Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 14 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 14 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


Ιπττευσιν μεν ττρωτ επβτελλβτο • τους γαρ άνώγειν
σφονς Ιππους ε^εμεν μη8ε κλονεεσθαι ομίλω •
"/Ατ/δε 719 Ιπποσυντ) τε καΐ ήρορεηφί πεποιθως
οίος πρόσθ* άλλων μεμάτω Ύρώεσσι μάγεσθαι^

305 μη^^ άναγωρείτω • άλαπα^νότεροι yap εσεσθε.
ος θ€ κ ανηρ απο ων ογεων ετερ αρμαυ ικηταυ^
εγγει ορεζάσθω^ επεί η πολύ φερτερον όντως.
ωδε /cat οι πρότεροι πολιάς και τείγ^ επόρθεον^
τόνΒε νόον καΐ Θνμον ενι στηθεσσιν εγοντες^

310 ως ο γέρων ωτρυνε πάλαι πολέμων εύ ειδώς.
και τον μεν γηθησεν ι8ών κρείων ^ Αγαμέμνων^
και μιν φωνηαας επεα πτερόεντα προσηνΒα •
" ώ γερον, είθ*^ ως θυμός ενι στιηθεσσι φίλοισιν
ως τοι γούναθ^ εποιτο, βίη δε' rot ε/χπεδος είτ].

315 άλλα σε γήρας τειρει ομοίιον • ως οφελεν τις

avSpcov άλλος εχειν^ σύ δε κουροτεροισι μετεΙναιΓ
J τον δ* ήμείβετ έπειτα ΤερηίΊος Ιππότα Νέστωρ •

"Άτ/3είδ7;, μάλα μεν κεν εγων εθελοιμι και αύτος
ως εμεν^ ως οτε hlov Έρευθαλιωνα κατεκταν,

320 άλλ' ου πως άμα πάντα θεοί Soaav άνθρωπο ισιν •
ει τότε κούρος εα, νυν αϋτε με γήρας οπαζει.
άλλα καΐ ως ίππεΟοΊ μετεασομαι τ^δε κελευσ-ω
βονλτ) καΐ μύθοισι • το γαρ γέρας εστί γερόντων.
αί;^/οιάς δ* αίχμάσσουσι νεώτεροι^ οι περ εμείο

325 οπλότεροι γεγάασι πεποίθασίν τε βίηφιν.^^

ως εφατ\ ΆτρειΒης δε παρωγετο γηθόσυνος κηρ.
ευ ρ υΐον Πετεώο Μενεσθηα πληξιππον
εστεωτ • άμφι δ' ^ ΚθηναΖοι^ μηστωρες άυτης •78 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ05 Δ.

ανταρ 6 π\η(τίορ έστηκευ ποΧνμητι^ 'Οδυσσεύς,

330 παρ δε Κεφαλληι^ωρ άμφΐ στίχε^; ουκ άλαπα^ροί
εστασαρ • ου γαρ πώ σφιν ακούετο λαός άυτ%,
άλλα veov συνορίνόμεναι κίνυντο φάλαγγες
Ύρώωρ ίπποΒάμωρ καΐ Ά^αιώϊ/, οΐ δε μένοντες
εοΓτασαν^ οππότε πύργος Α^αιώί/ άλλος επελθών

335 Ύρωων ορμησειε καΐ αρ^ειαν πο\εμοιο.

τους δε 18ων νείκεσσεν άι^α^ άντρων ^ Αγαμέμνων^
και σφεας φωρησας επεα πτερόεντα προσηύ^α •
" ω υΙε ΐίετεωο 8υοτρεφεος βασυληος
καΐ συ κακοίσι δολοισι κεκασμενε, κερ8αλε6φρον,

340 τίπτε καταπτώσσοντες άφεστατε^ μίμνετε δ' άλλους ;
σφώίν μεν τ επεοικε μετά πρώτοισιν εόντας
εστάμεν τ^δε μάχης καυστείρης άντίβολησαί'
πρώτω γαρ καΐ δαιτος άκουάζεσθον εμεΐο,
οππότε δαΓτα γερουσιν εφοπλίζωμερ Ά^γαιοι.

345 ένθα φίλ^ οπταλεα κρεα ε8μεναί ή^ε κύπελλα
οϊνου πινεμεναυ μελυηΒεος^ όφρ* εθελητον
νυν δε φίλως χ ορόωτε^ καΐ εΐ 8εκα πύργοι \\)(αίων
υμείων προπάροιθε μαγοίατο νηλει ^αλκω."
τον δ* άρ' ύπό^ρα Ι8ων προσεφη πολύμητις ^OSυσ^σεύς •

350 " ^ΑτρεΐΒη, ποίον σε έπος φύγεν ερκος οδόντων,
πώς 8ύ) φης πολεμοιο μεθιεμεν ; οπποτ 'Λ^αιοι
ΎρωσΧν εφ' Ιππο^άμοισιν εγειρομεν οζυν "Αρτ^α,
οψεαι, Ύ^ν εθελτισθα και αϊ κεν του τα μεμηλγ),
Ύηλεμάχοίο φιλον πάτερα προμάγοισι μιγεντα

355 Ύρώων Ιππο^άμων • συ δε ταυτ^ άνεμωλια βάζεις^
τον δ' επιμευ^ησας προσεφη κρείων Αγαμέμνων,
ώς γνώ γωομενοιο • πάλιν δ' ο γε λάζετο μυθον •
"διογει^ες Ααερτιά^η, πολυμηχαν Όδυσ-σ-ευ,
ούτε σε νεικείω περιώσιον ούτε κελεύω *FOURTH BOOK OF THE ILIAD. 79

360 οίδα ydp•, ω? τοί θυμός ivl στηθεσσι φίΧοισιν
ήπια hiji'ea oI8e • τα γαρ φρον4ζ.ιOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 14 of 54)