Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 47 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 47 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


ήρατο : impf. of άράομαι pray.

γίρενν : impf. of αίρεω seize.

'ϊίρη- Hera, Juno, daughter of
Cronus, both wife and sister of
Zeus. Argos, Mycenae, and
Sparta are her favorite cities.
She hates the Trojans, and strong-
ly favors the Greeks. She is called
large-eyed (βοωττυς), revered (ττότ-
vLo), lohite-armed (ΧενκωΚενο^ϊ).

ηρηρειστο : plpf • pass, of ερείΒω
thrust.

ηρησατο : aor. of αράομαχ pray»ήρί-γενεία : early-born, child of the
morning. Epithet of 'Ηώς Dawn.

ηριπε : f'ill, aor. of ερείττω tear down.

ηρκεσε : aor. of άρκεω avail, ward off.

ηρμοσε: aor. of αρμόζω ft.

ήρνκακε : aor. of ερνκω check.

ηρως, -ωος, dat.pl. ηρώεσσίν: war-
rior, hero. Not yet in the specific
modern sense of hero.

ησαι 2d sing., ησθαι inf., ησθψ dual,
ησο imv. : of τ7/>ιαι sit.

ησκείν : impf. of άσκεω prepare.

■ηστην : dual impf. of εΙμΛ, am.

ητεε : impf. of αΐτεω ask.

ητίμασεν : aor. of άημάζω slight.

■ητίμησε(ν) : aor. of άημάω slight.

η tol: asseverative particle, believe
me, in truth, indeed.

ητορ, -ορός : heart, as part of the
human body, and the seat of life,
joy, grief, etc., mind ; lungs, Β 490.

ηνΒα : impf. of αΰδάω speak.

ήν-κομος : fair-haired.

ηνς, ην: see ενς noble, valiant.

ηϋσε : aor. of αυω shout.

ήντε : as, introducing a comparison.
μελάντερον ήντε πίσσα φαίνεται
appears blacker (even) like pitch.
See εντε.

"Ή-φαίστος : Hephaestus, V u 1 c a -
η u s, son of Zeus and Hera, god
of fire and of metal-work (done
by the aid of fire). His home
was on Olympus. He favored
the Greeks against the Trojans.
His name is used for his element,
fire, Β 426. A 571 fe., Β 101 f., 426.

ήχή : roar, great din.

ήχή-^ΐ-ς, -εσσα : resounding, roaring.

ήχί : locative adv. where.

ηψατο: aor. of άπτομαι touch, lay
hold of, clasp.

*Ηώς, gen. Ήόος : Eos, Dawn,
Aurora, goddess of the morn-
ing. She is called early-horn52VOCABULARY TO THE(r/pLyeveui), rosy-fingered (ροδοδά-
KTvXo Β 405,
Δ 257 ff.), and by Menelaus
(Γ 230 ff.). He was one of the
older leaders, cf. μεσαιττόλως
Ν 361 grizzled. He reached home
in safety after the war (γ 191).

ιδον : epic for dhov saw, -

Ιδρόω, f ut. ΙΒρωσεί, aor. ίδρωσα: sweat,

ιδρύω, aor. pass. Ι^ρννθησαν (Ιδο?):
seat, cause to sit down,

ΙΒρώς, -ωτος (sudor, sweat) : sweat,

ιδυΓα: fem. partic. of οΤδα know.

ιδω/Λαι : subjv. mid. of εΤΒον saw,

ιει impf., ίεΐσιν 3d pi. : of ϊημι send.FIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.55ie/xat : desire, mid. of ΐημι send.

i€(v) impf ., UvaL inf. : of εΐμυ go.

teWes : partic. of ΐημι hurl.

UpeuL : priestess, Ζ 300.

lepevs or tpevs, -ηος : priest. He was
attached to a definite service or
temple ; hence no priests are
mentioned in the Achaean army.

