Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 52 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 52 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


15. [Veldcomet kan een gewonden persoon onderzoeken. Waar
mogelijk moet de Veldcomet zich voorzien van geneeskundige hulp.
Geneeskundige geregtigd op belooning en mag zijne diensten niet
weigerenJ

16. [FLigten van den Veldcomet in geval van huisbraak, enz.]

17. [Veldcomet verpligt aanteekening van alle schouwingen te

7. (They shall keep lists of all persons who enter their
wards. All burghers shall notify the Field-cornets of their
arrival or removal under penalty of a fine.]

8. [Field-comets shall keep lists of persons liable to service
in their wards. The men of each field-cometcy are divided into
3 classes. Unmarried men shall be called up before married
men. Persons above 60 years of age shall be exempt from
ordinary military service.]

9. [Field-comets shall send reports to their Landdrosts
every two months.]

10. Failing to comply with this provision they shall be
fmed 10 Rix-dollars.

11. [They shall inspect corpses of those who did not die a
natural death.]

12. [In case of crime the Field-comet shall report the cir-
cumstances to the State Attomey or to the Landcurost.]

13. [In case of murder or other crimes the Field-comet
shall make an inspection on the spot, and shall send his report
to the State Attomey or to the Landdrost.]

14. [Duties of Field-comets in examining corpses.]

15. [A Field-comet may examine a wounded person.
Wherever possible he shall procure the assistance of a doctor.
Such doctor shall be entitled to remuneration and may not
refuse his services.]

16. [Duties of a Field-comet in case of burglary, etc.]

17. [It shall be bis duty to make notes of all inspections, andDigitized byGoogle412 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

houden en onderteekend naar den Staatsprocureur te zenden. Zoo-
danige aanteekening in regten te worden gebruikt.]

18. [Veldcomet mag niemand zonder behoorlijk beveischrift
apprehenderen, dan alleen op heeterdaad, of waar een misdadiger zich
bij hem aangeeft. Gevangenen moeten naar de drostdij gezonden
worden.]

19.^ Van deze bepalingen zijn echter uitgezonderd : vagebonden
of rondzwervers, die zich zonder verlof in zijn wijk bevinden, en die»
noch bij hem, noch bij de ingezetenen bekend zijn,— -gelijk niede alle
kleuriingen, die onder verdenking liggen van eenige misdaad te hebben
begaan. De Veldcomet is verpligt en gehouden de zoodanigen in
verzekering te nemen, en naar de drostdij van zijn district op te zenden.
De ludatige Veldcomet zal gestraft worden met eene boete van 10 tot
50 Rds.

20. [Bij het verzenden van gevangenen is de Veldcomet gehouden
die van verder af woonende Vddcometten over te nemen.]

21. [Van alle buitengewone gebeurtenissen geeft de Veldcornct
kennis aan Staatsprocureur of Landdrost. Ingeval van dringende
noodzakelijkheid moet hij zonder op orders te wachten stappen nemen
om kwaad tegen te gaan.]

22. [Hij moet het postwezen in zijn wijk bevorderen.]

23. [Brieven, enz. aan ambtenaren geadresseerd moet hij met
spoed verzenden.]

to sign and despatch the same to the State Attorney. Such
record may be used in court.]

18. [The Field-comet may not arrest any person without
a proper warrant, except when such person is caught in the
act, or when a criminal shall give himself ud to the Field-
comet. All prisoners shall be sent to the drostay.]

19.^ From the provisions of the last preceding section are,
however, excepted : vagabonds or vagrants who enter his
ward without permission, and who are unknown to him and
the inhabitants, — as also all coloured persons who are sus-
pected of having conmiitted a crime. The Field-comet is
bound to take such persons into custody, and to send them
to the drostdy of his district. Any Field-comet who shall be
guilty of negligence in this respect shall be punished with a
fine of to to 50 Rix-dollars.

20. [For sending prisoners to the drostdy the Field-comet
shall take over and send on such prisoners as shall have been
sent to him by another Field-comet living farther off.]

21. [Of all unusual occurrences the Field-comet shall give
notice to the State Attorney or the Landdrost. In cases of
great urgency he shall take measures to oppose any evil
without awaiting any orders.]

22. [He shall promote the postal service in his ward.]

