Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 16 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 16 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


ως φάτο, τη δ' άρ' ^Αρης 8ώκ€ γ^ρνσάμπνκας Ιπττονς.
η δ' 4ς ^ίφρορ εβαίνεν άκηγεμενη φίλον ητορ,

365 παρ δε οί ^Ιρις εβαίρε καΐ ηνία λάζετο γερσίν,
μάστιζεν δ' ελάαι^, τω δ* ονκ άεκοντε πετεσθην.
αίψα δ' επειθ^ ΐκοντο θέων εδος, αίπνν '^Ολνμπον •
ενθ^ ΐττπονς έστησε ττο8ηνεμος ώκεα ^Ιρυς
λνσασ' εζ οχεων, πάρα δ' άμβρόσιον βάλεν είδαρ •

370 η δ' εν γοννασί πίπτε Αίώνης' δΓ ^ ΑφροΒίτη^
μητρός εης ' η δ' άγκας ελάζετο θυγατέρα ην,
X^LpL τε μυν κατερεζεν, έπος τ εφατ εκ τ' ονόμαζεν
"τις νν σε TOLaS* ερεξε, φίλον τεκος, Ονρανιώνων
μαφί^ίως, ως εϊ τι κακόν ρεζονσαν ενωπη ; "

375 την δ' ημείβετ έπειτα φιΚομμει^ης ^ Αφροδίτη •
" οντά με Τυδεος υιός νπερθνμος Αιομη8ης,
ουνεκ εγω φίλον νΐον υπεζεφερον πολεμοιο
Αΐνειαν, ος εμοι πάντων πολν φίλτατός εστίν,
ου γαρ ετι Ύρώων καΐ Ά^αιώι/ φύλοπις αΐνη,

380 αλλ' 17^''? Δαι^αοι γε καί άθανάτοισι /χά^οι^ται."
την δ' ημείβετ έπειτα Αίώνη δια θεάων •
"τετλα^ι, τεκνον εμόν, καΐ άνάσχεο κηΒομενη περ •
πολλοί γαρ 8η τλημεν Όλύ/χπια δώ/χατ' έχοντες
εζ άνΒρων, χαλεπ* άλγε' επ' άλλτ^λοισΊ τιθεντες,

385 τλη μεν '^Αρης, οτε μιν '^ίϊτος κρατερός τ ^Εφιάλτης,
παίδες Άλωτ^ος, 8ησαν κρατερω ενί 8εσμω •
χαλκεω δ' iv κεράμω 8ε8ετο τρισκαί^εκα μήνας,
καί νυ κεν ενθ* άπόλοιτο "^ Αρης ατός πολεμοιο,
εΐ μη μητρυιη περικαλλης ^Ή,ερίβοια

390 Έρμεα εξηγγειλεν • ό δ' εξεκλεφεν "Αρηα
η^η τειρόμενον, χαλεπός δε ε 8εσμος ε^άμνα.98 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Ε.

τλη δ' ^Ηρτ^, δτ€ μ,ιν κρατερός παις Άμφίτρύωνος
8e^LT€poj^ κατά μαζον οιστω τριγΧώγινι
βεβληκβί ' τότ€ και μιν άνηκεστορ λάβεν άλγος.

395 τ\ύ) δ' Άιδτ^ς iv τοίσι ττελώριος ωκνν οιστόν^
evTe μιν ωντος άνηρ, νΙος Διό? αίγωχοίο^
€Ρ πνλω iv νεκνεσσυ βαλών 68νΡΎ)σίΡ ε^ωκεν.
αντάρ 6 βη προς δώ/χα Διός και μακρόν 'Όλνμπον
κηρ άγεων^ ohvvrjai πεπαρμερος, ανταρ ό ιστός

400 ω/χω ερί στιβαρω ήληλατο, κη8ε 8ε θνμορ.

