Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 54 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 54 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


niemand, wie hij 00k zijn moge, van heden af (23 November 1859)
een dezer zaken in geschil of in proces mag brengen. De boete van
Rds. 500 zal door beide Staten gemaatschappelijk worden betaald,
vol^ns art. 9 dezer overeenkomst.

Het lid H. Bnhrmann heeft zich bij de behandeling van dit artikel
van de stemming onthouden, op grond dat hij agent in de zaak van
den heer J. A. Smellenkamp is.

21. Wordt besloten dat de Grondwet der Z.A. Republiek wordt
aangenomen, voor zooverre die niet strijdig is met e^n der bovenstaande
en volgende voorwaarden van vereeniging.

22. Wordt besloten, dat alle verbeteringen die in de Grondwet of in
andere wetten, nog gemaakt kunnen worden daarin zonder verzuim
gebragt zullen worden.

23. Wordt besloten, dat als algemeene Staatsvlag de bestaande
vlag der Z.A. Republiek wordt aangenomen ; maar dat het district
Lijdenburg een districts vlag, welke 00k niet strijdig met de Staatsvlag
is, blijft behouden, en dat aan elk district van den geheele Staat, indien
verkiezende, eene districtsvlag zal worden toegestaan, overeenkomstig
de vereischten der Staatsvlag.

24. Wordt besloten, dat het Gouvemement der Z.A. Republiek
en der Republiek Lijdenburg zorg zal dragen dat deze vereeniging

from the sentence of the Landdrost of Potchefstroom, dated
nth July 1854, by which he was banished from this Republic,
and tnat no person whatever may from this day {23 Nov. 1859)
open a dispute or commence proceedings with regard to any
of these matters. The fine of 500 Rix-dollars shall be paid
by both states together according to art. o of this agreement.
The member, H. Buhrmann, has renained from voting
when this article was being dealt with, on the ground that
he is the agent of Mr. J . A. Smellenkamp in the case.

21. Resolved that the Grondwet of the S.A. Republic be
adopted in so far as it does not conflict with one of the preced-
ing or of the following conditions of union.

22. Resolved that all improvements which can still be
made in the Grondwet or in any of the other laws shall be
effected without delay.

23. Resolved that as the general flag of the State the
existing flag of the S.A. Republic be adopted ; but that the
district of Lijdenburg shall continue to have a district flag,
which, moreover, shall not be at variance with the State
flag, and that to each district of the whole State a district
flag shall be given, if it is desired, which flag shall be in accord-
ance with the requirements of the State flag.

24. Resolved that the Governments of the S.A. Republic
and of the Republic of Lijdenburg shall see to it that thisDigitized byGoogle430 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1859

zoo spoedig moffelijk aan hot pnbliek bekend gemaakt en aan den
vereenigden Volksraad ter bekrachtiging zal voorgelegd worden, bij
welke bekrachtigiiig de vereeniging der Staten geheel tot stand
gebragt is.

25. Wordt besloten en vastgesteld, dat, daar deze vereeniging
tussdien de Z.A.' Republiek en Lijdenburg met vele moeijelijkh^en
weder gelukkig tot stand eebragt is, dat niet toegelaten of gedoogd zal
worden dat door iemand, wie het 00k zij, de nu bestaande vrede
gestoord zal worden, en dat om zulks te voorkomen bepaald worde
dat niemand het regt zal hebben om de voor deze bestaan hebbende
kwesties en al wat daarop betrekking heeft op te halen, en wie op deze
wijze de vrede tracht te verstoren gestraft zal worden met eene geld-
boete van Rds. 25 tot 500, of verder naar den aard der zaak.

26. Besloten, om den vereenigden Volksraad op te roepen en
des^fs vergadering plaats zal hebben te Pretoria, op den eersten
Maandag in April i860, en zuUen de leden van beide zijden 's morgens
ten 10 ure aan het Landdrostkantoor moeten tegenwoordig zijn.

Aldus gedaan overeenkomstig VolksraadsDeslniten van beide
zijden, en de notulen onzer vergadering alhier.

Landdrostkantoor, Rxtstenburg, 24 November 1859.

M. W. Pretorius, President,

W. C. J. VAN RSNSBURG.

J. H. 6roblbr.

ft. T. Buhrmann, G.S.