23. [Letters, etc. addressed to officials he shall transmit
with speed.]

» Repealed by Procl. No. 34 of 1901,Digitized byGoogle18583 FIELD-CORNETS 413

24. [Veldcomet belast met het toezigt der publieke wegen.]

25. [Veldcornetten gehouden onderung te corresponderen en mee
te werken tot bevordering der Republiek.]

26. [Veldcomett^ gelast private geschillen uit den weg te ruimen
en civiele processen te voorkomen.]

27. [Zij moeten stipt onpartijdig blijven.]

28. [Wie niet tot de krij^dienst opgeroepen mag worden].

29. [De Veldcornet beshst wie verontscnuldigd mag worden, maar
hij zal verantwoording scholdig zijn aan zijn Commandant.]

30. [Vrijgestelde personen tusschen 16 en 60 jaar moeten bijdragen
doen.]

31. [Bijdragen worden door den Veldcomet gevorderd.]

32. [Boete voor het niet nakomen van art. 117 der Grondwet.]

33. [Veldcomet regelt gevallen waar personen onvermogend zijn,]

34. [Boete voor Veldcomet die zonder goede redenen bedankt of
weigert zijn ambt te aanvaarden.]

35. [Verdeeling van buitgemaakte goederen.]

36. [Veldcornetten, enz. verpligt zoo spoedig mogelijk ambtsbrieven
te beantwoorden.]

S7, [leder kleurling, met of zonder vee rondloopende moet een
behoorlijke pas van den Veldcornet hebben.]

24. [The supervision of the public roads is entrusted to
him.]

25. [Field - comets are obliged to correspond with one
another, and to co-operate in promoting the welfare of the
Republic]

26. [They are instructed to settle private disputes and thus
to avoid civil cases.]

27. [They shall observe strict impartiality.]

28. [List of those not liable to be called up for military
service.]

29. [The Field-comet shall decide on claims for exemption,
but he shall be responsible to his Commandant.]

30. [Persons between 16 and 60 years of age who are ex-
empted shall make contributions.]

31. [These contributions shall be demanded by the Field-
comet.]

32. [Fine prescribed for non-compliance with the provisions
of art. 117 of the Grondwet.]

33. [The Field-comet shall settle any case of inability to
make the contributions.]

. 34. [Fine prescribed in case a Field-comet resigns or refuses
to enter on his duties without sufficient cause.]

35. [Division of spoil captured in war.]

36. [Field-comets and others are obliged to reply to official
letters as soon as possible.]

37. [Every coloured person moving about with or without
cattle must have a pass signed by his Field-cornet.]Digitized byGoogle414 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

38. [Naturellenkapiteins mogen geen zendeling toelaten zonder
verlof van de Veldcornet na raadplegjmg met den Uitv. Raad.]

39. [Aanzoeken om kleurlingen in dienst te krijgen bij Ae Veld-
cometten te worden gedaan.]

40. [Het onderhandelen over dienstvolk zonder voorkennis van den
Veldcornet is belet op straffe van boete.]

41. [Geen sterke dranken aan kleurlingen te worden verkocht
zonder order hunner meesters.]

42. [Gekleurde dienstboden moeten goed behandeld worden. Zij
kunnen zich over mishandeling in de eerste plaats bij een Veldcornet
beklagen.]

43. [Boete voor mishandeling van dienstboden.]

44. [Straf op kleurlingen die ongegronde klagten maken.]

45. [Door de Veldcometten zal eene dienst aangewezen worden voor
iedere kleurling die niet aan een of ander kapitein ondergeschikt is.]

46. [Geen pas te worden verleend aan kleurlingen om buiten het
land te gaan.]

47. [Gronden aan kapiteins in voortdurend gebruik afgestaan.]

48. [Ongestoord bezit van gronden en bescherming aan Naturellen-
kapiteins gewaarborgd.1]

49. De kapiteins en onderhoorigen mogen geen bondgenootscfaap

38. [Native captains shall not allow missionaries to come
among them without the permission of the Field-comet, who
shall first have consulted the Executive Council.]

39. [Applications for the hiring of coloured servants shall be
made to lie Field-comets.]

40. [Every person is prohibited on penalty of a fine to
negotiate witn a view to obtaining coloured servants otherwise
than with the knowledge of the Field-comet.]

