Copyright
G.W. Eybers.

Select constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 online

. (page 58 of 70)
Online LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 58 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


district : the improvement thereof and the advancement of
public communication by laying down bridges.shafi'Digitized byGooglei883] DISTRICT COUNCILS 467

12. Tot dekking der onkosten daarvan stelt het Rijk^ aan het
District beschikbaar het weggeld dat volgens de wet door de ingezetenen
van het district wordt betaald.

14. Indien deze gelden niet voldoende zijn, kan de Districtsraad
cen bijzondere belasting heffen, na vooraf daarop de goedkeuring van
den Volksraad verkregen te hebben.*

1 5. Jaarlijks wordt de begrooting van ontvangst en uitgaaf v66r de
vaststelung door den Districtsraad aan de Regering toegezonden, ten
einde deze in staat te stellen om te beoordeelen of zij iets bevat in
strijd met de algemeene of met deze wet. In dit geval onthoudt de
Regering hare goedkeuring.

16. AUeen een goedgekeurde en ^epubliceerde begrooting geeft
regt om uitgaven te doen en inkomsten te heffen.

17. Het in art. 13 genoemde weggeld blijft betaalbaar bij den Land-
drost, en wordt door dezen bij den Thesaurier ^estort.

De Regering doet, op aanvraag van den Districtsraad, zulke uitbeta-
lingen daaruit aan den Districtsraad als noodig zijn voor de finanti^ele
administratie van het district.

18. De rekening van inkomsten en uitgaven wordt 00k jaarliiks,
v66r de vaststelling aan de Regering toegezonden, met hetzelfde doel

13. For defraying the expenses thereof the Empiire * shall
place at the disposal of the District the road-money which is
paid by the inhabitants of the district according to law.

14. If these funds shall not be sufficient, the District
Council shall be at liberty to raise a special tax after having
first obtained the approval of the Volksraad thereon.*

15. The estimates of receipts and expenditure shall be sent
annually by the District Council to the Government before
they shall be passed, in order that the Govenunent may be
able to judge whether they contain anything in conflict with
the general law or with this law. In that case the Government
shall withhold its sanction.

16. Only the estimates that are approved of and pubUshed
shall give the right to spend money and collect the revenue.

17. The road-money mentioned in art. 13 shall continue
to be payable to the Landdrost and shall be paid in by him
to the Treasurer.

The Government, on the request of the District Council,
shall make therefrom such disbursements to the District
Council as shall be necessary for the financial administration
of the district.

18. The accounts of revenue and expenditure shall likewise
be sent to the Government each year, before the passing
thereof, with the same object and the same competency on

1 Law No. I, 1887, substituted the words de Regering (Government) for het
Rijk (Empire), which last seems quite meaningless in this law.

* Law No. I, 1887, simply provided that if the funds were insufficient the
Volksraad should decide the matter.Digitized byGoogle468 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1883

en dezelfde bevoegdheid voor de Regering als in art. 15 van de Begroo-
ting is bepaald.

19. Eenmaal per drie maanden houdt de Districtsraad in het
dorp waar de Landdrost zijn zetel heeft, een gewone vergadering.
Buitengewone vergaderingen zoo dikwijls zulks noodig mogt zijn.

20. De leden hebben regt op vergoeding van reis- en verblijfkosten
naar tarief van 1882.

21. Drie ^ leden maken met den Landdrost een quorum nit.

22. Deze wet moet herzien worden in de zitting van den Volksraad
van 1886, ten eindede nieuwe verkiezing voor i887tekunnen regelen.'

23. Deze Wet treedt in werldng i Augustus 1883.

Locale WetUn det Z.A. Rep. L 1 189.No.a08. GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. No. 211.

[I Oct. 1883.]

Naardien het in eenige kantoren de gewoonte blijkt geworden te
zijn dat ambtenaren zigh ter bekoming van eenigerlei informatie van
welken aard 00k, ter eerste instantie wenden tot het Gouvernements-
kantoor direct, waardoor referenten van dit Bureau naar andere
Departementen herhaaldehjk noodzakelijk worden v66r de verlangde
inhchtingen kunnen worden verschaft, en het Gouvernementsfcantoor
aldus onnoodig tot een medium wordt gemaakt voor het yoeren van

the part of the Government as is provided for in art. 15 with
r^ard to the Estimates.

19. Once in three months the District Council shall hold
an ordinary meeting in the town where the Landdrost is
stationed. Special meetings shall be held as often as may be
necessary.

20. The members shall have a right to receive pajmfient
of their travelling expenses and expenses of living, according
to the tariff of 1882.

