Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 11 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 11 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


Ορθην 'Ήλώνην τ€ ττ6\ιν τ ^Ολοοσσόνα Χευκην,
740 των ανθ* ηγεμόνβνβ μενεπτόλεμος ΐίολυποίτης,
νΙος rieiyoi^ooio, τον αθάνατος τεκετο Ζενς,
τον ρ νπο ΐΐείρυθόω τεκετο κλντος Ιπποδάμεια
ηματυ τω οτε φηρας ετίσατο Χαχνηεντας,
τους δ' εκ ΐΐηλίον ωσε /cat Κΐθίκεσσι πελασσεν •
745 ουκ ο 109, α/ια τω γε Αεοντεύς, όζος Αρηος,
υιός ύπερθύμοιο Κορώνου Καίνεί8αο.
τοις ο άμα τεσσαράκοντα /χελαιι^αι νΎΐες εποντο,
Τουνευς δ' εκ Κύφου ηγε δυω και είκοσι νηας •
τω δ' ^Ενιηνες εποντο μενεπτ6\εμοι τε ΤΙεραιβοι,
750 οι περί ΑωΒώνην ^υσχείμερον oIkC εθεντο,
οι τ άμφ^ ίμερτον Ύιταρησων έργα ν(1μοντο,
ος ρ* ες ΐΐηνειον προϊεί καλλυρροον ϋ8ωρ •
ούο* ο γε ΤΙηνειω συμμίσγεται άργυροΒιντ),
άλλα τε μιν καθΰπερθεν επιρρεει Ύ^ύτ ελαιον •
755 όρκου γαρ 8εινου Χτυγος υδατ09 εστίν άπορρώζ.
Μαγνητών δ' ηρχε ΤΙρόθοος, Ύεΐ'θρη8όνος υιός,
οι περί ΤΙηνειον καΐ Πτ^λιοζ^ εΙνοσίφυΧΧονHOMER'S ILIAD, BOOK II. 47

ναιεσκον • των μίν ΤΙρόθοος θοος ηγβμόνενεν,
τω δ* α/χ,α τ^σσαράκοντα /xeXatrat v-qe^; επορτο,

760 OVTOL dp* ηγβμόνες Δαι^αώι/ και κοίρανοι ησαρ.
τις τ αρ των ο^ οίρυστος βην, συ μοι evvene, μούσα,
αυτών ηΟ υππων, οι αμ ATpeLOTjaiv enovTO,
ΙπτΓΟί μ€ν μίγ αρισται ecrav ΦηρητίάΒαο,
Tas ^Ενμηλος iXavve ττοΒώκβας 6ρνιθαντ αελλγις
ερχομένων • μαΚα ο ωκα οιεπρησσον πεοωυο.

15 οι δ' οτε 8η σχεοον ήσαν επ άλληλοίσίν Ιόντες,
ΤρωσΙν μεν προμάχιζεν Άλεζαν^ρος θέοειΒης,
παρΒαλεην ωμοισιν έχων και Ηβμπνλα τοζα
καΐ ζίφος, ανταρ Βονρε 8νω κεκο^ϋθμενα χαΧκω
πάλλων ^Αργείων προκαλίζετο πάντας άρυστονς52 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΛ05 Γ.

20 αντίβιον μαχεσασθαν lu alvfj Βηωτητί,
TOP, δ' ώς ουρ βΡοησβραβηΐψίΚοςΜβρβλαος
έρχόμβρορ ττροπάροίθβρ ομίλου μακρά βιβάρτα,
ως τ€ Χβωρ ίγάριη μεγάλω έπΙ σώματι κνρσας, '*^^^*Ν
€υρων Τ) ζλαφορ κβραορ η aypiop αίγα,

25 πειραωρ • μαΚα γαρ re κατεσυιει, ei πβρ αρ αντον
σενωρταί ταγεες re κνρες θαλεροί τ αίζηοί *
ως ixoipyj Μερελαος ^Αλεζαρ8ρορ θερει^.εα
οφθαλμοίσιρ ΐΖώρ ^ φάτο γαρ τίσασθαι άλείτηρ,
αντίκα δ' εζ ογεω^ σνρ τενχεσιρ αλτο ^^(α/χαζβ.

30 TOP δ' ως ονρ ερόττοτερ-ΆλεξαρΒρος θεοει^ης
ερ προμαγοισι φαρερτα^Λατεττληγη φίλορ rJTop,
άψ δ' ετάρωρ εΙς εθρος εγάζετο κηρ* άλεειρωρ,
ως δ* οτε τίςτεΒράκορτα 18ωρ παλίρορσος άπεστη
ονρεος ερ ρησσΎ)ς, νπο τε τρόμος ΙεΚΚαρε γνυα,

35 αψ δ' άρεγωρησερ, ωχρός τε μιρ εΐλε παρειάς^
ως αντις καθ* ομιλορ ε8υ Ύρώωρ αγερώγωρ
δεισας ^Ατρεος νΐορ ^Αλεξαρ^ρος θεοεώης.^^
TOP δ' '^Έικτωρ ρείκεσσερ Ι^ωρ αίσχροΐς επεεσσιρ •
"Δυσπαρι, εΐ^ος άριστε, γνραιμαρες, ήπεροπεντά,

40 αϊθ* οφελες αγορός τ εμεραι άγαμος τ άπολεσθαι •
και κε το βονλοίμηρ, και κεν ττολν κερ8ίθρ ηερ,
Τ) οντω λώβηρ τ' εμεραι και vnoxpiop αλλωρ.
η πον καγγαλόωσι κάρη κομόωρτες Αχαιοί,
φαρτες άριστηα πρόμορ εμμεραι, ονρεκα καλορ

45 είδος επ, αλλ' ουκ εστί β[η φρεσιρ ού8ε τις άλκη,
'η τοιόσΒε εωρ ερ ττορτοπόροισι ρεεσσιρ
πόντορ-Λτη^Γλώσας, ετάρους ερίηρας άγείρας,
μυηθείς άλλοδαποΓσι γυραΐκ ευει8ε* άρηγες
εζ άττί'ης γαίης, ρυορ άρ8ρωρ αιχμητάωρ,

50 πατρί τε σω μέγα πημα πόληί τε παρτί τε ^ήμψ^HOMER'S ILIAD, BOOK III. 63

Ζνσμ^νίσιν μβν χάρμα, κατηφ^ην Se σοι αντψ ;
ουκ αν 8η μ€ίν€ίαOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 11 of 54)