Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 53 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 53 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


der eigenaren blijven, en dat wel volgens den datum van derzelver
aanteekening ; verder gaat de lijn van dien kop aan Vaalrivier langs
de spruit van Vaalrivier (Kopokrivier) op tot waar de groote al^emeene
wagendrift van den weg van Lijdenburg naar NataJ door die rivier
gaat ; en van daar met een regte lijn naar den ronden kop welke
tusschen de spruiten van de Pongolorivier Ugt aan de lijn van Utrecht,
benoemd in de besluiten genomen te Utrecht in dato 13 Augustus 1859.
Deze lijn is benoemd en vastgesteld op 20 September 1859, te Pretoria.
Na de vaststelling dezer vereeni^ng door den vereenigden Volksraad,
zal de bovengemelde lijn districthjn worden.

2. [Betreffende zekere kwestien in het district Utrecht.]

3. Aangaande de zaak in kwestie wegens het besluit en vonnis
der commissie, Volksraadsleden van Lijdenbur|; in November 1854,
vermeld en voorkomende in de Volksraadsbesluiten te Pienaarsrivier,
in dato September 1855, is besloten dat de geheele zaak als niet voor-
gevallen te zijn wordt beschouwd, met dien verstande dat al de daarin
betrokken personen in hun voUe eer en karakter hersteld en daarin
gehandhaaid worden, en dat niemand omtrent de zaak in kwestie aan
eenig ander, wie 00k, verwijtingen, beleedigingen of vervolgingen,

up to where the Rhenosterpoort River joins it, and the Rhen-
oster River up to its source, and from there in a straight line
to the hill on the Vaal River where the upper wagon-road from
Potchefstroom passes through to the Buffel River.

The farms on both sides of that line taken and registered
before the date hereof (28 Feb. 1859) shall remain the property
of the owners as from the date of registration. The line
proceeds further from that hill on the Vaal River along the
tributary of the Vaal River (Kopok River) up to where the
large common wagon-drift on the road from Lijdenburg to
Natal passes through that river ; from there in a straight line
to the round hill which lies between the streams of the Pongolo
River on the Utrecht line established in the resolutions tsdcen
at Utrecht on 13th August 1859. This line has been fixed at
Pretoria on 20th September 1859. After the establishment of
union by the combined Volksraad the line above mentioned
shaD become a district boundary.

2. [Regarding certain matters in the district of Utrecht.]

3. Witin regard to the matter in dispute arising from the
resolution and judgment of the committee of Volksraad
members of Lijdenburg in November 1854, which is to be
found mentioned in the resolutions of the Volksraad at Pienaars
River, dated September 1855, — ^it is decided that the whole
matter be r^arded as having never occurred, on the under-
standing that the honour and character of all the persons
therein involved be fully reinstated and upheld, and that no
one shall in any way reproach, insult or persecute any otherDigitized byGoogle422 SOUTH AFRICAN REPUBLIC ti859

van welken aard ook, zal mogen aandoen, op boete oaar den aard
der zaak.

4. Wordt besloten dat Lijdenburg, zoo ver zijn tegenwoordig
grondgebied strekt, zijn eigen vrij pls^tselijk bestunr en wetten zal
behonden ; en dat hoewel vereenigd onder eene algemeene wet en
bestuur ten alien tijde het regt blijft behouden, om zoover het plaat-
selijke wetten aangaat tot regeling der zaken en belangen van de
districten in dat grondgebied en deszelfs inwoners een Districtsraad
te hebben, die de tot dat einde benodigde wetten en regulatien zal
maken en uitvaardigen ; al zulke wetten zuUen echter ter goedkeuring
van den Uitv. Raad en Volksraad gelaten worden, voor dat zij als
blijvende Districtswetten erkend zullen worden.

Indien de Staatspresident Lijdenbiirgs^x>ndgebied komt bezoeken.
zal hij het re^ en de kracht hebben dien Districtsraad tot het honden
van vergadenn^en op te roepen en hun alsdan verslag van hunne gedane
verrigtingen te laten doen.

