Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 43 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 43 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


βαθν-σχοίνος : reedy, bearing tall

reeds. Epith. of the Asopus,

Δ 383.
βαίνω, fut. βησομαί, aor. trans.

βησε, aor. mid. βησ€το, aor. in-



trans. €βψ, perf. 3d pers. pi.
βεβάασι, plpf. {1)βφηκίΐ{ν) : go,
come, walk; 1st aor. act., cause to
go ; 2d aor. act., inceptive, set out.
βζβώχσι ivLavTOL years have passed;
Ιβαν φψονσαι {set out carrying),
carried away, cf (Μ,χεσθαι ττροφζ-
ρονσα.

βάλλω, aor. (€)βαλον, aor. mid. as ;
pass, βλητο, perf. βίβληται, plpf.
βεβληκαν: throw, hurl, shoot, hit
with a missile, βαλετψ iv χερ-
σίν laid in the arms, βάλε κνκλα
placed the wheels, φιλότητα βάΧω-
μεν shall we make friendship, εν\
φρεσΐ βάλλεο receive in thy mind,
take to heart.

βάν: for εβαν [Attic εβησαν"], set
out, aor. of βαίνω go.

βαρβαρό-φωνος (φωνή) : rough-
voiced, with reference to the
harshness of the Carian dialect.
The word βάρβαρος for 'non-
Greek,* 'foreigner,' is not found
in Homer, just as the poet has no
one word for ' all Greece.' Β 867.

βαρύνω (βαρνς) : weigh down, op-
press.

βαρύς, βαρεία, βαρύ : heavy, mighty,
grievous, βαρν στενάχων groan-
ing heavily.

βας : aor. partic. of βαίνω go.

βασιλεύς, -ηος : king, prince. This
title is applied more freely than
ανα^.

βασιλεύω, fut. βασιλευσομεν : am
king (queen), reign.

βασιλψς, -ί8ος : pertaining to the
king, royal, Ζ 193.

βασκω (βαίνω) : go.

βάτψ [εβητψΊ '. aor. dual of βαίνω
go.

Βατίεια (βάτος): ThornhilU a hill
near Troy, before the Scaean gate,
Β 813.



^



FIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.



23



βεβάάσι perf., βφ-ήκειν plpf.: of
βαίνω go.

βίβληαι, βίβληται: perf. pass, of
βάλλω hit.

βεβρωθω (βίβρωσκω) : eat, devour,
Δ 35.

Βελλεροφόντης : son of Glaucus,
grandson of Sisypliiis. His
story is rehearsed at length,
Ζ 153-201.

βέλος, -€os (βάλλω) : missile, arrow.

βενθος, -εος (βαθνς) : depth.

βη [εβ-η^, βησετο [εβησατο], βψ
σομεν [^βησωμεν], β-ηω [/3ώ] : aor.
of βαίνω go.

βηλός : threshold.

Β^σσα : Locrian town, Β 532.

βησσα: glen, ravine.

Βίας, -αντοζ : a lieutenant of Nes-
tor, Δ 296.

βίβημι (βαίνω) : go. μακρά βι-
βάντα with long strides.

βίηΐ might, strength; pi. deeds of
violence, violence. Freq. in periph-
rasis (cf. μένος, σθένος, κηρ) ;
ΤΙριάμοίο βίη the might of Priam,
the mighty Priam, βίη ^ϊίρακληείη
the mighty Heracles.

βίη-φιν: old locat., in might,

βως : hoio.

βίοτος (βίος) : life, means of life,
wealth.

βλάτΓτω, aor."^ pass, partic. βλαφ-
θεντε : weaken, hinder, hold back.

βλημενος, )8λ^σ^αι, βλητο : aor.
raid, as pass, of βάλλω hit.

βλώσκω, aor. partic. μολονσα: go.

Boayptos : a stream in eastern Lo-
cris, emptying into the sea oppo-
site the northwest corner of
Euboea, Β 533.

βοαω, pres. partic. βοόωντες (βοη) :
shout, cry aloud.

βοείη(βονς): ox-hide, shield of ox-
hide (sc. aoTTts).



βόειος : of cattle, νενρα ySoeta ox-
sinews, how-string .

βοη: shout, outcry. βοην άγαμος
good at the war-cry, valiant in war
(esp. of Menelaus and Diomed).

Βοίβη: in Thessaly, not far from
Pherae, on the lake to which it
gives its name, Β 712.

Έοίβηίς, -ί8ος : ΈοιβηΙς λίμνη Boe-
bean lake, Β 711.

Βοιωτοί': the Boeotians, Β 494, 510,
Ε 710.

βοόωντες : partic. of βοάω shout.

Βορεης, gen. Βορεαο: Boreas, north
wind. (See άνεμος.)

βόσκω: pasture, feed.

βοτρνΒόν (βότρυς) : adv. in clusters
like grapes, of swarms of bees,
Β 89.

