Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 18 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 18 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


ως ειπών παρεπεισεν ά8ελφειον φρενας ηρως^
αΓσ"ΐ/χα παρειπών • 6 δ' άπο εθεν ώσατο χ^ιρι
ηρω^ '^ΑΒρηστον, τον δε κρείων Αγαμέμνων
ουτα κατά λαπάρην • 6 δ' άνετράπετ, Άτρεί8ης δέ

65 λά^ εν στηθεσι βάς εξεσπασε μείλινον εγχος.

Νέστωρ δ' *Αργειοισιν εκεκλετο μακρόν άύσας •
" ω φίλοι ήρωες Δαζ^αοι, θεράποντες '^Αρηος,
μη τις νυν ενάρων επιβαλλόμενος μετόπισθεν
μιμνετω, ως κεν πλείστα φέρων επι νηας ΐκηται,

70 αλλ' άν8ρας κτείνωμεν • έπειτα δε καΐ τα εκηλοί
νεκρούς άμ πε8ιον συλήσετε τεθνηωτας,"

ως ειπών ωτρυνε μένος και θυμον εκάστου,
ένθα κεν άντε Τρώες άρηιφίλων υπ* Ά^αιώΐ'
Ιλιοζ^ είσανεβησαν άναλκείησι Βαμεντες,

75 ει μη αρ Aiz/eta τε και '^Έκτορι είπε παραστας
ΤΙριαμίΒης '^Ελενος, οίωνοπόλων οχ άριστος •
" Atj^eta τε κα\ "Έ^κτορ, επει πόνος υμμι μάλιστα
Ύρώων καΐ Αυκίων εγκεκλιται, ουνεκ άριστοι
πάσαν επ" ιθύν εστε μάχεσθαί τε φρονεειν re,

80 στητ αύτου, καΐ λαον ερυκάκετε προ πυλάων
παντΎ) Ιποιγόμενοι, πρΙν αυτ εν χερσί γυναικών118 ΟΜΗΡΟΥ ιλιαδο:ε ζ.

φβνγοντας ireaieiv, ^ηίοισι he γαρμα γβνβσθαι,
αντάρ iirei κ€ φάλαγγας ίττοτρννητον άπάοτα?,
ημείς μεν ^αναοίσι μαγτ^σόμεθ* άνθι μένοντες^
85 καΐ μαΚα τειρόμενοί περ • άναγκαίτ] γαρ επείγει *
'^FtKTopy άταρ συ πόλυρΒε μετερχ^εο^ είπε δ' έπειτα
μητερί στ) καΐ εμτ) • η δε ξννάγονσα γεραιας
νηον ^Αθηναίης γλανκώπί8ος εν πόλεί άκρη^
οΐζασα κΚηΙ^ι θύρας Ιεροιο 86μοίθ^
90 πεπλον^ ο οΐ Βοκεει γαριεστατος η^ε μέγιστος
είναι ενι μεγαρω και οι ποΧν φίλτατος αύτη^
^eti^at ^Αθηναίης επι γοννασιν ηνκόμοιο^
και οι νποσγεσθαι 8υοκαί8εκα βονς ενΙ νηω
ηνις ήκεστας Ιερενσεμεν, αϊ κ ελεηστ)
95 άστυ τε και Ύρώων άλόχους καΐ ζ^τ^πια τεκνα^
αϊ κεν Ύυ8εος υΐον άπόσχτ) *Ιλιου Ιρης^
άγριον αιχμητην^ κρατερον μηστωρα φοβοιο,
ον 8η εγω κάρτιστον 'Α;)(αιωι^ φημι γενέσθαι.
ούδ' Άχ^ιλ-ηά ποθ* ωδε γ' ε8εί8ιμεν^ οργαμον άν8ρων,

100 ον περ φασι θεάς εζεμμεναι • αλλ' 68ε λϊην

μαίνεται^ οΰδε τις οι δύναται μένος Ισοφαριζειν.^^

ως εφαθ\ '^Κκτωρ δ' ου τι κασιγνητω άπίθησεν.
αυτίκα δ' εζ ογεων συν τεύγεσιν άλτο γαμάζε^
πάλλων δ' οζεα Βουρε κατά στρατον ωγετο πάνττ]

