Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 13 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 13 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


'^^i^' δειδε^ατ' αλλήλους, Ύρώων ττολιν είσορόωντες.
!^ 5 αυτίκ έπειρατο ΚρονίΒης έρβθυζεμβν '^Ηρην

κβρτομιοίς eVeecrcrc, παραβληΒην αγορεύων
" δοιαι μεν Μενελάω άρηγόνες είσΐ θεάων,
ΐΙρΎ] τ Κργενη και ^ ΑλαλκομενηΙς ^Αθηνη.
αλλ' η TOL ταΐ νόσφυ καθημεναι είσοροωσαι

10 τερπεσθον • τω δ' άντε φίλομμείΒης * Αφροδίτη
αΐεΐ παρμεμβλωκε καΐ αντον κηρας άμυνευ^
καί νυν εζεσάωσεν οιόμενον θανεεσθαι.
αλλ' ^ τον νίκη μεν άρηυφίλον Μενελάου*
ημείς οε φραζωμεσ , όπως εσται ταοε έργα,

15 η ρ* αυτις πόλεμόν τε κακόν καΐ φύλοπίΡ αΐνην
ορσομεν, η φιλότητα μετ άμφοτεροισι βάλωμεν.
εΐ δ' αδ πως τόδε πασι φίλον καΐ τβυ γένοιτο^
η τοι μεν οίκεοιτο πολις ΤΙριάμοιο άνακτος.68 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Δ.

αντίς δ' Άργειηρ '^ΈΧενην Μει^ελαος αγοιτο."

20 ως ίφαθ\ αΐ δ' Ιττίμνζαν ΆΘηναίη re καΙ '^ΙΙρη •
ττΚιησίαι αϊ y ησθην, κακά Se Ύρώβσσυ μ^^4σΘην.
rj TOL ^ΚΘηναίιη ακ4ων ην ούδε τι elneu,
σκνζο^Ανη Δα πατρίς χόλος δε μιν άγριος fipeiv •
'Ή/3Τ7 δ* OU/C ε^^αδε στηθο -^, 2

ούδε σεθεν^ Mei^eXae, θεοί μάκαρες λελάθοντο "^^^ -^^ -■
αθάνατο Ly πρώτη 8ε Διός θυγάτηρ άγελείη^
η TOL προσθε στασα βελός εχεπενκες άμννεν,
130 Ύ] δε τόσον μεν εεργεν άπο χροός, ως δτε μητηρ
ος ^^ργχΐ μνιαν, ου ηοει Κεςεται νπνω •
αιττ) Ο αντ ιυυνεν^ out ζωστηρος οχηες
χρυσειοί σννεχον καΐ δί,πλόος ηντετο θώρηξ.
εν δ' έπεσε ζωστηρι αριηροτι πικρός 6 ιστός •
135 δια μεν αρ ζωστηρος ελτ}λατο 8αι8αΧεοιο,
" καΐ δια. θώρηκος ττολυδαιδάλου ηρηρειστο
μιτρης, θ\ ην εφόρειν ερυμα χροός, ερκος άκόντωι^,
η οι πλείστον ερντο •. διαπ/οο δε εΐσατο και της.
άκρότατον δ' άρ' οισττος επεγραψε χρόα φωτός •
= 140 αντίκα δ' ερρεεν αΓ/ια κελαινεφες εζ ώτειλης.

ώς δ' οτε τις τ' ελέφαντα γννη φοινίκι μιηνγ! 1 «^^^^^
Μτ^οΐ'ΐς -^ε Κάειρα, παρηιον εμ/^εϊ/αι ίππων •72 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ:^ Δ.