In de algemeene lands zaken zullen Lijdenburgs districten en
inwoners echter onder de algemeene landswet staan en even als alle
inwoners in alle regten deelen en den algemeene staat moeten dienen
en in standhouden volgens de algemeene lands wetten.

Verder kan de President dit verkiezende gedurende zijn verblijf in
Lijdenburgs grondgebied dien districtsraad oproepen om verder in
zijne tegenwoordig en met zijne medewerkingalle plaatselijke belangen

person whatever about the matter in question, on pain
of being liable to a fine according to me nature of the
case.

4. It is resolved that Lijdenburg, as far as its present
territory extends, shall retain its own free local management
and laws ; and that although united [with the S.A. Republic]
under common laws and government it shall at all times retain
the right to have a District Council with local laws for managing
the affairs and interests of the districts in that territory and
the inhabitants thereof. The Council shall, with that object
in view, frame and publish the necessary laws and regulations ;
but all such laws shall be subject to the approval of the Executive
Council and the Volksraad, before they shall be acknowledged
as permanent district laws.

If the President of the State pays a visit to the Lijdenburg
territory he shall be authorised to summon the District Council
to a meeting and cause it to report on its activities.

In the common affairs of the country, however, the districts
and inhabitants of Lijdenburg shall be subject to the genaral
laws of the countiy, they shall enjoy tiie same rights as all
other inhabitants, and they shall be bound to serve and maintain
the common State in accordance with the common laws of
the country.

Further, the President may, if he thinks fit, during his
stay in Lijdenburg territory, summon the District CouncU
further to regulate in his presence and with his assistance allDigitized byGoogle1859I UNION WITH LIJDENBURG 423

van die districten te regelen, alsdan zal in dien distriktsraad de Presi-
dent als Voorzitter van dien raad plaats kunnen nemen.

Verder zal v66r de zitting van den vereenigden Volksraad een
register met deszelfs inlichtingen van beide zijden ingediend en vast-
gesteld worden door den eersten vereenigden Volksraad, inhoudende
en vaststellende wat verstaan en begrepen onder de woorden plaatse-
lijk bestuur en wetten, opdat de districtsraad volgens dat register wete
welke zaken door hun benandeld mogen worden.

5. Wordt besloten dat alle wetten en besluiten van af i Augustus
1845, tot den datum der vaststelling van deze vereeniging door den
Volksraad en het verder bestuur van het toenmalige en tegenwoordig
nog bestaande bestuur van Ohrigstad en Lijdenburg, betrefiPende het
uitgeven, koopen en verkoopen van eronden en adles wat daarop
be^kking heeft, in deszelfs voUe kracnt en waarde zuUen blijven en
daarin geen verandering gemaakt zal mogen worden ten nadeele der
tegenwoordige ingezetenen of regthebbenden ; dat echter wegens het
ui^even van de gronden en alles wat daarop betrekking heeft behoo-
rende aan Lijdenburgs Staat van af vaststelling dezen ten behoeve van
later inkomende inwoners zoodanige veranderingen en verbeteringen
kunnen en mogen gemaakt worden, als tijd en omstandigheden noc^g
zullen maken, echter zuUen zulke veranderingen of verbeteringen
niet gedaan en vastgesteld mogen worden zonder de medewerking
en goedkeuring van den bestaanden districtsraad vermeld in art. 4,
en verder met goedkeuring der ingezetenen van Lijdenburgs tegen-

local interests of those districts. The President may on such
occasion act as chaimoan of the Council.

Further, before the session of the combined Volksraad, a
register containing items of information from both sides shall
be handed in, and shall be passed by the first combined Volks-
raad, which register shall set forth and affirm what is to be
taken and understood by the words " local management " and
" local laws," in order that the District Council may learn from
that register which matters may be dealt with by them.