105 οτρύνων juta^ecracr^ai,, έγειρε δε φύλοπιν αΐνην.
οι δ* ελελίγθιησαν και iuavTioi εσταν Ά^αιώι/*
ΆργεΓοι δ' υπεγωριησαν^ λήξαν δε φόνοιο,
φαν δε τιν* αθανάτων εζ ουρανού άστερόεντος
Ύρωσιν άλεξησοντα κατελθεμεν • ως ελελι^θεν,

ΙΙο'^Εκτωρ δε Ύρώεσσιν εκεκλετο μακρόν άύσας•
" Τρώες ύπερθυμοι τηλεκλειτοί τ επίκουροι^
άνερες εστε, ψιλοί, μνησασθε δε θούρώος άλκης^SIXTH BOOK OF THE ILIAD. 119

οφρ* αν έγώ βηω προτΐ '^IXlov rjSe yipovaiv
βΐπω βουλ€ντΎ)σί και ή/^ετφτ^ς aXo^oLcrLv

115 ^αίμοσιν άρησασθαι^ νποσγβσθαι δ' ύκατόμβας"
ως αρα φωνησας άπ4βη κορνθαίολος '^ΈίΚτωρ •
άμφΐ δε μιν σφνρα τνπτ€ καΐ αύ^βζ^α δερ/χα κελαυνόν^
Ι αντνζ η ττνμάτη Oeev άσπιΒος ομφαλοβσσης,
Τλανκος δ' Ίππολόχοίο παις καΐ Τυδεος νΙος

120 ες μέσον αμφοτέρων συνίτην μβμαώτβ μάχβσθαι,
οι Ο οτ€ ΟΎ) σγ€.οον "ήσαν επ αΚΚ'ηΚοισιν ίοντβς,
τον 7Γρότ€ρος προσεειπε βοην αγαθός Αωμη^ης •
"τις δε συ εσσι, (^φιστε, καταθνητων ανθρώπων ;
ον μ€ν γαρ ττοτ οπωπα μάχτ) ivL Kvhiaveiprj

125 το πριν • αταρ μ€ν ννν γ€ πολν προβεβηκας απάντων
σω θάρσβί, ο τ εμον ^οΚιγόσκιον εγ^ος εμευνας^
Βυστηνων δε τε παΓδες εμω μένει άντιόωσιν.
ει δε' τις αθανάτων γε κατ ονρανον εΙΧηλονθας^
ουκ αν εγώ γε θεοΐσιν επονρανίοισι μαχοίμην.

130 ούδε γαρ ούδε ί^ρύαντος νιος κρατερός Ανκόοργος
Srjv rjvf ος pa ^εοΓσιι/ έπονρανίοισιν έριζεν^
ος ποτέ μαινομένοιο Αιωννσοιο τιθηνας
σενε κατ ηγάθεον Ννσηιον • αί δ' άμα πασαι
θύσθΧα γαμαΧ κατέ^ευαν^ νπ* αν8ροφόνοιο Ανκονργον

135 θεινομεναι βονπΧηγι ' Αιώννσος δε φοβηθείς

^νσεθ* ά\ος κατά κνμα^ %έτις δ' νπεΒέζατο κόλπω
δεί,διοτα • κρατερός γαρ εχε τρόμος ανΒρος ομοκλγ).
τω μεν έπειτ ο^ύσαντο θεοί ρεΐα ζώοντες,
και μιν τνφλον έθηκε Κρόνου παις • ούδ' άρ* έτι Stjv

140 ην, επεί άθανάτοισιν απηχθετο πάσι θεοΐσιν.
ουο' αν εγω μακάρεσσι θεοΐς εθελοιμι μάχεσθαι,
ει δε τις εσσι βροτων, οι άρούρης καρπον εΒουσιν^
ασ^τον t^', ως κεν θάσσον ολέθρου πείραθ* ϊκηαι,^*120 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ05 Ζ.

• — τον δ' ανθ^ ΊπτΓολο^^οιο προσην^α φαίΒιμος νΙός •

145 " Τυδβιδτ^ μεγάθυμε, τί η yeveqv epeeivei^ ;
οΐη πβρ φύλλων γβνβη^ τοίη δε καΐ άντρων,
φνλλα τα μίν τ άνεμος χ^αμάΒυς χεει, άλλα δε θ^ νλη
τηλβθόωσα φνβυ, έαρος δ' έπίγίγνβται ωρη.
ως άντρων γενεη rj μεν φνβι, Ύ) ο απολήγει.