21. Three* members in addition to the Landdrost shall
form a quorum.

22. This law shall be revised during the 1886 session of the
Volksraad, in order to be able to arrange for the election of
i887.«

23. This law shall take effect on i August 1883.Ho, 208. GOVERNMENT NOTICE, No. 211. [i Oct. 1883.]

As it appears to have become the custom in some offices
for officials to direct their requests for information on all
kinds of subjects to the Government Office in the first instance,
by which custom it repeatedly becomes necessary for this
Office to refer to other Departments before the desired informa-
tion can be obtained, which makes the Government Office
an unnecessary medium for conducting correspondence which

* Changed to two by Law No. i , 1887.

*In accordance with this provision Law No. 1, 1887, provided for the
holding of subsequent elections.Digitized byGooglei883] GOVERNMENT OFFICES 469

correspondentie die op meer doelmatige wijze en ten einde de afdoening
der zaak te bevorderen, kan gevoerd worden met de desbetreffende
depaxtementen direct, zoo wordt bij dezen ter algemeene informatie
bekend gemaakt dat de Landdrosten in de respective Districten en 00k
andere beambten, zich hebben te wenden tot het kantoor waar de
gewenschte inlichtingen kunnen worden verschaft zonder tusschen-
komst van dit Bureau, tenzij zulks om bestaande redenen niet wen-
schelijk worden geacht of de verlangde inliditingen niet anders kunnen
verkrcgen worden.

Informatie in zake regtspleging, regts- of wetsquesties zal der-
halve moeten ingewonnen worden bij ZEd. Gestr. den btaatsprocureur,
in zake Naturellen bij den WelEd. Heer Superintendent van Naturelle
Zaken ; in krijgszaken bij den Commandant-Generaal ; in zake het
onderwijs bij den Superintendent van Onderwijs ; in zake Rekeningen
of 't houden van Soeken en Administrate bij den Auditeur- en
Thesaurier-Generaal ; in zake Gronden, Grondbrieven, Transporten,
Inspecties en dergelijke. bij den Registrateur van Acten of Landmeter-
Generaal ; in zake het Postwezen bij den Postmeester-Generaal, enz. enz.

Particuliere personen worden vriendelijk verzocht zich eveneens
zoveel mogelijk aan dezen regel te houden.

Op last,
W. Eduard Bok, Staatssecretaris,
Locale Wetten der ZA, Rep, I. 1232.

can be carried on in a more suitable manner and with a view
to securing greater finality by direct consultation with the
Departments concerned; therefore it is hereby notified for
general information that the Landdrosts in the respective
Districts as also other ofl&cials are to direct their enquiries to
the Office where the desired information can be supplied without
the intervention of this Office, unless for existing reasons this
is not deemed advisable or the desired information can not be
obtained in another way.

Information concerning the administration of justice, legal
matters and points of law must therefore be procured from the
State Attorney ; regarding Natives from the Superintendent
of Native Affairs ; regardmg military matters from the Com-
mandant - General ; regarding education from the Super-
intendent of Education ; regarding Accounts or the keeping
of Books and Administration from the Auditor and Treasurer-
General ; regarding Lands, Deeds of Sale of Lands, Transfers,
Inspections and such-like, from the Registrar of Deeds or the
Surveyor -General; regarding the Postal Service from the
Postmaster-General, etc. etc.

Private individuals are also kindly requested to adhere to
this rule as far as possible.Ho, 804. THE LONDON CONVENTION. [27 Feb. 1884.]

Whereas the Government of the Transvaal State, through

its delegates, consisting of Stephanus Johannes Paulus Kruger

Digitized by VjOOQ IC470 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1884

(President of the said State), and Stephanus Jacobus du Toit
(Superintendent of Education), and Nicholas Jacobus Smit
(a member of the Volksraad), have represented that the Con-
vention signed at Pretoria on the 3rd day of August 1881,
and ratified by the Volksraad of the said State on the 25th
October 1881, contains certain provisions which are incon-
venient, and imposes burdens ana obligations from which the
said State is desirous to be relieved, and that the south-western
boundaries fixed by the said Convention should be amended,
with a view to promote the peace and good order of the said
State, and of the countries adjacent thereto ; and whereas Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
ana Ireland has been pleased to take the said representations
into consideration.