41. [No strong liquor to be sold to coloured persons except
on an order from their masters.]

42. [Coloured servants must be well treated. In case of
ill-treatment they may make complaint to the Field-comet in
the first instance.]

43. [Fine prescribed for the ill-treatment of servants.]

44. [Punishment of coloured persons who make groundless
complaints.]

45. [Every coloured person who is not subordinate to any
of the native captains shall be liable to be placed in service by
the Field-comets.]

46. [No pass to go outside the territory of the Republic
shall be granted to coloured persons.]

47. [Lands assigned to captains shall be for their per-
manent use.]

48. [Undisturbed possession of such lands and protection
are guaranteed to native captains.*]

49. The captains and those under them shall not enter into

* Cf. The Convention of London, 1884, art- ^9* infra.Digitized1 by Google185S] FIELDXORNETS 4^5

met andere volken aangaan, en zijn onderwoipen aan de wetten van dit
land.

50. [Gronden aan KafFerstammen toegestaan znllen aangewezen
worden. De Veldcometten zuUen geschikte gronden aanbevelen.]

51. [Vuurwapenen, ammunitie, enz. mogen niet aan Naturellen-
stammen worden gegeven of verhandeld.]

52. Geen plaats zal grooter geinspecteerd worden dan 3000 morgen
gronds.

53. [Veldcometten gelast geen inkomende personen in onbewoonde
streken te laten wonen zonder verlof van het Gouvemement.]

54. De Veldcometten zuUen stiptelijk waken voor de wet waarbij
hij die zich schuldig maakt aan het vervoeren van kleurlingen, of hunne
kinderen over de grenzen der Republiek, of die gemelde jonge kleur-
lingen verhandelen of verkoopen, beide, koopers en verkoopers, zullen
gestraft worden met ontneming der kleurlingen en eene boete van £1 00
tot £soo, of bij onvermogen met gevangenisstraf .

55. [Strafbepaling voor het niet voldoen aan gedane oproeping of
aan wettigc bevelen.]

56. [Vorm van huurcontract met kleurlingen voor een Veldcomet
te worden aangegaan.]

57. [De eigenaar van eene plaats waar er eene Kafferkraal is mag 4

any treaties with other nations, and are subject to the laws of
this country.

50. [Lands assigned to Kafiir tribes shall be pointed out,
and it shall be the duty of Field-comets to recommend suitable
situations.]

51. [Fire-arms, ammunition, etc. shall not be granted or
given in exchange to native tribes.]

52. No farm shall be inspected of a larger extent than
3000 morgen.

53. [Field - comets are instructed not to allow persons
entering the territory of the Republic to reside in unoccupied
tracts without the permission of the Govemment.]

54. The Field-comets shall take especial care that the
law is observed whereby any person guilty of carrying off
coloured persons or their children across the boundaries of the
Republic, or who shall dispose of or sell such young coloured
persons, whether he be seller or purchaser, shall be i>unished
by being dispossessed of such coloured persons and being con-
demned to pay a fme of from £100 to £500, and, in case of
inability to pay, by imprisonment.

55. [Punishment prescribed for non-compUance with a call
to military service or other lawful command.]

56. [Form of contract of hire to be entered into with
coloured persons in the presence of a Field-comet.]

57. [The owner of a farm on which there is a Kaffir kraalDigitized byGoogle4i6 SOUTH AFRICAN REPUBLIC IxBsg

huishoudende kleurlingen in dienst honden. doch die moeten beloond
worden.*]

58. [yeldcometten]zijn gehouden alle kafEerkralen in han wijk op
te nemen.]

59. [Bij sterfgevallen moet de Veldcomet onderzoeken of een
testament is nagelaten.]

60. [Veldcomet binnen zijn wijk te handelen, waar de inwoners
hem moeten gehoorzamen.]

61. [Veldcomet stiptelijk de wetten te observeren.]

62. [Alle officieren moeten bededigd worden.]
6$. [Vorai van den eed.]

Locale Wetten der Z.A. Rep, L 90.No. 184. BIJLAGEN TOT DE GRONDWET. [19 Sept. 1859.]

No. I.

