Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 15 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 15 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


55 άλλα μιν Άτρεί8ης Βονρικλειτος Μενέλαος

πρόσθεν εθεν φενγοντα μετάφρενον οΰτασε Sovpl
[ώ/χωι^ μεσσηγνς, δια δε στηθεσφιν ε\ασσεν.~\
ηρΐΊτε δε ττρηνη% άράβησε δε τενγε επ αντω.
Μ.ηρίόΐ'ηζ δε ΦερεκΚον ενηρατο^ Ύεκτορος νίοι^

60 Άρμοΐ'βεω, δς γερσίν επίστατο δαιδαλα πάντα
τενγειν • εζογα γαρ μιν εφίλατο Παλλάς ^Αθηνη •
ος καΐ ΆλεζανΒρω τεκτηνατο νηας είσας
άρχεκακονς^ αί πάσι κακόν Ύρώεσσι γενοντο
01 Τ αυτω, εττει ου τι σεων εκ σεσφατα ηοη,

65 τον μεν Μηριόνη^;, οτε 8η κατεμαρπτε 8ίώκων^
βεβληκει γΧοντον κοίτα Βεζίόν • η δε διαττρο
άντίκρνς κατά κνστιν νττ οστεον η\νθ* άκωκη.
γννζ δ' εριπ οΐμώζας, θάνατος δε μιν άμφεκάΚ.ν\\ίεν^
Jlrjhaiov δ' α/)' επεφνε Μεγης^ Αντήνορος νΐόν,

70 ος ρα νόθος μεν εην, πνκα δ* έτρεφε δΓα Θεαί'ώ,
ίσα φι\οισι τεκεσσι^ γαριζομενη ποσεϊ ω
τον μεν Φνλε'ίΒης 8ον ρικλντος εγγνθεν εΚθων
βεβληκει κεφαλής κατά Ινίον οζευ Sovpi-
άντίκρνς δ' αν οΒόντας νπο γλωσσαν τάμε γαλκός.

75 ηριττε δ* ει^ KovCjjy xjfv^^pov δ' έ'λε ^αλκον οΒονσυν.

Ενρύπυλος δ' ^ΚυαιμονίΒης 'Txjjyjvopa διοζ/,

νΐον υπερθύμου Δολοπιοι^ος, 6ς ρα ^καμάν^ρον

άρητηρ ετετυκτο, θεός δ' ως τίετο δτ^/χω,

τον μ^ν άρ Έύρνπνλος ^Έ^ναίμονος άγλαος νΙος

80 πρόσθεν εθεν φενγοντα μετα^ρομάΒην ελασ* ωμον
φασγάνω άίζας, άπο δ' έζεσε χείρα βαρεΐαν.88 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Ε.

αίματόεσσα δε χ^Ιρ πεδιω π€σ€ • τον Se κατ' 6σσ€
€λλαβ€ ΤΓορφνρβος θάνατος καΐ μοίρα κραταιή,
ως οΐ p.kv ττονέοντο κατά κρατερην υσμίνην •
85 Τυδεΐδτ^ί/ δ* ουκ αν γνοίης, ττοτ4ροισι μετ€[η,
ηβ μ€τα Ύρώεσσυν ό/χιλβοι η μ€Τ Αχαιοΐς,
θννε γαρ αμ neSCov ττοταμω πληθοντι εοικως
γειμάρρω^ ος τ ωκα ρέων eKeSaaae γέφυρας•
τον δ' οντ άρ τε γεφνραυ εερμεναι Ισγανοωσιν^
90 ουτ αρα ερκεα υσχει άΧωάων ερυθηλεων
ελθόντ εζαττίνης, οτ επίβρίστ) Αίος ομβρος-
ΤΓολλα δ' νπ αντου έργα κατή ρίπε κάλ* αιζηων,
ως νπο Τυδβΐδτ/ πνκυναί κλονεοντο φάλαγγες
Ύρωων^ ούδ' άρα μιν μίμνον πολεες περ εόντες.
95 τον δ' ως ουν ενοησε Αυκάονος άγλαος νίος
θννοντ αμ πεδίον ττρο ίθεν κΧονεοντα φάλαγγας^
αΐψ' επΙ Τυδείδτ^ ετιταίνετο καμπύλα τόζα,
καΐ /3αλ' επα'ίσσοντα, τυχών κατά Βεζίον ωμον,
θώρηκος γύαλον ' δί,ά δ' επτατο πικρός οιστός^

100 άντικρυς δε Βιεσχε^ παλάσσετο δ' αΐματι θώρηζ,
τω δ' επΙ μακρόν άυσε Αυκάονος άγΧαος υιός •
" ορνυσθε, Ύρωες μεγάθυμοι^ κευτορες Ιππων •
βεβληται γαρ άριστος Ά^^^αί,ωι^, ούδε € φημι
StJO' άνσχησεσθαι κρατερον βέλος, ει ετεόν με

105 ωρσεν άναζ Αιος υίος άπορνύμενον Αυκί'ηΘενΓ

ως εψατ ευχόμενος • τον ο ου ρεΚος ωκυ οαμασσεν^
αλλ' άναχωρησας πρόσθ' ΐπποιιν καΐ^οχεσφιν
εστη^ και Χθενελον προσεφη Καπανηιον υΐόν •
^^ορσο, πεπον Καπαι^τ^ιάδτ;, καταβησεο Βίφρου,

110 οφρα μοι εζ ωμοιο ερύσσΎ)ς πικρον otcrroi^."

ως dp' εφη, ^θενελος δε καθ' Ιππων άλτο χαμάζε^
παρ δε στάς βέλος ώκύ 8ιαμπερες εζερυσ ωμού •FIFTH BOOK OF THE H^TAD. 89

αΓ/χα δ' άνηκόι/τίζε δια στρβπτοϊο γιτωνο^,
hrj τότ eneiT ήρατο βοηΊ/ άγαθοOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 15 of 54)