Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 55 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 55 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


following oath before an official appointed by
Government for that purpose, he diall become
naturalised as a burgher or subject of this
Republic : *

^" I promise and solemnly swear to be true
to the People and the Government of this Re

^ Law No. 7, 1882, demanded of foreigners the acquireinent of papers
of naturalisation after 5 years' residence, or the taking of an oath of fidelity.
But surely this is an error : instead of of (or) in sub-sect, b of art. x we ought to
read ^ (and), so that both the 5 years' residence and the oath were required.
Locafe Weiien det Z.A . Rep, 1.1131-32.-DigitizecfbyGoogle1876] FRANCHISE LAW 439

Regering dezer Republiek, gehoorzaamheid aan de wetten
ien trouw aan hare onafhankelijkheid.''
2. Niemand, die niet tot de blanke bevolking ^ van de Z.A. Repu-
bliek wordt gerekend, zal als stemgeregtigde burger aangeteekend
worden, volgens art. 9 der Grondwet.

^. De in bovenstaande artikelen vermelde burgers hebben het regt
om hunne namen als kiezers te doen aanteekenen bij hunne respectieve
Veldcometten.

4. Alleen de aldus aangeteekende stemgeregtigden hebben het regt
om hunne stemmen uit te brengen als volgt :

a. Voor het kiezen van een Veldcomet der wijk, elk in zijne

eigene wijk.

b. Voor een Raadslid zijner wijk of kiesafdeeling.

c. Voor elke verkiezing die het geheele district betreft.

d. Voor elke verkiezing die de geheele Republiek betreft.

5. Niemand mag deel nemen of zijn stem uitbrengen bij eene
verkiezing, voor een wijk of een district, waarin hij niet op de lijst der
kiezers is aangeteeke|id.

6. Elk stemgeregtigde van een distrikt, dat niet in kiesafdeelingen
verdeeld is, kan zijne stem uitbrengen op zoovele kandidaten als er
vakaturen zijn, waarvoor gestemd moet worden.

7. Elk stemgeregtigde burger, die zijn stem wenscht uit te brengen
op een kandidaat, moet den dag of de dagen, het uur of de uren, en de

public, to 3ddd obedience to the laws and alli-
ance to its independence."

2. No person not regarded as belonging to the white popula-
tion ^ of the S.A. Republic shall be enrolled as a burgher
possessing the franchise, according to art. 9 of the Grondwet.

3. The burghers as mentioned in the above articles have
the right to have their names enrolled as electors by their
respective Field-comets.

4. Only those thus enrolled as possessing the franchise
have the right to record their votes as follows :

a. For electing a Field-comet of a ward each one shall

vote in his own ward.

b. For a member of the Raad to represent his ward

or electoral division.

c. At every election which concerns the whole district.

d. At every election which concerns the whole Re-

public.

5. No one may take part or record his vote at an election
for a ward or a district in which he is not entCTed on the voters'
roll.

6. Every elector of a district which is not divided into
electoral divisions can record his vote for as many candidates
as there are vacancies that must be filled.

7. Every burgher possessing the franchise who wishes to
record his vote for a candidate must take note of the day or

^ Attempts to specify those classes of people who were not r^arded as
^hite were xxiade in Law No. 2,. 1883, art. 6, and Law No. 3, 1885, arts, i and 9,Digitized byGoogle440 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1876

plaats van stemming, door de daartoe aangestelde stemopnemers te
worden bepaald, in acht nemen, en in persoon venchijnen, ten einde
zuUcs te doen.

8. [Dadelijk na den afloop der stemming znllen nog denzelfden
dag al de stembiljetten naar den Landdrost verzonden worden en
door hem aan den Staatssecretaris.}

9. Elk Veldcomet is verpligt jaarlijks in de maanden November
en December aanteekening te doen van al de stemgeregtigden in zijne
wijk, en zal tevens verpligt wezen op verzoek van nieuwe ingekomene
burgers aanteekening te doen.

10. Hij zal daarvan behoorlijk boek houden'en een gecertificeerde
afschrift daarvan aan den Landdrost van zijn district toezenden. . . .