Now, therefore, Her Majesty has been pleased to direct,
and it is hereby declared that the following articles of the
new Convention, signed on behalf of Her Majesty by Her
Majesty's High Commissioner in South Africa, the Right
Honourable Sir Hercules George Robert Robinson, . . .
Governor of the Colony of the Cape of Good Hope, and on
behalf of the Transvaal State (which shall hereinafter be called
the South African Republic) by the above-named delegates,
. . . shall, when ratifie^l by the Volksraad of the South African
Republic, be substituted for the articles embodied in the
Convention of 3rd August 1884, which latter, pending such
ratification, shall continue in full force and effect.

Article i. f Boundaries of the South African Republic
given here.]

2. The Government of the South African Republic will
strictly adhere to the boundaries defined in the nrst article
of the Convention, and will do its utmost to prevent any of
its inhabitants from making any encroachments upon lands
beyond the said boundaries. The Government of the South
African Republic will appoint Commissioners upon the eastern
and western borders whose duty it will be strictly to guard
against irregularities and all trespassing over the boundaries.
Her Majesty's Government wiU, if necessary, appoint Com-
missioners in the native territories outside the eastern and
western borders of the South African Republic to maintain
order and prevent encroachments.

Her Majesty's Government and the Government of the
South African Republic will each appoint a person to proceed
together to beacon off the amended south-west boundary as
described in article one of this Convention ; and the President
of the Orange Free State shaJl be requested to appoint a referee
to whom the said persons shall refer any questions in which
they may disagree respecting the interpretation of the saidDigitized byGoogle1884] LONDON CONVENTION 471

article, and the decision of such referee thereon shall be final.
The arrangement already made imder the terms of article
nineteen of the Convention of Pretoria of the 3rd August 1881,
between the owners of the farms Grootf ontein and VaJleif ontein
on the one hand, and the Barolong authorities on the other,
by which a fair share of the water supply of the said farms
shall be allowed to flow undisturbed to the said Barolongs,
shall continue in force.

3. If a British officer is appointed to reside at Pretoria or
elsewhere within the South African Republic to discharge
functions analogous to those of a Consular Officer he will
receive the protection and assistance of the Republic.

4. The South African Republic will conclude no treaty or
engsLgement with any State or nation other than the Orange
Free State, nor with any native tribe to the eastward or west-
ward of the Republic until the same has been approved by Her
Majesty the Queen.

Such approval shall be considered to have been granted if
Her Majesty's Govenmient shall not, within six months after
receiving a copy of such treaty (which shall be delivered to
them inunediatdy upon its completion), have notified that the
conclusion of such treaty is in conflict with the interest of
Great Britain or of any of Her Majesty's possessions in South
Africa.

5. The South African Republic will be liable for any balance
which may still remain due of the debts for which it was liable
at the date of annexation, to wit, the Cape Commercial Bank
Loan, the Railway Loan, and the Orphan Chamber Debt,
which debts will be a first charge upon the revenues of the
Republic. The South African Republic will moreover be
liable to Her Majesty's Government for £250,000, which will
be a second charge upon the revenues of the Republic.

6. The debt due as aforesaid by the South African Republic
to Her Majesty's Government will bear interest at the rate of
three and a hauf per cent., from the date of the ratification of
this Convention, and shall be repayable by a payment for
interest and sinking fund of six pounds and nmepence per
£100 per annum, which will extinguish the debt in twenty-five
years. The said payment of six pounds and ninepence per
^100 shall be payable half-yearly, in British currency, at the
close of each half-year from the date of such ratmcation ;
provided alwa)^ that the South African Republic shall be
at liberty at the close of any half-year tp pay off the whole or
any portion of the outstanding debt.

Interest at the rate of three and a half per cent, on the
debt as standing under the Convention of Pretoria shall asDigitized byGoogle472 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1884

heretofore be paid to the date of the ratification of this
Convention.

7. All persons who held property in the Transvaal on the
8th day of August 1881, and still hold the same, will continue
to enjoy the rights of property which they have enjoyed since
the I2th April 1877. No person who has remained loyal to
Her Majesty during the late hostilities shall suffer any molesta-
tion by reason of his loyalty ; or be liable to any criminal
prosecution or civil action for any part taken in connection
with such hostilities ; and all such persons will have full
liberty to reside in the country, with enjoyment of aU civil
rights and protection for their persons and property.

8. The South African Republic renews the declaration
made in the Sand River Convention, and in the Convention
of Pretoria, that no slavery or apprenticeship partaking of
slavery will be tolerated by the Government of the said
Republic.

9. There will continue to be complete freedom of religion
and protection from molestation for all denominations, pro-
vided the same be not inconsistent with morality and good
order ; and no disability shall attach to any person in regard
to rights of property by reason of the religious opinions which
he holds.

10. [British Resident to receive assistance in caring for
graves of British soldiers.]