τω δ' επ\ ΐΐαίηωρ 68υρηφατα φάρμακα ττάσσωρ
ηκεσατ* • ου μεν yap τι καταθνητός γε τετνκτο.
σχετλίος^ οβρυμοεργός, ος ουκ οθετ αϊσνΚα ρεζων^
ος τόξοισιν εκη8ε θεούς, οι 'Όλνμπον εχουσυν.

405 σοΙ δ' επί τούτον άνηκε θεά, γλαυκωπις ^Αθηνη *
νηττιος, ον8ε το ο18ε κατά φρένα Ύν8εος νΙός
OTTL /χάλ* ον Βηναίός, ος άθανάτοισι μάχηται,
ovSe τί μιν παίδες ποτι γούνασι παππάζονσιρ
ελθόντ εκ πολβ/χοιο /cat αΐνης Βηίοτητος.

410 τω νυν Τυδεί'δτ^ς, εΐ καΐ μάλα καρτεράς εστίν,
φραζεσθω, μη τις οΐ άμείνων σείο μάχηται,
μη 8ην Αιγιαλεία περίφρων Ά8ρηστίνη
εξ νπνον γοοωσα φίλους οίκηας εγείρη,
κουρί8ίον ποθεουσα ττοσιν, τον άριστον ^Αχαιωρ,

415 Ιφθίμη άλοχος ΑιομηΒεος ιπποδά/χοιο."

1^ ρα και άμφοτερησιρ απ ι^ώ χειρός ομόργνν •
άλθετο χειρ, 68ύναι δε κατηπιόωντο βαρείαι.
αί δ* αυτ είσορόωσαι Άθηναίη τε και ^Hp>y
κερτομίοις επεεσσι Δια Κρονί8ην ερεθιζον.

420 τοίσι δε μύθων ηρχε θεά, γλαυκώπις ^Αθηνη •

"Ζεύ πάτερ, η ρά τί /χοι κεχολώσεαι, οττι κεν ειπώ;
η μάλα 8η τίνα Κύπρις Ά^αιιαδωΐ' άϊ^ιεισαFIFTH BOOK OF THE ILIAD. 99

ΎρωσΙν άμα σπβσθαυ^ τους ννν βκπαγλα φίλησβι^^
των TLva καρρίζουσα *Α^αιιάδωί/ Ινττ4ττ\ων

425 προς χρνσ€Ύ) πβρόρτ) καταμύξατο χ^Γρα αραιήνΓ

ως φάτο^ μύΖησ^ν δε πατήρ άντρων re θέων re,
και ρα καλεσσάμβνοζ προσεφη χρνσεηρ ^Αφρο8ίτην
"ου TOL, τ4κνον ίμόν^ δβ^οται πολβμηία €ργα,
άλλα συ γ* Ιμερόβντα μ€τ^ρχ€ο ίργα γάμοω,

430 ταντα δ' '^Αρηι θοω καΐ ^ΑθηρΎ) πάντα μβλησβι.^^
ως οΐ μ€ν τουαντα προς αλλήλους άγόρβνον,
Klveia δ* έπόρονσβ βοηρ άγαθος Αίομη8ης,
γιγνώσκων^ ο οΐ αντος νπβίρβχε χείρας Απόλλων» •
αλλ Ο γ αρ ονοε υεον μεγαν αςετο, ιετο ο atet

435 Αΐνείαν κτεΐναι κα\ άπο κλντά τεύχεα δυσαι.
τρ\ς μεν επειτ επόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων^
τρις δε οι εστυφελιζε φαείνην άσ*πιδ' 'Αττόλλω^».
αλλ' δτε δτ) το τέταρτον επεσσυτο Βαίμονυ Ισος,
δείί'ά δ' ομοκλησας προσεφη εκάεργος Απόλλων

44θ"ψ/3ά{εο, Τυδεί'δτ;, καΐ χάζεο, μη8ε θεοΐσίν
Χσ εθελε φρονεειν^ επεί ου ποτέ φνλον oμo'ίqv
αθανάτων τε θέων χαμαΐ ερχομένων τ' ανθρώπων. ^^
ως φάτο, Ύν8ευ8ης δ' άνεχάζετο τντθον οπίσσω^
μηνυν άλενάμενος εκατηβόλου ^Απόλλωνος.