150 ει δ' εθελευς και ταύτα 8αημεναυ, οφρ' ευ ειδτ^ς,
"^ ημετερην γενεην • πολλοί δε μιν άνΒρες Ισασιν •
εστί πόλις 'Έιφύρη μυγω '^Αργεος Ιπποβότοιο,
ένθα δε Σίσυφος εσκεν, ο κερ"^ ιστός γενετ άντρων,
Σίσυφος Αΐολί8ης • 6 δ' άρα Τλαυκον τεκεθ* υΐόν,

155 αυτάρ Τλαυκος ετικτεν άμύμονα Βελλεροφόντην.
τω δε θεοί κάλλος τε καΐ ήνορεην ερατεινην
ώπασαι^ • αυτάρ οι ΤίροΊτος κακά μησατο θυμω,
δς ρ' εκ Βημου ελασσεν, επεί πολύ φίρτερος ηεν,
Άργειων * Ζευς γάρ οι ύπο σκηπτρω ε^άμασσεν.

160 τω δε γυντ) ΥΙροίτου επεμηνατο, δΓ Αι^τεια,
κρυπτα^ΐΎΐ φιλότητι /χ,ιγτ^/χει^αι • αλλά τον ου τι
\^ πείθ* άγαέ^ά φρονεοντα, 8αιφρονα Βελλεροφόντην.
η δε \|Jευσaμεvη ΐΐροΐτον ^ασιλτ^α προσηύ8α •
'τεθναίης, ω ΤΙροΐτ, η κάκτανε Βελλεροφόντην,

165 θ9 μ* εθελεν φιλότητι /χιγτ^/χε^'αι ουκ εθελούση.^

ως φάτο, τον δε άνακτα χόλος λάβεν, οίον άκουσεν
κτεΐναι μεν ρ άλεεινε, σεβάσσατο γάρ τό γε θυμω,
πέμπε δε μιν Αυκίην8ε, πόρεν δ' ο γε σήματα λυγρά,
γράφας εν πινάκι πτυκτω θυμοφθόρα πολλά,

170 δει^αι δ' ήνώγει ω πενθερω, όφρ" άπόλοιτο.
y αυτάρ 6 βη ΑυκίηνΒε θέων υπ" άμύμονι πομπή.
αλλ* δτε ?>η Αυκίην ΐζε 'Βάνθον τε ρέοντα,
προφρονεως μιν τΐεν άναζ Αυκίης ευρείης •
εννημαρ ζείνισσε καΐ εννέα βους Ιερευσεν.SIXTH BOOK OF THE ILIAD. 121

175 αλλ' ore St) δεκάτη έφάι/η ρο8ο8άκτυλος Ήώς,
και τότε μιν ipeeive και jjree σήμα Iheadai,
OTTL ρά οι γαμβροίο ττάρα Τίροίτοιο φίροιτο.
αύτάρ inel Βη σήμα κακόν παρε^βξατο γαμβρού,
πρώτον μίν ρα 'Κίμαυραν άμαιμακίτην έκίλενσεν

ISO πεφνέμεν. η δ' αρ' βην θείον γένος ονδ' ανθρώπων,
πρόσθε λέων, οπιθεν δβ Βρακών^ μεσστ] δε χίμαιρα,
Βευνον άττοπνείονσα πνρος μένος αίθομένοιο.
κα\ την μεν κατεπεφνε θέων τεράεσσι πυθησας •
δεύτερον αν ^ολνμοίσυ μαχτ^σατο κν8α\ιμοισιν •

185 καρτίστην 8ύ) την γε μάχην φάτο 8νμεναυ άντρων,
το τρίτον αύ κατέπεφνεν Α/χαζόι/α9 αντιανειρας.
τω δ' αρ' άνεργομένω ttvklvov SoXov άλλον νφαινεν
κρίνας εκ Ανκίης ενρείης φωτάς αρίστους
εΧσε λόγον • το\ δ' ου τι πάλιν οΐκόν^ε νεοντο •

190 πάντας γαρ κατέπεφνεν άμνμων Βελλεροφόντης.
αλλ' οτε δτ) γίγνωσκε θεού γόνον ηνν εόντα,
αντον μιν κατίρυκε, διδου δ' ο γε θυγατέρα ην,
δώ /ce δε οΐ τιμής βασιληί8ος ήμισυ πάσης •
καΐ μεν οι Αύκιοι τέμενος τάμον εζογον άλλων,

195 καλόν φυταλιης καΐ άρούρης, οφρα νεμοιτο.
η δ' ετεκε τρία τέκνα Βαιφρονι Βελλεροφόντη,
'^ΙσανΒρόν τε και Ίππόλοχον καΐ ΑαοΒάμειαν •
Ααο8αμείη μεν παρελέζατο μητίετα Ζευς,
η δ' ετεκ άντίθεον ^αρπη^όνα γαλκοκορυστην.