11. All grants or titles issued at any time by the Transvaal
Government in respect of land outside the boimdary of the
South African Republic, as defined in article one, shall be
considered invalid and of no effect, except in so far as any
such grant or title relates to land that falls within the boundary
of the South African Republic ; and all persons holding any
such grant so considered invalid and of no effect will receive
from the Government of the South African Republic such
compensation, either in land or in money, as the Volksraad
shall determine. In all cases in which any native chiefs or
other authorities outside the said boimdaries have received
any adequate consideration from the Government of theSouth
African Republic for land excluded from the Transvaal by the
first article of this Convention, or where permanent improve-
ments have been made on the land, the High Commissioner
will recover from the native authorities fair compensation for
the loss of the land thus excluded, or of the permanent im-
provements thereon.

12. The independence of the Swazies, within the boundary
line of Zwaziland, as indicated in the first article of this Con-
vention, will be fully recognised.

13. Except in pursuance of any treaty or engagementDigitized byGoogle1884] LONDON CONVENTION 473

made as provided in article four of this Convention, no other
or higher duties shall be imposed on the importation into the
South African Republic of any article commg from any part
of Her Majesty's dominions than are or may be imposed on
the like article coming from any other place or country ; nor
will any prohibition be maintained or imposed on the importa-
tion into the South African Republic of any article coming
from any part of Her Majesty's dominions which shall not
equally extend to the like article coming from any other place
or country. And in like manner the same treatment shall be
given to any article coming to Great Britain from the South
African Republic as to the like article coming from any other
place or coimtry.

These provisions do not preclude the consideration of
special arrangements as to import duties and commercial
relations between the South African Republic and any of
Her Majesty's colonies or possessions.

14. All persons, other than natives, conforming themselves
to the laws of the South African Republic (a) will have full
liberty, with their families, to enter, travel, or reside in any
part of the South African Republic ; (6) they will be entitled
to hire or possess houses, manufactories, warehouses, shops,
and premises ; (c) they may carry on their commerce either
in person or by any agents whom they may think fit to employ ;
{d) they will not be subject, in respect of their persons or
property, or in respect of their commerce or industry, to any
taxes, whether general or local, other than those which are or
may be imposed upon citizens of the said Republic.

15. All persons, other than natives, who established their
domicile in the Transvaal between the 12th day of April 1877
and the 8th August 1881, and who within twelve months after
such last-mentioned date have had their names registered by
the British Resident, shall be exempt from all compulsory
military service whatever.

16. Provision shall hereafter be made by a separate instru-
ment for the mutual extradition of criminals, and also for the
surrender of deserters from Her Majesty's Forces.

17. All debts contracted between the 12th April 1877 and
the 8th August 1881 will be payable in the same currency in
which they may have been contracted.

18. No grants of land which may have been made, and no
transfers or mortgages which m^ have been passed, between
the I2th April 1877 and the 8th August 1881 will be in-
validated by reason merely of their having been made or
passed between such dates.

All transfers to the British Secretary for Native Affairs in
trust for natives will remain in force, an officer of the South

Jigitized by Google474 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1884

African Republic taking the place of such Secretary for Native J
Affairs. \

19. The Government of the South African Republic will |
engage faithfully to fulfil the assurances given, in accordance
with the laws of the South African Republic, to the natives of
the Pretoria Pitso by the Royal Commission in the presence of
the Triumvirate and with their entire assent (i) as to the
freedom of the natives to buy or otherwise acquire land under
certain conditions ; (2) as to the appointment of a conunission
to mark out native locations ; (3) as to the access of the natives
to the courts of law ; and (4) as to their being allowed to move
freely within the country or to leave it for any legal purpose
under a pass S3^tem.

20. This Convention will be ratified by a Volksraad of the
South African Republic within the period of six months after
its execution,^ and in default of such ratification this Con-
vention shall be null and void.

Signed in duplicate in London this 27th day of February
1884.

(Signed) Hercules Robinson.
S. J. P. Kruger.

S. J. DU TOIT.

N. J. Smit.
Statute Law of the Transvaal, 1. 122.Mo. 206. VORM VAN LASTBRIEF TOT PERSOONLIJK ARREST.

In naam en van wege de Regeering en het volk der Z.A. RepubUek,
aan den Hoofdbaljuw of zijnen wettigen plaatsvervanger,

Saluut :

Gij wordt gelast A. B., van de . . . Straat, in Pretoria, Koopman,
te nemen, zoo hij in deze Republiek worde gevonden en hem in veilige
bewaring te houden, zoo dat gij hem voor den Hoofdrechter (en
andere dfe Rechters van het Hoog Gerechtshof ) van gezegde Republiek
te Pretoria hebt op den . . . dag van . . . aanstaande, ten tien ure
des voormiddags, ten einde dan en daar te antwoorden op eisch van

No. a05. FORM OF WARRANT OF ARREST.