445 Αΐνείαν δ' άπάτερθεν ομίλου θηκεν ^Απόλλων
ΐίεργάμω είν Upy, οθι οΐ νηος γε τετυκτο.
η TOL τον Αητώ τε καΐ 'Άρτεμις Ιοχεαιρα
εν μεγάλω άΒύτω άκεοντό τε κύ8αυνόν τε •
αντάρ 6 ευ^ωλον τευζ^ άργυρότοξος Απόλλων

450 αύτω τ Αινεία Ικελον κοΧ τεύχεσι τοΐον •
άμφι δ' αρ' ειδώλω Τρώες καΐ Sioi ^Αχαιοί
8Ύ)ουν αλλήλων άμφΐ στηθεσσι βοείας ,
άστΓίδας ερκυκλους λαιστ^ιά τε πτερόεντα.100 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Ε.

Srj τότ€ Θονρον 'Άρηα προσην^α Φοίβος Άπόλλωΐ/•

455 " * Ape?, ^Αρ€9 βροτολοίγ€^ μυαιφορβ^ τευχ^εσίπλητα,
ουκ αν δτ^ T^vh^ avhpa μοίχης Ιρνσαιο μετβλθώι^^
Τυδβΐδτ;^, 09 ρνν ye καΧ αν Διι πατρί μά^οιτο ;
KvnpiSa μεν πρώτα σχεδόν ουτασε χεΐρ^ επΙ καρπω.
ανταρ επευτ αντω μου επεσσντο Ζαίμονι Ισος."

460 ως εΙπων αντος μεν εφεζετο ΐίεργάμω άκργ),
Τρώας δε στίγας ονΚος '^Αρης ωτρννε μετελθων
εΙΒόμενος ^ Κκάμαντι θοω^ ηγητορυ θρΎ)κων.
νΐάσί δε Πριά/χοιο ^ίοτρεφεεσσι κεΧενεν •
" ω νΐεΐς ΤΙρίάμοιο ^υοτρεφεος βασίληος,

465 €ς τι €τι κτείνεσθαι εάσετε λαοζ^ Ά^αιοΓς ;
η εΙς 6 κεν άμφΐ πυλτ^ς ενποίητΎ)σί μάγωνται ;
κείται άνήρ^ 6ν τ Ισον ετίομεν "Έικτορι Slo),
Αιι^ειας υιός μεγαλητορος Άγ^ισαο •
αλλ αγετ εκ φλοίσβουο σαώσομεν εσθλον εταίροι^."

470 ως εΙπων ωτρννε μένος καΐ θυμον εκάστου,
ενθ* αν SapnTjScuv μάλα νείκεσεν "^Εκτορα hlov '
" 'Efcrop, πτ^ hrj tol μένος ot^erat, δ πρΙν εχεσκες ;
φης που ατερ λαών πόλιν εζεμεν τ^δ' επίκουρων
οίος, συν γαμβροΖσί κασυγνητουσί τε σοΐσυν •

475 των νυν ου τιν εγω Ι^εειν ^ύναμ ούδε νοησαι,
άλλα καταπτώσσουσυ, κΰνες ως άμφΐ λέοντα •
ημείς δ' αυ μαγ6μεσθ\ οΐ περ τ επίκουροι ενειμεν.
και yap iycov επίκουρος εων μάλα τηλοθεν ηκω •
τηλου γαρ Αυκίη^ αάνθω επι Βινηεντι •

480 ενθ^ άλογόν τε φίλην ελιπον καΐ νηπιον υΐόν^

κάο οε κτήματα πολλά, τά τ ελ8εται, δς /c' επι8ευης'
άλλα και ως Αυκίους οτρύνω και μεμον αυτός
άνορι /χα^τ^σασ^αι • άτάρ ου τί μοι ενθά^ε το'ιον^
οίον κ ηε φεροιεν Ά^αιοι rj κεν άγοιεν.FIFTH BOOK OF THE ILIAD. 101

