Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 17 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 17 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


εζεφερον πολεμοιο • νόησε δε δΓος 'Οδυσοτεύς

670 τλημονα Θνμον έχων, μαίμησε δε οι φίλον ητορ •FIFTH BOOK OF THE ILIAD. 107

μβρμηριζβ δ' ίττεντα κατά φρ^να καΐ κατά. θυμόν^
η προτ4ρω Διό? υιοί' ipiyhovnoio διώκοι,
rj ο y€ των π\ζ.6νων Ανκίων άπο θυμον ελοίτο.
ούδ' αρ' 'Οδυσσ-^ι μεγαλητορι μόρσιμον rjev

675 Ιφθιμον Διός νΐον άποκτάμεν 6ζ4ι γαΚκω-

τω ρα κατά πΚηθνν Ανκίων τραπε θυμον ^Κθηνη.
ενθ* ο ye Κοίρανον βΐλεν ^Αλάστορά τβ Χρομίον re
'^ΑλκανΒρόν θ* '' hXi6v re Ύ^ο-ημονά Τ€ ϋρντανίν τ€.
και νύ κ €TL πλεονας Ανκίων κτάνβ διος 'Οδυσσεύς,

680 ei μη dp* οζν νόησε μέγας κορνθαίολος '^Εκτωρ.
βη δε δια προμάγων κεκορνθμενος αίθοπι γαΧκω
δει/χα φέρων Δα^αοισι • χ(ίρη δ' αρα οΐ προσιόντι
%αρπη8ων Διός υιός, έπος δ' ολοφνΒνον εειττεν •
" Ι1ριαμί8η, μη 8η με ελωρ Ααναοΐσυν εάσης

685 κείσθαι^ αλλ* επάμννον • έπειτα με καΐ λιττοι αιώ^
εν πόλει νμετερη, επει ονκ dp" εμελλον εγώ γε
νοστησας οΙκόν8ε φίλην ες πατρίδα yaiai/
ενφρανεευν αλο)(όν τε φίλην και νηπυον νΐόν.^^

ως φάτο, τον δ' ον τι προσεφη κορνθαίολος '^Εκτωρ^

690 άλλα παρηιζεν λελιημένος, όφρα τάχιστα

ώσαιτ Άργείους, πόλεων δ' από θνμον ελοιτο.
οι μεν dp' αντίθεον ^αρπη8όνα διοι εταίροι
εΐσαν νπ αιγιογοιο Διός περικαλΧει φηγω'
εκ δ* dpa οι μηρον δόρυ μείλινον ωσε θύραζε

695 ϊφθιμος ΤΙελάγων, ος οί φίλος ηεν εταίρος •

τον δ' ελιπε ^νχη^ κατά δ' οφθαλμών κεχντ ά^λυς.
αυτις δ* άμπνννθη, περί δε πνοιη Βορεαο
ζώγρει επιπν^ίονσα κακώς κεκαφηότα θνμόν.

Άργεΐοι δ' ΰπ' 'Άρηι καΐ '^Εκτορι χαλκοκορνστη

700 οντε ποτέ προτρεποντο /χελαιι^αωι^ επι νηών

οντε ποτ' άντεφεροντο μάχη, αλλ' αιει/ οπίσσω108 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Ε.

γάζονθ^^ ως έπνθοι/το μετά Ύρώεσσιν '^Αρηα.
€ΐ/θα Twa πρώτον^ τίνα δ' νστατον ίζενάριζαν
"Έικτωρ Τ€ TlpLoifjLOLO ττάις καΐ χάλκβο^ "Άρης ;

705 άντίθεον Ύενθραντ^ Ιπ\ δε πληζίππον ^Ορ4στην^
Ύρηγρν τ αΐχ^μητηρ ΑΐτωΚιον Οΐνόμαόν re,
θΙι/οπί8ην θ* '^EXevov καΐ ^Ορεσβιον αίολομιτρην^
09 /ό' iv ^Τ\ύ) ναίεσκβ μέγα πλοντοιο μεμηλώς,
λίμνη κεκλιμένος ΚηφισίΒί • παρ δε οι άλλοι

710 ναΐον Βοιωτοί, μάλα πίονα 8ημον έχοντες.