P. J. Cobtsbr.

C. ViLJOEN.

A. F. Schubart, Gauvls. Secretaris.

union shall be made known to the public and shall be sub-
mitted to the combined Volksraad tor its ratification, upon
which ratification the union shall be complete and effective.

25. Whereas this union of the S.A. Republic and Lijden-
burg has with great difficulty been happily brought about
agam, it is resolved and declared that it diaJl not be suffered
that the now existing peace shall be disturbed by any person,
whoever he may be, and that in order to avoid such ^turb-
ance of the peace it shall be laid down that no person shall
have the right to bring up for discussion the previously existing
disputes or anything that has any relation to them, and that
whoever attempts to disturb the peace in that way shall be
punished with a fine of 25 to 500 Rix-doUars or further punish-
ment according to the nature of the case.

26. Resolved to summon the combined Volksraad to
hold a meeting at Pretoria on the first Monday in April i860,
and that the members of both sides shall be present at the
Landdrost's office at 10 o'clock in the morning.

This done in accordance with Volksraad resolutions of
both parties and with the minutes of our meeting in this place.
Landdrost's Office, Rustenburg, 24 Nov. 1859.

M. W. Pretorius, President [and others].Digitized byGoogle1870] JUSTICES 431

Goedgekeurd en geteekend op heden, den 4 den April i860, te
Pretoria, door den vereenigden Volksraad van de Z.A. Republiek en
van Lijdenburg.D. Botha, Voorzitter. J. N. Grobler, Voorzitter.

P. J.
H. R. Lemmbr. J. J. Malan.F. G. WoLMARANS. F. T. D. Steenkamp.p. MaR^. J. VAN DiJK.

H. Venter. S. P. Botha.

H. W. Pretorius. W. Steenkamp.

H. DuvENAGE. J. H. Jacobs.S. D. Du Plessis. T. H. !Breitenbach.

L. M. Bronkhorst. F. R. Jansen van Rensburg.

T. F. J. Steyn. J. M. DE Beer.H. &ROBLER. A. B. JoUBERT.

Smit. G. C. Schoeman.i

C. Grobler.

P. J. van Stadbn.

J. J. P. Prinsloo.Locale Wetten d&v Z.A, Rep, I. 133.No. 189. VOOR VREDEREGTERS IN DE Z.A. REPUBLIEK.

[22 Julij 1870.]

Wet No. 14, 1870.*

(Goedgeheurd en vastgesUld hij Volksraadsbeslmt, dd. 3 Junij 1870,

art. 154.)

Nadbmaal het noodig gevonden is ter betere handhaving der wet,
dat Vrederegters in de verscheidehe districten van dezen Staat zullen
worden aangesteld, met magt om alle misdadigers en roncUoopers
binnen hun regtsgebied te arresteren, of te doen arresteren, en in de
gevangenis te plaatsen, om teregtgesteld te worden, en in alle andere

Approved and signed this 4th day oi April i860, at Pre-
toria, by the combined Volksraad of the S.A. Republic and
of Lijdenburg.

D. Botha, Chairman J. N. Grobler, Chairman

[and others]. [and others].Ho. 189. FOR JUSTICES OF THE PEACE IN THE
S.A. REPUBLIC. [22 July 1870.]
Law No. 14, 1870.^

(Approved and confirmed by Resolution of the Volksraad daied
3 June 1870, art, 154.)

Whereas it has been found necessary for the better enforce-
ment of the law to appoint Justices of the Peace in the several
districts of this State with power to arrest or cause to be
arrested wrong-doers and vagrants within their jurisdiction,
to be tried by law, and in all other matters to issue such orders

* Finally repealed by Procl. No. 34 of 1901.

/GoogleJigitized by ^432 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1870

zaken zoodanige bevelen en vonnissen te geven als bij de wet bepaald
zal worden. Zoo wordt mits dezen vastgesteld en bepaald als volgt :

Art. I. Zijn H£d. de Staatspresident zal de magt hebben, van tijd
tot tijd daar, waar zulks mogt vereischt worden, bevoegde personen als
Vrederegters aan te stellen voor een dorp, district of de geheele Znid-
Afrikaansche Republiek, onder eene aanstelling door hem onderteekend
en met 's lands zegel belegd.