486 τνι/η δ* εστΊ^/ίας, άταρ ούδ* αλλοισι /ceXcvet?
λαοΐσίν μ€ν€μ€ν και άμνν€μ€ναί ωρβσσιν •
μΊη ττως, ως άψΓίτι λιι/ου άλόι^τε παναγρον^
άν^ράσι 8νσμ€Ρ€€σσίν βλωρ καΐ κνρμα γ€ϊ/ησθ€ •
OL δε τά)^ €κπ€ρσονσ έυ ναιομένην ttoKlv ύμην.

490 σοΙ δε ^ρη τάδε πάντα μ4\€ΐν ρνκτας τε και ημαρ^
άρτους \ισσομζνω τηΧεκλευτων επικούρων
ρωλεμεως εγεμεν^ κρατερην δ' άποθεσθαι ενιπην.^^

ως φάτο ^αρττη^ών^ 8άκε δε φρενας '^Εκτορι μνθος.
αντίκα δ' ε^ ογεων συν τεν^ζεσιν αλτο ^α/ιαζε,

495 πάλλων δ' οξέα δουρε /caret στρατον ψχετο πάντΎ)
οτρννων ^α;)^εσ-ασ-^αι, έγειρε δε φνλοπιν αΐνην.
οι δ' ελελίγθησαν καΧ ενάντιοι εσταν Ά^αιω^ •
ΆργεΓοι δ' νπεμειναν άολλεες ούδε φόβηθεν.
ως δ' άνεμος άχνας φορεει ιεράς κατ άλωάς

500 άντρων λικμώντων^ οτε τε ζανθη Αημητηρ

KpivYj επειγομενων άνεμων καρπόν τε και α^ι^ας •
at δ' νπολενκαίνονται άχυρμιαί' ως τοτ ^Κγαιοι
λενκοΧ νπερθε γενοντο κονισάλω^ ον ρα δt' αντων
ονρανον ες πολνγαλκον επεπληγον πό8ες ϊππων^

505 αψ επιμισγομενων • νπο δ* εστρεφον ηνιοχηες •
οι δε μένος χειρών ιθυς φερον. άμφΐ δε νύκτα
θουρος "Αρης ε'/ίάλνψε μάχτ) Ύρώεσσιν άρηγων^
πάντοσ εποιχόμενος^ τον δ' εκραίαινεν εφετμάς
Φοίβον Απόλλωνος χρνσαορον^ ος μιν άνωγειν

510 ΎρωσΙν θνμον εγείραι^ επεί Γδε Παλλάδ* ^Αθηνην
οιχομενην • rj γαρ ρα πελεν Ααναοϊσιν άρηγών.
αυτός ο AtI^εtαI/ /χαλά πιονος ες αουτοιο
ηκε, και εν στηθεσσι μένος βάλε ποιμενι λαών.
Αΐνειας δ' ετάροισι μεθίστατο • Tot δε χάρησαν^

515 ως ε18ον ζωόν τε και άρτεμεα προσιόντα102 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Ε.

/cat μένος ΙσθΧον έχοντα • μετάλλησάν γε μεν ου τι •
ου yap εα πόνος άλλο?, ον άργνρότοζος εγευρεν
'^Αρης τε βροτολουγος '^Ερις τ αμοτον /ιβ/χαυια.
τους δ' ΑΪαντε 8νω καΐ *θΒνσσενς καΐ Αωμη8ης -

520 ωτρννον Ααναονς πολεμιζεμεν ' οΐ 8έ και αντοί
οντε βίας Ύρώων νπε8εί8ίσαν οντε Ιωκάς^
αλλ' εμενον νεφεΚι^σιν εοικότες^ ας τε θρονιών
νηνεμίης εστησεν επ ακροποΚοισιν ορεσσιν
άτρεμας, οφρ" βυδι^σι μένος Βορεαο καΐ άλλων