5. It is decided that all laws and resolutions, from the
ist August 1845 till the date of the establishment of this
union, passed by the Volksraad and the subsequent manage-
ment 01 the directorates of that time and of the present time
of Ohrigstad and Lijdenburg, concerning the granting, buying
and selling of lands and everything that stands in relation
thereto, shall retain their full force and validity and that no
alteration shall be made therein to the injury of the present
inhabitants and lawful owners ; that, however, with regard
to the granting of land and everjrthing relating thereto, as
far as the land belongs to the State of Lijdenburg, such altera-
tions and improvements as times and circumstances shall
show to be necessary, may and can be made in future for the
benefit of later immigrants ; such alterations and improve*
ments, however, shall not be made or affirmed without the
assistance and approval of the existing District Coimcil men-
tioned in art. 4, or without the approval of the inhabitants
of the present territory of Lijdenburg, in accordance with theDigitized byGoogle424 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1859

woordig grondgebied volgens het regt van goed of afkeuring hetwelk
zij volgens de algemeene wetten hebben.

6. wordt besloten dat de openliggende gronden van Lrijdenburg
voortdnrend stuksgewijze ter algemeene bewoning zuUen opengezet
worden, dat zulks op voordragt van de in art. 4 benoemde district^raad
of den vereenigden uitv. Raad gedaan zal worden, in elk geval echter
in] bealuit van den Uitv. Raad ; en besluit de distnctsraad het regt
om deszelfs inlichtingen of aanmerkingen daaromtrent in te zenden;
indien er reeds plaatsen zijn in zulk eene streek gronds voor ingezetenen
van Lijdenburg aangeteekend of waarover door het Gouvemen.ent
reeds beschikt is, zal ^ks staande blijven en zuUen zulke streken grond
alsdan openstaan voor aanteekening van plaatsen voor alle personen
in en buiten Lijdenburgsgrond woonachtig. voor landsregten weike
zij nog hebben voor plaatsen te nemen. Deze aanteekeningen geschie-
den ten kantore van den Landdrost van het district waar die grond
onder behoort. £n zal alsdan bij de openzetting bepaald worden.
binnen welken tijd zulke plaatsen bewoond moeten worden, of de
eigenaren in Lijdenburgs grondegebied woonachtig zijn. £n daar
niet aan voldaan wordende zonder buitengewoon gegeven uitstel door
den Uitvoerenden Raad, zuUen zulke plaatsen weder voor volgende
berzoekers op dezelfde voorwaarden toegekend worden en op deze
wijze voortdurend gedeelten grond ter aanteekening en bewoning
voor het algemeen der geheele Republiek opengezet worden.

right of approval or disapproval which they possess by the
general laws.

6. Resolved that the waste lands of Lijdenburg shall
gradually be thrown open for general settlement ; that tWs shall
be done on representations being made by the District Council
mentioned in art. 4 or by the combined Executive Coimdl, but
in any case by a resolution of the Executive Council, and that
the District Cfouncil shall be entitled to supply information or
make remarks about it. Where there are farms in such territory,
which have already been registered in th^ name of inhabitants
of Lijdenburg, or which have been otherwise disposed of by
Government, such arrangements shall hold good. And sucn
tracts of waste territory shall thereafter be open for the registra-
tion of farms for the benefit of all persons residing wUiin or
without the territory of Lijdenburg, in fulfilment of rights to
land which they may still possess in the shape of claims to farms.
The registration takes place at the office of the Landdrost of the
district under which the land falls. And at the time of liirowing
open such land the period within which such farms must be
settled shall be laid down, and it shall be stated whether the
owners are resident within the territory of Lijdenburg. And
if this is not conformed to, and unless the Executive Coimcil
grants a special right to postpone the taking up of residence,
such farms shall be granted to the next appUcants on the same
conditions ; and in this way pieces of land shall continually
be thrown open to the inhabitants of the whole Republic
to be registered and to be occupied.Digitized byGooglei859] UNION WITH LlJDENBURG 425

Indien de Uitv. Raad zulks nuttig oordeelt kunnen zij eene of meer
plaatsen uithouden ten behoeve van het district waar die grond onder
oehoort en waarvoor zulks 00k vereischt wordt.

7. Is vastgesteld, dat het district Lijdenburg geregtigd is om 9
leden voor den Vollraraad te kiezen, van welke 9 leden, volgens wet,
6 de Volksraadsvergaderingen zuUen bijwonen.