11. De Veldcomet heeft het regt te weigeren om den naam van
iemand aan te teekenen wanneer hij vermeent daarvoor gegronde
redenen te hebben, welke redenen echter wanneer de tegenpartij ver-
kiest, aan het oordeel van den Landdrost of desverkiezenae aan het
oordeel van den Uitv. Raad zuUen worden over|;elaten.

12. De Landdrost van ieder district zal jaarlijks in de maand
Ferbniarij van elk der in art. 10 vermelde copien een gecertificeerde
afschrift aan den Staatssecretaris opzenden.

Ookzalhij delijsten derkiezersdoenpublicerenindeSteotoawran^. . . .

13. Het voleens bovenstaande bepalingen verkregen kiesregt gaat
verloren of wordt vemietigd als volgt :

a. Door het verbeuren of verUezen van zijn burgerregt.

b. Door het met ter woon verlaten der Republidlc.

days, the hour or hours, and the place of voting to be fixed by
the recording officer appointed for that purpose, and he must
appear in person in order to do so.

8. [Immediately after the completion of the poll and on
the same day, all the voting-papers shall be sent to the Land-
drost to be forwarded to the State Secretary.]

9. Every Field-cornet is bound annually in the months of
November and December to make a register of all those entitled
to vote in his ward, and he shall further be bound to enrol
newly arrived burghers on request being made by them.

10. He shall keep book properly thereof, and shall send a
certified copy thereof to the Land(kost of his district. . . .

11. The Field-comet has the right to refuse to enrol the
name of a person when he believes he has good reasons for
so doing, which reasons, however, — should the party wish it,—
shall be left to be decided on by the Landdrost, or, if this be
preferred, by the Executive Council.

12. The Landdrost of each district shall annually in the
month of February send to the State Secretary a certified
copy of each of the copies mentioned in art. 10.

He shall also publish the lists of voters in the StaaiS'
couratU. . . .

13. The franchise obtained according to the above articles
is lost or nullified in the following ways :

a. By any person forfeiting or losing his burgher right.

b. By removal from the Republic to reside ebewhere.Digitized byGoogle1876] FRANCHISE LAW 441

c. Door het verhuizen of vertrekken uit de 66ne wijk of district

naar een andere. wanneer men zich op nieuw moet laten
aanteekenen in de wijk of het district waar men zich met
ter woon vestigt.

d. Door het ontvangen van crimineele vonnissen, die onteerend

zijn.

14. lemand kan ook zijn kiesregt verbeuren door hetzelve in strijd
met deze wet uit te brengen.

15. Die zich tot het kiezen van den eenen of anderen kandidaat
heeft laten omkoopen verliest zijn kiesregt.

16. Overtreders dezer wet, volgens art. ic, zuUen bovendien
gestraft wordqn met eene boete van £$ tot ;£io, of gevangenisstraf van
niet meer dan drie maanden, naar den aard der zaak.

17.^ Alle vroegere bepalingen, wetten en beslniten omtrent kiesregt
v66r ket passeren dezer wet van kracht, worden hiermede herroepen,
behalve de wet of de regulatien die omtrent de verkiezing van leden
van de Goudvelden bestaan, weike in voile kradit blijven.

18. Burgers die in lands dienst op kommando van hunne kiesaf-
deeling afwezig zijn, bij gevsd van eenige belangrijke kiezing, zuUen
het regt hebben om bij eenigen officier of stemopnemer, daartoe bevoegd,
hunne stem uit te brengen op tijd en plaats, welke behoorlijk aldaar
zal vastgesteld worden, indien zoodanige burgers aan de andere
vereischten dezer wet voldoen. . . .

c. By moving or departing from one ward or district

to another, when it is necessary to be enrolled
anew in the ward or district where residence is
taken up.

d. By being convicted of any infamous crime.

14. A person may also forfeit his franchise by exercising
it in a manner contrary to this law.

15. Any person who has accepted a bribe to vote for any
candidate loses his franchise.

16. Those who contravene this law according to art. 15
shall moreover be punished with a fine of £5 to £10 or with
imprisonment lasting not more than three months, according
to the nature of the case.