= κείται δ' iv ΘαΚάμω^ πολεβ? re μιν ηρησαντο
Ιππη€ς φορ€€ίΐ/, βασίληυ δε κείται αγαλ/χα,

145 άμφότερον, κόσμος θ^ Ιτητω έλατηρί τε κν8ος •
Totot rot, Μει^ελαβ, μυάρθην αίματι μηροί
^ εύψυεες κνημαί τε ιδε σφνρα κάλ' vnepepOep. %

' ' /3ιγΊ7^ "^
*Αργ€υην Έλενην creo δ* όστεα πνσ€ί αρονρα —

Vlh κ€ΐμ4νου Ιν Ύροίτ) άτελευτητω έπΙ έργω. ~^- ■ , —

/cat κί Τ69 ωδ' epea Ύρώων υττερηνο ρεόντων^ \>λμ^

τύμβω Ιττιθρώσκων M.eve\aov κνΒαλίμοίο '

' αΐθ* ουτωζ inl πάσι χόλον TeXeaet Άγαμεμυων, —

ώς και νυν αΧιον στρατον ηγαγεν ivOdS* Άχ^αίών^
180 καΙ 8η €βη OLKovSe φίλην e? πατρίδα γαια^ ^ -

συν Keivrjaiv νηυσί, λιπών αγαθόν MeveXaov.^ J

ως ποτ€ τις epeet* τοτβ μου γανοι ευρεία χυων, Ρ^ ^*—

Μ^ ' Ν τοι/ δ' επιθαρσύνων προσεφη ξανθός Μενέλαος •

" θάρσει^ μηΒε τι ττω ΒειΒίσσεο λαον ^Κγαιων. " \

185 ουκ εν καιρίω οξυ ποίγη βελος^ άλλα πάροιθεν —

είρύσατο ζωστηρ τε παναίολος η8* ύπενερθεν

ζώμά τε καΐ μίτρη^ την -χ^αλκηες κάμον άν^ρες^
τον δ' άπαμειβόμενος προσεφη κρείων * Αγαμέμνων

" αί γαρ δτ) οϋτως εϊτ]^ φίλος ω Mei^eXae •
190 έλκος δ' Ιητηρ εττιμάσσεται τ^δ* εττιθήσει ~^

φάρμα^^ α κεν παύσησί μελαινάων ο^υνάων.^^
•y;. η καΐ Ύαλθύβιον θείον κήρυκα προσηύ8α •

" Ύαλθύβί*^ OTTL τάγιστα Μαγαονα 8ευρο καλεσσον^

φωτ ^Ασκληπιού υΐον άμύμονος Ιητηρος^
195 οφρα lStj Μενελαον άρηιον Άτρεος υίόν,

δν τίς οιστεύσας εβαλεν τόξων ευ εΙΒώς,

Ύρώων η Αυκίων^ τω μεν κλέος, άμμι δε ττενθος.^^
ως εφατ, ούδ' αρα οΐ κήρυξ άπίθησεν άκουσας,

βη δ* Ιεναι κατά λαον Ά-χ^αιων χαλκοχιτώνων
200 παπταίνων ήρωα Μαχάονα. τον δε νόησεν

εστεωτ • άμφΐ 8ε μιν κρατεροί στίγες άσπιστάων

λαών, οι οΐ εποντο Ύρικης εξ Ιπποβότοίο.

άγχου δ' Ιστάμενος επεα πτερόεντα προσηύΒα •

^^ορσ*, ^Ασκληπιά^η, καλεευ κρείων ^Αγαμέμνων,74 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ^ Δ.

205 οφρα lSjj MeveXaop άρψον άργον Ά;^αιώ^',
ον Tis OLorrevaa^ efiaXep τόζων έύ elSos,
Ύρώων η Ανκίων^ τω μεν /cXeo9, α /A/xt 8e πετ^ος." λ

ως φάτο^ τω δ* αρα θνμον iu\ στηθΕσσιν opivev •
βαν δ' livcLi καθ* ομιΚον αν α στρατού evpvv ^Αχ^αιων.

210 αλλ' οτ€ Srj ρ ϊκανον, οθι ζανθος Μενέλαος -^^

βλημενος ην, πβρί δ* αντον άγηγ€ραθ\ οσσοι άριστοι^
/cυ/cλόcΓ', 6 δ* iv μεσσοισί παρίστατο Ισόθεος φως,
αντίκα δ* €Κ ζωστηρος άρηρότος iXKCv οιστόν •
του δ* έζελκομενοίο παλυν αγβν οζεβς όγκοι.

