Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 12 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 12 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


165 οι μοι εφώρμησαν πόλεμον πολνΒακρυν ^Κγαίων •

ως μοι κοΧ τόζ^δ* dvSpa πεΚώριον εζονομηνης, λλ^ ^^^uuii
ος τις οδ' εστίν * Αραιός άνηρ ηνς τε μέγας τε,
η τοι μεν κεφαλή και μείζονες άλλοι eacrtl•',
καλόν δ' οντω εγων ου πω ϊ8ον οφθαλμοΐσιν,
170 ούδ' οΰτω γεραρόν • /^ασιλΊ^ι γαρ άνΒρι εοικεν.^*

τον δ* 'Έίλενη μύθοισιν άμείβετο, δια γυναικών •
αιοοιος τε μοι εσσι, φιλβ εκυρε, οεινος τε •
ως οφελεν θάνατος μοι ά^εΐν κακός, οππότε Βεΐίρο
υιεϊ σω επόμην, θάλαμον γνωτους τε λιπουσαHOMER'S ILIAD, BOOK III. 67

176 πaLSaτ€TJ]λυγeτηu καΐ ομηλικίηρ ipaT€.ivrjv,

άλλα τα y ovi^iiyevovTo • το κοΓκΑαΙουσα τ€τηκα,
τοντο δβ TOL• 4ρζω, 6 μ* άνβίρεαυ rjSe μβταλλας.
ovTOS γ* Άτρ€ΐ8ης evpv κρείων ^Αγαμβμρωι/, *

άμφότ€ροΐ', βασίλευα τ αγαθός κρατερός τ αίχμητης •

180 οαηρ αντ €μος ecTAce κννωπιοο^, et ποτ €ην ye.

ως φάτο, τον δ' ό γερωγ ήγασσατο φώντΊσεν re •
** ω μάκαρ Άτρειδτ^, μοιρηγενες, όλ^ιοδαφ,οι^,^
^ yt5a ι^υ rot πολλοί δ βδ/χτ ^ατο κονροι ^Κγαιων. \^\L* ^''***^
^^δτ^ /cat Φρυγυην είσηλνθορ άμπεΚοεσσαν '^

185 €ΐ/^α ιδοι^ πλείστους Φρνγας άνβρας, αίολοπώλονς,
λαονς ^Οτρηος καΙ Μυγ^όνος άντιθεοιο,

oyC /ας Ζα'ot £>α τοτ εστρατοωντο παρ οχσας Ααγγαριοιοκαι γαρ ίγων επίκουρος ίων μετά τοίσιν ελεχθην
ηματι τω οτε τ ηλθον ^Αμαζόνες άντιάνειραι •
190 αλλ' ούδ' οι τόσοι -ήσαν, όσοι ελικωπες 'A^atot."
δεύτερον αντ' ΌΒνσηα ιδώι^ ερεειν 6 γεραιός •
€ΐπ αγε μοι και τονοε, ψιΚον τεκος, ος τις οο εστίν,
μειων μεν κεφαλτ) Αγαμέμνονος ^ΑτρειΒαο, |

ευρύτερος δ' ωμοισιν 18ε στεανο ισιν ιδεσ^αι. "**!• »ος τ οίων μέγα πωυ ^ιεργεται αργεννάωνΓ
τον ν ημείβετ επειθ' Έλενη, Αιος εκγεγαυΐα
200 *' ούτος 8'αυΑαερτιάΒη ς, πολυμητις 'Οδυσσεύς,
ος τράφη εν 8ημω Ίθάκτις κραναης περ εοΰσης,
εΙΒώς παντοίους τε 8όλους και μη8εα πυκνα^

την δ' αδτ' Άντηνωρ πεπνυμενος αντίον τ^ΰδα '
" ω γυι/αι, η μάλα τοντο έπος νημερτες εειπες •
205 η8η γαρ και Βευρό ποτ ηλυθε δΓος ΌΒυσσενς,58 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Γ.