525 ζαχρευών άνεμων, οι τε νεφεα σκιόεντα
TTvoiTjaiv λνγυρτισί ^ιασκι^νάσιν άεντες '
ως ΑαναοΙ Ύρωας μενον εμπεΒον ον8ε φεβοντο.
*Ατρευ8ης δ' αν δμιλον εφοίτα πολλά κελεύων •
" ώ φίλοι, άνερες εστε και αλκιμον ητορ ελεσθε,

530 άλλτ^λους τ αΐ^εΐσθε κατά κρατεράς νσμίνας.
αΙΒομενων άντρων πλεονες σόοι ήε πεφανται,
φενγόντων δ' οντ άρ κλέος ορνυται οντε τις άλκτ^."
η καΐ ακόντισε 8ονρΙ θοως, βάλε δε πρόμον avSpa,
ΑίΓβιω εταρον μεγάθυμου, Αηικόωντα

535 ΤΙεργασί^ην, ον Ύρωες ομώς ΤΙριάμοιο τεκεσσιν
των, επει θοος εσκε μετά πρώτοισι μάγεσθαι.
τον ρα κατ ασπίδα δου /Qt ^8άλ€ κρείων ^Αγαμέμνων •
Ύ) δ' ουκ εγχος ερντο, 8ιαπρο 8ε εΐσατο χαλκός,
νειαίρΎ) δ* εν γαστρι δια ζωστηρος ελασσεν.

540 8ούπησεν 8ε πεσών, άράβησε 8ε τενχε επ αυτω.
ενθ* αυτ Αιι^είας Δαι^αώι/ ελεν άν8ρας άριστους,
νιε Αιοκληος Κρηθωνά τε ^Ορσίλοχόν τε,
των ρα ττατηρ μεν ίναιει^ ευκτιμεντ} ενί Φηργι
άφνειος βιότοιο, γένος δ' ην εκ ττοταμοΐο

545 'Αλφειού, 6ς τ εύρν ρέει ΤΙνλίων δια γαίης,

ος τεκετ Όρσίλοχον ττολεεσσ άν8ρεσσιν ανακτά*FIFTH BOOK OF THE ILIAD. 103

Όρσίλοχος δ' άρ' ίτίκτ€ Αυοκληα μεγάθυμον,
€κ δε Αίοκληος διδυ/χάοϊ^ε παιδε γενεσθηι^,
Κρηθωρ ^Ορσ[λο)(ός re, μοίχης iij elSore πάσης.

550 τω μεν αρ ηβησαντε μεΚαινάων επί νηων
'^Ιλίον εΙς εύπωλορ αμ ^Αργείοισιν επεσθην,
τιμήν ΆτρείΒης ^Αγαμεμνονι καΐ Μενελάω
άρνυμενω ' τω δ* αυθυ τέλος θανάτοιο κάλυψε^».
οίω τω γε λεοντε 8νω ορεος κορνφτισιν

555 ετραφετην νπο μητρί βαθείης τάρφεσυν νλης *
τω μεν αρ' άρπάζοντε βόας και Ιφια μήλα
σταθμούς ανθρώπων κεραιζετον^ όφρα κα\ αντω
άνΒρών εν παλάμΎισι κατεκταθεν όζει γαλκω •
τοίω τω -χείρεσσυν υπ' Αΐνείαο 8αμεντε

560 καππεσετην ελάτησιν εοίκότες ύφηλησυν.
τω 8ε πεσόντ ελεησεν άρηίφίλος Μενέλαος^
βη 8ε δια προμάχων κεκορνθμενος αίθοπι γαλκω,
σείων εγχείην • τον δ' ωτρυνεν μένος 'Άρης,
τα φρονεων, ίνα γερσΧν ΰττ' Αΐνείαο 8αμείη.

565 τον δ' ΐ8εν Άντίλοχος μεγάθυμου ΊOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 16 of 54)