ίερευω, f ut. inf. Upcvai^cv, aor. Upev-
σεν : sacrifice, offer in sacrifice ;
slaughter, since most of the flesh
of the victims v\ras eaten, and on
the other hand no flesh was eaten
until a part had been sacrificed
to the gods.

ιερόν and pi. Ιρά: offering, sacrifice,
victim for sacrifice.

tepos 3 : holy, sacred.

ΐζω, imv. mid. ΐζεν, impf. mid. ΐζοντο
(εδος) : seat, sit, rest.

Ίηλΰσός : lalysus, one of the chief
cities of Hhodes, Β 656.

Ιημχ, 3d pi. ΙεΙσι, partic. teVres, impf.
UL, pass, tevrai, impf. mid. tero,
aor. ηκα or ε-ηκα, aor. opt. εΐη, aor.
mid. εντο: send, hurl, cast, shoot,
throw, drop, put ; pres. mid. desire.

Ιησασθαί i inf. of laopxiL heal.

Ιητηρ, -ηροζ• (Ιατρός, Ιάομχχι) : healer,
surgeon,

*ΐΘάκη: Ithaca, a small rocky and
mountainous island of the Ionian
Sea; the home of Odysseus, Β 632,
Γ 201.

^Ιθακήσιος : Ithacan.

Wl'. imv. of είμχ come, go. Also as
interjection, cf. άγε.

ϊθμα, -ατός (et/Ai) : walk, gait, step,
Ε 778.

ιθύνω, impf. ΐθϋνεν (Ιθΰς") : send
straight at, direct, guide.

ΪΘυς [cv^'s]: adv., with gen., straight,
straight at,

Wvq, -ΰος : onsetf enterpinse.ΐθύω, aor. ΐθϋσε : press fonoard.

*1θωμη : in western Thessaly, on the
slopes of Mt. Pindus, Β 729.

Ικάνω: come, freq. with ace. of 'limit
of motion.* Cf. Ικνεομαι, ΐκω.

-Ικάρως: Icarian. The Icarian Sea
was part of the Aegean Sea, near
the southwest part of Asia Minor,
Β 145.

Ικελος (fLK-") 3 : like, resembling.

Ίκετάων, -όνος : son of Laomedon,
and so brother of Priam, Γ 147.

ΐκμενος : favoring, fiavorable, s e c un-
dus; const, with ούρο?.

Ικνεομαι and ϊκω, fut. ΐ^ομαι, aor,
ικετο and T^c(v), aor. subjv. Γκα>
/χαι and ΐκηαι: come, arrive at,
reach; freq. with ace. of 'limit of
motion.*

Σλαδον (ίλη) : adv. in troops, in hat'
talions, Β 93.

ϊλάομαι : propitiate, worship, Β 550.

Ιλάος : propitious, kind, gentle.

Ιλάσκομαι, aor. subjv. ιλάσσ€αι and
ϊλασό/χεσ^α : propitiate, appease.

-Ιλιο? fem. (ριλ-) : Ilios, capital of
the Troad, named from its foun-
der Ilus (son of Tros, and grand-
father of Priam, Υ 231 if.). It
is called wind-swept (ηνεμόεσσα)
and prosperous (εν ναιόμενον τγτο•
λίεθρον). "Ιλιος is used for the
* Troad * in A 71.

Ιμϋς, -άντος : leather strap,

ιμάσσω, aor. ιμασε, aor. subjv. ιμάσ•
cnrj : lash, heat.

*1μβρασί8ης : son of Imhrasus, Pei-
roUs, a Thracian leader, Δ 520.

Χμεν [teVai] : inf. of εΙμι go.

ϊμερό-εις, -εσσα: lovely, charming.

Ιμερος : longing, desire,

ΐμερτός : lovely, heautifulf Β 751

ϊνα: adv. where. Conj. in order
that, that, with subjv, or opt56VOCABULARY TO THE'tva : ace. of ts strength, might.

IvLOv: nape of the neck, neck-sinew.