(Γ€υ ίν€Κ άγγβλίης, crw άρηίφίλω MeveXaco *
τους δ* βγω ίζείνισσα και ev μβγάροισυ φίλησα,
άμφοτ€ρωρ δέ φνηρ έΒάην καΐ μηδβα πυκνά, -.
αλλ' ore δτ) Ύρώεσσυν ev άγρομ4νοισιν εμιχθεν,

210 στάντων μεν Μενέλαος νπείρεχεν ενρεας ωμούς,
άμφω δ* εζομενω, γεραρώτερος ηεν *θ8νσσενς.
αλλ' οτε Stj μύθους καΐ μιη^εα ττασιν υφαινον,
rj TOL μεν Μενέλαος εττιτρογάΖην άγόρευεν, ^
παυρα μεν, αλλά μάλα λυγεως, εττεί ου ττολύμυθος^

215 ούδ' άφαμαρτοεπης, εΐ καΐ γένει ύστερος ηεν,
αλλ' δτε 8η πολύμητις άι/αΐ^€ΐ€ΐ^ 'Οδυσσεύς,
στάσκεν, υτταί 8ε 18εσκε κατά χθονος όμματα πηζα%,σκηπτρον δ' οΰτ οπίσω ούτε προπρηνες ενώμα,
αλλ' άστεμφες εχεσκεν, άί8ρεϊ φωτΐ εοικώς •
"'^^Ο φαίης κέ ζάκοτόν τε τιν εμμει/αι άφρονα τ αΰτως,
αλλ' οτε 8η οπα τε μεγάλην εκ στηθεος εΐη
και επεα νιφά8εσσιν εοικότα -χειμερίησιν,
ουκ αν επειτ Όδνστ^ι γ' ερίσσειε βροτος άλλος •
ου τότε γ' ωδ' ^θ8υσηος άγασσάμεθ* είδος ιδόι/τες."

225 το τρίτον αυτ Αιαντα ιδώΐ' ερεειν 6 γεραιός •

τις τ αρ οο άλλος Α)(αιος ανηρ ηυς τε μέγας τε,
εζοχος ^Αργείων κεφαλήν τε και εύρεας ωμούς ; "

τον δ' Έλενη τανυπεπλος άμείβετο, δια γυναικών
*' οΰτος δ' ΑΓας εστί πελώριος, ερκος Ά^αιώι/.

230 ^ΐ8ομενευς 8' ετερωθεν ενι Κρητεσσι θεός ως
εστηκ , άμφΐ 8ε μιν Κρητών άγοί ηγερεθονται.
ΤΓολλάκι μιν ζείνίσσεν άρη'ίφιλος Μενέλαος
οίκω εν ημετερω, οπότε Κρητηθεν ΐκοιτο»
νυν δ' άλλους μεν πάντας ορω ελικωπας Α)(αιούς,

235 ους κεν ευ γνοίηΡ και τ ουνομα μυθησαίμην •
8οιω δ' ου δυΐ'α/χαι Ι8εειν κοσμητορε λαών.HOMER'S ILIAD, BOOK III. . 59

Κάστορα θ* Ιππύ^αμοι/ και πνζ αγαθόν UoXvhevKea,
αυτοκασι-γνήτω, τώ μοι μία yeivaro μητηρ,
η ονχ εσπεσυην Αακε^αίμονος ef βρατβυνης,

240 η Ββνρω μεν ίποντο veeaa evi ττοντοττόροισιν,

νυν αντ ουκ έθάλονσυ μάχην κατα8νμ€ναί άντρων,
aLa\ea οβώίοτες και oveioea ττοΚΚ , α μοι eanv,

ως φατο, τους δ' η8η κάτεχαν φνσίζοος αία
iv ΑακεΒαίμονί ανθί, φί^Ί) iv πατρίΖι yalnJt'
^ 245 κηρνκ€ς δ* άρα άστυ θέων φβρον ορκια τηστά,
apve δυω καΐ οίνορ ένφρονα, καρπον άρονρης,
άσκω iu αίγβίω • φ€ρ€ δε κρητ'ηρα φαεινον
κηρνζ *ΐδαΓο9 ySe χ^ρυσευα KvweWa •
ώτρννεν Se γέροντα τταριστάμενοζ έττεεσσιν *

250 ** ορσεο, Ααομε^οντίάδη f καλεοναιν άριστοι

Ύρώων.θ' ιππο8άμων καΐ Ά^αιωΣ^ γ^αλκοχιτώνων
ες πεδίον καταβηναι, ϊν ορκια πιστά τάμητε,
αντάρ Αλέξανδρος και άρηίφιλος Μενέλαος
μακρτις εγγείτ^σι μαγιησοντ άμφΐ γυναικί*

255 τω δε κε νικησαντι γυνή καΐ κτημαθ^ εποιτο •'
οι δ' άλλοι φιλότητα και ορκια πιστά ταμοντες
ναίοιμεν Ύροίην εριβώλακα, τοί δε νεονται
^ Αργός ες ιππόβοτον /cat *Α;)(αιιδα καλΧιγύναικα/*
ως φατο, ριγησεν δ' 6 γέρων, εκελευσε δ' εταίροι^