215 \νσε δβ οι ζωστήρα παναίολον ^δ* vnevepOev —

ζωμά Τ€ καΐ μίτρην, την ^(^αλκηες κάμον άνδρες,
αντάρ eVel ISev έλκος, 6Θ' εμπεσε πικρός οιστός,
αίμ! εκμνζησας €7γ' άρ* ήπια φάρμακα εΙΒώς
πασσε, τα οι ποτέ πατρι φίλα φρονεων πόρε Ιίείρων.

220 οφρα τοί άμφεπενοντο βοην αγαθόν Μενελαον,
τόφρα δ' επΙ Ύρώων στίγες ηλνθον άσπιστάων •
οι δ' αυτις κατά τενχε iSvv, μνησαντο δε γαρμης. '^

ενθ^ ουκ αν βρίζοντα ιδοί,ς ^Αγαμέμνονα hlov
ούδε καταπτώσσοντ ούδ' ουκ εθελοντα μάχεσθαι,

225 αλλά μάλα σπεύΒοντα μάχτην ες κυ^ιάνειραν.

Ιππους μεν γαρ εασε και άρματα ποικίλα γαλκω •
και τους μεν θεράπων άπάνευθ^ εγε φυσιόωντας
Έίύρυμε8ων υίος ΤΙτολεμαίου YleipaiSao,
τω /χαλά πόλλ επετελλε παρισγεμεν, οππότε κεν μιν

230 γυΐα λάβη κάματος πολεας δια κοιρανεοντα *
αυτάρ 6 πεζός εων επεπωλείτο στίγας άντρων,
καί ρ ους μεν σπεύδοντας iSoi Δαϊ/αώζ/ ταχυπώλων,
τους μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος επεεσσιν • ,^^

" 'A/3y€tot, μη πω τι μεθίετε θονριΒος άλκης • '

235 ου γαρ επι φευΒεσσι πατήρ Ζευς εσσετ αρωγός,FOURTH BOOK OF THE Π.ΙΑΌ. . 75

- αλλ' οϊ Trep πρότεροι ύπερ ορκυα ^ηλησαρτο^
των η TOL αυτών τερενα χρόα γνπε^; εΒονταί^
ηfxεϊs oiVT άλογους τε φιλάς καΐ νήπια τέκνα
άζομεν εν νήεσσιν^ επην πτολίεθρον ελωμεν.^^

240 ους τινας αυ μεθιεντας Γδοι στυΎερου πολεμοιο^
[*^^^ - τους μάλα νεικείεσκε χολωτοΐσιν επεεσσιν •
"'Apyetoi Ιομωροι^ ελεγχεες^ ου νυ σεβεσθε;
■^ τίφΘ^ ούτως εστητε τεθηπότες ήύτε νεβροί^
αΐ τ επεί ουν εκαμον πολεος πε^ίουο θεουσαι^

245 εστασ^ ούδ' αρα τις σφι μετά φρεσι γιγνεται άλκη'
ως ύμείς εστητε τεθηπότες ού8ε μάγεσθε.
η μένετε Ύρωας σχεδόν εΚθεμεν^ ένθα τε νηες
V/^v»*^^ ei /ουατ' εΰπρυμνοι πολιης επΙ θινί θαλάσσης^

^ , οφρα Γδτ^τ', αΓ κ ΰμμιν υπερσχτ} χείρα Κρονιων;^^

250 ως ο γε κοιρανεων επεπωλεϊτο στίχας άντρων,
ήλθε δ* επΙ Κρητεσσι κιων άνα ούλαμον άνΒρων •
= οι δ' άμφ" Ί8ομενηα 8αιφρονα θωριησσοντο •
Ί8ομενευς μεν ενί προμάχοις, συϊ εΐκελος aXKijvy
Μηριόνης δ* αρα οι πυμάτας ώτρυνε φάλαγγας.