8. Wordt besloten, dat de Ned. Duitsche Hervormde Gereformeerde
Gemeente thans in Lijdenburgs grondgebied bestaande, of later nog tot
stand gebragt wordende, alle tezamen, zoowel als elk afzonderlijk in de
zaken van Godsdienst en deszelfs Kerkelijk bestuur vrij zuUen blijven,
en nimmer door de andere gemeenten buiten Lijdenburgs grondgebied
bestaande, gedwongen zuUen mogen worden om hun kerkelijk bestuur,
overeenkomstig het hunne te moeten inrigten.

Echter zullen gezej^de gemeenten in Lijdenburg grondgebied ver-
pligt zijn zich te blijven gedragen overeenkomstig de bepalingen
vervat m afdeeling 15 en 16 der Grondwet, in dato Lijdenburg,
26 September 1853.

Waarvan origineel en afsckrift hier bijgevoegd is.

9. Wordt besloten dat de behoorlijke betaling der in vroeger tijd
door de ^ezamenlijke Volksraad gemaakte algemeene landsschulden
gezamenlijk zuUen betaald worden naar evenr^gheid. Wat Lijden-
burg's schuld aangaat, volgens de daarover genomen b^uiten door den
Volksraad der Republiek Lijdenburg. Deze sdiulden worden door het
dan vereenigde Ck>uvemement gewaarborgd om door Lijdenburg be-
taald te worden. Elke Staat of district zal zijn eigen schuld moeten
voldoen ; maar geen gronden of gelden van de eene Staat of district
zullen mogen genomen worden om de schulden van de andere Staten
of districten daarmede te betalen.

If the Executive Council shall deem such a step expedient,
they may hold back one or more farms for the benefit of the
district under which the land falls, or for whatever object
this may seem necessary.

7- Resolved that the district of Lijdenburg is entitled
to elect 9 members for the Volksraad, of which 9 members
6 shall attend the meetings of the Volksraad according to law.

8. prhe Dutch Reformed Congregation at Lijdenburg shall
never be forced to assimilate its form of church government to
that of any other congregation. But the Lijdenburg con-
gregation shall be subject to sections 15 and 16 of the Grondwet
dated at Lijdenburg, 26 Sept. 1853.]

9. Resolved that the proper payment of the debts con-
tracted in earlier years by the common Volksraad shall be
borne in common and in due proportions. As regards Lijden-
burg's debt, it shall be dealt with according to the resolutions
passed thereon by the Volksraad of Lijdenburg. The com-
bined Government guarantees the payment of these debts
by Lijdenburg. Each state or district shall pay its own debts,
and no lands or funds of one state or district shall be employed
to pay the debts of the other states or districts.Digitized byGoogle426 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1859

10. Wordt besloten dat elk ingezetene van den geheelen Staat
verpligt is om in tijd van oorlog den Staat in zulken oorlog te dienen.

is bepaald dat indien enkele ingezetenen zonder wettiRC oorzaken
moedwilug eenen oorlog met de blanke bevolking van de naburige
Staten verwekken, of door het Dlegen van onwettigheden in hun gebied.
of aan hunne onderdanen, de uouvernementen van zulk een naburigen
Staat of Staten wettige redenen geven om onze Republiek met eenen
oorlog te bedreigen of dezelve aan te vallen, dat dan in zulke gevallen
de inwoners van den vereenigden Staat niet gedwongen of genoodzaakt
zullen worden om aan zulk eenen oorlog deel te nemen.

De inwoners die zulk een oorlog verwekken of trachten te ver-
wekken, of daartoe aanleiding geven, zullen volgens de wetten gestiaft
moeten worden.

Maar in alle andere gevallen wanneer de gezegde naburige Gouveme-
menten zulk een oorlog beginnen met het doel of oogmerk om onze
Republiek te verdrukken of in te nemen, of dat ons Gouvemement om
de verdrukking van deze Republiek of deszelfs ingezetenen verpligt
wordt om eenen oorlog tegen de gezegde Staten te maken, dan zullen
alle ingezetenen van de geneele Republiek verpligt zijn deel te nemen
aan zulk een oorlog, overeenkomstig de landswetten.