260 Ιππους ζευγνύμεναι • τοΙ δ' οτραλεως επίθοντο,

αν Ο αρ ερτ) Ιίριαμος, κατά ο ηνια'τεινεν οπισσω]
\πάρ θ€ οι ^Αντηνωρ περικαλλεα βησετο 8ίφρον•
τω θ€ οιά ^καιων πεδιοζ^δ* εγον ώκεας ίππους,
αλλ' οτε δτ7 ρ ΐκοντο μετά Ύρωας και ^Αχαιούς,

265 €ξ ίππων άποβάντες ίπι χθόνα πουλυβοτειραν
ες μεσσον Ύρωων καΐ *Α)(αιωι/ εστιχόωντο,
ωρνυτο δ' αυτίκ έπειτα ηναξ άντρων * Αγαμεμνίαν,660 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ^ Γ.

αν δ' 'Οδυσεύς ποΧυμηη^ • άταρ κήρυκας άγαυοΐ
ορκια πίστα θ^ων σύναγον, κ ρητή ρ l Se οΧνον

270 piayov, άταρ βασιΚευσιν ν8ωρ έπΙ )(€Ϊρας εχ€.ναν.
^Ατρ€ί8ης 8e €ρυσσάμ€ΐ/ος γ€.1ρ€σσι μάχαιψαν,
η οΐ παρ ξίφ€ος μέγα KOvXeou alev αωρΤο;
άρνων €Κ κεφαΚίων τάμνε τρίχας • αντάρ έπειτα
κήρυκες Ύρώων και Ά;)^αιώι^ νεΐμ& άρίστοις,

275 τοίσιν δ' '^Ι^είδτ^ς μεγάλ* ενχετο, χεΐρας άνασχών '
** Ζεν πάτερ, "Ί^ηθει/ με^εωι/, κυΒιστε μέγιστε,
ηελιός θ*, ος πάντ εφορας καΐ πάντ επακονεις,
καΐ ποταμοί καΐ yata, και ot νπενερθε καμόντας
ανθρώπους τίνυσθον, οτις κ επίορκον ομοσστι,

280 νμεϊς μάρτυροι εστε, φυλάσσετε δ' δρκια πιστά,
εΐ μεν κεν Μενελαον *Αλεζαν8ρος καταπεφντ)»
αυτός επειθ' Έλενην εχετω και κτήματα πάντα,
ημείς δ' εν νηεσσι νεώμεθα ποντοπόρο ισιν •
€1 8ε κ *Α\εζαν8ρον κτείνη ζανθος Μενέλαος,

285 Ύρωας επειθ* ^Ελενην και κτήματα πάντ άποδό^α^,
τιμήν δ' *Αργείοις άποτινεμεν, ην τιν εοικεν,
η τε και εσσομενοισι μετ άνθρώποισι πεληται.
€1 δ' αν εμοι τιμήν Τίρίαμος ΐίριάμοιό τε παίδες
τίνειν ουκ εθελωσιν *Α\εζάν8ροιο πεσόντος,

290 αύτάρ εγω και έπειτα μαχησομαι εΐνεκα ποινής
aS^t μένων, εΐως κε τέλος πόλεμο ιο κιχείω. /^

^ και άτΓο στομάχους άρνων τάμε νηλει -χαλκω,
και τους μεν κατεθηκεν επΙ χθονος άσπαιροντας,
θυμού 8ευομενους • άπο γαρ μένος είλετο χαλκός '

295 οΐνον 8* εκ κρητηρος άφυσσόμενοι 8επάεσσιν
εκχεον, η8* ευχοντο θεοΐς αίειγενετησιν,
ω8ε 8ε τις εΐπεσί^ν *Α^αιώι/ τε Ύρώων τε'
"' Ζευ κύ8ιστε μέγιστε, καΐ αθάνατοι θεοί άλλοι,HOMER'S ILIAD, BOOK III. 61

■ > _ - , ^ . S'

6ππότ€ροι πρότεροι νπίρ ορκια πημηνειαΐ',

300 ctiSe σ-φ* βγκίψαλος χαμά8ΐζ plot ώς οδβ οίνος,
αντων και τβκβων, άλοχοι δ' άλλοισι δα/χειεί'."

ως εφαι/, ούδ' αρα πω σφιν Ιπ€κραίαιν€ Κρονίων.
τοίσι δέ Ααρ8ανι8ης Υϊρίάμος μετά αν θ ον eeiTrev*
'* κβκΧντί pev, Τρώες καΐ ευκΡΎ^ρώες * Αχαιοί •

305 η τοι Ιγων elpi π port Wiov ηνβμόεσσαν

αψ, €7Γ€ΐ ον ττω τΚ^σομ* iv οφθαΚμοΙσιν ορασθαι
μαρναμ€νον φιλον vlou άρηιφιλω Μενελάω •
Ζευς /ΙΙί' που τό ye οΐδε /cat αθάνατοι θεοί άλλοι,
ίπττοτίρω θανάτοιο τέλος τίβπραηιβρον eoriV."