17.^ AD earlier regulations, laws and resolutions regarding
the nranchise, which were in force prior to the passing of this
law, are hereby repealed, except such law or regulations as
exist for the election of members of the gold-fields. These
remain in full force.

18. Burghers who are absent from their electoral division
in the country's service on conunando on the occasion of any
important election, shall have the right to record their votes
with any officer or recorder of votes authorised thereto, at a
time and place properly fixed there, provided that such burghers
shall conform to the other demands of this law. . . .
> This article was omitted in Law No. 7, 1883,

Digitized by VjOOQ IC442 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1876

19. [De bij de wet benoemde stemopnemera zuUen be^digd warden
en zullen een salaris ^enieten.]
- 20. Hun eed zal zijn als volgt : [Eed weggelaten.]

21. Deze wet zal in werking treden volgens art. 69 der Grondwet.

Locale Wetten der Z,A, Rep, I. 645.Mo, 194, VOOR DEN KRIJGSDIENST. [6 Junij 1876.]
Wkt No. 2, i876.>

(Goedgeheurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 2 Junij 1876,
artt. g4,g6en 97.)

Art. I. De Staatspresident, met toestemming van den Uitvoerenden
Raad, verklaart oorlog en vrede.'

Het vredestractaat behoeft de goedkeuring van den Volksraad,
die daartoe zoo spoedig mogelijk wordt zamengeroepen.

2. De Staatspresident, met toestemming van den Uitvoerenden
Raad, geeft last tot een commando, doch in geval de Uitv. Raad niet
tijdig genoeg bijeen kan komen, kan de Staatspresident ' zulks doen
buiten hen en zulks ter zijner verantwoording.

3. Onder een commando wordt in deze wet verstaan het uitgaan

19. [The recorders of votes nominated by law shall be
sworn and shall receive a salary.]

20. Their oath shall be as follows : [Not copied.]

21. This law shall take effect according to art. 69 of the
Grondwet.No. 194. FOR MILITARY SERVICE. [6 June 1876.]

Law No. 2, 1876.*
{Sanctioned and confirmed by resolution of the Volksraad, dated
2 June 1876, arts. 94, 96, and 97.)
Art. I. The State President, with the concurrence of the
Executive Council, declares war and concludes peace.*

Any treaty of peace needs the approval of the Volksraad,
which shall be summoned as soon as possible for that purpose.

2. The State President, with the concurrence of the Ex-
ecutive Coimcil, gives orders for sending out a conmiando,
but in case the Executive Coimcil can not meet in time, the
State President • can do so without its concurrence and on his
own responsibility. \

3. By a conmiando is. understood in this law the going out

* Superseded by Law No. 2, 1883, and finally repealed bv Procl. No. 34 of
1901.

• Law 2, 1883, provides that if possible the Volksraad shall first be sum-
moned.

'Law 2, 1883. says, " the President by the advice of the Commandant-
greneral in his capacity as member of the Executive/*Jigitized byGoogle1876] MILITARY LAW 443

van gewapende burners en onderdanen van den Staat ter zake der
opstanden van kleurlingen of tot demping van onlusten onder de blanke
bevoUdng.

4. Nadat de burgers tot den krijgsdienst zuUen opgeroepen zijn,
zuUen zij staan onder het gezag en bevel van de vol^ende officieren,
zijnde naar rang van opklunming, die verantwoorddijk zijn volgens
de Grondwet : Assistent Veldcometten, Veldcometten, Commandanten
en G>mmandant-Generaal.

Voor ieder district wordt een Commandant gekozen door de Veld-
cometschappen van het district v66rdat zij znlks verlaten zullen
hebben, op zoodanigen dag en plaats als door ZHEd. den Staatspresi-
dent zal worden bepaald.

De Commandant-Generaal wordt gekozen door het geheele leger,^
op zoodanige plaats en tijd als door ZHEd. den Staatspresident zal
worden bepaald.

Het safaris van den Commandant-Generaal wordt bepaald op 66n
pond tien shillings sterling per dag, wanneer hij in dienst is. en dat
van de commandanten op vijftien shillings per dag wanner zij in
dienst zijn.