2. Alle Vrederegters zoo aangesteld, zuUen de ma^ hebben om
be€edigde verklaringen af te nemen, op zoodanige verklaringen mis-
dadigers te doen arresteren en ter voorlopig onderzoek of teregtstelling
in de gevangenis te plaatsen of op te zenden naar de naastbij zijnde
gevangenis en zullen zij gehouden zijn daarvan dadeUjk kennis te geven
aan den Publieken Aanklager van het district waar die misdaad heeft
plaats eevonden, met toezending van copijen der af gelegde verklaringen.

3. Alle Vrederegters zijn hierdoor gemagtigd, wanneer er geen
Landdrost aanwezig is, om op een be^edigde Idagte door eenig persoon
gemaakt over dreigementen van aanranding en dergelijke misdaden
tegen het ligchaam of de goederen, en na zicn overtuigd te hebben dat
zoodanige misdaad waarschijnlik zal gepleegd worden, den verdachten
persoon voor hem te ontbieden om voldoende borgen te stellen voor
zijn stil en rustig gedrag, en bij gebreke om daaraan te voldoen, zoo-
danig persoon in verzekerde bewaring te nemen of te doen nemen. en
van een en ander dadelijk aan den Staatsprocureur of zijn vertegen-
woordiger kennis te geven met toezending der borgacte.

and judgments as shaU be specified by law : Therefore it is
declared and affirmed as follows :

Art. I. The State President shaU have the power from
time to time, as the necessity may arise, to appoint as Justices
of the Peace competent persons for a town or district, or for
the whole South African Republic, under a commission sign^
by him and sealed with the public seal.

2. All Justices of the Peace so appointed shall have the
power to take down sworn declarations, to cause wrong-doers
to be arrested on such declarations and to put them in prison
for preliminary examination or trial, or to send them to be
imprisoned in the nearest jail ; and they shall be held to give
immediate notice thereof to the Public Prosecutor of the
district where the crime was committed, and to despatch to
him copies of the declarations made.

3. Every Justice of the Peace is hereby empowered, when
no Landdrost shall be present, if a complaint shaU be made
on oath by any person to the effect that threats of assault
and similar crimes against his peison or property have been
made, and after having satisfied himself that sudi crimes are
likely to be committed, to summon the suspected person before
him to give sufficient security for his qmet and peaceful be-
haviour, and if he shall fail to do so, to place or cause to be
placed in secure confinement such person, and to report the
whole case to the State Attorney or his representative, at the
same time transmitting the deed of security.Digitized byGoogle1870,1 JUSTICES 4ti

4. Zijn H£d. de Staatsxnresident zal op de dorpen waar geen Land-
drost aanwezig is Resident Vrederegters kunnen aanstellen, die be-
halve de magt hietboven aan Vrederegters toegekend, bevoegd zuUen
zijn om civide en crimineele zaken te onderzoeken en te beslissen,
dagvaardingen uit te reiken en vonnis te vellen in crimineele zaken tot
3 maanden gevangenisstraf met of zonder harden arbeid in of zonder
ijzers en 25 slagen, of geldboete tot een bedrag van £y, los. ; en in
civiele zaken voor alle eischen niet te bovengaande een bedrag van
£$7, los. in liquide zaken, en van £1$ in illiquide zaken, buiten de kost,
zullende de vonnissen binnen den gewonen termijn in appdl knnnen
gebragt worden voor den Landdrost van het district, die tot dat einde
alle dne maanden op den ^ den Woensdag der maand op het dorp, waar
zoodanig Vrederegter resideert, zal zitting houden, bi j welke gelegenh^d
de Vrederegter als klerk zal ageren.

5. [De Vi'ederegters zuUen beSedigd worden.]

6. Deze wet zal kracht hebben volgens bepaling in art. 69 der
Grondwet.M. T. ViLjOBN, Wd. Staatspresideni^(Op last) J. J. Mbintjbs, Jr., Wd. Gouvts, Secretaris.

GOUVBRNBMBNTSKANTOOR,

Prbtoria, 22 Juhj 1870.

Locale WetUn der Z.A. Rep. I. 412.

4. The State President is authorised to appoint Resident
Justices of the Peace in the towns where no Landdrosts are
stationed to exercise the power given above to Justices of the
Peace, and also to be competent to try and decide civil and
criminal cases, to issue summonses, and to pronounce judg-
ment in criminal cases not exceeding 3 months' imprisonment,
with or without hard labour, in chains or without chains,
and [to order corporal punishment to be inflicted not exceed-
ing] 25 lashes ; or to impose fines to the sum of £7, los. ; and
in civil cases for aU demands not exceeding the sum of
period

this purpose shril hold a session every three months on the
3rd Wecmesday of the month in the town where such Justice
of the Peace shall reside, on which occasion the Justice of the
Peace shall act as clerk.