11. Wordt besloten om wat aangaat hetgeen door de Gouveme-
menten van beide Staten van af 12 Maart 1856, tot op den dag der
vaststelling dezer vereeniging zoo wel binnen als buiten 's 9ands. elk
Gouvemement of parti j voor hetgeen door hun verrigt is, zelve verant-
woordelijk zal blijven.

10. It is decided that every inhabitant of the whole State
shall be bound in time of war to serve the State in such war.

It is declared that, if a few inhabitants without lawful
catise shall wilfully bring about a war with the white population
of the neighbouring states, or, if by committing illegal acts
in their territories or against their subjects, they shall give to
the Governments of such neighbouring state or states lawful
^ound for threatening our Republic with war, or for attacking
it : then, in such cases, the mhabitants of the united State
shall not be forced or compelled to take part in such a war.

The inhabitants who bring about or attempt to bring about
such a war, or give occasion for such a war, shall be punished
according to law.

But in all other cases when the said neighbouring Govern-
ments shall begin such a war, with the aim and object to
oppress or invade our Republic, or when our Government, by
reason of the oppression of this Republic or the inhabitants
thereof, is compelled to wage war against the said states:
then all the inhabitants of the whole Repubhc shall be bound
to take part in such war according to the laws of the country.

11. It is resolved as regards what was done by the Govern-
ments of the two States from the 12th March 1856 till the
date of this union, as well within the country as outside it,
that each Government or party shall remain responsible for
what was performed by it.Digitized byGoogle1859] UNION WITH LIjDENBURG 427

12. Wordt besloten dat al de landspapieren van Lijdenburgs kan-
-fcoor, aldaar zijnde, niet van daar weggenomen mogen worden.

Echter zuUen ten alien tijde copijen opc^egeven moeten worden op
aanvraag van het Gouvemement tegen betaling volgens wet.

13. Wordt besloten dat de schnlden ten laste van Liidenburg
volgens art. 9 ten kantore der districten van het grondgebied van
Lijdenburg betaald kunnen of moeten worden, en dat verder alle schul-
<len, die volgens wet door die lands- of Landdrostkantoren gemaakt
ivorden, 00k door die landskassen of Landdrosten aldaar uitbetaald
moeten worden, maar de gelden volgens regt aan de algemeene landskas
toekomende voor het onderhoud van den geheelen algemeenen staat
moeten voortdnrend overeenkomstig regt en wet aan het Gouveme-
xnent of de algemeene landskas af gegeven worden.

14. Wordt besloten, dat bij het tot stand komen der vereeniging,
de zetel des Gouvemements te Pretoria gevestigd moet zijn.

15. Wordt besloten dat Liidenburg het voile regt heeft om twee
leden voor den Uitvoerenden Kaad te kiezen, waarvan een van hun
verpligt zal zijn voortdnrend de vergaderin^ bij te wonen.

16. Wordt besloten, dat zonder verzuim eene vaste brievenpost
moet opgerigt worden.

17. Wordt besloten dat de Commandant-Generaal volgens vroegere
aanstelling voor Lijdenburgs grondgebied zal blijven, en dat hij den
ambtseed, overeenkomstig de Grondwet moet aflegTOn ; en dat verder
door den vereenigden Uitvoerenden Raad, na de vaststelling der
vereeniging pogingen zuUen aangewend worden om met algemeene

12. It is resolved that none of the state papers at present
in the Lijdenburg office shall be removed thence, but copies
shall always be suppUed on the request of the Government on
payment of the fees specified by law.

13. It is resolved that the debts resting on Lijdenburg may
and shall be paid at the offices in the districts of the territory
of Lijdenburg according to art. 9 ; and further, that all debts
legally contracted by those public offices or Landdrosts'
offices shall be defrayed there by those pubUc treasuries or
by the Landdrosts ; but the monies rightfully belonging to
the general pubUc treasury for the maintenance of the whole
State shall from time to time be paid to the Government or
the general pubUc treasury according to law and justice.