Nadbmaal het gebleken is dat, ofschoon in art. 31 der Drie en
Dertig Artikelen, in de Instructie van de Weesmee^ters en in verschil-
lende andere wetten en raadsbesluiten naar de HoUandsche wetten
verwezen wordt, en nogtans gedurig onzekerheid bestaat welke Hol-
landsche wetten worden bedoeld : en nademaal deze onzekerheid tot
groot nadeel, voor de burgers en moeite en twiifel voor de Regters
verstrekt, zoo heeft de Volksraad der Zuid Afnkaansche Republiek,
op voordragt van den Uitvoerenden Raad, het noodig geacht de vol-

may have in his service four coloured persons who are heads of
families, but they shall be rewarded for their services.^]

58. [Field-comets are obliged to take a census of all Kaffir
kraals in their wards.]

59. [Whenever a death takes place the Field-cornet shall
make enquiry whether a will has been left.]

60. [Each Field-comet shall act withm the limits of his
ward, and must be obeyed by the inhabitants thereof.]

61. [The Field-comet shall carefully observe the laws.]

62. [All officers shall take an oath.]

63. [Form of oath.]No. U4. ADDENDA TO THE GRONDWET.

No. I. [19 Sept. 1859.]

Whereas it has appeared that, although in art. 31 of the
Thirty-three Articles, in the Instractions to the Orphan-
masters and in various other laws and resolutions of the
Raad, reference is made to the Dutch laws, uncertainty still
exists as to which Dutch laws are intended : and whereas
this uncertainty causes much injury to the burghers and
trouble and doubt to the judges ; therefore the Volksraad of
the South African Republic, acting on representations made
by the Executive Council, have deemed it necessary to make

* This art. was repealed by Law No. 4, 1885.Digitized byGooglei859] LAW-BOOKS 417

gende bepaliagen te maken, die bij deze worden vastgesteld, tot zoolang
er nadere voorzieningen in zijn gemaakt :

Art. I. Het Wetboek van Van der Linden blijft (voor zoover
zulks niet strijdt met den Grondwet, andere wetten of Volksraads-
beslniten), het wetboek in dezen Staat.

2. Wanneer in genoemd boek over eenige zaak niet genoegzaam
duidelijk of in het geheel niet wordt gehandeld, zal het Wetboek van
Simon van Leeuwen en de Inleiding van Hugo de Groot verbindend
zijn.

3. Bij het ^ebniik dezer drie wetboeken zal altijd gehandeld worden
op de wijze bij art. 31 der Drie en Dertig Artikelen bepaald.

4. Deze wet zal van kragt zijn na drie maanden aan het publiek
bekend te zijn gemaakt.

Goedgekeurd in de Volksraadszitting van 19 September 1859, art.
52, te Pretoria gehouden.

No. 185. No. 2. [19 Sept. 1859.]

Nadbmaal het gebleken is dat er voortdurend onzekerheid bestaat
van welke zaken de Geregtshoven kennis mogen nemen en uitspraak
doen, en art. 143, in verband met art. 219 der Grondwet, niet altijd
op dezelfde wijze wordt uitgelegd, waardoor, tot groot nadeel van den
Staat, het eigendom van verschillende burgers onzeker is, zoo heeft

the following regulations, which are hereby affirmed, till such
time as further provision shall be made :

Art. I. The Law-book of Van der Linden (for as far as it
is not in conflict with the Grondwet or other laws or resolu-
tions of the Volksraad) continues to be the law-book of this
State.

2. When in the above-mentioned book any matter is not
treated with sufficient clearness, or is not dealt with at all,
then the Law-book of Simon van Leeuwen and the Introduction
of Hugo de Groot are binding.

3. In using these three law-books the procedure shall
always be according to the manner laid down in art. 31 of
the Thirty-three Articles.

4. This law shall be of force after it has been made known
to the public for three months.

Approved of in a session of the Volksraad held at Pretoria
on the 19th September 1859, art. 52.No. 186. No. 2. [19 Sept. 1859.]

Whereas it has become evident that constant uncertainty
exists as to which cases the courts of law may take cognizance
of and pass judgment in, and whereas art. 143 in conjunction
with art. 219 of the Grondwet is not always interpreted in Ihe
same manner : whereby to the great injury of the State the
possessions of several burghers are not assured ; therefore, in
response to representations made by the Executive Council,

Digitized by VjOOQ IC4i8 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1858

de Volksraad der Zuid Afrikaansche Republiek, op voordiagt van de&
Uitvoerenden Raad, het noodig geacht de volgende bepalingen te
maken, die bij deze worden vastgesteld :

Art. I. Hangende zaken, bedoeld in art. 219 der Grondwet, zijn
de zoodanige waaromtrent geen Volksraadsbesluit is genomen.