τους δ' ώς ονν ενόηαε θεά, λενκώλενος "Ηρτ^,
^Αργείονς ολεκοντας ενί κρατερτ) νσμίντ),
αύτίκ ^Αθηναίην εττεα πτερόεντα προσηνΒα •
" ώ πότΓΟί, atyto^oto Διός τεκος, άτρντώνη,

715 ^ ρ* άλιον τον μνθον υπέστη μεν Μει^ελοιω,
"ίλιοι^ εκπερσαντ εντείγεον άπονεεσθαι,
εΐ οντω μαίνεσθαι εάσομεν ονλον Αρηα,
αλλ' άγε Srj καΐ νωι μεΒώμεθα θούρί8ος άλκης.^^
ως εφατ\ ούδ' άπίθησε θεά, γλανκωπις Άθηνη,

720 η μεν εποιχομενη χρνσάμπνκας εντνεν ίππους
'^ϋρη πρεσβα θεά, θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνο lo •
'^ΙΙβ'η δ' άμφ* οχεεσσι θοως βάλε καμπύλα κύκλα,
χάλκεα οκτάκνημα, σι^ηρεω άζονι άμφίς.
των η του χρυσεη Ιτυς άφθιτος, αυταρ ϋπερθεν

725 χάλκε^ επίσσωτρα προσαρηρότα, ^αυ/Αα ΙΒεσθαι •
πλημναί δ* αργύρου είσΐ περίτρομοι άμφοτερωθεν.
δίφρος δε χρυσεοισι καΧ άργυρεοισιν Ιμασιν
εντεταται, δοιαΐ δε περίτρομοι άντυγες είσιν.
του δ' ε^ άργύρεος ρυμος πελεν • αυταρ εττ' άκρω

730 δτίετε χρύσειον καλόν ζυγόν, εν δε λε'παδί^α

κάλ^ έβαλε χρύσει • υπο δε ζυγον ηγαγεν 'ϋρη
Ιππους ώκύπο8ας, μεμαυι έριδος και άυτης.FIFTH BOOK OF TilE ILIAD. 109

avTOLp ^Αθηναίη κονρη Διο9 αίγωχοιο
πεπλον μ€Ρ κατέγευεν ίανον πατρός in ovSei

735 ποικίλορ, 01/ ρ αντη πουησατο καΐ κοίμ€ χ€ρσιν*
η he γιτων ivSvaa Διός νβφεληγβρεταο
τενχεσιν ες πόλβμορ θωρ-ησσετο Βακρνόεντα,
άμφΐ δ' αρ' ωμοισιν βάλβτ αΙγι8α θνσανος,σσαν
SeiPTjp, ην ττέρι μ^ρ παρττ) φόβος έστβφάρωταυ^

740 ip δ' Ιρις, ey δ' άλκη, ip δε κρνόεσσα Ιωκη^
€Ρ δε τ€ Γοργείη κεφαλή Seipolo πβλώρον
SeiPT] τ€ σμερ^ρη τ€, Διός τέρας αίγίόχοίο.
κρατί δ' έπ άμφίφαΚορ κυρεηρ θετό τετραφάληρορ
χρνσείηρ, εκατόν ττολυωρ ττρυλεεσσ άραρνίαν.

745 ες δ' ο^^α φλόγεα ποσΐ βησετο, λάζετο δ* ετγγος
βριθν μέγα στιβαρόρ^ τω Ζάμνησι στίχας apSpcop
ηρώωρ^ τοίσιρ τε κοτεσσετ αι οβριμοπάτρη,
^^apy] δε μάστίγί θοώς επεμαίετ αρ* Ιππους •
αντόμαται δε πΰλαι μνκορ ουρανού, ας εγρρ ^ίΐ/^αι,

750 της επιτετραπται μέγας ουραρος Οϋλυμπός τε,
ήμερ άρακλΐναι πυκινον νέφος "^δ* επίθεΐναι.
τη ρα δι' αυτάων κεντρηνεκεας έχον ϊππους.
ευρον δε Κρονίωνα θέων ατερ ημενον άλλωρ
ακρότατη κορυφή πολυ8ειρά8ος Ούλύμπουο •