5. De Staatspresident, met den Uitvoerenden Raad, geeft last tot
alle oproepingen voor oorlog of commandos,' en heeft het opperbevel
over net gehde leger.

of armed burghers and subjects of the State in the event of
risings of coloured people, or to put down disturbances among
the white popiJation.

4. After the burghers shall have been called up for military
service they shall stand imder the authority and command of
the following officers, from the lowest upwards, which officers
shall be responsible according to the Grondwet : Assistant
Field-comets, Field-comets, Commandants and the Conmmnd-
ant-General.

For each district a Commandant shall be chosen by the
Field-cometcies of the district before they shall have departed
from it, on such day and at such place as shall be fixed by
the State President.

The Commandant-General shall be chosen by the whole
army,^ at such place and time as shall be fixed by the State
President.

The salary of the Commoandant-General shall be fixed at
one pound ten shillings sterling per day while he is serving,
and that of the Commandants at fifteen shillings per day while
they are serving.

5. The State President, together with the Executive Coimcil,
gives orders for any calMng-up for war or commandos,* and has
the supreme command of the whole army.

* This provision is omitted from Law No. 2, 1883.

• Law No. 2, 1883, art. 5, places the duty of calling-up on the Commandant-
General.Digitized byGoogle444 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1877

6. Alle ingezetenen tnsschen 16 en 60 jaren oud, die geene wettelijke
reden van verschooning hebben, zijn verpligt krijsdienst te doen. *

Jongelieden beneden 18 jaren oud en xnannen boven de 50 zoUen
niet dan in de uiterste noodzakelijkheid worden opgeroepen.

De kleurlingen die in staat zijn om in den krijg van dienst te wezen,
kunnen opgeroepen worden.

7. [Vn^stellinsen door de wet erkend.]

8. [Vriigestelaen zijn verplicht bijdragen te doen.]

9-44. [Bovengemelde bepalingen meer'in 't bijzonder behandeld.]

Locale Wetten der Z.A. Rep. I. 649.

No. 195. VOLKSRAADSBESLUIT, 15 Junij 1876.

Art. 230. De Volksraad besluit omtrent de zaak thans aan de
orde,' af te keuren dat de Uitv. Raad in strijd met de Grondwet zich
als een regterlijk lichaam boven e^n vonnis van het Hoog Geregtshof
gesteld heeft. Locale Wetten der Z.A, Rep. I. 669.Ho, IM. VOLKSRAADSBESLUIT, 7 Maart 1877.

Art. 32. Aan de orde, het voorstel der G>mmi3sie vervat in het
rapport.

Dit voorstel wordt algemeen aangenomen.

6. AU inhabitants between the ages of 16 and 60, who have
no lawful grounds for exemption, are bound to perform military
service.^

Youths below 18 years of age and men above 50 shall not
be called up except in case of extreme need.

The coloured people who are able to be of service in war are
Uable to be called up.

7. [Exemptions provided for by law.]

8. [Those exempted shall be held to make contributions.]
9-44. [The above provisions dealt with in greater detail.]No. 196. RESOLUTION OF THE VOLKSRAAD,

15 June 1876.
Art. 230. With regard to the matter now under discussion ■
the Volksraad resolves to express its disapproval of the action
of the Executive Council in having placed itself as a judicial
body above a sentence of the High Court of Justice in contraven-
tion of the Grondwet.

Ho. 196. RESOLUTION OF THE VOLKSRAAD,

7 March 1877.

Art. 32. On the agenda, the proposal of the Conmiittee
contained in the report.

This proposal is adopted unanimously.

1 Law No. 2. 1883. provides that a man called up may supply a substitute
to be approved of by his Field-comet.

■Resolution of the Executive, 12 June 1876, art. 108. setting aside a
sentence of the High Court at Zeerust, in Munnich v. BaumanQ.Digitized byGoogle1877] BRITISH INTERFERENCE 445

De Volksraad besluit :

Dat, daar H.M.'s Specialen Commissaris, volgens zijn Excellenties
uitgedmkt ^evoelen, van oordeel is, dat de onafhankelij kheid der
Republiek met gered of gewaarborgd kan worden door veranderingen
en nervormingen.