5. [Justices to take an oath.]

6. This law shall take effect according to the provisions
of art. 69 of ihe Grondwet.

M. J. VlLjOEV,AcHng State President.
(By order) J. J. Meintjes, Jr., Acting Govt, Sec.

Government Office,
Pretoria, 22nd July 1870.

Digitized by VjOOQ IC434 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1^71

Ho. WO. VOLKSRAADSBESLUIT, 6 November 187 i.

Art. 280.^ De Volksraad besluit, dat artikel 61 der Grondwet zai
luiden als volgt :

" De Staatspresident wordt door meerderheid der stemgere^gde
burgers p^ekozen, en zal in functie blijven voor den tijd van vijf jaren,
tenzij hij voor zijne betrekking moge bedanken, of om wettige redenen
ontslagen wordt door den Volksraad. Om verkiesbaar te zijn moet
hii den ouderdom van 30 jaren hebben bereikt, behoef t hij op den dag
zimer benoeming geen burger van dezen Staat te wezen, maar moet hij
lidmaat zijn van eene Protestantsche Kerk en geen onteerend vonnis
ten zijnen laste hebben."

Locale Wetten der ZA. Rep. I. 427.No. 191. INSTRUCTIE VOOR DEN THESAURIER-GENERAAL.

[27 Dec, 187 1.]
Wet No. 6, 1871.*

{Goedgeheufd en vasigesteld hij besluii van den Volksraad, artt. 443 en 447,
dd. s en6 December 187 1.)

Art. I. De finantieele aangelegenheden van de Zuid-Afrikaansche
Republiek, hetzij Staatsinkomsten of uitgaven, gewone of buitengewone,
en de adnunistratie aan de landskas, bdiooren tot het resort van den

Ho. 190. RESOLUTION OF THE VOLKSRAAD,
6 November 1871.

Art. 280.^ The Volksraad decides that article 61 of the
Grondwet shall read as follows :

" The State President shall be chosen by majority of the
votes of the burghers possessing the franchise, and shall remain
in office for the period of five years, unless he shall resign his
post or shall be dismissed by the Volksraad on lawful grounds.
To be eligible he must have reached the age of 30 years, and
it is not required that he shall on the day of his nomination
be a burgher of this State ; but he shall be a member of a
Protestant Church, and he shall have had no dishonouring
sentence passed against him."Ho. 191. INSTRUCTIONS TO THE TREASURER-
GENERAL. [27 Dec. 1871.]
Law No. 6, 1871.^

{Sanctioned and confirmed by resolution of the Volksraad, arts.
443 and 447, dated 5 and 6 December 1871.)

Art: I. The financial relations of the South African Re-
public, the ordinary as well as the special revenues and ex-
penditure of the State, fall under the department of the

* Repealed by Procl. No. 34 of 1901.Digitized byGoogle1S71] TREASURER-GENfeRAL 435

Thesaurier-Generaal. Hij heeft het bestuur over de Gouvemements-
noten en over het vervaardigen en uitgeven van postzegels.

2. Van zijne geheele administratie moet hij behoorlijk boek en reke-
ning honden.

3. Hij moet bij het opmaken en vaststellen der Begroting^ en
buitengewone uitgaven en de daartoe noodige en te voorziene middelen
toegdaten worden, en heeft tot dit einde in alle geldelijke aangelegen-
heden zitting en eene adviseerende stem in den Uitvoerenden Kaad.

4. Alle Landdrosten en andere ambtenaren belast met geldelijke
administratie zijn 00k veipligt duplicaat-rekening bij den Thesaurier-
Generaal in te dlenen, en heeft hi] daarop toe te zien dat dit tijdig en
op behoorlijke wijze geschiedt. Nalatige en in gebreke bUjvende
ambtenaren is hij zoowel geregtigd als verpligt aan te schrijven en
des noods aan den Uitvoerenden Raad te rapporteren.

K, Alle met geldelijke zaken belaste ambtenaren moeten maan-
delijks het saldo in kas bij den Thesaurier-Generaal storten, in gebreke
waarvan zij zuUen behandeld worden overeenkomstig het laatste
gpedeelte van art. 4.