Ισαλος : bounding, leaping, Δ 105.

lie(v), l$ov : aor. of Γκω come.

ι$€σθαί: fut. of Ικνίομχχι come.

lo/xcv subjv., lovres partic: of eLμLgo.

Ιό-μωρος (fio-) : shrieker, boaster.

ιός : arrow. Cf. οιστός.

ϊος, ία, dat. Ιω: one. Cf. cIs.

Ιότης, -ητος : will, άλλτ^λων ΙότΎρ-ι
" each because of the other."

ίο-χίαιρα {ιός, χεω) : {she who show-
ers arroius), the archer goddess.
Epithet of Artemis.

νπττειος '. of the horses.

ίπττευς, -^os : horseman, knight. (The
Homeric heroes, however, did not
ride, but drove in chariots.) Cf.
Ιτητότα, Ιτητηλάτα. See άρμα.

ΙτπΓ-ηλάτα (ελαυνω) : Aeol. for Σπτη/-
λάτης (horse-driver), knight.

ΐ7ηΓΐο-)(αιτης {χο-ίτ-η) : of horse-hair,
Ζ 469.

ΙτΓττό-βοτος (βόσκω) : horse-feeding.
Epithet of Argos, as suited to the
rearing of horses.

Ιππο8αμ€ία : Hippodamla, wife of
the Lapith Pirithous, Β 742.

Ιτπτό-^αμος (δα/Ααω) : (horse-tamer,
manager of horses), knight,

Ιτητο-Βασεια (8ασνς) : with thick crest
of horse-hair.

Ιττπόθοος: Pelasgian leader, Β 840 ff.

ίτΓΤΓΟ - κορνστης : horse - equipped,
equipped with chariots.

Ιττπόλοχος : son of Bellerophon and
father of Glaucus, Ζ 119, 197.

Χτητος: horse; freq. fem. even when
no attention is called to the sex.
Horses drew by the yoke, without
*traces.' Dual and pi,, horses, horses
and chariot, chariot (cf. the New
England use of * team ' for ' wag-
on'), even men on chariots (B 554).
The Homeric heroes did not rideon horseback, κα^ ΐττιτων άίξανη
leaping hastily froin their chariots.

Ιττποσνντ] : horsemanshij).

ιττπότα [Ιππότηςί : horseman, knight.
Cf. Ιτητενς, Ιτητηλάτα.

ΐπτΓ-ονρις (ονρά tail) : with horse-hair
crest, crested.

ΙτΓΤομαι, fnt. ΐψεταΐ, aor. ιψαο: j)ress
hard, afflict, punish.

ιρά : see ιερόν sacrifce.

ιρενς : see Ιερενς priest.

*Ipts : Iris, the messenger of the
gods in all matters pertaining to
war, Β 786.

ϊρός 3 : see ιερός sacred.

ις, ace. Γνα (ρις, vis): strength, might.

ισαι/ : impf. of εΐμι go*

-ΙσανΒρος: son of Belierophon, Ζ 197.

ισασιι/: 3d pi. of 618a know.

ϊσό-θεος : equal to the gods, god-like.
Cf, θεοείκεΧος, θεοει^ής.

Τσος (ficr-) 3 : equal. Ισον and Γσα
cognate ace., adv., equally.

Ισο-φαρίζω (φέρω) : equal, vie with.

ΐστε . 2d pi. of οΓδα know.

ΐστημι, aor. (ε)στησα, 2d aor. (ε)στη
and στάν [Ιστι^σαν], 2d aor. subjV.
στητι, aor. partic. στάς, iterat. aor.
στάσκεν, perf. εστηκας, pi. perf.
εστηκασιν or Ιστασι, perf. inf.
εστάμεν, J)erf. partic. εστάότα or
εστεωτα, plpf. εστηκει and εστα-
σαν: pres. and 1st aor. act. tran-
sitive, cause to stand, station, set,
stop; other tenses and mid. in- /
tr?insitive, take (mg)position,sta7id,
stop, ιστον στησαντο hoisted the
mast, κρητηρα στησασθαι (set up)
offer a bowl, αντίοι εσταν they stood
(rose) to meet him, άνα εστη stood
up, rose.