En de Volksvertegenwoordiging ten voUe bereid is om alle gronden
van grieven tegen den Staat, hetzij deze in schjn of werkelij kheid
bestaan — uit den weg te niimen en tevens gereed is doortastende
maatregelen te nemen, gelijk zij reeds gedaan heeft, ter voorkoming
van die ongeregeldheden waarover geklaagd wordt en tot betere regeling
en bewaring van den vrede en de goede orde.

En het duideliik blijkt uit den brief aan Zijne Excellentie Sir Henry
Barkly, met de daarbij gevoegde documenten, dat Harer Majesteits
Re^erin^ niet van zin is de Republiek tegen haren zin te dwingen tot
prijsgevmg van hare onafhankelij kheid.

En tevens de Raad ten voUe vertrouwt op de regtyaardigheid van
Harer Majesteits Regering en verzekerd is dat zij niet zou kunnen
gebieden om den burgers der Republiek hun heihgste goed te ont-
vreemden.

De Regering op te dragen om met Haren Britschen Majesteits
Specialen Conunissaris in onderhandeling te treden, met het doel om
de zelfstandifi^heid van den Staat te handhaven en tevens zoodanige
tractaten te sluiten als noodig moogen zijn tot bewaring van de goede
verstandhouding tusschen de Republiek en Harer Britsche Maj^eits

The Volksraad decides :

That, as H.M.'s Special Commissioner, afccording to His
Excellency's expressed views, is of opinion that me inde-
pendence of the KepubUc cannot be saved or guaranteed through
changes or reforms ;

And as the representative body is fulty prepared to remove
all groimds of grievance against the State, whether these
actimlly exist or in appearance only, and is further prepared
to take far-reaching measures — as it has already done — in
order to avoid those irregularities of which complaint is being
made, and for the better preservation of peace and good
order ;

And as it clearly appears from the letter of His Excellency
Sir Henry Barkly and the docimients attached thereto, that
Her Majesty's Government are not minded to force the Re-
public against its wish to sacrifice its independence ;

And as the Raad further has full faith in the justice of Her
Majesty's Government, and is convinced that it would not
command the burghers of the Republic to be deprived of their
most sacred possession ;

That therefore the Government be instructed to enter into
communication with Her Britannic Majesty's Special Com-
missioner, with a view to maintaining the autonomy of the
State, and further to conclude such treaties as may be necessary
for preserving the good understanding between the Republic
and Her Britannic Majesty's Government and for maintainingDigitized byGoogle446 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1^77

Revering en tot handhavin^ van de aleemeene veiligheid van Zuid
Afnka, orde en rust, ten opzigte van de Naturallen.

Locale WetUn der Z.A. Rep. I. 683.No. 197. GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

Ter algemeene informatie wordt onderstaand Uitv. Raadsbeslnit,
dd. II April 1877, art. 7, hiermede gepubliceerd.

/ Thos. Burgers, StaaispresidefU,

GOUVERNBMBNTSKANTOOR,

Pretoria, ii April 1877.

GOUVERNEMENTSKANTOOR, Z.A. RbPUBLIEK,

Pretoria, ii April 1877.

Aan de order :

Brief van Rarer Britsche Majesteits Specialen Commissaris, dd.
9 April 1877, kennis gevende dat Zijne Excellentie tot het besluit is
gekomen, om zonder verzuim het Britsch gezag te prockuneren over
de Zuid Afrikaansche Republiek.

Besloten : Dat nademaal H.B. Majesteits Regering bij de Con-
ventie van Zandrivier in 1852, plegtig de onafhankelijkheid van het
volk ten noorden van de Vaalrivier heeft gewaarborgd, en dat nademaal
de Regering van de Zuid Afrikaansche Kepubhek zich niet bewust is
ooit eenige reden tot eene vijandige handeung te hebben gegeven aan
H. Majesteits Regering, noch ooit eenigen grond voor zulk een daad
van onverwijld geweld ; dat, nademaal deze Regering zich steeds

the general security, order and peace of South Africa with
regard to the natives.No. 197. GOVERNMENT NOTICE.

For general information the following resolution of the
Executive Council, dated nth April 1877, art. 7, is published
herewith.

Thos. Burgers, State President.
Government Office,
Pretoria, ii/A April 1877.

