[. J. Rbdelinghuis. h. p. Malam.

p. C. MiNNAAR. T. J. KRUGBR.

G. B. VAN RooijBN. C Groblbr.

D. A. Botha. J. J. Booijsb.

J. M. Struben. W. Jansb v. Rbnsburg.

Locale Wetten der Z.A. Rep. I. 35.

No. 188. INSTRUCTIE VOOR DE VELDCORNETTEN.i

[Vervangende Instructies uitgevaardigd op 9 April 1849.]

{Goedgeheurd door V.R.B., 17 Sept. 1858. art. 19.)

Art. I. De Veldcometten en Adsistent Vcldcometten worden
gekozen bij meerderheid van stemmen door de blanke inwoners banner
afdeelingen.

2. Zij worden aan^esteld voor den tijd van vijf of meer jaren,* en
zijn bijaftreding herkiesbaar.

3. De Veldcometten en Adsistent Veldcometten zijn gebouden
naauwkenrig te letten op de rust en goede orde in de respective afdee-
lingen, en zullen niet gedoogen dat dezelve door iemand der bewoners
gestoord worde.

4. [De Veldcometten zijn verplicht bekendmaking te doen van
wetten en Gouvemementskennisgevingen, en bevorderen de nakoming
ervan.]

5. [Zij zijn onderworpen aan de bevelen der Landdrosten.]6.Zij moeten de bevelen der geregtshoven gehoorzamen.]Ho. 188. INSTRUCTIONS TO THE FIELD-CORNETS.*

[Superseding Instructions issued on 9th April 1849.]

(Approved by resolidion of the Volksraad, 17th Sept. 1858, art. 19.)

Art. I. The Field-comets and Assistant Field-comets
shall be chosen by a majority of the votes of the white inhabi-
tants of their divisions.

2. They shall be appointed for the period of five or more
years,* and on leaving tiieir office they shall be eligible for re-
election.

3. The Field -comets and Assistant Field -comets are
obl^ed vigilantly to watch over the maintenance of peace and
good order in their respective divisions, and shall not allow the
same to be disturbed by any of the inhabitants.

4. [It shall be their duty to make public all laws and
Government notices, and to assist in the observance of the
same.]

5. [They shall be subject to the commands of the Land-
drosts.]

6. [They shall obey the orders of the courts of justice.]

* Modified by Law No. 2, 1885. and several other laws which delegated
various functions to the Field-comets.

• I<aw No. 2, 1 885, limited the period to tbXM years,Digitized byGoogle1858] FIELD-CORNETS 4"

7. rZij moeten lijsten houden van alle personen die hunne wijken
binnenkomen. Burgers moeten aan Veldcometten kennis geven van
hun aankomst of verhuizing op straf van boete.]

8. [Veldcometten moeten lijsten houden van dienstpligtigen in
hunne wijken. De manschappen uit elk Veldcometschap worden in
3 klassen verdeeld. Ongehuwden worden voor gehuwden gecom*
mandeerd. Personen boven 60 zijn vrij van gewone krijgsdienst.]

9. [Verslagalle 2 maanden te worden gedaan door de Veldcometten
aan hun Landdrost.]

ID. Bij verzuim van aan die bepaling te voldoen, worden zij beboet
met Rds. 10.

1 1. ^jkschouwing door de Veldcometten te worden gehouden.]

12. [Veldcomet rapporteert het plegen van misdaad aan den
Staatsprocureur of aan den Landdrost.]

13. [Ingeval van moord of andere misdaden doet de Veldcomet
plaatselijk onderzoek en rapporteert aan den Staatsprocureur of Land-
drost.]

14. [Pligten der Veldcometten in 't schouwen van lijken.]Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 51 of 70)