Ιστί'αια : on the northwest coast of
Euboea, Β 537. (Trisyllabic by
* synizesis.*)FIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.57loTLOVi pl. as sing. Ιστία (tcrros) :

sail.

ίστσ-86κη (Βξχομαι) : mast-receiver^
a rest for tiie mast when the lat-
ter was lowered, A 434.

ιστός (ΐστημι): (1) mast (held m
place by fore-stays (ττρότονοι).
(2) Loom. Ιστον Ιττοίγεσθαι go to
and fro hefore the loom, ply the
loom. (The women stood to
weave.) (3) Web.
The Homeric loom was * an up-
right framework, consisting of
two perpendicular posts united at
the top by a cross-bar. From this
cross-bar, the threads of the warp
were hung with weights. In
weaving, one [say, the odd] set
of threads, by means of a cross-
stick (ϋανων, Φ 760), was drawn
forward with one hand toward
the breast of the weaver, while
with the other hand the woof-
thread, by means of the κερκίς
or shuttle, was cast through
the opening thus made between
the [odd and even] threads of
the warp. The weaver passed
back and forth in front of the
loom.' (Perrin's commentary on
£62.)

Ισχανάω (Ισχω) : hold, check.

Ισχίον. hip-Joint.

Ισχω^ίχω): hold, check, ισχεο check
thyself, restrain thyself, halt!

tT€ imv., ΐτψ impf . : of cI/ai go.

ιτυς, -υο5 (/rtr-) : felloe of a wheel.

-Ιτων, -ωνο9 : in Phthiotis, Β 696.

ΐφθίμος : strong, mighty.

ΐ-φί (ριφι, ϊς) : adv. with might,'
strongly.

-Ιφίκλοζ : father of Protesilaiis,
Β 705.

ϊφως (ρΐ-φ-) ' strong, goodly (of
sheep) .-Ιφίτος : Phocian Argonaut, Β 518.
Ιχ(ί>ρ, ace. Ι^ω : ichor, which served

the gods as blood.
Lij/ao : aor. of ιπτομαί afflict.
Ιωη: breath, blast,
ίωκ'ή: rout, confuHon of battle.
Ιων : partic. of dpi go.κάβ-βαλε : aor. of καταβάλλω.

καγχαλάω: laugh aloud, in exulta
tion or in mockery.

καδ: for κατά down, by * apocope'
and 'assimilation ' before δ.

ΚαΒμεΐος and ΚαΒμείων, -ωνοζ : Cad-
mean, of Cadmus ; pl. Thebans.

Kaetpa fem. : Car'ian ivoman.

κάη : aor. pass, of καίω burn.

καθ-άτΓτομαι : address, approach.

καθ-έζομαι, aor. καθ-εΐσίνΐ sit down,
sit; aor. act. seated.

καθ-ευΒω: sleep.

κάθ-ημαί, imv. κάθησο : sit, am seated.

καθ-ίζω, aor. imv. κάθισαν: cause to
sit down, seat; intrans. sit.

καθ-νπερθε : adv. down from above,
above.

και: copulative conj., and, also, too,
even, καΐ el even if. και is freq.
joined with other particles, and
is freq. correl. with tc, both ...and.
It sometimes marks the agree-
ment of a specification with a
foregoing general remark. It
may be used where the Eng. idiom
has or, as Ινα και δυο one or two,
τρίχθά τ€ καϊ τετραχθά in three or
four pieces. It is used freq. in
the apodosis of conditional and
temporal sentences.
Καίν€.ΰ8ης : son of Caeneus, Β 746.
KaLV€vs, -TJos : king of the Lapithae,