310 η ρα καΐ is 8ιφρορ άρρας Θέτο ισόθεος ψως,

αϊ/ ο αρ epaiv αυτός, κατά ο τ^^''^^ Tew/ei^ οπισσ(θ'
παρ θ€ οΐΆντηνωρ πβρικαλλβα βησετο Ζίφρον.
τω /i€i' αρ* αφορροι προτΐ *1λιο^ απονίο^^το •
'Έκτω/) Se ΤΙριαμοιο παις καΐ δΓος Όδυσσ-εύς

315 γωρον μίν πρώτον 8ΐ€μ€τρ€ον, ανταρ επβιτα
κλήρους iu κυνίτι χαλκηρβΧ πάλλον Ιλοντες,
^οππ6τ€ρος Βη πρόσθβρ άφβιη γάλκεον εγχος.
λαοί Κ^ηρ-ησαντο θβοΐς ISe )(€ΐρας ανίσγρν •
ωδε δε τις ειπεσκεν Ά^αιώϊ/ re Ύρωων τ€ •

δ'-ίΟ " Zed πάτερ, '^ΐΒηθεν μεΒεων, κυΒιστβ μέγιστα,
οππότερος τάδε έργα μετ άμφοτεροισιν εθηκεν,
ΤΟΙ/ οος αποψυιμενον ουναι οομον Αιοος εισω,
Ύΐμίν δ* αδ φιλότητα καΐ ορκια πίστα γενέσθαι.**
ως αρ εφαν, πάλλεν δε μΙγας κορυθαίολος '^Εκτωρ

325 άψ ορόων • ΐΐάριος δέ θοως εκ κλήρος δρουσεν,

' ^t μεν επειυ ιζοντο κατά στιγας, ηχι έκαστου
ίπποι άερσιπό^ες καΐ ποικίλα τευχε εκεπ^ο '
ανταρ ο γ' άμφ* ωμοισιν ε^ύσετο τενχεα καλά
οΓος *Αλεζαν8ρος, 'Κλενης πόσις ηνκόμοιο.62 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Γ.

330 κρημιΒας μ€ν πρώτα nepl κνήμ-ησυν €θηκ€ν,
καΚαζ, apyvpeoiaiv ^Ήΐσψυριοι^ζ apapvLas*
Semepov αν θώρηκα nepl στηθ^σσιν eSvpei/
ΟΙΟ κασιγνητοιο Ανκαονος, ηρμσ&β ο αυτω,
αμφι δ' αρ* ωμοισιν βάλβτο ξίφος άργνρόηλον,

335 ^άλκεον, ανταρ eneira σάκος μέγα τ€ στφαρον τ€,§
κρατί δ* Ιπ Ιφθίμω κννέιην ivTVKTOv βθηκει/,
ΐππονρίΡ • SeLPOP δε λόφος καθνπ€ρθ€Ρ ipevep. .
€Ϊλ€Τθ δ* αΚκιμορ ^γχος, 6 οΐ παλάμηφυρ apyjpup,
ως δ* αντως Μ€Ρ€λαος άρηυος €ΡΤ€ eSvpep.

340 οΐ δ' inel ovp βκάτβρθβρ ομίλου θωρη)(^θησαρ,
ές μέσσορ Ύρώωρ καΐ ^ ^γαιωρ ^στιχοωρτο
heiPOP ^^ρκόμίνοι • θάμβος δ' ίγβρ ζΐσορόωρτας
Ύρώάς θ* Ιππο^άμονς και €νκρημί8ας Άχ^αωύς,/ ί» >και ο €yyv9 στητηρ 8ίαμ€τρητω ipl χωρώ

345 σ^ίορτ Ιγγείας, άλληλοισιρ κοτ€ΟΡΤ€,

πρόσθζ δ* Άλβζαρ^ρος Trpotei ^ολνχόσκιορ ζγχος,
καΐ βάλ€Ρ 'ArpetSao κατ ασπίδα πάρτοσ Ιίσηρ •
ούδ* €ρρηζ€Ρ χαλκός, άρεγραμφθη §e οι αίχμη
άσπι8υ ip KpaTeprj. 6 Se Βεντβρος ώρρυτο χαλκω

350 ΆτρβυΒης Μ^ρελαος, €π€νOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 12 of 54)