200 αλλ' οτε 8η καΐ κείνος άπηγθετο πάσι θεοΐσιν,
η τοι 6 κάπ πε8ίον το Άληιον οίος άλάτο
ον θυμον κατε8ων, πάτον ανθρώπων άλεείνων,
*Ισαν8ρον δε οΐ υΐον '^Αρης ατός πολεμοιο
μαρνάμενον %ολνμοισι κατεκτανε κυ8αλίμοισιν,

205 την δε γρλωσαμενη γρυσηνιος '^Αρτεμις έκτα.122 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Ζ.

*Ιππολο^θ9 δ' Ι/α' ίηκτε, καΐ έκ του φημί yevcaOai •
7Γ€/Λ7Γ€ δε μ* is Ύροίιην, καί μοι /χάλα ττολλ* iner^Wev
aiev dpiaTeveiv και νπ^ιρογον e/x/xei/at αλλωι^,
/ιτ/δβ γένος πάτερων αίσγννεμεν, οί μετ/ άριστοι

210 ei' τ' Έφυρτ) εγενοντο καΧ εν Αυκίτ) ενρειτ}.

ταύτης τοι γενεης τε και αίματος ενγρμαι εα/αι."

ως φάτο^ γηθησεν δβ βοην αγαθός ΑιομηΒης,
εγχος μεν κατεπηζεν ενί χθονί πονλνβοτείρτ),
ανταρ 6 μειΚιγίοισι προσηνΒα ποιμένα Χαών •

215 " η ρά νν μοι ζεΐνος πατρώιός εσσι πα\αι6ς •
Οίνενς γαρ ποτέ διος άμνμονα Βελλεροφοντην
ζείνισ ενι μεγάροισιν εείκοσιν ηματ ερνξας.
οι 8ε καΐ άλληλοισι πόρον feti'if^^ καλά •
Οίνενς μεν ζωστήρα διδου φοινίκι φαεινόν,

220 Βελλεροφόντης δε γ^ρνσεον Βεπας αμφικνπελλον,
καί μιν εγω κατελειπον Ιων εν δώ /xacr* εμοΐσιν.
ΎυΒεα δ' ου μεμνημαι, επεί μ* ετι τντθον εόντα
κάλλιφ\ 6τ εν θηβ-ησιν άπώΧετο λαός *Α;(αιώί^.
τω νυν σοΙ μεν εγω ζεΐνος φίλος " Κργεί μεσσω

22b ειμί, συ δ' εν Αυκίτ), οτε κεν των 8'ημον ΐκωμαι.
εγχεα δ' αλλήλων άλεώμεθα καΐ δι' ομίλου •
πολλοί μεν γαρ εμοί Τρώες κλειτοί τ επίκουροι
κτεινειν^ ον κε θεός γε πόρτ) και ποσσι κιχείω^
πολλοί δ' αυ σοι ΆχαιοΙ εναιρεμεν^ ον κε δυϊ^τ^αι.

230 τευ^εα δ' άλλήλοις επαμείχ^ομεν^ οφρα καΐ οΓδε
γνώσιν, δτι ζεΐνοι πατρώιοι εύχόμεθ* εΐι^αι."

ως άρα φωνησαντε καθ* Ιππων άίζαντε
χείρας τ αλλήλων λαβετην καί πιστώσαντο.
ενθ* αυτέ Τλαύκω ΚρονίΒης φρενας εζελετο Ζευς,

235 ος προς Ύυ8ει8ην ΑιομηΒεα τεύχε άμειβεν
χρύσεα χαλκείων, εκατόμβοι εννεαβοίων.SIXTH BOOK OF THE ILIAD. 123"Έκτωρ δ' 0)9 2/caias re πνλας καΐ φηγον ΐκανβν^
άμ.ή> α pa μιν Ύρώων άλοχοί θ4ον τβξ. θνγατρ€Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 18 of 54)