In the name and on behalf of the Government and the
people of the S.A. Republic, to the Chief Sheriff or his lawful
deputy,

Greeting :

You are ordered to fetch A. B., residing in . . . Street,
Pretoria, Merchant, if he is to be found in this Republic, and to
keep him in safe custody, so that you may bring him before
the Chief Justice (and the other Judges of the High Court)
of the said Republic at Pretoria on the . . . day of . . . next,
at ten o'clock in the forenoon, in order to answer then and

» Ratified by resolution of the Volksraad, (Jatcd 8th August 1884. art. 53.Digitized byGoogle1884] WARRANT OF ARREST 475

C Z>., van . . . waarom hij niet heeft betaald aan gezegdo C. D.,
de som van . . . sterling, wettig geld die hij aan gezegde C. D. schuldig
is, en hem wederrechtdijk onthoudt (of niet heeft afgeleverd aan
gezegden C. D. een zeker paard, met zadel, toom, enz.» of ander roerend
goed, hetwelk de gezegde A, B. wederrechtdijk den gezegden C. D.
onthoudt, of niet aan gezegden C. D, zijn schade voldaan heeft door
den gezegden C. D. geleden, met betrcJcking tot, enz., vermeldende
eenig delict of injurie door den verweerder aangedaan, waar dit het
geval moge zijn) zooals voorzegd ; en dat gij dan en daar dezen
fastbrief hebt met een relaas van alles dat gij daarop gedaan hebt.

Getuige: de WelEd. Achtbare John Gilbert Kotzd, LL.B., Hoofd-
rechter van gezegde Republiek, te Pretoria, den . . . dag van . . .
in het jaar onzes Heeren een duizend acht hondred en . . .

P. J. K., Griffier van het Hoog Geregtshof,
E.F.,

No. . . . Straat, Pretoria,
Procureur van klager.

StaaiscourantZ.A. Rep. 21 Feb. 1884.

Ho. 206. VOLKSRAADSBESLUIT, 17 September 1884.

Art. 490.^ De Raad vereenigde zich nu eenparig met het
concept als onder, en nam het aan als het besluit van den Raad, het

there the demand of C. D., of . . ., why he has not paid to the
said C. D. the sum of . . . sterling, lawful money which he is
owing to the said C. D., and which he is illegally withholding
from him (or why he has not deUvered to the said C. D. a
certain horse, with saddle, bridle, etc., or other movable pro-
perty, which he, the said A.B.,is illegally withholding from the
said C. Z>. ; or why he has not made good to the said C. Z>.
the loss sustained by him, the said CD., in the matter of, etc.,
specifsdng any damage or loss caused by the defendant, wherever
such may have occurred) as aforesaid ; and then and there
you shall have with you this warrant together with an account
of everything that you have done in obedience to it.

Witness : the Kt. Hon. John Gilbert Kotz6, LL.B., Chief
Justice of the said Republic, at Pretoria, the . . . day of
... in the year of our Lord one thousand eight hundred
and . . .

P. J. K., Registrar of the High Court
0/ Justice.

E.F.,

No Street, Pretoria,

Plaintiff's Attorney.Ho- 806- RESOLUTION OF THE VOLKSRAAD,
17 September 1884.

Art. 400.1 The Raad now unanimously agreed to the
draft as bdow, and adopted it as the resolution of the Raad,

* Repealed by PJrocl. No. 34 of xpoi,Digitized byGoogle476 SOUTH AFRICAN REPUBLIC [1884

getal af te vaardigen leden aan de Regering te worden overgelaten.
En door haar eveneens in overleg met de andere Regeringen de plaats
waar de conferentie zbI gehouden worden te worden bepaald.

'- De Volksraad. van gevoelen dat de H.E. Regering der Znid
Afrikaansche Republiek met de Regeringen der Staten en de Kolonien
van Zuid Afrika in onderhandeling dient te treden over de noodzake-
lijkheid van het sluiten van een tolverbond, op den grondslag van
wederkeerige vrije invoer van de voortbrengselen der nijverheid dicr
Staten en Kolonien, magtigt hierbij de HEd. Regering de Regeringen
van genoemde Staten en Kolonien uit te noodigen tot het houdenOnline LibraryG.W. EybersSelect constitutional documents illustrating South African history, 1795-1910 → online text (page 58 of 70)