6. De Thesaurier-Generaal mag alleen rekeningen uitbetalen die
door den Auditeur-Generaal zijn goedgekeurd, en weike van de noodige
bewi jzen van wettigheid en van eene behoorlijke volmagt tot uitbetaling
vergezeld zijn.

7. De Thesaurier-Generaal moet daarop stiptelijk toezien dat alle
pnblieke Staatsinkomsten werkelijk op den bepaalden tijd ingevorderd

Treasurer-General. He has the management of the Govern-
ment notes and of the making and issuing of postage stamps.

2. Of his whole administration he shall keep book and
account in a fitting manner.

3. For preparing and settling the budget or any special
expenditure, and the necessary means to be provided therefor,
he shall take session and have an advisory vote in the
Executive Council on all financial matters.

4. All Landdrosts and other ofiicials charged with the
financial administration are in duty bound to hand in accounts
in duplicate to the Treasurer-General, who shaU see to it that
this is accomplished in time and in a fitting manner. He is
authorised and charged to write to any negligent ofiicials and,
if necessary, to report them to the Executive Council.

5. All ofiicials charged with financial affairs shall every
month pay to the Treasurer-General the funds in hand. Fail-
ing to do this they shall be dealt with according to the last
part of art. 4.

6. The Treasurer-General shall settle only such accounts
as have been approved of by the Auditor-General, and are
accompanied by the necessary proofs of legality and proper
authorisation for settlement.

7. The Treasurer-General shall see to it strictly that all
public revenues are actually collected at the times specified,Digitized byGoogle436 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1871

w<}rden en moet hi j alle daarbi j voorkomende ongeregeldheden ea ver-
traging zonder verzuim aan den Uitvoerenden Raad TOkend maken.

8. Ten einde boitengewone, niet op de Begrooting bepaalde uit-
gaven te bewerkstelligen, en waarvoor geene fondsen aanwezig zijn.
moet de Thesaurier-Generaal de middelen tot verkrijging der fondsen
voorstellen aan het gouvemement.

9. De Thesaurier-Generaal is verpligt in de eerste week van iedere
maand zijne maandstaten met toebehoren van de vorige maand bij den
Auditeur-Generaal in te dienen» 00k zal hij alle zes en twaalf maanden
een staat van ontvangsten en uitgaven van 's lands kas in de Staais-
courant publiceeren ; en bij het einde van het finantieele jaar zijne
boeken bshoorlijk afsluiten.

10. leder Landdrost en elk Hoofdambtenaar van den Staat zal
verpligt zijn een inventaris van Gouvemements eigendommen in zijn
departement» zooals ^ebouwen, gronden, kantoormeubels, enz. bij den
Thesaurier-G^neraal m te dienen en de waarde of inkoopprijs daarvan
aangeven, en moeten nieuwe aangekochte meubels, gebouwen en an-
dere eigendommen dadelijk aan den Thesaurier-Generaal worden
gerapporteerd.

11. De Thesaurier-Generaal zal alleen zulke rekeningen betalen
door den Auditeur-Generaal geteekend, welke zijn volgens Begrooting
of volgens besluit van den Uitvoerenden Raad.

12. Deze instructie zal onmiddelijk in werking treden.

Locale Wetten der Z.A, Rep, I. 457.

and he shall without delay inform the- Executive Council of
the occurrence of any irregularities therein.

8. In order to arrange* for special expenses which do not
appear in the budget, and for which no funds are available,
me Treasurer-General shall propose to Government the means
by which the funds may be procured.

9. During the first week of every month the Treasurer-
General shaU submit to the Auditor-General his monthly re-
turns with the necessary papers for the previous month ; he
shall also, every six months and every year, publish in the
Staatscourant a statement of the receipts and expenditure of
the public treasury, and at the end of the financial year he shall
make up his books in a fitting manner.

10. Every Landdrost and every chief official of the State
shall submit to the Treasurer-General an inventory of the
(government property in his department, such as buildings,
lands, office furniture, etc., with the value or cost price specified ;
and the addition of new furniture, buildings and other property
diall immediately be reported to the Treasurer-Gen«-aL

11. The Treasurer-General shall settle only such accounts
signed by the Auditor-General as shall be in accordance with
the budget or in accordance with a resolution of the Executive
Council.