14. It is resolved that on the estabUshment of union the
seat of government shall be fixed at Pretoria.

15. It is resolved that Lijdenburg has the full right of
electing two members of the Executive Council of whom one
shall be bound to attend the meeting continually.

16. It is resolved that a regular post should be established
without delay.

17. It is resolved that the Commandant-General previously
appointed for the Lijdenburg territory shall remain in office
and that he shall take the oath of office prescribed by the
Grondwet ; and further, that after the estabUshment of the
union the combined Executive Council shall attempt to getDigitized byGoogle428 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1859

goedkeuring van het publiek slechts 6611 Commandaat-Genexaal voor
de geheele Republiek te behouden.

18. Del^nddrost van de plaats waar de zetel des Gouv^nements
is, zal worden benoemd op voordragt van den Uitvoerenden Raad door
den Volksraad. Om daartoe benoembaar te wezen zal het geen ver-
eiscbte zijn reeds eenigen tijd burger van dezen Staat te zijn TCweest.
De vaststelling van dit artikel wordt overgelaten aan het ooroeel van
den vereenigden Volksraad.

19. Wordt besloten, dat indien eene vereeniging tot stand gebragt
wordt, van wederzijde de verpligting bestaat om alle voorwaarden
van deze vereeniging volkomen en Retrouw na te komen. En indien
door het Gouvemement en door aandrang der ingezetenen van een der
beide tegenwoordig bestaande Repnblieken inbreuken op een of meer
artikelen gemaakt, en dezelve dauau-door verbroken worden, dan zal
daardoor deze vereeniging niet verbroken of ontbonden worden, maar
zullen zij die daarop inbreuk hebben ^emaakt volgens wet gestraft
worden ; de artikelen waarop inbreak is gemaakt of die gesc^onden
zijn blijven evenwel hun voile kracht behouden.

20. Wordt besloten aangaande de zaak van den heer J. A. Smellen-
kamp, die gevonnisd is door den Volksraad op den 17 den Tunij 1854
tot betaling van Rds. 500 boete. wegens beleedigende uitdrukkingen
jegens den WelEerw. D. van der Hoff en kerkeraad gebezigd, dat, in aan-
merking nemende, dat genoemd vonnis een der oorzaken is geworden
dat er eene verwijdering in deze maatschappij is ontstaan, dat den

the general public to agree to the retention of only one Com-
mandant-General for the whole Republic.

18. The Landdrost of the place where the seat of govern-
ment is, shall be appointed by the Volksraad on the recom-
mendation of the Executive Council. To be eligible for
nomination it shall not be necessary for a person to have
been a burgher of this State for some time. The adoption
of this article shall be left to the judgment of the combined
Volksraad.

19. It is resolved that if a union is brought about , the obliga-
tion shall rest on both parties to observe faithfully the con-
ditions of this union in their entirety. And if one or more of
the articles are violated by the Government and by pressiire
on the part of the inhabitants of either of the Republics now
existing, then this imion shall not be thereby dissolved or
nullified, but those who shall have conmiitted the breach shall
be punished according to law ; the articles, however, which
have been broken or violated continue to be of full force.

20. With regard to the case of Mr. J. A. Smellenkamp, who
has been sentenced by the Volksraad on the 17th June 1854
to pay a fine of 500 Rix-dollars for abusive remarls made to
the Rev. D. Van der Hoff and the kerkraad, it is decided that,
taking into consideration that the said sentence became one
of the causes of estrangement in this community, the 500 Rix-
dollars shall be returned to the said Mr. J. A. Smdlenkamp,
and that he shall, from this day (23 Nov. 1859), ^ exemptedDigitized byGooglei859] UNION WITH LIJDENBURG 429

genoemden heer J. A. Smellenkamp de Rds. 500 teruggegeven zuUen
worden, en dat hij van af den dag van heden (23 November 1859) ont-
heven wordt van het vonnis van den Landdrost van Potchefstroom, in
dato 1 1 Julij 1854, waarbij hij is verbannen uit deze Republiek, en datOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 53 of 70)