2. leder Hof zal alle Volksraadsbesluiten als Wet eerbiedigen, geene
aanmerkine of beoordeeling er over knnnen maken, en wat door den
Volksraad is beslist of goedgekeurd zal niet meer aan de kennisneming
van eenig Geregtshof mogen onderworpen worden.

3. Wanneer over dezelfde zaak verschillende Volksraadsbeslaiten
zijn genomen, zal het laatste besluit als Wet door ieder Geregtshof
moeten geSerbiedigd worden.

4. Deze wet is onmiddelijk van kracht.

Aangenomen en goedgekeurd in de Vcdksraadszitting gehonden te
Pretoria, van 19 September 1859, art. 53.

Locale Wett&n der ZA . Rep. I. 115.Ho. IM. VOLKSRAADSBESLUIT. September 1858. Art. 23c.*

Art. 140. De gezworenen zuUen. voordat zij zitting in het Hooge
Gereetshof. bedoeld bij art. 143. nemen, den volgenden eed in handen
van de Landdrosten aneggen :

the Volksraad of the South African Republic have deemed it
necessary to make the following regulations, which they hereby
affirm:

Art. I. Pending cases, as mentioned in art. 219 of the
Grondwet, are those with r^ard to which no resolution of the
Volksraad has been passed.

2. Every Court shall observe all resolutions of the Volks-
raad as law, shall be entitled to make no remark and pass no
judgment about them, and what has been decided or approved
of by the Volksraad may not again be subjected to the cogniz-
ance of any court of law.

3. When various resolutions of the Volksraad have been
taken about the same matter, every court of law shall be
bound to respect as law the resolution last taken.

4. This law takes effect immediately.

Adopted and sanctioned in a session of the Volksraad held
at Pretoria on the 19th September 1859, art. 53.Ho. 186. RESOLUTION OF THE VOLKSRAAD,

September 1858, Art. 23c.^

Art. 140. The jurors shall, before taking session in the
High Court of Justice mentioned in art. 143, take the following
oath before the Landdrosts :

> Repealed by Ptocl. No, 34 of 1901.Digitized byGooglet858] jurors 419

[Eed zoo als bij art. 140 der Grondwet.]

In zulke zaken, waar een Hof van Landdrosten en gezworenen
vereischt wordt, zal de Landdrost van dat district in zoodanige zaken,
die staan voor het Hoog Geregtshof gebraet te worden, vier-en-twintig
stemgeregtigde burgers van dat dis&ict dagvaarden om als zoodanig
voor het Hof te verschijnen. Van dit getal zal door het lot beslist
worden, welke 12 burgers als eene jurie zullen moeten dienen.

Zoowel aan het Hof als aan elk der partijen afzonderlijk, zal het
geoorloofd zijn bij het oproepen der namen, een, twee of drie personen
van de hand te wijzen, zonder verpligt te wezen eenige redenen voor
dea fwijzing op te geven ; en zoodra de jurie van 12 gezworenen vol-
tallig is, zal het Hof, na behoorlijk de jurie ingezworen te hebben, met
deszelfs werkzaamheden een aanvang nemen.

Locale Wetten der ZA . Rep, I. 104.No. 187. VOLKSRAADSBESLUIT, September 1858. Art. 23^.*

Art. 144. Bij elke gelegenheid wanneer er zaken voorkomen die
een Hoog Geregtshof vereischen, zal de Landdrost gehouden zijn van
zulk een vereischte aan den Uitvoerenden Raad kennis te geven. welke
Raad den dag der zitting zal moeten bepalen en de Landdrosten aan-
schrijven, dat vereischte Geregtshof te bestieren.

Locale WeUen derZ.A. Rep, 1. 105.

[Oath as in art. 140 of the Grondwet.]

In cases in which a Court of Landdrosts and jurors is
demanded, the Landdrost of that district shall, in such cases
as are about to come up before the High Court, summon from
the district 24 burghers possessing tiie franchise, who shall
appear as such before the Court. Of this number it shall be
decided by lot which 12 burghers will have to serve as a jury.

