Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 41 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 41 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


εί'λω crowd together,

αΧθομχχι : am healed.

* Αλίαρτος : Haliartus, in Boeotia,
on Lake Copais, Β 503.

α-Χίαχττος : (unbending), mighty y
violent.

άΧίγκίος ' resembling, like.

*Αλιζων€ς pi.: a people who dwelt
in Bithynia on the Euxine,
Β 856.

Άλως : a Lycian, slain by Odysseus,
Ε 678.

αλιος : fruitless, ineffectual, in vain.

αΧιος (ttXs) : of the sea, dwelling in
the sea.

αΧις (/roXts) : adv. in throngs, enough.

άλίσκομαι, aor. pass, partic. άλουσα
and άλόντε (/ταλ-) : am captured,
taken.

"ΑλκάνΒρος : a Lycian, slain by
Odysseus, Ε 678.

άλκαρ : defence, protectionj Ε 644.άλκη, dat. αλκί : defence, help,

strength, courage, bravery.
"Αλκηστίς : daughter of Pelias ; who

died for her husband Admetus,

Β 715.
όλκιμος : brave, courageous, mighty.
αλλά: but, yet, on the other hand.

Sometimes correlative with piv.

Sometimes in apod., as A 82, 281.
αλλϊ^ : adv., strictly dat. of άλλος,

elsewhere, i.e. away (from me).
α-λΧηκτον (λη-γω) : adv. unceasingly.
άλλΊ7λων, άλλι^λοισι, άλλι/λους : each

other.
αλλο-δαττός : foreign. άλλοδατΓΟί'/ίΐβ/ι

of other lands.
αλλο-θεν : from another side, άλλο•

Oev άλλος one on one side, another

on another.
άλλοΓος (άλλος) : of other qualify.

άλλοΓός ης a different sort of man.
αλλομαι, aor. αλτο (salio) : leap.
αλλο-πρόσ-αλλος : (changing from

one to another), changeable, fickle,

Ε 831.
άλλος 3 (alius)*: other, another, ra

μίν . . . άλλα δε, so?ne . . . others.

ot άλλοι, those others. Freq. a

noun is added in appos. C/.

άλλϊ;, άλλως, άλλοτε, άλλοθεν,

αλλοδαπός, άλλοττρόσαλλος, άλ-

λοΐος, αλλότριος.
άλλοτε : at another time, once upon a

time, άλλοτε, άλλοτε at one time,

at another time.
ίίλλοτριος 3: belonging to another

( άλλος , alien us). αλλότριος

φως (foreigner), enemy, Ε 214.
άλλως : otherwise, Ε 218.
δλόντε, άλουσα: aor. partic. of άλι-

σκομαι am captured.
*Αλόπη: town under Achilles's rule,

Β 682.
"Αλός : town under Achilles's rule,

Β 682.8VOCABULARY TO THEα-λοχο9 {λίχοζ) : (hed-mate), wife.

Cf. aKOLTLS.

αλς, αλός (salum): iem. the sea;
esp. the sea near the shore, as dis-
tinguished from both the high
seas and the land.

άλσος, -εος : grove, esp. a grove
consecrated to a divinity; hence,
a sacred field, equiv. to τίμενος
Β 606. Temples were not fre-
quent in the Homeric time ; the
god's sanctuary was generally
only a grove or enclosui'e, with
an altar.

αλτο : aor. of αλλομχΐί.

*Αλνβη : a country near Troy from
which silver came, Β 857.

άλυσκά^ω : fiee, skulk.

άλνω : am frantic, am beside myself,
rave.

* Αλφειός : (1) Alpheiis, river in
Arcadia and Elis (flowing past
Olympia), Β 592. (2) The god
of the Alpheiis, Ε 545.

Άλωεΰς (άλω?;, thresher) : father of
Otus and Ephialtes, Ε 386.

άΧαη'• threshing-floor, field (planted
with vines or trees?).

άλωμενος : partic. of άΧάομαί ivander.

a/A : up, along, for ανά, by ' apocope '
and ' assimilation * before ir, β, φ,
as α/χ ττεΒίον.