A 204.
καίννμοί, perf. partic. κ£κaσμ€V€,^p[^t
as impf. {€)κ€καστο: excel.58VOCABULARY TO THEκαφίον (καιρός) : (right spot), fatal,

vital spot.
καίω, aor. ίκηα, aor. pass, κά-η: burn,

consume by fire.
κακ-κείοντες : fut. partic. of κατά-

κειμΜ lie down,
κακο-μηχανος (μηχανή) : contriving-

evil, pernicious .
κακόν and pi. κακά: ill, harm, calamity,
κακός 3 : bad, evil, worthless, misera-
ble, cowardly, destructive. Opp•

to αγαθός,
κακότης : worthlessness, cowardice,

wickedness.
κά-κτανε [κατακτάνε] : aor. imv. of

κατακτείνω kill, slay,
κακώς : adv. ill, miserably, harshly,
καλεω, iterat. impf. καλεεσκε, fut.

partic. καλεονσα, aor. subjv. κα-

λεσσω, aor. partic. καλεσασα, aor.

mid. (€)καλ€σσατο and καΧεσαντο,

perf . κεκΧημχχι, fut. perf . κεκλησΎ) :

call, summon, name, κεκληστ] ακοι-

τίς thou shalt be (called) wife.
'Κ.αλησίος : Thracian from Arisbe,

Ζ 18.
Καλλίαρο9 : town in eastern Locris,

Β 531.
καλλι-γυναικα ace. : abounding in

beautiful women.
καλλί-θριξ, -τριχος: fair-maned, of

horses.
καλλί-ττάρυος (τταρειά): fair-cheeked.
κάλ-λίττε : aor. of καταλείπω leave

behind.
καλλί-ρροος (ρεω) : fair-flowing.
κάλλιστος : sup. of καλό? beautiful.
κάλλος, -εος : beauty.
καλόν and pi. καλά: cognate ace,

adv. well.
καλός 3 : beautiful, fair, noble.
Καλυδναι: islands near Cos, Β 677.
Καλυδών, -ωνος : ancient Aetolian

town, famed for the Calydonian

boar, Β 640, I 531.καλντΓτω, aor. (ε)κόΧνφε(ν) : coveVj
wrap, ol ττεττλοίο τττνγμ εκάλυψεν
held a fold of her robe as a cover-
ing (protection) for him.

Κάλχα?, -αντο? : Calchas, renowned
seer of the Achaean s, who guided
their ships to Ilios, A 69-100,
Β 300, 322-330.

κάματος (κάμνω) : weariness.

κάμ-βαλε [κατέβαλε'] : aor. of κατα-
βάλλω throw down, let fall.

κάμε : aor. of κάμνω weary, work.

Κάμείρος: one of the three chief
cities of Rhodes, Β 656.

κάμνω, fut. καμείται, aor. (ε)καμον,
perf. κεκμηκας, perf. partic. κε-
κμηωτί : labor, am weary (freq.
with ace. of the wearied part, and
often with partic), make with toil,
καμόντες who became weary, euphe-
mism for ^avovTes the dead.

κάμτΓτω, aor. subjv. κάμψγ): bend.

καμπύλος: bent, curved.

κάτΓ : for κατά down, along, by ' apo-
cope ' and ' assimilation ' before ττ.

Ίζ-αττανενς, -ηος : Capaneus, one of
the 'Seven against Thebes,' Β 564,
Δ 404 ff., father of Sthenelus.
He boasted that he would take
Thebes, even though opposed by
the thunderbolt of Zeus.

Καττανϊ^ιάδϊ^ς and Καπανψος νΙός :
son of Capaneus, Sthenelus, Δ 367,
Ε 108 f.

καπνίζω, aor. κάττνισσαν (καπνό?) *
kindle fires.

καπνός : smoke.

κάπρος : boar, wild hoar.

κάπ-πεσον [κατεπεσον] : aor. of κατα-
πίπτω fall down.

Κάρ, gen. Κάρός : Carian, Β 867.Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 47 of 54)