βουβών, -ωνος : groin, Δ 492.

βονκολεω (βονκόλος) : tend cattle»

Βουκολίων, -ωνος : eldest son of
Laomedon, Ζ 22.

βουλευτής : councillor, member of
the βουλή, Ζ 114.

βουλευω, int. βουλευσομεν, aor. βου-
λευσατο (βουλή) : advise, counsel;
mid. deliberate, plan.

βουλή: advice, counsel, plan, will,
purpose ; council, composed of
•γέροντες elders.

βουλη-φόρος: counsel-giver, council-
lor. Kpith. of princes.

βούλομαι (βουλή, vol θ) : wish,
will, prefer. Because of its com-
parative idea, it is sometimes
followed by η, like βουλομαΐ
μάλλον.

βου-7Γλη$, -η•γος : ox-goad, whip,
Ζ 135.

Βουττράσων : ancient town in north-
ern Elis, Β G15.

βοΰς, gen. βοός, nom. pi. βόες, dat.
pi. βόεσσι or /3οί5σι, ace. pi. βόας
or βονς: ox, cow; pi. cattle.



24



VOCABULARY TO THE



βο-ωπις^ -ιΒος (βονς, ωφ) : (ox-eyed) ^
large eyed. Epith. esp. of Hera,
βοωπις πότνια''Ή.ρη.

βράχο) : roar γ grate loudly.

βρέμω, πι id. βρίμομαι: roar, με-
γάλα βρίμα roars loudly.

βρεχμόζ : forehead, Ε 586.

Βριάρεως: a hundred-armed giant,
called Briareiis by tlie gods, but
Αιγαίων by men, A 403.

βρίζω (βρίθω) : am sluggish, inac-
tive, Δ 223.

βρϊθοσννη : weight, burden, load.

βρίθυς, -eia, -υ : heavy.

ΒρΙσενς, -rjos : father of Brise'is,
A 392.

^ρϊσηίς, -iSos : daughter of Briseus,
a beloved captive of Achilles,
from whom she was taken un-
justly by Agamemnon. She was
returned to Achilles after the
reconciliation, in the Nineteenth
Book of the Iliad. A 184, 336 ;
Β 689, Τ 245 f ., 282 ff.

βροτό-ας, -εντός (βρότος) : bloody,
gory.

βροτο-λοιγός (βροτός) : man-destroy-
ing. Epith. of Ares.

βροτός (μρο-τος mors) : mortal,
both as adj. and subst.

'Βρνσειαί pi. : a Lacedaemonian
town, Β 583.

βωμός (βαίνω) : (base), altar.

Βωρος : a Trojan ally, Ε 44.

βωτί-άνειρα: men- (hero-) nourishing.
Epith. of Phthia, A 155.



Γ.

γαΓα : earth, land, ground. Opposed
sometimes to the heavens, some-
times to water. Equiv. to γ^,
αΓα.

γαιω: rejoice, exult.

γάλα, gen. γάλακτος (lac): milk.



γαλόως, dat. γαλοω: husband^ s sis-
ter.

γαμβρός (γάμος) '. connection by
marriage, daughter's husband, sis-
ter's husband.

γάμος : marriage.

Τανν-μη8ης, -εος (Glad-hearted) (μψ
Βος) : Ganymed, son of Tros
(founder and king of Troy),
grandson of Dardanus ; because
of his beauty, carried away by
the gods to be the cup-bearer of
Zeus, Ε 266, Υ 232.

γαρ (γε, άρα) : causal particle, for.
It often introduces the reason or
explanation of something that is
merely implied. Sometimes it
seems to retain the force of the
two particles of which it is com-
posed, and cannot be translated
by for^ but * marks a statement
as certain and incontestable.'

γαστηρ, -ερος : belly, stomach, womb.

γε : an enclitic particle, which gives
prominence to the foregoing word
or to its whole clause. Some-
times it can be translated at least,
but this phrase is much heavier
and clumsier than γε. Gener-
ally its force must be given by
inflection of voice, or by arrange-
ment of words. In several cases,
γ* was wrongly inserted by the
copyists, after some other conso-
nant had been lost.

γεγαώτας : perf . partic. of γίγνομαί
am born.

γείνομαί, aor. εγείναο: am born; aor.
begot, bore.

γελάω, aor. εγελασσε, aoi. partic.
γελάσασα (γελάς): laugh; slot, fell
to laughing, burst into a laugh.

γελοίως : laughable, what would raise
a laugh, 6215.

γελως (or γελάς) : laughter.



FIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.



25



ycveij (y€Vos) and γεν^θλη: race,
generation, breed (of horses), ye-
verj in age. γενίθλη apyvpov
fatherland of silver.

γενέσθαι, yivero : aor. of γίγνομαι,
become, am born.

γενναίος (yivo



Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 43 of 54)