3.μα : adv. at the same time, together,
with. It is sometimes found with
T€ . . . και, and εττεσθαι, and ac-
companies a 'dative of associa-
tion.'

^Αμχιζόνες'ρΙ.: Amazons. These war-
like women fought against the
Phrygians, Γ 189 ; they were slain
by Bellerophon, Ζ 186.

άμαθος : sand, Ε 587.

άμαιμάκετος 3 : raging, impetuous.

αμαρτάνω, aor. αμαρτε and ημβρο-
τες : miss, fail to hit.αμ-αρτ-β (α/χα, ap-') ' at the same
time, at once, together.

*Αμαρνγκεί8ης : son of Amarynceus,
Diores, Β 622.

άμ-βάλλω (αναβάλλω) : (throw up,
hold back), put off, postpone.

άμ-βα-τός (ανά, βαίνω) : to be as-
cended, scaled.

ά-μβροσίη : ambrosia, food of the
gods, and even of their horses.

ά-μβρόσιος 3 (βροτός) : ambrosial,
divine.

α-μβροτος : immortal, divine.

α-με-γαρ-τος (μεγαίρω) : (unenvi-
able), dreadful.

αμείβω, aor. άμείψατο: change, ex-
change; mid. answer, reply.

άμείνων, -ov: bette?', preferable, braver,
mightier, comp. of άγαμος.

ά/χελγο) : milk. άμελ-γόμεναι a-
milking, being milked.

α-μενηνός : powerless, weak, faint.

ά-μετρο-εττης, -ες (εττος) : of un-meas-
ured speech, endless talker, Β 212.

α /x/xe : Aeolic for ημάς, us.

a/x/xt : Aeolic for ήμΐν, us.

α-μμόρος (μόρος, μοίρα) : (without
portion), ill fated, unhappy.

αμός : for ημέτερος, our, Ζ 414.

α-μοτον : adv. ceaselessly, eagerly,
violently.

αμ-ττείρω, aor. άμττείραντες : put upon
spits, spit.

άμττελό-εις, -εσσα : rich in vines, vine^
clad.

άμ-ττετταλων : aor. partic. of άνα-
ττάλλω brandish.

άμ-ττνννθη : aor. pass, of άναττνεω
revive, Ε 697.

Ά/χυδώι/, -ωνος: town in Paeonia,
on the Axius, Β 849.

"Άμυκλαι pi. : an old Achaean city in
the valley of the Eurotas, about
a league south of Sparta. Seat
of Tyndareiis and his sons. Β 584.FIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.9ά.-μΰμων, -όνος '. blameless, honorable.

άμννω, aor. αμννεν: ward off, keep
off, protect, defend, with dat. of
interest, or ablatival gen.

αμνσσω, f ut. άμν^ο) : (tear), gnaw.

άμφ-έχυτο: aor. of αμφί-χίο), pour
about.

άμφ-ηρεφης, -ίς (βρεφω) : covered
(^closed) both above "and below,
A 45.

άμφί (αμφω) : adv. and prep, (on
both sides), (above and beloiv),
about, around. Often equiv. to
Ίτερί, but Trept freq. is used of
what surrounds in a circle. αμή>
οβεΧοίσιν t-Kupav they jnerced ivith
spits so that the spit appeared at
either side, ηριττε δ' άμφ* αντω
but he fell over him, ol άμφΐ
ΐΐρίαμον Priam and his attend-
ants. Cf αμφύ;.

άμφ-ίαχνΐαν : perf. partic, as pres.,
shrieking about, Β 316. (αμρερα-
γνΊαν, from ηχεω, has been con-
jectured.)

άμφί-βαινω, perf. αμφιβίβηκα, go
about ; perf. has come upon, stands
over (lit. upon both sides of), pro-
tects (fig., from the beasts who
stand over and protect their
young).

άμφί-βασις (βαίνω) : defence, Ε 623.

άμφί-βροτος 3 : man-protecting, only
of the shield (άσπι?)•

Αμφίγενεια: town under Nestor's
rule, Β 593.

αμφι-•γνη-€ίOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 41 of 54)