12. These instructions shall take effect immediately.

Digitized by VjOOQ IC1876] FRANCHISE LAW 437

Mo. 192. VOLKSRAADSBESLUIT, 25 Juuj 1872.

Art. 136.' Aan de orde Uit. Raadsbesluit dd. 12 Julij 1872,
art. 20:

Bij art. 3 van het Reglement van Orde te voegen : '- Tevens zal
^een ambtenaar van den Staat, die als zoodanig bezoldiging geniet, als
lid van den Volksraad verkiesbaar zijn." '

Dit Voorstel van Wet wordt door den Volksraad met acclamatie
aangenomen.

Locale Wettm der Z.A, Rep. I. 465.No. 198. REGELENDE HET ALGEMEEN KIESREGT DER
BURGERS VAN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.
[12 Junij 1876.]

Wet No. i, i876.«

{Geodgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, dd, 29 Met 1876,
artt. 61, 64, 67, 71, 75, 80 en 91.)

Nademaal het wenscheUik is, dat het kiesregt van de burgers der
Zuid-Afrikaansche Republiek nader bepaald en omschreven worde,
zij het hierbij vastgesteld als volgt :

Art. I. £lk burger van de Zuid-Afrikaansche Republiek zal ge-

No. 19B. RESOLUTION OF THE VOLKSRAAD,

25 July 1872.

Art. 136.1 On the agenda a resolution of the Executive
Council, dated 12 July 1872, art. 20 :

To add to art. 3 of the Rules of Order : " Also, no official
of the State, who as such receives a salary, shall be eligible as
a member of the Volksraad." ■

This proposed law is passed by acclamation by the Volks-
raad.No. 198, REGULATING THE GENERAL FRANCHISE
OF THE BURGHERS OF THE SOUTH AFRICAN
REPUBLIC. [12 June 1876.]

Law No. i, i876.»

{Sanctioned and confirmed by resolutions of the Volksraad^ dated

29 May 1870, arts, 61, 64, 67, 71, 75, 80, and 91.)

Whereas it is desirable further to lay down and define
the franchise of the burghers of the South African Republic,
be it hereby enacted as follows :

Art. I. Every burgher of the South African Republic

* Repealed by Procl. No. 34 of 190 1.

*On 4 Sept. 1 87 1 the VoUuraad had passed a resolution, " that Messrs.
Jeppe and Smit, though civil servants, are not prohibited by law from sitting
as members of the Volksraad." Locale Wetten der Z.A , Rep, I. 41 7.

' Modified by a subsequent franchise law. No. 7, 1882, and finally repealed
by Procl. No. 34 of 1901. Vide also ^e francl|ise law on p. 500.Digitized byGoogle438 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1876

regtigd zijn te stemmen bij verkiezingen, met inachtneming van de
hieronder volgende bepalingen :

a, Om burger te zijn moet men binnen de Republiek geboren

zijn en den ouderdom van aijaren bereikt hebben. be-
halve in de keuze van krijgsomcieren, wanneer de ouder-
dom van 18 jaren voldoende zal zijn.

b, Niet in de Republiek geboren, maar van elders komende.

moet men, om burger te zijn, eigenaar wezen van vast
goed binnen de Republiek.^

c, lemand van elders komende en geen vastgoed in de Republiek

bezittende verkrijgt het burgerregt door een jaar in-
woning^ gehoorzaamheid aan de wet en goed gedrag.^

d, Geen persoon, buiten den Staat geboren als genoemd in

letter 6 en c en na het passeeren dezer wet in de Republiek
komende, zal stemgeregtigd zijn tenzij hij door het
SLfleggen van den volgenden eed, voor den daartoe
door de Regering aangestelden ambtenaar, als burger of
onderdaan dezer Republiek is genaturaliseerd : ^

" Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het Volk en de

shall be entitled to vote at elections according to the following
regulations :

a. To be a burgher one shall have been bom in the
Republic, and have reached the age of 21 years,
excCT)t when military oflBcers are to be elected,
in which case the age of 18 shall suffice.

6. A person not bom in the Republic but having come
in from elsewhere must, in order to become a
burgher, be the owner of immovable property
within the Republic.^

c. A person coming in from elsewhere and possessing

no immovable property obtains burgher-rights
by one year's residence, obedience to the laws
and good behaviour.^

d. No person bom outside the State, as mentioned

under the letters b and c, and coming into the
Republic after the passing of this law, shall
possess the franchise unless, by taking theOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 54 of 70)