Government Office, S.A. Republic,
Preioria, 11th April 1877.

On the agenda :

A letter from Her Britannic Majesty's Special Commis-
sioner, dated 9 April 1877, ^^^^^^yi^ ^^^tt His Excellency has
decided to proclaim British authority over the South African
Republic without delay.

Decided : That whereas H.B. Majesty's Government at the
Sand River Convention of 1852 has solemnly guaranteed the
independence of the nation to the north of the Vaal River, and
whereas the Government of the South African Republic is
not aware that it has ever given to H. Majesty's Gov^nment
any cause for a hostile act or any ground for such an act ofDigitized byGoogle1877] BRITISH INTERFERENCE 447

bereid heeft c'etoond en nog bereid is alles te doen wat van haar met
regt en billijkheid kan gevorderd worden, tevens alle oorzaken van
ontevredenheid die er mo^en bestaan nit den weg te ruimen ; aangezien
tevens zij bij herhalinjg^ zich volkomen bereid heeft verklaard om met
H.M. Regerin^ zoodamge tractaten te sluiten of verbindtenissen aan te
gaan als noodig moge geoordeeld worden voor de algemeene beveiliging
van de blanke bevolking van Zuid Afrika, en gewillig is zoodanige
verbindtenissen stiptelijk na te komen ; aangezien dat volgens publieke
verklaringen van H.M. Minister van Kolonien, Lord Carnarvon, er
geene begeerte bestaat bij de Britsche Regering om het volk der Zuid
Afrikaansche Republiek tegen zijn zin onder haar geza^ te dwingen ;
en nademaal het volk, hetzij door memorien of anderzins, bij groote
me^derheid duidelijk heeft te kennen gegeven, er niet toe genegen te
zijn ; en nademaal de Regering overtuigd is niet in staat te zijn tegen-
over de overmagt van Groot Britannie de regten en onafhankelijkheid
des volks met het zwaard te handhaven, en bovendien in geenen deele
een stap wenscht te nemen, waardoor de blanke inwoners van Zuid
Afrika in het aangezigt van den gemeenschappelijken vijand tegenover
elkander zouden worden verdedd of in vijandelijke aanraking met
elkander komen, tot groot onheil van de gansche Christelijke bevolking
van Zuid Afrika, v66r dat allereerst tot het laatste middel toe is beproefd
om langis vreedzamen weg en vriendschappelijke bemiddeling de re&;ten
des volks te verzekeren — zoo protesteert de Regering ten sterkste
tegen deze handelwijze van H.M. Specialen Commissaris en besluit

uncompromising violence ; and whereas this Government has
always shown itself willing and is still willing to do everything
that can in justice and equity be demanded of them, and to
remove all causes of dissatisfaction that may exist ; considering
also that they have repeatedly declared themselves fully pre-
pared to enter into such treaties or agreements with H.M.'s
Government as may be deemed necessary for the general
security of the white population of South Africa, and as they
are willing to observe strictly such agreements ; considering
that according to public declarations of H.M.'s Minister of
Colonies, Lord Carnarvon, there exists on the part of the
British Government no desire to force the people of the South
African Republic under its authority against their will ; and
whereas the people have by petitions as well as in other ways
clearly indicated that they are not so inclined ; and whereas
the Government is convinced that it is not able to maintain
with the sword the rights and the independence of the people
against the superior power of Great Bntain, and moreover by
no means widies to take a step by which the white inhabitants
of South Africa would be divided against each other in the
face of the common enemy, or would come into hostUe contact
with one another, greatly to the detriment of the whole Christian
population of South Africa, before having first attempted to
assure the rights of the people in a peaceful manner and by
friendly meduition, —

Therefore the Government most strongly protests against
this action of H.M.'s Special Commissioner, and decides furtlerDigitized byGoogle448 SOUTH AFRICAN REPUBLIC {X877

tevens eene commissie van'afgevaardigden onverwijld naax Europa
en Amerika te zenden, met vounagt en instructie om, des vereischt,
een derden persoon bij zich te voegen, ten einde te beproeven aldaar
in de eerste plaats de belangen en wenschen des volks voor H.M. RegeringOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 55 of 70)