755 ερθ^ ίππους στησασα θεά, λευκώλερος ^Ηρτ;,
Ζηρ* ΰπατορ ΚρονΙΒηρ εζείρετο κοΧ προσεειπερ •
" Ζευ πάτερ, ου ρεμεσίζη 'Άρει τάδε καρτερά έργα ;
οσσατιορ τε και οίορ απώλεσε λαορ Άχαυωρ
/χάψ, άταρ ου κατά κόσμορ, εμοί δ' άχος, οΐ δε εκηλοι

760 τερπορται Κνπρις τε καΧ άργυρότοζος Απόλλων
άφρορα τουτορ άρερτες, ος ου τιρα οΧ^ε θεμιστα.
Ζευ πάτερ, η ρα τι μου κεχολώσεαι, αι κερ Αρηα
λυγρως πεπληγυΐα μάχης εζαπο^ίωμαι ; "110 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ:^ Ε.

τηΐ' δ' άπαμ€ίβ6ΐΜ€Ρος προσ^φη νβφεληγερ^τα Ζευς

765 ** άγ/)€6 μοίν οί βπορσοι/ * Κθηναίην άγέΚύην^
Ύΐ € μαΚιστ εΐωθβ κάκτος oBvprjaL πελάζειι^."

ως €φατ\ ούδ* άπίθησε θβά^ λενκώλενος '^ϊίρη^
μάστιζεν δ' ίππους• τω δ' ονκ α4κοντ€ πετεσθην
μεσσ'ηγνς γαιης τ€ καυ ονρανον αστepoe^τoς.

770 οσσον δ* T^epoei^tk^; ανηρ Hev οφθαΚμοίσιν
ήμερος εν σκοπυτ) \ενσσων επί οίνοττα πόντον^
τόσσον επιθρώσκονσι θέων ύψτ^χβες Ιπποι*
αλλ' οτε Βη Ύροίην ϊζον ποταμώ τε ρεοντε,
ηχί ροας 'ϊ^υμόευς σνμβάλλετον ήΒε ^κάμαν^ρος,

775 ενθ^ ίππους έστησε θεά, λενκώλενος ^Ηρτ^,

λυσασ' εζ ογεων, περί δ* ηερα πουλί) ν εγευεν •
τοΊ,σιν δ' άμβροσίην ^ψοευς ανέτειλε νεμεσθαι.
τω 8ε βάτην τρηρωσι πελειάσιν ΐθμαθ^ ό/ΛοΓαι,
άν^ράσιν ^Αργειοισιν άΧεζεμεναι /Λβ/χαυιαι.

780 αλλ' οτε δτ^ ρ ΐκανον, οθι πλείστοι καΧ άριστοι
εστασαν, άμφΐ βίην Αιομη8εος ιππο8άμοιο
εΐλόμενοι, λειουσιν εοικότες ώμοφαγοισιν
η συσι κάπροισιν, των τε σθένος ουκ άλαπα^νόν,
ένθα στάσ* ηυσε θεά, λευκώλενος 'Uprj,

785 %τεντορι eiaa/xeVry μεγαλητορι γαλκεοφώνω,
ος τόσον αϋ8ησασχ, όσον άλλοι πεντήκοντα*
" αιδώς, ^Αργεΐοι, κάκ ελεγχεα, είδος άγητοί •
οφρα μεν ες πόλεμον πωλεσκετο δΓος Ά^ιλλευς,
ούδε ποτέ Τρώες προ πυλάων Ααρ8ανιάων

790 οΐχνεσκον • κείνου γαρ ε^εί^ισαν οβριμον εγχος •
νυν δε εκάς πόλιος κοίλης επί νηυσΐ μάχονται^

ως ειπουσ' ωτρυνε μένος και θυμον εκάστου.
Τυδειδτ^ δ' επόρουσε θεά, γλαυκωπις Άθηνη •
εύρε δε τον γε ανακτά παρ* ΐπποισιν και οχεσφινFIFTH BOOK OF THE ILIAD. Ill

795 eXfco? άναχρύχορτα, τό ^xiv βάλβ ΤΐάνΒαρος Ιω.
18ρωOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 17 of 54)