It shall be allowed to the Court as well as to each of the
parties to set aside one, two or three of the persons as the names
are called out without being bound to assign any reason for
the objection ; and as soon as the number of 12 jurors shall be
complete, the Court shall, after having properly sworn the
jury, commence its labours.Ho, 187. RESOLUTION OF THE VOLKSRAAD,
September 1858, Art. 23^.*

Art. 144. On each occasion when cases come up which
require a High Court of Justice, the Landdrost shall be held
to give notice of such requirement to the Executive Council,
which Council shall fix the date of the session and point out
the Landdrosts who shall supervise the required Court.

* Repealed by Ptocl. No. 34 of 1901.

Digitized by VjOOQ IC420 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1859

Ho. 188. UNION OF THE SOUTH AFRICAN REPUBLIC
AND THE REPUBLIC OF LIJDENBURG.

[In 1856 disputes between individual leaders and separate localities
transferred themselves to the field of the Church. Most of the people
to the north of the Vaal were in favour of a Transvaal Church independ-
ent of the Cape Synod, but Lijdenburg in the eastern Transvaal difiered
from the rest of the country, at the same time repudiating the political
leadership of men desired by the other inhabitants. This was largely
due to the action of the court of justice, which had in 1854 declared
eight Volksraad members of Lijdenburg guilty of a breach of the
Constitution. In the same year a certain J. A. Smellenkamp had been
banished from the country for slanderous language said to have been
issued against a minister to whom most of the inhabitants adher^. but
to whom the people of Lijdenburg objected.

In May 1856 there was an irregular session of the Volksraad at
Pretoria, but no representatives from Lijdenburg attended. In
October of the same year the Volksraad met m session at Lijdenburg.
but on this occasion representatives of the other districts kept aloof.
In order to make up a quorum the members present added seven men
to their number. On the i6th December this oody set up the Republic
of Lijdenburer with its own Volksraad, its own Executive Council, and
its own Grondwet. While this was going on, the Volksraad of the Soath
African Republic held its meetings at Pretoria, and the Grondwet
given above, which had been drawn up and approved of by the bulk
of the people a few years earlier, was finaUy adopted in 1858. After
lengthy negotiations between the two Republics, a compromise was
agreed upon as is indicated by this document. The united Volksraad
of the wnole Transvaal met at Pretoria on April 4, i860. CI. LacaU
WeUen der Z.A. Rep. I. 32.]

BiJLAGB

Tot de Besluiten van den Hoog-Ed. Achtb. Volksraad, genomen
te Pretoria van den 3 den tot 10 den April i860.

[24 Nov. 1859.]

Overeenkomst tusschen het Gouvemement van de Zuid Afrikaan-
sche Republiek en de Republiek Lijdenburg, tot vaststeUing der vcr-
eeniging van beide Staten, aangevangen 26 Februarij, en geeindigd te
Rustenburg, 23 November 1859.

Art. I. Betreffende de kwestie der limietscheidin^, is besloten dat
de scheidslijn der Z. A. Republiek en der Republiek Lijdenburg zal zijn
de Olifantsrivier, op tot waar de Rhenosterpoortsrivier inloopt, en de

Addendum

To the Resolutions of the Volksraad passed at Pretoria on the
3rd to the loth April i860. [24 Nov. 1859.]

Agreement between the Government of the South African
R^ublic and the Republic of Lijdenburg for effecting the
umon of the two States, b^un on 26th Febniary and completed
at Rustenburg on 23rd November 1859.

Art. I. With regard to the matter of settling the boundaries
it is resolved that the boundary of the South African R^ublic
and the Republic of Lijdenburg shall be the Olifants RiverDigitized byGoogle1859] UNION WITH LIJDENBURG 42t

Rhenosterrivier op derzelver oorsprong, en van daar met eene reg^
lijn tot naar den kop aan Vaalrivier, waar de bovenste wagenweg van
Potchefstroom doorgaat naar Buffelrivier.

De v66r datum dezes (28 Febniarij 1859) ter weerszijden van die
lijn reeds genomen en aangeteekende plaatsen, zuUen het eigendomOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 52 of 70)