255 τους 8ε ίδώι/ γηθησεν άναζ άν8ρών Αγαμέμνων,
αυτίκα δ' ^Ι^ομενηα προσηύΒα μειλι^^οισιν •
" ^ΐ8ομενευ, περί μεν σε τίω Δαι/αώζ^ Ταχυπώλων
ημεν ενΙ πτολεμω η8' άλλοίω επί έργω
τ^δ' εν 8αίθ\ οτε περ τε γερούσιον αϊθοπα οίνον

260 Άργείων οι άριστοι ενΙ κρητηρι κερωνται •

ει περ γάρ τ άλλοι γε κάρη κομόωντες Ά^αιοΙ
Βαιτρον πίνωσιν^ σον δβ πλ^Γοι^ δεπας αΐ€ΐ
εστηχ, ως περ e/xot, πιββιι^, οτε θυμός άνώγγ).
αλλ' ορσευ πολεμόν8', οΐος πάρος eu^eat elj/at."

265 τον δ' αυτ"' ^ΐ8ομενευς Κρητων άγος άντίον ηϋ8α•
" *Ατρει8η, μάλα μεν το ι εγων εριηρος εταΐρος76 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ:^ Δ.

€σσομαι^ ως το πρώτον νπίστην καΧ κατ4ν^νσα •
αλλ' άλλους oTpvve κάρη κομόωρτας Ά^αιους,
οφρα τάχιστα μαχώμβθ^ iwel σνν y ορκι i^evav

270 Tpcoes ' τοίσιν δ' αν θάνατος καΐ κηΒβ οπίσσω
^v/trcrer', €7Γ€ι πρότεροι νπβρ ορκια δτ^λτ^σαι/το." j

ως €φατ^ Άτρ€ι8ης Se παρωγετο γηθόσννος κηρ.
ήλθε δ' €π' Αχάντεσσι κιων ανά ονλαμον άντρων •
τω δε κορυσσεσθην, άμα δε νέφος εΐπετο πεζών.

275 ως δ' δτ^ άπο σκοπιης εΐ8εν νέφος αΐπόλος άνηρ
^ρχομενον κατά πόντον υπο Ζεφύροιο Ιωης •
τω 8ε τ άνενθεν εόντι μελάντερον ηντε πίσσα
φαίνετ Ιον κατά πόντον^ άγει δε τε λαίλαπα πολλην
ρίγησεν τε 18ών υπό τε σπεος ηλασε μήλα•

280 τοιαι άμ Αΐάντεσσι Βυοτρεφεων αίζηών

StJlov ες πόλεμον πυκίναί κίνυντο φάλαγγες
κνάν^αί^ σάκεσίν τε κα\ εγχεσι πεφρικνίαι.
κα\ τους μεν γηθησεν 18ών κρείων ^ Αγαμέμνων^
και σφεας φωνησας επεα πτερόεντα προσην8α •

285 " Αΐαντ^ Άργείων ηγητορε γαλκογιτώνων^

σφώι μεν ου γάρ εοικ οτρννεμεν^ ου τι κελεύω •
αύτώ γάρ /χαλά λαον άνώγετον Τφί μάγεσθαι,
at γαρ^ Ζευ τε πάτερ και ^ΚΟιηναίτι κα\ Απολλον,
τοΊος πάσιν θυμός ενί στηθεσσυ γένοιτο -

290 τω κε τάχ ημύσειε πόλις ΤΙριάμοιο ανακτος

γερσίν υφ^ ημετερ-ησιν άλουσά τε περθομενη τε."

ως εΙπών τους μεν λίπεν αύτου, βη δε μετ άλλους
ενθ* δ γε ^εστορ^ ετετμε, λιγυν ΤΙυλίων άγορητ'ην,
ους ετάρους στελλοντα καΐ οτρύνοντα )ΐιά;^€σ^αι

295 άμφί μεγαν ΐίελάγοντα Άλάστορά τε Χ,ρομιον τε
Αιμονά τε κρείοντα Έίαντά τε ποιμένα λαών.
ιπττηας μεν πρώτα συν ιπποισιν και ογεσφιν,FOURTH BOOK OF THE ILIAD. 77

πεζούς δ* έξόπίθε στησβρ πολεας τ€ και Ισθλούς,
ερκος βμβρ ττο\4μοιο • κακούς δ* ές μέσσον ελασσεν^

300 οφρα καΧ ουκ ίθεΧων τις άναγκαΐΎ} πολβμίζοί.Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 13 of 54)